Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn"

Transkript

1 Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation

2 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner och avgränsningar... 6 Tjänsteföretag... 6 Små och medelstora företag (SME)... 7 Överblick tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdsbranschen/ Life Science... 8 Internationaliseringsprocessen Val av marknad Personliga kontakter och nätverk Affärsförfrågningar Inhämtande av kunskap om marknaden Hälso- och sjukvårdssystemets uppbyggnad Bedömning av marknadens mognad för tjänsten Anpassning av tjänsten till den valda marknaden Metoder för att etablera sig på marknaden Utmaningar och möjligheter Sammanfattning och rekommendationer för fortsatt arbete: Vi föreslår följande konkreta steg: Avslutning Bilagor Bilaga A. Intervjuade företag Bilaga B. Intervjuade experter och nyckelpersoner i branschen Bilaga C. Intervjufrågor Referenser och fotnötter

3 INLEDNING Den svenska välfärdsmodellen är välkänd och ses ofta som en förebild runt om i världen. En viktig byggsten i denna är hälso- och sjukvårdssystemet. I internationella jämförelser hamnar Sverige högt vad gäller de medicinska resultaten, samtidigt som man kan konstatera att kostnaderna inte överstiger många andra jämförbara länders sjukvårdskostnader. Hela befolkningen omfattas, vilket är långt ifrån en självklarhet i flertalet länder. Grundprincipen, vård ska ges utifrån behov och inte efter betalningsförmåga är central. Intresset från omvärlden för det svenska sjukvårdssystemet är mycket stort och så även efterfrågan på svenska produkter och lösningar. Varje år besöks Sverige av ett antal delegationer med syfte att lära och skapa samarbete på området. Svenska företag bedöms ha stor exportpotential. Det historiskt sett innovativa klimatet i Sverige och närheten mellan forskning, klinisk aktivitet och entreprenörer har också bidragit till att Sverige kan stoltsera med många framstående innovationer och kända företag inom sjukvårdsbranschen. Steget ut på en internationell marknad har varit naturligt, då hemmamarknaden måste betraktas som liten. Hälso- och sjukvårdssektorn beräknas i dagsläget vara den femte största exportindustrin i Sverige. Enligt en marknadsanalys framtagen av Swecare och Exportrådet 2012 planerar 40 % av företagen inom hälso- och sjukvårdssektorn exportökningar på över 50 % under de närmaste åren 5. Enligt marknadsanalysen planerar mindre företag att satsa på export i högre utsträckning än större företag 6. Bland de exporterande företagen är det framförallt medicintekniska företag och läkemedelsbolag som syns. Tjänsteföretagen har, med vissa undantag, visat måttligt intresse för internationalisering. En förklaring till detta skulle kunna vara att den svenska marknaden för privata utförare av vård öppnades upp relativt sent och att många företag sett möjligheterna att växa kraftigt på hemmaplan som tillräckliga. Många menar också att tjänster till naturen är svårare att exportera. 2

4 BAKGRUND Swecare är en icke vinstdrivande stiftelse skapad av staten och näringslivet gemensamt med syfte att verka för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård. Inom Swecares ramar genomförs årligen ett stort antal aktiviteter som delegationsresor, seminarier och mottagande av utländska besök. Målet är att marknadsföra svenska lösningar och öppna dörrar för de svenska företagen internationellt, i förlängningen bidra till ökad export. De medicintekniska företagen har traditionellt dominerat aktiviteterna. En trend under senare år har varit att utländska förfrågningar och inkommande delegationers intresseområden i hög utsträckning rör systemfrågor. Man efterfrågar svensk kunskap och vår erfarenhet av ett väl fungerande sjukvårdssystem. Detta borde innebära stora möjligheter för svenska tjänsteföretag. Bland Swecares medlemmar finns ca 35 rena tjänsteföretag som konstaterats hålla en relativt låg profil. I december 2011 bjöd Swecare med anledning av detta in till ett rundabordssamtal med temat tjänsteexport. Syftet var att diskutera förutsättningarna för tjänsteexport samt vilket stöd företagen önskar av främjandeaktörer, regeringen och övriga som är engagerade i frågorna. Förutom företag som Capio, Medicover, Scandinavian Cancer Care och Mando så deltog statssekreteraren från Socialdepartementet, Karin Johansson, representanter från Näringsdepartementet, Almega, Swedfund, Sveriges Kommuner och Landsting, Karolinska Institutet och Exportrådet (idag Business Sweden). Det som framkom i samtalet var att många företag känner en stor osäkerhet vad gäller internationalisering. De vet inte vad som krävs för att lyckas internationellt och de ansåg sig inte ens ha förmågan att uttrycka vilken typ av stöd som behövs för att öka internationaliseringstakten. Man efterlyste mer kunskap men också ett närmare samarbete och nätverksbyggande mellan företag och främjandeorganisationer för att gemensamt kunna ge sig ut på den internationella arenan. Det samtalet gav upphov till idén om ett projekt inriktat mot att förstå tjänsteföretagens internationaliseringsprocesser. 3

5 UPPDRAG OCH SYFTE I november 2012 beviljades Swecare medel från Vinnova för en förstudie där internationaliseringsprocessen för tjänsteföretag inom life science och hälso- och sjukvårdssektorn ska beskrivas. Ansökan är formulerad som en förstudie där en beskrivning av internationaliseringsprocessen samt preliminära slutsatser om de största utmaningarna och problemen presenteras. Förstudien ska mynna ut i ett förslag med rekommendationer om ett mer långsiktigt projekt om hur tjänsteföretagens internationaliseringsprocesser kan stärkas. Fokus för arbetet är små och medelstora företag. Genom att belysa dessa frågeställningar ska en bild skapas av hur Sverige kan jobba mer strategiskt och framgångrikt med exportsatsningar för tjänsteföretag och hur dessa satsningar ska utformas för att ge resultat. 4

6 METOD Utgångspunkten för projektet har varit tjänsteföretagens önskemål om ökad kunskap och information om hur en framgångsrik internationaliseringsprocess går till. Man kan konstatera att det finns en brist på statistiskt underlag gällande tjänsteexport. Tjänster omfattas vanligtvis inte av den officiella exportstatistiken. Det vanligaste sättet att samla exportstatistik på är att sammanställa beräkningar baserade på tullavgiftsutbetalning som sker vid gränsöverföring. När det kommer till kunskaps- eller tjänsteöverföring uteblir tullavgiften och tjänsten syns därmed inte i den statistiska datan. Vi har därför valt en deskriptiv ansats och en kvalitativ metod som baserar sig på ett antal djupintervjuer med företag med internationaliseringsintresse och aktörer som är insatta i området. En projektledare, Maria Blomdahl, anställdes av Swecare under ett par månader för insamlandet av material och genomförandet av intervjuer. För intervjuerna valdes 31 små och medelstora företag inom olika tjänsteområden ut. Utöver detta intervjuades ett antal experter från organisationer och myndigheter samt andra branschkunniga personer och företrädare för stora tjänsteföretag med erfarenhet av internationaliseringsprocesser(se bilaga A intervjuobjekt). Företagen har valts ut genom Swecares nätverk vilket alltså innebär att de är intresserade av internationaliseringsfrågor och har någon eller omfattande erfarenhet av internationaliseringsarbete. Vi gör således inte anspråk på att detta urval skulle vara slumpmässigt, eller att resultaten kan ge en generell bild av svenska tjänsteföretags åsikter och erfarenheter, däremot att det ger en bild av vad tjänsteföretag som ger sig ut på en internationell marknad möter för utmaningar och hur man hanterar dessa. Av de intervjuade företagen har 26 etablerings- eller samarbetserfarenheter från andra länder, övriga fem är i ett initialt stadie av sin internationaliseringsprocess. Vissa har gjort flera etableringar i olika länder och vissa har bara tagit de första stegen ut på den internationella marknaden. Utöver intervjuerna har en genomgång av relevanta rapporter och litteratur genomförts. 5

7 DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR Studien inriktas på små och medelstora tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn och Life Science-området. Nedan följer de definitioner vi valt att använda i studien. Tjänsteföretag Vi har valt att definiera ett tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn och Life Science som: ett företag som löser ett kvalificerat kundproblem som berör liv och hälsa genom en process med högt kunskapsinnehåll. Ett tjänsteföretag karaktäriseras av någon eller några av följande egenskaper: immateriella tjänster som visas i form av prestanda och upplevelser resultaten är färskvara och är inte möjligt att lagra; resultat av en rad aktiviteter, inte saker; produceras och konsumeras i princip samtidigt, en kund deltar i princip i produktionsprocessen, interaktioner mellan köpare och säljare skapar mervärde för såväl kund som leverantör Företagen inom tjänstesektorn är sinsemellan mycket olika till karaktären. I första hand kanske tankarna går till utförare av de klassiska hälso- och sjukvårdstjänsterna. Export då skulle innebära att bedriva vård i andra länder, vilket stämmer för en grupp företag. Spektrumet är dock betydligt bredare och till gruppen tjänsteföretag inom hälso- och sjukvård bör även läggas konsulter, arkitekter, företag med IT- och ehälso-lösningar, utförare av kliniska prövningar samt företag verksamma inom medicinsk turism (se nästa kapitel för mer ingående beskrivning). Tillvägagångssätt och förutsättningar för internationalisering skiljer sig åt väsentligt mellan dessa olika grupper, något som gör att alltför generella slutsatser kan bli missvisande. 6

8 Små och medelstora företag (SME) Projektet fokuserar på små och medelstora företag (SME). Stora företag har naturligen mer resurser och enklare att ta sig ut på den internationella marknaden och finns i viss mån redan där. Projektets syfte har varit att hitta sätt att stödja och förstå just de mindre och medelstora bolagen, då dessa bedöms vara i störst behov av hjälp och stöd från staten och främjandeorganisationer. Enligt EU-kommissionen definieras SMEs på följande vis: Kategorin av mikroföretag samt små och medelstora företag utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och som har antingen en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro, eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro 8. Dessutom omfattar SMEs följande undergrupper: Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. EU-kommissionens definition tillåter också ett delägande av SME av andra företag, riskkapitalbolag, universitet eller myndigheter med % 9. Enligt tidigare genomförda undersökningar vet vi att företagens storlek påverkar internationaliseringen 10. Statistiskt finns det en koppling mellan företagens storlek och viljan att växa och internationalisera sig 11. Som vi ser på utvecklingen inom andra sektorer sker en fördubbling av exporten när företaget övergår från mikro till småföretagsgrupp 12. Bland Swecares medlemmar finns 35 tjänsteföretag. Av dem kan nästan 80 % räknas som små och medelstora. 7

9 Överblick tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdsbranschen/ Life Science Som redan nämnts så utgör gruppen tjänsteföretag inom hälso- och sjukvård av en rad olika undergrupperingar med kraftigt varierande affärsmodeller och karaktär. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de största grupperna: Utförare av hälso- och sjukvårdstjänster: Företag som levererar de klassiska hälso- och sjukvårdstjänsterna inom olika medicinska diagnosområden. Hit räknas även utbildningsföretag. Ofta handlar det om högspecialiserad vård inom områden som diabetes, cancerbehandling, fetmaoperationer eller infektionskontroll. Det kan givetvis också omfatta alla andra tjänster inom hälso- och sjukvården inte minst primärvård och diagnostik. Medicinsk turism: företag/ organisationer som tar emot betalande utländska patienter eller förmedlar sjukvård utomlands till svenska medborgare. De s.k. Care-bolagen ingår i denna grupp, dvs. de landsting som valt att sälja överkapacitet av vård till utländska patienter. Dessa har olika juridiska former, Uppsala Care är t.ex. en avdelning inom Akademiska sjukhuset, Stockholm Care är ett bolag ägt av Stockholms Läns Landsting. Gemensamt för dessa är att ägaren är en offentlig aktör och att verksamheten inte får påverka det egna landstingets patienter eller väntetider. Det finns även helt privata aktörer inom området, dock i relativt liten omfattning i dagsläget, bland annat små svenska bolag som förmedlar sjukvård/operationer till andra EU-länder eller till länder utanför EU som t ex Thailand. ehealth/ IT-lösningar: utgörs av företag som erbjuder IT-support och lösningar för Life Science- och sjukvårdsindustrin. IT-stöd utgör ofta en integrerad del av diagnostiken och den högspecialiserade vården. IT baserade journalsystem som kan kommunicera med varandra, programvara för dosering av läkemedel, appar, sjukvård på distans lösningar är mycket efterfrågade. Contract Research Organisations, CRO: denna grupp utgörs av företag som arbetar med och utför kliniska prövningar. De kliniska prövningarna står för mellan % av kostnaderna för läkemedelsframtagningen 7. CRO-företagens målgrupp skiljer sig väsentligt från de övriga företagens. De säljer sina tjänster till företag inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicinsk utrustning, funktionell mat och kosmetikaproducenter. CRO-företagen bedriver ofta ett intensivt internationaliseringsarbete eftersom de är mycket beroende av en bred marknad. 8

10 Under 2012 skapades branschorganisationen ASCO som ska samla alla CRO-företag och arbeta för att göra Sverige mer attraktivt som land för kliniska prövningar. Arkitekt- och Konsultföretag och flera andra företag inom hälso- och sjukvårdssektorn har också visat intresse av att medverka i internationaliseringsprocessen. Utvecklingen går också emot att flera s.k. produktbolag säljer en tjänst där produkten även innefattar mjukvara, utbildning, installation och drift. Gemensamt för alla företag inom hälso- och sjukvårdsområdet är att de verkar inom ett område med låg konjunkturkänslighet. Frågor kring hälsa och vård är vanligen högt prioriterade i de flesta länder vilket också innebär höga krav och förväntningar från kunden. Branschen präglas också av den täta kopplingen till internationell forskning som generellt gäller för många kunskapsintensiva sektorer. Alla företagen i vår studie representerar kunskapsintensiva tjänster. Företagen säljer spetskompetens som oftast är tätt kopplad till forskning och baserad på mångårig erfarenhet. Det tar lång tid, ibland ända upp till 20 år, att bygga upp ett sådant spetskompetensområde. Vid internationaliseringsprocessen sker en överföring av kunnande och kunskaper till en annan marknad. 9

11 INTERNATIONALISERINGSPROCESSEN Nedan följer en principiell modell över hur företagen beskriver internationaliseringsprocessens olika steg. Processen kan vara iterativ och variera från fall till fall, men de flesta företag i studien beskriver förloppet liknande detta. Anpassning av tjänsten Metoder att etablera sig på marknaden Marknadskunskap Val av marknad 1. Val av marknad 1.1. Personliga kontakter och nätverk 1.2. Affärsförfrågningar 2. Marknadskunskap/ inhämtande av kunskap 2.1. Hälso- och sjukvårdssystemets uppbyggnad 2.2. Bedömning av marknadens mognad för tjänsten och efterfrågan 3. Anpassning av tjänsten till den valda marknaden 4. Metoder för att etablera sig på marknaden 10

12 1. Val av marknad Generellt sett inleds internationaliseringsprocessen genom att hemmamarknaden upplevs för liten och/ eller blivit mättad av den aktuella tjänsten. Det finns också exempel där företag upplevt det som svårt att etablera sig på den inhemska marknaden pga. regelverk, komplicerade upphandlingssystem mm. De har då valt att söka sig direkt till en utländsk marknad som de upplever som mindre "byråkratisk". Idén om internationalisering drivs alltså av entreprenörens egen nyfikenhet och expansionsvilja, praktiska omständigheter, eller att bolaget nås av en konkret affärsförfrågan från en aktör i ett annat land. Självklart spelar även ekonomiska incitament in och möjligheten att öka vinsten. 1.1 Personliga kontakter och nätverk När idén om internationalisering fötts på hemmaplan inleds processen av ett mer eller mindre strategiskt sökande efter en lämplig marknad. Det vanligaste är att företagen söker internt i det egna kontaktnätet för att få tips och information om var man ska rikta fokus. I kontaktnätet ingår företagets anställda, företagsledningen, styrelsemedlemmar och deras nätverk, kollegor i branschen, familj och vänner. De flesta företagen i studien anger det egna kontaktnätet som den vanligaste källan till valet av marknad och plan för internationaliseringen. Främjandeorganisationer som Swecare och Business Sweden kan spela en viss roll genom att sprida information om marknader, ta emot besök från andra länder samt arrangera aktiviteter och möten med motparter i andra länder. 1.2 Affärsförfrågningar Internationaliseringsprocessen kan även ta sitt avstamp i en konkret affärsförfrågan eller att man genom internationella kontakter, resor eller mottagna besök erfarit att det finns behov av en tjänst i ett specifikt land. 2. Inhämtande av kunskap om marknaden När ett preliminärt val av marknad gjorts så krävs en gediget gjord analys eller feasibility study för att kunna gå vidare. Ett första steg är att på ett mer konkret plan få kunskap om politiska strukturer, politisk och ekonomisk stabilitet, företagsklimat, risker mm. Ibland gör företagen egna marknadsundersökningar med hjälp av anställda, ibland används konsulter. Vissa som försöker vara kostnadseffektiva använder studenter. 11

13 2.1 Hälso- och sjukvårdssystemets uppbyggnad Avgörande är att studien omfattar en analys av landets hälso- och sjukvårdssystem där följande områden bör tas upp: Strukturer och beslutsnivåer Utvecklingstrender Finansiering Ersättningssystem Upphandlingsregler Etableringsregler Licensiering Privat/ offentligt Prioriteringar Marknadens behov och prioriteringar Produktivitet - Effektivitet -Kvalitet Information till patienterna Det är kostsamt att göra bra studier och analyser och i vissa fall är det också svårt att få fram information. Bland gruppen utförare av hälso- och sjukvårdstjänster uppges detta vara bland det svåraste i internationaliseringsprocessen. Att få fram korrekt information om hur lagstiftningen fungerar, hur sjukvårdssystemet är uppbyggt, hur bolagsbildning går till samt hur finansiering, betalningssystem och ersättningssystemen fungerar uppges vara de mest centrala frågorna som också är svårast att få ordentliga svar på. Systemets stabilitet över tiden är också en avgörande faktor. Även bland IT-företagen uppger man att frågor kring regelverk och tjänstecertifieringen är de mest centrala i en internationaliseringsprocess. Att få klarhet i vem som betalar i respektive land och vem som är inköpare och ansvarar för IT-systemen inom vården är naturligtvis av stort värde. Hur beslutsvägarna ser ut samt hur privata och offentliga aktörer samverkar nämns också. 12

14 2.2 Bedömning av marknadens mognad för tjänsten Huruvida marknaden är mogen för den tjänst företaget levererar är nästa centrala fråga. Kritiska frågor som avgör om man väljer att gå in i landet handlar om exempelvis patientvolym, kvalitet på vården, priser för liknande tjänster, grad av politisk risk i landet, omfördelning av resurser och management/personal, osv. 3. Anpassning av tjänsten till den valda marknaden Nästa steg handlar om att anpassa tjänsten för att få den att fungera i det aktuella landet. Anpassning av tjänsten måste ske med hänsyn till kulturella och religiösa skillnader, traditioner, patient- och kundförväntningar, språk mm. Det viktigaste är att få en förståelse för hur befolkningen tänker, upplever och förväntar sig att det ska fungera på den utvalda marknadens. På så sätt måste man få tjänsten att passa in och naturligt ersätta andra konkurrerande alternativ, alternativt ta marknadsandelar. Avgörande för att nå framgång är lokala partners och medarbetare. Att hitta rätt kompetens bland dessa upplevs dock som en av de svårare uppgifterna för företagen. Yrkesroller, kompetens och språk kan skilja sig från Sverige vilket innebär att man i vissa fall måste satsa på utbildning av personal 4. Metoder för att etablera sig på marknaden Efter att analyserna är gjorda återstår det steg som innebär en faktisk etablering. Företagen måste välja en affärsmodell som fungerar i landet. Affärsmodellen och det sätt man väljer att närma sig marknaden varierar beroende på företagens karaktär samt hur stort företaget är. Det centrala är att finna en pålitlig lokal partner. Andra frågor som uppstår i det här skedet är frågor kring bolagsbildning och andra juridiska frågor samt bland annat marknadsföring. En vårdutförare vi talat med som både varit med om att bygga upp en egen klinik från grunden och att skapa ett partnerskap med en redan existerande klinik, förespråkar den senare modellen. Att göra allt från scratch, dvs. köpa mark, söka tillstånd, uppföra en byggnad, utrusta denna, rekrytera personal osv är ett oerhört omfattande arbete som tar lång tid. Att däremot ingå partnerskap med ett existerande sjukhus och hyra in sig i deras lokaler och i samarbete med dem bedriva sin verksamhet är betydligt smidigare. Ett alternativ är att förvärva ett redan fungerande företag. Ofta är det lättare att etablera sig i ett land genom att köpa in sig ett bolag (eller köpa ett befintligt bolag). För att lyckas på sin nya marknad anför många av de intervjuade bolagen hur viktigt det är att man har hemmamarknadens ledning/management på plats permanent i ett inledande skede, eller att denna åtminstone står i daglig kontakt med den som ansvarar för den nya marknaden, vanligtvis 13

15 inhemsk VD. På så sätt kan man se och förstå hur alla transaktioner sker i det aktuella landet och hur verksamheten fungerar på daglig basis. Efter ett år, ibland ännu längre, kan oftast management på daglig basis lyftas bort. Den svenska ledningen vet då hur det fungerar på den nya marknaden och har samtidigt tränat upp den ansvarige platschefen/vd:n på plats. Det är ett bra sätt att få med sig företagets kultur och värderingar till den nya marknaden. Viktigt för företagen är att inse att en omfattande mängd tid måste läggas för management och uppbyggande av lokalt ledarskap under etableringsfasen. 14

16 UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER En tydlig skillnad mellan de traditionella produktbolagen och de tjänsteföretag vi talat med är att kostnaden, investeringen, som ett tjänsteföretag behöver göra är betydligt högre vilket naturligtvis höjer tröskeln för internationella satsningar. Det innebär att risktagandet blir större. Detta gäller dock främst de bolag som är intresserade av att etablera sig på en främmande marknad och inte de som jobbar med att exempelvis ta emot patienter i Sverige. Frågan om finansiering är genomgående i internationaliseringsprocessens alla steg. I det inledande skedet handlar det om att få fram resurser till en analys eller feasibility study. Mot slutet av processen handlar det om investeringar, finansiering av personal, anpassning, översättningar, marknadsföring mm. Företagen arbetar mot offentliga och privata kunder, inklusive försäkringsbolag, och naturligtvis måste man känna sin kund väl för att inte begå misstag. Frågan om finansiering är den mest avgörande för att en internationalisering över huvud taget ska kunna komma till stånd och ofta den som hindrar de mindre företagen att ens komma till de initiala skedena av processen. Flera av de intervjuade har också påpekat att det finns en bristande affärskunskap inom bolagen på life science-området. Företagen leds oftast av personer med bakgrund inom medicin eller biokemi och inte direkt erfarenhet av företagande, ekonomi eller liknande. Utbildningsinsatser inom entreprenörskap, driva företag och allmän internationalisering inom ramen för organisationer som Swecare och Business Sweden skulle kunna förbättra förutsättningarna för den typen av företagare. Detta borde då ske tillsammans med andra organisationer med uppdrag att stödja småföretag som Almi, Entreprenörskapsforum etc. Det finns helt klart en stor potential för export av konsulttjänster inom sjukvård, då svensk erfarenhet inom management och produktionsplanering av vården enligt nästan samtliga vi intervjuat är högt efterfrågat. Vidare redogör många för hur stora behoven är runt om i världen av avancerad vård och hur starkt de upplever att det svenska varumärket är. Sverige har mycket god kompetens och goda förutsättningar för just export av vård. Genom att skapa ett bolag i länder där man tidigare inte kunnat tillgodose behovet av vård för många sjukdomar skapar man också en kund för utrustning och produkter som det tidigare inte funnits en efterfrågan på. Det innebär ökade möjligheter även för svenska medicintekniska bolag som en positiv bieffekt. Området medicinsk turism bedöms öka runt om i världen och för Sveriges del bör det finns en potential främst inom vissa avancerade behandlingsgrenar. I det här sammanhanget bör vi noga följa utvecklingen av de nya EU-reglerna som kan ge möjligheter för produktion av vård i Sverige. Det är för aktörerna inom medicinsk turism av största angelägenhet att etablera samarbete med agenter på 15

17 potentiella marknader och ingå avtal med vårdgivare i Sverige om leverans av vård framförallt inom det högspecialiserade segmentet. Om ett formellt samarbete skapas kunde man också dela på kostnaderna för att ha representanter eller agenter på olika platser i världen. IT är ett område som starkt har påverkat och kommer fortsätta att påverka hälso- och sjukvårdens infrastruktur och sätt att fungera i framtiden 5,6. Då IT-lösningarna används för att effektivisera och sänka kostnader är det självklart att det kommer finnas en marknad för den typen av tjänster. Många länder i västvärlden tampas med ökade vårdkostnader och en åldrande befolkning och behöver hitta sätt för att bli effektivare för att klara av finansieringen av vården. I de länder som har hög tillväxt och mindre utvecklad sjukvård vill man snabbt hitta sätt att bygga ut och utveckla vården så att fler får tillgång till den. Många gånger har sjukvårdens och de sociala systemens utveckling inte hållit jämna steg med den ekonomiska utvecklingen och den växande medleklassen i dessa länder börjar nu kräva höjd kvalitet och bättre tillgång till vård. Många av dessa länder har också satsat på en god infrastruktur vad gäller internet och mobiltelefonanvändning och hoppar över flera av de steg som västvärldens länder genomgått med fast telefoni etc. För CRO-bolagen är den viktigaste utmaningen att nå kunden. Kunden är i det här fallet ett globalt bolag inom läkemedel eller medicinsk utrustning. De behöver skaffa sig kunskap om vilka planer kunden har och vilka strategiska beslut dessa bolag fattar. För småbolagen kan mässor vara en bra kanal för marknadsföring och även ett sätt att komma i direkt kontakt med kunderna. Ett företag som intervjuats berättar om hur en svensk kund blev uppköpt av ett internationellt bolag. Det internationella bolaget fortsatte att använda sig av det svenska CRO-företaget och de kom på så sätt in på en ny marknad. Flera företag efterfrågar kunskap om hur man utvecklar sina forskningsresultat till en attraktiv marknadssäljande tjänst och information om hur man gör affärer med forskningsintensiva tjänster. CRO:s utgör en liten grupp inom Swecares nätverk, men bedöms kunna ha stor potential att utvecklas i framtiden. 16

18 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE Utifrån förstudiens resultat bedömer vi att det finns en stor potential för ökad export av svenska tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Sverige ligger långt fram och vi är duktiga inom en rad olika områden. Vi har ett starkt varumärke i omvärlden och ses ofta som ett föregångsland inom just hälso- och sjukvård. Intervjuerna visar också att det finns ett stort intresse för internationalisering och internationella marknader bland de svenska företagen, men att dessa inte riktigt har haft förutsättningar att satsa så mycket som skulle vara önskvärt. Frågan är hur man kan öka takten och stödja företagen på bästa sätt så att potentialen utnyttjas och vi får fler framgångssagor där svenska tjänsteföretag faktiskt lyckas i sina internationaliseringssträvanden. Om man ska ta ett helhetsgrepp om tjänsteföretagen och verkligen försöka få fart på internationaliseringen finns det en rad olika steg man skulle kunna ta för att komma igång. Vissa aktiviteter bör riktas specifikt mot små företag för att öka kunskapen om entreprenörskap/ företagande generellt och stegen i en internationaliseringsprocess. Det finns behov av ytterligare studier och kunskapsinhämtande av teoretiska aspekter gällande internationaliseringsmodeller, i synnerhet skulle man behöva studera de olika grupperna tjänsteföretag mer i detalj då processer och affärsmodeller skiljer sig kraftigt åt. I förstudien presenteras en översiktlig internationaliseringsmodell, men om man vill satsa specifikt på någon av de olika grupperna bör en fördjupning göras inom de specifika förutsättningarna för just den gruppen. Vi tror dock att än viktigare är att komma igång med konkreta projekt för att visa positiva exempel och dra lärdomar av hur internationalisering går till i verkligheten. Idealiskt vore en kombination av vissa fördjupande studier och praktisk verksamhet. Det som skiljer tjänsteföretagen från de traditionella produktbolagen är främst att mer resurser behöver läggas på förberedande studier, framförallt feasibility studies, och ofta en större initial investering på plats i landet. Där det kan räcka för ett produktbolag att hitta en distributör för de initiala aktiviteterna behöver tjänstebolaget etablera sig på plats, skaffa lokaler, personal mm, vilket innebär betydligt högre risker och kostnader. Att undersöka vilka former av stöd som finns för den typen av studier och även för att etablera sig i andra länder kan vara en viktig pusselbit för många av de mindre företagen med knappa resurser. Bland de mindre bolagen är dessutom grundläggande kunskap om företagande och hur internationalisering går till bristande. Utbildningsinsatser borde därför genomföras samt information om hur man kan erhålla stöd och finansiering. 17

19 För de något större företagen och de med mer erfarenhet av internationaliseringsarbete bör ett nätverk skapas där mindre företag sedan kan slussas in då de erhållit baskunskaper om internationalisering. Internaktionen mellan små och stora bör kunna vara intressant och givande för alla. Om man kan skapa former för ett närmare samarbete mellan dessa bolag finns mycket att vinna. Utväxling av erfarenheter och kunskap är självklart en del, men även praktiskt samarbete där man skulle kunna identifiera gemensamma projekt, dela risker och kostnader för framtagande av underlag/ studier samt tillsammans sätta ihop koncept och på så sätt klara av större förfrågningar vilket de mindre bolagen idag har svårt att klarar av enskilt. Etablerandet av ett nätverk är efterfrågat och vi föreslår därför att en specifik projektledare tillsätts för att organisera och driva arbetet. Syftet med aktiviteterna ska vara att skapa ett konsortium som i framtiden kan bli en aktiv aktör i andra länder då det gäller PPP-projekt och andra konkreta affärsmöjligheter. Det är viktigt att arbetet sker i nära de organisationer och statliga myndigheter som har i uppdrag att stödja internationaliseringsprocesser med bland annat finansiering då finansiering är avgörande för att företagen ska lyckas. Samarbete mellan små och stora bolag i ett nätverk borde kunna ge intressanta effekter. Detsamma gäller samarbete mellan de produktbolag som i dagsläget även tillhandahåller tjänster. När det gäller avancerad medicinteknisk utrustning ingår ofta ett paket av utbildning och tjänster kopplade till detta. Många produktbolag ser sig även som tjänstebolag. Etablerandet av vårdtjänster i ett land öppnar också upp efterfrågan på produkter. Vi föreslår följande konkreta steg: 1. Ett nätverk för tjänsteföretag etableras inom Swecares ramar. En projektledare tillsätts som kan fokusera helt på att ta fram en strategi för hur man ska arbeta. Inom nätverket diskuteras marknader, aktiviteter, specialistinriktningar, inkommande besök mm samt att möten kan användas för att sprida information och i utbildande syfte. 2. En första uppgift för projektledaren är att nå ut och samla tjänsteföretag så att de befintliga företagen i Swecares nätverk kompletteras. Detta kan ske genom samarbete med lokala organisationer och kluster, innovationsplatser och inkubatorer på universiteten. Medier bör också användas som de stora dagstidningarna och utvalda branschtidningar. Informationsseminarier i flera städer som Uppsala, Göteborg, Malmö/ Lund, Umeå, 18

20 Linköping. Målsättningen bör vara att få en kritisk massa av företag i olika storlek och med olika inriktning. 3. I nätverket delas sedan företagen in i ett antal undergrupper utifrån område: Vårdutförare Medicinsk turism CRO:s Management-/ organisationskonsulter och arkitekter (e-healthbolag kan finnas inom samtliga grupper) Dessa kan vid behov träffas separat och utveckla specifika strategier för sitt område. Om behov finns att titta mer specifikt på hur internationaliseringsprocessen går till inom respektive grupp kan en sådan studie genomföras. 4. En styrgrupp/ referensgrupp tillsätts med representanter för relevanta aktörer. Gruppen fungerar som bollplank, ger förslag, bistår med kunskap och driver projektet framåt. Projektledaren (punkt 1) är operativt ansvarig för nätverket. 5. Deltagarna i nätverket identifierar tillsammans vilka marknader man ska fokusera på. Information om marknader bör presenteras under nätverksmöten, gärna i samarbete med Business Sweden, ambassader, Tillväxtanalys eller andra organisationer med god kunskap om förhållandena runt om i världen. 6. En studie över den/ de utvalda marknaderna tas fram. I studien ingår konkreta exempel och affärsidéer. 7. De företag som är intresserade av något av de konkreta fallen bildar en arbetsgrupp, i förlängningen kan detta utvecklas till ett konsortium. Man kan då dela finansieringen och även fördela riskerna. En feasibility study för det konkreta, utvalda projektet genomförs. 8. En utbildning för små tjänsteföretag tas fram och erbjuds nätverkets medlemmar eller de som ska komma att slussas in i framtiden. Under ett år arrangeras åtta utbildningstillfällen, exempelvis följande: Grundläggande företagskunskaper/ entreprenörskap. Internationaliseringens grunder (genomgång av internationaliseringsmodellen) Affärsplan internationalisering Finansiering 19

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Internationalisering i svenska små och medelstora företag

Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2011 Mando Bolagsform: Aktiebolag Huvudkontor: Stockholm Marknad: Sverige,

Läs mer

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft SWECARE FOUNDATION Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft 1 SWECARE Stiftelsen Swecare skall genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Aktuella frågor 150602 Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Utbildningsminister Gustav Fridolin Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer