1. Bakgrund Inlägg inför seminarierna...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7"

Transkript

1 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet. 10 december 2003, Folkets hus, Göteborg Rapport 1. Bakgrund Inledning...2 Pelle Berglund, kommunstyrelsen i Göteborgs Stad:...2 Lise Bergh, statssekreterare, Justitiedepartementet:...4 Roland Andersson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen Inlägg inför seminarierna Seminarier...9 Seminarium 1 Rätten till identitet...9 Seminarium 2 Skolans roll för barnets rättigheter...12 Seminarium 3 Rätten till likabehandling...14 Seminarium 4 Mänskliga rättigheter i sjukvård och omsorg Avslutning...19 Bilaga 1: Birgitta Rubenssons overheadbilder...20 Bilaga 2: PM av Esko Melakari, Sverigefinländarnas delegation...23 Bilaga 3: Program...27

2 2 1. Bakgrund Den 10 december 2003 arrangerade Justitiedepartementet konferensen Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet på Folkets Hus i Göteborg. Syftet var att bidra till ökad kunskap och diskussion om kommunernas, landstingens och regionernas roll för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och minoritetspolitiken. Konferensen, som anordnades i samarbete med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Handikappombudsmannen (HO), Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, var den första i en serie om tre regionala konferenser på samma tema. Målgruppen för konferensen i Göteborg var förtroendevalda och anställda inom samtliga kommuner, landsting och regioner i den södra och sydvästra delen av landet. Under 2004 kommer liknande konferenser att anordnas i Stockholm och i Norrland. 2. Inledning Efter registrering och kaffe hälsade Lennart Engström, projektledare för Levande Historia i Göteborg och dagens konferencier, deltagarna välkomna. Därefter följde korta tal av representanter för tre av arrangörerna; Pelle Berglund, kommunstyrelsen för Göteborgs Stad, Lise Bergh, statssekreterare i Justitiedepartementet, och Roland Andersson, styrelseordförande för Västra Götalandsregionen. Pelle Berglund, kommunstyrelsen i Göteborgs Stad: Jag skall från Göteborg Stad inleda denna konferens med att hälsa er alla välkomna till vår stad. Det är svårt att undvika att påminna om Göteborgs historia när vi nu startar en konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. När Göteborg blev stad 1621 så byggdes den tillsammans av svenskar, holländare, tyskar och engelsmän. Stadsbilden med dess kanaler blev holländsk och de tidiga invandrarna hade mycket stor betydelse för Göteborgs utveckling. I 60 år lär de fyra språken, nederländska, svenska, tyska och engelska varit de officiella språken i Göteborg eftersom alla grupper var representerade i det dåvarande magistratet dåtidens kommunstyrelse. Denna historiska bild är nyttig för vår svenska, blågula självbild. Vårt land har under hela sin historia fått influenser från andra länder och kulturer. De öppna samhällena är också de framgångsrika. Även i dag är

3 Göteborg en mångkulturell stad där nästan en fjärdedel av befolkningen har en invandrarbakgrund. De ursprungliga etniska grupperna från år 1621 blev med tiden integrerade och idag skall vi istället bl.a. ägna oss åt de erkända svenska etniska minoriteterna, samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar som naturligtvis har lämnat avtryck även här i Göteborg. I Göteborg har vi i stadens verksamhet försökt att arbeta med ett brett mångfaldsperspektiv. Mångfald skapar enligt vår mening förbättrad service, kreativitet, effektivitet och stärker demokratin. Ansvaret för mångfalden skall finnas i all kommunal verksamhet. Vi har som ett centralt stöd startat en mångfaldsenhet som arbetar konsultativt och systematiskt inne i de kommunala förvaltningarna och bolagen. Begreppet mångfald innefattar olikhet beroende på kön, funktionshinder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk och sexuell läggning. Värderingar, grupprocesser och kunskapsöverföring kring mångfaldsfrågor skall i detta förändringsarbete inte bara nå ledningsgrupper och chefer utan nå långt ut i verksamheten i de olika kommunala organisationerna. Vi tror på denna metod där vi successivt arbetar oss igenom de kommunala nämnderna och bolagen. Genom att ändra vår egen självbild och ifrågasätta gamla invanda normer kan vi på ett positivt sätt skapa bättre förutsättningar för integration och inte minst förhindra strukturell diskriminering. Göteborg är fortfarande en av landets mest segregerade städer och segregationen har under de senaste decennierna från att från början enbart varit en social segregation fått en etnisk karaktär. Utanförskapet i våra utsatta stadsdelar är fortfarande stort och att bekämpa utanförskapet är en av vår stads och en av vår tids viktigaste uppgift. Här har Göteborg fått stöd genom regeringens storstadssatsningar som gett oss möjlighet att i olika projektformer pröva nya metoder för skolutveckling, få fler till egenförsörjning, trygghetsprojekt och olika integrationsprojekt. När det gäller de nationella minoriteterna så har i Göteborg en dialog funnits under en längre tid med de erkända minoritetsgrupperna med Lennart Engström som ansvarig tjänsteman. Formellt så kommer frågan om kommunens ansvar och insatser upp till kommunstyrelsen efter årsskiftet. Vi har liksom säkert många andra kommuner inväntat bl.a. denna konferens. Utöver detta har vi i Göteborg försökt att uppmärksamma romernas särskilda svårigheter inte minst på utbildningsområdet. Med dessa korta ord om Göteborg vill jag åter hälsa er välkomna hit och hoppas naturligtvis på en bra och givande konferens. 3

4 Lise Bergh, statssekreterare, Justitiedepartementet: Jag är väldigt glad över att träffa så många av er idag. Vi har ju ett gemensamt ansvar för att var och en i vårt samhälle skall ha ett grundläggande skydd och få sina viktigaste behov tillgodosedda. Det betyder också att vi kan ha mycket utbyte av varandra i arbetet och tillsammans diskutera och debattera vad de mänskliga rättigheterna innebär, hur intressen skall vägas mot varandra och hur vi kan lösa problem. De rättigheter som tillkommer nationella minoriteter är en del av de mänskliga rättigheterna. Att vi i dag gemensamt diskuterar dessa frågor är därför naturligt. Sverige har tillträtt de allra flesta konventioner om mänskliga rättigheter. Utåt sett, mot det internationella samfundet, är det regeringen som ansvarar för att konventionerna efterlevs. Men för att rättigheterna skall bli verklighet inom landet, för individen, för oss alla, måste alla delar av den offentliga förvaltningen samarbeta och dra åt samma håll. Rättigheterna skall nå hela vägen från de internationella dokumenten via grundlag och lag och ofta även via beslut av en myndighet eller på kommunal nivå och fram till den enskilda människan. Och detta gäller alla oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. Alla har rätt. Visst har Sverige nått långt i sitt arbete för att detta skall ske. Men samhällsförhållandena växlar, det kommer perioder av effektiviseringar och besparingar, och nya krav ställs från olika internationella organ. Det finns också ofta en brist på kunskap om rättighetsfrågor, vilket kan visa sig i diskriminerande attityder och beteenden. Problem som drabbar den enskildes rättigheter kan uppstå på flera nivåer. Ibland är det fråga om problem i själva rättssystemet, ibland om bristande resurser eller oklar ansvarsfördelning. Andra gånger kan det bemötande en person får av en enskild tjänsteman innebära en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Med andra ord är det fråga om ett komplicerat samspel där många pusselbitar måste passa ihop. Vi måste därför samtala och samarbeta så att vi kan motverka problem och lösa dem när de uppstår. Men det är inte bara den enskilde som har ett intresse av att de mänskliga rättigheterna skyddas och främjas. Hela vårt samhälle, på såväl lokal och regional som nationell nivå, gynnas av att alla människor har det bra och respekteras. Därmed skapas förutsättningar för alla att kunna delta aktivt i samhällslivet, att tillföra sina kunskaper, sina synpunkter och sin särart. Och om människor deltar i, bidrar till och har ett utbyte med samhället så utvecklas och stärks det. Vi tar vara på den stora resurs som våra olika bakgrunder, erfarenheter, religioner, kulturer och språk utgör. Om vi kan se och respektera varandra med våra olika särdrag och hjälpas åt så att allas grundläggande rättigheter skyddas, får vi ett rikt och stabilt samhälle. 4

5 Sverige har sedan början av förra året en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. Syftet med handlingsplanen är att ta ett samlat grepp på frågor om mänskliga rättigheter i Sverige. Handlingsplanen går igenom våra internationella åtaganden och den kritik Sverige utsatts för från bl.a. FN och Europarådet. Den beskriver också våra nationella regleringar och vilka aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. Som en av dessa aktörer tas kommuner och landsting upp. Kommun och landsting har en särskilt viktig roll när det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Bland rättigheterna finns både sådana som syftar till att tillhandhålla ett grundläggande skydd för alla individer, och rättigheter som syftar till att skydda och stärka en viss grupp av människor, såsom de nationella minoriteternas rättigheter, kvinnors rättigheter eller funktionshindrades rättigheter. I den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter betonas att hela den offentliga förvaltningen såväl staten och de statliga myndigheterna som kommunerna, landstingen och regionerna ansvarar för att de mänskliga rättigheterna förverkligas. Detta gäller inte minst förverkligandet av skyddet mot diskriminering som ju i grunden är en fråga om mänskliga rättigheter. Vi har lagt en bra grund för detta genom nya och effektivare lagar mot diskriminering under senare år. Men en viktig förutsättning för att förebygga och motverka diskriminering är att de berörda myndigheterna samt kommuner, landsting och regioner fullt ut utnyttjar de möjligheter som lagstiftningen erbjuder. Sedan år 2000 har Sverige en minoritetspolitik som skall ge skydd och stöd till de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Men de nationella minoriteterna har en historia i Sverige som går mycket längre tillbaka än det officiella erkännandet. De nationella minoriteterna har genom historien inte alltid behandlats så väl. Därför är det givetvis viktigt med upprättelse och erkännande för dessa grupper, men även för samhället i stort. Vi vill ju ha ett samhälle med välmående och delaktiga medborgare. Varje individ måste känna att han eller hon har rätt att vara stolt över sin bakgrund, sin kultur och sitt språk och därmed sin identitet. Det är just detta som minoritetspolitiken handlar om. En viktig komponent för en framgångsrik minoritetspolitik är arbete inom flera områden och på flera nivåer. Det är också viktigt att komma ihåg att minoritetspolitiken inte enbart bygger på lagstiftning. Politikens målsättning och möjligheter bygger i stor utsträckning på individers intresse och organisationernas samlade styrka, ideella krafter och engagemang. Självfallet måste det från stat och kommun ges de förutsättningar som krävs. Men hur kan vi då skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra minoritetspolitiken? Jag menar att en viktig del i utvecklingen av minoritetspolitiken, precis som när det gäller mänskliga rättigheter i stort, är samarbete. Det gäller samarbetet mellan stat och kommun, mellan myndigheter och med minoritetsorganisationerna. Det är i stor utsträckning på den kommunala nivån som minoritetspolitikens mål kan förverkligas. 5

6 6 Jag vet att det här är frågor som idag diskuteras i många kommuner. Några kommuner förbereder kommunala handlingsplaner. Jag tror själv att det kan vara ett bra sätt att komma vidare, både när det gäller mänskliga rättigheter i stort och minoritetspolitiken. Jag är övertygad om att det finns mycket kunskap och erfarenhet i kommuner, landsting och regioner runt om i Sverige när det gäller mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Men den kunskap som behövs är inte statisk utan behöver vara föremål för reflektion och diskussion och växa tillsammans med utvecklingen i samhället. Frågorna behöver hela tiden föras framåt, ett stycke, och ett stycke till. Den här konferensen är ett forum för sådant kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för dialog. Vi är ännu bara i början av vårt samtal om de mänskliga rättigheterna och minoritetspolitiken och om hur vi bäst kan samverka för dessa frågor och successivt öka vår kunskap. Konferensen är inledningen på ett arbete som måste bedrivas under lång tid framöver. Förhoppningsvis ger den ringar på vattnet genom att ni som varit här idag pratar med era kollegor och för vidare intresset och tankarna. Regionala konferenser som den här kommer att anordnas under våren, i Mellansverige och i norra Sverige. Jag hoppas att vi regelbundet skall kunna träffas framöver för att föra en aktiv dialog kring vårt gemensamma arbete för de mänskliga rättigheterna och de nationella minoriteternas rättigheter. Idag, den 10 december, är det 55 år sedan FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna antogs. Idag mottar också fredspristagaren Shirin Ebadi Nobels fredspris för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. I ett uttalande inför den här dagen har FN:s generalsekretare Kofi Annan skickat en hälsning till alla som försvarar de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Som han påpekar i det uttalandet är det inte bara så framstående människors som nobelpristagarens ansvar att försvara de mänskliga rättigheterna. Det är allas ansvar. Roland Andersson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen Roland Andersson inledde med att understryka att vi har långt kvar i arbetet för de mänskliga rättigheterna. För att diskutera vad kommunerna och landstingen kan göra tog han avstamp i Västra Götalandsregionen. Denna har dubbla roller när det gäller ämnet för dagens konferens då den både har ansvar gentemot medborgarna i regionen och är en stor arbetsgivare. Regionen har en utvecklingsstrategi, som bl.a. nämner integration som ett av regionens mål. Regionen har också olika policydokument som anknyter till ämnet för konferensen, t.ex. den personalpolitiska visionen, policyn för etnisk mångfald och

7 policyn för handikappfrågor. Vidare driver Västra Götalandsregionen ett projekt som syftar till att hitta arbeten för flyktingar som motsvarar deras utbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet. På detta sätt har många läkare rekryterats inom regionen. Genom projektet kan regionen också ta tillvara den resurs som dessa personer utgör för att kunna erbjuda sjukvård på olika språk. De regionala utvecklingsstrategierna är viktiga instrument i arbetet för att skapa arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter och bra kulturella miljöer i regionen. Västra Götalandsregionen vill gärna hjälpa till med att driva på utvecklingen för att främja de mänskliga rättigheterna och de nationella minoriteternas rättigheter i andra delar av landet Inlägg inför seminarierna Efter de inledande talen gjordes fyra korta inlägg på de teman som sedan skulle behandlas i seminarierna. Hans-Ingvar Roth, som är forskare vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet, talade om rätten till identitet. Han diskuterade vad rätten till identitet innebär och hur det kan motiveras att minoriteters kulturella och språkliga särdrag skall skyddas i majoritetssamhället. De värden som politiken för de nationella minoriteterna är avsedda att skydda finns på flera olika nivåer. På den individuella nivån finns värdet i personlig trygghet och en känsla av lokalisering i tillvaron, en plattform som är gemensam för gruppen och som leder till självkänsla och självrespekt. På gruppnivån kan minoritetspolitiken skapa infrastrukturer och resurser åt kollektivet, men också ge gruppen styrka. Genom t.ex. läroböcker kan gruppen synliggöras i det offentliga rummet på ett konkret sätt. På samhällsnivån står minoritetspolitiken för att skydda värden som är allmänna för samhället, eftersom en framgångsrik minoritetspolitik bidrar till att förbättra hela samhället. Detta är lätt att se om man tittar på diskriminering eftersom det blir uppenbart att samhällets resurser utnyttjas dåligt till följd av diskrimineringen. På den europeiska och globala nivån, slutligen, har minoritetspolitiken ett värde genom att det sätt på vilket kulturella värden skyddas på det nationella planet får konsekvenser för landets styrka i regionala och globala sammanhang. Stefan Eriksson, rektor för Bergsjöskolan, talade om skolans roll för barnets rättigheter. Han berättade om sitt arbete på skolan och om att han under veckan träffat en grupp lärare och diskuterat vikten av att lyfta fram elevernas identitet och stolthet. Men att göra detta är inte oproblematiskt, eftersom det finns en risk för stigmatisering; man blir Kurdistan, man blir ett funktionshinder, man blir en sexuell läggning. Det finns också en risk för att ordet kultur används på ett stigmatiserande och fördomsfullt sätt. När man ser på ett skolfoto är

8 alla lika på det sättet att de är barn, men vad händer med den som har utländska föräldrar efter 200 universitetspoäng? Även skolan kan vara en smal passage då den inte alltid passar och välkomnar alla. Som förälder skall man inte behöva pusta ut när skolan är avklarad. Alla svar kan inte ges under konferensen, men reflektioner och idéer kan diskuteras. På den lokala nivån kan man arbeta med olika projekt, och i skolan kan man tillsammans visa solidaritet med dem som har det svårt. På central nivå måste segregationen bekämpas. Bland annat ser man skillnader i betygsnivå mellan olika bostadsområden. Lars Lööw, handikappombudsman (HO), talade om rätten till likabehandling. I Sverige präglas vi ofta av ambivalens när vi pratar om mänskliga rättigheter. Vi anser det viktigt med mänskliga rättigheter i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbetet, men behöver vi verkligen se till hur de mänskliga rättigheterna förverkligas här i Sverige? Denna inställning präglade till en början också inställningen till den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Rätten till likabehandling, som är den positiva motsvarigheten till principen om icke-diskriminering, nämns i de flesta konventioner om mänskliga rättigheter och går tillbaka till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, där det står att vi är födda fria och lika i värde och rättigheter, just för att vi är människor. Men vad betyder egentligen de mänskliga rättigheterna i vårt dagliga arbete? Vad betyder de inom kommunerna och landstingen? Vad händer t.ex. när människor flyttar med deras möjligheter att tillvarata sina rättigheter i en kommun där de inte är medlemmar? En del människor behöver insatser från kommunen för att kunna flytta, dvs. för att kunna tillvarata den mänskliga rättigheten att bosätta sig var man vill i landet. Trots att de mänskliga rättigheterna är så centrala är det lätt att perspektivet tappas bort i olika sammanhang. Den 18 december presenterar Ansvarskommittén sitt betänkande. Trots att denna utredning är så viktig ingår det inte i kommitténs uppdrag att uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter. Ytterst har vi alla ett ansvar för att skapa ett brett skydd mot diskriminering och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för att tillse att det finns möjlighet till upprättelse när rättigheterna kränks. Birgitta Rubenson, doktorand i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, talade om mänskliga rättigheter i sjukvård och omsorg (se även overhead-bilder, bilaga 1). Hennes arbete gäller arbetande barns situation och hälsa i Vietnam, dvs. helt andra frågor än de som skall diskuteras under konferensen. Det är få som arbetar med rätten till hälsa i ett svenskt perspektiv, vilket kan ses som en illustration av vad Lars Lööw sade om att vi ofta pratar om mänskliga rättigheter som frågor som främst gäller andra länder. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa skyddas bl.a. av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Rättigheten innebär ett mycket stort åtagande 8

9 och kan aktualisera två problem. För det första uppstår ett problem ifråga om statens ansvar att respektera individen och statens ansvar att skydda den enskilde. Forskningen pekar allt tydligare på att det finns ett egenansvar för hälsan, och därmed uppstår en spänning mellan individens eget ansvar och statens ansvar att tillförsäkra den enskilde rätten till hälsa. Det andra problemet gäller frågan om vem som skall betala för att rätten till hälsa förverkligas. Kostnaden blir högre ju större kunskap vi har. Rätten till hälsa är nära sammankopplad med flera andra rättigheter, såsom rätten till ickediskriminering, informationsfriheten och rätten till privatliv. Man kan dela upp de huvudsakliga frågeställningarna kring rätten till hälsa i tre kategorier: den mänskliga rätten till hälsa, olika mänskliga rättigheter som aktualiseras i hälsovård samt hur hälsa gynnar förverkligandet av andra mänskliga rättigheter Seminarier Seminarium 1 Rätten till identitet Seminariet behandlade frågor som: Vilken roll har kommunerna, regionerna och landstingen i arbetet för Sveriges nationella minoriteter och deras rättigheter? Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna? Varför skall minoritetskulturer bevaras och utvecklas? Hur förhåller sig den kommunala självstyrelsen och likställighetsprincipen till vissa gruppers särskilda rättigheter? Samtalsledare: Lennart Engström, projektledare för Levande historia, Göteborgs stad. Medverkande: Hans-Ingvar Roth, forskare, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet. Sven Gustavsson, projektledare, Frölunda. Soraya Post, ordförande för International Roma Women Network Esko Melakari, sekreterare vid Sverigefinländarnas delegation.

10 10 Sven Gustavsson, Enheten för mångkulturell utveckling: När jag var barn användes ordet tattare som skällsord. Man visste inte riktigt vad det betydde men det var något som inte var önskvärt. Idag är de resande, romerna, erkända som en nationell minoritet. I tidskriften Lettre International ställer sig den Österrikiske författaren Gaus frågan om vi har något att lära av alla de minoriteter som finns i Europa. Vad har gjort att de lyckats överleva? Det handlar om en offensiv hållning och här finns det något att ta lärdom av för att Europa skall överleva. Minoriteterna är alltså inte eftersläntrarna utan avantgardet. Esko Melakari (se även separat PM, bilaga 2): 1975 fattade riksdagen beslut om invandrar- och minoritetspolitik och ett batteri av kraftfulla åtgärder genomfördes. Antalet elever i modersmålsundervisning ökade, sändningstiderna för finsk radio och tv ökade m.m. På 1990-talet ändrades samhällsklimatet och idag är det endast 39 % av de finskspråkiga eleverna som deltar i modersmålsundervisning. På 80- talet var andelen elever som deltog i finsk modersmålsundervisning 62 %. År 2000 infördes en minoritetspolitik som skall stödja minoriteternas kultur och språk så att de kan hållas levande. Men de stora satsningarna som genomfördes på 70-talet saknas. Ekonomin skall inte vara ett hinder för genomförande av minoritetspolitiken. Kommunerna genomför få satsningar och oförståelsen är stor. Därför är det bra med konferenser av denna typ. Soraya Post: Det är en ÄRA att vara inbjuden. Vi romer ser det fortfarande som en ära för vi är inte vana att få vara delaktiga. Jag är medlem i RAG, Romsk arbetsgrupp i Göteborg. När vi romer blev erkända som nationell minoritet i Sverige blev vi som pånyttfödda. Vi blev erkända och fick därmed en identitet. De flesta romer är glada för den nya minoritetspolitiken. Det känns nytt och stort. Från att ha levt endast i nuet kan romerna börja planera för framtiden. RAG vill starta ett romskt center i Göteborg. Organisationen vill stärka språket och den kulturella identiteten som grupp och det är viktigt att ha en institution för det.

11 Det är jättebra att vi har blivit erkända som nationell minoritet men vi vill även bli erkända regionalt. Vi behöver också komma i kapp det övriga samhället på många områden. Inte minst behövs utbildning och tillgång till tjänster på alla nivåer. Det behövs romska förebilder. Den romska gruppen behöver extra hjälp och stöd från stat och kommun, mer hjälp än andra minoriteter. De andra nationella minoriteterna är redan etablerade, romerna börjar nu. 11 Hans-Ingvar Roth: Vi bör eftersträva en konstruktiv flerkulturell samexistens. Tre U:n som påverkar minoriteternas tillvaro: utanförskap arbetslivet, det civila samhället underordning utsatthet ifrågasatt, känslan av att behöva försvara sig. Vad kan vi lära av historien för att bryta dessa trender? Vilka faktorer har historiskt sett motverkat dessa tre U? Utanförskap: Urbana, kosmopolitiska mötesplatser, t.ex. storstäder och multikulturella miljöer som kulturöverskridande mötesplatser samt perifera gränsområden som t.ex. Nordkalotten har alla reducerat minoriteters utanförskap. Underordning: Meritbaserad rekryteringspolitik, som bl.a. tillämpats i de Ottomanska och Habsburgska samhällena, motverkar underordning. Utsatthet: Immateriella resurser och uppmuntran av mellanmänskliga dygder leder till minskad utsatthet. Kommuners problem: utbildning hos handläggare, många har inte tillräckliga kunskaper negligering av den stora potential som en kulturöverskridande mötesplats har oförmåga att arbeta med särlösningar. I Stockholm, Göteborg och Malmö finns krafter som motverkar att kosmopolitiska mötesplatser skapas. Att marknaden styr boendet är en sådan motkraft. Vissa grupper utestängs härmed från att leva i staden. Efter de fyra inläggen följde en diskussion om bl.a. följande: En förklaring till de stora nedskärningarna i finskspråkig undervisning som Esko Melakari redovisat var att underlaget för finskundervisning minskade. Första generationen sverigefinnar hade växt upp.

12 12 Det är ett problem för sverigefinnarna att de inte vet hur många de är i Sverige, det finns ingen språkstatistik. Vad är skillnaden mellan assimilation och integration? Assimilation är något ensidigt och innebär ett framtvingat inlemmande. Integration är tvåsidig och innebär ett frivilligt inlemmande. Seminarium 2 Skolans roll för barnets rättigheter Seminariet behandlade frågor som: Vad innebär rätten till modersmålsundervisning? Hur kan skolan bli en plats för alla barn? Förverkligas rätten till utbildning för alla barn? Hur kan skolan främja barns och ungdomars förmåga att tillvarata sina demokratiska rättigheter i samhället? Samtalsledare: Stefan Eriksson, rektor för Bergsjöskolan. Medverkande: Mai Beijer, Myndigheten för skolutveckling. Lars Lööw, Handikappombudsman (HO). Christine Gilljam, utvecklingsdirektör vid Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Eva Röyter, Barnombudsmannen (BO). Mai Beijer beskrev vilken roll Myndigheten för skolutveckling roll har vad gäller de aktuella frågorna. Kommunerna har ett viktigt ansvar när det gäller barns språkutveckling, det är de som har ansvaret att organisera undervisningen. Utmaningen ligger i hur vuxna och beslutsfattare ser på barnens två- eller flerspråkighet är den ett problem som innebär omorganiseringar, ökande kostnader och större krav på undervisningen i svenska, eller innebär det möjligheter att två- eller flerspråkiga barn har en bredare kompetens än enspråkiga? Vi måste vara klara med hur vi ser på dessa frågeställningar, de är avgörande för hur vi skall arbeta vidare i framtiden. Mai Beijer rekommenderade webbplatsen På webbplatsen finns flera länkar till olika projekt, bl.a. en hemsida som handlar om modersmål.

13 Eva Röyter beskrev Barnombudsmannens roll, som är att företräda barns och ungas intresse. Myndigheten arbetar inte med enskilda ärenden utan med att driva på att andra myndigheter tar hänsyn till barnens situation och rättigheter. Det är mycket arbete kvar innan skolan kan ses som en arena för alla barn, skolornas lokaler är t.ex. sällan anpassade för funktionshindrade. Eva Röyter tipsade om ett nytt utbildningspaket om barns och ungas rättigheter för barn mellan fem och nio år kallat Jag vill säja något!. Paketet går att ladda hem eller beställa via Christine Gilljam beskrev myndighetens uppdrag, som innebär både arbete med information och attitydpåverkan men även enskilda ärenden från personer som anser sig blivit diskriminerade på grund av sexuell läggning. Till skillnad mot personer som tillhör gruppen nationella minoriteter arbetar inte HomO med någon minoritet, eftersom alla personer har en sexualitet. Homofobi och förtryck pga. av kön är problem som är utbredda i skolorna. Christine Gilljam gjorde en analys av homosexuella elevers situation i skolan utifrån de fem härskarteknikerna, och samtliga typer av förtryck är homosexuella elever utsatta för. Det är tydligt att heterosexualitet fortfarande är den rådande normen i skolan, både när det gäller undervisning och kringaktiviteter för både elever, skolpersonal och andra berörda vuxna. Skolan är sämre än andra samhällssektorer, en sjukdomsinsikt saknas. HomO försöker ändra på detta genom samarbete med Utbildningsdepartement och Skolverket m.fl. Lars Lööw berättade att HO har frågat kommuner hur tillgängliga skolornas lokaler är för personer med olika funktionshinder. Hälften av landets skolor går inte att förflytta sig i om man inte är gående. 80 procent av skolorna är olämpliga att vistas i om du har någon typ av allergi. Det är viktigt att även skolorna är öppna för barnens vårdnadshavare, det uppstår problem om de inte kan delta på föräldramöten pga. att skolans lokaler inte är handikappanpassade. Det finns även exempel på att lärare inte kan undervisa för att skolans lokaler inte är anpassade för alla människor. Om undervisningslokaler och undervisning diskriminerar människor med funktionshinder kommer dessa aldrig att kunna ha en chans att komma in i arbetslivet. Det är tydligt att grunddokumenten om likabehandling och den faktiska strukturen inte hänger ihop. Det är viktigt att utgå från individen och inte från en tilldelad grupptillhörighet när det gäller funktionshinder. 13

14 14 Sammanfattning av diskussionen: De nationella minoriteterna har ingen ombudsman, det borde finnas. Några av deltagarna ansåg att diskussionen var för splittrad och att de nationella minoriteternas situation inte kom upp tillräckligt i seminariet. Romers situation är viktig att ta upp. Många romer anser sig vara utsatta för diskriminering. Sverigefinska unga har lättare att lära sig både svenska och andra ämnen i skolan om de får undervisning parallellt i svenska och finska. De egna friskolorna är bra för detta eftersom det har varit problem att få bra modersmålsundervisning i de kommunala skolorna. Kommunerna verkar inte veta om att de har ett ansvar för att ge barnen undervisning och att det finns speciella regler för de nationella minoriteterna. Idag kan undervisningen vara förlagd efter ordinarie skoltiden. Den borde kunna rymmas inom ordinarie skoltid. Modersmålsundervisning är viktig av många skäl, bland annat kunskapsinhämtning och att man har lättare att lära sig ett nytt språk om man kan sitt modersmål. Idag växer barn upp i familjer där föräldrarna har olika modersmål. Detta ställer nya krav på skolorna eftersom barnen skall kunna läsa fler än ett modersmål. Detta är en del av samhällsförändringen som tydligt syns i skolans värd. Det är viktigt att vara uppmärksam på vilka ord vi använder, att peka ut vissa skolor och områden som dåliga finns det inget att vinna på, bara förlora. Det kan vara negativt för barnen att gå på en skola som utpekas som sämre än en annan, det påverkar deras självbild. Seminarium 3 Rätten till likabehandling Seminariet behandlade frågor som: Kan man diskriminera utan att veta om det? Vad betyder den nya diskrimineringslagen för kommuner, landsting och regioner? Är bristande tillgänglighet diskriminering? På vilket sätt spelar attityder in i mötet mellan enskilda och tjänstemän inom kommuner, landsting och regioner? Samtalsledare: Lidija Beljic, projektledare, Västra Götalandsregionen.

15 15 Medverkande: Anna Theodora Gunnarsdottir, stf. ombudsman mot etnisk diskriminering (DO) och chef för samhällsenheten. Hans von Axelson, kanslichef vid Handikappombudsmannen (HO) och verksamhetsansvarig vid Tillgänglighetscentret. George Svéd, kanslichef vid Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Bengt Hedling, arbetsrättshandläggare med inriktning mot mångfaldsfrågor, Västra Götalandsregionen. Seminariet inleddes med frågan om vilket ansvar kommuner och regioner har i arbetet mot diskriminering. Bengt Hedling nämnde det arbete som pågår i Västra Götalandsregionen: Regionen har antagit en policy/handlingsplan för etnisk mångfald. Som ett led i detta anordnar man utbildningar för chefer och personalhandläggare med fokus på icke-diskriminering vid rekryteringar och hur arbetet med etnisk mångfald kan bedrivas. Flera myndigheter har numera handlingsplaner för att främja den etniska eller kulturella mångfalden. Tolv personer är anställda för att arbeta med rekryteringsbehovet i förhållande till befolkningens sammansättning. Regionen har vidare startat en utbildning för Integrationsmentorer. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen för att: ta tillvara och utveckla den kulturella kompetens som finns i samhället och på arbetsmarknaden tillgodose de olika behov som finns i ett mångkulturellt samhälle skapa attraktiva arbetsplatser. Representanter för ombudsmännen betonade att arbetet mot diskriminering måste ta sikte på dels hur kommuner, landsting och regioner agerar utåt, dels hur de i detta hänseende fungerar som arbetsplatser. Kommuner m.fl. bör fokusera på sin roll som arbetsgivare och därmed frågan om diskriminering i arbetslivet. Är arbetsplatsen fri från diskriminering och lämpad för alla anställda oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder? Ombudsmännen understryker att arbetet inte bör stanna vid detta utan även omfatta deras ansvar i förhållande till sina bolag (bostadsbolag m.m.) samt om bemötande och behandling av allmänheten. Ombudsmännen gjorde en genomgång av sina respektive uppgifter och de anmälningar som de får från allmänheten. HomO konstaterade en ökning av antalet anmälningar med ca 60 % under 2003 jämfört med 2002.

16 Karaktären av anmälningar såg olika ut för de olika ombudsmännen. För DO handlade det i stort om att ett annat utseende eller namn än det tradionellt svenska uteslöt många från att delta i samhällslivet eller att få ett arbete. Anmälningar till HomO tyder på att diskriminering av bi- och homosexuella blir uppenbart när homosexuella börjar bete sig som heterosexuella. För HO:s del är det ofta bristen på tillgänglighet som gör att personer med funktionshinder är missgynnade. Samtliga var överens om att det behövs heltäckande och effektiv lagstiftning. Men det behövs också ett långsiktigt arbete med värderingar, rutiner, förhållningssätt m.m. för att arbetet mot diskriminering skall bli framgångsrikt. Frågorna från publiken gällde bl.a. följande: Får bostadsbolagen neka invandrare bostad i ett invandrartätt område? Hur skall man bryta bostadssegregationen? Vad avses med begreppet mångfald? Hur kan man gå från fina ord, handlingsplaner m.m. till konkreta åtgärder? 16 Seminarium 4 Mänskliga rättigheter i sjukvård och omsorg Seminariet behandlade frågor som: Rättighetsperspektiv (hur) funkar det inom sjukvård och omsorg? Vad innebär rätten till hälsa? Vilka andra mänskliga rättigheter aktualiseras inom detta område? Vilket ansvar har kommunerna, landstingen och regionerna för möjligheten att använda minoritetsspråk inom sjukvård och omsorg? Samtalsledare: Birgitta Rubenson, doktorand i folkhälsovetenskap, Karolinska institutet. Medverkande: Sirkka-Liisa Ekman, professor, Blekinge tekniska högskola. Stina Öresland, forskare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Stina Öresland: Utgångspunkten för min medverkan i denna konferens är följande filosofiska funderingar:

17 Alla har rätt vad betyder det? Har alla rätt i så fall om vad? Bör alla ha rätt är det så säkert - och i så fall har alla lika mycket rätt? Om det inte är så vem/vilka har tolkningsföreträde för vad som är rätt? Är det majoriteten som bör ha rätt? Vilka tillhör majoriteten? Är det för att man tillhör en viss språkgrupp, eller kommer från en viss geografisk plats eller kanske för att man tillhör ett visst kön? Orden och begreppen är viktiga. Vad menar vi exempelvis med minoritet och majoritet och hur är dessa begrepp relaterade till rätt(igheter)? Låt mig ta ett exempel: På Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar ca personer. 85 % av dessa är kvinnor, många av utländsk härkomst dvs. dessa kvinnor tillhör majoriteten anställda på sjukhuset men därmed följer inte att dessa kvinnor oberoende av härkomst har tolkningsföreträde och makt över de normer och värderingar (rättigheter) som råder och bör råda på alla nivåer i organisationen. Med avstamp utifrån en sjukvårdsorganisation och strukturers roll för etiska frågor har jag gjort en studie om vårdpersonalens uppfattning om hur man anser att man är och bör vara mot varandra och mot patienterna, samt vad som påverkar hur det faktiskt blir. Resultatet visar bland annat att även om faktiska villkor som brist på tid, personal, pengar och vårdplatser och olika normativa villkor som exempelvis mer eller mindre synliga maktstrukturer påverkar våra moraliska val, kan det vara en förklaring till hur vi handlar men det är ingen moralisk ursäkt. Vi är själva ansvariga för våra värderingar och fördomar oberoende av brist på tid, personal m.m. Kravet som måste ställas på organisationen är att den skapar strukturer som möjliggör för personalen att vara trogen sina i grunden goda värderingar och att kunna följa de goda vanor som de flesta redan har. Jag menar att det finns ett samband mellan personalpolitiska frågor och etiska frågor och parallella processer mellan hur vårdaren bemöter/behandlar patienterna och hur vårdaren hanteras i organisationen. I linje med detta blir det en viktig etisk fråga att organisationen också tar ansvar för arbetsrättsliga frågor som t.ex. diskrimineringslagarnas uppfyllande för att både patienter och personals mänskliga rättigheter skall uppnås. Detta betyder inte att alla skall behandlas lika vi är alla olika det väsentliga är att vi behandlas likvärdigt. Detta är den stora individuella, politiska och samhälleliga utmaningen. Naturligtvis är detta inte ett diskussionsinlägg om vem/vilka som har rätt i olika faktafrågor utan om vilka som tar sig rätten/har rätten/får rätten att tolka vilka normer och värderingar som bör råda i vårt samhälle. Det är alltså en fråga om etik och därmed om makt. E-post: 17

18 18 Sirkka-Liisa Ekman Sirkka-Liisa Ekman nämnde två problem som rättighetsperspektivet aktualiserar: Alla får inte vård på samma villkor. Landsting och kommun tar inte hänsyn till de nationella minoritetsspråken inom hälso- och sjukvård. Problem finns också kring flyktingars och utvisningshotades situation. De får akut vård, men inte mer. Många personer inom sjukvård ger ändå vård till dessa grupper, men säger eller antecknar inget om detta. Inom sjukvården finns dessa grupper som är sårbara: personer med utländsk bakgrund som är äldre, demensdrabbade eller psykiskt sjuka flyktingar utvisade och personer som håller sig gömda. Sverige har haft en minoritetspolitik sedan De nationella minoriteterna är grupper som har en historisk anknytning till Sverige. Om de skall ha samma rätt som andra borde det vara en självklarhet att de skall kunna använda sitt eget språk. De nationella minoriteternas situation får konsekvenser för hälsan. Detta har bl.a. visat sig i rapporten Födelselandets betydelse. Om hälsa hos olika invandrargrupper i Sverige, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för ungefär ett år sedan. Enligt rapporten begår sverigefinnar oftare självmord än andra svenskar och de är också överrepresenterade i sjukstatistiken. Många har hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa problem är inget de har haft med sig till landet, vilket visar sig om man jämför med finländare som bor i Finland, utan det är här de har blivit sjuka. Samtidigt som dessa resultat presenterades drogs landets enda sverige-finska psykmottagning in. Att personer har ett annat modersmål än svenska kan leda till problem inom sjukvården om de drabbas av demens. Diagnostisering av demens görs utifrån språket, vilket kan leda till missförstånd. Demens innebär också ofta att det andra inlärda språket försvinner, och dessa personer kan då inte längre uttrycka sig. Detta leder till dåliga relationer med sjukvårdspersonalen, till mycket frustration och förtvivlan och ibland till att de drabbade inte längre vill leva. En god relation mellan vårdpersonal och patient förutsätter ömsesidig respekt. Integration är bra om parterna som skall integreras är jämbördiga, annars blir det i praktiken assimilation.

19 19 Under diskussionen togs bl.a. följande frågor upp: Begreppet invandrare har beskrivits som problematiskt varför det? Problemet är att det inte verkar som om man slutar vara invandrare någon gång och att man osynliggör att villkoren inom gruppen är olika. Ett projekt som gick ut på att erbjuda hemtjänst på finska misslyckades p.g.a. motstånd inom kommunen. Vad kan man göra då? Vad kan den enskilde medborgaren kräva? Det behöver inte handla om att det behövs stora resurser. Genom planering vid anställningar kan man t.ex. se till att många språk finns representerade inom hemtjänsten. Inom Västra Götalandsregionen finns en stor mängd språk och det kanske inte går att erbjuda vård och omsorg på alla, men man borde åtminstone klara av att göra det på de nationella minoritetsspråken. Man kan planera vården efter behov som kan förutses. Gruppen av finsktalande äldre personer ökar t.ex. stadigt. Skillnaden mellan är, bör och skall diskuterades. Mänskliga rättigheter är bindande de är skall. Men bör är också viktigt, därför att det motsvarar vår etik och moral. Om stora glapp uppstår mellan det en person som arbetar inom vård eller omsorg känner att hon eller han bör göra och det personen kan göra uppstår emotionell stress, vilket kan leda till utbrändhet. 5. Avslutning Efter seminarierna beskrev Ingrid Lomfors och Johan Öberg från Göteborgs universitet, sina reflektioner från seminariesamtalen. Kent Andersson, kommunalråd i Malmö stad, avslutade konferensen med att berätta om sina tankar kring ämnet för konferensen och hur Malmö Stad arbetar med dem. Konferensens sätt att kombinera två politikområden och två ämnen, mänskliga rättigheter och de nationella minoriteterna, var en illustration av att stuprör inte längre fungerar i arbetet. Dubbla perspektiv behövs för att skapa ett mänskligt möte mellan minoritets- och majoritetssamhället.

20 20 Bilaga 1: Birgitta Rubenssons overheadbilder Mänskliga Rättighetskonventioner definierar vad staten kan göra mot oss, vad den inte får göra mot oss och vad den är skyldig att göra för oss. Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner,

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Bilaga 6. 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag

Bilaga 6. 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag Utdrag ur Diskriminering av romer i Sverige - rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer (s 50-54) 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011

Samråd Minoritetspolitikens motor. Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Samråd Minoritetspolitikens motor Lennart Rohdin Länsstyrelsen i Stockholms län Luleå, 24 februari, 2011 Europarådets konventioner Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (1950) Europeiska stadgan

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Meddelandeblad. Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande, landstingsnämnder, chefer och personal inom socialtjänstens individ och familjeomsorg, chefer och personal inom hälso-

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

OLIKA, ÄNDÅ LIKA. Integrationspolicy för Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29

OLIKA, ÄNDÅ LIKA. Integrationspolicy för Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 OLIKA, ÄNDÅ LIKA Integrationspolicy för Åstorps kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Den grundläggande målsättningen för alla insatser inom ramen för kommunens flykting- och invandrarpolitik

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

Minoritetspolicy för Hällefors kommun

Minoritetspolicy för Hällefors kommun Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Rätten till hälsa. Elin Jacobsson, utredare. Anna-ChuChu Schindele, utredare. Enheten Hälsa och sexualitet. Avdelningen för kunskapsstöd

Rätten till hälsa. Elin Jacobsson, utredare. Anna-ChuChu Schindele, utredare. Enheten Hälsa och sexualitet. Avdelningen för kunskapsstöd Rätten till hälsa exemplifierat genom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) Elin Jacobsson, utredare Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten Hälsa och sexualitet Avdelningen för kunskapsstöd

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk!

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk! Vårt idéprogram Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete

Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete 1 (5) Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete Ks 2012:123 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun

Läs mer

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund VI TROR på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER LIKABEHANDLINGSPLAN VINTERGATAN 2013 / 2014 BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER INTE ANDRA

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

pí êâ=çéí=ñáåëâ~=ëéê âéíë= ëí ääåáåö=á=pîéêáöé= = = OMMSJMUJMT=

pí êâ=çéí=ñáåëâ~=ëéê âéíë= ëí ääåáåö=á=pîéêáöé= = = OMMSJMUJMT= pí êâçéíñáåëâ~ëéê âéíë ëí ääåáåöápîéêáöé OMMSJMUJMT pí êâçéíñáåëâ~ëéê âéíëëí ääåáåöápîéêáöé oéöéêáåöéåëîáâéêëîéêáöéñáåå~êå~ I december 1999 erkände riksdagen fem grupper som nationella minoriteter i Sverige,

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar SIOS Bellmansgatan 15, 1 tr, 118 47 Stockholm Tel. 08-55 69 33 60 (vx). Fax 08-643 90 68 E-post:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304.

Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter Antagen av KF den 20 december 2016, 304. Varför en strategi och handlingsplan? Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

2008-03-12 IJ2008/858/DISK

2008-03-12 IJ2008/858/DISK Promemoria 2008-03-12 IJ2008/858/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Kommunenkät rörande nationella minoriteter Integrations och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 2014-2015 Förskolan Lillegården Trollhättan 2014-10-06 Likabehandlingsplan varför det? I april

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Förskolechef och pedagoger tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Mål: Alla ska känna

Läs mer