Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva"

Transkript

1 :60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp Personalförsörjningssystem Vad krävs för att bli godkänd efter GMU? Kvalitetssäkring av GMU GMU:s innehåll och upplägg Lednings- och lydnadsförhållanden Bemanning av GMU-komp (motsv.) Information före utbildningens start Antagning till GMU Studieuppehåll Behörighetsbevis Hälsoundersökning, hörselkontroll, skadeanmälan samt TBE-vaccinering Sekretessbevis Optimerad Utbildning Förmåner Glasögon Närvaro och ledigheter samt rutiner vid sjukdom i hemmet Utrustning Medinflytande Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m Examinationer och betyg Individuppföljning, yrkesvägledning och överlämning Lämplighetsbedömning Ansökan om fortsatt engagemang inom Försvarsmakten Urval Kollegium, skiljande från utbildning och avbruten utbildning Kompletterande tester Rapportering av godkänd skyddsvaktsutbildning Rapportering av godkänd SERE, nivå A-utbildning GMU:s avslutning, jetonger och utbildningsbevis Uppföljning och utvärdering Rapportering och dokumentation Tillgång till Internet... 21

2 :60225 Sida 2 (21) 1. Grunder och begrepp Instruktionen för Grundläggande Militär Utbildning inom Försvarsmakten fastställs av C MHS H. Eventuella undantag från denna Instruktion beslutas av C MHS H. Målgruppen för denna Instruktion är ansvariga för genomförande av GMU vid Försvarsmaktens förband, skolor, centrum och utbildningsgrupper. Denna instruktion baseras på handlingar enligt bilaga 3. I denna handling används begrepp med följande betydelse: Projekt och strimmor under GMU organiseras utbildningen i s.k. utbildningsprojekt och strimmor. Projekt genomförs under en avgränsad utbildningstid (en till tre veckor) med tydliga utbildningsmål. Strimmor har tydliga utbildningsmål men genomförandet är utsträckt över hela GMU. Se vidare i GMU kursbeskrivning. GSS Gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS/K kontinuerligt tjänstgörande, GSS/T tidvis tjänstgörande) HAGS Hemvärnsavtal gruppbefäl och soldater KMU Kompletterande militär utbildning FOK Förberedande Officerskurser (utbildningar som genomförs som KMU, med stöd av FFS 2012:3, efter GMU och före grundläggande officersutbildningar) OP Officersprogram SOU Specialistofficersutbildning ROU Reservofficersutbildning Grundläggande officersutbildningar Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildningen som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan (sammanfattande begrepp för SOU, OP, ROU med fler) TRM Totalförsvarets rekryteringsmyndighet PROFDOC Försvarsmaktens digitala vårddokumentationssystem VU/DUP Verksamhetsuppdrag/Direktiv för uppdragsplanering SERE Survival, Evasion, Resistance, Extraction begrepp för bland annat överlevnadsförmågor ReachMe System för hantering av ansökningar och andra HR-ärenden CRM Customer Relationship Management PUL - Personuppgiftslagen Lämplighetsbedömning benämndes vitsordssättning i tidigare Instruktion för GMU. System PRIO Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem (SAP) TBE Fästingöverförd hjärninflammation HKV Högkvarteret PROD Högkvarterets Produktionsledning FM HRC Försvarsmaktens HR-centrum MHS H Militärhögskolan Halmstad

3 :60225 Sida 3 (21) 2. Personalförsörjningssystem FOK 3 mån SOU/OP/ROU 3/6/4 terminer Tjänstgöring i stående eller kontraktsförband Yrkes-/reservofficer Intresseanmälan Ansökan Antagning centralt Ansökan Tidsbgr. anställning upp till 8+4 år CRM FM kravprofiler Sök process Rekryttest Antagnings -prövning Kompl. tester Besked och adm. GMU 12 veckor Kompl. test Befattningsutbildning och träning ~ 6 mån i eget förband Tjänstgöring i stående eller kontraktsförband Soldat/sjöman Steg 1 Individ Steg 2 TRM Steg 3 Förband Steg 4 Förband Hemvärnsmän Tjänstgöring i Hemvärn med nationella skyddsstyrkor Bild 1. Försvarsmaktens kravprofiler för grundrekrytering ligger till grund för lämplighetsbedömning och urval. Försvarsmaktens kravprofiler för grundrekrytering av militär personal beaktar särskilt att individen har de förmågor, personlighetsmässiga resurser och drivkrafter som behövs för att individen ska kunna exponeras i en insatsmiljö. Kraven som anges i kravprofilerna motsvarar de lägsta grundkrav som Försvarsmakten ställer på ingångsbefattningar kopplade till grupperna anställda gruppbefäl, soldater och sjömän, specialistofficerare, officerare samt hemvärnssoldater (hemvärnsmän och avtalspersonal). Kravprofilerna ligger till grund för lämplighetsbedömning och urval. Från det att individen söker till GMU till dess att individen är anställd i en insatsbefattning, alternativt påbörjar grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen, sker urvalen i flera steg. Genom att kombinera flera urvalsinstrument och aktörer i olika skeden sker ett successivt urval i syfte att personalförsörja de militära personalgrupperna med lämpliga individer. Vid dessa tillfällen har individen möjligheter att utifrån intresse och bedömd potential göra successiva vägval. Den sökandes intresse, kvalifikationer och motivation ska under urvalsprocessen matchas mot Försvarsmaktens krav och behov. Anställning i Försvarsmakten, avtalsskrivning inom Hemvärnet eller fortsatt officersutbildning inom Försvarsmakten eller vid Försvarshögskolan sker först efter särskild ansökan.

4 :60225 Sida 4 (21) 3. Vad krävs för att bli godkänd efter GMU? Enligt gällande föreskrifter värderas rekrytens prestationer under GMU i två delar, vilka båda måste vara godkända för att bli godkänd efter GMU, se bild 2: Betyg: Betyget ska spegla om rekryten har utvecklat avsedda förmågor enligt kursplan och kursbeskrivning. Som underlag för betyget ligger resultaten från samtliga genomförda examinationer och eventuella omexaminationer, vilka måste ha genomförts med godkänt resultat för att erhålla betyget godkänd. Lämplighetsbedömning: Vid sidan av betyget värderas rekrytens lämplighet för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten. Som underlag används särskild mall för lämplighetsbedömning. Bedömningen är generell och sker oaktat preliminär inriktning efter GMU (personalkategori, arbetsområde eller förband). Betyg (G/IG) Förmågeutveckling Individutveckling Lämplighetsbedömning (VL/L/IL) GODKÄND VID GMU (G/IG) Bild Kvalitetssäkring av GMU Riksdag och regering ställer höga krav på kvalitetssäkring av GMU. Utbildning ska, oavsett var den genomförs, vara identisk avseende målsättningar, uttolkning av dessa, kravnivå för godkänt etcetera. Försvarsmakten har valt att uppnå detta bland annat genom att: genomföra GMU enligt Försvarsmaktens regelverk för inomverksutbildning. Detta innebär bl.a. att ansökan, antagningsprövning, urval och antagning sker enligt en antagningsordning, att utbildningen omfattas av en kursplan som beskriver vilka kursmål som ska nås och en kursbeskrivning som uttolkar kursmålen och beskriver hur målen ska nås. Att kontroll av utbildningsmålen genomförs via examinationer, att eventuella omexaminationer genomförs, att betyg sätts och att kursresultat rapporteras och dokumenteras. utse central kurschef och examinator. utse sakansvariga för innehållet i GMU vilka sätter målsättningar, uttolkar dessa samt anger vilken nivå som krävs för ett godkänt resultat. via centralt fastställd kursbeskrivning styra det övergripande genomförandet av GMU och vilka moment i utbildningen som är examinerande. GMU leds genom en sammanhållen ledning. Denna ansvara MHS H för. Inom ramen för sammanhållen ledning, med syftet att kvalitetssäkra GMU, genomförs följande huvudaktiviteter:

5 :60225 Sida 5 (21) Producera och revidera styrdokument såsom kursplan, kursbeskrivning samt Instruktion för GMU inom Försvarsmakten. Genomföra årlig GMU utbildningsfältövning med kommande års pluton- och kompanichefer. Vid utbildningsfältövningen presenteras kommande års GMU avseende innehåll, upplägg samt krav för godkänt resultat. Genomföra kontinuerlig uppföljning av GMU. Uppföljning av genomförande utmynnar i en rapport. Via enkäter skapa underlag för utvärdering av utbildningen. Genomföra årligt utvecklingsmöte GMU med bland annat representanter från genomförandeförbanden samt GMU:s sakansvariga. Mötet syftar till att generalisera lokala erfarenheter. Utvärderingar och uppföljningsrapporter utgör underlag för mötet. Utvecklingsmötet utmynnar i ett underlag för beslut om utveckling av GMU. 5. GMU:s innehåll och upplägg De aktiviteter som sker inom ramen för GMU är antingen utbildning som direkt bär mot utbildningens målsättningar alternativt aktiviteter som är kopplade till rekrytens fortsatta engagemang inom Försvarsmakten efter GMU (strimma E). Rekryten får med andra ord inte tas i anspråk för till exempel vakt-, beredskaps- eller ceremoniella uppgifter om de inte är direkt kopplade till utbildningens målsättningar. Utbildningen ska genomföras med mål, upplägg och krav för godkänt resultat enligt gällande kursbeskrivning. Ingen annan utbildning får tillföras i GMU. 6. Lednings- och lydnadsförhållanden MHS H är kursansvarig skola för GMU. Detta innebär att MHS H leder, utvecklar och följer upp GMU. C MHS H är kurschef och examinator i GMU och kan vid behov delegera dessa roller. Sakansvariga organisationsenheter enligt VU/DUP (4.10 Personalförsörjning) stödjer MHS H avseende sakansvar inom eget ansvarsområden i GMU. Genomförandeförband, rekrytvolymer samt in- och utryckningstider framgår i VU/DUP (4.10 Personalförsörjning) samt i HKV-skrivelser. Aktörer inom ansökan, antagningsprövning, urval, nominering, antagning och anställning enligt aktuell processbeskrivning. 7. Bemanning av GMU-komp (motsv.) Av VU/DUP (4.10 Personalförsörjning) framgår riktvärden för bemanning av ett GMUkomp (motsv.). Löser GMU-komp fler uppgifter än GMU bör resurser för dessa uppgifter tillföras. Vid bemanning bör särskilt antalet utbildningsadjutanter värderas.

6 :60225 Sida 6 (21) Samtliga chefer och instruktörer som deltar i GMU måste kunna delta i yrkesvägledningen av rekryter. 8. Information före utbildningens start Den sökande som har valt att vända sig till Försvarsmakten har gjort detta baserat på ett frivilligt val och eget intresse. Detta intresse är viktigt att bevara och stärka. När beslut om antagning till utbildningen finns ska förband som genomför GMU samt FM HRC ge den blivande rekryten information om den kommande GMU:n. Information kan omfatta inryckningstid, inställelseresa, hur utbildningen är upplagd, boende och andra förmåner, bra utrustning att ha med hemifrån, vad som krävs för att bli godkänd, kontaktuppgifter, etcetera. Informationen kan ges till exempel via post, via mejl/sms, via sociala medier, via telefonsamtal och/eller via informationsbesök vid förband. Vidare är det lämpligt att redan före GMU fortsätta informera rekryten om rekrytens inriktning för fortsatt engagemang inom Försvarsmakten efter GMU. 9. Antagning till GMU Antagna rekryter ska inställa sig för utbildning senast kl 1200 på utbildningens första dag. Rekryter som erhåller beslut om antagning inom fyra dagar in på utbildningen ska senast kl 1200, första utbildningsdagen under andra utbildningsveckan inställa sig för utbildning. Genomförandeförbandet ska ge ovanstående rekryter det stöd som krävs, även utanför ordinarie utbildningstid, för att ta igen missad utbildning och information. Vid stora volymer rekryter av ovanstående kategorier medges genomförandeförbandet att organisera dessa i egen avdelning (pluton, motsv.) och genomföra utbildningen förskjuten i upp till en vecka om så är lämpligt med hänsyn till efterkommande verksamhet (KMU, etcetera). 10. Studieuppehåll Som huvudregel medges ej ansökan om studieuppehåll. Detta med anledning av: den relativt korta utbildningstiden samt att GMU genomförs vid flera tillfällen varje år stor administration svårigheter att med kvalitet genomföra Lämplighetsbedömningen svårigheter att organisera för eventuell återtagning av förmågor för att på ett verksamhetssäkert sätt slutföra utbildningen Skulle behov av uppehåll i utbildningen inträffa, till exempel pga. sjukdom eller av sociala skäl, ska rekryten skiljas från/avbryta utbildningen och ånyo söka GMU då så är

7 :60225 Sida 7 (21) lämpligt med hänsyn till rekrytens förutsättningar. I yttersta undantagsfall kan, på begäran av genomförandeförbandet, undantag från denna huvudregel medges. I dessa fall kontaktas MHS H för delgivning av handlingsregler. 11. Behörighetsbevis Rekryter tilldelas ett behörighetsbevis som tillsammans med rekrytens ordinarie legitimation kan styrka att rekryten tillhör personalgruppen Rekryter. Behörighetshandlingar beställs, eventuellt efterbeställs, levereras och faktureras enligt särskild rutin. Som reservalternativ till ovanstående kan rekryten tilldelas passerbevis av chef för organisationsenhet. 12. Hälsoundersökning, hörselkontroll, skadeanmälan samt TBE-vaccinering Rekryter genomgår läkarundersökning i samband med antagningsprövning vid TRM. Därför kommer Försvarsmakten som huvudregel inte att genomföra hälsoundersökning (inklusive hörselundersökning) i samband med inryck till GMU. I undantagsfall kan antagna rekryter behöva göra en kompletterande läkarundersökning av en Försvarsmaktsläkare. Dessa fall hanteras direkt mellan FM HRC och läkare vid berört genomförandeförband. Utfallet, i form av godkänd/icke godkänd läkarundersökning ska snarast delges berörd rekryt, dennes befäl vid GMU samt berört preliminärt förband enligt antagningsbeskedet. Ansvariga för detta är FM HRC. Vidare ska utfallet av denna läkarundersökning dokumenteras i system PROFDOC inför urval 3. Den rekryt som: inte fortsätter sitt engagemang inom Försvarsmakten efter GMU, ansökt om att skriva hemvärnsavtal, samt avbryter GMU ska genomföra hörselkontroll i samband med att den avslutar GMU. Övriga rekryter genomför som normalt ingen hörselundersökning i samband med GMU:s avslutning. Respektive genomförandeförband är ansvariga för att rekryter, vilka eventuellt skadas under GMU, skadeanmäla dessa skador. Detta är särskilt viktigt då rekryt avbryter GMU på grund av skada. Genomförandeförband som bedriver utbildning inom TBE-områden ska genomföra vaccinering enligt riktlinjer från berörd Försvarshälsa. 13. Sekretessbevis Sekretessbevis ska upprättas av alla som får ta del av hemliga eller utrikesklassificerade uppgifter. Kommer rekryten inte i kontakt med dessa uppgifter ska sekretessbevis inte upprättas.

8 :60225 Sida 8 (21) 14. Optimerad Utbildning Metoden Optimerad Utbildning syftar till att minska förtida avgångar med anledning av fysiska belastningsskador under utbildningen och kommande tjänstgöring. Kartläggning ska genomföras i direkt anslutning till inryck (utbildningsvecka 1) och är samordnade med fysiska tester inom ramen för strimma A. Därefter utarbetas ett individuellt åtgärdsprogram. Metoden bygger på att genomförandeförbandet har tillgång till legitimerad sjukgymnast eller ergonom. Om så inte är fallet genomförs endast den inledande kartläggningen. FM HRC ska stödja förbanden vid planering av Optimerad utbildning. 15. Förmåner Förmåner regleras av förordningen om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, Försvarsmaktens föreskrifter samt skrivelser. Detta innebär bland annat att: utöver månadsvis ersättning har rekryten rätt till förplägnadsersättning vid helg och uppehåll om 75 kronor per dag. under GMU ska rekryten erbjudas fem fria hemresor till folkbokföringsorten eller till annan ort inom Sverige om detta blir billigare för Försvarsmakten, samt in- och utryckningsresa. Inryckningsresa till GMU organiseras av TRM. Övriga resor organiseras av genomförandeförbandet. vid beviljad tjänsteledighet för särskilda ändamål enligt punkten Närvaro och ledigheter, har rekryten rätt till fri hemresa. rekryter ska erbjudas enkelt boende av logementstandard. vid avbruten utbildning utbetalas ersättning från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja rekryten från utbildningen meddelades denne, dock längst till och med den dag utbildningen skulle ha avslutats. rekryterna är försäkrade under hela perioden mellan inryckning och utryckning. rekryten har rätt att söka familjebidrag hos Försäkringskassan. Detta bör göras före GMU start. Information därom och eventuellt stöd bör ges av FM HRC samt genomförande-förbandet. rekryter har rätt till fri hälso- och sjukvård. Detta innebär att genomförandeförbandet ska stå för eventuella avgifter för rekryters hälso- och sjukvård. Detta i sin tur ska omhändertas genom Försvarshälsan eller annan vårdgivare. Om annan vårdgivare nyttjas ska genomförandeförbandet i första hand ordna så att fakturering från denne möjliggörs. I sista hand ska rekryten lägga ut för eventuella patientavgifter. 16. Glasögon Rekryter med behov av synkorrektionshjälpmedel tilldelas fria: insatser till skyddsmask för att nyttja vid CBRN-utbildningen och insatser till skyddsglasögon för att nyttja vid skjut-/stridsutbildningen.

9 :60225 Sida 9 (21) Övriga delar i utbildningen nyttjas rekrytens ordinarie synkorrektionshjälpmedel. Dessa kan ersättas vid skada/förlust under tjänstgöringsförhållanden. Se särskild rutin för beställning, eventuell efterbeställning, leverans och fakturering av glasögoninsatser. 1 Genomförandeförbandet ska planera för att tidigt i utbildningen ordna med utprovning av glasögoninsatser för eventuella rekryter som anländer sent in i utbildningen. 17. Närvaro och ledigheter samt rutiner vid sjukdom i hemmet Grundprincipen är att rekryten förutsätts närvara vid hela utbildningen under GMU. Detta baseras på att GMU är första steget i professionsutvecklingen till soldat/sjöman. Under GMU utvecklas både ett antal bedömnings- och mätbara förmågor enligt kursbeskrivningen såväl som rekrytens förhållningssätt till uppgifter och ansvar, säkerhet, gruppen, chefen, ordning och reda, etcetera. Därför är det viktigt att rekryten är närvarande i utbildningen under så stor del som möjligt. Trots detta måste en rekryt kunna vara såväl sjuk som ledig. Ledigheter delas in i permission, del av utbildningsdag, samt tjänstledighet, hel utbildningsdag eller mer. Ansökan ska ske skriftligt och i förväg. Permissioner beslutas av rekrytens närmaste chef, lägst plutonchef (motsv.). Tjänstledighet beslutas av kompanichef (motsv.). Avseende ledigheter tillämpas principen möjligt men restriktivt beroende på: skäl för ledighet den verksamhet som avses genomföras rekrytens förutsättningar för att uppnå ett godkänt resultat efter utbildningen För följande särskilda ändamål ska rekryten ges tjänstledigt under förutsättning att rekryten bedöms kunna uppnå godkänt resultat vid GMU: Offentliga uppdrag (jämför Ledighetsförordningen 1995:649, 7-8 ) Enskilda angelägenheter (jämför Ledighetsförordningen 1995:649, 9-10 ) Deltagande i idrottstävlingar, mm (jämför Ledighetsförordningen 1995:649, ) Handläggning, beslut och delgivning av ledighetsansökningar ska ske skyndsamt. Rekryter ska meddela eventuell frånvaro till genomförandeförbandet i enlighet med lokala bestämmelser (KompI, motsv.). Varje genomförandeförband reglerar i lokala bestämmelser (KompI, motsv.) rutiner vid eventuell sjukdom i hemmet. 1 EMIL/Tjänster/Anskaffning-Försäljning/Upphandling/Avtalsportalen

10 :60225 Sida 10 (21) Vid frånvaro från utbildningen ska rekryten själv, med kamratstöd eller genom handledning av befäl inhämta missad utbildning. Förbandet ska vara berett att ge rekryten stöd, även utanför ordinarie utbildningstid. Instruktion för GMU reglerar inte i vilken omfattning rekryten kan vara ledig eller sjuk och fortfarande bli godkänd vid GMU utan detta hanteras genom: utbildningens examinationer och lämplighetsbedömning, d.v.s. under förutsättning att rekryten klarar examinationerna enligt fastställda kriterier samt bedöms lämplig för ett engagemang inom Försvarsmakten efter GMU, kan ledighet medges alternativt rekryten vara frånvarande på grund av sjukdom. dokumentationen över missad utbildning (se vidare rubriken Individuppföljning). 18. Utrustning GMU genomförs med personlig utrustning enligt särskilt grundutrustningskort för GMU. 2 All personlig utrustning ska finnas tillgänglig och i rätt storlek från och med utbildningens inledning. Detta är: viktigt mht att utbildningen har ett omfattande innehåll och är styrd i genomförandet. en viktig fråga i förtroendeskapandet för Försvarsmakten. Eventuella brister i rekryternas utrustning ska därför avvikelserapporteras av respektive genomförandeförband. 3 Vidare ska avvikelser särskilt belysas i utvärderingar och uppföljning av utbildningen. Rekryt under GMU bär respektive genomförandeförbands försvarsgrenstecken. I de fall GMU genomförs vid en försvarsmaktsgemensam organisationsenhet (t ex LedR, FMUndsäkC eller FömedC) beslutar chef för organisationsenhet om vilket försvarsgrenstecken som ska rekryterna bära. Basker bärs inte av rekryt under GMU. I samband med GMU:s avslutning bör personlig utrustning så långt som möjligt och lämpligt medföras till organisationsenhet för genomförande av provanställning, av KMU alternativt kontraktsskrivning i Hemvärnet. Det senare sker under förutsättning att kontraktsskrivning är klar vid GMU:s avslutning. Eventuell lokalt anskaffad utrustning får undantas från detta. Rekryter som inte fortsätter sitt engagemang inom Försvarsmakten efter GMU ska återlämna sin utrustning före utryckning från GMU. 2 Gällande grundutrustningskort under GMU återfinns på N:\HKV\GMU\Utrustning rekryt 3 Digital blankett återfinns på EMIL/Tjänster/Förrådstjänster/Skriv kundreklamation

11 :60225 Sida 11 (21) Alla rekryter ska genomföra GMU med Ak5C med rödpunktssikte. Permissionsuniform (m/87, motsv.) kan tilldelas rekryter i särskilda fall efter beslut av kompanichef (motsv.). 19. Medinflytande Syftet med medinflytande under GMU är att rekryterna ska vara delaktiga i och kunna påverka sin utbildningssituation. Det ska också vara en naturlig del av förbättringsprocessen på något längre sikt, det vill säga utveckling av kommande GMU. Försvarsmaktens främste företrädare för rekryters medinflytande är C HKV PROD UTB. Ytterst ansvarig för arbetet med rekryters medinflytande under GMU är respektive chef för organisationsenhet. För att medinflytandet ska fungera under den korta utbildningstiden, måste rekryterna stödjas i sitt medinflytandearbete. Vid varje genomförandeförband ska det därför finnas personal med särskilt ansvar för att, bland annat stödja rekryters medinflytande och genomföra utbildning för förtroendevalda. Den medinflytandeansvarige har en nyckelroll i arbetet med medinflytande, utbildningsförhållanden och utvecklingen av GMU vid förbandet. Förtroendepersonerna ska veta vem som är lokalt medinflytandeansvarige och ha kontaktuppgifter till denna. Vid varje pluton ska en förtroendeperson och en ersättare för denne utses. Kompaniförtroendeperson får, men behöver ej utses. Förtroendepersoner ska vara valda och utbildade senast i tredje utbildningsveckan. Val av förtroendepersoner ska ske genom: att information om uppdraget ges att intresserade och frivilliga kandidater utses sluten omröstning bland dessa Särskilda skyddsassistenter utses ej bland rekryterna. Istället ska den verksamhetssäkerhets- och arbetsmiljöutbildning som genomförs inom Strimma D säkerställa behovet av en kollektiv aktiv riskbevakning inom plutonen. Ytterligare behov av motsvarande skyddsassistents-kompetens hämtas från fast anställd personal. Förtroendepersonens ansvar är att företräda sin pluton. Som en del av detta ska förtroendepersonen, tillsammans med plutonchefen, planera och regelbundet genomföra plutonens timme. Regelbundet innebär varje alternativt varannan vecka med hänsyn till pågående utbildning. Plutonens timme ska i möjligaste mån utformas i likhet med de arbetsplatsträffar (APT) som genomförs för anställda inom Försvarsmakten. Verksamhetssäkerhet, jargong och bemötande 4 samt utvärdering av den senaste veckan ska finnas med som obligatoriska punkter på plutonens timme. 4 Programpunkten omfattar jargong och bemötande såväl rekryter emellan som mellan rekryter och befäl eller mellan rekryter och annan personal.

12 :60225 Sida 12 (21) Förtroendepersoner och/eller lokalt medinflytandeansvariga ska vara beredda att stödja rekryter t ex i kollegium eller vid begäran om omprövning av betyg eller överklagan av beslut om skiljande från utbildningen. Under GMU ska två kompaninämnder genomföras (oavsett antal GMU-plutoner) i syfte att diskutera frågor som ej kunnat hanteras på plutonens timme. Vid dessa nämnder deltar kompanichef, plutonsförtroendepersoner och kompaniförtroendeperson (om sådan utsetts) samt representant för nätverk för kvinnor. Innan GMU avslutas ska, på chef för organisationsenhets initiativ, en förbandsnämnd hållas i syfte att klarlägga hur rekryterna uppfattar/utvärderar genomförd GMU och förhållandena vid förbandet. Vid denna nämnd deltar samtliga förtroendepersoner, representanter för nätverk för kvinnor och av chef för organisationsenhet samt eventuellt särskilt kallad personal. Samtliga plutonens timme respektive kompani- och förbandsnämnder ska protokollföras. Kopia på protokoll från kompani- och förbandsnämnder ska tillsändas HKV PROD UTB. Samtliga kvinnor vid genomförandeförbandet ska beredas möjlighet att samlas vid två tillfällen inom ramen för nätverk för kvinnor, varav det första tillfället ska vara obligatoriskt. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och gemenskap. Erfarenheter och synpunkter från nätverket rapporteras till kompanichef som vidtar adekvata åtgärder. Organisationsenhet återrapporterar erfarenheter och vidtagna åtgärder i kvartals- och årsredovisningen. Representant för nätverket ska väljas och ska delta i kompani- och förbandsnämnder. Ytterst ansvarig för nätverket är respektive chef för organisationsenhet. HKV PROD UTB leder och organiserar Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter enligt förordning. 5 Rådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst åtta andra ledamöter. Som ledamöter ingår bland andra representanter från arbetstagarorganisationer och andra personer med särskild erfarenhet av medinflytandefrågor. Ledamöterna i Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter utses av myndighetschefen. Rådet skall bland annat säkerställa rekryternas medinflytande över utbildningen samt verka för att utbildningen genomförs och vidareutvecklas på ett lämpligt sätt. Rådet ska också ge stöd till den personal vid HKV som arbetar med medinflytande för rekryter. Rådet sammanträder ett antal tillfällen per år och har möjlighet att genomföra förbandsbesök för att se hur arbetet med rekryters medinflytande fortlöper. 5 Förordning 2010:590

13 :60225 Sida 13 (21) 20. Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. omfattar även kategorin rekryter. Lagen reglerar disciplinärenden och tvångsåtgärder mot dem som omfattas av lagen. Genomförandeförbandet ska ha tillgång till rättstjänstbefäl (motsv.). Genomförandeförbandet ska föra liggare över rättsärenden. 21. Examinationer och betyg Examinatorn ska ansvara för att kvalitetssäkra examinationerna och förfarandena kring denna. Sakansvariga inom GMU ska stödja examinatorn inom respektive sakansvarsområde. Den som på uppdrag av examinatorn genomför examination kallas examinationsförrättare vilket normalt är kompanichef/plutonchef/instruktör (motsv.) vid genomförandeförbandet. Utbildningens examinationer är kopplade till de olika projekten och strimmorna och framgår av gällande kursbeskrivning. Samtliga examinationer enligt kursbeskrivningen ska genomföras och inga andra examinationer, än de i kursbeskrivningen angivna, är tillåtna. Kraven för att erhålla godkänt resultat vid examinationen ska återspeglas av de utbildningsförhållanden som har erbjudits under utbildningstiden, till exempel väderoch ljusförhållanden. Vid en underkänd examination ska rekryten erhålla respons på sin insats. Kompletterande utbildning och handledning ska erbjudas och rekryten ska medges tillfälle för omexamination. Förbandet ska vara berett att ge rekryten stöd, även utanför ordinarie utbildningstid. Flera omexaminationer kan genomföras och Instruktionen för GMU reglerar inte något maximalt antal. Principen är istället så många som skäligen kan arrangeras. Antal omexaminationer och dess resultat ska löpande dokumenteras. Efter genomförd GMU sammanställs examinationerna och utgör underlag för betyg. Betyget är två-gradigt, Godkänd (G) alternativt Icke Godkänd (IG), och speglar de förmågor som ska ha utvecklats under GMU enligt kursplanen. Rekryt som riskerar att erhålla IG i betyg alternativ skiljas från utbildningen på grund av utbildningsresultat har rätt att i en omexamination bli bedömd av två examinationsförrättare, där minst en examinationsförrättare ska vara någon annan än rekrytens ordinarie befäl. Betyget föreslås av plutonchef (motsv.) och fastställs på mandat av examinatorn utav kompanichef (motsv.) vid genomförandeförbandet samt delges rekryterna senast på utryckningsdagen.

14 :60225 Sida 14 (21) I de fall då: examination och omexaminationer har genomförts enligt kriterierna för GMU rekryten är underkänd vid examination och omexaminationer särskilda omständigheter har funnits rekryten i övrigt bedöms lämplig för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten kan ett underkänt betyget överprövas av kursens examinator och ändras till godkänt. Framställan om sådan överprövning ska ske av berört genomförandeförband till MHS H. Om en rekryt, på grund av till exempel olämplighet eller hög frånvaro, bedöms ha svårigheter att klara GMU med godkänt resultat ska rekryten kallas till kollegium. Vid kollegiet ska rekrytens förutsättningar att klara GMU med godkänt resultat undersökas och prövas. Bedöms rekryten, efter rimligt stöd, inte klara utbildningens samtliga examinationer eller lämplighetsbedömningen med godkänt resultat, ska rekryten skiljas från utbildningen. Se vidare under rubriken om Skiljande från utbildning, avbruten utbildning och kollegium. Betyget G/IG ska dokumenteras, se bilaga 2. Enligt förvaltningsrättslig praxis anses betyg inte kunna överklagas. Det generella motivet för att begränsa möjligheten att överklaga beslut om betyg är att sådana beslut förutsätter en sakkunnig bedömning av sådant slag att en domstol inte kan förväntas åstadkomma en bättre, mer rättvis, bedömning. Betygen anses därför inte kunna överklagas utan endast omprövas under de förutsättningar som anges i 27 förvaltningslagen (1986:223). 6 Med betyg avses även lämplighetsbedömning. Detta innebär att det är samma instans i Försvarsmakten som beslutat om betyget som även har att pröva en begäran om omprövning. Skulle en rekryt överklaga sitt betyg får Försvarsmakten betrakta överklagandet som en begäran om omprövning. Enligt 27 förvaltningslagen är en myndighet skyldig att ompröva sitt beslut om beslutet är uppenbart oriktigt, t.ex. på grund av nya omständigheter. För att myndigheten ska vara skyldig att ompröva beslutet krävs dessutom att beslutet kan ändras snabbt och enkelt och att en ändring inte blir till nackdel för den enskilde. En begäran om omprövning ska ställas skriftligt till Försvarsmakten och handläggs av det förband där rekryten genomförde sin GMU. Av begäran ska framgå vilken del som omprövningen avser. Kopia på begäran samt omprövningens resultat ska skickas till HKV PROD UTB samt MHS H. Förtroendepersoner och lokalt medinflytandeansvariga ska vara beredda att stödja rekryt vid begäran om omprövning. 6 Jfr. bl.a. JO 2000/01 s. 260 och JO beslut daterat den 13 oktober 2005

15 :60225 Sida 15 (21) 22. Individuppföljning, yrkesvägledning och överlämning Individuppföljningen syftar till att: utgöra underlag för individutveckling och lämplighetsbedömningen, stödja yrkesvägledningen mot ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten samt utgöra underlag vid överlämning av rekryt till organisationsenhet efter GMU och för detta kunna redogöra för rekrytens insatser under GMU samt för eventuella delar i utbildning rekryten missat. Individuppföljningen genomförs inom ramen för strimma E. Individutvecklingen av rekryten och yrkesvägledning mot ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten bör genomföras integrerat. Individutvecklingen påbörjas under första utbildningsveckan då ett första utvecklingssamtal genomförs. Detta syftar till att klarlägga rekrytens allmänna förutsättningar och förväntningar inför och efter GMU. Stöd för detta samtal återfinns i underlaget för strimma E. 7 Som beskrivits under Ledigheter kan rekryten vara ledig eller sjuk under delar av utbildningen men ändå erhålla G i betyg så länge kraven i examinationerna uppnås samt rekryten bedöms lämplig för ett engagemang inom Försvarsmakten efter GMU. Inom ramen för utbildningen genomförs projektet 5, Individuell vecka, vilket syftar till att avdela tid för att bland annat komplettera eventuellt missade delar i utbildningen. Skulle det i slutet av GMU ändå kvarstå eventuella, icke examinerande utbildningsdelar är dessa viktiga att dokumentera och överlämna till mottagande organisationsenhet för att där möjliggöra kompletterande utbildning. Överlämningen av rekryt mellan genomförandeförbandet och mottagande organisationsenhet är således ett viktigt steg och bör genomföras som ett fysiskt möte mellan rekryt, dennes chef under GMU respektive kommande chef vid mottagande organisationsenhet. Relevant information om rekryten ska finnas dokumenterad och överföras mellan ansvariga chefer. Se bilaga 2. Överlämning i detta sammanhang handlar om en överlämning/överföring av relevant information från genomförandeförbandet till mottagande organisationsenhet, det vill säga det handlar inte om ett överlämnande av ansvar för rekryten i juridisk mening. Eventuell information som omgärdas av sekretess ska hanteras enligt regler för detta och all dokumentation ska klara bestämmelser enligt PUL. 23. Lämplighetsbedömning Individuppföljningen utmynnar i en lämplighetsbedömning där rekrytens lämplighet för ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten har bedömts. Som underlag för lämplighetsbedömningen ska den bedömningsmall som återfinns i underlaget för strimma E användas. 8 7 Se N:\HKV\GMU\Kursplan och Kursbeskrivning\Strimma E - Fortsatt engagemang 8 Se N:\HKV\GMU\Kursplan och Kursbeskrivning\Strimma E - Fortsatt engagemang

16 :60225 Sida 16 (21) Med hänsyn till den relativt korta utbildningstiden bedöms rekrytens lämplighet i tre skalsteg; Inte Lämplig (IL), Lämplig (L) och Väl Lämplig (VL). Denna del tas fram genom egen-, kamrat- och chefsbedömning och beskriver rekrytens prestationer under GMU. Bedömningen sker mot lämplig som generell soldat/sjöman OR-1, dvs. någon funktions-/befattningsinriktad bedömning ska inte göras under GMU. Lämplighetsbedömningen sammanvägs, sammanställs och föreslås av plutonchef (motsv.), fastställs av kompanichef (motsv.) och delges rekryten senast på utryckningsdagen i ett utvecklingssamtal. Det sammanvägda resultatet ska lägst vara Lämplig för att rekryten sammantaget ska kunna erhålla godkänt resultat från GMU (se bild 2). Motiv till bedömning Inte Lämplig (IL), Lämplig (L) och Väl Lämplig (VL) ska delges rekryten. Rekryten ska signera att resultatet av lämplighetsbedömningen har delgivits och detta exemplar ska arkiveras. Eventuell begäran om omprövning av resultat av lämplighetsbedömningen se rubriken examinationer och betyg. 24. Ansökan om fortsatt engagemang inom Försvarsmakten Vid grundrekrytering av militär personal via grundläggande militär utbildning ska fastställd process följas. i anslutning till varje GMU-omgång ger FM HRC ut Anvisningar för ansökan om ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten. Av dessa anvisningar framgår uppgifter och ansvar, roller, aktuella tider, riktlinjer för ansökning, etcetera. Rekryter vilka inte avser att fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten efter GMU kan meddela Försvarsmakten detta. Dessa ska erbjudas möjlighet att registrera sig i Försvarsmaktens CRM system i syfte att Försvarsmakten ska kunna bibehålla kontakten med dessa potentiella medarbetare. 25. Urval 3 Utifrån principen om successivt vägval och successivt urval samt enligt processbeskrivningen grundrekrytering av militär personal, genomförs urval 3 i slutet av GMU. Urval 3 kan resultera bl a i något av nedanstående alternativ: rekryten fortsätter sin utveckling enligt den preliminära inriktningen i antagningsbeskedet rekryten yrkesvägleds mot en ny inriktning såsom t ex nytt förband, nytt arbetsområde eller ny personalkategori rekrytens resultat efter GMU är godkänd men rekryten väljer att inte fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten rekrytens resultat efter GMU är icke godkänd och rekryten får inte fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten.

17 :60225 Sida 17 (21) Som underlag i urval 3 ligger bl a: Försvarsmaktens behov krav i aktuella befattningar/arbetsområden rekrytens intresse utryck i en (eller flera) ansökan om fortsatt engagemang resultat av genomförda examinationer under GMU resultat av lämplighetsbedömning under GMU resultat av eventuella kompletterande tester under GMU resultat av fysiska tester under GMU rekrytens resultat vid antagningsprövningen Krävs ytterligare underlag för att bedöma rekrytens lämplighet för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten ska rekryten genomgå vidare utredning. Exempel på sådana utredningar kan vara fysiska, medicinska eller psykosociala. Utredningarnas resultat redovisas i PROFDOC. Genomförandeförbandet är en av aktörerna i urval 3 och ansvara för: kursresultat genom examinationer lämplighetsbedömning eventuella kompletterande tester resultat av fysiska tester yrkesvägledning eventuella vidare utredningar Förutom genomförandeförbandet finns det fler aktörer med ansvar i urval 3 (vilket inte beskrivs vidare i denna instruktion), t ex: rekryterande förband avseende kategorin GSS, vilket genomför anställningsprocessen aktörer avseende kontraktsskrivning i hemvärnet FM HRC avseende FOK och ansökan till därpå följande GOU 26. Kollegium, skiljande från utbildning och avbruten utbildning Enligt förordning kan rekryt skiljas från utbildningen av tre anledningar: 1. på egen begäran 2. om rekryten har visat sig olämplig för fortsatt utbildning 3. om rekryten har varit frånvarande i sådan omfattning att utbildningsmålen inte kommer att uppnås Skiljande från utbildningen enligt första punkten ovan kallas i denna Instruktion för Avbruten utbildning. Om anledning för skiljande enligt andra eller tredje punkten ovan anses finnas kallas rekryten till kollegium. Motiv för skiljande enligt andra punkten ska vara spårbara till krav för godkänt resultat efter genomförd GMU (se vidare under rubriken Vad krävs för

18 :60225 Sida 18 (21) att bli godkänd efter GMU?) eller krav för antagning till utbildningen. Det är inte tillåtet att övertala rekryten att avbryta utbildningen på egen begäran. Kollegium under GMU är ett möte där rekryter och utbildningsrelaterade ärenden granskas. Vid ett kollegium kan till exempel beslut fattas om att inte gå vidare med ett ärende men beslut kan också fattas om att till exempel rekommendera chef för organisationsenhet att skilja en rekryt från utbildningen. Kollegium ska sammansättas av, för ärendet, kompetent personal. Kollegiet ska minst utgöras av: Ordförande (utsedd av chef för organisationsenhet och väl förtrogen med rekrytfrågor). Utbildningsansvarig för GMU vid berört förband, kompanichef (motsv.). Berörd rekryts närmaste chef, plutonchef (motsv.) Förtroendeperson eller annan som berörd rekryt väljer. Berörd rekryt Kollegium ska genomföras så snart omständigheterna medger (kallade ska till exempel medges tid för förberedelser i ärendet). Ärendet ska föredras och alla berörda ska medges uttala sig. Kollegiet ska överlägga varvid rekryten ska lämna kollegiet. Ordföranden ska sammanfatta kollegiets beslut med eventuella förbehåll och delger rekryten kollegiets beslut. Kollegiet avslutas och om kollegiet beslutat att rekommendera skiljande från utbildningen ska ärendet lämnas till chef för organisationsenhet vid berört genomförandeförband för beslut. Kollegiet ska dokumenteras, likaså chef för organisationsenhets beslut. Rekryt som chef för organisationsenhet beslutat skilja från utbildningen ska avbryta/lämna utbildningen. Chef för organisationsenhets beslut ska delges berörd rekryten så snart detta är möjligt. Beslut om skiljande ska sändas till rekryten med mottagningsbevis samt instruktion om överklagande. Beslut om skiljande från GMU får överklagas till Statens Överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. Ett överklagande ska skriftligen inlämnas till Försvarsmakten, den myndighet som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit dit inom tre veckor från den dag då rekryten fick del av beslutet. I överklagandet ska rekryten ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som rekryten begär. Handläggning av överklaganden sker vid FM HRC. Kopia på överklagan samt beslut ska skickas till HKV PROD UTB samt MHS H. Förtroendepersoner och lokalt medinflytandeansvariga ska vara beredda att stödja rekryt vid överklagan av beslut om skiljande från utbildningen. Vid eventuellt bifall på överklagan kommer rekryten att få påbörja ny GMU vid ett senare tillfälle om antagningskraven uppfylls vid det tillfället.

19 :60225 Sida 19 (21) Då rekryt skiljs från GMU ska rekryten (minst): inventera, vårda och återlämna utkvitterad materiel/utrustning reglera eventuella förluster genomföra hörselkontroll återlämna eventuell behörighetshandling i förekommande fall skriva skadeanmälan informeras om att ersättning ges från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja rekryten från utbildningen meddelades denne, dock längst till och med den dag utbildningen skulle ha avslutats Om rekryt avbryter GMU på egen begäran, ska utöver ovanstående åtgärder även avgångssamtal hållas. Rutinbeskrivningar, riktlinjer och formulär för detta återfinns på HR-portalen. 9 Om en rekryt avbryter GMU genom att inte längre infinna sig för utbildning skiljs denna från utbildningen formellt genom beslut av chef för organisationsenhet utan föregående kollegiumförfarande. I dessa fall ska rekryten uppmanas att återställa eventuell utrustning till Försvarsmakten. Eftersom Försvarsmakten inte kan tvinga den före detta rekryten att inställa sig vid organisationsenheten, efter det att rekryten på egen hand avbrutit utbildningen, kan återlämnandet av utrustning till exempel ske via post mot postförskott. Rekryt kan bli skadeståndsskyldig för det värde den icke inlämnade utrustningen har. Försvarsmakten har ansvar för rehabilitering för en rekryt som skadar sig under GMU. Försvarsmaktens handläggning av rehabiliteringsärenden för rekryter ska ske vid respektive genomförandeförband (organisationsenhet). 27. Kompletterande tester Då rekrytering ur GMU sker mot anställning i befattning inom arbetsområden jägare ska kompletterande tester (jägartest) genomförs. Dessa samordnade och enligt särskilda anvisningar av FM HRC. 28. Rapportering av godkänd skyddsvaktsutbildning Genomförandeförbandet ska genomföra skyddsvaktsutbildningen, inklusive det teoretiska och det praktiska provet, enligt kursbeskrivningen för GMU. En bedömning av rekrytens lämplighet som skyddsvakt ska ske och denna bedömning ingår som en del av den samlade lämplighetsbedömningen, se vidare under rubriken Lämplighetsbedömning. Samtliga delar för godkänd skyddsvaktsutbildning ingår därmed som kriterier för godkännande efter GMU. Detta ger att en godkänd GMU är ekvivalent med godkänd skyddsvaktsutbildning. Genomförandeförbandet rapporterar (intygar) detta via utbildningsbeviset och kursrapprotering efter GMU. 9 HR-portal via sökvägen Arbetstagare/Avveckla/Avgångssamtal

20 :60225 Sida 20 (21) Rekryter under GMU ska inte förordnas som skyddsvakter. Detta görs av berörda organisationsenheter efter GMU. 29. Rapportering av godkänd SERE, nivå A-utbildning En rekryt som är godkänd på samtliga utbildningsmål inom Fysiskt stridsvärde enligt kursbeskrivningen för GMU är godkänd inom utbildning mot SERE, nivå A. Genomförandeförbandet ska intyga om detta i utbildningsbeviset. 30. GMU:s avslutning, jetonger och utbildningsbevis GMU ska avslutas med en ceremoni för att markera slutet på det första utbildningssteget på väg mot ett engagemang inom Försvarsmakten. Efter GMU:s slut bör vid varje förband utmärkelse enligt nedan utses (plutonsvis, motsv.): Bästa rekryt Bästa kamrat Kriterier för utmärkelser tas fram lokalt. Vid framtagning av rekryter aktuella för utmärkelser ska förtroendepersoner delta. Jetonger i mattoxiderad brons delas ut till samtliga godkända rekryter. Bästa rekryt samt Bästa kamrat tilldelas jetonger i mattoxiderad försilvrad brons. I samband med avslutningen ska godkända rekryter tilldelas ett utbildningsbevis. Utbildningsbevis är ett sammanvägt bevis om att rekryten har erhållit godkänt betyg vid kursen GMU samt att rekryten har bedömts som Lämplig (L) eller Väl lämplig (VL) i lämplighetsbedömningen, se bild 3. Eventuella utnämningar i form av bästa rekryt och/eller bästa kamrat ska framgå på utbildningsbeviset. 10 Vidare ska av utbildningsbeviset framgå: eventuella förtroendeuppdrag att rekryten är godkänd vid skyddsvaktsutbildningen (se vidare under rubriken Rapportering av godkänd skyddsvaktsutbildning) samt huruvida rekryten är godkänd vid SERE, nivå A-utbildningen (se vidare under rubriken Rapportering av godkänd SERE, nivå A-utbildning). 10 Mall för utbildningsbevis samt instruktion för ifyllande återfinns N:\HKV\GMU\Mallar

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer