Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans utvecklar vi Uppsala"

Transkript

1 Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014

2 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier i Alliansen har vi idéerna som utvecklar Uppsala. Vi vill stärka vår arbetsmarknadsregion, utveckla tryggheten och valfriheten samt förbättra för medarbetarna i välfärden. Nya moderaterna vill med ditt stöd leda Uppsala kommun vidare in i framtiden. Uppsala växer. Fler människor vill bo, leva, arbeta, driva företag och bilda familj i vår kommun. Trots att den ekonomiska situationen i omvärlden är ansträngd går det bra för Uppsala. Länet har lägst arbetslöshet i landet och fler än någonsin tidigare har ett arbete att gå till. Utanförskapet minskar. Företagen har god lönsamhet. Välfärden får mer pengar varje år. Under många år har Nya moderaterna tagit ansvar för Uppsalas ekonomi. Det vill vi fortsätta att göra. Endast genom tillväxt och en ekonomi i balans kan vi fortsätta att utveckla välfärden, tryggheten och företagsamheten. Vi säger ja till tillväxt och utveckling. Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande Uppsala. Nya moderaterna vill hålla skatter och avgifter på en låg nivå. Varje skattekrona ska användas effektivt i verksamheten. Vi tror på en politik som ger mer pengar kvar i plånboken. Vi tror att Uppsalaborna vet bäst själva hur de vill använda sina pengar. Vi tror också att de allra flesta själva vill bestämma vilken skola, äldreomsorg och barnomsorg som passar den egna familjen bäst. Med Nya moderaternas politik får du bestämma mer själv. Nya moderaterna är ett parti som vill att fler ska ha jobb, att fler ges större frihet och möjligheter att stå på egna ben. Vår utgångspunkt är människan. Endast genom att ge människor stort manöverutrymme kan varje individs förmågor komma till sin rätt. Med frihet följer ansvar och skyldighet att respektera andras sätt att vara och leva. Vi vill låta varje människa växa i sina styrkor och i solidaritet med andra låta alla nå sin fulla potential. Moderaternas Uppsala är en modern kommun där du har stort inflytande och stora möjligheter att förverkliga dina livsdrömmar. 1 / 12

3 Marta Obminska, Riksdagsledamot och ledamot i Uppsala kommunfullmäktige. Vi tar ansvar för ekonomin Vi värnar och utvecklar välfärdens kärna. Genom att vi satsar på tillväxt, tar ansvar för samhällets gemensamma resurser och skapar förutsättningar för fler jobb kan vi ge mer pengar till välfärden. Att Uppsala växer är i grunden positivt, men att vara en kommun i snabb tillväxt är också en ekonomisk utmaning. Uppsala kommun behöver en politisk ledning som tar ansvar för kommunens ekonomiska utveckling och för att resurserna används på bästa möjliga sätt. De pengar som vi gemensamt satsar på vår välfärd ska gå till kärnverksamheten. Uppsala kommun ska vara en organisation där medarbetarna har stort manöverutrymme och får ta stort ansvar. Nya moderaterna vill att välfärdens kärna ska präglas av kvalitet, trygghet och korta beslutsvägar. Hög kvalitet skapas i verksamheterna och inte genom särskilda projekt. Effektiva IT-system och avskaffande av omodern administrativ överbyggnad frigör resurser till välfärdens kärnuppgifter. hantera skatteintäkterna med varsamhet värna och utveckla välfärdens kärnverksamheter ta ansvar för ekonomin 2 / 12

4 Så utvecklar vi Uppsala Uppsala växer med flera tusen invånare varje år. Vi välkomnar den utvecklingen och vill att fler människor ska kunna skapa sin framtid i vår kommun. För att fler ska kunna komma hit, leva, bo och bilda familj här behövs fler bostäder, fler jobb och attraktiva boendemiljöer. Samtidigt som vi bygger nytt och utvecklar kommunen ska vi värna Uppsalas kulturhistoriska och unika stadskärna. Vi säger ja till Uppsalas utveckling och tar höjd för ett Uppsala mot invånare senast år Många av våra nya invånare kommer att bo i Uppsalas kransorter eller på landsbygden. Därför är det viktigt att vi skapar goda planeringsförutsättningar för att hela Uppsala kommun ska växa. Service i form av handel, välfärd och kollektivtrafik är viktigt för att även mindre bostadsorter ska vara attraktiva. En genomtänkt och långsiktig plan för Uppsalas utveckling är viktigt för att få stad och landsbygd att hålla ihop. möjliggöra nya bostäder under nästa mandatperiod att Uppsalaborna har frihet att välja mellan olika boendealternativ att alla Uppsalabor har högst 300 meter till ett grönområde höja kvaliteten i Uppsalas parker att Uppsalaborna har närhet till service, förskolor, skolor och arbetsplatser att infrastrukturen och kollektivtrafiken fungerar väl ihop med arbetsoch fritidsliv att stad och landsbygd håller ihop och kompletterar varandra att företagen, även på landsbygden, har goda villkor att Uppsalas stadskärna växer och utvecklas i takt med resten av staden att centrala Uppsala är välförsett med attraktiva gångytor 3 / 12

5 Lätt att göra rätt modern miljö- och klimatpolitik Vår miljö- och klimatpolitik bygger på förvaltarskapstanken. Samhället, naturen, skog och mark förvaltas åt kommande generationer. Det ställer krav på en politik som värdesätter naturen och inser att naturens värde inte alltid kan mätas i kronor. Dagens ekologiska fotavtryck är betydligt större än de resurser som finns på vår planet. Moderaterna tror på teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg, internationellt samarbete och kunskap som de mest effektiva medlen för att komma till rätta med problemet. Vi tycker också att den som påverkar miljön negativt måste betala för det. Om det kostar att förorena stimuleras miljösmarta lösningar. I alla viktiga beslut kommunen fattar ska miljö och klimat vara en integrerad del av beslutsunderlaget. Vi vill se ett resultatinriktat arbete som handlar om mål och resurseffektivitet snarare än om politisk profilering. Därför förespråkar Nya moderaterna att Uppsala kommuns verksamheter samverkar med andra aktörer för att nå resultat i arbetet med miljöoch klimatfrågorna. Vårt synsätt och arbetssätt är framgångsrikt. Till och med så framgångsrikt att Uppsala utnämndes till årets klimatkommun Uppsala kommun är en förebild för många andra aktörer och kommuner när det gäller miljö- och klimatarbete. Vår utgångspunkt är att det ska vara lätt att göra rätt. För människor som bor centralt likväl för människor som bor på landsbygden ska det vara enkelt och naturligt att leva miljövänligt. Det gäller såväl möjligheterna att resa kollektivt eller cykla till arbete och fritidsaktiviteter som möjligheterna att källsortera. Vi ska exempelvis verka för att återvinningstation etableras i bland annat Järlåsa och Knutby. att miljö och klimat är en integrerad del av beslutsunderlagen i Uppsala kommun utveckla Uppsala så att det är lätt att göra rätt att det är enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Uppsala att Uppsalabornas exponering av kemikalier minskar att Uppsalas luftkvalitet förbättras att koldioxidutsläppen minskar minimera störande buller och säkerställa att tysta miljöer finns tillgängliga fortsätta förbättra och säkra Uppsalas vatten och dess kvalitet minska matsvinnet 4 / 12

6 Skolan och arbetslinjen ger Uppsalaborna möjligheter Arbetslinjen är vår utgångspunkt när vi utvecklar Uppsala. Vi vill bygga ett samhälle där så många som möjligt har ett arbete att gå till. Vi minskar utanförskap och arbetar för att nå full sysselsättning. Uppsala är en viktig del av Sverige största och starkaste arbetsmarknadsregion. Uppsala län har lägst arbetslöshet i landet. Vi behöver fortsätta utveckla Uppsala så att fler arbetstillfällen skapas här. Arbetslinjen handlar emellertid inte bara om arbetstillfällen och möjlighet till egen försörjning. Arbetslinjen handlar också om en välfärd som är anpassad efter arbetslivet, om arbetsgemenskap och om utbildning av hög kvalitet. Nya moderaterna tycker att alla jobb behövs och är viktiga. Redan i förskolan ska barn rustas för ett fritt och självständigt liv. En pedagogisk verksamhet av mycket hög kvalitet är en förutsättning för att nå dit. Barns enorma lust att lära i förskolan ska mötas och bejakas. Med bra förskolor rustar vi barnen inför kommande skolgång och arbetsliv. Vi behöver kontinuerligt höja kvaliteten i verksamheterna genom kompetensutveckling, nyinvesteringar och medarbetarinflytande. 5 / 12

7 Att förmedla ämneskunskaper och färdigheter är det viktigaste uppdraget som skolorna i Uppsala kommun har. Lärarna ska ha höga förväntningar på alla elever oavsett bakgrund. De elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Vi har uppmärksammat att lusten att lära sjunker mellan mellanstadiet och högstadiet. Därför ska Uppsala kommun ska ha duktiga lärare som väcker elevernas lust att lära. Karriärtjänster gör läraryrket mer attraktivt och leder till högre kvalitet i undervisningen. Satsningar på lektorer och förstelärare fungerar väl och är framgångsrika. Moderaterna vill ha fler lektorer, förstelärare och lärare med extrauppdrag. Det ska finnas många vägar in på arbetsmarknaden. Både praktiska och teoretiska utbildningar ska hålla mycket hög kvalitet i Uppsala och leda till anställningar och entreprenörskap. För att alla elever ska kunna göra ordentligt genomtänkta val krävs en förstärkt studie- och yrkesvägledning samt nära kontakt med arbetsmarknaden genom lärlingsplatser, praktikplatser och goda möjligheter till sommarjobb. värna mångfalden och valfriheten i den pedagogiska verksamheten höja kunskapsresultaten i skolan. Alla barn och elever möts av höga förväntningar minska barngrupperna i förskolan och klasstoleken för de yngsta eleverna i skolan erbjuda 30 timmar i förskolan även för barn till föräldralediga och arbetslösa höja lärarnas löner och minska deras administrativa börda fortsätta utveckla samarbetena med universiteten i kommunen fortsätta stärka Uppsala som en av världens främsta lärostäder 6 / 12

8 En modern välfärd Vi har infört valfrihet i välfärden. Det har gett höjd kvalitet och ökat din makt över tillvaron. Idag har anställda inom välfärden flera olika arbetsgivare att välja bland. Idag kan du välja vilken barnomsorg, förskola, skola och äldreomsorg som passar dina behov bäst. Vi vill fortsätta utvecklingen mot mer valfrihet och mångfald eftersom det förbättrar kvaliteten, ökar valmöjligheterna och tillgängligheten. Trygghet är ett tydligt ledord. Alla välfärdsverksamheter i vår kommun ska hålla mycket hög kvalitet och alla Uppsalabor ska känna sig trygga i kontakt med välfärden. Genom uppföljning säkerställs kvaliteten och genom lättillgängliga jämförelser tydliggörs mångfalden i verksamheterna. Alla medarbetare i välfärden ska kunna fokusera på sin kärnuppgift: undervisning, vård eller omsorg. Genom att vi öppnat upp för valfrihet har vi också möjliggjort för anställda i välfärden att starta och driva företag. Det har stärkt jämställdheten och lett till att många nya företag startats. Nya moderaterna tycker att människors eget inflytande genom mer valfrihet är en viktig del av en trygg välfärd med hög kvalitet Med vår politik är du garanterad valfrihet i välfärden även framöver. Valfrihet i välfärden har emellertid också givit upphov till relevanta frågeställningar och diskussioner kring kvalitetskrav och långsiktighet bland aktörerna i välfärden. Nya moderaterna tänker inte begränsa medborgarnas valfrihet, utan istället fortsätta ställa höga krav på kvalitet. att uppsalaborna själva ska få välja barnomsorg, förskola, skola, vård och omsorg utveckla valfriheten och införa LOV (lagen om valfrihet) på fler områden att alla Uppsalabor får åldras med värdighet och trygghet utveckla mångfalden i välfärden stärka de anställdas möjligheter i välfärden att Uppsala kommun ska erbjuda attraktiva och moderna anställningar, vilket bland annat innebär möjlighet till heltid och frånvaro av delade turer modernisera och effektivisera välfärden genom IT-system där det är lätt att välja välfärdstjänster, byta utförare och komma i kontakt med välfärden. att det ska vara enkelt för Uppsalaborna att jämföra olika alternativ i välfärden 7 / 12

9 Ett tryggare Uppsala Oavsett var i livet man är ska man känna sig trygg och säker. Vem som helst kan hamna i en situation där man behöver stöd, hjälp och stöttning under en kortare eller längre period. Vår välfärdsmodell ska tillhandahålla det stödet. I Uppsala håller välfärden mycket hög kvalitet och vi driver utvecklingen vidare. Den moderata politiken präglas av lyhördhet och förståelse för människor som är i behov av olika typer av stöd och stöttning under olika perioder i livet. Självbestämmande är en viktig utgångspunkt i ett tryggt samhälle. Uppsala kommuns bostäder, bostadsområden och offentliga miljöer ska upplevas som trygga och säkra av alla. Tillsammans med polis, fastighetsägare, frivilligorganisationer och andra aktörer driver vi utvecklingen mot minskad brottslighet och ökad trygghet. Sverige får en ny nationell polismyndighet från och med Den skall vara närmare den enskilde medborgaren bland annat genom att den lokala närvaron av poliser stärks. Det samverkansavtal som finns mellan polisen och kommunen skall leverera tydliga åtgärder för att öka tryggheten hos den enskilde medborgaren. 8 / 12

10 Varje kommuninvånare ska känna sig trygg såväl i sitt hem som på gator och torg och i kontakt med myndigheter och välfärd. Diskriminering får aldrig förekomma, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. I de pedagogiska verksamheterna är nolltolerans mot mobbning en självklarhet. Alla ska uppleva att Uppsala är en trygg och bra kommun att leva i. Våld i nära relationer är ett omfattande problem som berör hela samhället och aldrig kan accepteras. Brottsoffer måste få det skydd och stöd de behöver. I Uppsala finns bland annat Nationellt centrum för kvinnofrid och resurscentrum Nexus som arbetar med stöd, hjälp och forskning kring hot och våld i nära relationer. Nya moderaterna vill fortsätta arbetet med att bekämpa våld och hot i nära relationer och öka kunskapen hos polis, socialtjänst, rättväsende och allmänhet. att barn och vuxna som har det svårt blir sedda och får stöd och hjälp skapa en stadsmiljö som upplevs som trygg och säker fortsätta att utveckla kommunens samverkan med polis och andra brottsförebyggande organisationer skapa ett inkluderande och jämlikt samhälle där alla människor kommer till sin rätt och kan göra sin röst hörd 9 / 12

11 Ett grönt, hälsosamt och aktivt Uppsala Uppsalaborna ska ha tillgång till en modern infrastruktur och bra kollektivtrafik. Goda kommunikationer frigör tid för fritidsaktiviteter och familjeliv, oavsett om man pendlar eller arbetar obekväma tider. Uppsalaborna ska ha en god hälsa. Under de senaste åren har vi ökat stödet till föreningslivet, och fattat beslut om och möjliggjort många nya arenor och idrottsanläggningar. Möjligheterna för bredd-, elit-, barn- och ungdomsidrott är bättre än någonsin i Uppsala. Samtidigt behöver mer göras. Fler hallar för barn och ungdomar att träna i behövs och är på gång. Nya moderaterna vill dessutom öka möjligheterna för dem som vill vara fysiskt aktiva även utanför organiserat föreningsliv. Fler löparspår, platser för spontanidrott och bättre tillgänglighet till olika anläggningar är några viktiga insatser. Dessutom vill vi fortsätta stärka och tillgängliggöra områden som Sunnerstabacken, Fjällnora, Hammarskog och Åriket. Nya moderaterna vill skapa ett hälsosammare och friskare Uppsala. Uppsalas kulturliv håller mycket hög kvalitet och vi vill fortsätta stärka kulturinstitutionerna och deras verksamhet. Kulturarrangemangen i Uppsala ska locka besökare från hela huvudstadsregionen, resten av Sverige och världen. Den som är på besök här ska bli positivt överraskad. Uppsala ska erbjuda många spännande aktiviteter och events inom upplevelse-, hotell- och restaurangbranscherna som gör att man vill stanna i Uppsala. Den som vill etablera en verksamhet här ska uppleva att det är enkelt och smidigt. Kommunen ska vara en serviceorganisation som hjälper Uppsala att nå sin fulla potential. bygga nya multihallar för barn- och ungdomsidrott i Uppsalas kransorter utveckla Uppsalas frilufts- och fritidsområden att löpar-, skid- och promenadstråk är väl belysta och känns trygga att pojkar och flickor ges samma förutsättningar för en aktiv fritid att Uppsalas kulturliv är med och bidrar till att besöksnäringen växer fortsätta stärka kulturinstitutionerna och dess möjligheter att Uppsalaborna serveras ekologisk, näringsriktig och god mat i de offentliga verksamheterna att skolorna i Uppsala utvecklar en bra elevhälsa införa fysisk aktivitet varje dag i grundskolan 10 / 12

12 Tillsammans växer vi vi tror på framtiden Vi tror på Uppsala och vill ta ytterligare steg in i framtiden tillsammans med Uppsalaborna. Fler företag skapar arbetstillfällen och framtidens samhälle. Framtidens företag och arbetstillfällen ska skapas i Uppsala. Vår utgångspunkt är att alltid möjliggöra etablering för företag och entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet här. Särskilt företag inom life science, ICT, energi och miljö, liksom kunskapsintensiva företag i olika branschkluster ska välja Uppsala när de vill etablera sig i huvudstadsregionen. Uppsala kommun ska bidra till att forskning och näringsliv möts. I Uppsala kommun ska det finnas goda möjligheter för näringslivet. Företagen och verksamheterna i vår kommun ska ha goda förutsättningar att driva innovationer och skapa tillväxt. Utbildning och forskning i Uppsala är världsledande, vilket vi tror i högre grad kan omsättas till jobb, tillväxt och export. Eftersom efterfrågan på bostäder är mycket hög i Uppsala behöver vi bygga bostäder även för en uppdämd efterfrågan. En väl fungerande välfärd och infrastruktur är en viktig komponent för näringslivet och en förutsättning för att Uppsalas företag ska kunna rekrytera rätt kompetens. En attraktiv välfärd och ett rikt fritidsliv är nära sammankopplat med ett bra näringslivsklimat. att näringslivet ska ha goda möjligheter förbättra kommunens service och tillgänglighet genom snabbare handläggning, bättre information och en modern en-väg-in stärka Uppsalas attraktionskraft så att det bidrar till nyetableringar att frivilligsektorn utvecklas och blir en del av välfärdens verksamheter investera i välfärden. Förskolor, skolor, vård- och omsorg ska bedrivas i bra lokaler och hålla mycket hög kvalitet att bostadsbyggandet ökar mer än befolkningstillväxten att hela Uppsala har en mycket modern och välfungerande IT-struktur 11 / 12

13 Alla är välkomna till Uppsala Alla behövs Uppsala är en bra kommun att leva, bo och växa upp i. Vårt län har landets lägsta arbetslöshet och utanförskapet minskar. Varje år får Uppsala kommun många nya Uppsalabor. Många vill vara med och bygga ett bra Uppsala ännu bättre. Tillsammans ser vi och möter vi utmaningarna. Människan är vår utgångspunkt. Alla Uppsalabor ska utifrån sin egen vardag och sina egna förutsättningar fortsätta att bygga Uppsala. Moderaterna accepterar inte ett samhälle där stora grupper hamnar utanför eller lämnas bakom. Nya moderaterna bryr sig inte om varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Uppsala är en av Sveriges mest internationella städer. Det är en konkurrensfördel vi tycker att Uppsala ska utveckla och dra nytta av. Samhälle och företag tjänar på mångfald. Genom fokus på möjligheter kan Uppsalas internationella konkurrenskraft öka. Nya moderaterna välkomnar alla initiativ och alla människor som vill bidra i arbetet med att utveckla Uppsala och vår kommuns framgång. Alla jobb och alla människor behövs i Uppsala. Alla initiativ som leder till riktiga jobb ska välkomnas. att fler arbetstillfällen skapas och att utanförskapet minskar att de som står utan arbete eller sysselsättning får hjälp att komma tillbaka att initiativ från enskilda, föreningar och företag uppmuntras bygga broar och satsa på bra kollektivtrafiklösningar. Det skapar sammanhållning och närhet. att Uppsala kommun samverkar med fler aktörer för att bryta utanförskap att Uppsala har många mötesplatser för handel, kultur, idrott och rekreation att alla människor blir sedda och får en chans att bidra. Ingen glöms bort i Uppsala. att fler väljer Uppsala för att studera, forska, arbeta och leva i utveckla och skapa fler stadsdelscentrum 12 / 12

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER. Alliansen 2006-2014

GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER. Alliansen 2006-2014 GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER Alliansen 2006-2014 Nedan presenteras urval av beslut Alliansen fattat under åren 2006-2014. Tyngdpunkt ligger på perioden 2010-2013. INLEDNINGSVIS Mer pengar till välfärden:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan

Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Rev 2013-10-18 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-445 Tor Andersson Barn- och ungdomsnämnden Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping

Nya Moderaterna i Norrköping Nya Moderaterna i Norrköping Övergripande och detaljerade mål för Norrköpings kommun 2015-2018 Övergripande och detaljerade mål för 2015-2018 I den budget som moderaterna i Norrköping lägger för 2015 med

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo, möjligheternas kommun.. Den 19 september är det val. Då avgör du, jag och alla andra som röstar hur den politiska

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun Handlingsprogram 2014 Nya Moderaterna Håbo Kommun Inledning Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Men vi vill göra Håbo ännu bättre. Vi har vacker natur och rik tillgång på stränder.

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer