Tid och plats: to kl vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad, mötesrum Kallan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: to. 19.4.2012 kl. 13.00-15.00 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan"
  • Ove Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 8/2012 Tid och plats: to kl vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande _x_ Olav Hellman, Oy KWH Mirka Ab _x_ Mikael Junell, Ekeri _x_ Gunlis Löv, Optima _x_ Kjell Nydahl, VASEK Stefan Rannanpää, Österbottens Förbund Lillemor Sarin, Sarins Båtar _x_ Tiina Sjölund, Optima _x_ Lena Smeds-Furu, Yrkeshögskolan Novia _x_ Jarl Sundqvist, Österbottens Handelskammare Arvid Treekrem, Åbo Akademi _x_ Lena Nyman-Lehtinen, Optima, styrgruppens sekreterare _x_ 1. MÖTETS ÖPPNANDE Styrgruppens ordförande Rabbe Ede öppnade mötet kl. 13:00. Mikael Junell, ny medlem i styrgruppen, hälsades välkommen. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Föregående mötes protokoll godkändes. Till protokolljusterare valdes Mikael Junell och Gunlis Löv. 2. MELLANRAPPORT PER DEN Styrgruppen har tagit del av mellanrapporten den och gavs tid att ge feedback senast den Slutrapporten skall inlämnas senast i samband med den sista ansökan om utbetalning den Projektledaren sänder slutrapporten till styrgruppens medlemmar för granskning den Feedback ges senast under styrgruppens sista möte den

2 2 3. AKTUELLA NYHETER FRÅN PROJEKTET OPTIINNO Österbottens förbund gör kontroll på plats för alla ERUF-projekt minst en gång innan projekten avslutas. Både projektägaren och delgenomförarna granskas vid Optima den Marknadsföring och informationsspridning Information har, liksom tidigare, spridits via projektets nyhetsbrev, informationsmöten inom respektive delgenomförares egna organisationer och via olika fortbildningstillfällen. Information om LEAN-utbildningen spreds via Optimas interna nyhetsbrev i mars, Målsättningar, tidsplan och verksamhet Styrgruppen informerades om nuläget och tids- och verksamhetsplanen (bilaga 1) gicks igenom. Projektledaren bad styrgruppen komma med idéer och förbättringsförslag under genomgången. 1. Utveckla system för planering, genomförande och utvärdering av inlärning som sker på arbetsplatsen. 2. I samarbete med arbetslivet utveckla modeller för hur arbetsplatsen fungerar som inlärningsmiljö samt utveckla virtuella metoder som stöd för inlärning på arbetsplatsen i samarbete med arbetslivet. 1-2b. Granska och utveckla Optimas eget material för utbildning på arbetsplats. Gäller både Ungdomsstadiet och läroavtal De lightversioner av läroplaner som presenterades under styrgruppens möte den uppgörs vartefter behov uppstår och samlas i en dokumentbank på Optimas intranät. En kort uppgiftsbeskrivning för arbetsplatshandledare ( Arbetsplatshandledarens ABC ) har gjorts. Den skall stödja personer som arbetar med inskolning av nya medarbetare, läroavtalsstuderande och/eller vuxenstuderande inom det fristående examenssystemet. (bilaga 2) Namnet på Introduktionsskolningens ABC ändras till Introduktionens ABC. Guiden kommer i sin helhet att finnas i elektroniskt format samt som en tryckt broschyr kombinerat med en separat hemsida för internetlänkarnas skull. Styrgruppen får snarast möjligt en elektronisk version per e-post för utvärdering (OK den ) Feedback av styrgruppen önskas inom en vecka. 1-2e. E-lärande vid KWH Mirka I april 2012 ger PF handledning i produktionen av en virtuell företagspresentation vid KWH Mirka. Då det virtuella materialet är klart, piloteras det med nyanställda.

3 3 4. Utveckla system för hur studerande kan utveckla sitt spetskunnande genom att en del av innehållet i studierna kan genomföras på arbetsplatsen och med arbetsplatsen som utbildare. 5. Utveckla system för hur studerande kan avlägga examen genom att även välja delar från övriga examina och på så sätt skapa en bredare yrkeskompetens eller ett spetskunnande utgående från arbetslivets krav och behov. 4-5a. Utvidgad inlärning i arbetet. Inom några pilotbranscher arbeta fram en modell hur man inom den grundläggande yrkesutbildningen kunde utföra delar av sin examen via inlärning i arbete. Den ursprungliga pilotgruppen på 12 studerande har nu reducerats till 3. Dessa har påbörjat sin praktikperiod och avlägger yrkesprov senare i vår. Två workshoptillfällen (23.1 och ) har hållits med branschansvariga lärare. Konceptet togs väl emot. Diskussion fördes kring vilka möjligheter och svårigheter konceptet innebär. Inom konceptet kan studerande antingen ingå ett arbetsavtal och får då lön eller så görs ett avtal som följer samma principer som LiA-avtal. I bägge fallen avlägger den studerande yrkesprov. För att kunna utveckla fler arbetslivsrelaterade utbildningskoncept efter OptiInnos slut, har Optima ansökt om att från och med hösten 2012 ingå i det nationella nätverket "TOP-laaja" som arbetar med utvidgad inlärning i arbetet. I nätverket deltar ett tjugotal yrkesläroanstalter från hela Finland. Processbeskrivningen för Spetskunnande i arbetslivet är klar och ingår i en helhet som kallas för "Valbara studievägar" i Optimas ledningssystem. Detta är en viktig milstolpe i Optimas utveckling av inlärning i arbete och genomförande av yrkesprov. (Bilaga 3) 4-5b. Skapa informationsmaterial (web) till Optimas studerande för att de skall känna till vilka möjligheter de nya examensgrunderna ger. Efter genomförd pilot våren 2012, kommer informationsmaterial till studerande att göras klart och publiceras. 4-5c. Novia utreder vilken typ av utbildning som kan förläggas till arbetslivet liksom vilka finansieringsarrangemang som behövs för att utvidga studier på arbetsplatsen. Här beaktas även AHOT. Vid YH Novia gjordes den en AHOT -validering (AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen/tunnistaminen) med en testperson från KWH Mirka. Resultatet blev att testpersonen får tillgodoräknat 75 studiepoäng. Ifall testpersonen inleder studier vid YH Novia gör man en individuell studieplan. Novia och KWH Mirka sammanställer tillsammans en rapport över detta case som kan spridas vidare inom Novia. Novias personal har fått skolning i tillämpningen av AHOT. Följande steg är att Novia informerar företag om AHOT.

4 4 4-5d. Technobothnias utrustning kunde utnyttjas mer och de studerande kunde göra fler studieprojekt (analyser, mätningar o.dyl) för företagen och därmed skapa en större kontaktyta till arbetslivet. Hösten 2011 gav Österbottens förbund klartecken för en projektidé som handlar om att utveckla Technobothnias och yrkeshögskolan Novias möjligheter att betjäna näringslivet. I februari 2012 har Jonas Waller, enhetschef vid YH Novia dock meddelat att det vid YH Novia i detta skede inte finns resurser att avsätta på projektet. 4-5f. Pilot LEAN-utbildning Specialiseringsutbildningen inleddes i september Deltagarna har utvärderat den och gett en helhetsbedömning på 4,8 (av 5,0) poäng. 6. Skapa samarbetsstrukturer och -modeller samt system (även interaktiva) genom att skapa samarbetsnätverk mellan olika aktörer för utveckling av inlärningsmiljön. Det skapas ett forum - i första hand en Facebook-sida - för aktörer inom IKT-utbildning. I april har man också diskuterat arrangemang kring ett fortsatt samarbete mellan CLL Novia och Optimas VUX-avdelning. Målsättningen är att, där det är möjligt, samordna resurser och därmed erbjuda kvalitativt bättre föreläsningar/kurser/specialiserings-utbildningar/delar av förberedande utbildning m.m. Samarbetsformen oklar, men det sker sannolikt på så sätt att Novia och Optima turvis administrerar diskussionstillfällen 1-2 ggr/år. 6b. Bygga upp ett kontaktsystem mellan Novia och arbetslivet. Ev. kan CRM-verktyg vara ett hjälpmedel. CLL Novia har utvärderat olika CRM-verktyg och samt anpassningsmöjligheter mellan olika program och system. Deadline för samordningen vid CLL är i maj 2012 och offertrundan skall vara klar hösten CLL/Novia och CLL/Åbo Akademi besökte Optima i januari 2012 för att bekanta sig med Optimas arbete med CRM (MS Dynamics och Sopimus Pro Campus). 6c. Undersöka vilka portaler som finns och ev. ansluta sig till lämplig portal med resurser (utrustning, lärare, föreläsare, kurser liknande Sifko-portalen). Via nätverket Nordyrk (Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk). kunde ÅA ev. delvis bygga upp ett kontaktnät till yrkeutbildningsarrangörer.

5 5 7. Utveckla system för genomförande av läroavtalsliknande utbildning kring tilläggsutbildning inom yrkeshögskoleutbildning (modeller för planering, genomförande, handledning och utvärdering) I februari 2012 blev Novias jämförelse mellan läroavtalsliknande utbildning och specialiseringsutbildning klar. I rapporten ingår också en jämförelse mellan finansieringsarrangemang för de två utbildningsformerna och Novias två finansieringsansökningar. Rapporten sänds som separat bilaga till styrgruppen. 8. Kompetensutveckling kring yrkespedagogik med fokus på IT-didaktik. 8a. IT-didaktisk fortbildning för Optimas undervisningspersonal. Innehållet i den IT-didaktiska fortbildning som genomförts inom OptiInno har planerats utgående från den behovskartläggning som gjordes i januari o Inom projektet har det vid Optima arrangerats fem grundkurser i SMARTboard. Det totala deltagarantalet i dessa kurser uppgår till 80 personer. o Sammanlagt har 88 personer deltagit i fyra IT-workshopar (hösten 2011 och våren 2012) med varierande innehåll. Den fortbildning samt utvärdering som gjorts vid Optima inom OptiInno har getts vidare till Optimas IT-pedagog som tillträtt sin tjänst i mars Aktiviteterna kring IT-didaktik för undervisande personal lever därmed vidare vid Optima. 8b. IT-didaktisk fortbildning för Novias undervisningspersonal. Det stödmaterial som ÅA har skapat i samband med IT-workshopar har också kunnat spridas vid YH Novia ( Powerpoint och Bild i undervisningen ). P.g.a. olika omständigheter (samarbetsförhandlingar, Tritonia-Edu Lab) har det varit svårt att vid Yrkeshögskolan Novia rekrytera deltagare till fortbildningstillfällen. Ett allmängiltigt, virtuellt självstudiematerial kring lärplattformen Moodle sammanställs dock så långt resurserna räcker. 9. Etablera handledningsforskningen i arbetsplatshandledarutbildningen Eivor arbetar som bäst med att göra en sammanställning över arbetsplatshandledarens uppgifter och egenskaper. Denna blir klar inom kort. I övrigt börjar denna del vara avslutad.

6 6 10. Bygga en ny företagsbild som i större grad än tidigare bygger på virtualisering för att kunna möta det framtida verksamhetssamhället. 10a. Undervisa i CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik. Arvid informerade om arbetet med CFU (Centrum för utveckling) inom OptiInno. En intresseförfrågan som gjordes våren 2010 resulterade i att tre personer anmälde intresse att delta. Eftersom intresset var svagt, diskuterades alternativa distributionssätt - bl.a. att utarbeta ett webbaserat pedagogiskt presentationsprogram som kunde erbjuda virtuella självstudiemöjligheter för intresserade. Arvid Treekrem arbetade med en dylik modell, men insåg att budgeten inte skulle räcka till för att färdigställa det virtuella alternativet. Denna aktivitet inställdes följaktligen in hösten Arvid Treekrem har sammanställt en rapport över detta arbete (bilaga 4). 10b. Utveckla nätverksbaserade kommunikationsmodeller i virtuella lärmiljöer Se 1-2e. E-lärande vid Mirka och introduktionsguide. 4. SPRIDNING AV RESULTAT En sammanfattning av resultat/förväntade resultat delades ut under mötet (bilaga 5). Med tanke på projektets varierande innehåll, sker spridning av resultat lämpligast via direktkontakt till rätt målgrupp. Ett avslutande seminarium eller informationsmöte arrangeras därför inte. 5. EKONOMI Gunlis Löv presenterade projektets ekonomi (bilaga 6). Resultatmässigt ser det bra ut, men vi håller oss under budget. Varken medlen för köptjänster eller resekostnader kommer att utnyttjas till fullo. Arvid Treekrem påpekade att kontorskostnaderna vid ÅA kommer att stiga mot slutet av projekttiden. 6. ÖVRIGA ÄRENDEN Arvid meddelade att han inte deltar i nästa styrgruppsmöte då han nu går i pension och flyttar till Norge. 7. NÄSTA MÖTE Styrgruppens avslutande möte hålls tisdagen den kl vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad.

7 7 8. MÖTET AVSLUTAS Mötet avslutades kl. 14:30. Rabbe Ede Ordförande Lena Nyman-Lehtinen Sekreterare Mikael Junell Protokolljusterare Gunlis Löv Protokolljusterare

8 Planering PL Enkät/Undersökning E/U Genomförs GE Pilot PI Utvärdering UT Seminarium/workshop SE Ev. fortsättning FO? Slutfört SL Målsättningar och åtgärder Arbetsgrupp jun aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug Utveckla system för planering, genomförande och utvärdering av inlärning som sker på arbetsplatsen 2. I samarbete med arbetslivet utveckla modeller för hur arbetsplatsen fungerar som inlärningsmiljö samt utveckla virtuella metoder som stöd för inlärning på arbetsplatsen i samarbete med arbetslivet. 1-2a. Optimas LiA-dokument förnyats b. Granska och utveckla Optimas eget material för utbildning på arbetsplats. Gäller både Ungdomsstadiet och Lavtal 1-2c. Optimas åk3-studerande deltar med sina åsikter kring innehåll i arbetsplatsen som inlärningsmiljö. Optima Optima Optima SL GE GE PL PL PL GE GE PI UT SL E/U E/U PL PL SL 3 1-2d. Förenhetliga praxis vid arbetsplatsförlagd utbildning så att liknande styrredskap kan utnyttjas oberoende av utbildningsnivå. 1-2e. E-lärande vid Mirka och introduktionsguide 3.För uppföljning och utvärdering av inlärning på arbetsplatsen, prövas och implementeras verktyget etaitava för tillämpning av studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare. Novia+Optima ÅA, Mirka PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL GE PI UT SL 3a. Nyttan av verktyget etaitava undersökts och rapporterats. Optima (ÅA) UT UT SL

9 Planering PL Enkät/Undersökning E/U Genomförs GE Pilot PI Utvärdering UT Seminarium/workshop SE Ev. fortsättning FO? Slutfört SL Målsättningar och åtgärder Arbetsgrupp jun aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug Utveckla system för hur studerande kan utveckla sitt spetskunnande genom att en del av innehållet i studierna kan genomföras på arbetsplatsen och med arbetsplatsen som utbildare. 5. Utveckla system för hur studerande kan avlägga examen genom att även välja delar från övriga examen och på så sätt skapa en bredare yrkeskompetens eller ett spetskunnande utgående från arbetslivets krav och behov. 4-5a. Utvidgad inlärning i arbetet. Inom några pilotbrancher arbeta fram en modell hur man kan inom den grundläggande yrkesutbildningen utföra delar av sin examen via lära i arbetslivet 4-5b. Skapa informationsmaterial (web) till Optimas studerande för att de skall känna till vilka möjligheter de nya examensgrunderna ger 4-5c. Novia utreder vilken typ av utbildning som kan förläggas till arbetslivet liksom vilka finansieringsarrangemang som behövs för att utvidga studier på arbetsplatsen. Även med beaktande av AHOT. 4-5d. TB s utrustning kunde utnyttjas mer och de studerande kunde göra fler studieprojekt (analyser, mätningar o.dyl) för att skapa en större kontaktyta till arbetslivet. 4-5e. Kartläggning av intresse av studerandetjänster inom arbetsoch näringsliv 4-5f. Pilot - LEAN-utbildning Optima Optima Novia (Mirka + Optima) Novia (Optima, Mirka ev. pilotföretag) Novia, Optima, intresseorg. Novia, Mirka (Optima) PL PL PL PL E/U PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL SE PL PL PI PI UT SL PL PL PL PL PL SL PL PL PL PL PL PL PI UT SL PL PL PL SL SL PL PL PL PL PL GE GE GE GE GE GE GE GE UT SL 6 6. Skapa samarbetsstrukturer och -modeller samt system (även interaktiva) genom att skapa samarbetsnätverk mellan olika aktörer för utveckling av inlärningsmiljön Kontinuerligt samarbete med Novia, Mirka och ÅA input från pilotföretagen. 6a. Ev. omvandling av 2:a stadiets examen till YH-poäng. Novia (Optima) 6b. Bygga upp ett kontaktsystem mellan Novia och arbetslivet (kunde kallas Novias näringslivstjänster). Vore CRM-verktyg ett alternativ? 6c. Undersöka vilka portaler som finns och ev. ansluta sig till lämplig portal med resurser (utrustning, lärare, föreläsare, kurser liknande Sifko). Novia + Optima M.O.N.Å. PL PL VE FO? SL PL PL E/U SL PL PL PL PL PL SL

10 Planering PL Enkät/Undersökning E/U Genomförs GE Pilot PI Utvärdering UT Seminarium/workshop SE Ev. fortsättning FO? Slutfört SL Målsättningar och åtgärder Arbetsgrupp jun aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug 7 7. Utveckla system för genomförande av läroavtalsliknande utbildning kring tilläggsutbildning inom yrkeshögskoleutbildning (modeller för planering, genomförande, handledning och utvärdering) 7a. Utarbeta modeller för planering, genomförande, handledning och utvärdering Novia (Optima) PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL UT SL 8 7b. Utveckla arbetsplatshandledningen och anpassa den till YHstudier. Ev. samarbete med "Kunskap & Kompetens" 8. Kompetensutveckling kring yrkespedagogik med fokus på ITdidaktik. M.O.N.Å. PL 9 8a. IT-didaktisk fortbildning för Optimas undervisningspersonal ÅA, Optima 8b. IT-didaktisk fortbildning för Novias undervisningspersonal ÅA, Novia 9. Etablera handledningsforskningen i arbetsplatshandledarutbildningen 9a. Omstrukturera och förenhetliga upplägget Optima (M.O.N.Å) för arbetsplatshandledarutbildningen 9b. Deltagande i arbetsplatshandledarutbildning på ungdomsstadiet vid Optima 9c. Deltagande i arbetsplatshandledarutbildning inom vuxenutbildning vid Optima ÅA, Optima ÅA, Optima 9d. Förbättring av befintlig arbetsplatshandledarutbildning ÅA, Optima 9e. Fortbildning för arbetsplatshandledare utarbetas. ÅA, Optima PL PL PL PL E/U PL PL PL GE GE GE GE PL PL SE PL PL SE GE SL PL E/U PL PL PL PL PL PL SL GE GE PL PL PL E/U PI PL PL PL PL PI UT SL PL PL PL E/U PL PL PL PL PI UT SL 9f. Lämplighetskriterier för blivande arbetsplatshandledare tas fram och sammanställs i en manual. ÅA, Optima PL PL PL PI UT SL Bygga en ny företagsbild som i större grad än tidigare bygger på virtualisering för att kunna möta det framtida verksamhetssamhället. 10a. Undervisa i CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik. ÅA (M.O.N.Å) 10b. Utveckla nätverksbaserade kommunikationsmodeller i virtuella lärmiljöer ÅA (M.O.N.Å) PL PL PL PL PL GE GE GE PL PL

11 Arbetsplatshandledarens ABC Arbetsplatshandledarens ABC

12 Som arbetsplatshandledare skall du känna till: * företaget, målsättningar och arbetsprocesser * arbetsplatsens regler och föreskrifter, t.ex. * arbetstider, luncher och raster * hur man kan öka trivseln på arbetsplatsen (ta hänsyn, visa respekt, hålla ordning m.m.) * arbetsutrymmen (t.ex. tvätt- och omklädningsrum, kafferum, matsal) * vilka förväntningar ditt företag har på den nya medarbetaren * din roll som samarbetslänk mellan ledning och personal * ta i beaktande det som kan känneteckna medarbetare som är nya inom branschen: - osäkerhet, rädsla för att göra bort sig - brister i yrkesspråket - svårigheter att koppla ihop orsak och verkan - okunskap om hur verktyg/maskiner/redskap används - begränsad uppfattning om branschens krav på kvalitet - bristande insikter i branschens yrkesetik * hur idéer och utvecklingsförslag hanteras och sprids vidare inom organisationen

13 Som arbetsplatshandledare skall du: * presentera arbetsuppgifterna * förklara vad arbetet består av * beskriva arbetsgången * berätta hur det görs och varför * informera om arbetarskyddet visa rätta grepp, rörelser och arbetsställningar och klarlägga personlig skyddsutrustning. * handleda medarbetaren i praktiska arbeten och stöda den handleddas utveckling * skapa ett tryggt klimat och minska den nya medarbetarens osäkerhet * föregå med gott exempel för den nyanställda och föra över en positiv attityd till arbetsplatsen och uppgifterna * ge ansvar och tydliga direktiv * följa upp arbetsgången och kontinuerligt ge feedback för att skapa och bidra till motivation * uppmuntra medarbetaren att våga komma med idéer och medverka till utveckling Ifall du handleder en studerande på t.ex. läroavtal inom det fristående examenssystemet bör du även känna till målen för den studerandes inlärning i arbetet och fungera som en samarbetslänk mellan utbildning-arbetsliv

14 enna guide har gjorts inom projektet ptiinno som finansierats av den uropeiska egionala tvecklingsfonden och som genomförts år -. rojektet har till stora delar fokuserat på att utveckla arbetsplatsen som lärmiljö - inte bara ur ett utbildningsperspektiv, utan också ur arbetslivets perspektiv. n bra arbetsplatshandledning är och för att en ny medarbetare eller studerande skall kunna lära sig både arbetsprocesser och arbetsrutiner på sin nya arbetsplats. et sätt på vilket en nyanställd eller studerande introduceras i sitt arbete är av stor betydelse för personens trivsel och känsla av delaktighet och därför är arbetsplatshandledarens roll mycket viktig. uiden skall fungera som ett stöd för dig i din roll som arbetsplatshandledare. Ifall du vill fördjupa dina kunskaper, kan du göra detta t.ex. vid ptima i akobstad, där det regelbundet arrangeras arbetsplatshandledarutbildning. Information hittar du på http korta.nu ptima handledarutb akobstad, pril

15 Uppdaterad Valbara studievägar Mål: Att studerande skall erbjudas möjligheter till variation i sina studier med beaktande av motivation, framtidsplaner, eller för att få ett spetskunnande eller bredda sin kompetens redan under studietiden. Målgrupp: Studerande, arbetslivet Personliga studieplaner (PSP) Fritt valbara studieveckor YH förberedande kurs Arbetserfarenhet eller handledda fritidsintressen Yrkesinriktad valbar examensdel Spetskunnande i arbetslivet Studeranden söker och väljer arbetsplats Avtal Inlärning och handledning utgående från läroplanen Bedömning och utvärdering Examina/yrkesprovsbetyg Tillsammans med grupphandledare och studiehandledaren gör den studerande upp sin personliga studieplan (PSP). Utbildningsledare godkänner. Studerande får regelbunden handledning kring uppföljning och revidering av sin plan. Studerandenas specialbehov tas i beaktande genom uppgörandet av en individuell plan IP under ledning av speciallärarna. Individuella läroplaner ILP i yrkesämnen görs för studerande med behov av specialundervisning. Inom ramen för fritt valbara studieveckor kan tredje årets studerande välja YH-förberedande kurs, Arbetserfarenhet/handledda fritidsintressen, Yrkesinriktad valbar examensdel eller Spetskunnande i arbetslivet. YH-förberedande kurs, Arbetserfarenhet/handledda fritidsintressen eller Yrkesinriktad valbar examensdel godkänns som sådana och noteras i examens- eller yrkesprovsbetyg. Om den studerande väljer arbetserfarenhet finns det eventuellt möjlighet att avlägga yrkesprov, beroende på bransch. Genom Spetskunnande i arbetslivet ges den studerande möjlighet att avlägga delar av examina som Optima inte erbjuder som närundervisning. Kompetenserna skall motsvara de behov som finns eller förväntas uppstå i arbetslivet. Spetskunnande i arbetslivet är målinriktad, handledd och utvärderad inlärning på en arbetsplats. Studerande som väljer Spetskunnande i arbetslivet söker själv arbetsplats, eventuellt med stöd av grupphandledare. Arbetsplatsen godkänns av grupphandledaren. Inlärningen sker huvudsakligen på arbetsplatsen och en arbetsplatshandledare fungerar som mentor och lärare. För att arbetsplatshandledaren skall känna till vad den studerande skall lära sig, sammanställer grupphandledaren en lightversion av läroplanen för vald examensdel. Dessa lightversioner sparas och finns tillgängliga i dokumentbanken på intranätet. Om studerande får lön under arbetsperioden, görs ett vanligt arbetsavtal. I annat fall uppgörs ett avtal enligt samma regler som gäller för LiA. Bedömningen av yrkeskunnandet sker med yrkesprov kompletterat med annan bedömning. Utvärderingen sker genom uppföljning av PSP, med betyg, studiekort och muntlig feedback. Betygsutskrifter görs av studietorget. Studerandena kan följa med sina studieprestationer via Wilma. Mätningar: Avbrott, placering i arbetslivet, fortsatta studier, kundtillfredsställelse. Övergripande ansvar: Rektor och utbildningsledare Avvikelser: Olyckor, kundklagomål, frånvaro och avbrott i studier. Befattningsbeskrivningar

16 10 Bygga en ny företagsbild som i större grad än tidigare bygger på virtualisering för att kunna möta det framtida verksamhetssamhället 10a Undervisa i CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik I den inledande beskrivningen av Pedagogiska fakultetens (PF:s) deltagande i OptiInno projektet ingick det i ÅA:s projektplaner att försöka medverka till utveckling av arbetsmiljön med avseende på projektets anslutna verksamheter. Eftersom samhället oavbrutet rör sig - skyndsamt åt ett håll, sedan om en kort stund åt ett annat håll - krävs det ständig utveckling av arbetsmiljöns insikter och förståelse på varierande områden. Eftersom företagsorganisationers psykosociala kompetens erfarenhetsmässig framträder otydlig och på oansenlig nivå, beslöt PF att utarbeta ett kurspaket i CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik. Symbolen CFU (Centrum För Utveckling) ska lotsa individernas tankar mot lärande och utveckling i förhållande till de kritiska villkor i arbetsmiljön som kräver komplettering med hjälp av förnyelse av organisationskulturen, kompetensutveckling, attraktiva förebilder och fortbildning (se bilaga). Docent i yrkes- och arbetsmiljöpedagogik, FD Arvid Treekrem, utarbetade ett speciellt tillrättalagt kursprogram som presenterades muntligt för OptiInno-projektets styrgrupp samt för de företagsledare som omfattats av projektet. För att undersöka intresset för ett kursprogram som kunde gälla alla företag, alternativt även individuella föreläsningsprogram, skickades en enkätförfrågan till verksamheterna via OptiInnos projektledare. Resultatet visade lågt intresse att engagera sig i personalutveckling av såväl individen som eget företag. Enbart tre personer anmälde intresse av att delta. Även om intresset var lågt diskuterades både internt vid PF och med projektledaren för OptiInno alternativa distributionssätt, bl.a. att utarbeta ett webbaserat pedagogiskt presentationsprogram (PREZI) som kunde erbjuda virtuella självstudiemöjligheter för intresserade. Arvid Treekrem arbetade med en dylik modell, men insåg efterhand att budgeten inte skulle räcka till att färdigställa det nya PREZI-alternativet. Denna aktivitet inställdes följaktligen hösten Kommentarer gällande delprojektets värde Kursplanerna med CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik resulterade inte i ett förväntat resultat i anknytning till de deltagande verksamheterna. Nyttan i den egna organisationen (PF) är att enkätresultatet ledde till omfattande diskussioner och reflektioner samt en intern PREZI-modell för virtuella undervisningsarrangemang vid PF. På så sätt har den egna organisationen haft nytta av delprojektet. För att kanske på olika sätt väcka deltagande verksamheter då det gäller perspektivet på eget utvecklingsbehov, bör resultatet spridas. I övrigt behöver inget annat göras med det resultat som framkommit inom delprojektet. Undervisningsmaterialet som utarbetats är värdefullt och kommer att användas vid kursverksamhet där det existerar deltagare i målgruppen som är intresserade av ämnet. Det är tveksamt om ett uppföljningsprojekt i den region där OptiInnoprojektet har marknadsförts är ändamålsenligt när det gäller punkt 10a. Underbilaga Arbetsmiljöpedagogik i lärande organisationer... det arbetsmiljöpedagogiska lärandets utmaningar Vasa Arvid Treekrem

17 Vasa Arbetsmiljöpedagogik i lärande organisationer Välkomna till ett samtal om det arbetsmiljöpedagogiska lärandets utmaningar med Arvid Vasa 1. Människans uppfattningar av och föreställningar om sin omvärld Kognition Socialt samspel (Kommunikation) Behov Känslor Självbild Självkänsla Omvärldsbild Attityder Handlings- Centrum Sociala jaget Handlingar Information Känslor Förståelse Handlingar Docent Arvid Treekrem 1 Vasa 2. Närhet och distans Lärandets didaktiska balanspunkt Behov av närhet (kognitiv och/eller emotionell) Behov av distans (kognitiv och/eller emotionell) jämviktspunkt Närhet (gemenskap) Handlingsutrymme Distans (avskildhet) Faktisk kompetens Upplevd kompetens Formell kompetens Docent Arvid Treekrem 2 1

18 Vasa 2. Närhet och distans Distansövervikt Närhet (gemenskap) jämviktspunkt Minskat handlingsutrymme Distans (avskildhet) Faktisk kompetens Upplevd kompetens Formell kompetens Docent Arvid Treekrem 3 Vasa 2. Närhet och distans Efter fortbildning och/eller vardagslärande Behov av närhet (kognitiv och/eller emotionell) Behov av distans (kognitiv och/eller emotionell) jämviktspunkt Närhet (gemenskap) Expanderat handlingsutrymme Distans (avskildhet) Faktisk kompetens Upplevd kompetens Formell kompetens Docent Arvid Treekrem 4 Vasa 3. Arbetsmiljöns inre psykiska arena Medvetandets framväxt Enskilda individers uppfattning av och föreställning om varierande objekt, människor och abstraktioner i arbetsmiljöns yttre och inre fysiska arenor Docent Arvid Treekrem 5 2

19 Vasa 4. Arbetsmiljöns inre fysiska arena Docent Arvid Treekrem 6 Vasa 5. Arbetsmiljöns yttre fysiska arena Leverantörsnätverk, underleverantörer, försäljningsorganisationer, konsumenter Hemmet, vänkrets, föreningsliv, grundskola och gymnasium, kyrkan etc. Offentlig förvaltning (stat och kommun), fackrörelser, företagshälsovård, miljövård etc. Konkurrenter, branschfack, massmedia, högre utbildning Ägare, bolagsstämma, styrelse Kapitalmarknad, banker, fonder, varierande finansieringskällor, värdepapper, aktiemarknad Docent Arvid Treekrem 7 Vasa 6. Arbetsmiljöns helhetsgestaltning Docent Arvid Treekrem 8 3

20 Vasa 6. Ledares upplevda specialistvärld Docent Arvid Treekrem 9 Vasa Ledarideologiskt studieresultat Ideologi FA Modell eller mönsterbaserat handlingsattityd (Na = 3) Ideologi FB Planmässig ide- och systemfasthet (Nb = 5) Ideologi FC Flexibel samexistens uttryckt genom förenliga handlingar (Nc = 7) Lärandekonsekvens Anpassningsinriktad arbetsmiljölärande Lärandekonsekvens Anpassningsinriktad arbetsmiljölärande Lärandekonsekvens Utveclingsinriktad arbetsmiljölärande Docent Arvid Treekrem 10 Vasa Samhällsengagemang Konsumentfokus CFU E B Lönsamhet Humaninkluderande satsningar Docent Arvid Treekrem 11 4

Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan

Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 9/2012 Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 1 Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens uppgifter och egenskaper PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 2 Innehåll 1. Kriterier för blivande arbetsplatshandledare...

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Första dagen ägnades åt idé- och erfarenhetsutbyte

Första dagen ägnades åt idé- och erfarenhetsutbyte Mötesplats Finland Den 12 13 mars hölls den sjätte i raden av de nordiska skolmyndigheternas Mötesplatser. Platsen var denna gång Finland och Helsingfors och deltagarna samlades under två soliga men kalla

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas!

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Syfte skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Min bakgrund Psykologutbildning, Uppsala universitet Fil dr och professor i pedagogik, Linköpings universitet (LiU) Forskningsledare

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 2/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl. 15.30 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Henrik Sandberg,

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Bilaga 2 protokoll 21.1.2011

Bilaga 2 protokoll 21.1.2011 Bilaga 2 protokoll 21.1.2011 14 Samordningsgrupp Förvaltningschefen och rektorerna ska i en samordningsgrupp koordinera verksamheten, ge förslag och underlag för styrelsens beslut samt se till att besluten

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

SSG ENTRE. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson

SSG ENTRE. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05 Caroline Nilsson 2 SSG ENTRE Webbaserad utbildning för entreprenörer inom industrin med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper. Utbildning med relevanta

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA 1/6 GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA Guidens syfte är att synliggöra och beskriva ansvars- och arbetsfördelningen mellan projektparterna, och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, och mellan

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer