Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar"

Transkript

1 Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014

2 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala kommun och Uppsala universitet genom UU Innovation har tillsammans sett över behovet och möjligheterna att utveckla arbetet med kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen i Uppsala län. Utgångspunkten har varit att ta vara på erfarenheter från INTERREG-projektet InCompass där Tillväxtverket varit en av deltagarna. Behovet som deltagande organisationer har uppmärksammat i Uppsala län kan ses utifrån tre områden. Det finns ett behov av lokaler framförallt för företag inom kulturella och kreativa näringar att utveckla och visa upp sina verksamheter samt att mötas och finna nya samarbeten. Ett andra område är behovet av flexiblare affärsutvecklingsmetoder för att stödja företagen. Idag har företagen inom kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen svårt att komma in i nuvarande innovationssystem. Ett tredje behovsområde handlar om att stärka nätverk inom och över verksamhetsgränser för att främja innovation och förnyelse. Genom att finna nya samarbeten kan nya produkter och tjänster utvecklas. Satsningarna kan kategoriseras i tre områden: 1. Lokaler för kreativitet 2. Affärsutveckling 3. Innovation och förnyelse Målgruppen för arbetet bör vara små och mellanstora företag och föreningar inom kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen, fria kulturskapare och forskare. Eftersom näringarna har flera beröringspunkter kan vissa satsningar samordnas. Arbetet med att stärka KKN och besöksnäringen kommer till en början fortsätta som ett samarbete mellan de fyra organisationerna som har deltagit under framtagandet av denna plan. Arbetet kommer ledas av en gemensam arbetsgrupp med representanter från UU Innovation, Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala kommun. Det inledande arbetet kommer fokusera på de tre områdena som nämns ovan. Under 2015 kommer fokus att ligga på mindre aktiviteter och att koppla ihop arbetet med andra planerade aktiviteter inom området innovation, KKN och besöksnäringen. Aktiviteterna kommer utgå från ett regionalt perspektiv och inkludera erfarenhetsutbyte om olika affärsutvecklingsmetoder och seminarier med olika teman och med deltagare från olika verksamhetsområden för att stärka nätverk och finna nya samarbeten. Det finns planer hos Uppsala kommun att under 2015 starta Studio Uppom vilket ska erbjuda verkstäder, kontorsplatser och utställningslokaler för KKN-företag. Satsningen kommer att samordnas med de andra regionala aktiviteterna. Summary The County Council of Uppsala, Uppsala Regional Council, the Municipality of Uppsala and the University of Uppsala through UU Innovation reviewed the needs and possibilities of developing the cultural and creative industries and the tourism industry in the county. The starting point has been to benefit from the learning of the

3 2 (2) INTERREG-project InCompass where the Swedish Agency for Economic and Regional Growth has been one of the partners. The review pointed at three main areas which need attending to in the County of Uppsala. The first is a need for space for companies within the cultural and creative industries to develop and show their work and to meet and develop new possible collaborations with in the sector. A second area is the need for more flexible business development methods to support companies. Today, companies in the cultural and creative industries and the tourism industry find it difficult to get into the existing innovation system in the County of Uppsala Uppsala. A third area concerns the need to strengthen networks within and across businesses to promote innovation, by finding new partnerships, new products and services. Efforts can be categorized into three areas: 1. Spaces for creativity 2. Business development 3. Innovation The target groups are small and medium-sized enterprises and associations in the cultural and creative industries and tourism industry, cultural creators and researchers. As these industries have several common needs, some efforts will be coordinated. The work to develop the cultural and creative industries and tourism industry will initially continue as a collaboration between the four organizations that have participated in this pre-study. The work will be led by a joint working group with representatives from the UU Innovation (University of Uppsala), Uppsala County council, Uppsala Regional Council and the Municipality of Uppsala. The initial work will focus on the three areas mentioned above. During 2015, the focus will be on smaller activities and to link the work of other planned activities in the field of innovation and business support. The activities will have a regional perspective and include an exchange of experience on various business development methods and seminars with different themes and with participants from different sectors to strengthen networking and find new collaborations. Municipality of Uppsala has already existing plans to start Studio Uppom, which will offer workshop places and showrooms for companies within the creative sector. This will be coordinated with other regional activities.

4 Innehåll 1. Inledning... 3 Planens syfte... 3 Deltagande organisationer... 3 Arbetsmetod... 4 Planens upplägg Definitioner... 5 Vad är kulturella och kreativa näringar?... 5 Vad är besöksnäringen?... 6 Vad är en inkubator?... 7 Vad är en accelerator?... 7 Innovation och förnyelse En utblick... 8 Accelerator... 9 Camden Collective...10 Cockpit Art...11 The Creative Plot vid Ideon...12 CRED Creative Destination Halland Nuvarande stödsystem och nätverk...13 Innovationssystemet i Uppsala län...13 Uppsala Innovation Centre...13 Nyföretagarcentrum...14 UU Innovation...14 UUAB Holding...15 Drivhuset...15 Almi Uppsala...15 SLU Holding...16 CONNECT Uppsala...16 Aktörer inom kulturområdet...16 Aktörer inom besöksnäringen...17 Nätverk och närliggande verksamhetsområden Tidigare och pågående satsningar i Uppsala län...18

5 6. Behovet i Uppsala län...20 Kulturella och kreativa näringar...20 Besöksnäringen...23 Gemensamma beröringspunkter mellan KKN och besöksnäringen...24 Sammanfattning av behovet Utvecklingsspår för arbetet med kulturella och kreativa näringar och besöksnäring...25 Målgrupp...25 Genomförande Lokaler för kreativitet Studio Uppom Affärsutvecklingen Innovation och förnyelse...27 Spridning och marknadsföring Källor

6 1. Inledning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala universitet (UU Innovation) och Uppsala kommun har inlett ett samarbete för att se över hur organisationerna kan arbeta för att stödja de kulturella och kreativa näringarna samt besöksnäringen i länet. De senaste åren har olika gemensamma satsningar genomförts, men det finns ett behov av att stärka samarbetet. Under två år har projektet InCompass bedrivits med 14 olika partners från olika EU-länder. Från Sverige har Tillväxtverket varit partner i projektet. Syftet med InCompass har varit erfarenhetsutbyte om arbete med inkubatorer för kulturella och kreativa näringar. Deltagande partners har genomfört ett antal studiebesök i de olika deltagande länder för att se och diskutera hur inkubatorer kan organiseras och finansieras. Inom projektet har deltagarna tittat på tre olika områden, finansiering av inkubatorn, sociala aktiviteter/nätverk inom och utanför inkubatorn samt sociala sammanhang. Arbetet resulterade i 16 framgångsfaktorer utifrån hur de olika inkubatorerna arbetar och finansierar sin verksamhet. För att få nya infallsvinklar och lära av andra har Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun och UU Innovation undersökt hur erfarenheterna från InCompass skulle kunna användas i Uppsala län. Organisationerna har under oktober och november 2014 tillsammans sett över behovet av att utveckla arbetet med att stötta kulturella och kreativa näringar (KKN) och besöksnäringen samt undersökt hur organisationerna kan ta vara på resultaten i projektet InCompass. Detta dokument är resultatet av arbetet och utgör en plan för ett fortsatt arbete. Planens syfte Syftet med planen är att ta vara på erfarenheter och resultat av arbetet med inkubatorer som kommit fram inom projektet InCompass och föreslå hur detta kan implementeras Uppsala läns arbete med att stötta de kulturella och kreativa näringarna samt besöksnäringen. Utgångspunkten är Uppsala läns förutsättningar och behov och målet är att identifiera nästa steg i arbetet. Deltagande organisationer Landstinget i Uppsala län ansvarar för den regionala kulturen i Uppsala län och arbetar för ett rikare kulturliv, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö. Det innebär bland annat stödfinansiering av regionala kulturverksamheter, samverkan med kommunerna i deras arbete med kultur samt utveckla och stötta det civila samhället och det fria kulturlivet. Landstinget ska bland annat underlätta för professionella kulturskapare att verka i länet. Landstingets kulturförvaltning, Kultur och bildning, tar i samverkan med aktörerna inom kultur i länet fram den Regionala Kulturplanen. Planen är det strategiska styrdokumentet för arbetet med konst och kultur på regional nivå. Landstinget är också den part inom Kultursamverkansmodellen som fördelar de statliga medlen till länets kulturinstitutioner. Regionförbundet Uppsala län är samarbetsorganisation för Uppsala läns åtta kommuner och Landstinget i Uppsala län. Regionförbundet har bland annat ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna och tar fram en regional utvecklingsstrategi - Uppländsk Drivkraft vart fjärde år. Regionförbundet ansvarar bland annat för näringslivsutvecklingen i länet vilket inkluderar besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar. Regionförbundet Uppsala län 3

7 har ansvaret för länsturismen och verksamheten bedrivs under namnet Visit Uppland. Visit Uppland ska bidra till att stärka länets attraktivitet och konkurrenskraft, identifiera besökaren, driva på produkt- och affärsutveckling och etablera nätverk samt stärka gemensam marknadskommunikation. Visit Uppland arbetar efter en länsstrategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län. De strategiska inriktningarna är Destinationsutveckling, Finansiering, Samverkan mellan privata och offentlig sektor, Marknadsföring, Entreprenörskap, Företagande och kompetensutveckling samt Hållbar besöksnäring. Målsättningen, som följer den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige, är att fördubbla omsättningen år Uppsala kommun arbetar bland annat för att utveckla kommunens kultur- och näringsliv samt för att finna och uppmuntra nyskapande och innovativa lösningar, tjänster och produkter. UU Innovation är Uppsala universitets centrala enhet för innovationsstöd. UU Innovation stödjer forskare och studenter med rådgivning, kontakter och finansiering för kommersialisering och samverkan med företag och andra organisationer. Uppdraget är att verka för ett effektiv nyttiggörande av akademisk kunskap för att skapa ömsesidigt värde för universitetet och samhället. Arbetsmetod Underlaget till denna plan är framförallt hämtat från tidigare behovsanalyser, rapporter och strategidokument. Kompletterande intervjuer har genomförts med representanter från Uppsala läns innovationssystem, exempelvis Uppsala Innovation Centre, Almi och Drivhuset samt från personer med stödjande funktion inom kultursektorn. På grund av tidsbrist har enskilda företagare inte intervjuats vilket bör ske i en fortsättning av arbetet. Underlaget har bearbetats tillsammans med resultaten från projektet InCompass. Fyra representanter från Landstinget i Uppsala län, Uppsala universitet och besöksnäringen i Uppsala län har också besökt London för studiebesök hos tre av inkubatorerna som deltagit i InCompass. Representanter från Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län deltog också under InCompass slutkonferens i Bryssel där erfarenheterna från projektet presenterades. Samtal har förts med svenska exempel av inkubatorer, bland annat The Creativ Plot på Ideon i Lund. Planens upplägg Planen inleder med en beskrivning av syftet och genomförandet. I del två beskrivs relevanta begrepp som kulturella och kreativa näringar, besöksnäringen, inkubator och accelerator. Del tre beskriver projektet InCompass och lyfter några exempel på inkubatorer vars metoder och erfarenheter kan vara av intresse för Uppsala län. I del fyra beskrivs nuvarande stöd inom innovationssystemet och andra offentliga organisationer samt privata initiativ som kan vara intressanta utifrån ett samverkansperspektiv. Del fem tar upp tidigare och pågående satsningar inom KKN och besöksnäringen i Uppsala län. Del sex lyfter olika behov som finns i Uppsala län utifrån intervjuer samt tidigare analyser och rapporter. Därefter kopplas behoven till konkreta förslag på vidare arbete utifrån tre olika områden, platsen, affärsutveckling och innovation och förnyelse i del sju. I den avslutande delen av planen beskrivs också förslag på fortsatt arbete med konkreta aktiviteter och ungefärlig tidplan. 4

8 2. Definitioner Vad är kulturella och kreativa näringar? Kulturella och kreativa näringar (KKN) omfattar bred variation av branscher och företag. Regeringen har inte fastställt en officiell definition och därför kan branscher som räknas in inom näringen variera. Enligt Tillväxtverkets definition 1, som vi i Uppsala län utgår ifrån, ingår branschområdena: - arkitektur - dataspel - design och formgivning - film - foto - konst - kulturarv - litteratur - media och marknadskommunikation - mode - musik - måltid - scenkonst - slöjd och hantverk - upplevelsebaserat lärande På grund av näringens spridning bland branscher och varierande typ av företagande behöver olika företag olika former av stöd. Ett multinationellt skivbolag skiljer sig från en konstnär med enskild firma och behoven ser därför mycket olika ut. I rapporten Gungor och karuseller från 2013 lyfter Tobias Nielsen och Emma Stenström skillnader och likheter mellan företag inom KKN. Till exempel finns det företag inom såväl varuproduktion som tjänsteproduktion liksom de som skapar unika verk och de som massproducerar. 2 Det går också att göra skillnad mellan kreatörs- och entreprenörsdrivna företag. Entreprenörsdrivna företag kommersialiserar andras kreativitet och skapande, till exempel skivbolag och bokförlag. Dessa företag kan vara allt från småföretag till stora multinationella företag. Större entreprenörsdrivna företag klarar sig ofta utan offentligt stöd. Kreatörsdrivna företag drivs av kulturskaparen själv. Fokus ligger då på personens kompetenser och talang och dessa företag är ofta solo- eller småföretag. Det kan till exempel vara en enskild konsthantverkare eller författare. Inom de kreatörsdrivna företagen går det enligt författarna av rapporten att urskilja några karaktäristiska drag till exempel 3 : - Företagen måste balansera det kommersiella med det konstnärliga - Ofta fokus på produkten snarare än på marknaden det vill säga att vara styrd av en inre vision och inte av efterfrågan - Osäker efterfrågan där kunden inte alltid vill veta vad de får - Upphovsrätten är central 1 Tillväxtverket, tivanaringar af dddc7be.html Nielsen, Tobias och Stenström, Emma, Gungor och karuseller om utvecklande av företag i kulturella och kreativa näringar, Volante, 2010:3-4 3 Nielsen och Stenström, 2010:3-4 5

9 - Krav på nyskapande gör det ibland svårt att standardisera, rationalisera och kapitalisera - Icke-linjära processer där man inte vet resultatet i förväg, vilket gör det svårt att skriva kontrakt och specificera insatser och utkomster i förväg - Många ofrivilliga företagare och många icke-vinstdrivande organisationer där pengar ofta är ett medel och inte ett mål Företag inom KKN är i högre grad beroende av nätverk än företag inom andra näringar eftersom uppdragen ofta är korta och många och man behöver varandras kontaktytor och kompetenser i projektbaserade uppdrag. 4 Tillväxtverket har under åren koordinerat och utfört fem uppdrag från regeringen för att stärka kulturella och kreativa näringar. Ett av deluppdragen handlade om att utveckla inkubatorer för företag i kulturella och kreativa näringar. Uppdraget ledde bland annat till flera modeller för att arbeta med affärsutveckling för företagen i näringen. 5 Vad är besöksnäringen? Besöksnäringen kan definieras som den näring som bidrar till turismkonsumtion. Enligt den nationella strategin för besöksnäringen är näringen sammansatt av flera olika branscher. De största branscherna är hotell- och restaurang tillsammans med andra former av logi, transporter och varuhandel. Andra betydande delar för näringen är kultur, sport och rekreation. 6 För att få en uppfattning om hur besökaren spenderar sina pengar på plats används begreppet turistkronan. Turistkronan visar hur fördelningen ser ut mellan logi, restauranger, shopping, transporter, livsmedel och aktiviteter. I Uppsala kommun var shopping (28 procent) och restaurang (25 procent) de största branscherna under Besöksnäringen består främst av småföretagare och ett antal medelstora företag. Inom näringen finns endast ett fåtal större företag 8. Besöksnäringen består till stor del av eldsjälar som kombinerar ideell verksamhet med företagande. De är ofta så kallade levebrödsföretag men med potential att växa. Därför behövs insatser som också stöttar dessa etablerade med små verksamheterna att utvecklas och inte bara nystartade företag med nya produkter och tjänster. Företag inom besöksnäringen är ofta beroende av en plats, besöksmål och har svårt att lämna den platsen för att ha sin verksamhet på andra platser. 9 Till skillnad från tillverkningsindustrin finns det inom besöksnäringen ett starkt ömsesidigt beroende mellan företagen, till exempel genom paketresor. De är på så sätt både konkurrenter och komplementärer på samma gång 10. Företagen är också mer sammanlänkad och beroende 4 Gillegård, Annika, Underlag för framtida satsningar inom kulturella och kreativa näringar i Uppsala län, 2012:12 5 Tillväxtverket, Pilotsatsningen på inkubatorer i kulturella och kreativa näringar utvärdering Svensk Turism AB, Nationell strategi för svensk besöksnäring, 2010:13 7 Anderson, Clas, TEM 2013 Ekonomiska och sysslesättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren , 2014:7, 8 Svensk turism AB, 2010:10 9 Intervju med Petra Lindgren, Kurbits, Svensk turism AB, 2010:10 6

10 av offentliga strukturer än de flesta andra näringar. Det kan till exempel handla om betydelsen av offentligt finansierade verksamheter som kollektivtrafik, parker och naturområden. Därför är samverkan mellan offentlig och privat sektor avgörande för sektorns utveckling. 11 Vad är en inkubator? En inkubator är en organisation vars syfte är att främja och underlätta nystartade företags tillväxt. Begreppet är något vagt och kan innehålla olika delar, rikta sig mot olika typer av idéer och målgrupper samt använda sig av olika metoder. Ofta utgår verksamheten från tre områden: - en byggnad/plats med billiga arbetsplatser - nätverk inom inkubatorn och med externa partners - affärsutvecklingsprogram, teknisk och administrativ support och fördelaktiga lån Utgångspunkten inom projektet Incompass var att en inkubator kan definieras utifrån sin funktion vars syfte är att skapa en kreativ miljö för att finna och utveckla nya företag. 12 Men under InCompass slutkonferens i Bryssel lyfte flera av deltagarna fram behovet av att diskutera vad en inkubator egentligen är och att den definition som använts i projektet vållat en viss osäkerhet kring om en inkubator ska ses som en fysisk plats eller en process med team av personer. Denna förändring av vad en inkubator kan vara betonas också i den sista studiebesöksrapporten inom projektet. En inkubator är inte längre vad det brukar vara skriver Michele Coletti i inledning. Istället för att arbeta utifrån standardiserade modeller har de mest framgångsrika inkubatorerna flexibla arbetsmetoder och service samt samverkar med andra privata och offentliga initiativ för att stödja olika former av förtagande 13. Vad är en accelerator? Likt en inkubator syftar en accelerator till att utveckla företagen. Skillnaden är att en accelerator ofta riktar sig mot en annan målgrupp än inkubatorer. Medan en inkubator ofta riktar sig till nystartade företag riktar sig en accelerator istället mot redan etablerade företag som behöver hjälp att växa. 14 Innovation och förnyelse Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Det kan vara nya produkter och tekniska lösningar eller nya kombinationer av existerande produkter och tjänster. Det kan också vara nya sätt att planera och utveckla städer, landsbygd och boendemiljöer. Innovationer utvecklas i relationer och genom utbyte av information mellan individer, företag och andra organisationer. Enligt den nationella innovationsstrategin är ömsesidigt lärande om 11 Svensk turism AB, 2010: InCompass, Incompass study visit Avilés/Asturias, Incompass, Incompass study visit Medway/London, Sepulveda, Fernando, The different between a business accelerator and a business incubator, , 7

11 behov och efterfrågan, om möjliga lösningar och hur dessa kan utvecklas och förbättras, centrala faktorer som påverkar innovationsprocessen. Kunskap uppstår när människor och aktörer möts och samverkar mellan kunskapsområden, organisationer, discipliner eller samhällssektorer. Därför är fysiska eller digitala mötesplatser och processer för lärande både inom och mellan individer och organisationer en förutsättning för innovation En utblick Inom projektet InCompass har ett flertal inkubatorer studerats för att utbyta erfarenheter om de deras verksamhet, finansiering och samarbetsformer. Inom projektet har deltagarna tittat på tre olika områden, finansiering, sociala aktiviteter/nätverk inom inkubatorn och partnerskap och samarbeten med utomstående aktörer. Utifrån de utvalda inkubatorerna har 16 framgångsfaktorer valts ut (se tabell 1). Dessa sammanfattas i ett toolkit för inkubatorsverksamheter. Framgångsfaktorerna beskriver hur de olika inkubatorerna arbetar och finansierar sin verksamhet. Det flesta av dessa är återkommande för flera inkubatorer och kan överföras till andra inkubatorer. Ett fåtal är unika utifrån den inkubatorns förutsättningar och därmed svåra att överföra till andra inkubatorer. 16 Tabell 1: InCompass 16 framgångsfaktorer Område Finansiering Framgångsfaktorer Hyra ut arbetsplatser till företag utanför inkubatorn Hyra ut lokaler för t.ex. event EU-finansiering Finansiell förmåner från offentliga myndigheter t.ex. skattereducering Delat ägande Marknadsföra och sälja företagens kompetens och kunskap Marknadsföra och sälja inkubatorns kompetens och kunskap Sociala sammanhang Relationer till stadsdelen 15 Näringsdepartementet, Den nationella innovationsstrategin, 2012: Trip, Jan Jacob & Romein, Arie, Section of best pratices based on Incompass study visit,

12 Support, nätverk och partnerskap Relationen till universitet och högre utbildning Involvera alumner The Prince s trust en fond i England Fokusera på att sälja affärsutvecklingsmetoderna vidare Pre-inkubator och att öka kunskapen om entreprenörskap Partnerskap Mix av nystartade och etablerade företag Klusterutveckling För att få nya infallsvinklar och lära av andra har representanter från Uppsala län besökt London för studiebesök hos tre inkubatorer. Samtliga inkubatorer har KKN som målgrupp men där även IT i vissa fall var inkluderat. Vad beträffar utbud av tjänster varierade dessa men gemensamt för samtliga var att företagen gavs tillgång till coacher i någon form, erbjöds olika kurser (marknadsföring, ekonomi med mera) samt diverse nätverksbyggande insatser. Utöver det hade alla tillgång till ett kontor och i vissa fall en plats i en tillfällig butik (pop-upshops). Ett erfarenhetsutbyte har också skett med The Creative Plot vid Ideon i Lund eftersom de också arbetar med hur Incompass resultat kan implementeras i deras verksamhet. I Sverige finns också andra goda exempel bland annat inkubatorerna som deltog i Tillväxtverkets program för kulturella och kreativa näringar. I denna plan lyfter vi CRED vid Alexanderssoninstitutet. Accelerator Inkubatorn Accelerator är en inkubator kopplad till London Metropolitan University med både ett pre-inkubatorsprogram, The Hatchery, och ett traditionellt inkubatorsprogram för de företag som kommit en bit längre i etableringen. The Hatchery riktar sig mot studenter från universitetet medan det traditionella inkubatorsprogrammet är öppet för alla även om de flesta kommer från universitet. Det är cirka 55 företag/personer inom Hatchery och cirka 30 företag inom inkubatorn. The Hatchery är ett tolv veckor långt program som inleds med ett två dagars bootcamp där deltagarna får lära känna varandra och med praktiska övningar för att börja utveckla sin idé. Mellan träffarna får deltagarna praktiska uppgifter som de ska genomföra. Deltagarna betalar en mindre avgift för att delta i Hatchery. Som en del av programmet har deltagarna fri tillgång 9

13 till kontorsplatser och support i Accelerators lokaler. Efter Hatchery kan företagen välja att gå vidare till inkubatorprogrammet och får då sex månaders fri hyra och support. Inom Accelerator finns också etablerade företag som fungerar som mentorer och experter för nyare företag och för Accelerator i sin helhet. Accelerator ser gärna att företagen kan bidra med olika kompetenser och kunskaper, till exempel inom IT. Oftast har företagen som sitter i lokalen genomgått Accelerators inkubatorsprogram och är alumner. Företag som bidrar med mentorskap eller annat kunskapsstöd har en lägre hyra. Accelerator har en bred målgrupp där alla branscher är välkomna men just nu är de inne i en period där de ser över verksamheten för att eventuellt snäva in målgruppen. I framtiden kan de komma att rikta sin verksamhet mot en mer specifik målgrupp för att höja kvaliteten på programmen och skapa en tydlig profil för att locka entreprenörer. Att tänka igenom hur själva inkubatorn ska marknadsföras är viktigt för att kunna locka till sig verksamheter med hög kvalitet. Eftersom Accelerator är en del av Metropolitan University har de goda kontakter med universitetets olika avdelningar men de menar att de har ett behov av att också kunna öppna upp mer för offentligheten. Idag har de inte några lokaler som de kan använda för offentliga event där personer utifrån kan bjudas in. Erfarenheter för Uppsala län Intressant i Uppsalas arbete med en inkubatorsverksamhet är att ta del av är hur Accelerator arbetar med mixen av nya och etablerade företag. De etablerade företagen kan fungera som mentorer men det kan också ge upphov till nya former av samarbeten och idéutbyte. Det är också intressant att ta med det behov som Accelerator ser av offentliga miljöer för att skapa mötesplatser för fler än bara företagen inom inkubatorn. Camden Collective Camden Collective är ett offentligt initiativ i stadsdelen Camden i norra London som startade Det har ett starkt stadsutvecklingsperspektiv och arbetar för en omvandling av stadsdelen och inte endast med affärsutveckling till företagare. Camden Collective är finansierat av Camden Town Unlimited, Camdens Business Improvement District (BID) och Mayor of London s Regeneration Fund. Inkubatorn erbjuder kontorsplatser för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar till en subventionerad hyra eftersom bristen på lokaler till en rimlig kostnad är stor. Syftet är att ta vara på de talanger som finns i Camden så att de inte tvingas flytta till andra delar av London där det finns billigare lokaler. Huben med kontorsplatser riktar sig framförallt till nystartade företag. Idag har 90 företag och drygt 200 personer tillgång till platserna. Var tredje månad har Camden collective samtal med företagen för att följa upp hur det går för dem. Utöver kontorsplatser erbjuder Camden Collective kurser inom affärsutveckling för företagen som använder sig av platserna. Kurserna är inte obligatoriska utan företagen väljer själva om de vill delta. 10

14 Camden collective arbetar också med så kallade Pop-Up shops för att möjliggöra för kreatörer att visa upp sin verksamhet, men också för att få in andra typer av verksamheter i stadsmiljön och på så sätt åstadkomma en mer kulturell prägel i stadsdelen. Pop-up shops är tillfälliga lokaler i stadsdelen som Camden Collective hyr när en fastighetsägare saknar en permanent hyresgäst. Eftersom Camden Collective tar över kontraktet med fastighetsägaren kan de också påverka vilken verksamhet som kommer efter och får ett längre hyreskontrakt genom Camden collective. Innan Camden collective hittat en ny långvarig hyresgäst, får kreatörer låna lokalerna veckovis för olika former av utställningar, affärer eller liknande. Syftet med verksamheten är att få in mindre aktörer med en unik prägel istället för de stora kedjorna som kan betala höga hyror. Camden collective är också delaktiga i andra kulturella initiativ i stadsmiljön, till exempel offentlig konst i grannskapet och en nyligen genomförd stadsdelsfestival. Erfarenheter för Uppsala län Intressant att ta med från Camden collective är deras arbete med stadsutveckling och att de tar en aktiv roll i arbetet att föra in kultur i stadsplaneringen. De arbetar med fastighetsägarna för att tillsammans med dem utveckla stadsdelen samtidigt som de gör det möjligt för kreatörer att verka i stadsdelen trots höga hyror. Cockpit Art Cockpit Art har funnits i 28 år och har haft inkubatorsverksamhet sedan Verksamheten finansieras till två tredje delar av hyror från företagen inom Cockpit arts. Nyligen införde Cockpit Arts en hyreshöjning för att öka genomflödet av företag men också för att öka inkomsterna och stärka självfinansieringen för Cockpit art. För att få in extra medel hyr Cockpit arts också ut lokaler för events och föreläsningar till universitet och företag. Verksamheten riktar sig till företagare inom design och konsthantverk och har inkubatorsprogram med affärsutveckling, support och arbetsplats. Allt är inkluderat i hyran som företagen betalar. Cockpit arts är medvetna om vikten av att företagen uppfyller kvalitetskrav och har riktlinjer och kriterier för företagen som de tar in. Till exempel tar de endast in personer som kommit en bit på väg och har startat sin verksamhet och har någon form av mindre produktion. Deltagarna får stöd genom rådgivning om hur de kan utveckla sin verksamhet. Det kan både vara hur de kan öka sin affärsmässighet men också hur de kan söka offentliga bidrag. Utöver den vanliga inkubatorsverksamheten arbetar Cockpit arts med unga vuxna som är långtidsarbetslösa och har en företagsidé. Dessa är inte en del av inkubatorsprogrammet utan verksamheten stöds av Princes trust fund. Hos Cockpits art får de utveckla sin idé och lära sig starta och driva ett företag. På detta sätt blir det också en mix mellan etablerade företag och yngre oerfarna med en idé inom Cockpit arts lokaler. Cockpit arts arrangerar inga gemensamma event för företagen, utan nätverk byggs på företagens egna initiativ. En fördel är att det finns många olika nivåer på företag där några är relativt nystartade medan andra har funnits i några år. Liksom Accelerator ser Cockpit arts ett behov av en större och mer offentlig lokal dit också allmänheten har tillträde. 11

15 Erfarenheter för Uppsala län Intressant att ta med från Cockpit arts är just urvalsprocessen, där de ställer höga krav på kvalitet och professionalism. De tar inte in vilka som helst utan ser att de måste ha startat en verksamhet och behöver en plats att vidareutveckla sin produkt och få vara en del av ett sammanhang och träffa andra. Liksom hos Accelerator är mixen av nya företag och etablerade företag intressant att arbeta vidare med. Också Cockpit arts finansiering är intressant att lyfta i och med att de är självfinansierade till stor grad och den största delen kommer från hyror och där etablerade företag får betala en högre hyra än de som precis startat sin verksamhet. The Creative Plot vid Ideon The creative plot är en inkubator för kulturella och kreativa näringar kopplat till inkubatorn Ideon i Lund. Verksamheten finansieras och drivs till hälften av Lunds kommun och till hälften av Ideon. The Creative plot är snarare en exkubator istället för en inkubator. I rapporten Don t sit on it! av Daniel Hjort vid Köpenhamns handelshögskola beskrivs The Creative plot som fjärde generationens inkubator med en flexibel arbetsform. Utgångspunkten för verksamheten är de enskilda företagens behov och metoden är därför att bli mer dialogiska istället för de standardiserade metoderna som finns inom många inkubatorer idag. Utgångspunkten är att inkubatorsverksamheten inte ska fokusera på platsen där företag ska inkuberas utan snarare att de ska få verka på sin marknad. The creative plots roll är att binda samman experter som ska fungera som stöd för företagen där de finns. Det handlar om att bygga och ta hand om nätverk att utgå ifrån i affärsutvecklingen. De har tagit fram nya anpassade affärsutvecklingsmodeller som bättre speglar företagens förutsättningar. The Creative plot kan också ses som mer än bara en inkubator för affärsutveckling. 17 De har också så kallade open programs där de arrangerar seminarier och workshops, ofta i samarbete med andra. Ett exempel är en workshop om barnlitteratur med författare och illustratörer tillsammans med Litteraturfestivalen. Samarbetet har lett till ett nätverk av företag från dessa två branscher. Erfarenheter för Uppsala län The creative plot har ett intressant arbetssätt där själva lokalen inte är i fokus utan snarare processen och arbetsmetoderna. Deras flexibla arbetssätt att möta entreprenörerna är intressant att ta med i arbetet för Uppsala län. Det är också intressant att se hur de arbetar med nätverk med olika kompetenser istället för ett stort fast team av personal hos inkubatorn. CRED Creative Destination Halland CRED är ett nätverk och en mobil inkubator inom Alexanderssoninstitutet i Varbergs kommun som arbetar utifrån anpassade processer och verktyg för att företag inom KKN och besöksnäringen. De har valt att inte satsa på någon byggnad men har varit med och initierat ett Soffice som är en miljö för kreativa företagare att hyra in sig per dag. Istället är CRED verksam och flyttar in på olika platser i Halland. Affärsutvecklingen utgår från modellen CRED Business lab, ett verktyg som de tagit fram själva. Andra verktyg är prototyplabb, crowd business modelling och Crowd Coaching 3*3. CRED säljer också verktygen som de använder till andra orter. 17 Hjort, Daniel, Don t sit on it - A study of what no longer can be called incubation,

16 Erfarenheter för Uppsala län Liksom The Creative Plot arbetar CRED mer flexibelt och har flera intressanta arbetsmetoder att undersöka närmare. CRED har också valt att inkludera besöksnäringen vilket är intressant utifrån Uppsala läns perspektiv. 4. Nuvarande stödsystem och nätverk I detta avsnitt beskrivs de aktörer som finns inom länets företagsstöd och kultursystem idag. Eftersom nätverk och samverkan är en viktig del av innovationsarbetet beskrivs också ett fåtal privata initiativ med syfte att främja nätverkande och samarbeten. Innovationssystemet i Uppsala län Idag finns ett väl utvecklat innovationssystem i Uppsala län. Organisationer som Uppsala Innovation centre, Almi, Drivhuset med flera samarbetar för att fånga upp och stödja olika typer av företag. Parterna i innovationssystemet har olika målgrupper och olika former av stöd som kompletterar varandra. Övergripande organisation för innovationssystemet är STUNS. STUNS är ett strategiskt forum i Uppsala län där lokala och regionala beslutsfattare från olika samhällssektorer samlas för att diskutera nya möjligheter och gemensamma mål. STUNS styrelse består av ledande företrädare för Uppsala universitet, SLU Sveriges lantbruksuniversitet, Handelskammaren i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala kommun. Inom ramen för STUNS finns en innovationsstrategi. Strategin styr STUNS verksamhet och är ledande för stiftarnas organisationer. Målet är att öka antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag, särskilt inom fokusområdena Life science och energi och därtill kopplade stora samhällsutmaningar. Insatserna inkluderar bland annat att främja innovationer och entreprenörskap, utgå från upparbetade regionala kunskaps- och kompetenstillgångar samt att insatserna ska vara marknadskompletterande, överförbara och skalbara. Instanserna skall i första hand inriktas på kunskapsintensiva verksamheter och baseras på systematiskt behovs- och omvärldsanalys. Nedan beskrivs aktörer som är relevanta för målgruppen inom KKN och besöksnäringen, det vill säga Uppsala Innovation center, Almi, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Connect, SLU Holding, UUAB Holding och UU Innovation. Övriga aktörer inom innovationssystemet är Innovation Akademiska, Forskarpatent i Uppsala och Uppsala BIO. Deras verksamhet riktar sig till andra branscher eller specifika frågor som patent. Uppsala Innovation Centre Uppsala innovation centre (UIC) är den enda renodlande företagsinkubatorn i Uppsala län idag och ägs till lika delar av UUAB Holding, SLU Holding, STUNS och Uppsala kommun. UIC är rankad som en av de sex ledande företagsinkubatorerna i Sverige och har utnämnts till världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index UIC vänder sig till alla branscher även om majoriteten av företagarna kommer från Life science och IT. Målsättningen är att bidra till fler livskraftiga tillväxtföretag och UIC har mycket goda resultat med hög överlevnadsgrad på deltagande bolag. Inom UIC erbjuder man 13

17 kvalificerad rådgivning och stöd för affärsutveckling till entreprenörer och potentiella tillväxtföretag genom anpassade företagsutvecklingsprogram, affärscoacher och nätverk. UIC har sex olika affärsutvecklingsprogram. UIC Business START fungerar som en preinkubator och riktar sig till personer med en idé som de vill utveckla vidare. Programmet ska ge en bred baskunskap om företagande. Utgångpunkten är att inspirera och förbereda företagen inför att eventuellt delta i UIC Business Agile. Programmets mål är att deltagarna ska gå från idé till kund på tre månader. Under tiden får deltagarna coachning, nätverk och kunskap om affärsutveckling. Metoden bygger på konceptet Lean Startup och Customer development. UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingen på vägen mot att bli ett bolag. Under programmet får deltagarna mer kunskap om ämnen som affärsutveckling, finansiering, affärskoncept och organisationsteorier. UIC Business Prep är ett program med utvalda företag som anses ha hög potential men som behöver utvecklas. Programmets syfte är att förbereda företagen ytterligare för att uppfylla kriterierna för UICs fjärde program UIC business accelerator. UIC business accelerator syftar till utveckla företagen ytterligare. Med hjälp av affärscoachning, rådgivning och stöd i finansieringsprocessen är syftet att stötta företag som är nära marknadsintroduktionen av en produkt eller tjänst. UIC har nyligen haft ett fåtal deltagande företag från kulturella och kreativa näringar. UICs uppfattning är att deras Start och LAB-program fungerar bra för dessa typer av företag. De andra programmen har större krav på skalbarhet, tillväxt och att leda till ett aktiebolag vilket inte passar för de företag som inte har ekonomisk vinst som drivkraft. UIC ser dock också ett hinder i kravet på återrapportering till sina finansiärer i samband med att ta in flera företag från KKN och besöksnäringen. Dessa företag kan eller ska inte växa på samma sätt som ett företag inom IT eller Life science. Vid rapportering och bedömning av inkubatorers kvalitet räknas indikatorer kopplade till företagens direkta tillväxt och skalbarhet. Om UIC skulle ta in många företag som inte har potential att växa inom ramen för deras nuvarande program skulle det påverka indikatorerna negativt och i slutändan inkubatorns finansiering. Nyföretagarcentrum Nyföretagarcentrum Uppsala ger kostnadsfri, konfidentiell rådgivning till personer som funderar på att starta eller har startat företag, genom diplomerade rådgivare (egna företagare), som hjälper till att formulera affärsidé och affärsplan. Driver även projekt, håller föreläsningar, kurser och nätverksträffar. Nyföretagarcentrum finns på cirka 90 orter i Sverige. UU Innovation UU Innovation (UUI) är Uppsala universitets centrala enhet för frågor om kommersialisering och samverkan och innovation. UUI ger universitetets forskare (och i vissa fall studenter) kostnadsfri affärsrådgivning och stöd för kommersialisering av forskningsresultat, men stödjer även forskare att etablera samarbeten med företag och organisationer utanför universitetet i syfte att skapa andra typer av värden i samhället. Bland annat erbjuder de mötesplatser för samverkan genom AIMday, en metod som utvecklats av UU innovation, där forskare och representanter från företag och organisationer diskuterar frågor som 14

18 företagen/organisationerna vill problematisera. På AIMday uppstår ofta idéer som leder till ett fördjupat samarbete mellan akademi och praktik. AIMday går nu på export och har nyligen genomförts i Edinburgh, England och kommer nästa år genomföras i Port Elizabeth, Sydafrika. UUI har uppmärksammat att forskare inom framförallt humaniora och samhällsvetenskap inte alltid känner sig hemma i dagens innovationssystem. Den säljbara produkten är ofta konsulttjänster som bygger på den enskilda forskarens kunskap och kompetens. Därmed blir också kravet på tillväxt och skalbarhet svårt att uppnå. Det är därför viktigt att hitta sammanhang, som till exempel besöksnäringen, att verka inom för att skapa möjligheter för utveckling av forskningsresultat till kommersiella produkter och tjänster, som en del i ett större erbjudande. För att bädda för mer innovationer, nyttiggörande av forskning och värdeskapande i samhället vill UUI gärna bidra till att öka integreringen och utbytet mellan olika vetenskapsområden och olika branscher. UUAB Holding Uppsala universitets Utveckling AB (UUAB), är universitetets holdingbolag. Bolaget ägs av Svenska Staten och förvaltas av Uppsala universitet. Genom UUAB kan universitetet medverka till att licensiera ut ny teknik och nya metoder samt till att etablera nya forskningsbaserade företag. UUAB kan till exempel vara en part när en forskare vill starta ett bolag baserat på en idé och i samband med det bistå med affärsjuridik, patentstöd och även viss tidig såddfinansiering. UUAB, UU Innovation och Uppsala Innovation Center samarbetar tätt med varandra och sitter i samma lokaler i Uppsala Science Park. Drivhuset Drivhuset finns på 14 universitets- och högskoleorter i Sverige. Drivhuset i Uppsala finansieras av Regionförbundet, Tillväxtverket, UU Innovation och Uppsala universitet. Organisationen är ideell och hjälper studenter och unga entreprenörer att utveckla sitt entreprenörskap och förverkliga sina företagsidéer genom kostnadsfri vägledning och utbildningar. Drivhusets vägledning är forskningsbaserad och utgår från LOOPA-metoden, en affärsutvecklingsmetod som är framtagen i samarbete med ÄF Chalmers School of Entrepreneurship. Drivhuset fokuserar på entreprenören och bedömer aldrig om en affärsidé är bra eller dålig. Istället arbetar Drivhuset med entreprenörerna för att ta nästa steg i att förverkliga entreprenörernas dröm. Drivhuset i Uppsala erbjuder kontorsplatser som unga entreprenörer kan hyra för kronor i månaden som en del av ett affärsutvecklingsprogram. Almi Uppsala Almi Företagspartner Uppsala erbjuder entreprenörer och företag affärsrådgivning, kommersiell utvärdering, teknisk utvärdering och kontakter samt olika former av lån. Inom 15

19 affärsrådgivning har Almi en företagarskola tillsammans med Uppsala kommun där deltagarna träffas sex gånger med uppgifter mellan träffarna. Företagarskolan är öppna för alla och Almi ställer inte krav på företagens förmåga till skalbarhet eller internationalisering. Utöver företagsskolan erbjuder Almi också tillväxtrådgivning och inom det programmet ställer Almi högre krav på tillväxtpotential hos deltagande företag. Almi erbjuder också mentorsprogram för företag som kommit en bit och startat ett företag. Inom mentorsprogrammet matchas mentorer och adepter ihop utifrån adeptens behov. Det behöver inte vara mentorer från samma bransch utan snarare finns det en fördel med att andra ögon ser på en verksamhet. Almi har under 2015 fått uppdraget från Regionförbundet att satsa på besöksnäringen och rikta verksamhet mot dessa företag. Almi har svårt att nå målgrupperna inom kulturella och kreativa näringar vilket enligt Almi själva kan bero på att personerna inom dessa näringar inte ser Almi som en naturlig part att gå till. Vissa av företagen ser sig inte som företag och då är Almi inte en naturlig part. Almi har tidigare arbetat med riktad verksamhet för att nå kulturella och kreativa näringar. Uppsala läns projekt Kreatörslotsen låg under Almi och även om det var en specifik tjänst bidrog projektet också till en bättre förståelse för näringen i hela organisationen. Idag har Almi projekt som tangerar kulturella och kreativa näringar, till exempel projektet Globen mind som syftar till att ta vara på spelutvecklares sätt driva företag, deras tankesätt och strukturer, i andra branscher som verkstadsindustrin och e-hälsa. Just nu finns fyra bolag inom arkitektur och design med i projektet. Denna crossboardertanken är något som Almi gärna vill utveckla. SLU Holding SLU Holding bistår forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med affärsjuridik, affärsutveckling, finansieringsfrågor och patentfrågor. CONNECT Uppsala Connect Uppsala riktar sig till entreprenörer och företag som söker kompetens eller kapital för att växa. Connects uppdrag är att stimulera utvecklingen av tillväxtföretag och att skapa mötesplatser för affärsutveckling. Det kan exempelvis vara genom språngbrädeprocess, nätverk och partnerskap. Connect Uppsala är ett av sex större regionala kontor inom Connect Sverige. Aktörer inom kulturområdet Inom kulturområdet finns flera aktörer som arbetar med att stödja professionella kulturskapare inom olika konstområden. Som en del av Landstingets kulturförvaltning, Kultur och bildning, finns en danskonsulent, en filmkonsulent och en konstkonsulent samt Länsbibliotek Uppsala med bibliotekskonsulenter. Dans-, film- och konstkonsulenternas uppdrag är bland annat att stödja kulturskapare i hela länet genom nätverk, rådgivning, informationsspridning och mindre bidrag till produktioner. Inom dansen finns ett nätverk med danskonstnärer, koreografer och danspedagoger. Nätverket träffas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte och inspiration. Danskonsulenten har också testat mentorskap mellan dansare i länet där en etablerad dansare fungerade som mentor för en yngre och oetablerad grupp dansare. Försöket var lyckat men en vidareutveckling har inte kunnat genomföras på grund av brist på finansiering. Inom filmen arbetar filmkonsulenten 16

20 med kompetensutveckling och att skapa nätverk mellan filmare. Filmkonsulenten lånar också ut teknik exempelvis filmkameror till filmskapare. Länsbibliotek Uppsala arbetar framförallt mot kommunbiblioteken men har också verksamhet som ska stärka författare och andra aktörer inom litteraturområdet. Bland annat driver Länsbibliotek Uppsala Mötesplats Litteratur, ett nätverk och mötesplats för litteraturbranschen i Uppsala län. Inom länet finns också hemslöjdskonsulenter som arbetar för att stärka hemslöjden och stödja slöjdare och konsthantverkare i länet. Hemslöjdskonsulenterna har drivit flera projekt som kopplar till besöksnäringen genom utvecklandet och marknadsföringen av uppländskt konsthantverk. De ingår i ett större samverkansprojekt för KKN, vilket drivs tillsammans med Örebro, Västmanlands, Sörmlands och Stockholms läns Landsting. Utöver de regionala konsulenterna finns också kommunernas kulturtjänstemän och bibliotek som på olika sätt stöttar det lokala kulturlivet i respektive kommun. Resurserna för detta varierar i och med kommunernas varierande storlek och karaktär, men oftast finns en kultursekreterare eller motsvarande som arbetar i nära samarbete med kommunens kultur- och föreningsliv. Aktörer inom besöksnäringen Visit Uppland är Uppsala läns länsturismverksamhet och arbetar för att stärka länets attraktivitet och konkurrenskraft inom besöksnäringen. Det innebär att driva på produkt- och affärsutvecklingen, etablera nätverk inom näringen samt stärka gemensam marknadskommunikation. Utgångspunkten är länets strategi för hållbar besöksnäring och verksamheten har sin bas hos Regionförbundet i Uppsala län. Visit Uppland är sammankallade för det regionala nätverket för destinationsutveckling i Uppsala län och arrangerar nätverksmöten och länsturismdagar för företag, organisationer, föreningar och kommuner i länet. I länet finns också ett nätverk med fokus på frågor som behov av information på plats. Nätverket kallas Besöksservice och samlar turistorganisationer i Uppsala län. Visit Uppland samarbetar också med Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen och ingår i ett interregionala nätverk med regionala turismansvariga i Östra Mellansverige. Destination Uppsala arbetar för att utveckla Uppsala som besöksmål. Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Destination Uppsala ägs till största del av Uppsala kommun. Andra ägare är bland annat Regionförbundet i Uppsala och Uppsala universitet. Nätverk och närliggande verksamhetsområden Utöver de offentliga stödstrukturerna för näringsliv och kultur finns också en rad intressanta projekt, organisationer, nätverk och privata initiativ med syfte att hitta gränsöverskridande samarbeten. Nedan lyfts ett par av dessa fram. Uppsala Makers Space är en ideell förening inom makerrörelsen som precis har startat. Makerrörelsen bygger på tanken om Do-it-yourself (DIY) och makers space syftar till en plats för människor att träffas och arbeta med olika skapandeprojekt. Det kan till exempel vara inom teknik, digital och elektronisk konst, datorer med mera. Uppsala makers space har under 17

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Per-Olof Remmare Tillväxtverket Nationella program/entreprenörskap 1 Vad ingår eg. i kulturella och kreativa näringar KKN? Arkitektur

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar Marie Wall, +4684733293 Marie.Wall@VINNOVA.se Projektnr Ert diarienr 1 (5) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag Regeringsbeslutet

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6 .~. KARLSKOGA ~d( KOMMUN Ärende 6 Ansökan om ägarbidrag för Inkubera ; Örebro AB för 2012 Sammanträdesprotokoll ~. KARLSKOGA P'd'- KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-12-04 Kommunstyrelsen 13 KS 234 KS 2012.0035

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Lär dig mer om de. kulturella näringarna!

Lär dig mer om de. kulturella näringarna! Lär dig mer om de kulturella näringarna! Fortbildning av affärsrådgivare De kulturella näringarna skapar jobb och hållbar ekonomisk tillväxt. Dessa branscher teater och scenkonst, bildkonst, kulturarvsinstitutioner,

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer