Hållbart arbete i informationssamhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart arbete i informationssamhället"

Transkript

1 Hållbart arbete i informationssamhället Slutrapport från projektet Call Center i utveckling långsiktigt hållbart arbete med kunder på distans Per Tengblad och Anders Wiberg, ATK Arbetstagarkonsult AB Louise Herrman och Mårten Backström, Nomos Management AB Vinnova Rapport VR 2002:7

2 TITEL (svensk): Hållbart arbete i informationssamhället. Slutrapport från projektet Callcenter i utveckling långsiktigt hållbart arbete med kunder på distans TITLE (English): Call center in development FÖRFATTARE/AUTHOR: Per Tengblad och Anders Wiberg, ATK Arbetstagarkonsult AB, Louise Herrman och Mårten Backström Nomos Management AB ISBN ISSN PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: Maj 2002 UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Innovationssystem/ Swedish Agency for Innovation Systems, Stockholm SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 2002:7 VINNOVA DIARIENR/RECORD NO REFERAT (syfte, metod, resultat): Syftet med projektet har varit att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av verksamhet och arbetsförhållanden inom callcenters. Call center arbetet gäller relationer med organisationens kunder på distans med tillgång till integrerad kommunikations- och datorteknik utfört i en avgränsad organisatorisk enhet. En viktig utgångspunkt för projektet är callcentret som exempel på en ny organisationsform inom arbetslivet starkt knuten till den nya informations-teknologin och företagens ambitioner kring kundorientering. Projektet har haft en ambition att skapa en bild av helheten i callcenterutvecklingen och i detta också ta fram en modell för utvärdering och förbättring. Vi har gjort detta genom fallstudier vid fyra callcenters; AMS infocenter i Söderhamn med 17 anställda, Polisens anmälningscentraler på Sandhamn och Arholma med uppgift att ta emot brotts- och förlustanmälningar (28 anställda), Posten Contact Center i Solna (240 anställda) samt SAS Direkt i Örnsköldsvik med försäljning av flygbiljetter (140 personer). Projektets resultat kan sammanfattas på följande sätt. Sammantaget kan sägas att de studerade arbetsplatserna i stort sett uppfyller kraven på långsiktig hållbarhet ur företagens och samhällets synvinkel. Däremot har vi sett problem utifrån arbetstagarperspektiv då speciellt avseende de fysiska hälsoriskerna kopplade till arbetsintensiteten. Även om andra arbeten och arbetsplatser kan uppvisa större problem inom olika områden menar vi att med den typ av intensivt och bundet arbete call centers innehåller och med för verksamheten oerhört viktiga kundkontakter att det finns anledning att skärpa kraven på hur arbetet styrs, användbarhet i datasystemen, arbetets organisering och utveckling av kompetens. ABSTRACT (aim, method, results): The purpose of the project is to contribute to a long term sustainable developments of operations and work in call centres - organisations that use computer- and telephone-integrated technology as a basis for organising customer contacts from a distance. The object of the project has been to look upon company strategies, technological developments, management, work organisation, competence developments, usability in the IT-support and the physical work environment. An outcome of the project should also be a model for evaluating and developing call centres. The project has been based on case studies in four in-house, call centres: AMS Info center - information service to the public from the Labour Market Board. ( 17 employees) Two centres for reporting crime at the regional police authority in Stockholm in the Stockholm archipelago. ( 28). The Contact Centre of the Swedish Postal Office in Stockholm/Solna (240) SAS Direct is the Scandinavian Airline Systems organisation for ticket sales (140 ) The main results of the project are as follows. The call centre business creates jobs and is undergoing technological and organisational changes. But there is a problem linked to the risks for muscular injuries linked to the work intensity and restriction of movement. 60% stated that they have had aches and pain during the last month. Even if other types of work can show similar risks we state that, with this kind of intensity and with its strategic functions in the organisation, extra high standards should be put on the design of the call centre work. At the same time over 80% are satisfied with the working situation and are proud of their work. The labour market value of the employees has been strengthened - in the company or in the labour market as a whole. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA s Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Hållbart arbete i informationssamhället Slutrapport från projektet Callcenter i utveckling långsiktigt hållbart arbete med kunder på distans Per Tengblad Anders Wiberg, Louise Herrman Mårten Backström

4 Förord Denna rapport utgör en sammanfattande beskrivning och slutsatser från projektet Callcenter i utveckling långsiktigt hållbart arbete med kunder på distans. Projektet har genomförts av ATK Arbetstagarkonsultation AB (ATK) och Nomos Management AB (Nomos) med finansiering från Verket för innovationssystem (VINNOVA). Projektet har syftat till att få en fördjupad bild av utveckling och arbete i callcenters. Bakom detta finns tre olika betraktelsesätt på callcenters. Callcenters som lösning för att rationalisera och utveckla företagets kundrelationer. Callcenters som informationssamhällets nya fabriker med enahanda och hårt styrda arbeten. Callcenters som räddningen för krisorter och glesbygd. Vår utgångspunkt har varit att såväl callcenterverksamheten som arbetet i callcenters och liknande organisationsformer bör vara långsiktigt hållbart. Med detta som grund har vi sökt kunskap genom studier av fyra callcenters, nämligen Arbetsmarknadsverkets Infocenter i Söderhamn, Stockholmspolisens Anmälningscentraler på Arholma och i Sandhamn, Postens Contact Center i Solna samt SAS Direkt i Örnsköldsvik. Rapporten redovisar projektet och dess bakgrund och ger en beskrivning av callcenterutvecklingen. Vi beskriver kortfattat de olika fallen och gör jämförelser dem emellan. Vi går igenom ledning och arbetsorganisation, kompetens, datorstöd, arbetsplatsutformning och upplevelser av hälsa och välbefinnande. Resultaten och möjliga åtgärder redovisas i syfte att bidra till den långsiktiga hållbarheten. Här diskuterar vi också insatser från olika aktörer. Avslutningsvis redovisar vi en modell för utvärdering och utveckling av callcenters. Slutrapporten har sammanställts av Per Tengblad, ATK med bidrag från Mårten Backström, Nomos (avsnitt om datorstöd), Louise Herrman, Nomos (avsnitten om fysisk arbetsmiljö och hälsa), Olle Hammarström, ATK (ledning och organisation) samt Sofia Sandgren, KTH (kompetens). Ansvariga för respektive fallstudier har varit Olle Hammarström (SAS), Per Tengblad (Posten och AMS) samt Anders Wiberg (Polisen). Dessa fallstudier finns beskrivna i särskilda rapporter. Vi har under arbetets gång haft stor hjälp av praktiker, konsulter och forskare inom området som bidragit med goda råd och idéer under resans gång. Vi vill särskilt tacka ledning och anställda vid våra fallstudieföretag för den öppenhet och generositet de visat trots en ibland hög arbetsbörda. Anders Wiberg ATK Arbetstagarkonsultation AB Tomas Berns Nomos Management AB 2

5 Innehåll Förord... 2 Innehåll Inledning projektets syfte och genomförande Projektets syfte och bakgrund Helhetsperspektiv med fyra fallstudier som bas Hypoteser och frågeställningar Metoder i genomförandet av fallstudierna Callcenterbegreppet Begreppet långsiktigt hållbart arbete Sammanfattning av rapporten Inledning Utformning av ledning och arbetsorganisation Kompetens för kundmötet Datorstöd och systemergonomi Den fysiska arbetsmiljön Upplevelse av hälsa och välbefinnande Framtida utvecklingslinjer Åtgärder för ett långsiktigt hållbart arbete Vad kan olika aktörer göra? En modell för utvärdering och utveckling Beskrivning av och jämförelser mellan fallstudierna AMS Info center Polisens Anmälningscentraler Posten Contact Center SAS Direkt Sammanfattande jämförelse Callcenter i utveckling och ett långsiktigt hållbart arbete Callcenterutvecklingen fram till idag Företagens nya kundrelationer Nya tekniska och organisatoriska möjligheter Mitt i utvecklingen Callcenterarbetet som långsiktigt hållbart Hur mäter man om det är långsiktigt hållbart? Utformning av ledning och arbetsorganisation Ledning och delaktighet Uppföljning och kontroll Arbetsorganisation Tävling och belöning Arbetets sociala dimension Identitetsupplevelser och synen på arbetet Det fackliga arbetet Kompetens för kundmöten Kompetensförsörjningen en strategisk fråga Kvalifikationskrav Organisering av kompetens Kompetensförsörjning Kompetensutveckling Datorstöd och systemergonomi

6 7.1. Användbarhetsproblem Subjektiva resultat Diskussion Utformning av den fysiska arbetsmiljön Ljus Ljud Luft Möbler Utrustning Utbildning Upplevelser av hälsa och trivsel Fysisk hälsa Upplevelse av arbetssituationen Sammanfattning av resultat och diskussion om åtgärder för ett långsiktigt hållbart arbete Vilka strategiska, tekniska och organisatoriska utvecklingslinjer kan förutses? Är Callcenterarbetet långsiktigt hållbart? Vad krävs av ledarskap, styrformer och organisations- utveckling för att skapa såväl effektivitet som goda arbetsförhållanden? Hur bör en kompetensstrategi utformas för att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning? Vad ställer kunddialogen för krav på användbarhet och systemutveckling? Hur kan arbetsplatsutformningen ytterligare förbättras för att minska risken för belastningsskador i arbetsmiljön? Vad kan olika aktörer göra? En modell för utvärdering och utveckling Metoder och arbetsformer Litteraturlista

7 1. Inledning projektets syfte och genomförande 1.1. Projektets syfte och bakgrund ATK Arbetstagarkonsultation AB och Nomos Management AB har genomfört ett projekt med syfte att studera utvecklingen inom callcenters dvs. arbete med kunder på distans med stöd av integrerad data- och telefonteknik. Projektet har finansierats av Verket för innovationssystem (VINNOVA). Syftet med projektet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av verksamhet och arbetsförhållanden inom callcenters och likartade former för arbete med kunder på distans. Ett callcenter är en organisation vars huvudsyfte är att arbeta med kunder på distans med stöd av informationsteknologi framförallt via datorstödd telefoni. Callcentertekniken innebär att telefonsamtal och kunder kan hanteras med datorstöd vilket medger möjligheter till talsvar, köhantering, kundinformation etc. Callcenters kan vara fristående enheter och bolag som arbetar mot flera uppdragsgivare. Huvuddelen av branschen (omsättning och antal anställda) finns dock som delar av större företag. Det projekt som beskrivs här är särskilt inriktat mot dessa s.k. interna callcenters. Callcenters är en relativt ny företeelse i arbetslivet. Det första callcentret i Sverige etablerades i slutet på 80-talet. En viktig utgångspunkt för projektet är just Callcentret som exempel på en ny organisationsform inom arbetslivet starkt knuten till den nya informationsteknologin. Betydelsefullt är också företagens kundorientering med allt starkare krav på service och tillgänglighet och där kundrelationen är ett viktigt konkurrensmedel. I detta finns också en diskussion om sysselsättning och arbetsförhållanden, där bl.a. frågan om callcenters som generatorer för ny sysselsättning, särskilt i glesbygd, ställs mot risken med hårt kontrollerade, utarmade och lågt betalda arbetsuppgifter. 12 Projektet initierades ursprungligen utifrån en hearing kring callcenterutvecklingen som ATK genomförde åt IT-kommisionen 3. Parallellt har ATK varit involverad som arbetstagarkonsulter i samband med skapandet av några callcenters. Vidare har ATK fört diskussioner kring callcenterarbetet inom ramen för EESUN (European Employee Support Network). 4 Nomos har under en längre period arbetat med utformning av datorintensivt arbete från utformning av kontorsarbetsplatser till användbarhet i IT-system och har därvid utvecklat kunskap och metoder kring arbetsplatsutformning och användbarhet. ATK och Nomos såg möjligheterna att kombinera sina kunskapsområden och genomföra ett projekt för att skapa en bild av helheten i callcenterutvecklingen och i detta också ta fram metoder för att utvärdera och utveckla callcenterarbetet. Utifrån detta lades en projektplan fram. 5 1 NUTEK: En marknadsstudie av callcenter i Sverige hösten 1999 (NUTEK 2000:10) 2 se t.ex. Den nya arbetsmarknaden (HTF maj 2000), Ring så svarar vi (i Arena nr ) 3 Från Callcenter till kontaktcenter trender, möjligheter och problem (IT-kommissionen rapport 3/99) 4 EESUN är ett nätverk av mindre och fristående företag och institut i 12 europeiska länder som arbetar konsultativt och forskningsinriktat med arbetslivsfrågor utifrån de anställdas perspektiv 5 Callcenter i Utveckling långsiktigt och hållbart arbete med kunder på distans (Projektbeskrivning , ATK Arbetstagarkonsultation AB och Nomos Management AB) 5

8 1.2. Helhetsperspektiv med fyra fallstudier som bas I ett första steg av projektet gjordes en förstudie för att precisera frågeställningarna för fallstudierna och för att kunna välja ut rätt företag. Kriterier för val av företag var bl.a.! att företagen var beredda att ställa upp med den tid och det engagemang som krävdes! att företagen hade höga ambitioner utifrån vårt koncept om långsiktigt hållbart arbete och att de därmed skulle kunna ge exempel på olika lösningar och åtgärder! att företagen tillsammans representerade en blandning av verksamhetstyper inom olika branscher, med olika uppgifter och lokaliserade till olika typer av orter (storstad, mindre stad, glesbygd) Projektet har studerat callcenterarbetet ur ett helhetsperspektiv. Vi har haft ambitionen att täcka in såväl företagsstrategiska frågor som organisation, kompetens och ledarskap liksom utformningen av tekniska stödsystem och den fysiska arbetsmiljön. Vi har gjort detta genom att utföra fallstudier vid fyra callcenters, nämligen! Arbetsmarknadsverkets Infocenter i Söderhamn för intern och extern information om regelverk mm inom arbetsmarknadspolitiken! Stockholmspolisens Anmälningscentraler på Arholma och Sandhamn som tar emot brotts- och förlustanmälningar från allmänheten! Postens Contact Center i Solna som svarar för ett brett utbud av service inom det postala området (kund och leverantörssupport, reklamationshantering) och försäljningstjänster (telemarketing och direkt marknadsföring)! SAS Direkt i Örnsköldsvik som arbetar med bokning och försäljning av resor med tillhörande tjänster Den avgränsning vi gjort är att enbart studera interna callcenters dvs. de som är delar av en moderorganisation och därmed har (i stort sett) endast en uppdragsgivare. Motiven för detta har varit framförallt att vi inom dessa har räknat med att finna bättre förutsättningar för att studera den organisatoriska dynamiken inom området dvs. hur callcentertekniken förändrar företagens struktur och organisationsformer. Dessa interna Callcenters utgör också huvuddelen av branschen (uppemot 90% räknat i antalet anställda). Slutsatserna i rapporten avser således främst förutsättningarna att skapa ett långsiktigt hållbart arbete inom interna callcenters. Men vi bedömer samtidigt att mycket av detta också är tillämpbart för fristående callcenters Hypoteser och frågeställningar I en förstudierapport inför fallstudierna har vi försökt precisera området och de frågeställningar som är intressanta att fokusera i perspektivet av ett långsiktigt hållbart arbete. 6 6 Callcenter i Utveckling långsiktigt och hållbart arbete med kunder på distans (Förstudierapport , ATK Arbetstagarkonsultation AB och Nomos Management AB) 6

9 Den strategiska, tekniska och organisatoriska utvecklingen leder till callcenters med en större spännvidd i uppgifter och fler kanaler till kund. Detta i sin tur leder till nya krav på teknik, management, organisation och kompetensförsörjning och strukturförändringar inom företagen. Den valda kundstrategin (kostnadsminimering eller servicemaximering) spelar en avgörande roll för verksamhetens utformning, för den totala arbetssituationen och för utvecklingsmöjligheterna för individerna. Vilka utvecklingslinjer, strategiskt, tekniskt och organisatoriskt, kan förutses? Managementmodellerna inom callcenters innefattar bl.a. tävlings- och upplevelsemoment som viktiga inslag. Samtidigt finns avancerade system med möjligheter till övervakning och uppföljning av de anställda. Vad krävs av ledarskap, styrformer och organisationsutveckling för att skapa de bästa förutsättningarna för såväl effektivitet som goda arbetsförhållanden? Kraven på kompetens ökar i och med att mer kvalificerade tjänster utvecklas och tillkommer medan enklare automatiseras eller överförs till kund. De anställda ställer högre krav på att kunna bibehålla och utveckla sitt arbetsmarknadsvärde. Hur bör en kompetensstrategi utformas innefattande såväl arbetsutformning, organisation, rekryteringsprinciper, introduktion och löpande kompetensutveckling/ lärande i arbetet - för att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning? Tekniska system och stödsystem bör utformas för bästa funktionalitet och användbarhet. För att öka kundservicen och minska stressen i arbetssituationen behöver stödsystemens användbarhet i kunddialogen förbättras. Vad ställer detta för krav på systemutvecklingen? I flertalet fall görs ambitiösa satsningar på arbetsplatsutformning och ergonomi men i ett arbete med hög intensitet i datoranvändning och bundenhet till telefon/dator behövs sannolikt en kombination av organisatoriska och tekniska lösningar för att undvika långsiktiga belastningsskador. Hur kan arbetsplatsutformningen ytterligare förbättras för att minska risken för belastningsskador i arbetsmiljön? 1.4. Metoder i genomförandet av fallstudierna I det praktiska arbetet med fallstudierna har information samlats in för att möjliggöra en analys av verksamhet, organisation, kompetens, teknik och arbetsmiljö med hjälp av följande metoder.! Genomgång av bakgrundsmaterial (inriktning/planer, volymer, resultat/ekonomi etc.)! Intervjuer med ledning, fackliga företrädare/personalrepresentanter och coacher/mellanchefer! Expertbedömning av arbetsmiljön av en ergonom enligt metoden 4 L (luft, ljus, ljud, layout) med utgångspunkt från aktuella rekommendationer och i förekommande fall lagkrav.! Utvärdering av datorstödets användbarhet genom en kombinerad observations-, intervjuoch expertbedömning av det datorprogram som operatörerna använde mest frekvent. 7 7 Observationerna genomfördes för att se hur operatörerna använde datorstödet och hur de använde andra hjälpmedel (pärmar, papper och penna osv.) tillsammans med datorstödet. Observationerna kompletterades med intervjuer och en expertutvärdering. Utvärdering av datorstödet utgår ifrån de principer som finns i ISO 9241 del 10: Dialogprinciper. 7

10 Operatörernas subjektiva uppfattning av användbarheten mättes med en SUMI-enkät (Software Usability Measurement Inventory).! Enkät till all personal angående upplevelser av verksamhet, organisation, kompetens och arbetsmiljö samt vissa faktauppgifter! Ifyllande av dagbok om frekvens av olika arbetsuppgifter under en 14-dagars period Enkäter och dagböcker har gått ut till alla anställda inom AMS Info center, SAS direkt i Örnsköldsvik, Polisens centraler på såväl Arholma som Sandhamn samt till fyra utvalda grupper inom Posten Contact Center. Svarsfrekvensen har pendlat mellan 70 och 90%. Antalet svarande från de olika företagen har varit 13 (AMS), 25 (Polisen), 42 (Posten), 55 (SAS). Varje fall har dokumenterats i särskilda fallstudierapporter som redovisats för och diskuterats med respektive företag. I vissa fall har detta skett med personalgrupper i andra fall med ledningsgrupper (motsvarande). I genomgången av respektive företag har vi också gett rekommendationer till dessa i de fall vi funnit behov av förbättringsåtgärder. Företagen har sedan kunnat använda fallbeskrivningarna som en del i sin egen utveckling. Dessa fallbeskrivningar finns tillgängliga som en del av projektet. 8 Vi har också under projektets gång genomfört ett antal seminarier såväl med deltagare från fallstudierna som forskare, branschföreträdare och fackliga företrädare Callcenterbegreppet Definitionerna av vad som egentligen skall anses vara ett callcenter skiftar ofta beroende av ur vilket perspektiv man betraktar företeelsen platsen för arbetet, de tekniska lösningar som används, de aktiviteter som bedrivs eller den valda organisationsformen. En i branschen vanligt förekommande definition är t ex Minst 5 operatörer med en ACD-växel. I distansarbetsutredningen 9 använder man begreppet telekontor och definitionsmässigt hänvisar man till Call Center Institutes definition som förmedling av information med stöd av teleteknik. Någon mer officiell svensk definition står inte att finna. Fristående callcenters är relativt enkla att identifiera och definiera. Definitionsproblemen gäller i högre grad de interna callcentra och det kan vara svårt att skilja dessa från annat kundrelaterat arbete med stöd av integrerad telefoni och data som ordermottagare, innesäljare, telefonister och andra yrkesgrupper med likartade arbetsuppgifter. Det gemensamma draget för callcenters och som är av intresse utifrån vårt hållbarhetsperspektiv är följande 8 Fallstudie AMS Infocenter (ATK Arbetstagarkonsultation AB, Nomos Management AB ) Fallstudie vid Polismyndigheten i Stockholms Läns Anmälningscentral på Sandhamn och Arholma (ATK Arbetstagarkonsultation AB, Nomos Management AB ) Fallstudie Posten Contact Center (ATK Arbetstagarkonsultation AB, Nomos Management AB ) Fallstudie SAS Direkt Örnsköldsvik (ATK Arbetstagarkonsultation AB, Nomos Management AB juni 2001) 9 SOU 1998:115 8

11 ! Arbetet gäller relationer med organisationens kunder på distans. Vi använder här kunder som ett gemensamt begrepp för de som verksamheten är till för (dvs. även medborgare, arbetssökande, brottsoffer eller resenärer, för att ta några exempel). Kunderna kan vara interna eller externa. Det väsentliga är att det finns en kundrelation som antingen ska byggas upp eller vårdas.! De som arbetar har tillgång till en avancerad och integrerad kommunikations- och datorteknik; datorstödd telekommunikation via t.ex. ACD-växel och stödsystem integrerat med datorstödda verksamhetssystem. Denna s k callcenterteknik har det gemensamma draget att samtal och kunder kan bearbetas i datasystem för köhantering, talsvar, kompetensstyrning (s.k. skill routing) etc.! Arbetsplatsen är en avgränsad yta där ett avgränsat antal personer sammansatta i ett eller flera team arbetar under en gemensam ledning i en avgränsad organisatorisk enhet! Arbetssituationen innebär att man är låst under stor del av dagen i direkt kommunikation med kund och vid datorn och kommunikationsutrustningen på arbetsplatsen Utifrån denna definition av callcenter finns också andra verksamheter som betecknas som callcenters t.ex. service center, kundtjänst, telemarketing. Inom branschen är man på väg att byta begrepp till contactcenter för att markera nya kommunikationsvägar med e-post, Internet och fax mm. För vårt ändamål nöjer vi oss så länge med callcenterbegreppet då det är känt och etablerat. För att markera ett vidare perspektiv har vi dock också valt att använda begreppet kunder på distans. För en fördjupad diskussion kring callcenterbegreppet och dess innehåll finns ytterligare ett antal distinktioner som behöver göras. # Interna eller fristående callcenters Som vi tidigare konstaterat finns det skäl att skilja på externa, fristående Callcenters företag som säljer sina tjänster till andra företag/uppdragsgivare - och interna som utgör en del i en (moder)organisation och har enbart denna som uppdragsgivare. # Kostnadsminimering eller servicemaximering Företagets kundstrategi, kostnadsminimering eller servicemaximering och balansen dem emellan, sätter ofta sin prägel på verksamheten. På ena sidan har vi en callcenter som bygger på att maximera volymer i kundkontakten och minimera kostnaden per kundkontakt. På den andra sidan finns ett callcenter där kvalitén och servicenivån är i fokus. # Utgående eller ingående samtal Man kan vidare skilja på tjänster som bygger på utgående samtal där kunder/ klienter rings upp, t.ex. marknadsundersökningsföretag och försäljningsföretag och ingående samtalstjänster där kunden/klienten ringer in till callcentret, t.ex. biljettbeställningar, bank per telefon, försäkringskassor. # Telefon och andra kommunikationssätt Till frågan om utgående eller ingående samtal som kommunikationssätt hör också de nya kommunikationssätt som Internet innebär med bl.a. koppling till hemsidor och e-post. 9

12 # Enkla eller kvalificerade tjänster Det finns anledning att skilja på enkla tjänster så som mottagande av enkla beställningar, nummerförfrågningar, enkel telefonförsäljning och mer kvalificerade experttjänster så som felsökning och help-desk funktioner, medicinsk rådgivning mm. Kompetenskraven för de enklare tjänsterna är låga med mycket korta inlärningsperioder och direktrekrytering. De kvalificerade experttjänsterna kan kräva utbildning som t.ex. civilingenjör, systemvetare eller sjuksköterska Begreppet långsiktigt hållbart arbete Långsiktigt hållbart arbete är ett begrepp som vuxit fram under senare delen av 1990-talet. Begreppet används i diskussioner för att komma till rätta med en allt hårdare stress på arbetsplatserna och en ökad sjukfrånvaro. 10 Det har nämnts i samband med forskning om äldre arbetskraft. Det finns också en association till ett etablerat ekologiskt språkbruk som blir vanligt som till exempel kretslopp i arbetslivet som pekar på en sund växling och återanvändning av de anställda på en starkt föränderlig arbetsmarknad. 11. Det är också kopplat till begreppet sustainable development som finns i EU:s Amsterdamfördrag. Begreppet sätter fokus på relationen mellan ekonomisk rationalitet och kortsiktig vinstmaximering kontra individens hälsa och möjlighet att försörja sig ett helt arbetsliv. För vem ska arbetet vara hållbart - ur arbetstagarens, arbetsgivarens eller samhällets perspektiv? Och med vilken tidshorisont? För att en individ skall kunna arbeta under hela sitt arbetsliv och inte drabbas av ohälsa talar vi om en hållbarhet på kanske över 40 år. För ett företag som opererar på en starkt föränderlig marknad kan tre år vara en lång tid. När samhället skall stödja etablering av verksamheter i sysselsättningssvaga regioner bör rimligen tidshorisonten i vart fall överstiga 10 år. Utan att ta ställning till en exakt tidsangivelse vill vi göra följande definition och försöka pröva huruvida våra fall i sin nuvarande utformning kan sägas vara långsiktigt hållbara:! Ur arbetstagarens perspektiv ska arbetet och verksamheten vara ordnat på ett sådant sätt att det inte ger fysisk eller psykisk ohälsa, ger en rimlig försörjning samtidigt som det kontinuerligt utvecklar individens arbetsmarknadsvärde.! Ur arbetsgivarens perspektiv ska arbetet och verksamheten vara ordnat på ett sådant sätt att det säkerställer kompetensförsörjning samtidigt som verksamheten kontinuerligt utvecklas så att en konkurrenskraftig verksamhet upprätthålls! Ur samhällets perspektiv ska arbetet och verksamheten vara ordnat på ett sådant sätt att så många som möjligt har arbete i Sveriges alla delar och att detta sker utan att skada människor och natur. Dessa perspektiv kan vara motstridiga men med ett långsiktigt hållbart arbete som mål måste balans mellan dessa perspektiv etableras. 10 se t.ex. Forslin & Kira: Från intensiva till uthålliga arbetssystem (i Vägval, en antologi om förändringsprocesser i magra organisationer (Rådet för Arbetslivsforskning 2000) 11 se bl a Den goda rörligheten kompetensväxling och kretslopp för nya jobb (Nya Jobb & Företag nr 5, 2000) 10

13 2. Sammanfattning av rapporten 2.1. Inledning Callcenters har en ganska kort teknisk och organisatorisk historia bakom sig. Genombrottet kan spåras till slutet av 80-talet då den datorstödda telefonin (CTI) fick sitt genombrott. Bland våra fall tillhör SAS som etablerades år 1991 de äldre och Polisen, som befinner sig mitt i etableringen, de yngre. Callcenter som organisationsidé har sin grund i mötet mellan företagens affärsdrivna kundorientering och den teknikdrivna rationaliseringen. Inom den offentliga sektorn pågår samma utveckling med en ökad service och tillgänglighet som drivkraft. Bland våra fall med två konkurrensutsatta företag och två myndigheter fann vi bl.a. en skillnad i en mer kvalitativ kundrelation och begränsad styrning inom AMS och Polisen jämfört med en högre grad av kvantitativ styrning och intensitet vid Posten och SAS Utformning av ledning och arbetsorganisation Det finns många olika sätt att organisera ett callcenter. Frihetsgraderna är ganska stora trots att de tekniska systemen innehåller begränsningar. Verksamhet, chefsegenskaper, tradition och inbyggd kultur gör att lösningarna varierar. Basen för arbetsorganisationen har i alla fyra fallen varit grupper med gruppledare/coacher. De anställdas syn på ledningen är genomgående positiv. Betydelsefulla faktorer i ledarskapet är tydlighet, stöd och förtroende bland de anställda. Arbetskamraterna utgör ett viktigt stöd tillsammans med coachen. Förutsättningarna för uppföljning och kontroll är mycket väl utvecklade inom callcenterarbetet - system för mätning av samtalstider, antal samtal per individ, sam- och medlyssning. Stressfaktorer som anges vid alla fyra arbetsplatserna är bristen på tid att tala med kollegor under arbetet, att man inte har någon pauser mellan samtalen samt besvärliga kunder. Trots att en klar majoritet uppger att uppföljningen av arbetet sker på att bra och stödjande sätt bedömer flera dock som en stressfaktor det faktum att samtalen registreras och mäts och den övervakning och kontroll som ledningen utövar De högst viktade trivselfaktorerna är arbetsuppgifterna/kundrelationen och arbetskamraterna och är också de faktorer man är mest nöjd med. Viss missnöjdhet redovisas med lönerna, bristande delaktighet i målformuleringar och utveckling av verksamhet och arbetsformer. Arbetstiden (omfattning och förläggning) är väsentlig för den anställdes hela sociala situation. Genomgående upplevs relationerna mellan arbete och fritid ganska rimliga, liksom även möjligheterna att påverka arbetstiden. Som operatör inom interna callcenters är man både en del i hela företagets verksamhet (postanställd, polisanställd etc.) och tillhörande callcenterbranschen. Ca hälften av de anställda såg sig tillhörande ett callcenteryrke och den andra hälften tillhörande moderföretaget. Det finns tecken på att kulturkonflikter mellan moderföretagets och 11

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling VINNOVA Rapport VR 2010:12 Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Hans Malmqvist & Per Andersson Titel: Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Författare : Hans Malmqvist - Consulting

Läs mer

Uthyrd men fast anställd

Uthyrd men fast anställd 1999:6 Uthyrd men fast anställd Katalin Bellaagh Kerstin Isaksson arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 515 5 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ a Arbetslivsinstitutet Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Martin Lundin Jonas Thelander RAPPORT 2012:1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer