STARs CLM-plattform. Corporate Language Management för ditt företags behov. STAR Group Your single-source provider for corporate product communication

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STARs CLM-plattform. Corporate Language Management för ditt företags behov. STAR Group Your single-source provider for corporate product communication"

Transkript

1 STARs CLM-plattform Corporate Language Management för ditt företags behov STAR Group Your single-source provider for corporate product communication

2 Varje flygning är unik men ändå inte Varje flygning är en ny utmaning för piloten. Det finns alltid något särskilt att ta hänsyn till: flygplanets vikt, last- och bränslemängd, tidtabellen, flygkorridoren, höjd och kurs. Bränsleförbrukningen måste beräknas utifrån väderförhållanden och med marginal för oförutsedda händelser. Piloten måste ha grepp om alla dessa faktorer i alla tänkbara kombinationer. Det är ett måste för säker flygning. Varje språkprojekt är unikt men ändå inte Det som gäller för piloter gäller också för dem som arbetar med Corporate Language Management. De måste samtidigt behärska en mängd olika infallsvinklar på språkvärlden för att alltid kunna fatta rätt beslut.

3 STARs lösning för Corporate Language Management (CLM) Standardiserade och effektiva industriella processer är av avgörande betydelse för ett företags uthållighet och framgång. För att organisationen ska prestera krävs klara definitioner av uppgifter och ansvar, liksom väl underhållna, säkrade och kontrollerade förlopp, korrekt rapportering och förutsägbarhet. Då kan medarbetarnas potential, investerade medel och tid utnyttjas på bästa sätt. STARs CLM-lösning ger ditt företag de idealiska förutsättningarna för att organisera företagets produktkommunikation. Genom att stödja samarbete och teamwork motiveras medarbetarna och kvaliteten i resultatet ökar konsekvent. STARs CLM-plattform bidrar inom följande Kommunikation med andra systemlösningar i den befintliga IT-miljön Säkring av åtkomst till data och processer (Secured Data Access and Process Control) Optimal resurshantering Tillförlitlig projektplanering och budgetering Optimerade och enhetliga projektflöden Mät- och kontrollerbara projekt och processmått Bättre integrering av externa resurser Bättre resultat av marknadsförings- och försäljningsåtgärder Kortare ledtider (time-to-market) Kontinuerlig förbättring av kvalitet och affärsmässighet inom CLM CLM-plattformens standardkomponenter STARs CLM-server (processkontroll) STARs CLM-portal (webbaserad åtkomst) STAR Transit NXT -server (central hantering av översättningsminnet) STAR Transit NXT -klienter (interna översättares och granskares arbetsmiljö) STAR Transit NXT -webbklienter (externa översättares och granskares arbetsmiljö) TermStar NXT -server (central terminologihantering/ Corporate Wording) TermStar NXT -klienter (för interna redaktörer och översättningsstöd för Corporate Wording) STAR WebTerm 6 (Corporate Wording via intranät/inter net) STAR MindReader (kontextkänsligt författarstöd baserat på översättningsminne och termdatabas) De olika komponenterna beskrivs utförligare i separat broschyrmaterial. STARs CLM-plattform, de viktigaste fördelarna Global entydighet i ord, stil och formuleringar Ökad produktförståelse i kundledet Den ökade marknadspotentialen ger nya kunder Säker förvaltning av produkt- och företagskännedom (Secured Company Know-How) Kortare omloppstider Kontrollerade och heltäckande processer (författande, översättning, lokalisering, publicering) Maximal återanvändning av befintligt material Förenklad datahantering Systemunderstöd i projektens alla faser Förbättrad intern projektkommunikation Lätt att konfigurera och anpassa STARs CLM-plattform kan anpassas till varje behov: Redaktions- och översättningsavdelningar hos myndigheter, banker och försäkringsbolag, liksom inom industri- och programvaruföretag Decentraliserad CLM-organisation (Profit-Center) Tjänsteföretag inom kommunikation och språk Nätverksbaserade grupper av skribenter och översättare (Collaborative Working/Home Offices)

4 Allt under kontroll CLM-cockpit Här har varje användare, precis som piloten, alla nödvändiga kontroller och informationsfönster inom omedelbart räckhåll. Allt är hela tiden synkroniserat med den verkliga utvecklingen. Genom hela processen har du alltid såväl de interna som de externa delarna av språkprocessen under kontroll, tack vare integrationen av de olika modulerna och den totala transparensen. Systemet tar över alla rutinmässiga, men viktiga, arbetsuppgifter: datahantering, styrning och kontroll av processen, resurs-, budget och uppdragsplanering, rapportering, förvaltning och arkivering. STARs CLM-plattform underlättar medarbetarnas nätverksbaserade samarbete oavsett hur uppgifterna är fördelade och kan anpassas till varje organisationsmodell.

5 Din besättning alla har sin roll i STARs CLM-portal CLM-portalen ger förtaget möjligheten att kontinuerligt och uthålligt förbättra och realisera kommunikationsstrategi, både vad gäller produkter och verksamheten i stort. Transparensen i kommunikationsprocessen ökar, samtidigt som kontrollen över budgetar och planer förbättras, vilket ger omedelbart genomslag i marknadsnärvaro. Den produktansvarige kan integrera produktkommunikationen i sin planering på ett säkrare och bättre sätt. Det blir enklare och bekvämare att styra projekten när CLM-portalen används. En följdeffekt av en konsekvent informationslogistik är nya marknadsandelar tack vare snabbare och bättre samordnad respons. Den IT-ansvarige får sänkta kostnader för datahantering, en transparent IT-process och en optimal integrering av produktkommunikationen i den befintliga IT-miljön via STARs CLM-lösning. Utvecklarna kan via portalen säkra att även sista-minuten-ändringar flyter in i produktionsprocessen på rätt sätt. Bättre gränssnitt mellan utvecklings-, författar- och produktionsverktyg (t.ex. CAD, PDM, PPS) reducerar korrekturkostnaderna i valideringsprocessen. Översättarna kan utföra sina rutinuppgifter via CLMsystemets Supplier-portal med Transit NXT. Systemet ger den nödvändiga friheten för att kunna arbeta både noggrant och med större kreativitet i det nya materialet. Granskare på olika marknader har direkt åtkomst online till de översatta dokumenten via WebTransit och kan på ett enkelt sätt validera översättningen. Terminologer kan via TermStar NXT /WebTerm säkerställa att validerad Corporate Wording och Branding används överallt inom företaget, på alla marknader. Inköpare får bättre möjlighet att utvärdera olika leverantörer, tack vare bättre definitioner och centraliserad kontroll av aktiviteter och processer. Projektledarna får full kontroll över sina projekt i CLM-lösningens projektledarportal. Standardaktiviteter hanteras centralt och konsekvent av systemet och projektledarna kan ägna sig åt meningsfulla arbetsuppgifter. Störningar i projektförloppet som kräver åtgärder av projektledaren rapporteras direkt av systemet. Rapporterna genereras när som helst, automatiskt och i önskad form. Skribenterna får i CLM-plattformen tillgång till STARs MindReader en lösning för ökad effektivitet. MindReader hjälper skribenten att återanvända godkänt och kvalitetssäkrat material utan att göra avsteg från det normala projektförloppet. Resultatet blir konsekvent text och konsekvent referensmaterial för framtiden, vilket betyder enkel och kvalitetssäkrad återanvändning av både original och översättning. Marknads- och försäljningsorganisationen får rätt verktyg för att kunna uppträda enhetligt och övertygande på alla marknader. After Sales, support- och serviceorganisationen har alltid tillgång till rätt information, även ute hos kund. Resultatet blir ökad kundnöjdhet tack vare ökad tillförlitlig het hos produkter och tjänster. Kunder liksom användare lär sig utnyttja produkterna och tjänsterna på bästa sätt.

6 Vi flyger vidare Res vart du vill fler än 180 språk står till ditt förfogande. Ingen radiotystnad ständig kommunikation med övriga medarbetare underlättar samarbetet. Erfarna flygledare och besättningar uthållig utveckling tack vare stabila och erfarna utvecklingsteam. Flygande personal och markpersonal support och service överallt där den behövs. Anslutningsflighter gränssnitt, utbytesformat och integration. Helpension User Group Meetings för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte.

7 STARs CLM-plattform i 9 steg Steg 1 analys av nuläget Följande information samlas in och analyseras: befintliga ordlistor och termdatabaser befintliga översättningsminnen befintliga instruktioner och regler för skribenter, översättare, granskare och publicering IT-föreskrifter och policies som berör integration och säkerhet, systemarkitektur, gränssnittsdefinition för käll- och målsystem produktstrukturer (bill of material) från produktutvecklingen befintliga processbeskrivningar inom CLM Steg 2 analys och utveckling av lösningsförslag STARs specialister på information och workflow analyserar de nuvarande dataflödena, strukturerna och processerna och utvecklar förslag till nya datamodeller och standardflöden baserat på detta. Steg 3 gemensam definition av strategin för produktkommunikation och hur data och processer ska se ut Analysresultaten utvärderas och valideras tillsammans med kundens processägare och andra inblandade. Resultatet blir en definition av hur data organiseras, standardisering och automatisering av processer, samt en kartläggning av de flöden som behövs. Nu skapas också en kravspecifikation som omfattar systemkonfigurationen, funktionerna i de olika CLM-komponenterna och kundspecifik anpassning allt med hänsyn till den befintliga och önskade IT-strukturen. Steg 5 första installation, test och utvärdering En första installation av den kundspecifika CLM-plattformen genomförs på en testserver (intern/extern) och alla funktioner testas med migrerade data. De projektansvariga hos kunden och STAR sammanställer och kommunicerar resultaten och behov av ytterligare anpassning. Steg 6 systemanpassningar och korrigeringar, migrering av data De färdiga anpassningarna integreras i systemet. Parallellt migreras relevanta data till det nya systemet. Steg 7 godkännande och installation När systemet accepterats utförs installation och integration i samarbete med kundens IT-ansvariga. Information om rättigheter och driftinställningar protokollförs i samarbete. Steg 8 driftsättning och utbildning Det driftklara systemet rullas ut i organisation i det tempo kunden önskar. Kundnyttan säkerställs genom utbildning av användarna som en del av driftsättningen. Steg 9 global support STARs globala nätverk av dotterföretag säkerställer att kunden får snabb och pålitligt stöd av människor som har praktisk erfarenhet av systemen och de arbetsuppgifter systemanvändarna ska utföra. Steg 4 utveckling av arbetsflöden, konfiguration och anpassning av systemet STARs utvecklingsteam skapar de definierade standardarbetsflödena och tjänsterna, konfigurerar den be slutade systemlösningen och genomför den nödvändiga anpassningen. Parallellt migreras relevanta testdata ur den befintliga miljön. STARs CLM-plattform, en investering som alltid lönar sig. Vi önskar er en angenäm resa.

8 Vi talar ditt språk, var du än befinner dig Vi ser fram emot att lära känna dig och ditt företag. Besök vår webbplats eller ta direktkontakt med oss. STAR i Sverige STAR translitera AB Lägerhyddsvägen Uppsala Sverige Tel Fax E-post: Corporate Language Management för ditt företags behov

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget

Rapport. Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget RAPPORT: FÖRENKLA HANTERINGEN AV SSL-CERTIFIKAT I HELA FÖRETAGET Rapport Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Förenkla hanteringen av SSL-certifikat i hela företaget Innehåll Inledning..............................................................

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer