Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans utvecklar vi Uppsala"

Transkript

1 Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014

2 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier i Alliansen har vi idéerna som utvecklar Uppsala. Vi vill stärka vår arbetsmarknadsregion, utveckla tryggheten och valfriheten samt förbättra för medarbetarna i välfärden. Nya moderaterna vill med ditt stöd leda Uppsala kommun vidare in i framtiden. Uppsala växer. Fler människor vill bo, leva, arbeta, driva företag och bilda familj i vår kommun. Trots att den ekonomiska situationen i omvärlden är ansträngd går det bra för Uppsala. Länet har lägst arbetslöshet i landet och fler än någonsin tidigare har ett arbete att gå till. Utanförskapet minskar. Företagen har god lönsamhet. Välfärden får mer pengar varje år. Under många år har Nya moderaterna tagit ansvar för Uppsalas ekonomi. Det vill vi fortsätta att göra. Endast genom tillväxt och en ekonomi i balans kan vi fortsätta att utveckla välfärden, tryggheten och företagsamheten. Vi säger ja till tillväxt och utveckling. Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande Uppsala. Nya moderaterna vill hålla skatter och avgifter på en låg nivå. Varje skattekrona ska användas effektivt i verksamheten. Vi tror på en politik som ger mer pengar kvar i plånboken. Vi tror att Uppsalaborna vet bäst själva hur de vill använda sina pengar. Vi tror också att de allra flesta själva vill bestämma vilken skola, äldreomsorg och barnomsorg som passar den egna familjen bäst. Med Nya moderaternas politik får du bestämma mer själv. Nya moderaterna är ett parti som vill att fler ska ha jobb, att fler ges större frihet och möjligheter att stå på egna ben. Vår utgångspunkt är människan. Endast genom att ge människor stort manöverutrymme kan varje individs förmågor komma till sin rätt. Med frihet följer ansvar och skyldighet att respektera andras sätt att vara och leva. Vi vill låta varje människa växa i sina styrkor och i solidaritet med andra låta alla nå sin fulla potential. Moderaternas Uppsala är en modern kommun där du har stort inflytande och stora möjligheter att förverkliga dina livsdrömmar. 1 / 12

3 Marta Obminska, Riksdagsledamot och ledamot i Uppsala kommunfullmäktige. Vi tar ansvar för ekonomin Vi värnar och utvecklar välfärdens kärna. Genom att vi satsar på tillväxt, tar ansvar för samhällets gemensamma resurser och skapar förutsättningar för fler jobb kan vi ge mer pengar till välfärden. Att Uppsala växer är i grunden positivt, men att vara en kommun i snabb tillväxt är också en ekonomisk utmaning. Uppsala kommun behöver en politisk ledning som tar ansvar för kommunens ekonomiska utveckling och för att resurserna används på bästa möjliga sätt. De pengar som vi gemensamt satsar på vår välfärd ska gå till kärnverksamheten. Uppsala kommun ska vara en organisation där medarbetarna har stort manöverutrymme och får ta stort ansvar. Nya moderaterna vill att välfärdens kärna ska präglas av kvalitet, trygghet och korta beslutsvägar. Hög kvalitet skapas i verksamheterna och inte genom särskilda projekt. Effektiva IT-system och avskaffande av omodern administrativ överbyggnad frigör resurser till välfärdens kärnuppgifter. hantera skatteintäkterna med varsamhet värna och utveckla välfärdens kärnverksamheter ta ansvar för ekonomin 2 / 12

4 Så utvecklar vi Uppsala Uppsala växer med flera tusen invånare varje år. Vi välkomnar den utvecklingen och vill att fler människor ska kunna skapa sin framtid i vår kommun. För att fler ska kunna komma hit, leva, bo och bilda familj här behövs fler bostäder, fler jobb och attraktiva boendemiljöer. Samtidigt som vi bygger nytt och utvecklar kommunen ska vi värna Uppsalas kulturhistoriska och unika stadskärna. Vi säger ja till Uppsalas utveckling och tar höjd för ett Uppsala mot invånare senast år Många av våra nya invånare kommer att bo i Uppsalas kransorter eller på landsbygden. Därför är det viktigt att vi skapar goda planeringsförutsättningar för att hela Uppsala kommun ska växa. Service i form av handel, välfärd och kollektivtrafik är viktigt för att även mindre bostadsorter ska vara attraktiva. En genomtänkt och långsiktig plan för Uppsalas utveckling är viktigt för att få stad och landsbygd att hålla ihop. möjliggöra nya bostäder under nästa mandatperiod att Uppsalaborna har frihet att välja mellan olika boendealternativ att alla Uppsalabor har högst 300 meter till ett grönområde höja kvaliteten i Uppsalas parker att Uppsalaborna har närhet till service, förskolor, skolor och arbetsplatser att infrastrukturen och kollektivtrafiken fungerar väl ihop med arbetsoch fritidsliv att stad och landsbygd håller ihop och kompletterar varandra att företagen, även på landsbygden, har goda villkor att Uppsalas stadskärna växer och utvecklas i takt med resten av staden att centrala Uppsala är välförsett med attraktiva gångytor 3 / 12

5 Lätt att göra rätt modern miljö- och klimatpolitik Vår miljö- och klimatpolitik bygger på förvaltarskapstanken. Samhället, naturen, skog och mark förvaltas åt kommande generationer. Det ställer krav på en politik som värdesätter naturen och inser att naturens värde inte alltid kan mätas i kronor. Dagens ekologiska fotavtryck är betydligt större än de resurser som finns på vår planet. Moderaterna tror på teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg, internationellt samarbete och kunskap som de mest effektiva medlen för att komma till rätta med problemet. Vi tycker också att den som påverkar miljön negativt måste betala för det. Om det kostar att förorena stimuleras miljösmarta lösningar. I alla viktiga beslut kommunen fattar ska miljö och klimat vara en integrerad del av beslutsunderlaget. Vi vill se ett resultatinriktat arbete som handlar om mål och resurseffektivitet snarare än om politisk profilering. Därför förespråkar Nya moderaterna att Uppsala kommuns verksamheter samverkar med andra aktörer för att nå resultat i arbetet med miljöoch klimatfrågorna. Vårt synsätt och arbetssätt är framgångsrikt. Till och med så framgångsrikt att Uppsala utnämndes till årets klimatkommun Uppsala kommun är en förebild för många andra aktörer och kommuner när det gäller miljö- och klimatarbete. Vår utgångspunkt är att det ska vara lätt att göra rätt. För människor som bor centralt likväl för människor som bor på landsbygden ska det vara enkelt och naturligt att leva miljövänligt. Det gäller såväl möjligheterna att resa kollektivt eller cykla till arbete och fritidsaktiviteter som möjligheterna att källsortera. Vi ska exempelvis verka för att återvinningstation etableras i bland annat Järlåsa och Knutby. att miljö och klimat är en integrerad del av beslutsunderlagen i Uppsala kommun utveckla Uppsala så att det är lätt att göra rätt att det är enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Uppsala att Uppsalabornas exponering av kemikalier minskar att Uppsalas luftkvalitet förbättras att koldioxidutsläppen minskar minimera störande buller och säkerställa att tysta miljöer finns tillgängliga fortsätta förbättra och säkra Uppsalas vatten och dess kvalitet minska matsvinnet 4 / 12

6 Skolan och arbetslinjen ger Uppsalaborna möjligheter Arbetslinjen är vår utgångspunkt när vi utvecklar Uppsala. Vi vill bygga ett samhälle där så många som möjligt har ett arbete att gå till. Vi minskar utanförskap och arbetar för att nå full sysselsättning. Uppsala är en viktig del av Sverige största och starkaste arbetsmarknadsregion. Uppsala län har lägst arbetslöshet i landet. Vi behöver fortsätta utveckla Uppsala så att fler arbetstillfällen skapas här. Arbetslinjen handlar emellertid inte bara om arbetstillfällen och möjlighet till egen försörjning. Arbetslinjen handlar också om en välfärd som är anpassad efter arbetslivet, om arbetsgemenskap och om utbildning av hög kvalitet. Nya moderaterna tycker att alla jobb behövs och är viktiga. Redan i förskolan ska barn rustas för ett fritt och självständigt liv. En pedagogisk verksamhet av mycket hög kvalitet är en förutsättning för att nå dit. Barns enorma lust att lära i förskolan ska mötas och bejakas. Med bra förskolor rustar vi barnen inför kommande skolgång och arbetsliv. Vi behöver kontinuerligt höja kvaliteten i verksamheterna genom kompetensutveckling, nyinvesteringar och medarbetarinflytande. 5 / 12

7 Att förmedla ämneskunskaper och färdigheter är det viktigaste uppdraget som skolorna i Uppsala kommun har. Lärarna ska ha höga förväntningar på alla elever oavsett bakgrund. De elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Vi har uppmärksammat att lusten att lära sjunker mellan mellanstadiet och högstadiet. Därför ska Uppsala kommun ska ha duktiga lärare som väcker elevernas lust att lära. Karriärtjänster gör läraryrket mer attraktivt och leder till högre kvalitet i undervisningen. Satsningar på lektorer och förstelärare fungerar väl och är framgångsrika. Moderaterna vill ha fler lektorer, förstelärare och lärare med extrauppdrag. Det ska finnas många vägar in på arbetsmarknaden. Både praktiska och teoretiska utbildningar ska hålla mycket hög kvalitet i Uppsala och leda till anställningar och entreprenörskap. För att alla elever ska kunna göra ordentligt genomtänkta val krävs en förstärkt studie- och yrkesvägledning samt nära kontakt med arbetsmarknaden genom lärlingsplatser, praktikplatser och goda möjligheter till sommarjobb. värna mångfalden och valfriheten i den pedagogiska verksamheten höja kunskapsresultaten i skolan. Alla barn och elever möts av höga förväntningar minska barngrupperna i förskolan och klasstoleken för de yngsta eleverna i skolan erbjuda 30 timmar i förskolan även för barn till föräldralediga och arbetslösa höja lärarnas löner och minska deras administrativa börda fortsätta utveckla samarbetena med universiteten i kommunen fortsätta stärka Uppsala som en av världens främsta lärostäder 6 / 12

8 En modern välfärd Vi har infört valfrihet i välfärden. Det har gett höjd kvalitet och ökat din makt över tillvaron. Idag har anställda inom välfärden flera olika arbetsgivare att välja bland. Idag kan du välja vilken barnomsorg, förskola, skola och äldreomsorg som passar dina behov bäst. Vi vill fortsätta utvecklingen mot mer valfrihet och mångfald eftersom det förbättrar kvaliteten, ökar valmöjligheterna och tillgängligheten. Trygghet är ett tydligt ledord. Alla välfärdsverksamheter i vår kommun ska hålla mycket hög kvalitet och alla Uppsalabor ska känna sig trygga i kontakt med välfärden. Genom uppföljning säkerställs kvaliteten och genom lättillgängliga jämförelser tydliggörs mångfalden i verksamheterna. Alla medarbetare i välfärden ska kunna fokusera på sin kärnuppgift: undervisning, vård eller omsorg. Genom att vi öppnat upp för valfrihet har vi också möjliggjort för anställda i välfärden att starta och driva företag. Det har stärkt jämställdheten och lett till att många nya företag startats. Nya moderaterna tycker att människors eget inflytande genom mer valfrihet är en viktig del av en trygg välfärd med hög kvalitet Med vår politik är du garanterad valfrihet i välfärden även framöver. Valfrihet i välfärden har emellertid också givit upphov till relevanta frågeställningar och diskussioner kring kvalitetskrav och långsiktighet bland aktörerna i välfärden. Nya moderaterna tänker inte begränsa medborgarnas valfrihet, utan istället fortsätta ställa höga krav på kvalitet. att uppsalaborna själva ska få välja barnomsorg, förskola, skola, vård och omsorg utveckla valfriheten och införa LOV (lagen om valfrihet) på fler områden att alla Uppsalabor får åldras med värdighet och trygghet utveckla mångfalden i välfärden stärka de anställdas möjligheter i välfärden att Uppsala kommun ska erbjuda attraktiva och moderna anställningar, vilket bland annat innebär möjlighet till heltid och frånvaro av delade turer modernisera och effektivisera välfärden genom IT-system där det är lätt att välja välfärdstjänster, byta utförare och komma i kontakt med välfärden. att det ska vara enkelt för Uppsalaborna att jämföra olika alternativ i välfärden 7 / 12

9 Ett tryggare Uppsala Oavsett var i livet man är ska man känna sig trygg och säker. Vem som helst kan hamna i en situation där man behöver stöd, hjälp och stöttning under en kortare eller längre period. Vår välfärdsmodell ska tillhandahålla det stödet. I Uppsala håller välfärden mycket hög kvalitet och vi driver utvecklingen vidare. Den moderata politiken präglas av lyhördhet och förståelse för människor som är i behov av olika typer av stöd och stöttning under olika perioder i livet. Självbestämmande är en viktig utgångspunkt i ett tryggt samhälle. Uppsala kommuns bostäder, bostadsområden och offentliga miljöer ska upplevas som trygga och säkra av alla. Tillsammans med polis, fastighetsägare, frivilligorganisationer och andra aktörer driver vi utvecklingen mot minskad brottslighet och ökad trygghet. Sverige får en ny nationell polismyndighet från och med Den skall vara närmare den enskilde medborgaren bland annat genom att den lokala närvaron av poliser stärks. Det samverkansavtal som finns mellan polisen och kommunen skall leverera tydliga åtgärder för att öka tryggheten hos den enskilde medborgaren. 8 / 12

10 Varje kommuninvånare ska känna sig trygg såväl i sitt hem som på gator och torg och i kontakt med myndigheter och välfärd. Diskriminering får aldrig förekomma, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. I de pedagogiska verksamheterna är nolltolerans mot mobbning en självklarhet. Alla ska uppleva att Uppsala är en trygg och bra kommun att leva i. Våld i nära relationer är ett omfattande problem som berör hela samhället och aldrig kan accepteras. Brottsoffer måste få det skydd och stöd de behöver. I Uppsala finns bland annat Nationellt centrum för kvinnofrid och resurscentrum Nexus som arbetar med stöd, hjälp och forskning kring hot och våld i nära relationer. Nya moderaterna vill fortsätta arbetet med att bekämpa våld och hot i nära relationer och öka kunskapen hos polis, socialtjänst, rättväsende och allmänhet. att barn och vuxna som har det svårt blir sedda och får stöd och hjälp skapa en stadsmiljö som upplevs som trygg och säker fortsätta att utveckla kommunens samverkan med polis och andra brottsförebyggande organisationer skapa ett inkluderande och jämlikt samhälle där alla människor kommer till sin rätt och kan göra sin röst hörd 9 / 12

11 Ett grönt, hälsosamt och aktivt Uppsala Uppsalaborna ska ha tillgång till en modern infrastruktur och bra kollektivtrafik. Goda kommunikationer frigör tid för fritidsaktiviteter och familjeliv, oavsett om man pendlar eller arbetar obekväma tider. Uppsalaborna ska ha en god hälsa. Under de senaste åren har vi ökat stödet till föreningslivet, och fattat beslut om och möjliggjort många nya arenor och idrottsanläggningar. Möjligheterna för bredd-, elit-, barn- och ungdomsidrott är bättre än någonsin i Uppsala. Samtidigt behöver mer göras. Fler hallar för barn och ungdomar att träna i behövs och är på gång. Nya moderaterna vill dessutom öka möjligheterna för dem som vill vara fysiskt aktiva även utanför organiserat föreningsliv. Fler löparspår, platser för spontanidrott och bättre tillgänglighet till olika anläggningar är några viktiga insatser. Dessutom vill vi fortsätta stärka och tillgängliggöra områden som Sunnerstabacken, Fjällnora, Hammarskog och Åriket. Nya moderaterna vill skapa ett hälsosammare och friskare Uppsala. Uppsalas kulturliv håller mycket hög kvalitet och vi vill fortsätta stärka kulturinstitutionerna och deras verksamhet. Kulturarrangemangen i Uppsala ska locka besökare från hela huvudstadsregionen, resten av Sverige och världen. Den som är på besök här ska bli positivt överraskad. Uppsala ska erbjuda många spännande aktiviteter och events inom upplevelse-, hotell- och restaurangbranscherna som gör att man vill stanna i Uppsala. Den som vill etablera en verksamhet här ska uppleva att det är enkelt och smidigt. Kommunen ska vara en serviceorganisation som hjälper Uppsala att nå sin fulla potential. bygga nya multihallar för barn- och ungdomsidrott i Uppsalas kransorter utveckla Uppsalas frilufts- och fritidsområden att löpar-, skid- och promenadstråk är väl belysta och känns trygga att pojkar och flickor ges samma förutsättningar för en aktiv fritid att Uppsalas kulturliv är med och bidrar till att besöksnäringen växer fortsätta stärka kulturinstitutionerna och dess möjligheter att Uppsalaborna serveras ekologisk, näringsriktig och god mat i de offentliga verksamheterna att skolorna i Uppsala utvecklar en bra elevhälsa införa fysisk aktivitet varje dag i grundskolan 10 / 12

12 Tillsammans växer vi vi tror på framtiden Vi tror på Uppsala och vill ta ytterligare steg in i framtiden tillsammans med Uppsalaborna. Fler företag skapar arbetstillfällen och framtidens samhälle. Framtidens företag och arbetstillfällen ska skapas i Uppsala. Vår utgångspunkt är att alltid möjliggöra etablering för företag och entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet här. Särskilt företag inom life science, ICT, energi och miljö, liksom kunskapsintensiva företag i olika branschkluster ska välja Uppsala när de vill etablera sig i huvudstadsregionen. Uppsala kommun ska bidra till att forskning och näringsliv möts. I Uppsala kommun ska det finnas goda möjligheter för näringslivet. Företagen och verksamheterna i vår kommun ska ha goda förutsättningar att driva innovationer och skapa tillväxt. Utbildning och forskning i Uppsala är världsledande, vilket vi tror i högre grad kan omsättas till jobb, tillväxt och export. Eftersom efterfrågan på bostäder är mycket hög i Uppsala behöver vi bygga bostäder även för en uppdämd efterfrågan. En väl fungerande välfärd och infrastruktur är en viktig komponent för näringslivet och en förutsättning för att Uppsalas företag ska kunna rekrytera rätt kompetens. En attraktiv välfärd och ett rikt fritidsliv är nära sammankopplat med ett bra näringslivsklimat. att näringslivet ska ha goda möjligheter förbättra kommunens service och tillgänglighet genom snabbare handläggning, bättre information och en modern en-väg-in stärka Uppsalas attraktionskraft så att det bidrar till nyetableringar att frivilligsektorn utvecklas och blir en del av välfärdens verksamheter investera i välfärden. Förskolor, skolor, vård- och omsorg ska bedrivas i bra lokaler och hålla mycket hög kvalitet att bostadsbyggandet ökar mer än befolkningstillväxten att hela Uppsala har en mycket modern och välfungerande IT-struktur 11 / 12

13 Alla är välkomna till Uppsala Alla behövs Uppsala är en bra kommun att leva, bo och växa upp i. Vårt län har landets lägsta arbetslöshet och utanförskapet minskar. Varje år får Uppsala kommun många nya Uppsalabor. Många vill vara med och bygga ett bra Uppsala ännu bättre. Tillsammans ser vi och möter vi utmaningarna. Människan är vår utgångspunkt. Alla Uppsalabor ska utifrån sin egen vardag och sina egna förutsättningar fortsätta att bygga Uppsala. Moderaterna accepterar inte ett samhälle där stora grupper hamnar utanför eller lämnas bakom. Nya moderaterna bryr sig inte om varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Uppsala är en av Sveriges mest internationella städer. Det är en konkurrensfördel vi tycker att Uppsala ska utveckla och dra nytta av. Samhälle och företag tjänar på mångfald. Genom fokus på möjligheter kan Uppsalas internationella konkurrenskraft öka. Nya moderaterna välkomnar alla initiativ och alla människor som vill bidra i arbetet med att utveckla Uppsala och vår kommuns framgång. Alla jobb och alla människor behövs i Uppsala. Alla initiativ som leder till riktiga jobb ska välkomnas. att fler arbetstillfällen skapas och att utanförskapet minskar att de som står utan arbete eller sysselsättning får hjälp att komma tillbaka att initiativ från enskilda, föreningar och företag uppmuntras bygga broar och satsa på bra kollektivtrafiklösningar. Det skapar sammanhållning och närhet. att Uppsala kommun samverkar med fler aktörer för att bryta utanförskap att Uppsala har många mötesplatser för handel, kultur, idrott och rekreation att alla människor blir sedda och får en chans att bidra. Ingen glöms bort i Uppsala. att fler väljer Uppsala för att studera, forska, arbeta och leva i utveckla och skapa fler stadsdelscentrum 12 / 12

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

SmÅLAndS GRönASTE KOmmun

SmÅLAndS GRönASTE KOmmun SmÅLAndS GRönASTE KOmmun ÄLmHuLT VI VILL GÖRA ÄLMHULT TILL SMÅLANDS GRÖNASTE KOMMUN SÅ VÅR GRÖNA DRÖM BLIR VERKLIG Miljöpartiet vill skapa en god livskvalitet i tätorten Älmhult och på landet. Både nu

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer