GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja vidare till nedsmältning och återvinning. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Aktietorget N/A Detaljhandel David Aspehult Peter Näslund Historiskt sett har bolaget varit lönsamt under hög tillväxt, men bakslag i och med det kraftiga guldprisraset i kombination med offensiva nyetableringar väntas pressa bolaget. Vår DCF-modell indikerar ett värde på 56 MSEK vilket innebär 2,7 kronor per aktie. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 662 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 5,0 poäng 4,0 poäng 4,5 poäng 5,0 poäng Nyckeltal e 2014e Omsättning, MSEK n.m Tillväxt n.m.% n.m.% 83% -71% 32% EBITDA n.m EBITDA-marginal n.m.% 9% 4% -1% 4% EBIT n.m EBIT-marginal n.m.% 9% 4% -2% 3% Resultat före skatt n.m Nettoresultat n.m Nettomarginal n.m.% 6% 3% -2% 2% Utdelning n.m. 0,0 0,0 0,0 0,1 VPA n.m. 1,23 1,18-0,20 0,28 VPA just n.m. 1,23 1,18-0,20 0,28 P/E just n.m. 1,6 1,7 n.m. 7,2 P/S n.m. 0,1 0,1 0,2 0,2 EV/S n.m. 0,0 0,0 0,2 0,2 EV/EBITDA just n.m. 0,0 1,1 n.m. 4,4 Fakta Aktiekurs (SEK) N/A Antal aktier (milj) 20,0 Börsvärde (MSEK) N/A Nettoskuld (MSEK) 5 Free float (%) 2,5 Dagl oms. ( 000) 0 Analytiker: Billy Degerfeldt Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investment summary sida 4 Bakgrund och historik sida 5 Marknadsöversikt sida 14 SWOT sida 17 Prognoser sida 19 Värdering sida 21 Redeye Rating sida 24 GuldAdam i siffror sida 25 3

4 Investment Summary GuldAdam Holding AB noterades nyligen på aktietorget. Deras affärsidé och verksamhet är väldigt lättbegriplig och renodlad: Att köpa upp privatpersonsers så kallade byrålådsguld och silver som sedan säljs vidare för nedsmältning och återanvändning. Bolaget startade sin verksamhet 2010 och har snabbt vuxit till den största aktören inom gulduppköp i Skandinavien. Under fjolåret omsatte GuldAdam över 700 MSEK, vilket sannolikt var mer än dubbelt så mycket som den största konkurrenten. Ambitionen är att ta en ledande roll i kommande konsolidering av den skandinaviska marknaden och på sikt expandera till närliggande länder Ambitionen är att ta en ledande roll i kommande konsolidering av den skandinaviska marknaden och på sikt expandera till närliggande länder. Möjligen kommer någon konkurrent att köpas längs vägen men planen är att expandera kraftigt och därmed ta ytterligare marknadsandelar i samtliga länder. GoldAdam har i kraft av sin storlek och franchisingkonceptet både skalfördelarna och en flexibel kostnadskostym. Dessa faktorer kommer vara viktiga för att skapa uthållig lönsamhet och trovärdighet gentemot kunderna. Efter en period av snabb tillväxt i branschen ser volymerna ut att minska rejält under innevarande år. GuldAdam räknar med att årets intäkter kommer falla med hela 70% jämfört med fjolårets nivå. En stor del av tappet beror dock på en omfattande förändring i bolaget. Marknadspersonal som tidigare genomfört turnéer öppnar nu ett flertal butiker på franchisebasis. Innan dessa kommit upp i normal volym får koncernen en svacka i intäkterna. GuldAdam har två lönsamma år bakom sig men uppger att de under detta år kommer visa förlust fram till augusti. GuldAdam har två lönsamma år bakom sig men uppger att de under detta år kommer visa förlust fram till augusti. Därefter räknar de med stigande intäkter och positiva resultat. Vårt intryck är att bolaget är kostnadsmedvetna och har god kontroll på siffrorna. Däremot har vi svårt att bedöma marknadsutvecklingen och hur konkurrenter kommer agera. Ett krig om marknadsandelar kan förstöra lönsamheten före hela branschen. Vår kassaflödesmodell ger med långsiktiga antaganden om en tillväxt på 4 och en EBIT-maringal på 5 procent ett motiverat värde omkring 56 MSEK, motsvarande 2,7 kronor per aktie. Bolagets ambition är sannolikt högre än så, men med rådande läge i branschen är vi osäkra på såväl den kortsiktiga som långsiktiga utvecklingen. Kan de exempelvis nå 6% i uthålllig EBITmarginal skulle motiverat värde stiga till 4,3 kronor per aktie, allt annat lika. Kortsiktigt finns en utmaning i att lyfta intäkterna till en nivå där bolaget blir kassaflödespositivt. Halvårsrapporten kommer visa röda siffror. Bolaget planerar också att genomföra en nyemission senare under 2013, vilket kan sätta press på aktien. 4

5 Välpositionerad guldköpare Själva bolaget, GuldAdam Holding AB, är helt nybildat under 2013 inför noteringen på Aktietorget. Verksamheten har däremot några år på nacken. Den svenska delen startade i januari 2010 under namnet GuldTillPengar. Danmark och Norge drog igång under år Affärsidén och hela verksamheten är renodlad och enkel: Att köpa in privatpersoners så kallade skrot- eller byrålådsguld och silver, som sedan skickas vidare för nedsmältning och återanvändning. Ambitionen är att ta en ledande roll i kommande konsolidering av den skandinaviska marknaden. Bolagets egen uppfattning är således att marknaden är överetablerad och att det kommer ske en utslagning. Syftet med noteringen av aktien är främst att få tillgång till nödvändigt kapital för att kunna vara en av de aktörer som kan leda och förhoppningsvis kommer stärkta ur konsolideringen. GuldAdam skall också fortsätta sin expansion till nya marknader i Europa GuldAdam skall också fortsätta sin expansion till nya marknader i Europa. När och var är däremot inte uttalat annat än att de siktar på 1-2 nya länder inom 3-5 år. Närmast till hands borde vara Finland. Där finns redan en etablerad verksamhet med gemensamma band via huvudägarna. GuldAdam Holding skapades genom att bryta ut några av de enheter som fram tills i början av 2013 ägdes av ett schweiziskt bolag, Gold Adam AG. Dessa enheter omfattar dotterbolagen med all operativ verksamhet i de skandinaviska länderna, samt supportenheter som är lokaliserade till Estland och Schweiz. Kort historik om GuldAdam År 2009 startade bolaget KultaRahaksi Oy i Finland. Året efter startade de det svenska dotterbolaget GuldTillPengar som var embryot till GuldAdam Holdings svenska verksamhet idag. KultaRahaksi Oy är sedan år 2011 ett dotterbolag till schweiziska Gold Adam AG men ingår inte i företagsgruppen GuldAdam Holding AB. Verksamheterna är dock desamma, där bara geografin och varumärket skiljer dem åt. Det kan tyckas anmärkningsvärt att ägarna till Gold Adam AG väljer att inte inkludera den finska verksamheten i GuldAdam Holding AB inför noteringen. Då hade koncernen täckt in Norden (med undantag för Island) istället för Skandinavien. Orsaken är enligt ledningen att KultaRahaksi Oy haft lönsamhetsproblem. Detta beror i sin tur på att de haft en för stor kostnadskostym, vilket håller på att åtgärdas. 5

6 GuldAdam Holding äger varumärket GuldAdam på de skandinaviska marknaderna Nedanstående figur visar hur schweiziska Gold Adam AG s bolagsgrupp hänger ihop med svenska GuldAdam Holding AB som är noterat på Aktietorget. Den största enheten i Gold Adam AG är finska KultaRahaksi, följt av GoldAdam i Österrike. Övriga länder, som listas i den nedre boxen till höger, saknar idag någon verksamhet av betydelse. I några av dessa länder har försök gjorts att få fäste på marknaden, men uppenbarligen med otillfredsställande resultat. GuldAdam Holding äger varumärket GuldAdam på de skandinaviska marknaderna och GoldAdam AG har via konkurrensklausul ej rätt att etablera sig på dessa marknader. Däremot så gäller inte det omvända. GuldAdam Holding kan alltså välja att etablera sig i nya länder, inklusive alla de som GoldAdam AG finns i idag. GuldAdam i Europa i Gold Adam AG 100% KultaRahaksi Oy och närstående (Finland) 11% * GoldAdam Austria GuldAdam Holding AB (noterat på Aktietorget) GoldAdam Verksamheter i - France - Sverige - Lithuania - Danmark - Estonia - Norge - Latvia - Spain - Poland - Switzerland * Gold Adam AG och dess huvudägare Mankato Investments AG's andel Källa: GuldAdam Holding AB 6

7 Guldruschen Under den korta tid som verksamheten har bedrivits i Skandinavien har tillväxten varit i det närmaste raketartad och lönsamheten imponerande. Tillväxten beror givetvis i hög grad på guldpriset och den expanderande marknaden som sådan. Men därtill har GuldAdam varit snabbfotade i sina etableringar. Trots denna snabba expansion har lönsamheten alltså varit riktigt god. Intäkter och resultat per land MSEK Rörelsens intäkter Sverige 264,8 206,9 Danmark 74,6 93,1 Norge 52,4 420,1 Supportenhet 19,1 41,9 Eliminering -16,0-40,7 Total nettoomsättning 394,9 721,2 Rörelseresultat Sverige 18,3 2,6 Danmark 7,1-6,4 Norge 0,0 17,2 Supportenhet 8,9 15,0 Eliminering -0,2 0,5 Totalt rörelseresultat 34,0 28,8 Finansnetto -2,1-0,2 Resultat före skatt 31,9 28,6 Skatt -7,4-5,0 Nettoresultat 24,5 26,4 Källa: GuldAdam Holding AB Investeringsmemorandum Utvecklingen de senaste två åren har milt sagt varit dynamisk Utvecklingen de senaste två åren har milt sagt varit dynamisk. Som framgår av tabellen ovan så har GuldAdams framgångar i de olika länderna också varierat betydligt. I Sverige var 2011 ett riktigt starkt år följt av en vikande trend under fjolåret då konkurrensen tilltog. Dessutom är nedgången i guldpriset inverkan på marginalerna något som drabbade branschen i sin helhet under perioden. Branschens utveckling i Danmark var likartad med ökande konkurrens under Därtill drabbades både GuldAdam och andra aktörer av ett antal negativa reportage i dansk media under förra sommaren. Bolaget hade då gjort betydande investeringar i butiker, personal och marknadsföring. Detta gjorde att resultatet tyngdes rejält under en period och hamnade på minus för helåret. Norge hade en remarkabel tillväxt mellan åren. Resultatet lyfte också kraftigt även om expansionskostnader och ökad priskonkurrens dämpat den resultatmässiga utväxlingen som borde ha kommit från de högre volymerna. 7

8 En stor del av bolagets strukturella värde ligger enligt vår bedömning i detta egenutvecklade CRM-system Lönsam supportenhet Denna enhet redovisas som en egen intäkts och resultatenhet. Som framgår av tabellen ovan är det dessutom den överlägset mest lönsamma i gruppen. Det kan möjligen framstå som aningen udda för en supportverksamhet. Förklaringen är att koncernens hela CRM, eller kund- och säljstödsystem ligger här. Varje affär som genomförs genererar en liten intäkt. De olika länderna bidrar alltså i proportion till sin omsättning. En mycket liten del av deras intäkter kommer också från externa kunder, som är systerbolagen i Finland och Österrike. Upplägget kan liknas vid en royalty eller licensavgift. Utifrån sett handlar det alltså om hur de internfakturerar, även om det ser märkligt ut att hälften av fjolårets resultat genererades i supportenheten. En stor del av bolagets strukturella värde ligger enligt vår bedömning i detta egenutvecklade CRM-system. En viktig framgångsfaktor är att kunna sätta korrekta inköpspriser ute i butiksnätet och i webhandeln. De dagliga rörelserna i guldpriset och valutakurserna samt konkurrenternas priser gör att inköpspriserna kontinuerligt måste övervakas och justeras. Jämfört med många av de mindre aktörerna och de som inte är specialiserade gulduppköpare (pantbankerna och juvelerarkedjor), ger detta system en klar konkurrensfördel åt GuldAdam. 8

9 GuldAdams marknadskanaler Bolaget använder sig av följande tre distributionskanaler för sina inköp av guld och silver: Butiker och shop-in-malls. I dagsläget har GuldAdam ett 20-tal butiker i Skandinavien. Tyngdpunkten finns i Sverige som har 12 stycken, medan Norge och Danmark har 4 vardera. Planen är att under innevarande år öka antalet till omkring 35 butiker sammanlagt i Skandinavien. Nyetableringarna kommer ske jämnt fördelat mellan de tre länderna. Främst söker de centralt belägna lokaler i shoppingdistrikten, därav benämningen shop-in-malls. I dagsläget drivs hälften av butikerna i egen regi. I framtiden kommer däremot franchisetagare stå för huvuddelen av butiksverksamheten. De nya etableringarna samt några av de egna butikerna kommer överföras till franchisetagare. Både för att öka motivationen hos personalen, men även för att minska risken i GuldAdams verksamhet genom lägre fasta kostnader. Turnéer. GuldAdam genomför regelbundet turnéer där kunder bjuds in för att värdera och sälja sitt guld. Under fjolåret besöktes över 700 städer i Norge, Danmark och Sverige. Kunderna bjuds in till en central plats via lokal marknadsföring och hela upplägget kan liknas vid en ambulerande butik. I regel är det också franchisetagarna som genomför turnéerna. Kunderna bemöts på samma sätt, men de priser som erbjuds är generellt lägre än i butik. Detta för att täcka de högre kostnaderna som är förknippade med turnéer jämfört med butiker. Webhandel/postguld. Tjänsterna erbjuds främst via GuldAdams portaler i respektive land. Kontakterna kan dock även ske per telefon, men det är sannolikt mindre vanligt. Kunderna skickar in sitt guld i en postförsändelse som är försäkrad. Efter värderingen avgör kunden om de vill sälja. Inga avgifter för värdering, porto eller hantering tas ut om kunden väljer att avstå. De priser man kan erbjuda kunderna är högre än i butik eller vid turnéer eftersom hanteringen är mer kostnadseffektiv. Den andel av koncernens inköp som kommer via web/posthandel är relativt låg. Sammantaget står denna kanal för omkring 10 procent av inköpen, men i Sverige är det ännu lägre och ambitionen är att öka väsentligt. 9

10 Trygg, enkel och transparent GuldAdam profilerar sig som Skandinaviens största och enda full-service aktör i de tre länderna. Det vill säga marknadskanalerna butiker, turnéer och web/post. Detta skall skapa trygghet och enkelhet genom att kunderna kan välja hur eller var de skall sälja sitt guld. Branschen har tyngts av ett flertal händelser som skapat negativ publicitet i massmedia. Branschen har tyngts av ett flertal händelser som skapat negativ publicitet i massmedia. Många kunder har upplevt att de blivit lurade. Vanligvis genom att det pris som uppköparen först anger inte stämmer i slutändan. Ofta tillkommer olika avgifter som kunden inte känner till. Ibland uppges ett lockpris, där priset per gram guld inte är relevant då köparen har satt upp kriterier som nästan aldrig kan uppfyllas. I någon form använder sig GuldAdam även av miljöaspekten i sin profilering. GuldAdams ambition är att motarbeta liknande avarter och arbeta för att lyfta branschens anseende. En viktig del i detta är att inte köra kampanjer eller ha andra lockpriser. De vill upplevas som transparenta gentemot kunderna som därigenom ska slippa överraskningar. Noteringen av aktien blir också en del i denna process genom att kraven på redovisning och annan information från bolaget ökar. Det tror vi säkerligen också är en korrekt slutsats. Jämfört med de privata bolagen i branschen kommer GuldAdam sannolikt uppfattas som en mer stabil och långsiktig aktör. De allra flesta människor upplever att ett publikt noterat bolag åtminstone har genomgått någon form av granskning som innebär en anständig nivå på affärsetik, laglydnad och professionalism. men även miljövänlig I någon form använder sig GuldAdam även av miljöaspekten i sin profilering. Där själva affärsidén att bidraga till återanvändning av guld minskar behovet att öppna nya gruvor. I många delar av världen medför guldbrytningen utan tvekan en belastning på närmiljön genom utsläpp av kemikalier. Återanvändningen tillgodoser en del av efterfrågan i marknaden och bidrar till att hålla priserna lägre. Därmed kommer färre nya gruvprojekt starta än annars, allt annat lika. För branschen som helhet tror vi att det kan finnas en poäng med denna framtoning gentemot privatpersoner. Om man kan bidra till en bättre miljö genom att sälja gamla smycken som ändå inte används, blir beslutet desto enklare att ta. I synnerhet då man samtidigt får betalt för det. Däremot tror vi inte att det är någon viktig drivkraft bakom bolagets affärsidé. Vi tror snarare att GuldAdam är utpräglat affärs- och lönsamhetsdrivna i hela sin verksamhet. 10

11 En platt och snabbfotad organisation GuldAdam Figuren nedan ger en översiktlig bild av koncernens olika verksamheter och enheter. Däremot är det inget organisationsschema och heller ej den legala strukturen. Koncernledningen består av fyra personer: VD, CFO, chef kommunikation samt operativ chef för franchising. Franchisingkonceptet är en så pass central del i GoldAdams strategi att den delvis ligger vid sidan av den legala dotterbolagsstrukturen för respektive land. När en ny franchisetagare har kontrakterats fasas den successivt in i organisationen. I respektive land ansvarar en lokal chef för såväl butiker och turnéer som verksamheten inom web/postguld. Städerna som är listade nedan är de orter där bolaget hade butiker i mars Successivt under året siktar de som tidigare nämnts att öppna ytterligare omkring fem butiker i respektive land. Koncernledning David Aspehult, VD Toni Murtoniemi, CFO Jan Sturm, kommunikation Andreas Svensson, operativ chef franchising Operationella och finansiella supportenheter Schweiz/Estland GuldAdam Sverige GuldAdam Danmark GullAdam Norge Franchises Postguld samt butiker: Postguld samt butiker: Postguld samt butiker: Turné och butik Borlänge Aarhus Bergen Haparanda Köpenhamn Lörenskog Härnösand Odense Oslo Karlstad Vejle Trondheim Luleå Löddeköping Piteå Skara Upplands-Väsby Uppsala Västerås Ystad Örnsköldsvik Östersund Källa: GuldAdam Holding AB Investeringsmemorandum 11

12 David Aspehult är koncernchef sedan det nya bolaget GuldAdam Holding AB bildades under våren Ledningen David Aspehult är koncernchef sedan det nya bolaget GuldAdam Holding AB bildades under våren Dessförinnan har han hunnit med att vara VD för dotterbolagen i Danmark och Norge under åren David Aspehult var även operativ chef i finska KultaRahaksi, som då var ett systerbolag, under andra halvåret Innan han kom till GuldAdam arbetade David Aspehult inom MTG koncernen på olika befattningar åren Senast som produktchef för Viaplays lansering i Skandinavien och Baltikum. Toni Murtoniemi är bolagets CFO och har arbetat i koncernen sedan hösten Han är finsk medborgare och stationerad vid gruppens finansiella supportenhet i Estland. Andreas Svensson är operativ chef franchising och har ett övergripande marknadsansvar. Han anslöt till GuldAdam gruppen våren 2011 i samband med att David Aspehult fick ansvaret att driva verksamheterna i Danmark och Norge. Jan Sturm är kommunikationsansvarig för gruppen sedan hösten Jan Sturm är dansk medborgare bosatt i Köpenhamn. Han har 20 års bakgrund inom kommunikation och media. Bl.a. som manager i konsult-bureauet Burson-Marsteller med ansvar för kommunikationen i en rad detaljhandelskedjor och franchise-drivna bolag, främst McDonalds. Styrelse Styrelsen består av Peter Näslund (ordförande), Klas Lundgren, Thomas Ahlberg och David Aspehult (tillika GuldAdam Holdings VD). Ingen av huvudägarna sitter personligen i styrelsen. Orsaken till detta har vi inte fått någon närmare förklaring till, mer än att de strävat efter att ha en professionell styrelse snarare än en med personlig anknytning till bolaget. Peter Näslund är styrelsens ordförande och arbetar som advokat på Advokatfirman DLA Nordic. Klas Lundgren och Thomas Ahlberg är båda partners och aktiva i företaget Xeric AB. Xeric erbjuder kompetens och konsulttjänster till företag kring tillväxtorienterade frågor. Bland Xerics övriga medarbetare finns även Anders Torstensson som är Gold Adam AGs huvudägare. David Aspehult är bolagets koncernchef och presenterades i föregående avsnitt. Han förefaller vara den enda i styrelsen med specifik branschkompetens. Vi skulle gärna se att någon ny person med erfarenhet från konsument- och detaljhandel rekryteras till styrelsen. 12

13 De dominerande ägarna är tre personer med anknytning till det schweiziska bolaget Gold Adam AG Ägare Ägarbilden för bolaget direkt efter noteringen på Aktietorget framgår av tabellen nedan. De dominerande ägarna är tre personer med anknytning till det schweiziska bolaget Gold Adam AG. Det schweiziska bolaget ägde tidigare dotterbolagen i samtliga länder där Gold Adam är etablerad. Den tredje personen, vid sidan av Antti Häkli och Ville Saari, är Anders Torstensson. Mankato Investments ägs till 100% av Anders Torstensson. Mankato Investments är också största ägare i Gold Adam AG. Drygt 80% av aktierna i Guld Adam Holding AB kontrolleras därmed av dessa tre personer. Därefter kommer en ägargrupp på ytterligare tre personer som utgörs av bolagets operativa ledning: VD, CFO samt chefen för franchiseverksamheten. DAAS Holding & Consulting AB ägs till lika delar av VD David Aspehult och Andreas Svensson, ansvarig för franchising. CFO är Toni Murtoniemi med 2% ägarandel. Ledningen äger sammantaget 11,1% av aktierna, vilket därmed ger ett fullgott incitament att driva bolaget för att skapa gemensamt aktieägarvärde. Free float är således bara 2,5% av aktierna, vilket rimligen kommer begränsa likviditeten. Dessa ägare fick aktierna som gåva från bolaget AU Holding för att nå spridningskravet som på Aktietorget är 200 ägare. Ägare vid notering juni 2013 Ägare Antal aktier Ägarandel Antti Häkli ,3% Ville Saari ,6% DAAS Holding & Consulting AB ,1% Mankato Investments AG ,0% Gold Adam AG ,0% Darius Stenberg ,5% Ture David Aspehult ,0% Toni Mikael Murtoniemi ,0% Övriga ,5% Summa % Källa: GuldAdam Holding AB Investeringsmemorandum Konvertibelt lån Det finns idag inga optionsprogram. Däremot en konvertibel med lösen redan under Lånet är nominerat i euro och har en konverteringskurs på 0,175 euro, alltså omkring 1:50 kronor per aktie. Totalt belopp på lånet är och i dagsläget har tecknats. Om nuvarande lån konverteras ( euro), vilket verkar ganska troligt, ger det en utspädning om cirka 1 miljon aktier motsvarande 4%. Upplupen ränta ökar beloppet något jämfört med nominellt värde. 13

14 Det stigande intresset för att sälja gammalt smyckesguld har skapat en växande marknad för nya aktörer Marknadsöversikt Den senaste tidens kraftigt stigande guldpriser har gjort att marknaden för återköp av guld från konsumenter har boomat under de senaste åren. Det är givetvis inte bara i Skandinavien som detta har skett utan trenden återfinns i övriga Europa och globalt. Det stigande intresset för att sälja gammalt smyckesguld har skapat en växande marknad för nya aktörer. Tidigare var det främst hos juvelerare och i viss utsträckning via pantbankerna som detta guld återanvändes. På bara några år har nya nischade aktörer tagit stora marknadsandelar. Storleken på denna marknad och hur andelarna fördelas mellan olika aktörer finns inga tillgängliga uppgifter kring. Marknaden är väldigt fragmenterad och i ett flertal bolag är inköp av begagnat guld bara en del av rörelsen. Dessutom har det skett så stora variationer de senaste två åren att alla sammanställningar snabbt blivit inaktuella. I tabellen på sida 16 har vi listat de mest tongivande aktörerna. Men vid sidan av dessa finns som sagt även pantbanker och ett stort antal lokala juvelerare som sammantaget har en mycket stor andel av den totala marknaden. Källa: Bloomberg Guldprisets utveckling har både direkta och indirekta påverkansfaktorer för bolaget. Den mest uppenbara är den lagereffekt som uppstår mellan inköp från kund och vidareförsäljning. Marknadsprisets utveckling mellan tidpunkten för inköp och den tills GuldAdam får betalt för varan påverkar marginalen. I en marknad där världsmarknadspriset för guld går upp, vilket har varit fallet under nästan hela det senaste decenniets råvaruboom, har det gynnat branschen i form konstlat högre marginaler. På sistone har effekten dock slagit omvänt eftersom guldpriset mätt från ett år tillbaka tappat omkring 20 procent. Bolaget har i dagsläget inga hedgingkontrakt och avser heller inte att skaffa 14

15 det, vilket innebär att man bör beakta den långsiktiga marknadstrenden för guldpriset även framgent. Guldpriset tenderar även att påverka kundernas benägenhet att sälja sitt guld, hur den psykologiska effekten slår är dock svår att bedöma. I en fallande marknad kan en potentiell kund resonera bäst att jag säljer nu, innan det fortsätter att rasa mer eller jag väntar tills det har återhämtat sig lite. Troligtvis är det dock en fördel när det strukturellt råder någon form av allmänmediebild eller konsensus kring att guldpriset befinner sig på historiskt höga nivåer. Påverkan på bruttomarginalen i och med råvaruprisfluktuationer ska enligt bolaget vara minimal, en långsiktig bedömning från dito innebär 34% i relativa tal av omsättningen, där den absoluta marginalen således bedöms vara lägre i ett klimat med relativt högre råvarupris och viceversa. Påverkan på bruttomarginalen i och med råvaruprisfluktuationer ska enligt bolaget vara minimal Stor potentiell marknad GuldAdam genomförde förra hösten en marknadsundersökning tillsammans med företaget YouGov. Tabellen nedan sammanfattar svaren avseende hur mycket guld som ägs av privatpersoner samt huruvida de kan tänka sig att sälja. Storleken på den potentiella marknaden är aggregerat drygt 20 mdr SEK i Skandinavien. Vi ser också att enbart vigselringarna från skiljsmässor ger en årlig teoretisk affärsvolym omkring 750 MSEK. Årlig import till smyckesindustrin för år 2011 återges längst ned i tabellen. Dessa uppgifter är vi dock osäkra på om de verkligen är relevanta för att bedöma den tillgängliga marknaden för guldåtervinning. Vi tycker att man skall ta alla belopp och slutsatser med en nypa salt. Framför allt är det stor skillnad på att kunna tänka sig att sälja sitt guld och att verkligen göra det. Kundbeteenden är många gånger tröga att ändra på. Exempelvis uppger många att de kan tänka sig att byta bank, medan det visat sig att de sällan gör det. Däremot så tror vi att fler kommer vara benägna att sälja sitt guld framgent. Dels då de yngre generationerna sannolikt har annorlunda värderingar kring denna typ av objekt. Men också genom att hela branschen etableras vilket ökar kännedom, förtroende och tillgängligheten för privatpersoner. Marknad Skandinavien MSEK Danmark Norge Sverige Totalt Guldsmycken Andel som kan tänkas sälja 22% 30% 35% 31% Guld till salu Skiljsmässor tillför årligen Årlig import Källa: GuldAdam Holding AB Investeringsmemorandum 15

16 Branschkonkurrenter GuldAdam Vid sidan av GuldAdam är några av de mer tongivande aktörerna i Sverige: Guldbrev, SMS Guld och Stureguld. I Norge är Gullvekten ett av de större nischade bolagen. Men i Norge finns även Guldbrevs systerbolag Gullbrev. I Danmark är VitusGuld och Nyfortuna ett par av de större aktörerna. 24 Gold International är ett paraplybolag där verksamheterna drivs i dotterbolagen: SMS Guld, Guldpengar och 24Guld som alla har likartade tjänster och erbjudande med bara enstaka butiksetableringar. Gold Buyers är ett globalt företag med små butiker eller kiosker med närvaro även i Skandinavien. Bolaget startade i USA men finns nu i ett 30- tal länder, varav ett flertal i norra Europa. I Sverige, Danmark och Finland är de relativt små. I Norge finns de däremot på ett 20-tal orter. Hur deras planer ser ut för marknaderna i Norden känner vi inte till. Tabellen ger en övergripande bild av de största nischade bolagen i branschen. Omsättningen för 2011 ger en indikation på storleken, även om volymerna säkerligen har varierat kraftigt därefter. Siffrorna för 2012 är dessvärre ännu inte publicerade. Vi kan konstatera att de flesta har satsat på web/postguld och har bara enstaka butiker. GuldAdam har i Sverige redan idag ett butiksnät som är större än samtliga andra bolag tillsammans. Även i Danmark kommer de få den största geografiska bredden. På den norska marknaden har Gold Buyers fortfarande etableringar på fler orter än GuldAdam. Tongivande skandinaviska aktörer Bolag/varumärke Land Omsättning Startade Web/ Butiksetableringar 2011 år postguld Guldbrev No, Sv, Dk, Fi 227 MSEK 2008 Ja Nej 24 Gold International No, Sv, Fi 155 MSEK Med dotterbolagen: varav: SMS Guld 135 MSEK 2009 Ja Nej Guldpengar 12 MSEK 2009 Ja Nej 24Guld 2011 Ja Sthlm, Uppsala Gullvekten No 117 MNOK Ja Nej Stureguld No, Sv 42 MSEK Ja Sthlm, Oslo Guldcentrum Sv 65 MSEK 2009 Ja Malmö, H-borg, Lund VitusGuld Dk u.s. Ja Århus, Hvidovre Nyfortuna Dk u.s Ja Köpenhamn Gold Buyers No, Sv, Dk u.s. Nej st i Skandinavien GoldAdam Holding No, Sv, Dk 395 MSEK 2010 Ja 20 st i Skandinavien Källa: Bolagens hemsidor, PRV 16

17 För och emot GuldAdam - SWOT GuldAdam I tabellen nedan listas de faktorer vi anser talar för och emot bolaget, enligt en traditionell SWOT-analys. Vi ser förvisso fler styrkor och möjligheter än svagheter och hot. Men det innebär inte med automatik att det positiva överväger. Vi tror att GuldAdam har riktigt goda förutsättningar att klara sig bra inom sin marknadsnisch. Däremot är det svårare att avgöra hur hela denna nisch kommer att utvecklas. Bolaget har uppenbara skalfördelar och en flexibilitet genom sitt franchisingkoncept. Storleken och marknadsnoteringen bidrar till att stärka deras varumärke. Efter en lyckad expansion kan de sannolikt komma att dominera marknaden. Trovärdighet och tillgänglighet är viktiga faktorer för att ta marknadsandelar. Men även priset eftersom det är så enkelt att jämföra och säljarna vill givetvis ha så bra betalt som möjligt. Bolaget har uppenbara skalfördelar och en flexibilitet genom sitt franchisingkoncept Vi har därför svårt att se hur man på längre sikt skall kunna nå höga marginaler. Den tillhandahållna tjänsten är extremt standardiserad med transparenta priser. Konkurrens från juvelerare och pantbanker, som de knappast kan konkurrera ut, sätter någon form av tak på bruttomarginalerna. Inträdesbarriärerna för nya utmanare har också visat sig vara låga. Men även med låga marginaler ser vi att lönsamheten i termer av avkastning på eget eller sysselsatt kapital kan bli riktigt god. Styrka Kritisk massa Närvaro på flera geografiska marknader och med flera inköpskanaler Franchise minskar risken Skalfördelar i infrastruktur som ekonomi & ITsystem, webplattform och marknadsföring Marknadsnotering av aktien och bolagets storlek ger legitimitet och varumärke Svaghet Beroende av en intäktskälla Svårt att differentiera erbjudandet Möjlighet Stigande guldpris kan ge växande marknad Ökad kännedom kan ge växande marknad Kopiera konceptet i nya länder Addera tjänster i befintlig marknadsorganisation Billiga uppköpsobjekt och möjligheter att ta marknadsandelar av svagare konkurrenter Hot Lägre guldpris kan minska efterfrågan på tjänsterna Låga inträdesbarriärer för konkurrenter 17

18 Branschen internationellt GuldAdam För att få bättre underlag att bedöma marknadens utveckling i Skandinavien och GuldAdams chanser att lyckas har vi tittat på ett antal branschkollegor i andra länder. Eftersom marknaderna även internationellt är fragmenterade och guldpriserna en i högsta grad global företeelse är det svårt att hitta tillförlitlig historik att dra slutsatser ifrån. Några intressanta iakttagelser har vi dock gjort som är värda att nämna. De aktuella marknader vi tittat på är främst Storbritannien och Nordamerika. Anledningen är att de ofta är trendsättare, åtminstone för oss i Kontinentaleuropa, inom likartade områden, det vill säga handels- och konsumentnära tjänster. I USA och England finns också ett antal börsnoterade bolag inom branschen, vilket innebär avsevärt mer information om verksamheten än vad som varit fallet annars. Även i Singapore och Hong Kong fann vi ett par börsnoterade bolag med likartad verksamhet. Men vi avhåller oss från att göra några jämförelser med dessa då vi saknar insikt i strukturen på de asiatiska marknaderna. Beträffande de anglosaxiska branschkollegorna ser vi följande: Vi har inte hittat någon renodlad aktör inom guldåterköpsnischen som är börsnoterad. Då finns ändå ett stort antal företag som i flera fall har över 10 år i branschen. Däremot finns ett antal konkurrenter vars huvudsakliga bas återfinns inom pantbanksverksamhet. I flera fall har de adderat närliggande tjänster som riktar sig till samma eller en angränsande kundgrupp. Under senare år har inköp av smyckesguld varit ett givet sätt att skapa tillväxt för många av dessa aktörer. Flera av dessa pantbanker har en imponerade historik av tillväxt under mycket god lönsamhet. Konjunkturkänsligheten är också begränsad. Möjligen kan man i vissa fall även se ett kontracykliskt mönster, vilket borde ligga i verksamhetens natur. Åtminstone klarade de svackan under åren med bravur. 18

19 Prognoser Våra prognoser och värdering utgår ifrån den verksamhet som koncernen bedriver idag i de tre skandinaviska länderna. Vi beaktar alltså inte möjligheterna att köpa någon konkurrent, etablera sig på ny marknad, eller starta annan närliggande affärsverksamhet. Även om det är sannolikt att så kommer ske får vi utvärdera de möjligheterna i takt med att de blir aktuella. GuldAdam planerar att genomföra en nyemission på 17 MSEK under innevarande år GuldAdam planerar att genomföra en nyemission på 17 MSEK under innevarande år. Effekterna av denna har vi heller ej beaktat. Framför allt då det är en offensiv emission som troligtvis kommer användas till förvärv. Vi ser inte att bolaget skulle ha något behov av kapitaltillskott för sin löpande verksamhet. Däremot tror vi att konvertibellånet kommer att konverteras till aktier. Vi inkluderar därför nuvarande lån som väntas medföra en emission av cirka 1 miljon aktier och därmed totalt 21 miljoner aktier. Kraftigt intäktsfall 2013 GuldAdam har inte lämnat någon delårsrapport och de senaste kända uppgifterna om utveckling i bolaget är proformasiffror för helåret Dagsläget är dock helt annorlunda mot ifjol. Av deras investeringsmemorandum framgår att årets intäkter väntas falla till omkring 200 MSEK, mot fjolårets 720 MSEK. Det förväntat dramatiska intäktsfallet, minus 70%, förklaras enligt bolaget av några olika faktorer. Dels har hela marknaden för guldinköp bromsat upp rejält till följd av att världsmarknadspriset på guld har sjunkit. Många avvaktar att priserna skall återhämta sig. GuldAdam har också märkt av ökad konkurrens där särskilt Norge och Sverige nämns. En annan väsentlig faktor är bolagets egen omorganisation. De är just nu inne i processen att styra om personal som arbetat med guldturnéer till att öppna butiker. Under 2013 kommer turnéerna vara färre än i fjol samtidigt som de nya butikerna ännu inte kommer upp i normal affärsvolym. Hittills i år har de visat röda siffror och räknar med att kunna vända till vinst i augusti då de nya butikerna skall generera bättre intäkter Hittills i år har de visat röda siffror och räknar med att kunna vända till vinst i augusti då de nya butikerna skall generera bättre intäkter. Vidare förväntar de sig att kunna behålla nuvarande marginaler för guldinköp. Denna marginal är uttryckt som skillnad mellan inköps- och världsmarknadspris i absoluta tal. I våra prognoser, se tabell nästa sida, motsvaras denna av bruttomarginalen som ifjol var 34%. Fasta kostnader har sänkts Genom att föra över delar av den egna verksamheten till franchisetagare och genomföra andra besparingsåtgärder har GuldAdam sänkt sina fasta kostnader markant. Tidigare år togs även stora kostnader för nyetableringar och marknadsföring, i synnerhet under Enligt bolaget är det inte omöjligt att nå break-even med en omsättning omkring 200 MSEK och 34% bruttomarginal. 19

20 Lägre volymer men förutsättningar för anständig lönsamhet Som vi tidigare beskrivit tror vi att GuldAdam är väl positionerade inom sin nisch. De har goda förutsättningar att ta marknadsandelar och en organisation som är snabbfotat och kostnadsmedveten. Däremot så räknar vi inte med att affärsvolym och intäkter kommer tillbaka till fjolårets nivåer. GuldAdam räknar som sagt själva med att kunna behålla de marginaler man haft tidigare. GuldAdam räknar som sagt själva med att kunna behålla de marginaler man haft tidigare. Då världsmarknadspriserna stiger följer GuldAdam givetvis med upp och vice versa. Även om konkurrenssituationen har stor betydelse för vilka inköpspriser bolaget kommer erbjuda så är detta trots allt en parameter som de själva kan påverka. Skulle prispressen tillta kan de välja att avstå från att göra affärer. Förhoppningsvis kommer branschen förbättra sin prisdisciplin, men det återstår att se. Flera osäkerhetsfaktorer Tabellen nedan återger våra prognoser för samt koncernens proformasiffror för helåren 2011 och Underlaget för att göra prognoser är högst osäkert både till följd av svängningarna i marknaden och de förändringar som GuldAdam genomgår. Vi utgår ifrån ett kraftigt intäktsfall i år följt av en återhämtning i takt med utbyggande av franchising nätverket. Vi räknar med en något lägre bruttomarginal, 32%, till följd av fortsatt prispress i marknaden. Vi räknar med ökande kostnader främst i form av marknadsföringsinsatser, vilket är näst intill en förutsättning för att kunna fortsätta växa. I takt med expansionen är det rimligt att övriga kostnader också ökar något. Vi tror att rörelsemarginalen kan landa omkring 4%, vilket är samma nivå som under fjolåret, även om intäkterna blir avsevärt mycket lägre. Investeringsbehovet i infrastruktur är sannolikt begränsat. Däremot räknar vi med att rörelsekapital växer i takt med expansionen. Redeyes prognoser MSEK P 2014P 2015P Total nettoomsättning Tillväxt n.a. 83% -71% 32% 14% Rörelsens kostnader Inköp varor och förnödenheter "Bruttoresultat" "Bruttomarginal" 19% 34% 32% 32% 32% Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat EBIT-marginal 8,6% 4,0% -1,8% 3,2% 4,0% Finansnetto -2-0, Resultat före skatt Källa: GuldAdam Holding AB Investeringsmemorandum, Redeye Research 20

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 BOLAGSANALYS 20 februari 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 Rapporten för fjärde kvartalet bjöd på en ned skrivning av tidigare aktiverade utvecklingskost nader. Nedskrivningen

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Analysgaranti* 14 maj 28 ASPIRO (ASP.ST) Oväntad förlust och svag försäljning Aspiros rapport för Q1 kom in sämre än väntat. Vi hade prognostiserat en försäljning på 19 miljoner kronor medan rapporterad

Läs mer

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 6 maj 28 Nextlink (NXLT.ST) Strategiskt avtal med Motorola Nextlinks Q1 rapport visar en fortsatt svag försäljning. Positivt är dock det nya avtalet med Motorola

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 BOLAGSANALYS 10 augusti 2012 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 Bredband2s Q2-rapport var bättre än vår prognos och bolaget ökar EBITDA-vinsten mer än väntat, 4,3 jmf med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 Bredband2 forsätter att växa ordentligt och i Q4 omsatte bolaget 60,4 MSEK (13 % tillväxt) jämfört med väntat

Läs mer