En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1"

Transkript

1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB

2 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra en årsredovisning som vanliga människor inte förstår verkar jättedumt, vi vill ju att våra medlemmar ska förstå och kunna påverka. Därför har vi försökt göra en enklare årsredovisning, som innehåller ordlista, förklaring av de ekonomiska termerna och exempel ur vardagen som du kan känna igen dig i. Verktyg som förhoppningsvis hjälper dig att tolka innehållet. Du kan till och med göra din egen balans- och resultaträkning i ett formulär du hittar på sid När du förstår blir det roligare och lättare att vara med och påverka livet för oss alla som bor i HSB. Trevlig och lärorik läsning! ordlista Avistamedel Med ordet menas all inlåning som sker på villkor att kunden har rätt att när som helst ta ut sina pengar. Balansräkning En sammanställning som beskriver ett företags till - gångar, skulder och eget kapital. Brutto Värde före avdrag. Byggnadskreditiv Ett lån som betalas ut allteftersom byggkostnaderna uppstår. Byggtiden är ofta lång och då är det bra att kunna ta ut pengar i den takt de behövs. Checkkredit Knuten till bankkontot och ett sätt att kortsiktigt låna pengar av banken upp till ett avtalat maxbelopp. Man betalar bara ränta när man utnyttjar krediten. För denna möjlighet betalas en årlig avgift till banken. Finansiering Hur organisationen skaffar pengar för att genomföra projekt. Fordring Rätt att erhålla en prestation, ofta pengar. Förvaltningsberättelse En del av ett företags årsredovisning som beskriver händelser under året. Förvärv Köp, inköp, uppköp. Inventarier Tillgångar som används under en längre tid, till exempel kontorsmöbler. En företagsgrupp (moderbolag + dotterbolag = koncern). Konjunktur Rådande ekonomiskt tillstånd (innehållande inflation, arbetslöshet och tillväxt). Konstituera Bilda, grunda, stifta. Likvida medel Direkt tillgängliga pengar (till exempel kontanter eller bankkonto). Marknadsvärde Det värde som en fastighet eller tjänst har enligt bedömningar på marknaden. Moderbolag Huvudbolaget i en koncern, äger minst 50 % av dotterbolagsaktier. Netto Värde efter avdrag. Nominell Utgångsvärde till exempel på ett värdepapper. Ramavtal Övergripande avtal. Resultaträkning En redogörelse för en rörelses samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Revisionsberättelse En årlig skriftlig redogörelse som innehåller resultatet av slutförd revision. Rörelseresultat Resultat av verksamheten, i kronor. Schablonvärde Uppskattat värde. Tertial Ett tredjedels år. Årsredovisning En offentlig, årlig rapport med ekonomisk och finansiell information till bolagsintressenter, medlemmar, ägare etc. som du enligt lag är skyldig att lämna till Bolagsverket. En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 Innehåll 02. Förord och ordlista 04. HSB Uppsala där möjligheterna bor 05. Utgångspunkter för HSB Uppsalas verksamhet Mål Marknad Gemensamma styrdokument Finansverksamhet Utvecklingsarbete Kvalitetsarbete Miljö Information Kompetensutveckling IT 06. Om balansräkning 08. Föreningsverksamhet 10. Egna fastigheter 11. Förvaltningstjänster 12. Om resultaträkning 13. Nyproduktion 14. Förvaltningsberättelse 16. Resultaträkning 17. Balansräkning 19. Kassaflödesanalys 20. Boklutskommentarer och noter 30. Revisionsberättelse 31. Rapport Föreningsstyrning Föreningsstämma Valberedning Styrelse Styrelsens ersättning Styrelsens arbetsordning, sammanträden och oberoende Externa revisorer 32. Presentation styrelse 34. Presentation ledningsgrupp 35. Rapport Föreningsstyrning VD och förenings-/koncernledning Efterlevnaden av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument Representation i HSB Riksförbund och HSB ProjektPartner AB Föreningens interna kontroll och finansiella rapportering 37. Gör din egen balans- och resultaträkning Idé och grafisk form: Zellout. Tryck: Åtta.45

3 hsb uppsala där möjligheterna bor Utgångspunkter för HSB Uppsalas verksamhet fter den stora nedgången i konjunkturen under 2008, började vändningen under Från en situation under hösten 2008, då bostadsefterfrågan i princip helt bortföll, kunde HSB Uppsala avläsa en successivt ökad efterfrågan. Särskilt under hösten 2009 tog försäljningen fart och ledde bl.a. till att den nyproducerade HSB Brf 98 Fyrisvallen, med 102 lgh, kunde slutförsäljas strax efter årsskiftet 2009/2010. På samma sätt har intresset för tomtförsäljningen i Vretalund, Storvreta tagit ordentlig fart. Vid årsskiftet återstod endast 13 av de urspr ungligen 59 tomterna. Uppsala län och i första hand Uppsala kommun, har genomgått en anmärkningsvärd utveckling under en följd av år, med stora befolkningsökningar. Bakgrunden är välkänd med kommunens robusta näringslivsstruktur, den offentliga verksamheten, inkl universiteten samt kommunens geografiska läge. I förslaget till översiktsplan för Uppsala kommun framgår att man räknar med en fortsatt befolkningstillväxt, vilken skulle generera ett behov av ca nya lägenheter fram till 2030, det vill säga ca lägenheter per år. Som etablerad och uthållig aktör inom bostadssektorn, vill HSB Uppsala självklart medverka till en fortsatt god utveckling. Föreningen har en lång rad projekt i olika utvecklingsskeden, vilka långsiktigt kommer att garantera tillgången till byggbar mark. En av de viktigaste händelserna under verksamhetsåret var försäljningen av aktierna i Städab. Bolaget bildades ursprungligen för att ombesörja trappstädning och butiksstäd, men förändrades genom åren till ett renodlat entreprenadbolag inom städområdet. Utvecklingen ledde till att bolaget fick en mycket marginell del av sin verksamhet inom HSB-sfären, medan andra kundgruppers andelar ökade i betydande grad. Vi har nu, efter en omfattande översyn av bolaget, kunnat överlämna det till en professionell ägare inom städområdet och dessutom realisera en ekonomisk vinst vid försäljningen. Underhållet av HSB Uppsalas egna hyresfastigheter har fortsatt på en hög nivå. Vi ser nu möjligheter att under de närmaste åren anpassa kostnaderna för underhåll till en lägre nivå. För förvaltningen av våra egna hyresfastig heter tecknades i början av året ramavtal inom vissa hantverksområden, bl.a. i syfte att pressa underhållskostnaderna. Under året har klimatfrågorna präglat samhällsdebatten. De åtaganden som HSB Uppsala gjort, innebärande en halvering av CO2-utsläppen, har vi försökt uppnå genom att gå över till s.k. grön el för de egna fastigheterna. Ett avtal om grön el, har tecknats, vilket kan nyttjas även av HSB bostadsrättsföreningar. Klimatavtalet har också lett till att samtliga anställda med bil i tjänsten har utbildats i eco-driving. HSB Uppsala har dessutom gjort en mindre investering som del ägare i ett vindkraftverk. Jag ber att få tacka alla HSB-bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar, som visat oss förtroende. Jag vill också tacka personalen på HSB Uppsala och i dotterbolagen för de insatser som gjorts under året. Hans Johansson Verkställande direktör HSB Uppsala som är medlemsägt skapar ett tryggt och prisvärt boende genom sparande, byggande och förvaltning. Verksamheten bedrivs utifrån föreningens stadgar och de riktlinjer som styrelsen fastställer. För att tydliggöra medlems- respektive affärsperspektivet har vi organiserat verksamheten i olika juridiska personer. Affärsverksamheten bedrivs till största delen genom tre helägda dotterbolag. I HSB Uppsala ek. för finns i huvudsak funktioner för koncernledning, medlemsverksamhet, nyproduktion, ägande och förvaltning av hyresfastigheter samt tillhandahållande av förvaltartjänster. Nyproduktionen av bostäder bedrivs genom ett samarbetsavtal med HSB ProjektPartner AB. Mål n HSB Uppsala skall öka förtroendet bland medlemmarna i föreningen, genom att utgöra ett attraktivt alternativ för boende och förvaltning, kännetecknat av engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. n HSB Uppsala skall agera för att stärka bostadsrättens roll i samhället och skapa förutsättningar för en fram tida nyproduktion av bostads- och hyresrätter i Uppsala län. Marknad HSB Uppsalas enskilda medlemmar och HSBs bostadsrättsföreningar utgör basen för verksamheten. Den affärsdrivande service- och förvaltningsverksamheten riktar sig till bostadsrättsföreningar, andra fastighetsägare och övriga aktörer på fastighetsmarknaden. Marknaden för förvaltningsavdelningen är i första hand bostadsrättsföreningar, såväl medlemsföreningar i HSB Uppsala som andra bostadsrättsföreningar. Vårt verksamhetsområde är Uppsala, Knivsta, Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Gemensamma styrdokument HSB-rörelsen har vissa gemensamma styrdokument. Ett är HSBs kod för föreningsstyrning. Redovisning av arbetet med koden görs i Rapport föreningsstyrning som ingår i denna årsredovisning. Ett annat styrdokument är HSB Kompassen, som innehåller grundläggande synsätt inom följande områden: Finansverksamhet För HSB Uppsala har styrelsen fastställt en finanspolicy. I den regleras förvaltningen av likvida medel, kredi t - givning och kapitalförsörjning. Ytterligare upplysningar framgår av förvaltningsberättelsen och föreningsstyrningsrapporten. Utvecklingsarbete En stor del av det konkreta utvecklingsarbetet sker i första hand direkt i våra verksamheter, både i HSB-föreningen och i dotterbolagen. Därutöver deltar HSB Uppsalas personal i vissa nationella nätverk för erfarenhetsutbyte och utveckling. Viktiga utvecklingsinsatser sker också i direkt samverkan mellan olika HSB-föreningar. Kvalitetsarbete Under 2009 har arbetet med att ut veckla och förbättra kvalitetsledningssystemen i koncernen fortsatt. Uppgradering har skett till SS-EN ISO 9001:2008. Miljö HSB Uppsala har anslutit sig till HSBs klimatavtal. Under året har detta medfört betydande insatser för att minska CO2-utsläppen. Övergång till grön el, övergång till alternativa drivmedel och utbildning i eco-driving är några exempel. För att följa utvecklingen inom vindkraftområdet och bygga upp kunskap inom området, har föreningen köpt andelar i HSB Vind Umeå ek. för. ens verksamhet inom området utgår från de certifierade miljöledningssystemen enligt SS-EN ISO 14001:2004. Information Föreningens arbete med informationsfrågor redovisas i avsnittet Föreningsverksamhet. Kompetensutveckling I samband med medarbetarsamtalen kartläggs utbildningsbehovet. Kartläggningen leder till upprättandet av utbildningsplaner inom varje avdelning. Utbildning sker både internt och med anlitande av externa kursanordnare. Beskrivning av utbildningsinsatser för förtroendevalda inom HSB lämnas i avsnittet Föreningsverksamhet. IT Föreningen hanterar stora mängder IT-baserad information. För att styra verksamheten med avseende på bl.a. integritet och säkerhet, har HSB Uppsalas styrelse fastställt en ITpolicy som gäller för alla enheter i koncernen. 4 HSB 2009 HSB

4 Balansräkning Balansräkning är en sammanställning av ett företags eller en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle, till exempel årsbokslut. Balansräkningen brukar ställas upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan och eget kapital och skulder på den andra. De två sidorna är lika stora, eftersom eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Balansräkningen ger en ögonblicksbild av företagets eller organisationens ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Vanligtvis gör man en balansräkning i samband med en års redovisning på den så kallade balansdagen. Det är den 31 december om företaget har ett räkenskapsår som löper som ett kalenderår. I årsredovisningen kan till exempel banker, investerare eller andra intressenter utläsa företagets eller organisationens värde och ekonomiska status. Här har vi översatt orden från balansräkningen så att du kan dra paralleller till din privata ekonomi: tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella Abonnemang till exempel Viasat/Programvaror (dator) Materiella Huset/Lägenheten/Bilen/Soffan/Matbordet Finansiella Sparobligationer/Fonder/Placeringar Omsättningstillgångar Varulager Maten i kylskåpet/kläderna i garderoben Kortfristiga fordringar lån till kamrat/förskottsbetalning på semesterresa Placeringar/likvida medel Bankkonto/Sparkonto Privat eget kapital och skulder Bundet Eget Kapital Fritt Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Egna pengar som bundits i lägenheten/bilen (till exempel privat insats) Egna pengar som står fritt att använda Öronmärkta pengar på kontot för bilreparationer/nya fönster/allmänt underhåll Skulder till banken på lägenheten eller bilen Kortkredit på bankkortet/lån från kamrat eller annan samt det som ska amorteras under året på långfristiga skulder ställda panter Tillgångar som är pantsatta för lån hos banken. Eget Kapital Tillgångar Här har vi översatt orden från balansräkningen till exempel i företag eller organisation: tillgångar Företag Anläggningstillgångar Immateriella Goodwill/Programvara Materiella Hus/Mark/Inventarier Finansiella Kapitalplaceringar på längre sikt Skulder Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar lager av varor/pågående, ej avslutade jobb Kundfordringar/Skattefordringar/Övriga fordringar Placeringar/likvida medel Bankkonto/Plusgiro/Korta placeringar eget kapital och skulder Bundet Eget Kapital Fritt Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kapital som inte får lyftas ur rörelsen Kapital som kan lyftas ur rörelsen En reservering för eventuell framtida kostnad Skulder som förfaller till betalning längre bort än 1 år Skulder som förfaller till betalning inom 1 år (även den del av långfristiga skulder som förfaller) ställda panter Tillgångar som är pantsatta för lån hos banken. 6 HSB 2009 HSB

5 Föreningsverksamhet Information HSB arbetar med kommunikation på många nivåer. HSB Riksförbund ansvarar dels för våra gemensamma varumärkesstärkande aktiviteter dels för marknadsföring mot potentiella medlemmar och opinionsbildning mot beslutsfattare och politiker. HSB Uppsala arbetar med att, via flera kanaler, nå ut med information till medlemmarna. Det sker bland annat genom våra tidningar, vår hemsida och i direkt dialog. Hemsida HSB Riksförbund lanserade under året en ny hemsida. Där finns gemensam information från riksförbundet samt lokalt anpassad. Den första sidan är tänkt som ett skyltfönster, den visar ett litet utbud av viktig information. Under året löpte HSB Uppsalas avtal med leverantören av hemsidan ut och efter utvärdering anslöt vi oss vid årsskiftet till den nya riksgemensamma. Med start i januari 2010 fylls den nya hemsidan successivt på med information. Hemsidesbesök Tidningar HSB ger på förbundsnivå ut två tidningar, Hemma i HSB och Uppdraget. Hemma i HSB är vår gemensamma medlemstidning och trycks i en upplaga på över ex emplar vilket gör den till en av landets största. I den disponerar vi åtta lokalt anpassade sidor. Tidningen har hittills kommit ut med åtta nummer per år men kommer från och med 2010 att krympa till sex nummer per år. En omprioritering av resurserna har gjorts på förbundsnivå för att utveckla den gemensamma hemsidan. Uppdraget är också en riksgemensam tidning och går till alla förtroendevalda och anställda med fyra nummer per år. HSB Uppsala producerar lokalt StyrelseNytt som samdistribueras med Uppdraget. Tillsammans når de närmare 900 förtroendevalda i länet. Medlem Kärnan i en kooperativ förening är den enskilde medlemmen. Med den allt, utan den inget. HSB Uppsala ägs av drygt bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar, bosparare och enskilda medlemmar. Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna uppnå det goda boendet. Medlemsverksamheten i HSB Uppsala omfattar utbildning, seminarier, information, dialoger, ordförandekonferenser, HSB-ledamöter och medlemsförmåner. Antal medlemmar: Fördel HSB Medlemskapet i HSB ger fördelar. Som medlem får man förmånliga erbjudanden på riks- och regional nivå. Information finns dels i tidningen Hemma i HSB dels på vår hemsida HSB Riksförbund erbjuder kostnadsfri juridisk medlemsråd givning. BoRevision har speialiserat sig på bostadsrättsföreningar och erbjuder HSBmedlemmar tjänster mycket förmånligt Utbildning HSB Uppsala erbjuder årligen utbildningar och kurser för styrelser inom ekonomi, juridik, förvaltning, underhållplanering, miljö, revision och Under 2009 har 13 kurser och konferenser hållits. I vår strävan att uppnå så god kvalitet som möjligt på utbildningarna görs en utvärdering efter varje tillfälle i syfte att fånga upp signaler som gör att vi kan förbättra oss ytterligare. Antal deltagare i utbildningar och på dialoger: ,3 4,3 4,1 4, HSB-ledamot HSB ledamoten är en fullvärdig styrelseledamot i samt liga HSB bostadsrättsföreningar. Ledamoten utses formellt av HSB Uppsalas styrelse och fungerar som en viktig länk mellan HSB föreningen och bostadsrättsföreningen, för att ge styr elser stöd och vägledning i deras arbete. Snittbetyg på en 5-gradig skala. BoSpar Medlemskap och bosparande i HSB gör att man kan ställa sig i turordning för nya HSB-bostadsrätter överallt i Sverige. Medlemmar har alltid förtur före ickemedlemmar. Den 19 mars hölls årsmöte i bospargruppen. Där valdes 4 representanter till HSB Uppsalas föreningsstämma och informerades om pågående och planerade byggprojekt. Vid utgången av 2009 uppgick antalet bosparare till Under året har en genomgång och rensning skett av bosparare som inte längre är medlemmar. Antal bosparare: HSB 2009 HSB

6 Egna fastigheter Förvaltningstjänster Uppsala Bostäder lokalyta Löten 4:3 Ferlinsgatan Kvarngärdet 29:4 S:t Persgatan Fålhagen 6:2 Botvidsgatan Dragarbrunn 26:5 Östra Ågatan Fålhagen 21:3 Hj. Brantingsgatan 15 8 Luthagen 63:3 Kyrkogårdsgatan Luthagen 67:7 Sysslomansgatan Kungsängen 8:4 Östra Ågatan Flogsta 16:1 Sernanders väg Dragabrunn 5:5 Kungsgatan Fålhagen 23:6 Frodegatan Torkelsgatan 9, Österängsgatan 4, 6A-B Boländerna 9:12 Märstagatan 4-6 Knivstagatan Librobäck 9:2 Vallongatan Enköping S:t Ilian 7:1, 15:4 S:t Larsgatan långgatan 7-11 Fjärdhundragatan 8-12 S:t Olofsgatan Skyttegatan 2-4 Salagatan 7-9 Vårfrugatan 5A-7B Galgvreten 37:1, Örtagatan :2, 37:3, 39:1, 39:2 Fabriksgatan 7-13 Österbybruk Österbybruk 1:332 Gimogatan 2-28 Hammargatan 3-5 Försäljningen av HSB Uppsalas tomter i Vretalundsområdet Storvreta har under året uppgått till 16 st tomter. Vid årsskiftet kvarstår 13 st. I fastighetsbeståndet finns idag st lägenheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på m2. I Uppsala har 101 st lägenheter bytt hyresgäster under det gångna året och i Enköping 95 st vilket innebär ett omflyttningstal för Uppsalas del på ca 15 % och ca 20 % för Enköping. Fastigheterna rymmer även uthyrningsbara lokaler med en totalyta på m2. På investeringssidan kan nämnas att under 2009 har bland annat fasadrenoveringar med fönsterbyten färdigställts, takrenoveringar och hissbyten har även skett i flera av våra fastigheter. Samt en tillbyggnad och utbyggnad i en av de kommersiella fastigheterna. Det löpande underhållet har dels bestått i lägenhets renoveringar mestadels vid omflyttningar dels vattenskador som åtgärdas fortlöpande. Mål Huvuddelen av HSB Uppsalas fastighetsbestånd skall bestå av uthyrningsbar bostadsyta. Uthyrningen skall i första hand ske till föreningens bo sparande medlemmar. långgatan Summa egna fastigheter m 2 Egna exploateringsfastigheter Storvreta 1:93 L lena-årby 3:4,1,3,4 Fullerö 23:13,7 Storvreta 1:94 L lena-årby 4:4 Tierp 87:5 Storvreta 3:15 L lena-årby 4:7 Tierp 132:3 Kronåsen 5:8 Förvaltningsenhetens uppdrag är att erbjuda tjänster inom fastighetsförvaltning i första hand till bostadsrättsföreningar, såväl medlemsföreningar i HSB Uppsala som privata bostadsrättsföreningar, andra kommersiella verksamheter samt till vår egen fastighetsavdelning. I uppdraget ingår att vara kundens rådgivare och rapportör om det som händer i föreningens löpande arbete, upprättande av avtal för fastighetens drift exempelvis renhållning, fastighetsskötsel, lokalvård, bredband m.m. Administrera uthyrning av lokaler, vara kontaktperson till entreprenörer. HSB Uppsalas förvaltare hjälper även till med att utföra besiktningar, miljöanpassade upphandlingar av entreprenadtjänster och rådgivning. Från oss kan alla våra kunder få ett färdigt och specifikt anpassat avtalsförslag på fastighetsförvaltning. Under året har programmet för underhållsplaner ändrats till Summarum, en vidareutveckling av HSB 90. Nöjda kunder Med HSB Uppsalas förvaltare och deras kunskap och kompetens känner sig våra kunder trygga och nöjda. För att kunna ge våra kunder hög servicenivå satsar förvaltningsavdelningen på utbildning och utveckling för personalen. Utbildningstillfällena i år har inriktat sig på försäkringsfrågor samt nya krav och regelverk inom byggsektorn. HSB Uppsalas koncernbolag Bildat: Nettoomsättning 2009: 69,0 mkr. Anställda vid årsskiftet 2009/2010: 88. I HSB Uppsala koncernen sedan Upplands Boservice AB Den tekniska fastighetsförvaltningen omfattar flertalet förekommande arbeten med anknytning till fastighetsskötsel. Däri ingår allt från löpande drift- och skötselåtgärder till ombyggnader av våtrum, kök och tvättstugor. Den ekonomiska uppdragsförvaltningen omfattar i princip alla administrativa tjänster som erfordras för att förvalta bostäder och andra fastigheter. Företagets ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 respektive miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Mål Att verka för att samliga kunder som idag har underhållsplaner i Fonda byter till nya system inom tre år. Inom förvaltningsavdelningen upprättas och revideras underhållsplaner efter beställning. De flesta föreningar använder idag underhållsplan Summarum. Anslutningsgraden ligger på ca tio föreningar och år. Vår förhoppning är att de föreningar som idag använder Fonda kommer att ansluta sig till Summarum fram till Under 2010 är målet att få igång en onlinetjänst där kunderna som är anslutna får tillgång till sin underhållsplan direkt via internet. Kundantal I dagsläget har vi uppdraget åt 60 bostadsrättsföreningar där vi förvaltar ca lgh och kommersiella lokaler till en yta av m2. Vårt verksamhetsområde är Uppsala, Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Nya uppdrag under 2009 Under året som gått har avdelningen tecknat avtal med 3 nya kunder. Bildat: Nettoomsättning 2009: 22,0 mkr. Anställda vid årsskiftet 2009/2010: 15. I HSB Uppsala koncernen sedan He-bo i Uppsala AB Företagets verksamhet omfattar i första hand fastighetsägare i Uppsala och Stockholms län. Företaget erbjuder tekniska tjänster inom områdena el, värme, ventilation, styr&regler och kyla samt även vissa byggnadsarbeten. Bildat: Nettoomsättning 2009: 55,7 mkr. Anställda vid årsskiftet 2009/2010: 63. I HSB Uppsala koncernen sedan ETF Service I MÄLARDALEN AB ETFs verksamhetsområde är Enköping och Håbo kommun. Företaget är verksamt inom fastighetsskötsel och teknik; allt från löpande drift- och skötselåtgärder, vvs, el, ventilation samt styr- och övervakning till rena entreprenadåtaganden. Den ekonomiska förvaltningen omfattar samtliga administrativa tjänster som erfordras för att förvalta bostäder och fastigheter. Företagets ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 respektive miljöcertifierat enligt ISO 14001: HSB 2009 HSB

7 Resultaträkning Resultaträkningen är en redogörelse för ett företags eller en organisations samtliga intäkter och kostnader under en period, till exempel räkenskapsåret och resultatet av detta är vinst eller förlust. Den visar helt enkelt hur det gått för företaget eller organisationen under räkenskapsåret. Här har vi översatt orden från resultaträkningen så att du kan dra paralleller till din privata ekonomi: Omsättning Kostnad sålda tjänster Bruttoresultat Bruttolön, barnbidrag Skatt nettolön (det du får kvar när skatten är dragen) Privat Administrationskostnader löpande kostnader, mat, el, hyra, bensin, dagisavgift Rörelseresultat Bruttoresultat minus administrationskostnader Finansiella poster Ränteintäkter på mina placeringar (till exempel fonder) Räntekostnader på mina lån Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Intäkter Kostnader Här har vi översatt orden från resultaträkningen till exempel i företag eller organisation: Omsättning Intäkter i verksamheten Företag Kostnad sålda tjänster Direkta kostnader i varje objekt (förening) Bruttoresultat Resultat av objektens (föreningens) verksamhet Administrationskostnader Kostnader för ledning, administration och marknadsföring Rörelseresultat Resultat för verksamheten (intäkter minus kostnader) = Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat från andelar i andra intressebolag Ränteintäkter Räntekostnader Verksamhetens resultat Resultat Nyproduktion HSB Uppsala erbjuder medlemmar och andra, ett miljövänligt boende med god kvalitet i nyproducerade bo - stadshus. HSB Uppsala erbjuder också medlemmarna att förvärva tomter för småhusbyggande. Nyproduktionen sker i huvudsak i samarbete med HSB ProjektPartner AB. HSB Brf 89 Järnvägsparken överlämnades till de bo - ende vid en extra föreningsstämma i december Bostadsrätterna till tre av de så kallade takvåningarna (radhusen) förvärvades enligt garantiavtalet av HSB, som nu har vidareförsålt lägenheterna. Under hela 2009 pågick produk tionen av 102 lägenheter i HSB Brf 98 Fyrisvallen. Produktionen färdigställs i början av Planeringen för ca 40 lägenheter med bostadsrätt inom gamla brandstationsområdet vid Kungsgatan i Uppsala på börjades under Säljstarten planeras ske under Planeringen för de tio radhusen med äganderätt på Ulleråkersområdet fortsatte under 2009 och är i princip avslutad. Försäljningen av radhusen sker under Fortsatta studier gjordes under 2009 beträffande projektet Orgelpipan på Kapellgärdet i Uppsala. Det är idag osäkert när sälj- och byggstart kan ske. Ambi tionen är att lyfta fram projektet under senare delen av Vissa markfrågor skall klaras ut avseende Gränby Backe, Uppsala varefter beslut om produktion kan tas. HSB Uppsala har under senare år byggt upp en be tyd - ande projekt- och markportfölj, vilket tryggar möjlig heterna till nyproduktion under en lång följd av år. 12 HSB 2009 HSB

8 Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen för HSB Uppsala ek. för med org. nr och med säte i Uppsala, avger härmed årsredovisning för koncernen och föreningen för verksamhetsåret 2008 (siffror inom parentes avser föregående år). Organisation och verksamhet en består av moderföreningen HSB Uppsala ek. för samt de helägda dotterbolagen Upplands Boservice AB, He-Bo i Uppsala AB och ETF Service i Mälardalen AB. HSB Uppsala är verksam i Uppsala, Knivsta, Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Förutom nyproduktion av lägenheter har koncernen koncentrerat sin verksamhet på medlemsverksamhet, teknisk och administrativ förvaltning, fastighetsservice och förvaltning av egna fastigheter. Under året har samtliga aktier i det tidigare helägda dotterbolaget Städab Uppsala AB överlåtits. Fastighetsbestånd Den 31 december omfattade HSB Uppsalas fastighetsbestånd 31 (31) fastigheter. 19 (19) av dessa utgjorde fastigheter med huvudsakligen bostäder och 2 (2) var fastigheter med huvudsakligen lokaler. Resterande fastigheter bestod av exploateringsmark. Total uthyrningsbar yta var m2 ( m2) och det bokförda värdet uppgick till 489 mkr (484 mkr). Finansiering Den genomsnittliga räntesatsen för räntebärande lån den 31 december var 2,21 % (4,28 %). Totalt uppgick lånen till 337 mkr (342 mkr), varav 54 mkr (117 mkr) hade en bindningstid på mer än ett år. Genomsnittlig räntebindningstid för samtliga lån uppgick till 0,7 år (0,4 år). HSB Uppsalas intresseföretag Bolätt Bostad AB har förvärvat fastigheterna Uppsala Boländerna 6:3 och 7:1. Förvärvet ingår som ett led i framtida bostadsbebyggelse i kvarteret. HSB Uppsala har till 50% delfinansierat förvärvet. Tillsammans med tidigare delfinansiering av förvärv av aktier i ett fastighetsbolag i Librobäck, har HSB Uppsala lämnat reverslån på totalt 53,6 mkr till intresseföretag. Lånen löper ränte- och amorteringsfritt. Inlåning från förvaltade kunder Inlåningen från förvaltade kunder bestod av avistamedel 205 mkr (166 mkr) och bunden inlåning 132 mkr (144 mkr) totalt 337 mkr (310 mkr). HSB Uppsala har säkerställt inlåningen genom att det fanns 290 mkr (280 mkr) tillgängliga för utbetalning inom högst en vecka, vilket motsvarar 86 % av inlånade medel. Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska minst 80 % av inlånade avistamedel kunna återbetalas inom fem bankdagar. Tillgängliga medel fördelade sig på avistamedel kassa och bank 112 mkr (125 mkr), kortfristiga placeringar 98 mkr (86 mkr), delfinansiering av nyproduktion där byggnadskreditiv fanns att utnyttja 16 mkr (5 mkr) samt outnyttjad checkkredit 64 mkr (64 mkr). Dessutom fanns outnyttjat belåningsutrymme i egna fastigheter på ca 140 mkr (120 mkr). Med anledning av ett allt större antal förvaltningsavtal med icke medlemsföreningar, för vilka medelsförvaltning via avräkningsförfarande avtalats, har HSB Uppsala hos Finansinspektionen ansökt om registrering som inlåningsföretag. Sedan juni 2008 är HSB Uppsala registrerat som inlåningsföretag samt som företag som bedriver viss finansiell verksamhet. Investeringar och resultat ens investeringar i inventarier uppgick till tkr (4 454 tkr). För moderföreningen uppgick investeringarna i inventarier till 0 tkr (186 tkr). Investeringarna i fastigheter uppgick till tkr ( tkr), varav tkr ( tkr) har investerats i befintliga fastigheter. Installationer i annans fastighet har utförts med 339 tkr (0 tkr). ens rörelseresultat uppgick till tkr ( tkr). Resultatet före skatt uppgick till - 56 tkr (- 678 tkr). För moderföreningen uppgick rörelseresultat till tkr ( tkr). Föreningens resultat före skatt uppgick till tkr (2 005 tkr). I koncernens rörelseresultat 2008 ingår en engångskostnad avseende tidigare felperiodiserade löner inklusive sociala avgifter med tkr. Värdering av tillgångar HSB Uppsalas aktier i He-Bo i Uppsala AB var tidigare nedskrivna med tkr. Återföring av nedskrivningen har gjorts och det bokförda värdet på aktierna uppgår nu till anskaffningsvärdet tkr. Ett bedömt marknadsvärde för HSB Uppsalas fastighetsbestånd har framtagits genom direktavkastningsberäkning. Vid beräkningen har driftnettot för resp. fastighet använts med korrigering av reparations- och underhållskostnader till ett schablonvärde per fastighet. Som avkastningskrav har generellt 6 % använts på fastigheterna i Uppsala, 7 % i Enköping och 8 % i Österbybruk. Det bedömda marknadsvärdet för samtliga fastigheter har beräknats till 658 mkr. Bokfört värde på balansdagen var 489 mkr. Återföring av tidigare nedskriven fastighet ingår i årets resultat med tkr. I 2008 års resultat gjordes nedskrivning av finansiella tillgångar med tkr. I årets resultat har tkr av nedskrivningen återförts. Tillgångarna består av placeringar med olika bindningstider, som på balansdagen har värderats till ett värde under det nominella värdet. Av totalt nedskrivet belopp tkr (8 316 tkr) avser 826 tkr (3 441 tkr) nedskrivning av kapitalgaranterade placeringar, vilket innebär att återvinning av nedskrivet be lopp sker på återbetalningsdagen. Reservering för osäkra fordringar har gjorts med netto tkr (179 tkr) och uppgår per balansdagen till tkr (900 tkr). Övriga tillgångar bedöms ha ett marknadsvärde motsvarande det bokförda värdet. Väsentliga händelser under verksamhetsåret Antalet medlemmar ökade under 2009 med 51 till (17 168). Samtliga aktier i det tidigare helägda dotterbolaget Städab Uppsala AB har överlåtits per den 30 september Resultatet av affären redovisas under rubriken Resultat från övriga finansiella tillgångar. Fem år i sammandrag, koncernen Nettoomsättning, mkr 240,8 244,3 274,9 291,1 252,4 Resultat efter finansiella poster, mkr 3,8 11,6 11,9-0,7-0,1 Balansomslutning, mkr 810,4 947,4 945,4 893,0 879,2 Eget kapital, mkr 116,4 133,0 140,3 138,4 138,8 Avkastning på eget kapital, % 3,3 9,3 8,7 0,0 0,0 Avräkningslikviditet, % 102,0 100,2 80,8 73,3 67,1 Soliditet, % 14,4 14,0 14,8 15,5 15,8 Justerad soliditet, % 30,6 36,4 33,4 31,8 34,2 Medeltal anställda Nyckeltalsdefinitioner framgår av efterföljande redovisnings- och värderingsprinciper. Produktion av 102 bostadslägenheter i HSB Brf 98 Fyrisvallen i Uppsala pågår. Första inflyttning gjordes i oktober Sista inflyttning beräknas till april Delar av vår mark i Storvreta blev planlagd under Under 2009 har 16 (7) småhustomter för villabebyggelse sålts. Ytterligare 13 tomter var vid årsskiftet till försäljning. Förväntad framtida utveckling Medlemsantalet förväntas öka under Produktionsstart av ca 10 lägenheter i småhusbebyggelse på fastigheten Uppsala, Kronåsen 5:8 beräknas ske under 2010, liksom fortsatt försäljning av småhustomter i Storvreta. Försäljning av Brf 76 Brandstation med 37 lägenheter i centrala Uppsala beräknas kunna påbörjas under Förslag till disposition av föreningens vinst ens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till tkr varav årets vinst är 386 tkr. Erforderlig avsättning till bundna reserver är 459 tkr. Till föreningsstämmans förfogande står hos moderföreningen Balanserad vinst ,90 Årets vinst ,65 Sammanlagda medel ,55 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till reservfonden avsätta ,00 I ny räkning balanseras ,55 Sammanlagda medel ,55 Föreningens och koncernens ställning vid årets slut och resultatet av årets verksamhet framgår av efterföljande resultatoch balansräkningar, noter och kommentarer. 14 HSB 2009 HSB

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer