årsredovisning 20 03

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 20 03"

Transkript

1 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag 1 september. Ledstiernan AB delårsrapport januari juni rning tillsammans med Voice Provider och SAS IT Bolag. Voice Provider har skrivit avtal med nplugged erhåller 34 Mkr i finansiering till en värdering om 155 Mkr. Internationellt riskkabb Metering. North Node köper ABB Metering. Ledstiernans portföljbolag Hotsip erhåller 3 ag Infomakers AB förvärvar branschkollegan Gordion AB. Delårsrapport januari mars rnans portföljbolag Bolagsstämman i Ledstiernan AB fattade beslut i enlighet med framlagda ott i och med samarbeten med NEC och CommWorks. Ledstiernan AB: - ingen påverkan på portföljbolag Columbitech och Hewlett-Packard i gemenkers AB förvärvar branschkollegan ks erhåller finansiering om 1 miljon Euro. Ledstiernans portföljbolag. lugged, Ledstiernans enskilt största investering, får ett marknadsgenombrott i och med samns bokförda värden. Ledstiernan AB: Bokslutskommuniké Ledstiernans portföljbolag årsredovisning fomakers får stororder av Svenska Golfförbundet. Hotsip levererar tekniken bakom TeliaSobredband. Extra bolagsstämma i Ledstiernan AB. Ledstiernanförvärvar Industrivärdens aktier ort januari september Huvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersödstiernanaktier. Inbjudan till Ledstiernans Kapitalmarknadsdag 1 september. Ledstiernan AB Svenska Spel satsar på röststyrning tillsammans medvoice Provider och SAS IT Bolag. ingar. Ytterligare kapital till Repeatit - tillväxt inom trådlöst bredband. Extra bolagsstämma i ortföljbolag GordionInfomakers levererar till IKEA. Delårsrapport januari september ljbolaget SVM North Node AB under Överlåtelse av Ledstiernanaktier. Inbjudan till uni Förtydligande avseendeartikel i DN Ekonomi Svenska Spel satsar på it avtal med UC angående röststyrd förlustanmälan av ID-handlingar. Ledstiernans portföljare kapital till Repeatit tillväxt inom trådlöst bredband. Extra bolagsstämma i Ledstiernan GordionInfomakers levererar till IKEA. Delårsrapport januari september Huvudägarna orth Node AB under Överlåtelse av Ledstiernanaktier. Inbjudan till Ledstiernans Kapiande avseendeartikel i DN Ekonomi Svenska Spel satsar på röststyrning tillsamgående röststyrd förlustanmälan av ID-handlingar. Ledstiernans portföljbolag ipunplugged flera av Ledstiernans portföljbolag. Ledstiernanbolaget North Node förvärvar ABB Metering. Euro i finansiering från japanska Bell Net Corporation. Ledstiernans portföljbolag Infomatiernans portföljbolag Emic Networks erhåller finansiering om 1 miljon Euro. Ledstiernans förslag. ipunplugged, Ledstiernans enskilt största investering, får ett marknadsgenombrott på Ledstiernans bokförda värden. Ledstiernan AB: Bokslutskommuniké Ledstiernans egan Gordion AB. Delårsrapport januari mars Ledstiernans portföljbolag Emic Netan i Ledstiernan AB fattade beslut i enlighet med framlagda förslag. ipunplugged, LedstierNEC och CommWorks. Ledstiernan AB: ingen påverkan på Ledstiernans bokförda värden. Hewlett-Packard i gemensam satsning på fordonstelematik. GordioInfomakers får stororder stelefonitjänst. Ytterligare kapital till Repeatit tillväxt inom trådlöst bredband. Extra bolagsledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med speciellt fokus på investeringar inom kommunikationsteknologi

2 innehåll året i korthet Affärsidé, mål & strategier 1 VD har ordet 2 Ledstiernans aktie 4 Marknad 6 Nätverksbyggande framgångskoncept 8 Corporate Governance 9 Aktivt ägande 10 Portföljbolagens utveckling 13 Portföljinnehav 14 Portföljbolagen 15 SVM North Node 18 Columbitech 20 Hotsip 22 Presstopp Interpeak 24 Personal 26 Styrelse, grundare och revisorer 27 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Förändringar i eget kapital 34 Resultat före skatt blev -127,8 mkr varav 116 mkr avser nedskrivningar i portföljbolag. Ledstiernan har en stark finansiell ställning med en kassa uppgående till 142 mkr per och med ett följdinvesteringsbehov understigande 50 mkr i befintlig portfölj. Intensivt fokus på utveckling av huvudinnehaven i portföljen för att förbereda såväl industriella exits som ett aktivt arbete mot notering av vissa bolag. Årets investeringar uppgick till 72 mkr och avsåg följdinvesteringar i befintlig portfölj inklusive finansieringar av förvärv av kompletterande bolag i två av portföljbolagen om 15 mkr. SVM North Node förvärvade ABB Metering i juni och planerar för börsintroduktion under Infomakers förvärvade konkurrenten Gordion i juni. Hotsip erhöll finansiering från Japanska Bellnet som investerade 3 miljoner euro på en bolagsvärdering om 27 miljoner euro. Internationella genombrott för ett antal bolag som är ledande inom sina nischer, såsom Columbitech och Hotsip. Administrationskostnaderna uppgick netto till 18 mkr och fortsätter att minska. Ny skattelagstiftning gör Ledstiernans framtida reavinster vid avyttringar skattefria. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Kassaflödesanalys 35 Noter 36 Revisionsberättelse 41 Ledstiernan i sammandrag 42 Ordlista 43 w w w.ledstiernan.se 44 Den 20/ förvärvade Ledstiernan genom apportemission 22,5 % av aktierna i systemsäkerhetsföretaget Interpeak AB från Industrivärden. Läs mer om affären på sidan 24. Den 20/ förvärvade Robur AB 7 miljoner aktier i Ledstiernan från tidigare grundare av bolaget. Robur äger därmed 4,9 % av aktierna. Adresser 45 Kallelse till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 31 mars 2004 klockan 17:00 på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. För att delta och äga rösträtt måste aktieägare vara registrerad i aktieboken och anmäld till bolaget. Registrering i den av VPC AB förda aktieboken måste ha skett senast fredagen den 19 mars Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn senast 19 mars Anmälan om deltagande i stämma görs till bolaget senast fredagen den 25 mars 2004 kl per telefon , fax eller per Aktieägarservice Ledstiernans delårsrapport och årsredovisning finns tillgängliga på vår hemsida De kan även beställas hos bolaget: Ledstiernan AB Grev Turegatan Stockholm Telefon Fax Kommande rapporteringstillfällen Bolagsstämma 31 mars 2004 Delårsrapport kvartal 1 29 april 2004 Delårsrapport kvartal 2 25 augusti 2004 Delårsrapport kvartal 3 21 oktober 2004 ii

3 affärsidé, mål & strategier Affärsidé Ledstiernans affärsidé är att över tiden skapa hög avkastning för aktieägarna genom att investera i tillväxtbolag med potential att nå ledande marknadspositioner. Bolagen utvecklas aktivt varefter avyttring sker. Mål Ledstiernan har dels långsiktiga generella mål, dels kortsiktiga mål avseende Ledstiernans långsiktiga mål är att; över tiden uppnå en genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital om minst 25 %. ha en aggressiv utdelningspolitik. ha en kostnadseffektiv förvaltning jämfört med riskkapitalbranschen i övrigt. förbli obelånat och bibehålla en betryggande kassa. vara den mest attraktiva partnern för entreprenörer. Ledstiernans mål för 2004 är att; minst hälften av de aktiva innehaven skall uppvisa positivt resultat. omsättningstillväxten i den aktiva portföljen skall överstiga 50 %. förvaltningkostnader netto skall minska ytterligare och understiga 17 mkr. Strategier Ledstiernans strategi är att investera främst inom IT- och kommunikationsteknologi där svensk och nordisk teknik är världsledande. I syfte att tillföra stora värden till portföljbolagen söker Ledstiernan saminvesteringar med andra aktiva, värdeadderande investerare. Ledstiernan har starka ägarpositioner i portföljbolagen och skall bidra till deras utveckling genom ett aktivt och professionellt ägande. Exempelvis underlättar Ledstiernan för portföljbolagen att knyta starka band med de ledande globala aktörerna inom branschen, framför allt inom området kommunikationsteknologi. Ledstiernan undersöker löpande möjligheterna till strukturförvärv i portföljbolagen i syfte att snabbare och på ett mer kostnadseffektivt sätt utveckla företagen till marknadsledande positioner. När Ledstiernan bedömer att större delen av värdepotentialen i ett portföljbolag kan realiseras skall avyttring ske, primärt via industriell försäljning. Ledstiernan är beredd att ta en aktiv roll i konsolideringen bland riskkapitalaktörerna genom strukturförvärv. 1

4 VD har ordet Möjligheterna öppnar sig Vår strategi innebär att vi, genom aktivt ägande, medverkar till att utveckla våra portföljbolag, till att bli ledande och lönsamma inom sina respektive nischer. Detta sker genom organisk tillväxt i samarbete med starka partners samt via strukturaffärer. Inför 2004 är jag övertygad om att vår strategi kommer att bära frukt, när väl den värsta delen av lågkonjunkturen är över. Jag vet också att Ledstiernan har en av riskkapitalmarknadens mest spännande teknologiportföljer. Andra halvan av 2003 vände det uppåt Under en treårsperiod har marknadsklimatet varit dåligt och därmed möjligheterna för att få utväxling för Ledstiernans strategi. Men från andra halvan av 2003 ser vi en starkare marknad och bättre efterfrågan av våra portföljbolags produkter. Även kapitalmarknaden har stärkts (vilket kommenteras mer utförligt längre fram i årsredovisningen). Vi satte mycket ambitiösa mål för våra portföljbolag inför 2003 där vi siktade mot en dubblerad omsättning och en halverad förlust. Tyvärr tvingas jag konstatera att dessa mål inte infriats till fullo. Utvecklingen visar, trots en svår marknad under första halvåret, på en organisk omsättningstillväxt i våra portföljbolag på över 50 % under året och om vi inkluderar strukturaffärer är takten mer än 100 %. Det sker också sedan det andra halvåret en resultatförbättring i portföljen. Denna positiva utveckling ser jag nu fortsätta under Vi bedömer att hälften av våra 14 huvudinnehav (inklusive det under 2004 nyförvärvade bolaget Interpeak) blir lönsamma under början av Finansiell styrka Ledstiernan har den finansiella styrkan för att självständigt utifrån sina egna bedömningar, kunna invänta rätt tidpunkt för exit, men också för att selektivt gå in i nya investeringar. Ledstiernan realiserar värdet i investeringarna i samband med exits. Enligt min mening talar industrins och teknikbolagens stärkta lönsamhet för en större förvärvsaktivitet under 2004 än tidigare. De flesta och bästa avyttringarna kommer dock sannolikt att göras under de starkaste högkonjunkturåren. Externa finansiärer har bjudits in och investerat i några av våra portföljbolag till värdenivåer som är i nivå eller högre än våra anskaffningsvärden. De potentiella behoven av följdinvesteringar har minskat ytterligare. Förvärv och strukturaffärer Under 2003 integrerades förvärvet av Speed Ventures fullt in i Ledstiernan med bra resultat. Vi analyserar kontinuerligt möjligheten att förvärva bra portföljer eller enstaka bolag och vi är alltid redo för nya affärer när rätt tillfälle yppar sig. Ledstiernan förvärvade också under februari 2004 Ett stort antal av våra bolag är absolut ledande inom sina nischer, vilket kommer att bära frukt när marknaden mognar 2

5 Industrivärdens aktiepost i systemsäkerhetsföretaget Interpeak. Ett exempel på strukturförvärv i portföljbolagen är SVM North Nodes förvärv av ABB Metering, en strukturaffär där alla parter är vinnare och ett tydligt exempel på vår strategi om aktivt ägande att bygga värden både genom direkta investeringar och att medverka till att öka tillväxten genom att initiera och genomföra strukturaffärer. Ett annat exempel är Infomakers förvärv av branschkollegan Gordion. Nedskrivningar en del av högt risktagande Ledstiernan fungerar som ett investmentbolag, vilket innebär att för att kunna redovisa positiva resultat krävs reavinster som överstiger förvaltningskostnaderna plus eventuella nedskrivningar. Vi skriver aldrig upp värdet på våra investeringar, utan bokför alltid efter det lägsta av anskaffningsvärdet och uppskattat marknadsvärde. Under 2003 har vi gjort noggranna genomgångar av portföljen och identifierat ett antal risker, vilket resulterat i ett antal nedskrivningar. Vi har också under året berättat om nedläggningar av ett antal projekt som inte utvecklas enligt plan. Varje sådan händelse är en besvikelse men en normal del av vår verksamhet. USA-statistik och erfarenheter från riskkapitalverksamhet i över 30 år visar tydligt att totalavkastningen i riskkapitalbolag kommer från några få goda investeringar samtidigt som en stor del av investeringarna leder till förluster. Portföljbolag med strategisk spets När vi bedömer våra bolags utveckling sker det efter två huvudparametrar dels efter ekonomisk utveckling, dels efter bolagens strategiska position inom sin nisch. Drygt hälften av våra portföljbolag är teknikbolag som bearbetar en global marknad. Här arbetar vi i partnerskap med stora industriella aktörer som IBM, HP, Symbol, NEC, m.fl. Denna strategi innebär att våra bolag kan nå världsmarknaden med trovärdighet och med rimliga kostnadsnivåer. För nya teknologibolag är det avgörande att ta ett tidigt ledarskap genom strategiska order och kundpositioner samt att skapa de partnerstrukturer som möjliggör tillväxt. Ledstiernans bolag har gjort stora framsteg i denna strategiska dimension. Ett stort antal av dem är absolut ledande inom sina respektive nischer, vilket kommer att bära frukt när marknaderna successivt mognar. Som exempel på absoluta teknikledare med global potential vill jag framhålla våra bolag Columbitech, Emic Networks, Hotsip och ipunplugged men även det nyförvärvade portföljbolaget Interpeak Vi noterar också en tydlig tillväxt samt att ett ökande antal bolag nu nått breakeven. Jag ser en tydlig, positiv utveckling i en stor del av portföljen varför stora framsteg görs i den ekonomiska dimensionen. Aktie med god likviditet Ledstiernan har som målsättning att agera aktieägarvänligt, bland annat genom att skapa förutsättningar för en stark likviditet i aktien,där en positiv utveckling skett under året. Ledstiernan-aktien har bytt händer för totalt 239 mkr eller i snitt 967 tsek per handelsdag under Nya tuffa mål 2004 För att blicka framåt vill jag uttrycka mig i ett antal mål vi ställt upp inför Hälften av våra huvudinnehav skall uppnå vinst under Omsättningstillväxten i portföljen skall vara substantiell och överstiga 50 %. Vi siktar på att under året påbörja exits eller ökad likvidisering av vår portfölj, exempelvis genom noteringar. Här är dock huvudsatsen att vi har finansiell kapacitet och tålamod att invänta rätt tillfälle. Kostnaderna för driften av verksamheten skall reduceras ytterligare under året. Arbetsintensiteten runt bolagen sjunker i takt med att bolagen mognar och befintlig portfölj kan över tiden förvaltas med lägre kostnader genom ökad grad av ett traditionellt aktivt styrelsearbete. Detta är det fjärde VD-ordet jag skriver under och jag är säker på att vi nu har lagt det värsta bakom oss, samtidigt som ett antal av våra bolag har goda förutsättningar för att blomma ut på ett för aktieägarna intressant sätt. Stockholm den 27 februari 2004 Johan Wachtmeister Verkställande direktör 3

6 ledstiernans ak tie Ledstiernans aktie introducerades på Stockholmsbörsens O-lista den 17 april Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2003 till ,30 kronor fördelat på stamaktier, envar på nominellt 0,30 kronor. Samtliga aktier har lika antal röster (1 aktie/1 röst) och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Förändringarna av aktiekapitalet framgår av tabellen på nästa sida. Ägarstruktur Vid årets utgång hade Ledstiernan aktieägare och grundarna av Ledstiernan samt nyckelpersoner i bolaget ägde sammantaget 41 procent av aktiekapitalet. De 19 största aktieägarna svarade vid utgången av 2003 för 69 procent av kapital och röster. Börsens branschindex Ledstiernans aktie ingår i OM Stockholmsbörsens index för IT-bolag (SX-45). Kursutveckling och omsättning Ledstiernans aktie handlades som högst under året till 3,99 kr ( ) och som lägst till 1,75 kr ( ). Vid årsskiftet noterades aktien till 2,80 kronor. Stockholm All-Share-Index steg under året med 30 procent och IT-index steg med 83 procent. Under året omsattes av Ledstiernans aktier till ett sammanlagt värde på 239 miljoner kronor i den ordinarie handeln. Aktien omsattes under 99 % av antalet handelsdagar. Under inledningen på 2003 har kursen handlats mellan 3,00 4,07 kronor. Likviditetsgarant I november 2002 utsåg Ledstiernan Hagströmer & Qviberg Fondkommission till market maker och likviditetsgarant för Ledstiernan, vilket betyder att de kontinuerligt tillhandahåller och ställer kurser för Ledstiernan. Utdelningspolitik Styrelsen i Ledstiernan AB avser att föra en utdelningspolitik som speglar bolagets långsiktiga kapitalbehov. När Ledstiernan avyttrat hela eller delar av sina innehav i portföljbolag mot kontant ersättning (eller mot aktier som sedan avyttrats mot kontanter), skall minst 60 procent av kontanta nettovinster från avyttringarna under året, dvs försäljningslikvid med avdrag för anskaffningskostnad, delas ut. Som försäljning räknas ej avvecklade eller likviderade bolag. Ledstiernan kan även komma att dela ut aktier i portföljbolagen till aktieägarna. Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret NYCKELTAL Eget kapital, mkr Eget kapital/aktie, kr 3,33 4,26 Soliditet, % Investerat kapital i befintlig portfölj, mkr Investerat kapital/aktie, kr 3,99 4,21 Kassa/aktie, kr 1,04 1,69 Resultat per aktie, kr -0,93-1,06 Förvaltningskostnad/genomsnittligt EK, % 3,54 4,14 Börskurs vid årets slut, kr 2,80 3,10 Börsvärde, mkr Definitioner, se sid. 42 DE STÖRSTA ÄGARNA % AV KAPITAL & ANTAL AKTIER RÖSTER Skandia ,18 Olof Stenhammar fam o bolag ,11 Mikael Solberg o bolag ,46 Jan Carlzon fam o bolag ,24 Dan Walker fam o bolag ,78 Johan Wachtmeister o fam ,59 Dag Bjurström o bolag ,47 Per Lundberg ,15 Thomas Rosén fam o bolag ,11 Metall Finans ,85 BT Balltrade Ltd ,75 Morgan Stanley Co Inc ,22 Bear Sterns Co ,79 Leif Almstedt o bolag ,46 Akelius Insurance fonder ,08 SND invest AS ,82 Hans Risberg ,73 Lisa Ekström ,59 Interpublic Group of Co Inc ,57 SUMMA 19 ägare ,95 Övriga ,05 TOTALT ,0 FÖLJANDE INSTITUT & ANALYTIKER FÖLJER LEDSTIERNAN: Hagströmer & Qviberg: Hampus Brodén Handelsbanken: Remium: Öhman Henrik Kronqvist Björn Garat Lars Höckenström 4

7 AKTIEKAPITALETS UTVECKLING REGISTRERINGS- DATUM TRANSAKTION NOMINELLT BELOPP TOTALT AKTIEKAPITAL FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER TOTALT ANTAL A-AKTIER TOTALT ANTAL B-AKTIER TOTALT ANTAL AKTIER Nyemission Nedsättning av aktiekapitalet 0, Riktad apportemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Omstämpling av A-aktier till B-aktier 0, Riktad apportemission 1) 0, Riktad apportemission 1) 0, B-aktier konverterade till stamaktier 0, AKTIEUTVECKLING 1) Avseende förvärvet av Speedventures Ledstiernan SX-All-Share Index SX-IT Omsatt antal aktier i 1000-tal per vecka jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Ecovision Finansanalys AKTIEFÖRDELNING ANTAL AKTIER % AV ANTAL ÄGARE % AV AKTIEKAPITAL ,5 0, ,0 1, ,2 1, ,1 1, ,3 1, ,9 1, ,8 1, ,5 1, ,7 87,8 SUMMA

8 marknad Under 2003 vände det äntligen uppåt. Trenden blev tydlig från våren 2003 då IT- och telekomaktier började röra sig uppåt igen på börser runt om i världen. Ericssonaktien har exempelvis sett en uppgång på nästan 300 % från februari 2003 till februari De flesta IT- och telekomindex har gått upp mellan 50 och 100 % under perioden och Nasdaq har stigit ca 40 %. Det har varit ett strålande år för teknikaktier och amerikanska affärstidningar skriver åter igen hyllningsartiklar till teknikjättar som Cisco och Intel. Denna nya framtidstro hos både analytiker, institutionella investerare och privatpersoner är baserad på förnyad tro på tillväxt inom både IT- och telekombranscherna samt att kunderna antas ha sparat färdigt och börjar investera igen. Verksamheterna har de senaste åren renodlats, organisationerna har trimmats och kostnaderna har minskats. Resultatet är starkare balansräkningar med mer välfyllda kassor och för första gången på länge har man nu möjlighet att lyfta blicken och satsa på tillväxt igen. Bolagsledningarna har nu börjat planera och genomföra investeringar för framtiden. Sammantaget är detta goda nyheter för Ledstiernan och våra portföljbolag. Telekom och IT, tillväxtbranscher igen Under slutet på 1990-talet rådde en närmast hysterisk övertro på vilka värden de nya aktörerna inom Internetbaserad informationsteknologi (IT) och nya IPbaserade telekommunikationsnät skulle kunna skapa på kort sikt. Resultatet blev extrema värderingar, under en kort period , av i princip alla bolag som hade någon Internet eller teknikanknytning. Denna hype följdes av bubblan som sprack, med ett dramatiskt ras i aktieägarvärden och ett stort antal nystartade bolag som försvann. Tron på vilka förändringar och förbättringar, i befintliga industristrukturer och i privatlivet, som den nya teknologin långsiktigt kan skapa har egentligen inte överdrivits, eller övergivits. Historien om IT och telekom har bara börjat och de stora omvälvande förändringarna ligger fortfarande framför oss. De bolag som klarat sig igenom blodbadet kommer därför att vara väl positionerade för att dra nytta av den långsiktigt positiva trenden inom IT/telekom. Under 2004 tror vi att tillväxten kommer att öka i både IT- och telekommarknaderna. Yankee Group förutspår att 2/3 av USA:s stora företag kommer att öka sina investeringar under 2004, med investeringar i ny ITutrustning såsom PC, servrar etc. och med stora satsningar på nya teknikområden som IP-telefoni och trådlösa lokala nätverk (WLAN). IDC 1) tror på en ökning av IT-investeringarna med 8-10 %. De stora europeiska telekomoperatörerna har nu, kanske med något undantag, sina balansräkningar under kontroll, och vinsterna ökar varför investeringstakten ökar igen. Positiva signaler kommer från USA där operatörer som Verizon annonserat kraftiga investeringsökningar Nokias prognosuppdatering nyligen är ett resultat av dessa förändringar i marknaden. IDCs prognos 2004 lyder på +4,4 % för telekomtjänster i stort och med största tillväxten inom nya datatjänster, där trådlös data förväntas få en tillväxt på ca 30 %. Även de europeiska 1) IDC är ett globalt analysföretag specialiserade på IT- och kommunikationsteknologi. 6

9 telekomoperatörerna kan efter ett antal defensiva år öka investeringarna igen. Utsikterna på längre sikt är goda. Exempelvis kommer fram till 2010 ny informationsteknologi och kommunikation i samverkan att stå för huvuddelen (80 % i USA enligt Economy.com) av de produktivitetsökningar som förväntas i industrin. Allt fler företagsapplikationer integreras över fasta och mobila nätverk så att alla medarbetare har tillgång till företagskritisk information i alla lägen. Privat användning av ny teknologi är i allt högre grad relaterad till datorer och kommunikation. Utöver alla PC i hemmen, som i ökande utsträckning ansluts till bredbandsnät, så kommer datorer i bilar, GPS-utrustningar, digitalkameror, köksutrustning, larm, elmätare och mycket annat att vara konstant uppkopplat mot ett överallt tillgängligt Internet. Trådlös anslutning av alla dessa nya utrustningar kommer bl.a. att erbjudas via dagens mobilnät, nya 3G-nät och WLAN baserade nät. Funktionaliteten, användarvänligheten och säkerheten kommer också att öka framöver. Kapital- och exitmarknaden för teknikbolag Börsutvecklingen påverkar och hänger över tiden ihop med värdeutvecklingen av onoterade bolag. På riskkapitalmarknaden sker värderingar frekvent när nya investerare tillför kapital i nyemissioner till unga företag. Vår uppfattning är att dessa värderingsnivåer utvecklades fortsatt svagt fram till sommaren Värderingsnivåerna i USA började dock gå upp under hösten Ledstiernans bedömning är att det nu, i början av 2004, finns positiva tecken. Snabbare investeringsbeslut och ett nyväckt intresse för att investera i SX45 Information Technology Globala bolag med väl fungerande marknads- och säljorganisationer kan snabbt skapa betydande värden genom att ta över unga teknikbolag. Genom att förvärva, snabbt integrera och föra ut de nya produkterna via sina marknadskanaler så ökar det köpande bolaget snabbt intäkterna samtidigt som man vinner tid till marknaden, sparar FoU-resurser samt håller sina kunder nöjda med en strid ström av nya, innovativa produkter. Antal förvärv och värdenivåer Cisco som totalt har förvärvat över 80 bolag under 10 år är en av de globala förebilderna för många tillväxtbolag. Från andra halvan 2000 vändes fokus mot att spara och att överleva och minskade antalet förvärv en del men inte dramatiskt. Fallet i köpeskillingar som betalades efter år 2000 var däremot dramatiskt. De förvärv som gjordes var till stor del opportunistiska förvärv av små bolag som inte längre klarade sig på egen hand. Från andra halvan 2003 ökar nu aktiviteten av industriella förvärv och i USA kan man från fjärde kvartalet se större konkurrens i förvärvssituationer vilket också drivit upp priserna. Konsekvenser för Ledstiernan Ledstiernan har många bolag som är långt framme och är väl positionerade inom flera av de nya tillväxtområdena. Men omvärlden innebär naturligtvis också hot, exempelvis om storbolagen bestämmer sig för att driva en viss nisch själva eller tillsammans med någon av våra konkurrenter, med standardiseringar som inte ligger i linje med våra bolags etc. En annan kritisk faktor är att industribolagens förvärvsstrategier stärks framöver. Ledstiernans bredd i portföljen av intressanta teknikbolag är delvis ett skydd mot dessa hot. Finansiell uthållighet och tålamod under, i första hand, tiden fram till de goda högkonjunkturåren krävs för att vi ska kunna dra nytta av en värdeuppgång de närmaste 2 3 åren. Den styrkan har Ledstiernan (c) SIX något tidigare skeden är andra tecken som gör att vi tror på stigande bolagsvärderingar igen. Den positiva börsutvecklingen kan också bädda för nyintroduktioner. Vi tror dock att antalet nyintroduktioner av unga teknikbolag kommer vara begränsade. Den helt dominerande källan för exits i riskkapitalbranschen, under de kommande åren, kommer istället att vara industriella förvärv. De stora teknologiföretag som växt snabbast det senaste decenniet har nästan alla använt sig av en kombination av egen teknik/kompetensutveckling och företagsförvärv för att expandera. 7

10 nätverksbyggande framgångskoncept Ledstiernans omfattande styrelsenätverk består av ett antal mycket erfarna och kunniga personer, med lång erfarenhet av den verksamhet som Ledstiernan bedriver. Deras kunskap utnyttjas till mentorskap, för att komponera bra styrelser i bolagen samt ge ledningarna i portföljbolagen bra coaching. Starkt industriellt och finansiellt nätverk i Japan Ledstiernan har ett viktigt samarbetsavtal med det japanska riskkapitalbolaget Mobile Internet Capital (MIC). Syftet för oss är att ha en stark partner i Japan som dels kan investera i våra portföljbolag, dels kan hjälpa våra bolag att komma in på den japanska marknaden. Viktigt är också kunskapsöverföring, då Japan ligger långt framme i ett internationellt perspektiv vad gäller mobil kommunikation. MIC, å sin sida, är intresserade av att komma i kontakt med spjutspetsteknologi inom mobil kommunikation som kan appliceras på den japanska marknaden. Bakom MIC, som startade sin första fond 2000, står; NTT DoCoMo,en av världens största mobiloperatörer; Internet Research Institute, som är ledande i Japan inom Internetteknologi; Mizuho Securities, investmentbanken inom Mizuho Financial Group, Japans största bank samt Ikuo Nishioka, f.d. vd och ordförande för Intel Japan. Investerarna i fonden består av drygt 30 industriella investorer med koppling till kommunikation och IT, såsom NTT DoCoMo, NEC, Sony, Sanyo, Sharp, Mitsubishi, Fujitsu, NTT Group och National/Panasonic. MIC är således mycket väl förankrat i den japanska kommunikations- och IT-världen. Samarbetet med MIC har hittills resulterat i två saminvesteringar; ipunplugged och Columbitech. För dessa bägge bolag har MIC etablerat ett flertal industriella kontakter med såväl investerare i fonden som med andra intressanta bolag på den japanska marknaden. Konkret har dessa kontakter resulterat i att ipunplugged ingått ett omfattande OEM-avtal med NEC. Tillsammans med MIC och Invest in Sweden Agency (ISA) har Ledstiernan vidare arrangerat teknologikonferenser i Japan där Ledstiernan erbjudits möjlighet att exponera ett antal av sina portföljbolag mot beslutsfattare på ett 50-tal intressanta japanska bolag. MIC är helt enkelt en perfekt partner för Ledstiernan på den japanska marknaden. MIC har en mycket tung förankring inom industrin i Japan och en stark drivkraft att introducera spjutspetsteknologi inom kommunikation och IT. Övriga viktiga nätverk Andra viktiga länkar i vårt nätverk är samarbetet inom organisationen WIVA (Wireless Internet Venture Association). WIVA består av en grupp operatörsnära riskkapitalaktörer, bland andra riskkapitalverksamheter na inom NTT DoCoMo, France Telecom och Deutsche Telekom, vilka har ett speciellt intresse för investeringar inom kommunikationsteknologi. I Norden samarbetar Ledstiernan med de ledande oberoende riskkapitalaktörerna i NVN, Nordic Venture Network. 8

11 corporate governance Med nedanstående figur presenterar vi på ett så kortfattat sätt som möjligt Ledstiernans ägarstyrningskodex. Ärlighet och hederlighet är grundstenar i Ledstiernans affärsetik. På den ordinarie bolagsstämman, som hölls den 8 april 2003, omvaldes de ordinarie styrelseledamöterna Lars Berg, Jan Carlzon, Tomas Isaksson, Birgitta Klasén, Per Lundberg och Olof Stenhammar, samt till suppleanter Kaj-Erik Relander och Leif Almstedt. Styrelseledamoten Lars Berg har avböjt omval på 2004 års bolagsstämma med hänvisning till sitt engagemang som t.f. koncernchef i Eniro. Även Birgitta Klasén väljer att gå ur styrelsen på kommande bolagsstämma p.g.a nytt utlandsengagemang. Styrelsen har bedömt att majoriteten av styrelsemedlemmarna uppfyller kraven på oberoende enligt gällande regler och förordningar. Arvode till styrelsen utgick med 975 Tkr att fördelas mellan ledamöterna, varav till styrelseordföranden 225 Tkr. Stämman beslöt att ingen utdelning skulle lämnas för Årets ordinarie stämma hålls den 31 mars Se omslagets insida. Ordföranden Vid konstituerande möte den 8 april omvalde styrelsen Jan Carlzon till ordförande. Ordföranden följer aktivt verksamheten och tillser att övriga ledamöter delges information. Ordföranden representerar även bolaget i ägarfrågor. Då Ledstiernan inte har en särskild Nomineringskommitté, kontaktar Styrelseordföranden de största aktieägarna inför bolagsstämman för att diskutera förslag till styrelse att föreläggas bolagsstämman. Styrelsen Vid konstituerande möte den 8 april bekräftade styrelsen den arbetsordning som fördelar arbetsuppgifterna mellan styrelsen, dess ordförande samt VD. Ekonomisk rapporteringsinstruktion fastställdes även för VD samt för bolagets Finansdirektör. Styrelsens huvuduppgifter är att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, delårsrapporter och bokslutskommuniké, samt kontinuerlig uppföljning av portföljbolagens utveckling. Övervakning/tillsättning/ avsättning av VD och ersättning till densamma efter förslag från Ersättningkommittén. Besluta om övergripande förändringar i Ledstiernans organisation. Investeringsbeslut överstigande 30 mkr, ref till bolagets investeringsportfölj. Styrelsen har haft sex ordinarie styrelsemöten inkl. det konstituerande mötet. Vidare har sex telefonmöten ägt rum för att behandla investeringar i portföljbolagen samt vissa andra organisationsfrågor under året. Deltagandet har varit 90 % överlag. Britt-Marie Boije, finansdirektör, har under året fungerat som styrelsens sekreterare. Ersättningskommitté beslutar om bonusprogram och övriga ersättningar till ledningen. Ersättningskommittén består av 2 ordinarie styrelseledamöter, som väljs för ett år i taget. Under året har kommittén bestått av Lars Berg och Per Lundberg. Bolagsstämma Styrelse Ersättningskommitté Verkställande Direktören VD leder verksamheten enligt styrelsens direktiv. Denne ansvarar för att styrelsen erhåller information löpande för att kunna vara beslutsmässig, samt är föredragande vid styrelsemötena. Kommittéer Investeringsbeslut upp till 30 mkr handhas av Investeringskommittén som består av Johan Wachtmeister, Arne Nabseth, Jonas Lindgren, Fredrik Linton, Jan Snygg samt Britt- Marie Boije. Investeringskommittén sammanträder varje tisdag. VD Investeringskommittén Finansdirektör Administration Ledstiernans centrala policys: - Investeringspolicy - Finanspolicy - Kommunikationspolicy - Styrelsens arbetsordning och VD:s instruktion. 9

12 aktivt ägande tisdagen den andra december 2003 Hur kan vi bättre lära känna Ledstiernan än att kika in i verksamheten en slumpmässigt vald arbetsdag? Tisdagen den 2 december 2003 fick bli vårt exempel. Det enda som skiljer denna dag från någon annan på Ledstiernan är de intervjuer som utgör basen för denna närbild av verkligt, aktivt ägaransvar. Vi möttes av engagemang, arbetsglädje och ett stort mått av ansvar inför de arbetsuppgifter som utförs på Ledstiernan. Varje dag Ann-Charlotte Björkman, receptionist, anländer. Sätter igång telefonväxel och kaffemaskin. Jag gillar tisdagar. Då är alla här eftersom Investeringskommittén (IK) har möte. Är det du som är först in på morgonen? Ja, oftast. Fast ibland händer det att någon av våra Investment Managers är här före mig. De har ofta mycket att stå i , extrainkallat styrelsemöte i Ledstiernan AB Britt-Marie Boije är finansdirektör och administrativ chef. Vad handlar styrelsemötet om idag? Och vilken är din roll där? Jag är sekreterare i styrelsen och idag behandlas ett investeringsbeslut i ett av våra portföljbolag. Alla investeringar över 30 mkr måste behandlas av vår styrelse för beslut. Dessutom synas en statusrapport i ett av portföljbolagen som vi följer mycket noggrant. Hur ofta håller ni styrelsemöten i Ledstiernan? Vi har 4-5 ordinarie möten per år, men sen har vi på regelbunden bas extra styrelsemöten för att kunna agera och reagera snabbt på våra portföljbolags behov. Hos Ledstiernan är aktivt ägaransvar mycket mer än ett honnörsord vi genomdriver det fullt ut. Dessutom händer det ibland att våra portföljbolag förlägger sina styrelsemöten här hos oss. Anna Hammarberg ansvarar för marknadskommunikationen, webbplatsen, pressreleaser och mycket annat som inte Investment Managers arbetar med. Beskriv din arbetsdag Idag skall jag bl.a. planera inför Comdexmässan i Göteborg där Ledstiernan med portföljbolag skall medverka gemensamt. Sedan blir det förmodligen en del dokument som skall förberedas till IK-mötet. Hur tror du marknaden uppfattar Ledstiernan? Varumärket Ledstiernan fick en flygande start därför att våra grundare var och är kända profiler inom svenskt näringsliv. De flesta känner till vår ordförande, Jan Carlzon. Men vad som inte syns lika tydligt utåt är hur skickliga och aktiva våra Investment Managers är. Den bilden skulle jag gärna vilja göra tydligare. 10

13 10.00, möte med tänkbar distributör Investment Manager Arne Nabseth träffar representanter för ett företag som utgör en potentiell samarbetspartner till ett av Ledstiernans bolag. Är detta en vanlig dag på jobbet? Ja, det vill jag nog påstå. Mitt jobb som Investment Manager går i mångt ut på att hjälpa mina bolag att skapa kontakter med relevanta partners. Våra bolag är ju av naturliga skäl små och då är det lätt att bli innesluten i sin egen värld, att inte ha rätt perspektiv på omvärldens möjligheter och problem. Det låter som verkligt aktivt ägande. Ni uppfattas inte som att ni toppstyr? Nej, det är nog snarare så att våra bolag är glada över att ha en så stark ägare som Ledstiernan. Det ökar trovärdigheten och möjligheterna i känsliga affärer. Vi Investment Managers följer ofta med på t.ex. kundmöten för att visa att vi, ägarna tror på bolaget. Du har ju arbetat i Silicon Valley. Vad lärde du dig där? Att man alltid skall sträva efter att göra det man är bäst på. Där bytte folk jobb så ofta, normalt efter 2-3 år, att alla visste vad de andra gjorde. Detta gjorde att konkurrensen blev spetsigare och att bolagen snabbt lärde sig hur partners och konkurrenter gjorde. Har du tagit med dig dessa erfarenheter till Ledstiernan? Det hoppas och tror jag verkligen. Vi har ett levande arbetsklimat som gör att det är fantastiskt kul att jobba här , gemensam lunch Äter ni ofta tillsammans på Ledstiernan? Ann-Charlotte Björkman: På tisdagar har vi gemensam lunch inför IK-mötet. Idag blir det grillad kyckling med ugnsrostade rotsaker. Jag fixar. Vad brukar ni prata om på era luncher? Det är faktiskt mest jobb samt allmän information om vad som är på gång. Alla är väldigt fokuserade på sina uppgifter , möte Investeringskommittén Vad gör Investeringskommittén? Britt-Marie Boije: Det är här som inriktningen för vårt aktiva ägande fastställs. Varje tisdag, och det är heligt, sammanträder IK VD, Investment Managers och jag och dryftar små och stora beslut rörande våra portföljbolag. Alla investeringsbeslut, även de som skall upp i styrelsen, föredras först i IK. Vi diskuterar även strategier, managementfrågor m.m. i portföljbolagen , styrelsemöte i portföljbolag Direkt efter IK hastar Fredrik Linton till ett styrelsemöte i portföljbolaget the PhonePages. Jag hade förberett några punkter till mötet som syftade att se över bolagets strategi. Hur ser framtiden ut för the PhonePages? Det ser positivt ut, eftersom det verkar som att 3G verkligen kommer igång 2004 och att företagens intresse för mobila datakommunikationslösningar kommer att öka Deras idé, i korthet, är att telefonnumret kopplas till en Internetadress en phonepage där kommunikation sker. Den nya tekniken är inte bara drömmar då? Inte alls. Flera av våra portföljbolag ligger i allra främsta ledet för att skapa verklig kundnytta av ny teknik inom kommunikationsområdet. Och det kommer att gå fort när det väl lossnar. I stort sett alla är ju idag förtrogna med datorer, Internet, mobiltelefoner m.m. 11

14 Vad ser du som det viktigaste i aktivt ägande? Något av det absolut viktigaste vi gör är att engagera rätt personer för att driva våra bolag framåt. Genom en skicklig VD eller styrelseledamot kan vi påverka utvecklingen i bolaget. Det krävs rätt mix av kompetens vid rätt tillfälle för att ett bolag ska lyckas. En annan viktig aspekt är att förmedla erfarenheter då det ofta uppstår liknande situationer i portföljbolagen. Hur har ni känt av de tre senaste åren? Vi har slitit som djur för att våra bolag skall överleva. Mycket har handlat om krishantering. Men det vi har nu, när det börjar ljusna, lovar mycket gott inför framtiden , aktivt ägande i praktiken Jonas Lindgren är en av fyra Investment Managers hos Ledstiernan. Jonas är civilekonom och har en bred finansiell kompetens. Vi nådde inte Jonas förrän tisdagen var till ända. Har det varit en bra dag? Ja, en ganska typisk dag. Vi fattade ett viktigt investeringsbeslut i styrelsen på morgonen och avstod en nyemission i IK på eftermiddagen. Framåt kvällen hjälpte Arne Nabseth (Investment Manager, reds anm.) och jag vårt portföljbolag SVM North Node att ta ställning till ett förvärv. Vi testade prognosmodeller, gjorde analyser av både totalmarknaden och delmarknader. Ni lägger mycket möda på era portföljbolag? Ja, vi fyra Investment Managers lägger minst 90 % av vår tid på våra portföljbolag. Det kan handla om finansieringsfrågor, strukturaffärer, strategiarbete, förhandlingar m.m., allt som vi har kompetens för. Vår samlade kompetens är ganska bred Fredrik Linton och jag har finansiell kompetens, Arne Nabseth och Jan Snygg har teknisk/strategisk kompetens och erfarenhet. Vad tror du gör Ledstiernan unikt? Vi är väldigt mycket hands-on, så fort vi har något att tillföra våra bolag så gör vi det. Vår samlade kompetens gör att vi snabbt kan fatta genomtänkta beslut och förverkliga dem. Vår VD, Johan Wachtmeister, är också väldigt aktiv och nyttig resurs för verksamheterna i våra portföljbolag. Är det detta som menas med aktivt ägande? Den pågående debatten om bristande ägaransvar, ägarlösa företag o.s.v. gäller definitivt inte Ledstiernan. Vi skall och vill vara en garant för ett mycket långtgående aktivt ägaransvar. Genom vårt arbete skapar vi mervärde och goda förutsättningar för våra portföljbolag att en dag stå på egna ben. 12

15 por t följbolagens ut veckling De mål vi satte för 2003, om en dubblering av omsättningen och en halvering av förlusten jämfört med 2002, uppnåddes inte. Trenden under slutet av 2003 och inledningen av 2004 ser dock lovande ut. Omsättningen för portföljen som helhet ökade organiskt med mer än 50 % under När även strukturförvärv inkluderas uppgick ökningen till över 100 %, vilket inkluderar konsolidering av förvärven som North Node och Infomakers gjorde i mitten av Av tabellen framgår att vi för 2004 förväntar oss relativt stora omsättningsökningar i samtliga bolag. I tabellen har vi graderat ökningarna som >100 %, >50 % eller mer än >25 %. De största omsättningsökningarna förväntar vi oss i de tyngre teknikprojekten, som ipunplugged, Incomit och Hotsip. Dessa tunga teknikprojekt kommer förmodligen att uppvisa förluster även under 2004, men då de har starka strategiska positioner på intressanta marknader, röner dessa bolag ett fortsatt stort intresse på den internationella kapitalmarknaden. Som exempel kan vi nämna ipunplugged och Hotsip som under 2003 tog in nytt kapital från internationella investerare till värderingsnivåer på 170 mkr respektive 270 mkr. Nya finansieringar med nya externa investerare bedömer vi kommer att ske i ett antal bolag under Dessa bolag har mycket starka strategiska positioner på marknader som ännu inte riktigt tagit fart, men som förväntas ta fart under Under 2003 uppvisade ett av de 13 bolagen vinst, Millennium Media Group. Ytterligare ett par bolag nådde en positiv resultattakt under slutet av 2003 och vi räknar med att 6 av de 13 bolagen kommer att visa vinst under Vi har dock valt att inte redovisa vilka dessa är. Vi gör bedömningen att större delen av de 13 av portföljbolagen idag är fullfinansierade samt att Ledstiernans totala följdinvesteringsbehov (exklusive strukturförvärv) i portföljen understiger 50 mkr, antaget att Ledstiernan står för sin finansieringsandel av de delägare som har starka finanser. Tabellen nedan visar utvecklingen för Ledstiernans portföljbolag avseende omsättning och resultat för perioden , samt en indikation på vilka förväntningar vi har för PORTFÖLJBOLAGENS UTVECKLING belopp i tkr BOLAG OMSÄTTNING BEDÖMD TILLVÄXT RESULTAT FÖRE SKATT NUVARANDE ÄGARANDEL prel prel % Columbitech >100 % neg 18,0 Emic Networks >100 % neg 40,9 GordionInfomakers ) >25 % neg 50,0 Hotsip >100 % neg 21,5 Incomit >100 % neg 46,1 ipunplugged >100 % neg 40,8 It s Alive >100 % neg 30,4 Millennium Media Group >25 % pos 36,2 Mint >50 % neg 33,1 the PhonePages >100 % neg 31,3 Repeatit >100 % neg 48,9 1) SVM North Node >50 % neg 46,3 Voice Provider >50 % neg 21,3 SUMMA ) Inkl strukturförvärv

16 por t följinnehav belopp i tkr BOLAG Anskaffningstidpunkt Nuvarande ägarandel 2) Anskaffningsvärde aktier Konvertibla lån Övriga lån Total investering Värde vid extern transaktion post-money 3) Columbitech AB maj-00 18,0 % Emic Networks Oy jun-02 40,9 % GordionInfomakers AB jul-99 50,0 % Hotsip AB jun-02 21,5 % Incomit AB aug-00 46,1 % It s Alive Mobile Games AB jun-02 30,4 % ipunplugged AB jan-00 40,8 % Millennium Media Group AB dec-99 36,2 % Mint AB maj-00 33,1 % SVM North Node AB 1) maj-01 46,3 % Repeatit AB mar-00 48,9 % the PhonePages of Sweden AB mar-00 31,3 % Voice Provider Sweden AB 1) nov-00 21,3 % Anskaffningsvärde huvudinnehav Nedskrivningar Bokfört värde huvudinnehav Anskaffningsvärde övriga innehav Nedskrivningar Bokfört värde övriga innehav Summa anskaffningsvärde Summa nedskrivningar Bokfört värde ) Ledstiernan har som incentive ställt ut köpoptioner om 5 procent av sitt totala innehav. 2) Exklusive konvertibla lån. 3) Exklusive konvertibla lån och där finansering genomförts under den senaste 12-månadersperioden. Fler externa finanseringar än de som visas ovan har gjorts. Dessa har gjorts före 2003 och framgår av tidigare rapporter. 14

17 por t följbolagen Ledstiernan investerar företrädesvis inom IT- och kommunikationsteknologi. Ledstiernan har investerat i nuvarande portfölj sedan 1999 och hade vid årsskiftet 13 huvudinnehav. Ledstiernans strategi är att ha starka ägarpositioner i portföljbolagen i syfte att utöva ett aktivt ägande. Som regel är Ledstiernan den största eller den näst största ägaren i portföljbolagen och den genomsnittliga ägarandelen uppgår till ca 35 %. I realiteten har Ledstiernan dessutom en starkare ägarposition än den som framgår av ägarandelarna nedan, då Ledstiernan i ett antal bolag innehar så kallade preferensaktier och konvertibla förlagslån. Preferensaktier har en lägre risk jämfört med stamaktier då de ger innehavaren visst företräde vid avyttring och utdelning samt även visst utspädningsskydd. Vidare har Ledstiernan i ett antal bolag tillfört kapital i form av konvertibla förlagslån, vilket innebär att ägarandelen kan ökas utan ytterligare kapitaltillskott. I dessa bolag är således den potentiella ägarandelen, baserat på det investerade kapitalet, större än den som anges i sammanfattningarna nedan. Nedan följer en kort sammanfattning för respektive portföljbolag avseende verksamhetsinriktning samt viktigare nyckeltal. För en mer genomgripande presentation hänvisas till respektive portföljbolags hemsida. I syfte att ge en djupare inblick i några bolag har vi valt att ytterligare beskriva tre av bolagen nämligen Columbitech, Hotsip och SVM North Node som är exempel på några av de bolag i Ledstiernans portfölj med stor potential. Ledstiernan har aktivt drivit kapitalanskaffningar på över mkr till portföljbolag där merparten kommer från externa investerare. Exempel på investerare som Ledstiernan samarbetar med i olika bolag är Siemens Mobile Acceleration, Skandia, Mobile Internet Capital, Bellnet, 3i, Telenor Ventures och T-Bolaget och Servisen. Columbitech möjliggör säker trådlös access till företagsdata. Företagets produkt, Columbitech Wireless VPN är nu världsledande i antalet installerade användare och används av mobil personal inom bl.a. poliskårer, militär, teknisk service, industri och detaljhandel. Columbitechs teknologi är speciellt framtagen för trådlösa terminaler och möjliggör end-to-end säkerhet, stabil uppkoppling och fördubblad överföringshastighet. Detta har uppnåtts genom ett återförsäljaravtal med bl.a. Symbol Technologies. Ytterligare samarbetsavtal har ingåtts med bland andra HP för att gemensamt bearbeta telematikmarknaden. Emic Networks utvecklar och säljer grid-computing lösningar för web-plattformar baserade på öppen källkod och för applikationer byggda på SQL databaser och web servrar. Efterfrågan på lösningar med hög tillgänglighet ( High availbility ) växer mycket starkt och bolagets lösningar har en mycket god potential för att ta en stor andel av denna marknad. Bolaget har levererat sina lösningar för MySQL och Apache till ett flertal kunder i USA, Europa och Japan. Man har även tecknat återförsäljaravtal med MySQL samt med ett flertal av MySQLs återförsäljare i länder som Japan, Holland och Brasilien. Grundades: 1999 Ordförande: Johan Wachtmeister VD: Lars Resenius Övriga ägare: Pelago, Servisen, T-bolaget, MIC Ledstiernan investerat kapital: 16,6 mkr Ledstiernans ägarandel: 18,0 % Totalt investerat kapital: 65 mkr Omsättning mkr: 7,1 12,4 Resultat mkr: -17,7 neg Antal anställda: Grundades: 2000 Ordförande: Arne Nabseth VD: Eero Teeikorpi Övriga ägare: Aura Capital Ledstiernan investerat kapital: 7,5 mkr Ledstiernans ägarandel: 40,9 % Totalt investerat kapital: 20 mkr Omsättning 2002: 0,2 2,4 Resultat mkr: -4,6 neg Antal anställda:

18 GordionInfomakers är den ledande leverantören i Skandinavien av IT-lösningar för kundkommunikation (CRM-lösningar) via elektroniska medier i butiker, kontor och på publika platser, via s.k. informationskiosker och mobila terminaler. GordionInfomakers är ett resultat av en lyckad sammanslagning våren 2003, av två av marknadsledarna inom CRM-området, Infomakers och Gordion. Bland kunderna märks bl a ICA, IKEA, Nordea, SEB, NK, Svensk Bilprovning mfl. I slutet av året erhöll man en stor och viktig order från Svenska Golfförbundet om installation av informationskiosker på landets ca 450 golfbanor. Grundades: Gordion 1993, Infomakers 1996 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Fredrik Boestad Claes Unemar 31,9 mkr Ledstiernans ägarandel: 50,0 % Totalt investerat kapital: 35 mkr Omsättning mkr: (Infomakers) 13,1 11,3 Resultat mkr: -13,4 neg Antal anställda: 15 7,5 ipunplugged utvecklar mjukvara för säker mobilitet. Produkterna möjliggör dels integration av olika typer av nät så att slutanvändaren kan röra sig fritt mellan dessa (seamless roaming), dels att slutanvändaren, var denne än befinner sig, på ett säkert sätt kan komma åt information, såväl via fast som trådlös uppkoppling (mobile VPN). ipunplugged har ingått avtal med den amerikanska mobiloperatören Nsight Teleservices om leverans av utrustning till den första kommersiella mobila VPN tjänster i USA. Grundades: 1999 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Bo Dimert Lars Boman MIC, Industrifonden 80,3 mkr Ledstiernans ägarandel: 40,8 % Totalt investerat kapital: 160 mkr Omsättning mkr: 5,5 5,3 Resultat mkr: -41,7 neg Antal anställda: Hotsip är världsledande inom utveckling och försäljning av SIP-baserade multimedia-applikationer som IP-telefoni, videosamtal, presence-information och instant messaging. Hotsip utvecklar mjukvara för bredbandsnät och terminaler som ger konsumenten en integrerad kommunikationslösning. Kunder är bl.a. TeliaSonera som börjat leverera Hotsips IP-telefonilösning i Sverige och Finland. Bolaget utvecklar och säljer spel till teleoperatörer och medieföretag. Spelen är en typ av rollspel där deltagarna antar en identitet och medverkar i ett äventyr eller drama. Spelen använder flera medier såsom webb, , telefon och tv. Mobiltelefonen spelar en central roll som kommunikationsverktyg och positionering (var man befinner sig) är av avgörande betydelse för spelets utveckling. Grundades: 1999 Ordförande: Jan Snygg VD: Kenneth Gustafsson Övriga ägare: 3i, Argnor, Bellnet Ledstiernan investerat kapital: 24,2 mkr Ledstiernans ägarandel: 21,5 % Totalt investerat kapital: 175 mkr Omsättning mkr: 7,6 14,4 Resultat mkr: -36,3 neg Antal anställda: Grundades: 2000 Ordförande: Fredrik Linton VD: Sven Hålling Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: 10,1 mkr Ledstiernans ägarandel: 30,4 % Totalt investerat kapital: 10,1 mkr Omsättning mkr: 2,7 5,0 Resultat mkr: -4,7 neg Antal anställda: 5 5 Incomits lösning är en tjänsteutvecklingsmiljö för teleoperatörer där utveckling av nya tjänster sker snabbare och mer effektivt än tidigare. Detta innebär för en telekomoperatör att de på ett snabbare och billigare sätt än tidigare kan ta fram olika typer av tjänster till sina kunder.för andra tjänsteutvecklare innebär lösningen en möjlighet att ta fram tjänster där datakommunikation samordnas med telekommunikation på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Under 2003 etablerade Incomit starka partnerskap med bl.a. HP och BEA. MMG är ett medieföretag med huvudsaklig verksamhet inom förvärv och distribution av film- och TV-rättigheter samt utveckling av digitala TV-koncept. Företaget har fyra aktiva verksamhetsområden. NonStop Entertainment förvärvar och distribuerarfilm- och TV-rättigheter. NonStop Television utvecklar digitala TV-koncept. NonStop Sales säljer nordiska film- och TV-rättigheter. PrimeText bedriver verksamhet inom översättning av film. Grundades: 2000 Ordförande: Jan Snygg VD: Edoard Mercier Övriga ägare: New Ground Capital Ledstiernan investerat kapital: 73 mkr Ledstiernans ägarandel: 46,1 Totalt investerat kapital: 110 mkr Omsättning mkr: 0,08 2,7 Resultat mkr: -31,4 neg Antal anställda: Grundades: 1998 Ordförande: Petter Wingstrand VD: CG Andersson Övriga ägare: T-bolaget Ledstiernan investerat kapital: 22,9 mkr Ledstiernans ägarandel: 36,2 % Totalt investerat kapital: 40 mkr Omsättning mkr: 47,2 61,5 Resultat mkr: -3,3 pos Antal anställda:

19 Mint utvecklar säkra mobila system och tjänster där mobila transaktioner är en integrerad del. Mint AB består av två divisioner, Mint Marknad och Mint Technology. Inom Mint Marknad marknadsförs den populära tjänsten P-mint Telefonparkering som innebär att bilister kan betala sin parkering via mobiltelefonensamt sparar stora summor åt parkeringsoperatörerna som får ett minskat behov av fysiska p-automater. Mint Technology levererar mobila transaktionssystem. Grundades: 2000 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Jacob Palmstierna Patrik Mossberg Skandia, Bro Investments 46,5 mkr Ledstiernans ägarandel: 33,1 % Totalt investerat kapital: 80 mkr Omsättning mkr: 3,2 4,7 Resultat mkr: -17,6 neg Antal anställda: the PhonePages utvecklar tjänster inom mobilt Internet och har skapat en lösning för att göra hemsidor för mobiltelefoner. Företagets bas är en patenterad innovation genom vilken telefonnummer kopplas automatiskt till en Internetadress (url). Formatet på internetadressen är formaterat för att passa en telefon, därav namnet phone pages att jämföras med home pages. På det sättet kan ett telefonsamtal medföra utbyte av bilder och information. Kunder är bl a Omnitel och Eniro. Företaget har idag samarbetsavtal med Ericsson, IBM och Siemens. Tilldelades nyligen the European IST Prize 2003 för sina uppfinningsrika produkter. Har även lanserat Zmart ett nytt sätt att skicka billiga SMS och MMS. Grundades: 2000 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Hans Risberg Carina Dreifeldt Siemens Mobile Acceleration, Skanditek 28,3 mkr Ledstiernans ägarandel: 31,3 % Totalt investerat kapital: 56 mkr Omsättning mkr: 4,9 5,0 Resultat mkr: -10,9 neg Antal anställda: Repeatit har utvecklat och säljer en radiobaserad lösning för fast trådlöst bredband som snabbt etablerat sig på den växande svenska bredbandsmarknaden. Repeatits egenutvecklade system har tagits emot väl av svenska bredbandsoperatörer, och är nu i kommersiell drift i fler än 10 städer med drygt hushåll. Systemet baseras på WLAN-standard, och erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel bredbandsanslutning för hushåll och mindre företag utanför stadskärnorna dit det fasta nätet ej är utbyggt. Bolaget har idag tusentals slutanvändare som använder systemet och har därför inlett ett samarbete med EllTepe, som ansvarar för försäljning, distribution och support av basstation samt terminal Grundades: 2000 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Lars Persson Asbjörn Frydenlund Skandia Liv 22,8 mkr Ledstiernans ägarandel: 48,9 % Totalt investerat kapital: 40 mkr Omsättning mkr: 4,4 6,8 Resultat mkr: -10,3 neg Antal anställda: 12 9 Voice Provider är genom det unika samarbetet med Scandinavian IT-Group (dotterbolag till SAS) Skandinaviens ledande leverantör av röststyrda tjänster. Bolaget har under året bl a tecknat avtal om röststyrda tjänster med Nordnet om röststyrd aktiehandel vilket blivit mycket framgångsrikt. Avtal har även tecknats med UC Upplysningscentralen angående röststyrd förlustanmälan av ID-handlingar samt med Svenska Spel om röststyrd telefonservice för rätt resultat på populära spel som exempelvis Lotto, Stryktipset och Oddset. Grundades: 2000 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Dag Bjurström Bengt Persson Skandia Liv, Telenor Ventures 6,1 mkr Ledstiernans ägarandel: 21,3 % Totalt investerat kapital: 17 mkr Omsättning mkr: 3,1 7,1 Resultat mkr: -4,6 neg Antal anställda: SVM North Node förvärvade under året ABB Metering från ABB och blev mot slutet av året färdiga med sitt integrationsarbete och uppnådde lönsamhet sista kvartalet. Bolaget, som tillverkar produkter för mätning av olika energislag som el-, fjärrvärme-, gas- samt vattenförbrukning, studerar fortsatt ytterligare förvärvsmöjligheter. Mer än hälften av bolagets omsättning genereras av export till Norden och övriga Europa. Grundades: 1999 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Mats Cederholm Göran Skyttevall Telenor Ventures 32,8 mkr Ledstiernans ägarandel: 46,3 % Totalt investerat kapital: 71 mkr Omsättning mkr: 2,6 65,2 1) Resultat mkr: -21,1 neg Antal anställda: (North Node) ) 1) Inkl. förvärvet av ABB metering 17

20 SVM North Node ett helhetsgrepp på energimätning SVM North Node är ledande i Sverige inom värmemätning och arbetar aktivt med olika typer av AMR-system (automatisk mätaravläsning) för energibolag och fastighetsbolag. Mer än hälften av bolagets omsättning genereras av export till Norden och övriga Europa. Med SVM North Nodes produkter och systemlösningar kan energibolag, fastighetsbolag och värmeverk skapa förutsättningar för ökad lönsamhet, minskad belastning på miljön och samtidigt nå kostnadsbesparingar. SVM North Node levererar allt från enskilda värmemätare till system med automatisk avläsning och driftsklara kommunikationssystem Erfarenhet och nytänkande SVM North Node har drygt 60 års erfarenhet av energimätning och att leverera kvalitetsprodukter till svenska och utländska energibolag. De senaste åren har SVM North Node dessutom gått i bräschen för att använda bredband till nyttotjänster som mätning av vatten- och elförbrukning, trygghets- fukt- och brandlarm. SVM North Node har idag en heltäckande kompetens inom energimätning, fjärrvärme och nyttotjänster. Energibolag, fjärrvärmeleverantörer och fastighetsbolag erbjuds en svensk helhetslösning för automatisk mätdatahantering av el, värme och vatten. Systemet kopplar ihop mätare, sensorer och funktioner och levererar data för driftövervakning, optimering och debitering. För fastighetsägare erbjuds dessutom en rad nyttofunktioner, såsom individuell el-, vatten- och värmemätning, trygghetslarm, fuktlarm, meddelandehantering, övervakning av brandvarnare etc. Grundades: 1999 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Mats Cederholm Göran Skyttvall Telenor Ventures 32,8 mkr Ledstiernans ägarandel: 46,3 % Totalt investerat kapital: 71 mkr Omsättning mkr: 2,6 65,2 1) Resultat mkr: -21,1 neg Antal anställda: (North Node) ) 1) Inkl. förvärvet av ABB metering Marknad och marknadspotential SVM North Node är marknadsledande inom energimätning av fjärrvärme i Sverige. Marknaden uppskattas till 1,1 miljarder kronor per år, med en årlig tillväxt på 3 %. Marknaden för tjänster till fastighetsbolag är under uppstart. SVM North Node är den enskilt största leverantören av helhetslösningar för el- och vattenmätning till fastighetsbolag. Under 2003 utgjorde försäljningen av produkter för fjärrvärme 81 % av omsättningen. 21 % utgjorde försäljning av AMR-system varav 13 % motsvarade mätinsamlingssystem till fastighetsbolag och 8 % system till energibolag. 18

Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie.

Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie. tterligare kapital till Repeatit tillväxt inom trådlöst bredband. Extra bolagsstämma dstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans port ljbolag GordionInfomakers

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation Årsredovisning 2004 Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i 1999

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ledstiernan har idag en kapitalmarknadsdag på Grand Hotel i Saltsjöbaden. Följande information kommer att presenteras under dagen.

Ledstiernan har idag en kapitalmarknadsdag på Grand Hotel i Saltsjöbaden. Följande information kommer att presenteras under dagen. LEDSTIERNAN AB Pressrelease 2001-10-04 Ledstiernan har idag en kapitalmarknadsdag på Grand Hotel i Saltsjöbaden. Följande information kommer att presenteras under dagen. Ekonomisk situation Ledstiernan

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001 Resultat efter finansnetto första halvåret -162 MSEK efter nedskrivningar i portföljen med -150 MSEK, varav Digital Mobility står för hälften. Eget kapital 616 MSEK eller 5:65

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer