Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans utvecklar vi Uppsala"

Transkript

1 Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014

2 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier i Alliansen har vi idéerna som utvecklar Uppsala. Vi vill stärka vår arbetsmarknadsregion, utveckla tryggheten och valfriheten samt förbättra för medarbetarna i välfärden. Nya moderaterna vill med ditt stöd leda Uppsala kommun vidare in i framtiden. Uppsala växer. Fler människor vill bo, leva, arbeta, driva företag och bilda familj i vår kommun. Trots att den ekonomiska situationen i omvärlden är ansträngd går det bra för Uppsala. Länet har lägst arbetslöshet i landet och fler än någonsin tidigare har ett arbete att gå till. Utanförskapet minskar. Företagen har god lönsamhet. Välfärden får mer pengar varje år. Under många år har Nya moderaterna tagit ansvar för Uppsalas ekonomi. Det vill vi fortsätta att göra. Endast genom tillväxt och en ekonomi i balans kan vi fortsätta att utveckla välfärden, tryggheten och företagsamheten. Vi säger ja till tillväxt och utveckling. Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande Uppsala. Nya moderaterna vill hålla skatter och avgifter på en låg nivå. Varje skattekrona ska användas effektivt i verksamheten. Vi tror på en politik som ger mer pengar kvar i plånboken. Vi tror att Uppsalaborna vet bäst själva hur de vill använda sina pengar. Vi tror också att de allra flesta själva vill bestämma vilken skola, äldreomsorg och barnomsorg som passar den egna familjen bäst. Med Nya moderaternas politik får du bestämma mer själv. Nya moderaterna är ett parti som vill att fler ska ha jobb, att fler ges större frihet och möjligheter att stå på egna ben. Vår utgångspunkt är människan. Endast genom att ge människor stort manöverutrymme kan varje individs förmågor komma till sin rätt. Med frihet följer ansvar och skyldighet att respektera andras sätt att vara och leva. Vi vill låta varje människa växa i sina styrkor och i solidaritet med andra låta alla nå sin fulla potential. Moderaternas Uppsala är en modern kommun där du har stort inflytande och stora möjligheter att förverkliga dina livsdrömmar. 1 / 12

3 Marta Obminska, Riksdagsledamot och ledamot i Uppsala kommunfullmäktige. Vi tar ansvar för ekonomin Vi värnar och utvecklar välfärdens kärna. Genom att vi satsar på tillväxt, tar ansvar för samhällets gemensamma resurser och skapar förutsättningar för fler jobb kan vi ge mer pengar till välfärden. Att Uppsala växer är i grunden positivt, men att vara en kommun i snabb tillväxt är också en ekonomisk utmaning. Uppsala kommun behöver en politisk ledning som tar ansvar för kommunens ekonomiska utveckling och för att resurserna används på bästa möjliga sätt. De pengar som vi gemensamt satsar på vår välfärd ska gå till kärnverksamheten. Uppsala kommun ska vara en organisation där medarbetarna har stort manöverutrymme och får ta stort ansvar. Nya moderaterna vill att välfärdens kärna ska präglas av kvalitet, trygghet och korta beslutsvägar. Hög kvalitet skapas i verksamheterna och inte genom särskilda projekt. Effektiva IT-system och avskaffande av omodern administrativ överbyggnad frigör resurser till välfärdens kärnuppgifter. hantera skatteintäkterna med varsamhet värna och utveckla välfärdens kärnverksamheter ta ansvar för ekonomin 2 / 12

4 Så utvecklar vi Uppsala Uppsala växer med flera tusen invånare varje år. Vi välkomnar den utvecklingen och vill att fler människor ska kunna skapa sin framtid i vår kommun. För att fler ska kunna komma hit, leva, bo och bilda familj här behövs fler bostäder, fler jobb och attraktiva boendemiljöer. Samtidigt som vi bygger nytt och utvecklar kommunen ska vi värna Uppsalas kulturhistoriska och unika stadskärna. Vi säger ja till Uppsalas utveckling och tar höjd för ett Uppsala mot invånare senast år Många av våra nya invånare kommer att bo i Uppsalas kransorter eller på landsbygden. Därför är det viktigt att vi skapar goda planeringsförutsättningar för att hela Uppsala kommun ska växa. Service i form av handel, välfärd och kollektivtrafik är viktigt för att även mindre bostadsorter ska vara attraktiva. En genomtänkt och långsiktig plan för Uppsalas utveckling är viktigt för att få stad och landsbygd att hålla ihop. möjliggöra nya bostäder under nästa mandatperiod att Uppsalaborna har frihet att välja mellan olika boendealternativ att alla Uppsalabor har högst 300 meter till ett grönområde höja kvaliteten i Uppsalas parker att Uppsalaborna har närhet till service, förskolor, skolor och arbetsplatser att infrastrukturen och kollektivtrafiken fungerar väl ihop med arbetsoch fritidsliv att stad och landsbygd håller ihop och kompletterar varandra att företagen, även på landsbygden, har goda villkor att Uppsalas stadskärna växer och utvecklas i takt med resten av staden att centrala Uppsala är välförsett med attraktiva gångytor 3 / 12

5 Lätt att göra rätt modern miljö- och klimatpolitik Vår miljö- och klimatpolitik bygger på förvaltarskapstanken. Samhället, naturen, skog och mark förvaltas åt kommande generationer. Det ställer krav på en politik som värdesätter naturen och inser att naturens värde inte alltid kan mätas i kronor. Dagens ekologiska fotavtryck är betydligt större än de resurser som finns på vår planet. Moderaterna tror på teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg, internationellt samarbete och kunskap som de mest effektiva medlen för att komma till rätta med problemet. Vi tycker också att den som påverkar miljön negativt måste betala för det. Om det kostar att förorena stimuleras miljösmarta lösningar. I alla viktiga beslut kommunen fattar ska miljö och klimat vara en integrerad del av beslutsunderlaget. Vi vill se ett resultatinriktat arbete som handlar om mål och resurseffektivitet snarare än om politisk profilering. Därför förespråkar Nya moderaterna att Uppsala kommuns verksamheter samverkar med andra aktörer för att nå resultat i arbetet med miljöoch klimatfrågorna. Vårt synsätt och arbetssätt är framgångsrikt. Till och med så framgångsrikt att Uppsala utnämndes till årets klimatkommun Uppsala kommun är en förebild för många andra aktörer och kommuner när det gäller miljö- och klimatarbete. Vår utgångspunkt är att det ska vara lätt att göra rätt. För människor som bor centralt likväl för människor som bor på landsbygden ska det vara enkelt och naturligt att leva miljövänligt. Det gäller såväl möjligheterna att resa kollektivt eller cykla till arbete och fritidsaktiviteter som möjligheterna att källsortera. Vi ska exempelvis verka för att återvinningstation etableras i bland annat Järlåsa och Knutby. att miljö och klimat är en integrerad del av beslutsunderlagen i Uppsala kommun utveckla Uppsala så att det är lätt att göra rätt att det är enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Uppsala att Uppsalabornas exponering av kemikalier minskar att Uppsalas luftkvalitet förbättras att koldioxidutsläppen minskar minimera störande buller och säkerställa att tysta miljöer finns tillgängliga fortsätta förbättra och säkra Uppsalas vatten och dess kvalitet minska matsvinnet 4 / 12

6 Skolan och arbetslinjen ger Uppsalaborna möjligheter Arbetslinjen är vår utgångspunkt när vi utvecklar Uppsala. Vi vill bygga ett samhälle där så många som möjligt har ett arbete att gå till. Vi minskar utanförskap och arbetar för att nå full sysselsättning. Uppsala är en viktig del av Sverige största och starkaste arbetsmarknadsregion. Uppsala län har lägst arbetslöshet i landet. Vi behöver fortsätta utveckla Uppsala så att fler arbetstillfällen skapas här. Arbetslinjen handlar emellertid inte bara om arbetstillfällen och möjlighet till egen försörjning. Arbetslinjen handlar också om en välfärd som är anpassad efter arbetslivet, om arbetsgemenskap och om utbildning av hög kvalitet. Nya moderaterna tycker att alla jobb behövs och är viktiga. Redan i förskolan ska barn rustas för ett fritt och självständigt liv. En pedagogisk verksamhet av mycket hög kvalitet är en förutsättning för att nå dit. Barns enorma lust att lära i förskolan ska mötas och bejakas. Med bra förskolor rustar vi barnen inför kommande skolgång och arbetsliv. Vi behöver kontinuerligt höja kvaliteten i verksamheterna genom kompetensutveckling, nyinvesteringar och medarbetarinflytande. 5 / 12

7 Att förmedla ämneskunskaper och färdigheter är det viktigaste uppdraget som skolorna i Uppsala kommun har. Lärarna ska ha höga förväntningar på alla elever oavsett bakgrund. De elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Vi har uppmärksammat att lusten att lära sjunker mellan mellanstadiet och högstadiet. Därför ska Uppsala kommun ska ha duktiga lärare som väcker elevernas lust att lära. Karriärtjänster gör läraryrket mer attraktivt och leder till högre kvalitet i undervisningen. Satsningar på lektorer och förstelärare fungerar väl och är framgångsrika. Moderaterna vill ha fler lektorer, förstelärare och lärare med extrauppdrag. Det ska finnas många vägar in på arbetsmarknaden. Både praktiska och teoretiska utbildningar ska hålla mycket hög kvalitet i Uppsala och leda till anställningar och entreprenörskap. För att alla elever ska kunna göra ordentligt genomtänkta val krävs en förstärkt studie- och yrkesvägledning samt nära kontakt med arbetsmarknaden genom lärlingsplatser, praktikplatser och goda möjligheter till sommarjobb. värna mångfalden och valfriheten i den pedagogiska verksamheten höja kunskapsresultaten i skolan. Alla barn och elever möts av höga förväntningar minska barngrupperna i förskolan och klasstoleken för de yngsta eleverna i skolan erbjuda 30 timmar i förskolan även för barn till föräldralediga och arbetslösa höja lärarnas löner och minska deras administrativa börda fortsätta utveckla samarbetena med universiteten i kommunen fortsätta stärka Uppsala som en av världens främsta lärostäder 6 / 12

8 En modern välfärd Vi har infört valfrihet i välfärden. Det har gett höjd kvalitet och ökat din makt över tillvaron. Idag har anställda inom välfärden flera olika arbetsgivare att välja bland. Idag kan du välja vilken barnomsorg, förskola, skola och äldreomsorg som passar dina behov bäst. Vi vill fortsätta utvecklingen mot mer valfrihet och mångfald eftersom det förbättrar kvaliteten, ökar valmöjligheterna och tillgängligheten. Trygghet är ett tydligt ledord. Alla välfärdsverksamheter i vår kommun ska hålla mycket hög kvalitet och alla Uppsalabor ska känna sig trygga i kontakt med välfärden. Genom uppföljning säkerställs kvaliteten och genom lättillgängliga jämförelser tydliggörs mångfalden i verksamheterna. Alla medarbetare i välfärden ska kunna fokusera på sin kärnuppgift: undervisning, vård eller omsorg. Genom att vi öppnat upp för valfrihet har vi också möjliggjort för anställda i välfärden att starta och driva företag. Det har stärkt jämställdheten och lett till att många nya företag startats. Nya moderaterna tycker att människors eget inflytande genom mer valfrihet är en viktig del av en trygg välfärd med hög kvalitet Med vår politik är du garanterad valfrihet i välfärden även framöver. Valfrihet i välfärden har emellertid också givit upphov till relevanta frågeställningar och diskussioner kring kvalitetskrav och långsiktighet bland aktörerna i välfärden. Nya moderaterna tänker inte begränsa medborgarnas valfrihet, utan istället fortsätta ställa höga krav på kvalitet. att uppsalaborna själva ska få välja barnomsorg, förskola, skola, vård och omsorg utveckla valfriheten och införa LOV (lagen om valfrihet) på fler områden att alla Uppsalabor får åldras med värdighet och trygghet utveckla mångfalden i välfärden stärka de anställdas möjligheter i välfärden att Uppsala kommun ska erbjuda attraktiva och moderna anställningar, vilket bland annat innebär möjlighet till heltid och frånvaro av delade turer modernisera och effektivisera välfärden genom IT-system där det är lätt att välja välfärdstjänster, byta utförare och komma i kontakt med välfärden. att det ska vara enkelt för Uppsalaborna att jämföra olika alternativ i välfärden 7 / 12

9 Ett tryggare Uppsala Oavsett var i livet man är ska man känna sig trygg och säker. Vem som helst kan hamna i en situation där man behöver stöd, hjälp och stöttning under en kortare eller längre period. Vår välfärdsmodell ska tillhandahålla det stödet. I Uppsala håller välfärden mycket hög kvalitet och vi driver utvecklingen vidare. Den moderata politiken präglas av lyhördhet och förståelse för människor som är i behov av olika typer av stöd och stöttning under olika perioder i livet. Självbestämmande är en viktig utgångspunkt i ett tryggt samhälle. Uppsala kommuns bostäder, bostadsområden och offentliga miljöer ska upplevas som trygga och säkra av alla. Tillsammans med polis, fastighetsägare, frivilligorganisationer och andra aktörer driver vi utvecklingen mot minskad brottslighet och ökad trygghet. Sverige får en ny nationell polismyndighet från och med Den skall vara närmare den enskilde medborgaren bland annat genom att den lokala närvaron av poliser stärks. Det samverkansavtal som finns mellan polisen och kommunen skall leverera tydliga åtgärder för att öka tryggheten hos den enskilde medborgaren. 8 / 12

10 Varje kommuninvånare ska känna sig trygg såväl i sitt hem som på gator och torg och i kontakt med myndigheter och välfärd. Diskriminering får aldrig förekomma, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. I de pedagogiska verksamheterna är nolltolerans mot mobbning en självklarhet. Alla ska uppleva att Uppsala är en trygg och bra kommun att leva i. Våld i nära relationer är ett omfattande problem som berör hela samhället och aldrig kan accepteras. Brottsoffer måste få det skydd och stöd de behöver. I Uppsala finns bland annat Nationellt centrum för kvinnofrid och resurscentrum Nexus som arbetar med stöd, hjälp och forskning kring hot och våld i nära relationer. Nya moderaterna vill fortsätta arbetet med att bekämpa våld och hot i nära relationer och öka kunskapen hos polis, socialtjänst, rättväsende och allmänhet. att barn och vuxna som har det svårt blir sedda och får stöd och hjälp skapa en stadsmiljö som upplevs som trygg och säker fortsätta att utveckla kommunens samverkan med polis och andra brottsförebyggande organisationer skapa ett inkluderande och jämlikt samhälle där alla människor kommer till sin rätt och kan göra sin röst hörd 9 / 12

11 Ett grönt, hälsosamt och aktivt Uppsala Uppsalaborna ska ha tillgång till en modern infrastruktur och bra kollektivtrafik. Goda kommunikationer frigör tid för fritidsaktiviteter och familjeliv, oavsett om man pendlar eller arbetar obekväma tider. Uppsalaborna ska ha en god hälsa. Under de senaste åren har vi ökat stödet till föreningslivet, och fattat beslut om och möjliggjort många nya arenor och idrottsanläggningar. Möjligheterna för bredd-, elit-, barn- och ungdomsidrott är bättre än någonsin i Uppsala. Samtidigt behöver mer göras. Fler hallar för barn och ungdomar att träna i behövs och är på gång. Nya moderaterna vill dessutom öka möjligheterna för dem som vill vara fysiskt aktiva även utanför organiserat föreningsliv. Fler löparspår, platser för spontanidrott och bättre tillgänglighet till olika anläggningar är några viktiga insatser. Dessutom vill vi fortsätta stärka och tillgängliggöra områden som Sunnerstabacken, Fjällnora, Hammarskog och Åriket. Nya moderaterna vill skapa ett hälsosammare och friskare Uppsala. Uppsalas kulturliv håller mycket hög kvalitet och vi vill fortsätta stärka kulturinstitutionerna och deras verksamhet. Kulturarrangemangen i Uppsala ska locka besökare från hela huvudstadsregionen, resten av Sverige och världen. Den som är på besök här ska bli positivt överraskad. Uppsala ska erbjuda många spännande aktiviteter och events inom upplevelse-, hotell- och restaurangbranscherna som gör att man vill stanna i Uppsala. Den som vill etablera en verksamhet här ska uppleva att det är enkelt och smidigt. Kommunen ska vara en serviceorganisation som hjälper Uppsala att nå sin fulla potential. bygga nya multihallar för barn- och ungdomsidrott i Uppsalas kransorter utveckla Uppsalas frilufts- och fritidsområden att löpar-, skid- och promenadstråk är väl belysta och känns trygga att pojkar och flickor ges samma förutsättningar för en aktiv fritid att Uppsalas kulturliv är med och bidrar till att besöksnäringen växer fortsätta stärka kulturinstitutionerna och dess möjligheter att Uppsalaborna serveras ekologisk, näringsriktig och god mat i de offentliga verksamheterna att skolorna i Uppsala utvecklar en bra elevhälsa införa fysisk aktivitet varje dag i grundskolan 10 / 12

12 Tillsammans växer vi vi tror på framtiden Vi tror på Uppsala och vill ta ytterligare steg in i framtiden tillsammans med Uppsalaborna. Fler företag skapar arbetstillfällen och framtidens samhälle. Framtidens företag och arbetstillfällen ska skapas i Uppsala. Vår utgångspunkt är att alltid möjliggöra etablering för företag och entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet här. Särskilt företag inom life science, ICT, energi och miljö, liksom kunskapsintensiva företag i olika branschkluster ska välja Uppsala när de vill etablera sig i huvudstadsregionen. Uppsala kommun ska bidra till att forskning och näringsliv möts. I Uppsala kommun ska det finnas goda möjligheter för näringslivet. Företagen och verksamheterna i vår kommun ska ha goda förutsättningar att driva innovationer och skapa tillväxt. Utbildning och forskning i Uppsala är världsledande, vilket vi tror i högre grad kan omsättas till jobb, tillväxt och export. Eftersom efterfrågan på bostäder är mycket hög i Uppsala behöver vi bygga bostäder även för en uppdämd efterfrågan. En väl fungerande välfärd och infrastruktur är en viktig komponent för näringslivet och en förutsättning för att Uppsalas företag ska kunna rekrytera rätt kompetens. En attraktiv välfärd och ett rikt fritidsliv är nära sammankopplat med ett bra näringslivsklimat. att näringslivet ska ha goda möjligheter förbättra kommunens service och tillgänglighet genom snabbare handläggning, bättre information och en modern en-väg-in stärka Uppsalas attraktionskraft så att det bidrar till nyetableringar att frivilligsektorn utvecklas och blir en del av välfärdens verksamheter investera i välfärden. Förskolor, skolor, vård- och omsorg ska bedrivas i bra lokaler och hålla mycket hög kvalitet att bostadsbyggandet ökar mer än befolkningstillväxten att hela Uppsala har en mycket modern och välfungerande IT-struktur 11 / 12

13 Alla är välkomna till Uppsala Alla behövs Uppsala är en bra kommun att leva, bo och växa upp i. Vårt län har landets lägsta arbetslöshet och utanförskapet minskar. Varje år får Uppsala kommun många nya Uppsalabor. Många vill vara med och bygga ett bra Uppsala ännu bättre. Tillsammans ser vi och möter vi utmaningarna. Människan är vår utgångspunkt. Alla Uppsalabor ska utifrån sin egen vardag och sina egna förutsättningar fortsätta att bygga Uppsala. Moderaterna accepterar inte ett samhälle där stora grupper hamnar utanför eller lämnas bakom. Nya moderaterna bryr sig inte om varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Uppsala är en av Sveriges mest internationella städer. Det är en konkurrensfördel vi tycker att Uppsala ska utveckla och dra nytta av. Samhälle och företag tjänar på mångfald. Genom fokus på möjligheter kan Uppsalas internationella konkurrenskraft öka. Nya moderaterna välkomnar alla initiativ och alla människor som vill bidra i arbetet med att utveckla Uppsala och vår kommuns framgång. Alla jobb och alla människor behövs i Uppsala. Alla initiativ som leder till riktiga jobb ska välkomnas. att fler arbetstillfällen skapas och att utanförskapet minskar att de som står utan arbete eller sysselsättning får hjälp att komma tillbaka att initiativ från enskilda, föreningar och företag uppmuntras bygga broar och satsa på bra kollektivtrafiklösningar. Det skapar sammanhållning och närhet. att Uppsala kommun samverkar med fler aktörer för att bryta utanförskap att Uppsala har många mötesplatser för handel, kultur, idrott och rekreation att alla människor blir sedda och får en chans att bidra. Ingen glöms bort i Uppsala. att fler väljer Uppsala för att studera, forska, arbeta och leva i utveckla och skapa fler stadsdelscentrum 12 / 12

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer