Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn"

Transkript

1 Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation

2 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner och avgränsningar... 6 Tjänsteföretag... 6 Små och medelstora företag (SME)... 7 Överblick tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdsbranschen/ Life Science... 8 Internationaliseringsprocessen Val av marknad Personliga kontakter och nätverk Affärsförfrågningar Inhämtande av kunskap om marknaden Hälso- och sjukvårdssystemets uppbyggnad Bedömning av marknadens mognad för tjänsten Anpassning av tjänsten till den valda marknaden Metoder för att etablera sig på marknaden Utmaningar och möjligheter Sammanfattning och rekommendationer för fortsatt arbete: Vi föreslår följande konkreta steg: Avslutning Bilagor Bilaga A. Intervjuade företag Bilaga B. Intervjuade experter och nyckelpersoner i branschen Bilaga C. Intervjufrågor Referenser och fotnötter

3 INLEDNING Den svenska välfärdsmodellen är välkänd och ses ofta som en förebild runt om i världen. En viktig byggsten i denna är hälso- och sjukvårdssystemet. I internationella jämförelser hamnar Sverige högt vad gäller de medicinska resultaten, samtidigt som man kan konstatera att kostnaderna inte överstiger många andra jämförbara länders sjukvårdskostnader. Hela befolkningen omfattas, vilket är långt ifrån en självklarhet i flertalet länder. Grundprincipen, vård ska ges utifrån behov och inte efter betalningsförmåga är central. Intresset från omvärlden för det svenska sjukvårdssystemet är mycket stort och så även efterfrågan på svenska produkter och lösningar. Varje år besöks Sverige av ett antal delegationer med syfte att lära och skapa samarbete på området. Svenska företag bedöms ha stor exportpotential. Det historiskt sett innovativa klimatet i Sverige och närheten mellan forskning, klinisk aktivitet och entreprenörer har också bidragit till att Sverige kan stoltsera med många framstående innovationer och kända företag inom sjukvårdsbranschen. Steget ut på en internationell marknad har varit naturligt, då hemmamarknaden måste betraktas som liten. Hälso- och sjukvårdssektorn beräknas i dagsläget vara den femte största exportindustrin i Sverige. Enligt en marknadsanalys framtagen av Swecare och Exportrådet 2012 planerar 40 % av företagen inom hälso- och sjukvårdssektorn exportökningar på över 50 % under de närmaste åren 5. Enligt marknadsanalysen planerar mindre företag att satsa på export i högre utsträckning än större företag 6. Bland de exporterande företagen är det framförallt medicintekniska företag och läkemedelsbolag som syns. Tjänsteföretagen har, med vissa undantag, visat måttligt intresse för internationalisering. En förklaring till detta skulle kunna vara att den svenska marknaden för privata utförare av vård öppnades upp relativt sent och att många företag sett möjligheterna att växa kraftigt på hemmaplan som tillräckliga. Många menar också att tjänster till naturen är svårare att exportera. 2

4 BAKGRUND Swecare är en icke vinstdrivande stiftelse skapad av staten och näringslivet gemensamt med syfte att verka för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård. Inom Swecares ramar genomförs årligen ett stort antal aktiviteter som delegationsresor, seminarier och mottagande av utländska besök. Målet är att marknadsföra svenska lösningar och öppna dörrar för de svenska företagen internationellt, i förlängningen bidra till ökad export. De medicintekniska företagen har traditionellt dominerat aktiviteterna. En trend under senare år har varit att utländska förfrågningar och inkommande delegationers intresseområden i hög utsträckning rör systemfrågor. Man efterfrågar svensk kunskap och vår erfarenhet av ett väl fungerande sjukvårdssystem. Detta borde innebära stora möjligheter för svenska tjänsteföretag. Bland Swecares medlemmar finns ca 35 rena tjänsteföretag som konstaterats hålla en relativt låg profil. I december 2011 bjöd Swecare med anledning av detta in till ett rundabordssamtal med temat tjänsteexport. Syftet var att diskutera förutsättningarna för tjänsteexport samt vilket stöd företagen önskar av främjandeaktörer, regeringen och övriga som är engagerade i frågorna. Förutom företag som Capio, Medicover, Scandinavian Cancer Care och Mando så deltog statssekreteraren från Socialdepartementet, Karin Johansson, representanter från Näringsdepartementet, Almega, Swedfund, Sveriges Kommuner och Landsting, Karolinska Institutet och Exportrådet (idag Business Sweden). Det som framkom i samtalet var att många företag känner en stor osäkerhet vad gäller internationalisering. De vet inte vad som krävs för att lyckas internationellt och de ansåg sig inte ens ha förmågan att uttrycka vilken typ av stöd som behövs för att öka internationaliseringstakten. Man efterlyste mer kunskap men också ett närmare samarbete och nätverksbyggande mellan företag och främjandeorganisationer för att gemensamt kunna ge sig ut på den internationella arenan. Det samtalet gav upphov till idén om ett projekt inriktat mot att förstå tjänsteföretagens internationaliseringsprocesser. 3

5 UPPDRAG OCH SYFTE I november 2012 beviljades Swecare medel från Vinnova för en förstudie där internationaliseringsprocessen för tjänsteföretag inom life science och hälso- och sjukvårdssektorn ska beskrivas. Ansökan är formulerad som en förstudie där en beskrivning av internationaliseringsprocessen samt preliminära slutsatser om de största utmaningarna och problemen presenteras. Förstudien ska mynna ut i ett förslag med rekommendationer om ett mer långsiktigt projekt om hur tjänsteföretagens internationaliseringsprocesser kan stärkas. Fokus för arbetet är små och medelstora företag. Genom att belysa dessa frågeställningar ska en bild skapas av hur Sverige kan jobba mer strategiskt och framgångrikt med exportsatsningar för tjänsteföretag och hur dessa satsningar ska utformas för att ge resultat. 4

6 METOD Utgångspunkten för projektet har varit tjänsteföretagens önskemål om ökad kunskap och information om hur en framgångsrik internationaliseringsprocess går till. Man kan konstatera att det finns en brist på statistiskt underlag gällande tjänsteexport. Tjänster omfattas vanligtvis inte av den officiella exportstatistiken. Det vanligaste sättet att samla exportstatistik på är att sammanställa beräkningar baserade på tullavgiftsutbetalning som sker vid gränsöverföring. När det kommer till kunskaps- eller tjänsteöverföring uteblir tullavgiften och tjänsten syns därmed inte i den statistiska datan. Vi har därför valt en deskriptiv ansats och en kvalitativ metod som baserar sig på ett antal djupintervjuer med företag med internationaliseringsintresse och aktörer som är insatta i området. En projektledare, Maria Blomdahl, anställdes av Swecare under ett par månader för insamlandet av material och genomförandet av intervjuer. För intervjuerna valdes 31 små och medelstora företag inom olika tjänsteområden ut. Utöver detta intervjuades ett antal experter från organisationer och myndigheter samt andra branschkunniga personer och företrädare för stora tjänsteföretag med erfarenhet av internationaliseringsprocesser(se bilaga A intervjuobjekt). Företagen har valts ut genom Swecares nätverk vilket alltså innebär att de är intresserade av internationaliseringsfrågor och har någon eller omfattande erfarenhet av internationaliseringsarbete. Vi gör således inte anspråk på att detta urval skulle vara slumpmässigt, eller att resultaten kan ge en generell bild av svenska tjänsteföretags åsikter och erfarenheter, däremot att det ger en bild av vad tjänsteföretag som ger sig ut på en internationell marknad möter för utmaningar och hur man hanterar dessa. Av de intervjuade företagen har 26 etablerings- eller samarbetserfarenheter från andra länder, övriga fem är i ett initialt stadie av sin internationaliseringsprocess. Vissa har gjort flera etableringar i olika länder och vissa har bara tagit de första stegen ut på den internationella marknaden. Utöver intervjuerna har en genomgång av relevanta rapporter och litteratur genomförts. 5

7 DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR Studien inriktas på små och medelstora tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn och Life Science-området. Nedan följer de definitioner vi valt att använda i studien. Tjänsteföretag Vi har valt att definiera ett tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn och Life Science som: ett företag som löser ett kvalificerat kundproblem som berör liv och hälsa genom en process med högt kunskapsinnehåll. Ett tjänsteföretag karaktäriseras av någon eller några av följande egenskaper: immateriella tjänster som visas i form av prestanda och upplevelser resultaten är färskvara och är inte möjligt att lagra; resultat av en rad aktiviteter, inte saker; produceras och konsumeras i princip samtidigt, en kund deltar i princip i produktionsprocessen, interaktioner mellan köpare och säljare skapar mervärde för såväl kund som leverantör Företagen inom tjänstesektorn är sinsemellan mycket olika till karaktären. I första hand kanske tankarna går till utförare av de klassiska hälso- och sjukvårdstjänsterna. Export då skulle innebära att bedriva vård i andra länder, vilket stämmer för en grupp företag. Spektrumet är dock betydligt bredare och till gruppen tjänsteföretag inom hälso- och sjukvård bör även läggas konsulter, arkitekter, företag med IT- och ehälso-lösningar, utförare av kliniska prövningar samt företag verksamma inom medicinsk turism (se nästa kapitel för mer ingående beskrivning). Tillvägagångssätt och förutsättningar för internationalisering skiljer sig åt väsentligt mellan dessa olika grupper, något som gör att alltför generella slutsatser kan bli missvisande. 6

8 Små och medelstora företag (SME) Projektet fokuserar på små och medelstora företag (SME). Stora företag har naturligen mer resurser och enklare att ta sig ut på den internationella marknaden och finns i viss mån redan där. Projektets syfte har varit att hitta sätt att stödja och förstå just de mindre och medelstora bolagen, då dessa bedöms vara i störst behov av hjälp och stöd från staten och främjandeorganisationer. Enligt EU-kommissionen definieras SMEs på följande vis: Kategorin av mikroföretag samt små och medelstora företag utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och som har antingen en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro, eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro 8. Dessutom omfattar SMEs följande undergrupper: Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. EU-kommissionens definition tillåter också ett delägande av SME av andra företag, riskkapitalbolag, universitet eller myndigheter med % 9. Enligt tidigare genomförda undersökningar vet vi att företagens storlek påverkar internationaliseringen 10. Statistiskt finns det en koppling mellan företagens storlek och viljan att växa och internationalisera sig 11. Som vi ser på utvecklingen inom andra sektorer sker en fördubbling av exporten när företaget övergår från mikro till småföretagsgrupp 12. Bland Swecares medlemmar finns 35 tjänsteföretag. Av dem kan nästan 80 % räknas som små och medelstora. 7

9 Överblick tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdsbranschen/ Life Science Som redan nämnts så utgör gruppen tjänsteföretag inom hälso- och sjukvård av en rad olika undergrupperingar med kraftigt varierande affärsmodeller och karaktär. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de största grupperna: Utförare av hälso- och sjukvårdstjänster: Företag som levererar de klassiska hälso- och sjukvårdstjänsterna inom olika medicinska diagnosområden. Hit räknas även utbildningsföretag. Ofta handlar det om högspecialiserad vård inom områden som diabetes, cancerbehandling, fetmaoperationer eller infektionskontroll. Det kan givetvis också omfatta alla andra tjänster inom hälso- och sjukvården inte minst primärvård och diagnostik. Medicinsk turism: företag/ organisationer som tar emot betalande utländska patienter eller förmedlar sjukvård utomlands till svenska medborgare. De s.k. Care-bolagen ingår i denna grupp, dvs. de landsting som valt att sälja överkapacitet av vård till utländska patienter. Dessa har olika juridiska former, Uppsala Care är t.ex. en avdelning inom Akademiska sjukhuset, Stockholm Care är ett bolag ägt av Stockholms Läns Landsting. Gemensamt för dessa är att ägaren är en offentlig aktör och att verksamheten inte får påverka det egna landstingets patienter eller väntetider. Det finns även helt privata aktörer inom området, dock i relativt liten omfattning i dagsläget, bland annat små svenska bolag som förmedlar sjukvård/operationer till andra EU-länder eller till länder utanför EU som t ex Thailand. ehealth/ IT-lösningar: utgörs av företag som erbjuder IT-support och lösningar för Life Science- och sjukvårdsindustrin. IT-stöd utgör ofta en integrerad del av diagnostiken och den högspecialiserade vården. IT baserade journalsystem som kan kommunicera med varandra, programvara för dosering av läkemedel, appar, sjukvård på distans lösningar är mycket efterfrågade. Contract Research Organisations, CRO: denna grupp utgörs av företag som arbetar med och utför kliniska prövningar. De kliniska prövningarna står för mellan % av kostnaderna för läkemedelsframtagningen 7. CRO-företagens målgrupp skiljer sig väsentligt från de övriga företagens. De säljer sina tjänster till företag inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicinsk utrustning, funktionell mat och kosmetikaproducenter. CRO-företagen bedriver ofta ett intensivt internationaliseringsarbete eftersom de är mycket beroende av en bred marknad. 8

10 Under 2012 skapades branschorganisationen ASCO som ska samla alla CRO-företag och arbeta för att göra Sverige mer attraktivt som land för kliniska prövningar. Arkitekt- och Konsultföretag och flera andra företag inom hälso- och sjukvårdssektorn har också visat intresse av att medverka i internationaliseringsprocessen. Utvecklingen går också emot att flera s.k. produktbolag säljer en tjänst där produkten även innefattar mjukvara, utbildning, installation och drift. Gemensamt för alla företag inom hälso- och sjukvårdsområdet är att de verkar inom ett område med låg konjunkturkänslighet. Frågor kring hälsa och vård är vanligen högt prioriterade i de flesta länder vilket också innebär höga krav och förväntningar från kunden. Branschen präglas också av den täta kopplingen till internationell forskning som generellt gäller för många kunskapsintensiva sektorer. Alla företagen i vår studie representerar kunskapsintensiva tjänster. Företagen säljer spetskompetens som oftast är tätt kopplad till forskning och baserad på mångårig erfarenhet. Det tar lång tid, ibland ända upp till 20 år, att bygga upp ett sådant spetskompetensområde. Vid internationaliseringsprocessen sker en överföring av kunnande och kunskaper till en annan marknad. 9

11 INTERNATIONALISERINGSPROCESSEN Nedan följer en principiell modell över hur företagen beskriver internationaliseringsprocessens olika steg. Processen kan vara iterativ och variera från fall till fall, men de flesta företag i studien beskriver förloppet liknande detta. Anpassning av tjänsten Metoder att etablera sig på marknaden Marknadskunskap Val av marknad 1. Val av marknad 1.1. Personliga kontakter och nätverk 1.2. Affärsförfrågningar 2. Marknadskunskap/ inhämtande av kunskap 2.1. Hälso- och sjukvårdssystemets uppbyggnad 2.2. Bedömning av marknadens mognad för tjänsten och efterfrågan 3. Anpassning av tjänsten till den valda marknaden 4. Metoder för att etablera sig på marknaden 10

12 1. Val av marknad Generellt sett inleds internationaliseringsprocessen genom att hemmamarknaden upplevs för liten och/ eller blivit mättad av den aktuella tjänsten. Det finns också exempel där företag upplevt det som svårt att etablera sig på den inhemska marknaden pga. regelverk, komplicerade upphandlingssystem mm. De har då valt att söka sig direkt till en utländsk marknad som de upplever som mindre "byråkratisk". Idén om internationalisering drivs alltså av entreprenörens egen nyfikenhet och expansionsvilja, praktiska omständigheter, eller att bolaget nås av en konkret affärsförfrågan från en aktör i ett annat land. Självklart spelar även ekonomiska incitament in och möjligheten att öka vinsten. 1.1 Personliga kontakter och nätverk När idén om internationalisering fötts på hemmaplan inleds processen av ett mer eller mindre strategiskt sökande efter en lämplig marknad. Det vanligaste är att företagen söker internt i det egna kontaktnätet för att få tips och information om var man ska rikta fokus. I kontaktnätet ingår företagets anställda, företagsledningen, styrelsemedlemmar och deras nätverk, kollegor i branschen, familj och vänner. De flesta företagen i studien anger det egna kontaktnätet som den vanligaste källan till valet av marknad och plan för internationaliseringen. Främjandeorganisationer som Swecare och Business Sweden kan spela en viss roll genom att sprida information om marknader, ta emot besök från andra länder samt arrangera aktiviteter och möten med motparter i andra länder. 1.2 Affärsförfrågningar Internationaliseringsprocessen kan även ta sitt avstamp i en konkret affärsförfrågan eller att man genom internationella kontakter, resor eller mottagna besök erfarit att det finns behov av en tjänst i ett specifikt land. 2. Inhämtande av kunskap om marknaden När ett preliminärt val av marknad gjorts så krävs en gediget gjord analys eller feasibility study för att kunna gå vidare. Ett första steg är att på ett mer konkret plan få kunskap om politiska strukturer, politisk och ekonomisk stabilitet, företagsklimat, risker mm. Ibland gör företagen egna marknadsundersökningar med hjälp av anställda, ibland används konsulter. Vissa som försöker vara kostnadseffektiva använder studenter. 11

13 2.1 Hälso- och sjukvårdssystemets uppbyggnad Avgörande är att studien omfattar en analys av landets hälso- och sjukvårdssystem där följande områden bör tas upp: Strukturer och beslutsnivåer Utvecklingstrender Finansiering Ersättningssystem Upphandlingsregler Etableringsregler Licensiering Privat/ offentligt Prioriteringar Marknadens behov och prioriteringar Produktivitet - Effektivitet -Kvalitet Information till patienterna Det är kostsamt att göra bra studier och analyser och i vissa fall är det också svårt att få fram information. Bland gruppen utförare av hälso- och sjukvårdstjänster uppges detta vara bland det svåraste i internationaliseringsprocessen. Att få fram korrekt information om hur lagstiftningen fungerar, hur sjukvårdssystemet är uppbyggt, hur bolagsbildning går till samt hur finansiering, betalningssystem och ersättningssystemen fungerar uppges vara de mest centrala frågorna som också är svårast att få ordentliga svar på. Systemets stabilitet över tiden är också en avgörande faktor. Även bland IT-företagen uppger man att frågor kring regelverk och tjänstecertifieringen är de mest centrala i en internationaliseringsprocess. Att få klarhet i vem som betalar i respektive land och vem som är inköpare och ansvarar för IT-systemen inom vården är naturligtvis av stort värde. Hur beslutsvägarna ser ut samt hur privata och offentliga aktörer samverkar nämns också. 12

14 2.2 Bedömning av marknadens mognad för tjänsten Huruvida marknaden är mogen för den tjänst företaget levererar är nästa centrala fråga. Kritiska frågor som avgör om man väljer att gå in i landet handlar om exempelvis patientvolym, kvalitet på vården, priser för liknande tjänster, grad av politisk risk i landet, omfördelning av resurser och management/personal, osv. 3. Anpassning av tjänsten till den valda marknaden Nästa steg handlar om att anpassa tjänsten för att få den att fungera i det aktuella landet. Anpassning av tjänsten måste ske med hänsyn till kulturella och religiösa skillnader, traditioner, patient- och kundförväntningar, språk mm. Det viktigaste är att få en förståelse för hur befolkningen tänker, upplever och förväntar sig att det ska fungera på den utvalda marknadens. På så sätt måste man få tjänsten att passa in och naturligt ersätta andra konkurrerande alternativ, alternativt ta marknadsandelar. Avgörande för att nå framgång är lokala partners och medarbetare. Att hitta rätt kompetens bland dessa upplevs dock som en av de svårare uppgifterna för företagen. Yrkesroller, kompetens och språk kan skilja sig från Sverige vilket innebär att man i vissa fall måste satsa på utbildning av personal 4. Metoder för att etablera sig på marknaden Efter att analyserna är gjorda återstår det steg som innebär en faktisk etablering. Företagen måste välja en affärsmodell som fungerar i landet. Affärsmodellen och det sätt man väljer att närma sig marknaden varierar beroende på företagens karaktär samt hur stort företaget är. Det centrala är att finna en pålitlig lokal partner. Andra frågor som uppstår i det här skedet är frågor kring bolagsbildning och andra juridiska frågor samt bland annat marknadsföring. En vårdutförare vi talat med som både varit med om att bygga upp en egen klinik från grunden och att skapa ett partnerskap med en redan existerande klinik, förespråkar den senare modellen. Att göra allt från scratch, dvs. köpa mark, söka tillstånd, uppföra en byggnad, utrusta denna, rekrytera personal osv är ett oerhört omfattande arbete som tar lång tid. Att däremot ingå partnerskap med ett existerande sjukhus och hyra in sig i deras lokaler och i samarbete med dem bedriva sin verksamhet är betydligt smidigare. Ett alternativ är att förvärva ett redan fungerande företag. Ofta är det lättare att etablera sig i ett land genom att köpa in sig ett bolag (eller köpa ett befintligt bolag). För att lyckas på sin nya marknad anför många av de intervjuade bolagen hur viktigt det är att man har hemmamarknadens ledning/management på plats permanent i ett inledande skede, eller att denna åtminstone står i daglig kontakt med den som ansvarar för den nya marknaden, vanligtvis 13

15 inhemsk VD. På så sätt kan man se och förstå hur alla transaktioner sker i det aktuella landet och hur verksamheten fungerar på daglig basis. Efter ett år, ibland ännu längre, kan oftast management på daglig basis lyftas bort. Den svenska ledningen vet då hur det fungerar på den nya marknaden och har samtidigt tränat upp den ansvarige platschefen/vd:n på plats. Det är ett bra sätt att få med sig företagets kultur och värderingar till den nya marknaden. Viktigt för företagen är att inse att en omfattande mängd tid måste läggas för management och uppbyggande av lokalt ledarskap under etableringsfasen. 14

16 UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER En tydlig skillnad mellan de traditionella produktbolagen och de tjänsteföretag vi talat med är att kostnaden, investeringen, som ett tjänsteföretag behöver göra är betydligt högre vilket naturligtvis höjer tröskeln för internationella satsningar. Det innebär att risktagandet blir större. Detta gäller dock främst de bolag som är intresserade av att etablera sig på en främmande marknad och inte de som jobbar med att exempelvis ta emot patienter i Sverige. Frågan om finansiering är genomgående i internationaliseringsprocessens alla steg. I det inledande skedet handlar det om att få fram resurser till en analys eller feasibility study. Mot slutet av processen handlar det om investeringar, finansiering av personal, anpassning, översättningar, marknadsföring mm. Företagen arbetar mot offentliga och privata kunder, inklusive försäkringsbolag, och naturligtvis måste man känna sin kund väl för att inte begå misstag. Frågan om finansiering är den mest avgörande för att en internationalisering över huvud taget ska kunna komma till stånd och ofta den som hindrar de mindre företagen att ens komma till de initiala skedena av processen. Flera av de intervjuade har också påpekat att det finns en bristande affärskunskap inom bolagen på life science-området. Företagen leds oftast av personer med bakgrund inom medicin eller biokemi och inte direkt erfarenhet av företagande, ekonomi eller liknande. Utbildningsinsatser inom entreprenörskap, driva företag och allmän internationalisering inom ramen för organisationer som Swecare och Business Sweden skulle kunna förbättra förutsättningarna för den typen av företagare. Detta borde då ske tillsammans med andra organisationer med uppdrag att stödja småföretag som Almi, Entreprenörskapsforum etc. Det finns helt klart en stor potential för export av konsulttjänster inom sjukvård, då svensk erfarenhet inom management och produktionsplanering av vården enligt nästan samtliga vi intervjuat är högt efterfrågat. Vidare redogör många för hur stora behoven är runt om i världen av avancerad vård och hur starkt de upplever att det svenska varumärket är. Sverige har mycket god kompetens och goda förutsättningar för just export av vård. Genom att skapa ett bolag i länder där man tidigare inte kunnat tillgodose behovet av vård för många sjukdomar skapar man också en kund för utrustning och produkter som det tidigare inte funnits en efterfrågan på. Det innebär ökade möjligheter även för svenska medicintekniska bolag som en positiv bieffekt. Området medicinsk turism bedöms öka runt om i världen och för Sveriges del bör det finns en potential främst inom vissa avancerade behandlingsgrenar. I det här sammanhanget bör vi noga följa utvecklingen av de nya EU-reglerna som kan ge möjligheter för produktion av vård i Sverige. Det är för aktörerna inom medicinsk turism av största angelägenhet att etablera samarbete med agenter på 15

17 potentiella marknader och ingå avtal med vårdgivare i Sverige om leverans av vård framförallt inom det högspecialiserade segmentet. Om ett formellt samarbete skapas kunde man också dela på kostnaderna för att ha representanter eller agenter på olika platser i världen. IT är ett område som starkt har påverkat och kommer fortsätta att påverka hälso- och sjukvårdens infrastruktur och sätt att fungera i framtiden 5,6. Då IT-lösningarna används för att effektivisera och sänka kostnader är det självklart att det kommer finnas en marknad för den typen av tjänster. Många länder i västvärlden tampas med ökade vårdkostnader och en åldrande befolkning och behöver hitta sätt för att bli effektivare för att klara av finansieringen av vården. I de länder som har hög tillväxt och mindre utvecklad sjukvård vill man snabbt hitta sätt att bygga ut och utveckla vården så att fler får tillgång till den. Många gånger har sjukvårdens och de sociala systemens utveckling inte hållit jämna steg med den ekonomiska utvecklingen och den växande medleklassen i dessa länder börjar nu kräva höjd kvalitet och bättre tillgång till vård. Många av dessa länder har också satsat på en god infrastruktur vad gäller internet och mobiltelefonanvändning och hoppar över flera av de steg som västvärldens länder genomgått med fast telefoni etc. För CRO-bolagen är den viktigaste utmaningen att nå kunden. Kunden är i det här fallet ett globalt bolag inom läkemedel eller medicinsk utrustning. De behöver skaffa sig kunskap om vilka planer kunden har och vilka strategiska beslut dessa bolag fattar. För småbolagen kan mässor vara en bra kanal för marknadsföring och även ett sätt att komma i direkt kontakt med kunderna. Ett företag som intervjuats berättar om hur en svensk kund blev uppköpt av ett internationellt bolag. Det internationella bolaget fortsatte att använda sig av det svenska CRO-företaget och de kom på så sätt in på en ny marknad. Flera företag efterfrågar kunskap om hur man utvecklar sina forskningsresultat till en attraktiv marknadssäljande tjänst och information om hur man gör affärer med forskningsintensiva tjänster. CRO:s utgör en liten grupp inom Swecares nätverk, men bedöms kunna ha stor potential att utvecklas i framtiden. 16

18 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE Utifrån förstudiens resultat bedömer vi att det finns en stor potential för ökad export av svenska tjänsteföretag inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Sverige ligger långt fram och vi är duktiga inom en rad olika områden. Vi har ett starkt varumärke i omvärlden och ses ofta som ett föregångsland inom just hälso- och sjukvård. Intervjuerna visar också att det finns ett stort intresse för internationalisering och internationella marknader bland de svenska företagen, men att dessa inte riktigt har haft förutsättningar att satsa så mycket som skulle vara önskvärt. Frågan är hur man kan öka takten och stödja företagen på bästa sätt så att potentialen utnyttjas och vi får fler framgångssagor där svenska tjänsteföretag faktiskt lyckas i sina internationaliseringssträvanden. Om man ska ta ett helhetsgrepp om tjänsteföretagen och verkligen försöka få fart på internationaliseringen finns det en rad olika steg man skulle kunna ta för att komma igång. Vissa aktiviteter bör riktas specifikt mot små företag för att öka kunskapen om entreprenörskap/ företagande generellt och stegen i en internationaliseringsprocess. Det finns behov av ytterligare studier och kunskapsinhämtande av teoretiska aspekter gällande internationaliseringsmodeller, i synnerhet skulle man behöva studera de olika grupperna tjänsteföretag mer i detalj då processer och affärsmodeller skiljer sig kraftigt åt. I förstudien presenteras en översiktlig internationaliseringsmodell, men om man vill satsa specifikt på någon av de olika grupperna bör en fördjupning göras inom de specifika förutsättningarna för just den gruppen. Vi tror dock att än viktigare är att komma igång med konkreta projekt för att visa positiva exempel och dra lärdomar av hur internationalisering går till i verkligheten. Idealiskt vore en kombination av vissa fördjupande studier och praktisk verksamhet. Det som skiljer tjänsteföretagen från de traditionella produktbolagen är främst att mer resurser behöver läggas på förberedande studier, framförallt feasibility studies, och ofta en större initial investering på plats i landet. Där det kan räcka för ett produktbolag att hitta en distributör för de initiala aktiviteterna behöver tjänstebolaget etablera sig på plats, skaffa lokaler, personal mm, vilket innebär betydligt högre risker och kostnader. Att undersöka vilka former av stöd som finns för den typen av studier och även för att etablera sig i andra länder kan vara en viktig pusselbit för många av de mindre företagen med knappa resurser. Bland de mindre bolagen är dessutom grundläggande kunskap om företagande och hur internationalisering går till bristande. Utbildningsinsatser borde därför genomföras samt information om hur man kan erhålla stöd och finansiering. 17

19 För de något större företagen och de med mer erfarenhet av internationaliseringsarbete bör ett nätverk skapas där mindre företag sedan kan slussas in då de erhållit baskunskaper om internationalisering. Internaktionen mellan små och stora bör kunna vara intressant och givande för alla. Om man kan skapa former för ett närmare samarbete mellan dessa bolag finns mycket att vinna. Utväxling av erfarenheter och kunskap är självklart en del, men även praktiskt samarbete där man skulle kunna identifiera gemensamma projekt, dela risker och kostnader för framtagande av underlag/ studier samt tillsammans sätta ihop koncept och på så sätt klara av större förfrågningar vilket de mindre bolagen idag har svårt att klarar av enskilt. Etablerandet av ett nätverk är efterfrågat och vi föreslår därför att en specifik projektledare tillsätts för att organisera och driva arbetet. Syftet med aktiviteterna ska vara att skapa ett konsortium som i framtiden kan bli en aktiv aktör i andra länder då det gäller PPP-projekt och andra konkreta affärsmöjligheter. Det är viktigt att arbetet sker i nära de organisationer och statliga myndigheter som har i uppdrag att stödja internationaliseringsprocesser med bland annat finansiering då finansiering är avgörande för att företagen ska lyckas. Samarbete mellan små och stora bolag i ett nätverk borde kunna ge intressanta effekter. Detsamma gäller samarbete mellan de produktbolag som i dagsläget även tillhandahåller tjänster. När det gäller avancerad medicinteknisk utrustning ingår ofta ett paket av utbildning och tjänster kopplade till detta. Många produktbolag ser sig även som tjänstebolag. Etablerandet av vårdtjänster i ett land öppnar också upp efterfrågan på produkter. Vi föreslår följande konkreta steg: 1. Ett nätverk för tjänsteföretag etableras inom Swecares ramar. En projektledare tillsätts som kan fokusera helt på att ta fram en strategi för hur man ska arbeta. Inom nätverket diskuteras marknader, aktiviteter, specialistinriktningar, inkommande besök mm samt att möten kan användas för att sprida information och i utbildande syfte. 2. En första uppgift för projektledaren är att nå ut och samla tjänsteföretag så att de befintliga företagen i Swecares nätverk kompletteras. Detta kan ske genom samarbete med lokala organisationer och kluster, innovationsplatser och inkubatorer på universiteten. Medier bör också användas som de stora dagstidningarna och utvalda branschtidningar. Informationsseminarier i flera städer som Uppsala, Göteborg, Malmö/ Lund, Umeå, 18

20 Linköping. Målsättningen bör vara att få en kritisk massa av företag i olika storlek och med olika inriktning. 3. I nätverket delas sedan företagen in i ett antal undergrupper utifrån område: Vårdutförare Medicinsk turism CRO:s Management-/ organisationskonsulter och arkitekter (e-healthbolag kan finnas inom samtliga grupper) Dessa kan vid behov träffas separat och utveckla specifika strategier för sitt område. Om behov finns att titta mer specifikt på hur internationaliseringsprocessen går till inom respektive grupp kan en sådan studie genomföras. 4. En styrgrupp/ referensgrupp tillsätts med representanter för relevanta aktörer. Gruppen fungerar som bollplank, ger förslag, bistår med kunskap och driver projektet framåt. Projektledaren (punkt 1) är operativt ansvarig för nätverket. 5. Deltagarna i nätverket identifierar tillsammans vilka marknader man ska fokusera på. Information om marknader bör presenteras under nätverksmöten, gärna i samarbete med Business Sweden, ambassader, Tillväxtanalys eller andra organisationer med god kunskap om förhållandena runt om i världen. 6. En studie över den/ de utvalda marknaderna tas fram. I studien ingår konkreta exempel och affärsidéer. 7. De företag som är intresserade av något av de konkreta fallen bildar en arbetsgrupp, i förlängningen kan detta utvecklas till ett konsortium. Man kan då dela finansieringen och även fördela riskerna. En feasibility study för det konkreta, utvalda projektet genomförs. 8. En utbildning för små tjänsteföretag tas fram och erbjuds nätverkets medlemmar eller de som ska komma att slussas in i framtiden. Under ett år arrangeras åtta utbildningstillfällen, exempelvis följande: Grundläggande företagskunskaper/ entreprenörskap. Internationaliseringens grunder (genomgång av internationaliseringsmodellen) Affärsplan internationalisering Finansiering 19

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Internationalisering i svenska små och medelstora företag

Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2011 Mando Bolagsform: Aktiebolag Huvudkontor: Stockholm Marknad: Sverige,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:142 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Ägarutskottet har inkommit med förslag

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft SWECARE FOUNDATION Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft 1 SWECARE Stiftelsen Swecare skall genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Inbjudan till industridialog

Inbjudan till industridialog Inbjudan till industridialog Förstudie inför upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset 2011-10-17 Som svar på de krav som ställs på morgondagens sjukvård har Stockholms

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Swedish MedTech Pipeline 2009

Swedish MedTech Pipeline 2009 Swedish MedTech Pipeline 29 Synergus har på uppdrag av SwedenBIO och Swedish Medtech gjort en pipelinerapport över den svenska medicintekniska marknaden med start i augusti 29. Innovationsbron, Invest

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Ett samverkansprojekt mellan VINNOVA och SISP Stockholm 2012-03-15 1 Allmänt om inbjudan Denna inbjudan är en del av projektet

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Förbättrad affärsutveckling och internationalisering. Carl Arvid Dahlöf, inno AG filial Scandinavia

Förbättrad affärsutveckling och internationalisering. Carl Arvid Dahlöf, inno AG filial Scandinavia Förbättrad affärsutveckling och internationalisering Carl Arvid Dahlöf, inno AG filial Scandinavia Kommersialisering och affärsutveckling Inno AG är verktygsansvariga för verktyget Kommersialisering och

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar Finansieringsmöjligheter Västra Götaland Affärsutvecklingscheckar 2014 Informationsfilm Affärsutvecklingscheckar Om programmet för affärsutvecklingscheckar Programmet Affärsutvecklingscheckar är en förlängning

Läs mer

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25

Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Enkätundersökning Almedalen 2013-06-25 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Införande av nya läkemedel Klinisk prövning Sammanfattning Bakgrund Om undersökningen Om undersökningen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer