VERKSAMHETSBERÄTTELSE Glädjeresans år. Nationellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Glädjeresans år Nationellt MHFA År 2011 var året då suicidpreventionen gjorde en Glädjeresa i dubbelt motto både nationellt och på hemmaplan. SPIV startade ett intensivt samarbete med Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet när vi genomförde större delen av en pilotstudie att pröva det australiska utbildningsprogrammet The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA). Detta skulle ske genom att SPIV utbildade 1000 personer i Västra Götaland i tre kommuner Göteborg, Vänersborg och Falköping. Parallellt med utbildningsprojektet MHFA samarbetade SPIV med Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) vid Lunds universitet som fått regeringens uppdrag att vetenskapligt utvärdera metoden i VG regionen. Det var inspirerande och lätt att samarbeta med både NASP som CEPI. SPIV höll i projektsamordningen och kontakten med samordnarna i kommunerna. Alla parter var lösningsfokuserade, vilket ledde till att det gick smidigt att lösta de problem och frågor som uppstod på vägen en glädjeresa. Hos SPIV avsattes en personal till forskningsassistent och hade kontakt med CEPI och kommunerna, för den omfattande samordningen med enkätstudien. NASP fick regelbundna rapporter om projektets fortskridande både praktiskt och ekonomiskt. 17 stycken instruktörer utbildades i metoden under en vecka i mars av två huvudinstruktörer från NASP. Under året genomfördes 46 MHFA- kurser i Västra Götaland och ca 900 personer utbildades. 25 kurser i Göteborg, 12 st i Vänersborg, 7 kurser i Falköping. Utöver dessa har SPIV haft en MHFA- kurs i Hjo och en i Ulricehamn. Slutrapport för projektet kommer från SPIV under våren 2012, från NASP hösten 2012 och från CEPI våren Regeringen väntas ta beslut om det blir en nationell satsning under våren Blir det positivt kan regeringen anslå medel för en nationell satsning under en femårsperiod då de regionala nätverken för suicidprevention blir samordnare. Nationell konferens i Luleå Den september var det en nationell nätverkskonferens i Luleå som arrangerades av NASP och det Norra regionala nätverket för suicidprevention. Det var 250 deltagare på konferensen och från SPIV var vi fem stycken. När vi anlände träffade vi också Stefan Wiktorsson från Göteborg, doktorand som skulle redogöra för sin forskning. Konferensen innehöll både rapporter från forskning i - och praktisk suicidprevention. I slutet av konferensen efter samtal i de olika regionala nätverken, efterlyste SPIV att nätverken skulle knyta tätare kontakt med NASP, för att bygga upp en tydligare organisation för suicidprevention i landet. NASP kan inte veta hur behoven ser ut på regionalt och lokalt plan,

2 vi behöver varandras kompetens för ett mer systematiskt arbete med suicidprevention. Professor Danuta Wasserman som är direktor på NASP, höll med om att ett närmare samarbete kan behövas och tog med frågan till NASP. Kris och sorgestöd SPIV har haft ett hundratal telefonsamtal med människor i kris och sorg under året. Det handlade både om människor som mist närstående genom suicid och personer med egen eller närståendes suicidalitet. Behovet av att få samtala med en medmänniska om sin svåra situation är stort. Önskvärt vore att SPIV hade mer resurser att tillgodose detta behov genom utökad personal specifikt för detta ändamål. I nuläget kan vi lyssna i ett akut skede men sedan får vi hänvisa till andra. SPIV har under året kontaktats av en terapeut som önskar driva ett projekt att stödja såväl barn, unga som vuxna vilka mist närstående genom suicid. En ansökan till Allmänna Arvsfonden om projektpengar för att pröva en sådan verksamhet i SPIV:s regi diskuteras. Västra Götalandsregionen Om vi ser vad som hänt i vår regions kommuner och landsting, så har Folkhälsokommittén i Västra Götalands region, fortsatt att ha en referensgrupp där SPIV varit med. Gruppen har deltagit i planeringen av en temadag om suicidprevention som genomfördes den 20 september i Göteborg och vände sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner samt till ideella sektorn. Det var ca 200 deltagare. Temat var befolkningsinriktad suicidprevention och SPIV deltog med en presentation av MHFA projektet. Några kommuner deltog också och presenterade praktiska exempel hur de jobbade med frågan. Sedan var det samtal där varje grupp antecknade sina tankar om utvecklingen av suicidpreventionen i regionen samt behoven att nätverka. Resultatet av dagen samlades i en skrift och referensgruppen kommer att arbeta vidare under Motionerna som presenterades förra året, är ännu inte färdigutredda. De handlar om att utarbeta rutiner vid suicidförsök med Jönköping som förebild och den andra handlar om hur man ska stödja ungas utsatthet på internet. SPIV fick avslag på ansökan till Regionstyrelsen om att undersöka förutsättningarna för ett regionalt center för suicidprevention. Så här såg beslutet ut som kom den 6 september 2011:

3 SPIV hade ett mycket givande samtal med Jan Alexandersson, ordförande i Folkhälsokommittén den 6 december. Han berättade att man skulle ta upp frågan om föreningsbidrag på mötet i mars Region Halland Region Halland har fortsatt sitt suicidpreventiva program och flera kommuner har också tagit tag i frågan. SPIV har varit och föreläst i Varberg, Falkenberg och Halmstad. Jan Beskow har varit konsulterad av Psykiatrin Halland för utredning av ett misstänkt suicidkluster. Utbildningar totalt Utifrån SPIV:s syftesparagraf har Suicidprevention i Väst under år 2011 främst arbetat med utbildning och folkbildning och genomfört ca 40 föreläsningar, kurser eller kursdagar under året. Totalt har ca 1500 personer deltagit i dessa kurser. Tillsammans med MHFA -kurserna har SPIV haft 86 kurser och utbildat ca personer. Det är en ökning med 26 kurser från förra året. Jan Beskow och Astrid Palm Beskow överlämnade den 28 nov 2011, arrangörskapet för specialistkursen Suicidprevention ur ett kognitivt systemteoretiskt perspektiv till SPIV. Detta ökar ytterligare både SPIV:s bredd och förtroendekapital och kommer förhoppningsvis även att förbättra ekonomin. Kursen som är på 6 dagar, är kvalitetsgranskade av I-puls och motsvarar en universitetskurs. Två kurser är inplanerade plus en något förkortad kurs för Västkompetens. Intressepolitik Intressepolitiskt har samarbetat med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG) fortsatt och fördjupats i och med pilotprojektet MHFA. Det är mycket tack vare de goda kontakter som redan fanns mellan NSPHiG och både politiker och tjänstemän inom vård och region som vuxit fram under Hjärnkollprojektet som det har gått så smidigt och snabbt att

4 driva igång pilotprojektet MHFA. I Göteborg utbildades främst personal inom Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Dessutom har vi fått ett nära samarbete med Västkompetens, ett projekt gällande kompetensökning för baspersonal inom vård och socialtjänst. Ungefär hälften av alla MHFA- kurser i Göteborg, har SPIV genomfört för Västkompetens. Detta har ökat SPIV:s förtroendekapital och kontaktnät. Glädjeresan med Lasse Kronér Under 2010 blev SPIV utvald som den förening som Glädjeresan har valt att stödja 2011 i en välgörenhetskampanj. Projektet grundades av Lasse Kronér, Lasse Brandeby och Toyota Center Göteborg sommaren -99 och har årligen arrangerats sedan dess. I år var det auktion i Bältesspännareparken med publikrekord, där varor och tjänster skänkta av företag i Göteborg auktionerades bort för en summa av drygt kr. Dock var folk sena att betala sina varor via inbetalningskortet de fått, så överlämnande av gåvan sker Men SPIV startade ändå arbetet med att förbereda övertagandet av en stödsida på nätet för unga närstående till psykiskt sjuka från Göteborgs Universitet och Vårdalinstitutet som forskat fram denna. Den kommer att heta Livlinan.org Forskning och utveckling och konsultuppdrag Referenser. Beskow J. Recension av 2011 nr 46 sid 2387 Levine Peter A. In an unspoken voice. How the body releases trauma and restores goodness. Läkartidningen 2011 (nr 46) sid Beskow J... Apropå! Peter Pronovosts moraliska val: Orsakerna ligger inte utanför, inte innanför, utan mellan oss! Läkartidningen 2011, vol 108, sid 2693 Läkarnas Riksstämma Suicidprevention som patientsäkerhetsproblem. Jan Beskow (moderator), deltagar Erik Hollnagel, Danmark samt Marion Lindh och Ullakarin Nyberg. Fortsatt arbete med SCREAM -projektet vid Sahlgrenska Akademin för att studera suicidalitet vid ångesttillstånd, samarbete med professor Margda Waern och doktorand Anna Maria Nilsson Konsultuppdrag Psykiatrin i Halland. Jan Beskow engagerad i analys av ev. suicidkluster i Varberg. Rapport: Henrika Jormfeldt. Kartläggning av suicid i Varberg under år 2010 (JB Handledare) Konsult vid Trafikverket, Jan Beskow. Deltagit i sammanträden för bedömning av vilka dödsolyckor som är suicid samt i diskussioner kring och utarbetande av rapportern Rapport. Trafikverket. Metod för suicidklassning av dödsfall i transportsystemet. Suicidklassning av 2008 och 2009 års dödsfall i vägtrafiken. Publ. 2011:128 (JB medverkat i arbetsgrupp). Rapport. Trafikverket. Prevention av suicid i transportsystemet. Del av planeringsunderlag trafiksäkerhet. Version 2.1 (EL ). (Första versionen publ. 2011; JB medverkat med synpunkter).

5 Konferenser Jan Beskow representerar SPIV Svenska Psykiatriska föreningens konferens i Göteborg, mars. Jan Beskow Kognitiv suicidprevention. Den 7:e nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging i Oslo 4-5 april. Symposium: Psykoterapeutiske intervensjoner i behandling av suicidale individer Jan Beskow: Differentiering av begreppet patologisk suicidalitet en framtidsvision? Svenska Psykiatriska föreningen Den onde psykiatern - psykiatrin i media Almedalen juli Safe Community Conference, Falun 6-9 september: Symposium Suicide and Safe Community. Chair: Professor Jan Beskow, West Sweden Network for Suicide Prevention, Centre for Cognitive Psychotherapy and Education, Gothenburg Sweden Posters: Meeting Suicidality with Scientific Based Models. Suicide Prevention in the West, SPIV, the NGO Regional Centre in Gothenburg Bok- och biblioteksmässan 24 september för Svenska Psykiatriska föreningen, Hjärnkoll m.fl.: Monterföredrag Medlemsavgifter SPIV började 2010 ta ut en medlemsavgift på 100 kr/medlem. Dock har föreningen valt att under en övergångsperiod behålla tidigare registrerade medlemmar och hade därför vid årets slut 218 st medlemmar, varav 68 st betalande. Medlemsmöten Nätverket hade ett möte för medlemmar den 28 nov. På programmet stod en rapport från den åttonde nationella nätverkskonferensen om suicidprevention i Luleå september. Efteråt åt vi jultallrik tillsammans. Styrelsen Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året. Vid årsmötet den 7 april valdes Else-Marie Törnberg, till ordförande och övriga styrelsemedlemmar under året var Jan Beskow vice ordförande, Christina Andersson kassör, Ingvor Blom och Ingela Skärsäter. Suppleanter var Elisabeth Hellner Porss, Ingrid Molander, Jenny Juneklint och Anna Palm Jonasson. Revisorer var yrkesrevisor Kerstin Nordenham Murby och ordinarie föreningsrevisor Lars- Åke Johansson samt revisorssuppleant Daniel Noelle. Valberedningen bestod av Monica Wennblom, Evert Eggelind och Anna-Maria Nilsson. Personal SPIV har under året haft fyra anställda och en tjänstledig. Under hela året har Ingvor Blom arbetat som koordinator på 50 % och Else-Marie Törnberg som verksamhetsansvarig på 75 %

6 från början av året och som verksamhetschef från , tjänsten utökades till 100 %. Mikael Romild arbetade som utbildningsledare 75 % från början av året och tjänsten utökades till 100 % från till , för att jobba med MHFA- projektet finansierat med projektpengar från NASP. Sonny Wåhlstedt har under året varit tjänstledigt från sin tjänst som intressepolitisk koordinator på 25 %, vilken från 1 juni 2010 utökades till 80 % och från utökades tjänsten till 100 % med bibehållen tjänstledighet. SPIV har under tjänstledigheten ändå administrerat hans lön, då det inte kunnat lösas på annat sätt. SPIV har i Sonny och projektet Hjärnkoll, fått enorma synergieffekter av hans arbete där exempelvis mycket större intressepolitiskt genomslag, fler kontakter med viktiga aktörer och fler kurser. Lovisa Bengtsson har från början av året arbetat som kommunikatör hade en praktikplats finansierad av Arbetsförmedlingen från början av året men blev anställd på 100 % från finansierat av projektpengar från CEPI, bl.a. för att jobba som forskningsassistent för MHFA -projektet. Internationella dagen för suicidprevention den 10 september Liksom tidigare, var vi en grupp i Göteborg bestående av representanter från SPES, SPIV, Svenska kyrkan och Sensus studieförbund som arrangerade och genomförde den suicidpreventiva dagen. Den högtidlighölls genom två programpunkter en manifestation på Nordstadstorget. Det bjöds på musik av Eva Erlandsson och Jaap Knevel samt information om Internationella suicidpreventiva dagen med Jakob Lindkvist som programledare. På kvällen var det en ljuständning i Gustavi Domkyrka. Stiftets nyvalde biskop Per Eckerdal talade samt Åsa Gustafsson (regissör, krönikör). Kören Fröken Signe sjöng tre låtar tillsammans med musikern Jörgen Sundström. Eva Erlandsson och Jaap Knevel framförde också några musikstycken under kvällen. Det var mycket stämningsfullt men inte så många besökare som vi hoppats på. Det var även en del som stannade och pratade på kaffestunden efteråt. I Borås hade man med anledning av Suicidpreventiva dagen, en föreläsning på Södra Älvsborgs sjukhus med Christina Wånge psykiater och Else-Marie Törnberg. De föreläste om Självmord vem tänker på det. Salen för ca 70 pers blev snart full och bänkar bars in och ställdes utanför. Ideella krafter Tack vare stort ideellt arbete av Helena Gyllensvärd och Johan Brink, har vi fått två informationsbroschyrer designade och tryckta - en broschyr om insamlingen till Livlinan samt en broschyr om SPIV. De har också skapat s.k. pluggannonser i Göteborgs Posten samt stora posters som SPIV kan ha med på konferenser. De har i sin tur också kontakt med Göteborgstryckeriet som har subventionerat sina priser för att trycka allt detta. Förutom dessa nämnda verksamheter, tackar styrelsen alla övriga medlemmar som på olika sätt bidragit till Suicidprevention i Väst på sina arbetsplatser och i föreningsarbete exempelvis sjukhus, skolor, kyrka mm.

7 Göteborg den 30 mars 2012 Styrelsen genom: Else-Marie Törnberg, ordförande

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Hur märker vi att det blir bättre?

Hur märker vi att det blir bättre? Föreningen NNS rapportserie 2015:2 Hur märker vi att det blir bättre? Framväxten av indikatorer inom den finansiella samordningen Jonas Wells, redaktör Hur märker vi att det blir bättre? Framväxten av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer