Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva"

Transkript

1 :60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp Personalförsörjningssystem Vad krävs för att bli godkänd efter GMU? Kvalitetssäkring av GMU GMU:s innehåll och upplägg Lednings- och lydnadsförhållanden Bemanning av GMU-komp (motsv.) Information före utbildningens start Antagning till GMU Studieuppehåll Behörighetsbevis Hälsoundersökning, hörselkontroll, skadeanmälan samt TBE-vaccinering Sekretessbevis Optimerad Utbildning Förmåner Glasögon Närvaro och ledigheter samt rutiner vid sjukdom i hemmet Utrustning Medinflytande Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m Examinationer och betyg Individuppföljning, yrkesvägledning och överlämning Lämplighetsbedömning Ansökan om fortsatt engagemang inom Försvarsmakten Urval Kollegium, skiljande från utbildning och avbruten utbildning Kompletterande tester Rapportering av godkänd skyddsvaktsutbildning Rapportering av godkänd SERE, nivå A-utbildning GMU:s avslutning, jetonger och utbildningsbevis Uppföljning och utvärdering Rapportering och dokumentation Tillgång till Internet... 21

2 :60225 Sida 2 (21) 1. Grunder och begrepp Instruktionen för Grundläggande Militär Utbildning inom Försvarsmakten fastställs av C MHS H. Eventuella undantag från denna Instruktion beslutas av C MHS H. Målgruppen för denna Instruktion är ansvariga för genomförande av GMU vid Försvarsmaktens förband, skolor, centrum och utbildningsgrupper. Denna instruktion baseras på handlingar enligt bilaga 3. I denna handling används begrepp med följande betydelse: Projekt och strimmor under GMU organiseras utbildningen i s.k. utbildningsprojekt och strimmor. Projekt genomförs under en avgränsad utbildningstid (en till tre veckor) med tydliga utbildningsmål. Strimmor har tydliga utbildningsmål men genomförandet är utsträckt över hela GMU. Se vidare i GMU kursbeskrivning. GSS Gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS/K kontinuerligt tjänstgörande, GSS/T tidvis tjänstgörande) HAGS Hemvärnsavtal gruppbefäl och soldater KMU Kompletterande militär utbildning FOK Förberedande Officerskurser (utbildningar som genomförs som KMU, med stöd av FFS 2012:3, efter GMU och före grundläggande officersutbildningar) OP Officersprogram SOU Specialistofficersutbildning ROU Reservofficersutbildning Grundläggande officersutbildningar Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildningen som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan (sammanfattande begrepp för SOU, OP, ROU med fler) TRM Totalförsvarets rekryteringsmyndighet PROFDOC Försvarsmaktens digitala vårddokumentationssystem VU/DUP Verksamhetsuppdrag/Direktiv för uppdragsplanering SERE Survival, Evasion, Resistance, Extraction begrepp för bland annat överlevnadsförmågor ReachMe System för hantering av ansökningar och andra HR-ärenden CRM Customer Relationship Management PUL - Personuppgiftslagen Lämplighetsbedömning benämndes vitsordssättning i tidigare Instruktion för GMU. System PRIO Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem (SAP) TBE Fästingöverförd hjärninflammation HKV Högkvarteret PROD Högkvarterets Produktionsledning FM HRC Försvarsmaktens HR-centrum MHS H Militärhögskolan Halmstad

3 :60225 Sida 3 (21) 2. Personalförsörjningssystem FOK 3 mån SOU/OP/ROU 3/6/4 terminer Tjänstgöring i stående eller kontraktsförband Yrkes-/reservofficer Intresseanmälan Ansökan Antagning centralt Ansökan Tidsbgr. anställning upp till 8+4 år CRM FM kravprofiler Sök process Rekryttest Antagnings -prövning Kompl. tester Besked och adm. GMU 12 veckor Kompl. test Befattningsutbildning och träning ~ 6 mån i eget förband Tjänstgöring i stående eller kontraktsförband Soldat/sjöman Steg 1 Individ Steg 2 TRM Steg 3 Förband Steg 4 Förband Hemvärnsmän Tjänstgöring i Hemvärn med nationella skyddsstyrkor Bild 1. Försvarsmaktens kravprofiler för grundrekrytering ligger till grund för lämplighetsbedömning och urval. Försvarsmaktens kravprofiler för grundrekrytering av militär personal beaktar särskilt att individen har de förmågor, personlighetsmässiga resurser och drivkrafter som behövs för att individen ska kunna exponeras i en insatsmiljö. Kraven som anges i kravprofilerna motsvarar de lägsta grundkrav som Försvarsmakten ställer på ingångsbefattningar kopplade till grupperna anställda gruppbefäl, soldater och sjömän, specialistofficerare, officerare samt hemvärnssoldater (hemvärnsmän och avtalspersonal). Kravprofilerna ligger till grund för lämplighetsbedömning och urval. Från det att individen söker till GMU till dess att individen är anställd i en insatsbefattning, alternativt påbörjar grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen, sker urvalen i flera steg. Genom att kombinera flera urvalsinstrument och aktörer i olika skeden sker ett successivt urval i syfte att personalförsörja de militära personalgrupperna med lämpliga individer. Vid dessa tillfällen har individen möjligheter att utifrån intresse och bedömd potential göra successiva vägval. Den sökandes intresse, kvalifikationer och motivation ska under urvalsprocessen matchas mot Försvarsmaktens krav och behov. Anställning i Försvarsmakten, avtalsskrivning inom Hemvärnet eller fortsatt officersutbildning inom Försvarsmakten eller vid Försvarshögskolan sker först efter särskild ansökan.

4 :60225 Sida 4 (21) 3. Vad krävs för att bli godkänd efter GMU? Enligt gällande föreskrifter värderas rekrytens prestationer under GMU i två delar, vilka båda måste vara godkända för att bli godkänd efter GMU, se bild 2: Betyg: Betyget ska spegla om rekryten har utvecklat avsedda förmågor enligt kursplan och kursbeskrivning. Som underlag för betyget ligger resultaten från samtliga genomförda examinationer och eventuella omexaminationer, vilka måste ha genomförts med godkänt resultat för att erhålla betyget godkänd. Lämplighetsbedömning: Vid sidan av betyget värderas rekrytens lämplighet för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten. Som underlag används särskild mall för lämplighetsbedömning. Bedömningen är generell och sker oaktat preliminär inriktning efter GMU (personalkategori, arbetsområde eller förband). Betyg (G/IG) Förmågeutveckling Individutveckling Lämplighetsbedömning (VL/L/IL) GODKÄND VID GMU (G/IG) Bild Kvalitetssäkring av GMU Riksdag och regering ställer höga krav på kvalitetssäkring av GMU. Utbildning ska, oavsett var den genomförs, vara identisk avseende målsättningar, uttolkning av dessa, kravnivå för godkänt etcetera. Försvarsmakten har valt att uppnå detta bland annat genom att: genomföra GMU enligt Försvarsmaktens regelverk för inomverksutbildning. Detta innebär bl.a. att ansökan, antagningsprövning, urval och antagning sker enligt en antagningsordning, att utbildningen omfattas av en kursplan som beskriver vilka kursmål som ska nås och en kursbeskrivning som uttolkar kursmålen och beskriver hur målen ska nås. Att kontroll av utbildningsmålen genomförs via examinationer, att eventuella omexaminationer genomförs, att betyg sätts och att kursresultat rapporteras och dokumenteras. utse central kurschef och examinator. utse sakansvariga för innehållet i GMU vilka sätter målsättningar, uttolkar dessa samt anger vilken nivå som krävs för ett godkänt resultat. via centralt fastställd kursbeskrivning styra det övergripande genomförandet av GMU och vilka moment i utbildningen som är examinerande. GMU leds genom en sammanhållen ledning. Denna ansvara MHS H för. Inom ramen för sammanhållen ledning, med syftet att kvalitetssäkra GMU, genomförs följande huvudaktiviteter:

5 :60225 Sida 5 (21) Producera och revidera styrdokument såsom kursplan, kursbeskrivning samt Instruktion för GMU inom Försvarsmakten. Genomföra årlig GMU utbildningsfältövning med kommande års pluton- och kompanichefer. Vid utbildningsfältövningen presenteras kommande års GMU avseende innehåll, upplägg samt krav för godkänt resultat. Genomföra kontinuerlig uppföljning av GMU. Uppföljning av genomförande utmynnar i en rapport. Via enkäter skapa underlag för utvärdering av utbildningen. Genomföra årligt utvecklingsmöte GMU med bland annat representanter från genomförandeförbanden samt GMU:s sakansvariga. Mötet syftar till att generalisera lokala erfarenheter. Utvärderingar och uppföljningsrapporter utgör underlag för mötet. Utvecklingsmötet utmynnar i ett underlag för beslut om utveckling av GMU. 5. GMU:s innehåll och upplägg De aktiviteter som sker inom ramen för GMU är antingen utbildning som direkt bär mot utbildningens målsättningar alternativt aktiviteter som är kopplade till rekrytens fortsatta engagemang inom Försvarsmakten efter GMU (strimma E). Rekryten får med andra ord inte tas i anspråk för till exempel vakt-, beredskaps- eller ceremoniella uppgifter om de inte är direkt kopplade till utbildningens målsättningar. Utbildningen ska genomföras med mål, upplägg och krav för godkänt resultat enligt gällande kursbeskrivning. Ingen annan utbildning får tillföras i GMU. 6. Lednings- och lydnadsförhållanden MHS H är kursansvarig skola för GMU. Detta innebär att MHS H leder, utvecklar och följer upp GMU. C MHS H är kurschef och examinator i GMU och kan vid behov delegera dessa roller. Sakansvariga organisationsenheter enligt VU/DUP (4.10 Personalförsörjning) stödjer MHS H avseende sakansvar inom eget ansvarsområden i GMU. Genomförandeförband, rekrytvolymer samt in- och utryckningstider framgår i VU/DUP (4.10 Personalförsörjning) samt i HKV-skrivelser. Aktörer inom ansökan, antagningsprövning, urval, nominering, antagning och anställning enligt aktuell processbeskrivning. 7. Bemanning av GMU-komp (motsv.) Av VU/DUP (4.10 Personalförsörjning) framgår riktvärden för bemanning av ett GMUkomp (motsv.). Löser GMU-komp fler uppgifter än GMU bör resurser för dessa uppgifter tillföras. Vid bemanning bör särskilt antalet utbildningsadjutanter värderas.

6 :60225 Sida 6 (21) Samtliga chefer och instruktörer som deltar i GMU måste kunna delta i yrkesvägledningen av rekryter. 8. Information före utbildningens start Den sökande som har valt att vända sig till Försvarsmakten har gjort detta baserat på ett frivilligt val och eget intresse. Detta intresse är viktigt att bevara och stärka. När beslut om antagning till utbildningen finns ska förband som genomför GMU samt FM HRC ge den blivande rekryten information om den kommande GMU:n. Information kan omfatta inryckningstid, inställelseresa, hur utbildningen är upplagd, boende och andra förmåner, bra utrustning att ha med hemifrån, vad som krävs för att bli godkänd, kontaktuppgifter, etcetera. Informationen kan ges till exempel via post, via mejl/sms, via sociala medier, via telefonsamtal och/eller via informationsbesök vid förband. Vidare är det lämpligt att redan före GMU fortsätta informera rekryten om rekrytens inriktning för fortsatt engagemang inom Försvarsmakten efter GMU. 9. Antagning till GMU Antagna rekryter ska inställa sig för utbildning senast kl 1200 på utbildningens första dag. Rekryter som erhåller beslut om antagning inom fyra dagar in på utbildningen ska senast kl 1200, första utbildningsdagen under andra utbildningsveckan inställa sig för utbildning. Genomförandeförbandet ska ge ovanstående rekryter det stöd som krävs, även utanför ordinarie utbildningstid, för att ta igen missad utbildning och information. Vid stora volymer rekryter av ovanstående kategorier medges genomförandeförbandet att organisera dessa i egen avdelning (pluton, motsv.) och genomföra utbildningen förskjuten i upp till en vecka om så är lämpligt med hänsyn till efterkommande verksamhet (KMU, etcetera). 10. Studieuppehåll Som huvudregel medges ej ansökan om studieuppehåll. Detta med anledning av: den relativt korta utbildningstiden samt att GMU genomförs vid flera tillfällen varje år stor administration svårigheter att med kvalitet genomföra Lämplighetsbedömningen svårigheter att organisera för eventuell återtagning av förmågor för att på ett verksamhetssäkert sätt slutföra utbildningen Skulle behov av uppehåll i utbildningen inträffa, till exempel pga. sjukdom eller av sociala skäl, ska rekryten skiljas från/avbryta utbildningen och ånyo söka GMU då så är

7 :60225 Sida 7 (21) lämpligt med hänsyn till rekrytens förutsättningar. I yttersta undantagsfall kan, på begäran av genomförandeförbandet, undantag från denna huvudregel medges. I dessa fall kontaktas MHS H för delgivning av handlingsregler. 11. Behörighetsbevis Rekryter tilldelas ett behörighetsbevis som tillsammans med rekrytens ordinarie legitimation kan styrka att rekryten tillhör personalgruppen Rekryter. Behörighetshandlingar beställs, eventuellt efterbeställs, levereras och faktureras enligt särskild rutin. Som reservalternativ till ovanstående kan rekryten tilldelas passerbevis av chef för organisationsenhet. 12. Hälsoundersökning, hörselkontroll, skadeanmälan samt TBE-vaccinering Rekryter genomgår läkarundersökning i samband med antagningsprövning vid TRM. Därför kommer Försvarsmakten som huvudregel inte att genomföra hälsoundersökning (inklusive hörselundersökning) i samband med inryck till GMU. I undantagsfall kan antagna rekryter behöva göra en kompletterande läkarundersökning av en Försvarsmaktsläkare. Dessa fall hanteras direkt mellan FM HRC och läkare vid berört genomförandeförband. Utfallet, i form av godkänd/icke godkänd läkarundersökning ska snarast delges berörd rekryt, dennes befäl vid GMU samt berört preliminärt förband enligt antagningsbeskedet. Ansvariga för detta är FM HRC. Vidare ska utfallet av denna läkarundersökning dokumenteras i system PROFDOC inför urval 3. Den rekryt som: inte fortsätter sitt engagemang inom Försvarsmakten efter GMU, ansökt om att skriva hemvärnsavtal, samt avbryter GMU ska genomföra hörselkontroll i samband med att den avslutar GMU. Övriga rekryter genomför som normalt ingen hörselundersökning i samband med GMU:s avslutning. Respektive genomförandeförband är ansvariga för att rekryter, vilka eventuellt skadas under GMU, skadeanmäla dessa skador. Detta är särskilt viktigt då rekryt avbryter GMU på grund av skada. Genomförandeförband som bedriver utbildning inom TBE-områden ska genomföra vaccinering enligt riktlinjer från berörd Försvarshälsa. 13. Sekretessbevis Sekretessbevis ska upprättas av alla som får ta del av hemliga eller utrikesklassificerade uppgifter. Kommer rekryten inte i kontakt med dessa uppgifter ska sekretessbevis inte upprättas.

8 :60225 Sida 8 (21) 14. Optimerad Utbildning Metoden Optimerad Utbildning syftar till att minska förtida avgångar med anledning av fysiska belastningsskador under utbildningen och kommande tjänstgöring. Kartläggning ska genomföras i direkt anslutning till inryck (utbildningsvecka 1) och är samordnade med fysiska tester inom ramen för strimma A. Därefter utarbetas ett individuellt åtgärdsprogram. Metoden bygger på att genomförandeförbandet har tillgång till legitimerad sjukgymnast eller ergonom. Om så inte är fallet genomförs endast den inledande kartläggningen. FM HRC ska stödja förbanden vid planering av Optimerad utbildning. 15. Förmåner Förmåner regleras av förordningen om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, Försvarsmaktens föreskrifter samt skrivelser. Detta innebär bland annat att: utöver månadsvis ersättning har rekryten rätt till förplägnadsersättning vid helg och uppehåll om 75 kronor per dag. under GMU ska rekryten erbjudas fem fria hemresor till folkbokföringsorten eller till annan ort inom Sverige om detta blir billigare för Försvarsmakten, samt in- och utryckningsresa. Inryckningsresa till GMU organiseras av TRM. Övriga resor organiseras av genomförandeförbandet. vid beviljad tjänsteledighet för särskilda ändamål enligt punkten Närvaro och ledigheter, har rekryten rätt till fri hemresa. rekryter ska erbjudas enkelt boende av logementstandard. vid avbruten utbildning utbetalas ersättning från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja rekryten från utbildningen meddelades denne, dock längst till och med den dag utbildningen skulle ha avslutats. rekryterna är försäkrade under hela perioden mellan inryckning och utryckning. rekryten har rätt att söka familjebidrag hos Försäkringskassan. Detta bör göras före GMU start. Information därom och eventuellt stöd bör ges av FM HRC samt genomförande-förbandet. rekryter har rätt till fri hälso- och sjukvård. Detta innebär att genomförandeförbandet ska stå för eventuella avgifter för rekryters hälso- och sjukvård. Detta i sin tur ska omhändertas genom Försvarshälsan eller annan vårdgivare. Om annan vårdgivare nyttjas ska genomförandeförbandet i första hand ordna så att fakturering från denne möjliggörs. I sista hand ska rekryten lägga ut för eventuella patientavgifter. 16. Glasögon Rekryter med behov av synkorrektionshjälpmedel tilldelas fria: insatser till skyddsmask för att nyttja vid CBRN-utbildningen och insatser till skyddsglasögon för att nyttja vid skjut-/stridsutbildningen.

9 :60225 Sida 9 (21) Övriga delar i utbildningen nyttjas rekrytens ordinarie synkorrektionshjälpmedel. Dessa kan ersättas vid skada/förlust under tjänstgöringsförhållanden. Se särskild rutin för beställning, eventuell efterbeställning, leverans och fakturering av glasögoninsatser. 1 Genomförandeförbandet ska planera för att tidigt i utbildningen ordna med utprovning av glasögoninsatser för eventuella rekryter som anländer sent in i utbildningen. 17. Närvaro och ledigheter samt rutiner vid sjukdom i hemmet Grundprincipen är att rekryten förutsätts närvara vid hela utbildningen under GMU. Detta baseras på att GMU är första steget i professionsutvecklingen till soldat/sjöman. Under GMU utvecklas både ett antal bedömnings- och mätbara förmågor enligt kursbeskrivningen såväl som rekrytens förhållningssätt till uppgifter och ansvar, säkerhet, gruppen, chefen, ordning och reda, etcetera. Därför är det viktigt att rekryten är närvarande i utbildningen under så stor del som möjligt. Trots detta måste en rekryt kunna vara såväl sjuk som ledig. Ledigheter delas in i permission, del av utbildningsdag, samt tjänstledighet, hel utbildningsdag eller mer. Ansökan ska ske skriftligt och i förväg. Permissioner beslutas av rekrytens närmaste chef, lägst plutonchef (motsv.). Tjänstledighet beslutas av kompanichef (motsv.). Avseende ledigheter tillämpas principen möjligt men restriktivt beroende på: skäl för ledighet den verksamhet som avses genomföras rekrytens förutsättningar för att uppnå ett godkänt resultat efter utbildningen För följande särskilda ändamål ska rekryten ges tjänstledigt under förutsättning att rekryten bedöms kunna uppnå godkänt resultat vid GMU: Offentliga uppdrag (jämför Ledighetsförordningen 1995:649, 7-8 ) Enskilda angelägenheter (jämför Ledighetsförordningen 1995:649, 9-10 ) Deltagande i idrottstävlingar, mm (jämför Ledighetsförordningen 1995:649, ) Handläggning, beslut och delgivning av ledighetsansökningar ska ske skyndsamt. Rekryter ska meddela eventuell frånvaro till genomförandeförbandet i enlighet med lokala bestämmelser (KompI, motsv.). Varje genomförandeförband reglerar i lokala bestämmelser (KompI, motsv.) rutiner vid eventuell sjukdom i hemmet. 1 EMIL/Tjänster/Anskaffning-Försäljning/Upphandling/Avtalsportalen

10 :60225 Sida 10 (21) Vid frånvaro från utbildningen ska rekryten själv, med kamratstöd eller genom handledning av befäl inhämta missad utbildning. Förbandet ska vara berett att ge rekryten stöd, även utanför ordinarie utbildningstid. Instruktion för GMU reglerar inte i vilken omfattning rekryten kan vara ledig eller sjuk och fortfarande bli godkänd vid GMU utan detta hanteras genom: utbildningens examinationer och lämplighetsbedömning, d.v.s. under förutsättning att rekryten klarar examinationerna enligt fastställda kriterier samt bedöms lämplig för ett engagemang inom Försvarsmakten efter GMU, kan ledighet medges alternativt rekryten vara frånvarande på grund av sjukdom. dokumentationen över missad utbildning (se vidare rubriken Individuppföljning). 18. Utrustning GMU genomförs med personlig utrustning enligt särskilt grundutrustningskort för GMU. 2 All personlig utrustning ska finnas tillgänglig och i rätt storlek från och med utbildningens inledning. Detta är: viktigt mht att utbildningen har ett omfattande innehåll och är styrd i genomförandet. en viktig fråga i förtroendeskapandet för Försvarsmakten. Eventuella brister i rekryternas utrustning ska därför avvikelserapporteras av respektive genomförandeförband. 3 Vidare ska avvikelser särskilt belysas i utvärderingar och uppföljning av utbildningen. Rekryt under GMU bär respektive genomförandeförbands försvarsgrenstecken. I de fall GMU genomförs vid en försvarsmaktsgemensam organisationsenhet (t ex LedR, FMUndsäkC eller FömedC) beslutar chef för organisationsenhet om vilket försvarsgrenstecken som ska rekryterna bära. Basker bärs inte av rekryt under GMU. I samband med GMU:s avslutning bör personlig utrustning så långt som möjligt och lämpligt medföras till organisationsenhet för genomförande av provanställning, av KMU alternativt kontraktsskrivning i Hemvärnet. Det senare sker under förutsättning att kontraktsskrivning är klar vid GMU:s avslutning. Eventuell lokalt anskaffad utrustning får undantas från detta. Rekryter som inte fortsätter sitt engagemang inom Försvarsmakten efter GMU ska återlämna sin utrustning före utryckning från GMU. 2 Gällande grundutrustningskort under GMU återfinns på N:\HKV\GMU\Utrustning rekryt 3 Digital blankett återfinns på EMIL/Tjänster/Förrådstjänster/Skriv kundreklamation

11 :60225 Sida 11 (21) Alla rekryter ska genomföra GMU med Ak5C med rödpunktssikte. Permissionsuniform (m/87, motsv.) kan tilldelas rekryter i särskilda fall efter beslut av kompanichef (motsv.). 19. Medinflytande Syftet med medinflytande under GMU är att rekryterna ska vara delaktiga i och kunna påverka sin utbildningssituation. Det ska också vara en naturlig del av förbättringsprocessen på något längre sikt, det vill säga utveckling av kommande GMU. Försvarsmaktens främste företrädare för rekryters medinflytande är C HKV PROD UTB. Ytterst ansvarig för arbetet med rekryters medinflytande under GMU är respektive chef för organisationsenhet. För att medinflytandet ska fungera under den korta utbildningstiden, måste rekryterna stödjas i sitt medinflytandearbete. Vid varje genomförandeförband ska det därför finnas personal med särskilt ansvar för att, bland annat stödja rekryters medinflytande och genomföra utbildning för förtroendevalda. Den medinflytandeansvarige har en nyckelroll i arbetet med medinflytande, utbildningsförhållanden och utvecklingen av GMU vid förbandet. Förtroendepersonerna ska veta vem som är lokalt medinflytandeansvarige och ha kontaktuppgifter till denna. Vid varje pluton ska en förtroendeperson och en ersättare för denne utses. Kompaniförtroendeperson får, men behöver ej utses. Förtroendepersoner ska vara valda och utbildade senast i tredje utbildningsveckan. Val av förtroendepersoner ska ske genom: att information om uppdraget ges att intresserade och frivilliga kandidater utses sluten omröstning bland dessa Särskilda skyddsassistenter utses ej bland rekryterna. Istället ska den verksamhetssäkerhets- och arbetsmiljöutbildning som genomförs inom Strimma D säkerställa behovet av en kollektiv aktiv riskbevakning inom plutonen. Ytterligare behov av motsvarande skyddsassistents-kompetens hämtas från fast anställd personal. Förtroendepersonens ansvar är att företräda sin pluton. Som en del av detta ska förtroendepersonen, tillsammans med plutonchefen, planera och regelbundet genomföra plutonens timme. Regelbundet innebär varje alternativt varannan vecka med hänsyn till pågående utbildning. Plutonens timme ska i möjligaste mån utformas i likhet med de arbetsplatsträffar (APT) som genomförs för anställda inom Försvarsmakten. Verksamhetssäkerhet, jargong och bemötande 4 samt utvärdering av den senaste veckan ska finnas med som obligatoriska punkter på plutonens timme. 4 Programpunkten omfattar jargong och bemötande såväl rekryter emellan som mellan rekryter och befäl eller mellan rekryter och annan personal.

12 :60225 Sida 12 (21) Förtroendepersoner och/eller lokalt medinflytandeansvariga ska vara beredda att stödja rekryter t ex i kollegium eller vid begäran om omprövning av betyg eller överklagan av beslut om skiljande från utbildningen. Under GMU ska två kompaninämnder genomföras (oavsett antal GMU-plutoner) i syfte att diskutera frågor som ej kunnat hanteras på plutonens timme. Vid dessa nämnder deltar kompanichef, plutonsförtroendepersoner och kompaniförtroendeperson (om sådan utsetts) samt representant för nätverk för kvinnor. Innan GMU avslutas ska, på chef för organisationsenhets initiativ, en förbandsnämnd hållas i syfte att klarlägga hur rekryterna uppfattar/utvärderar genomförd GMU och förhållandena vid förbandet. Vid denna nämnd deltar samtliga förtroendepersoner, representanter för nätverk för kvinnor och av chef för organisationsenhet samt eventuellt särskilt kallad personal. Samtliga plutonens timme respektive kompani- och förbandsnämnder ska protokollföras. Kopia på protokoll från kompani- och förbandsnämnder ska tillsändas HKV PROD UTB. Samtliga kvinnor vid genomförandeförbandet ska beredas möjlighet att samlas vid två tillfällen inom ramen för nätverk för kvinnor, varav det första tillfället ska vara obligatoriskt. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och gemenskap. Erfarenheter och synpunkter från nätverket rapporteras till kompanichef som vidtar adekvata åtgärder. Organisationsenhet återrapporterar erfarenheter och vidtagna åtgärder i kvartals- och årsredovisningen. Representant för nätverket ska väljas och ska delta i kompani- och förbandsnämnder. Ytterst ansvarig för nätverket är respektive chef för organisationsenhet. HKV PROD UTB leder och organiserar Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter enligt förordning. 5 Rådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst åtta andra ledamöter. Som ledamöter ingår bland andra representanter från arbetstagarorganisationer och andra personer med särskild erfarenhet av medinflytandefrågor. Ledamöterna i Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter utses av myndighetschefen. Rådet skall bland annat säkerställa rekryternas medinflytande över utbildningen samt verka för att utbildningen genomförs och vidareutvecklas på ett lämpligt sätt. Rådet ska också ge stöd till den personal vid HKV som arbetar med medinflytande för rekryter. Rådet sammanträder ett antal tillfällen per år och har möjlighet att genomföra förbandsbesök för att se hur arbetet med rekryters medinflytande fortlöper. 5 Förordning 2010:590

13 :60225 Sida 13 (21) 20. Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. omfattar även kategorin rekryter. Lagen reglerar disciplinärenden och tvångsåtgärder mot dem som omfattas av lagen. Genomförandeförbandet ska ha tillgång till rättstjänstbefäl (motsv.). Genomförandeförbandet ska föra liggare över rättsärenden. 21. Examinationer och betyg Examinatorn ska ansvara för att kvalitetssäkra examinationerna och förfarandena kring denna. Sakansvariga inom GMU ska stödja examinatorn inom respektive sakansvarsområde. Den som på uppdrag av examinatorn genomför examination kallas examinationsförrättare vilket normalt är kompanichef/plutonchef/instruktör (motsv.) vid genomförandeförbandet. Utbildningens examinationer är kopplade till de olika projekten och strimmorna och framgår av gällande kursbeskrivning. Samtliga examinationer enligt kursbeskrivningen ska genomföras och inga andra examinationer, än de i kursbeskrivningen angivna, är tillåtna. Kraven för att erhålla godkänt resultat vid examinationen ska återspeglas av de utbildningsförhållanden som har erbjudits under utbildningstiden, till exempel väderoch ljusförhållanden. Vid en underkänd examination ska rekryten erhålla respons på sin insats. Kompletterande utbildning och handledning ska erbjudas och rekryten ska medges tillfälle för omexamination. Förbandet ska vara berett att ge rekryten stöd, även utanför ordinarie utbildningstid. Flera omexaminationer kan genomföras och Instruktionen för GMU reglerar inte något maximalt antal. Principen är istället så många som skäligen kan arrangeras. Antal omexaminationer och dess resultat ska löpande dokumenteras. Efter genomförd GMU sammanställs examinationerna och utgör underlag för betyg. Betyget är två-gradigt, Godkänd (G) alternativt Icke Godkänd (IG), och speglar de förmågor som ska ha utvecklats under GMU enligt kursplanen. Rekryt som riskerar att erhålla IG i betyg alternativ skiljas från utbildningen på grund av utbildningsresultat har rätt att i en omexamination bli bedömd av två examinationsförrättare, där minst en examinationsförrättare ska vara någon annan än rekrytens ordinarie befäl. Betyget föreslås av plutonchef (motsv.) och fastställs på mandat av examinatorn utav kompanichef (motsv.) vid genomförandeförbandet samt delges rekryterna senast på utryckningsdagen.

14 :60225 Sida 14 (21) I de fall då: examination och omexaminationer har genomförts enligt kriterierna för GMU rekryten är underkänd vid examination och omexaminationer särskilda omständigheter har funnits rekryten i övrigt bedöms lämplig för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten kan ett underkänt betyget överprövas av kursens examinator och ändras till godkänt. Framställan om sådan överprövning ska ske av berört genomförandeförband till MHS H. Om en rekryt, på grund av till exempel olämplighet eller hög frånvaro, bedöms ha svårigheter att klara GMU med godkänt resultat ska rekryten kallas till kollegium. Vid kollegiet ska rekrytens förutsättningar att klara GMU med godkänt resultat undersökas och prövas. Bedöms rekryten, efter rimligt stöd, inte klara utbildningens samtliga examinationer eller lämplighetsbedömningen med godkänt resultat, ska rekryten skiljas från utbildningen. Se vidare under rubriken om Skiljande från utbildning, avbruten utbildning och kollegium. Betyget G/IG ska dokumenteras, se bilaga 2. Enligt förvaltningsrättslig praxis anses betyg inte kunna överklagas. Det generella motivet för att begränsa möjligheten att överklaga beslut om betyg är att sådana beslut förutsätter en sakkunnig bedömning av sådant slag att en domstol inte kan förväntas åstadkomma en bättre, mer rättvis, bedömning. Betygen anses därför inte kunna överklagas utan endast omprövas under de förutsättningar som anges i 27 förvaltningslagen (1986:223). 6 Med betyg avses även lämplighetsbedömning. Detta innebär att det är samma instans i Försvarsmakten som beslutat om betyget som även har att pröva en begäran om omprövning. Skulle en rekryt överklaga sitt betyg får Försvarsmakten betrakta överklagandet som en begäran om omprövning. Enligt 27 förvaltningslagen är en myndighet skyldig att ompröva sitt beslut om beslutet är uppenbart oriktigt, t.ex. på grund av nya omständigheter. För att myndigheten ska vara skyldig att ompröva beslutet krävs dessutom att beslutet kan ändras snabbt och enkelt och att en ändring inte blir till nackdel för den enskilde. En begäran om omprövning ska ställas skriftligt till Försvarsmakten och handläggs av det förband där rekryten genomförde sin GMU. Av begäran ska framgå vilken del som omprövningen avser. Kopia på begäran samt omprövningens resultat ska skickas till HKV PROD UTB samt MHS H. Förtroendepersoner och lokalt medinflytandeansvariga ska vara beredda att stödja rekryt vid begäran om omprövning. 6 Jfr. bl.a. JO 2000/01 s. 260 och JO beslut daterat den 13 oktober 2005

15 :60225 Sida 15 (21) 22. Individuppföljning, yrkesvägledning och överlämning Individuppföljningen syftar till att: utgöra underlag för individutveckling och lämplighetsbedömningen, stödja yrkesvägledningen mot ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten samt utgöra underlag vid överlämning av rekryt till organisationsenhet efter GMU och för detta kunna redogöra för rekrytens insatser under GMU samt för eventuella delar i utbildning rekryten missat. Individuppföljningen genomförs inom ramen för strimma E. Individutvecklingen av rekryten och yrkesvägledning mot ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten bör genomföras integrerat. Individutvecklingen påbörjas under första utbildningsveckan då ett första utvecklingssamtal genomförs. Detta syftar till att klarlägga rekrytens allmänna förutsättningar och förväntningar inför och efter GMU. Stöd för detta samtal återfinns i underlaget för strimma E. 7 Som beskrivits under Ledigheter kan rekryten vara ledig eller sjuk under delar av utbildningen men ändå erhålla G i betyg så länge kraven i examinationerna uppnås samt rekryten bedöms lämplig för ett engagemang inom Försvarsmakten efter GMU. Inom ramen för utbildningen genomförs projektet 5, Individuell vecka, vilket syftar till att avdela tid för att bland annat komplettera eventuellt missade delar i utbildningen. Skulle det i slutet av GMU ändå kvarstå eventuella, icke examinerande utbildningsdelar är dessa viktiga att dokumentera och överlämna till mottagande organisationsenhet för att där möjliggöra kompletterande utbildning. Överlämningen av rekryt mellan genomförandeförbandet och mottagande organisationsenhet är således ett viktigt steg och bör genomföras som ett fysiskt möte mellan rekryt, dennes chef under GMU respektive kommande chef vid mottagande organisationsenhet. Relevant information om rekryten ska finnas dokumenterad och överföras mellan ansvariga chefer. Se bilaga 2. Överlämning i detta sammanhang handlar om en överlämning/överföring av relevant information från genomförandeförbandet till mottagande organisationsenhet, det vill säga det handlar inte om ett överlämnande av ansvar för rekryten i juridisk mening. Eventuell information som omgärdas av sekretess ska hanteras enligt regler för detta och all dokumentation ska klara bestämmelser enligt PUL. 23. Lämplighetsbedömning Individuppföljningen utmynnar i en lämplighetsbedömning där rekrytens lämplighet för ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten har bedömts. Som underlag för lämplighetsbedömningen ska den bedömningsmall som återfinns i underlaget för strimma E användas. 8 7 Se N:\HKV\GMU\Kursplan och Kursbeskrivning\Strimma E - Fortsatt engagemang 8 Se N:\HKV\GMU\Kursplan och Kursbeskrivning\Strimma E - Fortsatt engagemang

16 :60225 Sida 16 (21) Med hänsyn till den relativt korta utbildningstiden bedöms rekrytens lämplighet i tre skalsteg; Inte Lämplig (IL), Lämplig (L) och Väl Lämplig (VL). Denna del tas fram genom egen-, kamrat- och chefsbedömning och beskriver rekrytens prestationer under GMU. Bedömningen sker mot lämplig som generell soldat/sjöman OR-1, dvs. någon funktions-/befattningsinriktad bedömning ska inte göras under GMU. Lämplighetsbedömningen sammanvägs, sammanställs och föreslås av plutonchef (motsv.), fastställs av kompanichef (motsv.) och delges rekryten senast på utryckningsdagen i ett utvecklingssamtal. Det sammanvägda resultatet ska lägst vara Lämplig för att rekryten sammantaget ska kunna erhålla godkänt resultat från GMU (se bild 2). Motiv till bedömning Inte Lämplig (IL), Lämplig (L) och Väl Lämplig (VL) ska delges rekryten. Rekryten ska signera att resultatet av lämplighetsbedömningen har delgivits och detta exemplar ska arkiveras. Eventuell begäran om omprövning av resultat av lämplighetsbedömningen se rubriken examinationer och betyg. 24. Ansökan om fortsatt engagemang inom Försvarsmakten Vid grundrekrytering av militär personal via grundläggande militär utbildning ska fastställd process följas. i anslutning till varje GMU-omgång ger FM HRC ut Anvisningar för ansökan om ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten. Av dessa anvisningar framgår uppgifter och ansvar, roller, aktuella tider, riktlinjer för ansökning, etcetera. Rekryter vilka inte avser att fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten efter GMU kan meddela Försvarsmakten detta. Dessa ska erbjudas möjlighet att registrera sig i Försvarsmaktens CRM system i syfte att Försvarsmakten ska kunna bibehålla kontakten med dessa potentiella medarbetare. 25. Urval 3 Utifrån principen om successivt vägval och successivt urval samt enligt processbeskrivningen grundrekrytering av militär personal, genomförs urval 3 i slutet av GMU. Urval 3 kan resultera bl a i något av nedanstående alternativ: rekryten fortsätter sin utveckling enligt den preliminära inriktningen i antagningsbeskedet rekryten yrkesvägleds mot en ny inriktning såsom t ex nytt förband, nytt arbetsområde eller ny personalkategori rekrytens resultat efter GMU är godkänd men rekryten väljer att inte fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten rekrytens resultat efter GMU är icke godkänd och rekryten får inte fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten.

17 :60225 Sida 17 (21) Som underlag i urval 3 ligger bl a: Försvarsmaktens behov krav i aktuella befattningar/arbetsområden rekrytens intresse utryck i en (eller flera) ansökan om fortsatt engagemang resultat av genomförda examinationer under GMU resultat av lämplighetsbedömning under GMU resultat av eventuella kompletterande tester under GMU resultat av fysiska tester under GMU rekrytens resultat vid antagningsprövningen Krävs ytterligare underlag för att bedöma rekrytens lämplighet för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten ska rekryten genomgå vidare utredning. Exempel på sådana utredningar kan vara fysiska, medicinska eller psykosociala. Utredningarnas resultat redovisas i PROFDOC. Genomförandeförbandet är en av aktörerna i urval 3 och ansvara för: kursresultat genom examinationer lämplighetsbedömning eventuella kompletterande tester resultat av fysiska tester yrkesvägledning eventuella vidare utredningar Förutom genomförandeförbandet finns det fler aktörer med ansvar i urval 3 (vilket inte beskrivs vidare i denna instruktion), t ex: rekryterande förband avseende kategorin GSS, vilket genomför anställningsprocessen aktörer avseende kontraktsskrivning i hemvärnet FM HRC avseende FOK och ansökan till därpå följande GOU 26. Kollegium, skiljande från utbildning och avbruten utbildning Enligt förordning kan rekryt skiljas från utbildningen av tre anledningar: 1. på egen begäran 2. om rekryten har visat sig olämplig för fortsatt utbildning 3. om rekryten har varit frånvarande i sådan omfattning att utbildningsmålen inte kommer att uppnås Skiljande från utbildningen enligt första punkten ovan kallas i denna Instruktion för Avbruten utbildning. Om anledning för skiljande enligt andra eller tredje punkten ovan anses finnas kallas rekryten till kollegium. Motiv för skiljande enligt andra punkten ska vara spårbara till krav för godkänt resultat efter genomförd GMU (se vidare under rubriken Vad krävs för

18 :60225 Sida 18 (21) att bli godkänd efter GMU?) eller krav för antagning till utbildningen. Det är inte tillåtet att övertala rekryten att avbryta utbildningen på egen begäran. Kollegium under GMU är ett möte där rekryter och utbildningsrelaterade ärenden granskas. Vid ett kollegium kan till exempel beslut fattas om att inte gå vidare med ett ärende men beslut kan också fattas om att till exempel rekommendera chef för organisationsenhet att skilja en rekryt från utbildningen. Kollegium ska sammansättas av, för ärendet, kompetent personal. Kollegiet ska minst utgöras av: Ordförande (utsedd av chef för organisationsenhet och väl förtrogen med rekrytfrågor). Utbildningsansvarig för GMU vid berört förband, kompanichef (motsv.). Berörd rekryts närmaste chef, plutonchef (motsv.) Förtroendeperson eller annan som berörd rekryt väljer. Berörd rekryt Kollegium ska genomföras så snart omständigheterna medger (kallade ska till exempel medges tid för förberedelser i ärendet). Ärendet ska föredras och alla berörda ska medges uttala sig. Kollegiet ska överlägga varvid rekryten ska lämna kollegiet. Ordföranden ska sammanfatta kollegiets beslut med eventuella förbehåll och delger rekryten kollegiets beslut. Kollegiet avslutas och om kollegiet beslutat att rekommendera skiljande från utbildningen ska ärendet lämnas till chef för organisationsenhet vid berört genomförandeförband för beslut. Kollegiet ska dokumenteras, likaså chef för organisationsenhets beslut. Rekryt som chef för organisationsenhet beslutat skilja från utbildningen ska avbryta/lämna utbildningen. Chef för organisationsenhets beslut ska delges berörd rekryten så snart detta är möjligt. Beslut om skiljande ska sändas till rekryten med mottagningsbevis samt instruktion om överklagande. Beslut om skiljande från GMU får överklagas till Statens Överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. Ett överklagande ska skriftligen inlämnas till Försvarsmakten, den myndighet som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit dit inom tre veckor från den dag då rekryten fick del av beslutet. I överklagandet ska rekryten ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som rekryten begär. Handläggning av överklaganden sker vid FM HRC. Kopia på överklagan samt beslut ska skickas till HKV PROD UTB samt MHS H. Förtroendepersoner och lokalt medinflytandeansvariga ska vara beredda att stödja rekryt vid överklagan av beslut om skiljande från utbildningen. Vid eventuellt bifall på överklagan kommer rekryten att få påbörja ny GMU vid ett senare tillfälle om antagningskraven uppfylls vid det tillfället.

19 :60225 Sida 19 (21) Då rekryt skiljs från GMU ska rekryten (minst): inventera, vårda och återlämna utkvitterad materiel/utrustning reglera eventuella förluster genomföra hörselkontroll återlämna eventuell behörighetshandling i förekommande fall skriva skadeanmälan informeras om att ersättning ges från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja rekryten från utbildningen meddelades denne, dock längst till och med den dag utbildningen skulle ha avslutats Om rekryt avbryter GMU på egen begäran, ska utöver ovanstående åtgärder även avgångssamtal hållas. Rutinbeskrivningar, riktlinjer och formulär för detta återfinns på HR-portalen. 9 Om en rekryt avbryter GMU genom att inte längre infinna sig för utbildning skiljs denna från utbildningen formellt genom beslut av chef för organisationsenhet utan föregående kollegiumförfarande. I dessa fall ska rekryten uppmanas att återställa eventuell utrustning till Försvarsmakten. Eftersom Försvarsmakten inte kan tvinga den före detta rekryten att inställa sig vid organisationsenheten, efter det att rekryten på egen hand avbrutit utbildningen, kan återlämnandet av utrustning till exempel ske via post mot postförskott. Rekryt kan bli skadeståndsskyldig för det värde den icke inlämnade utrustningen har. Försvarsmakten har ansvar för rehabilitering för en rekryt som skadar sig under GMU. Försvarsmaktens handläggning av rehabiliteringsärenden för rekryter ska ske vid respektive genomförandeförband (organisationsenhet). 27. Kompletterande tester Då rekrytering ur GMU sker mot anställning i befattning inom arbetsområden jägare ska kompletterande tester (jägartest) genomförs. Dessa samordnade och enligt särskilda anvisningar av FM HRC. 28. Rapportering av godkänd skyddsvaktsutbildning Genomförandeförbandet ska genomföra skyddsvaktsutbildningen, inklusive det teoretiska och det praktiska provet, enligt kursbeskrivningen för GMU. En bedömning av rekrytens lämplighet som skyddsvakt ska ske och denna bedömning ingår som en del av den samlade lämplighetsbedömningen, se vidare under rubriken Lämplighetsbedömning. Samtliga delar för godkänd skyddsvaktsutbildning ingår därmed som kriterier för godkännande efter GMU. Detta ger att en godkänd GMU är ekvivalent med godkänd skyddsvaktsutbildning. Genomförandeförbandet rapporterar (intygar) detta via utbildningsbeviset och kursrapprotering efter GMU. 9 HR-portal via sökvägen Arbetstagare/Avveckla/Avgångssamtal

20 :60225 Sida 20 (21) Rekryter under GMU ska inte förordnas som skyddsvakter. Detta görs av berörda organisationsenheter efter GMU. 29. Rapportering av godkänd SERE, nivå A-utbildning En rekryt som är godkänd på samtliga utbildningsmål inom Fysiskt stridsvärde enligt kursbeskrivningen för GMU är godkänd inom utbildning mot SERE, nivå A. Genomförandeförbandet ska intyga om detta i utbildningsbeviset. 30. GMU:s avslutning, jetonger och utbildningsbevis GMU ska avslutas med en ceremoni för att markera slutet på det första utbildningssteget på väg mot ett engagemang inom Försvarsmakten. Efter GMU:s slut bör vid varje förband utmärkelse enligt nedan utses (plutonsvis, motsv.): Bästa rekryt Bästa kamrat Kriterier för utmärkelser tas fram lokalt. Vid framtagning av rekryter aktuella för utmärkelser ska förtroendepersoner delta. Jetonger i mattoxiderad brons delas ut till samtliga godkända rekryter. Bästa rekryt samt Bästa kamrat tilldelas jetonger i mattoxiderad försilvrad brons. I samband med avslutningen ska godkända rekryter tilldelas ett utbildningsbevis. Utbildningsbevis är ett sammanvägt bevis om att rekryten har erhållit godkänt betyg vid kursen GMU samt att rekryten har bedömts som Lämplig (L) eller Väl lämplig (VL) i lämplighetsbedömningen, se bild 3. Eventuella utnämningar i form av bästa rekryt och/eller bästa kamrat ska framgå på utbildningsbeviset. 10 Vidare ska av utbildningsbeviset framgå: eventuella förtroendeuppdrag att rekryten är godkänd vid skyddsvaktsutbildningen (se vidare under rubriken Rapportering av godkänd skyddsvaktsutbildning) samt huruvida rekryten är godkänd vid SERE, nivå A-utbildningen (se vidare under rubriken Rapportering av godkänd SERE, nivå A-utbildning). 10 Mall för utbildningsbevis samt instruktion för ifyllande återfinns N:\HKV\GMU\Mallar

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Antagningsordning för militär grundutbildning

Antagningsordning för militär grundutbildning 2015-07-03 FM2015-13373:1 Sida 1 (20) Antagningsordning för militär grundutbildning (SKO) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret 107 85 Stockholm Lidingövägen 24 08-788 75

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) 2014-11-28 Sida 1 (21) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Systemet för rekrytering av militär personal på frivillig grund

Systemet för rekrytering av militär personal på frivillig grund Systemet för rekrytering av militär personal på frivillig grund Sammanfattning FOI har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av införandet av systemet för rekrytering av militär personal på frivillig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU)

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU) 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (18) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU)

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU) 2015-09-18 FM2015-16794:1 Sida 1 (19) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Redovisning av reservofficerssystemet

Redovisning av reservofficerssystemet 2014-02-28 FM2013-546:9 Sida 1 (14) Redovisning av reservofficerssystemet SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. NULÄGE... 4 3. RESERVOFFICERARE I KOMMANDE FÖRSVARSMAKTSORGANISATION... 4 4. ETT NYTT

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

www.overklagandenamnden.se 08 729 77 60

www.overklagandenamnden.se 08 729 77 60 www.overklagandenamnden.se 08 729 77 60 Skolväsendets överklagandenämnd Skolväsendets överklagandenämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar vissa beslut inom skolväsendet. Myndigheten leds av en

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Det anställda försvaret

Det anställda försvaret Det anställda försvaret på realistisk grund eller glädjekalkyl Vakanser? Sammanfattning Vid diskussioner kring Förvarsmaktens rekrytering och det anställda försvaret poängteras ofta att reformen är ny

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:1 Utkom från trycket 2008-05-29 Försvarsmaktens interna bestämmelser om förslagsverksamhet; beslutade den 23 maj 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer