Tid och plats: to kl vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad, mötesrum Kallan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: to. 19.4.2012 kl. 13.00-15.00 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan"
  • Ove Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 8/2012 Tid och plats: to kl vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande _x_ Olav Hellman, Oy KWH Mirka Ab _x_ Mikael Junell, Ekeri _x_ Gunlis Löv, Optima _x_ Kjell Nydahl, VASEK Stefan Rannanpää, Österbottens Förbund Lillemor Sarin, Sarins Båtar _x_ Tiina Sjölund, Optima _x_ Lena Smeds-Furu, Yrkeshögskolan Novia _x_ Jarl Sundqvist, Österbottens Handelskammare Arvid Treekrem, Åbo Akademi _x_ Lena Nyman-Lehtinen, Optima, styrgruppens sekreterare _x_ 1. MÖTETS ÖPPNANDE Styrgruppens ordförande Rabbe Ede öppnade mötet kl. 13:00. Mikael Junell, ny medlem i styrgruppen, hälsades välkommen. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Föregående mötes protokoll godkändes. Till protokolljusterare valdes Mikael Junell och Gunlis Löv. 2. MELLANRAPPORT PER DEN Styrgruppen har tagit del av mellanrapporten den och gavs tid att ge feedback senast den Slutrapporten skall inlämnas senast i samband med den sista ansökan om utbetalning den Projektledaren sänder slutrapporten till styrgruppens medlemmar för granskning den Feedback ges senast under styrgruppens sista möte den

2 2 3. AKTUELLA NYHETER FRÅN PROJEKTET OPTIINNO Österbottens förbund gör kontroll på plats för alla ERUF-projekt minst en gång innan projekten avslutas. Både projektägaren och delgenomförarna granskas vid Optima den Marknadsföring och informationsspridning Information har, liksom tidigare, spridits via projektets nyhetsbrev, informationsmöten inom respektive delgenomförares egna organisationer och via olika fortbildningstillfällen. Information om LEAN-utbildningen spreds via Optimas interna nyhetsbrev i mars, Målsättningar, tidsplan och verksamhet Styrgruppen informerades om nuläget och tids- och verksamhetsplanen (bilaga 1) gicks igenom. Projektledaren bad styrgruppen komma med idéer och förbättringsförslag under genomgången. 1. Utveckla system för planering, genomförande och utvärdering av inlärning som sker på arbetsplatsen. 2. I samarbete med arbetslivet utveckla modeller för hur arbetsplatsen fungerar som inlärningsmiljö samt utveckla virtuella metoder som stöd för inlärning på arbetsplatsen i samarbete med arbetslivet. 1-2b. Granska och utveckla Optimas eget material för utbildning på arbetsplats. Gäller både Ungdomsstadiet och läroavtal De lightversioner av läroplaner som presenterades under styrgruppens möte den uppgörs vartefter behov uppstår och samlas i en dokumentbank på Optimas intranät. En kort uppgiftsbeskrivning för arbetsplatshandledare ( Arbetsplatshandledarens ABC ) har gjorts. Den skall stödja personer som arbetar med inskolning av nya medarbetare, läroavtalsstuderande och/eller vuxenstuderande inom det fristående examenssystemet. (bilaga 2) Namnet på Introduktionsskolningens ABC ändras till Introduktionens ABC. Guiden kommer i sin helhet att finnas i elektroniskt format samt som en tryckt broschyr kombinerat med en separat hemsida för internetlänkarnas skull. Styrgruppen får snarast möjligt en elektronisk version per e-post för utvärdering (OK den ) Feedback av styrgruppen önskas inom en vecka. 1-2e. E-lärande vid KWH Mirka I april 2012 ger PF handledning i produktionen av en virtuell företagspresentation vid KWH Mirka. Då det virtuella materialet är klart, piloteras det med nyanställda.

3 3 4. Utveckla system för hur studerande kan utveckla sitt spetskunnande genom att en del av innehållet i studierna kan genomföras på arbetsplatsen och med arbetsplatsen som utbildare. 5. Utveckla system för hur studerande kan avlägga examen genom att även välja delar från övriga examina och på så sätt skapa en bredare yrkeskompetens eller ett spetskunnande utgående från arbetslivets krav och behov. 4-5a. Utvidgad inlärning i arbetet. Inom några pilotbranscher arbeta fram en modell hur man inom den grundläggande yrkesutbildningen kunde utföra delar av sin examen via inlärning i arbete. Den ursprungliga pilotgruppen på 12 studerande har nu reducerats till 3. Dessa har påbörjat sin praktikperiod och avlägger yrkesprov senare i vår. Två workshoptillfällen (23.1 och ) har hållits med branschansvariga lärare. Konceptet togs väl emot. Diskussion fördes kring vilka möjligheter och svårigheter konceptet innebär. Inom konceptet kan studerande antingen ingå ett arbetsavtal och får då lön eller så görs ett avtal som följer samma principer som LiA-avtal. I bägge fallen avlägger den studerande yrkesprov. För att kunna utveckla fler arbetslivsrelaterade utbildningskoncept efter OptiInnos slut, har Optima ansökt om att från och med hösten 2012 ingå i det nationella nätverket "TOP-laaja" som arbetar med utvidgad inlärning i arbetet. I nätverket deltar ett tjugotal yrkesläroanstalter från hela Finland. Processbeskrivningen för Spetskunnande i arbetslivet är klar och ingår i en helhet som kallas för "Valbara studievägar" i Optimas ledningssystem. Detta är en viktig milstolpe i Optimas utveckling av inlärning i arbete och genomförande av yrkesprov. (Bilaga 3) 4-5b. Skapa informationsmaterial (web) till Optimas studerande för att de skall känna till vilka möjligheter de nya examensgrunderna ger. Efter genomförd pilot våren 2012, kommer informationsmaterial till studerande att göras klart och publiceras. 4-5c. Novia utreder vilken typ av utbildning som kan förläggas till arbetslivet liksom vilka finansieringsarrangemang som behövs för att utvidga studier på arbetsplatsen. Här beaktas även AHOT. Vid YH Novia gjordes den en AHOT -validering (AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen/tunnistaminen) med en testperson från KWH Mirka. Resultatet blev att testpersonen får tillgodoräknat 75 studiepoäng. Ifall testpersonen inleder studier vid YH Novia gör man en individuell studieplan. Novia och KWH Mirka sammanställer tillsammans en rapport över detta case som kan spridas vidare inom Novia. Novias personal har fått skolning i tillämpningen av AHOT. Följande steg är att Novia informerar företag om AHOT.

4 4 4-5d. Technobothnias utrustning kunde utnyttjas mer och de studerande kunde göra fler studieprojekt (analyser, mätningar o.dyl) för företagen och därmed skapa en större kontaktyta till arbetslivet. Hösten 2011 gav Österbottens förbund klartecken för en projektidé som handlar om att utveckla Technobothnias och yrkeshögskolan Novias möjligheter att betjäna näringslivet. I februari 2012 har Jonas Waller, enhetschef vid YH Novia dock meddelat att det vid YH Novia i detta skede inte finns resurser att avsätta på projektet. 4-5f. Pilot LEAN-utbildning Specialiseringsutbildningen inleddes i september Deltagarna har utvärderat den och gett en helhetsbedömning på 4,8 (av 5,0) poäng. 6. Skapa samarbetsstrukturer och -modeller samt system (även interaktiva) genom att skapa samarbetsnätverk mellan olika aktörer för utveckling av inlärningsmiljön. Det skapas ett forum - i första hand en Facebook-sida - för aktörer inom IKT-utbildning. I april har man också diskuterat arrangemang kring ett fortsatt samarbete mellan CLL Novia och Optimas VUX-avdelning. Målsättningen är att, där det är möjligt, samordna resurser och därmed erbjuda kvalitativt bättre föreläsningar/kurser/specialiserings-utbildningar/delar av förberedande utbildning m.m. Samarbetsformen oklar, men det sker sannolikt på så sätt att Novia och Optima turvis administrerar diskussionstillfällen 1-2 ggr/år. 6b. Bygga upp ett kontaktsystem mellan Novia och arbetslivet. Ev. kan CRM-verktyg vara ett hjälpmedel. CLL Novia har utvärderat olika CRM-verktyg och samt anpassningsmöjligheter mellan olika program och system. Deadline för samordningen vid CLL är i maj 2012 och offertrundan skall vara klar hösten CLL/Novia och CLL/Åbo Akademi besökte Optima i januari 2012 för att bekanta sig med Optimas arbete med CRM (MS Dynamics och Sopimus Pro Campus). 6c. Undersöka vilka portaler som finns och ev. ansluta sig till lämplig portal med resurser (utrustning, lärare, föreläsare, kurser liknande Sifko-portalen). Via nätverket Nordyrk (Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk). kunde ÅA ev. delvis bygga upp ett kontaktnät till yrkeutbildningsarrangörer.

5 5 7. Utveckla system för genomförande av läroavtalsliknande utbildning kring tilläggsutbildning inom yrkeshögskoleutbildning (modeller för planering, genomförande, handledning och utvärdering) I februari 2012 blev Novias jämförelse mellan läroavtalsliknande utbildning och specialiseringsutbildning klar. I rapporten ingår också en jämförelse mellan finansieringsarrangemang för de två utbildningsformerna och Novias två finansieringsansökningar. Rapporten sänds som separat bilaga till styrgruppen. 8. Kompetensutveckling kring yrkespedagogik med fokus på IT-didaktik. 8a. IT-didaktisk fortbildning för Optimas undervisningspersonal. Innehållet i den IT-didaktiska fortbildning som genomförts inom OptiInno har planerats utgående från den behovskartläggning som gjordes i januari o Inom projektet har det vid Optima arrangerats fem grundkurser i SMARTboard. Det totala deltagarantalet i dessa kurser uppgår till 80 personer. o Sammanlagt har 88 personer deltagit i fyra IT-workshopar (hösten 2011 och våren 2012) med varierande innehåll. Den fortbildning samt utvärdering som gjorts vid Optima inom OptiInno har getts vidare till Optimas IT-pedagog som tillträtt sin tjänst i mars Aktiviteterna kring IT-didaktik för undervisande personal lever därmed vidare vid Optima. 8b. IT-didaktisk fortbildning för Novias undervisningspersonal. Det stödmaterial som ÅA har skapat i samband med IT-workshopar har också kunnat spridas vid YH Novia ( Powerpoint och Bild i undervisningen ). P.g.a. olika omständigheter (samarbetsförhandlingar, Tritonia-Edu Lab) har det varit svårt att vid Yrkeshögskolan Novia rekrytera deltagare till fortbildningstillfällen. Ett allmängiltigt, virtuellt självstudiematerial kring lärplattformen Moodle sammanställs dock så långt resurserna räcker. 9. Etablera handledningsforskningen i arbetsplatshandledarutbildningen Eivor arbetar som bäst med att göra en sammanställning över arbetsplatshandledarens uppgifter och egenskaper. Denna blir klar inom kort. I övrigt börjar denna del vara avslutad.

6 6 10. Bygga en ny företagsbild som i större grad än tidigare bygger på virtualisering för att kunna möta det framtida verksamhetssamhället. 10a. Undervisa i CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik. Arvid informerade om arbetet med CFU (Centrum för utveckling) inom OptiInno. En intresseförfrågan som gjordes våren 2010 resulterade i att tre personer anmälde intresse att delta. Eftersom intresset var svagt, diskuterades alternativa distributionssätt - bl.a. att utarbeta ett webbaserat pedagogiskt presentationsprogram som kunde erbjuda virtuella självstudiemöjligheter för intresserade. Arvid Treekrem arbetade med en dylik modell, men insåg att budgeten inte skulle räcka till för att färdigställa det virtuella alternativet. Denna aktivitet inställdes följaktligen in hösten Arvid Treekrem har sammanställt en rapport över detta arbete (bilaga 4). 10b. Utveckla nätverksbaserade kommunikationsmodeller i virtuella lärmiljöer Se 1-2e. E-lärande vid Mirka och introduktionsguide. 4. SPRIDNING AV RESULTAT En sammanfattning av resultat/förväntade resultat delades ut under mötet (bilaga 5). Med tanke på projektets varierande innehåll, sker spridning av resultat lämpligast via direktkontakt till rätt målgrupp. Ett avslutande seminarium eller informationsmöte arrangeras därför inte. 5. EKONOMI Gunlis Löv presenterade projektets ekonomi (bilaga 6). Resultatmässigt ser det bra ut, men vi håller oss under budget. Varken medlen för köptjänster eller resekostnader kommer att utnyttjas till fullo. Arvid Treekrem påpekade att kontorskostnaderna vid ÅA kommer att stiga mot slutet av projekttiden. 6. ÖVRIGA ÄRENDEN Arvid meddelade att han inte deltar i nästa styrgruppsmöte då han nu går i pension och flyttar till Norge. 7. NÄSTA MÖTE Styrgruppens avslutande möte hålls tisdagen den kl vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad.

7 7 8. MÖTET AVSLUTAS Mötet avslutades kl. 14:30. Rabbe Ede Ordförande Lena Nyman-Lehtinen Sekreterare Mikael Junell Protokolljusterare Gunlis Löv Protokolljusterare

8 Planering PL Enkät/Undersökning E/U Genomförs GE Pilot PI Utvärdering UT Seminarium/workshop SE Ev. fortsättning FO? Slutfört SL Målsättningar och åtgärder Arbetsgrupp jun aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug Utveckla system för planering, genomförande och utvärdering av inlärning som sker på arbetsplatsen 2. I samarbete med arbetslivet utveckla modeller för hur arbetsplatsen fungerar som inlärningsmiljö samt utveckla virtuella metoder som stöd för inlärning på arbetsplatsen i samarbete med arbetslivet. 1-2a. Optimas LiA-dokument förnyats b. Granska och utveckla Optimas eget material för utbildning på arbetsplats. Gäller både Ungdomsstadiet och Lavtal 1-2c. Optimas åk3-studerande deltar med sina åsikter kring innehåll i arbetsplatsen som inlärningsmiljö. Optima Optima Optima SL GE GE PL PL PL GE GE PI UT SL E/U E/U PL PL SL 3 1-2d. Förenhetliga praxis vid arbetsplatsförlagd utbildning så att liknande styrredskap kan utnyttjas oberoende av utbildningsnivå. 1-2e. E-lärande vid Mirka och introduktionsguide 3.För uppföljning och utvärdering av inlärning på arbetsplatsen, prövas och implementeras verktyget etaitava för tillämpning av studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare. Novia+Optima ÅA, Mirka PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL GE PI UT SL 3a. Nyttan av verktyget etaitava undersökts och rapporterats. Optima (ÅA) UT UT SL

9 Planering PL Enkät/Undersökning E/U Genomförs GE Pilot PI Utvärdering UT Seminarium/workshop SE Ev. fortsättning FO? Slutfört SL Målsättningar och åtgärder Arbetsgrupp jun aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug Utveckla system för hur studerande kan utveckla sitt spetskunnande genom att en del av innehållet i studierna kan genomföras på arbetsplatsen och med arbetsplatsen som utbildare. 5. Utveckla system för hur studerande kan avlägga examen genom att även välja delar från övriga examen och på så sätt skapa en bredare yrkeskompetens eller ett spetskunnande utgående från arbetslivets krav och behov. 4-5a. Utvidgad inlärning i arbetet. Inom några pilotbrancher arbeta fram en modell hur man kan inom den grundläggande yrkesutbildningen utföra delar av sin examen via lära i arbetslivet 4-5b. Skapa informationsmaterial (web) till Optimas studerande för att de skall känna till vilka möjligheter de nya examensgrunderna ger 4-5c. Novia utreder vilken typ av utbildning som kan förläggas till arbetslivet liksom vilka finansieringsarrangemang som behövs för att utvidga studier på arbetsplatsen. Även med beaktande av AHOT. 4-5d. TB s utrustning kunde utnyttjas mer och de studerande kunde göra fler studieprojekt (analyser, mätningar o.dyl) för att skapa en större kontaktyta till arbetslivet. 4-5e. Kartläggning av intresse av studerandetjänster inom arbetsoch näringsliv 4-5f. Pilot - LEAN-utbildning Optima Optima Novia (Mirka + Optima) Novia (Optima, Mirka ev. pilotföretag) Novia, Optima, intresseorg. Novia, Mirka (Optima) PL PL PL PL E/U PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL SE PL PL PI PI UT SL PL PL PL PL PL SL PL PL PL PL PL PL PI UT SL PL PL PL SL SL PL PL PL PL PL GE GE GE GE GE GE GE GE UT SL 6 6. Skapa samarbetsstrukturer och -modeller samt system (även interaktiva) genom att skapa samarbetsnätverk mellan olika aktörer för utveckling av inlärningsmiljön Kontinuerligt samarbete med Novia, Mirka och ÅA input från pilotföretagen. 6a. Ev. omvandling av 2:a stadiets examen till YH-poäng. Novia (Optima) 6b. Bygga upp ett kontaktsystem mellan Novia och arbetslivet (kunde kallas Novias näringslivstjänster). Vore CRM-verktyg ett alternativ? 6c. Undersöka vilka portaler som finns och ev. ansluta sig till lämplig portal med resurser (utrustning, lärare, föreläsare, kurser liknande Sifko). Novia + Optima M.O.N.Å. PL PL VE FO? SL PL PL E/U SL PL PL PL PL PL SL

10 Planering PL Enkät/Undersökning E/U Genomförs GE Pilot PI Utvärdering UT Seminarium/workshop SE Ev. fortsättning FO? Slutfört SL Målsättningar och åtgärder Arbetsgrupp jun aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug 7 7. Utveckla system för genomförande av läroavtalsliknande utbildning kring tilläggsutbildning inom yrkeshögskoleutbildning (modeller för planering, genomförande, handledning och utvärdering) 7a. Utarbeta modeller för planering, genomförande, handledning och utvärdering Novia (Optima) PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL UT SL 8 7b. Utveckla arbetsplatshandledningen och anpassa den till YHstudier. Ev. samarbete med "Kunskap & Kompetens" 8. Kompetensutveckling kring yrkespedagogik med fokus på ITdidaktik. M.O.N.Å. PL 9 8a. IT-didaktisk fortbildning för Optimas undervisningspersonal ÅA, Optima 8b. IT-didaktisk fortbildning för Novias undervisningspersonal ÅA, Novia 9. Etablera handledningsforskningen i arbetsplatshandledarutbildningen 9a. Omstrukturera och förenhetliga upplägget Optima (M.O.N.Å) för arbetsplatshandledarutbildningen 9b. Deltagande i arbetsplatshandledarutbildning på ungdomsstadiet vid Optima 9c. Deltagande i arbetsplatshandledarutbildning inom vuxenutbildning vid Optima ÅA, Optima ÅA, Optima 9d. Förbättring av befintlig arbetsplatshandledarutbildning ÅA, Optima 9e. Fortbildning för arbetsplatshandledare utarbetas. ÅA, Optima PL PL PL PL E/U PL PL PL GE GE GE GE PL PL SE PL PL SE GE SL PL E/U PL PL PL PL PL PL SL GE GE PL PL PL E/U PI PL PL PL PL PI UT SL PL PL PL E/U PL PL PL PL PI UT SL 9f. Lämplighetskriterier för blivande arbetsplatshandledare tas fram och sammanställs i en manual. ÅA, Optima PL PL PL PI UT SL Bygga en ny företagsbild som i större grad än tidigare bygger på virtualisering för att kunna möta det framtida verksamhetssamhället. 10a. Undervisa i CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik. ÅA (M.O.N.Å) 10b. Utveckla nätverksbaserade kommunikationsmodeller i virtuella lärmiljöer ÅA (M.O.N.Å) PL PL PL PL PL GE GE GE PL PL

11 Arbetsplatshandledarens ABC Arbetsplatshandledarens ABC

12 Som arbetsplatshandledare skall du känna till: * företaget, målsättningar och arbetsprocesser * arbetsplatsens regler och föreskrifter, t.ex. * arbetstider, luncher och raster * hur man kan öka trivseln på arbetsplatsen (ta hänsyn, visa respekt, hålla ordning m.m.) * arbetsutrymmen (t.ex. tvätt- och omklädningsrum, kafferum, matsal) * vilka förväntningar ditt företag har på den nya medarbetaren * din roll som samarbetslänk mellan ledning och personal * ta i beaktande det som kan känneteckna medarbetare som är nya inom branschen: - osäkerhet, rädsla för att göra bort sig - brister i yrkesspråket - svårigheter att koppla ihop orsak och verkan - okunskap om hur verktyg/maskiner/redskap används - begränsad uppfattning om branschens krav på kvalitet - bristande insikter i branschens yrkesetik * hur idéer och utvecklingsförslag hanteras och sprids vidare inom organisationen

13 Som arbetsplatshandledare skall du: * presentera arbetsuppgifterna * förklara vad arbetet består av * beskriva arbetsgången * berätta hur det görs och varför * informera om arbetarskyddet visa rätta grepp, rörelser och arbetsställningar och klarlägga personlig skyddsutrustning. * handleda medarbetaren i praktiska arbeten och stöda den handleddas utveckling * skapa ett tryggt klimat och minska den nya medarbetarens osäkerhet * föregå med gott exempel för den nyanställda och föra över en positiv attityd till arbetsplatsen och uppgifterna * ge ansvar och tydliga direktiv * följa upp arbetsgången och kontinuerligt ge feedback för att skapa och bidra till motivation * uppmuntra medarbetaren att våga komma med idéer och medverka till utveckling Ifall du handleder en studerande på t.ex. läroavtal inom det fristående examenssystemet bör du även känna till målen för den studerandes inlärning i arbetet och fungera som en samarbetslänk mellan utbildning-arbetsliv

14 enna guide har gjorts inom projektet ptiinno som finansierats av den uropeiska egionala tvecklingsfonden och som genomförts år -. rojektet har till stora delar fokuserat på att utveckla arbetsplatsen som lärmiljö - inte bara ur ett utbildningsperspektiv, utan också ur arbetslivets perspektiv. n bra arbetsplatshandledning är och för att en ny medarbetare eller studerande skall kunna lära sig både arbetsprocesser och arbetsrutiner på sin nya arbetsplats. et sätt på vilket en nyanställd eller studerande introduceras i sitt arbete är av stor betydelse för personens trivsel och känsla av delaktighet och därför är arbetsplatshandledarens roll mycket viktig. uiden skall fungera som ett stöd för dig i din roll som arbetsplatshandledare. Ifall du vill fördjupa dina kunskaper, kan du göra detta t.ex. vid ptima i akobstad, där det regelbundet arrangeras arbetsplatshandledarutbildning. Information hittar du på http korta.nu ptima handledarutb akobstad, pril

15 Uppdaterad Valbara studievägar Mål: Att studerande skall erbjudas möjligheter till variation i sina studier med beaktande av motivation, framtidsplaner, eller för att få ett spetskunnande eller bredda sin kompetens redan under studietiden. Målgrupp: Studerande, arbetslivet Personliga studieplaner (PSP) Fritt valbara studieveckor YH förberedande kurs Arbetserfarenhet eller handledda fritidsintressen Yrkesinriktad valbar examensdel Spetskunnande i arbetslivet Studeranden söker och väljer arbetsplats Avtal Inlärning och handledning utgående från läroplanen Bedömning och utvärdering Examina/yrkesprovsbetyg Tillsammans med grupphandledare och studiehandledaren gör den studerande upp sin personliga studieplan (PSP). Utbildningsledare godkänner. Studerande får regelbunden handledning kring uppföljning och revidering av sin plan. Studerandenas specialbehov tas i beaktande genom uppgörandet av en individuell plan IP under ledning av speciallärarna. Individuella läroplaner ILP i yrkesämnen görs för studerande med behov av specialundervisning. Inom ramen för fritt valbara studieveckor kan tredje årets studerande välja YH-förberedande kurs, Arbetserfarenhet/handledda fritidsintressen, Yrkesinriktad valbar examensdel eller Spetskunnande i arbetslivet. YH-förberedande kurs, Arbetserfarenhet/handledda fritidsintressen eller Yrkesinriktad valbar examensdel godkänns som sådana och noteras i examens- eller yrkesprovsbetyg. Om den studerande väljer arbetserfarenhet finns det eventuellt möjlighet att avlägga yrkesprov, beroende på bransch. Genom Spetskunnande i arbetslivet ges den studerande möjlighet att avlägga delar av examina som Optima inte erbjuder som närundervisning. Kompetenserna skall motsvara de behov som finns eller förväntas uppstå i arbetslivet. Spetskunnande i arbetslivet är målinriktad, handledd och utvärderad inlärning på en arbetsplats. Studerande som väljer Spetskunnande i arbetslivet söker själv arbetsplats, eventuellt med stöd av grupphandledare. Arbetsplatsen godkänns av grupphandledaren. Inlärningen sker huvudsakligen på arbetsplatsen och en arbetsplatshandledare fungerar som mentor och lärare. För att arbetsplatshandledaren skall känna till vad den studerande skall lära sig, sammanställer grupphandledaren en lightversion av läroplanen för vald examensdel. Dessa lightversioner sparas och finns tillgängliga i dokumentbanken på intranätet. Om studerande får lön under arbetsperioden, görs ett vanligt arbetsavtal. I annat fall uppgörs ett avtal enligt samma regler som gäller för LiA. Bedömningen av yrkeskunnandet sker med yrkesprov kompletterat med annan bedömning. Utvärderingen sker genom uppföljning av PSP, med betyg, studiekort och muntlig feedback. Betygsutskrifter görs av studietorget. Studerandena kan följa med sina studieprestationer via Wilma. Mätningar: Avbrott, placering i arbetslivet, fortsatta studier, kundtillfredsställelse. Övergripande ansvar: Rektor och utbildningsledare Avvikelser: Olyckor, kundklagomål, frånvaro och avbrott i studier. Befattningsbeskrivningar

16 10 Bygga en ny företagsbild som i större grad än tidigare bygger på virtualisering för att kunna möta det framtida verksamhetssamhället 10a Undervisa i CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik I den inledande beskrivningen av Pedagogiska fakultetens (PF:s) deltagande i OptiInno projektet ingick det i ÅA:s projektplaner att försöka medverka till utveckling av arbetsmiljön med avseende på projektets anslutna verksamheter. Eftersom samhället oavbrutet rör sig - skyndsamt åt ett håll, sedan om en kort stund åt ett annat håll - krävs det ständig utveckling av arbetsmiljöns insikter och förståelse på varierande områden. Eftersom företagsorganisationers psykosociala kompetens erfarenhetsmässig framträder otydlig och på oansenlig nivå, beslöt PF att utarbeta ett kurspaket i CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik. Symbolen CFU (Centrum För Utveckling) ska lotsa individernas tankar mot lärande och utveckling i förhållande till de kritiska villkor i arbetsmiljön som kräver komplettering med hjälp av förnyelse av organisationskulturen, kompetensutveckling, attraktiva förebilder och fortbildning (se bilaga). Docent i yrkes- och arbetsmiljöpedagogik, FD Arvid Treekrem, utarbetade ett speciellt tillrättalagt kursprogram som presenterades muntligt för OptiInno-projektets styrgrupp samt för de företagsledare som omfattats av projektet. För att undersöka intresset för ett kursprogram som kunde gälla alla företag, alternativt även individuella föreläsningsprogram, skickades en enkätförfrågan till verksamheterna via OptiInnos projektledare. Resultatet visade lågt intresse att engagera sig i personalutveckling av såväl individen som eget företag. Enbart tre personer anmälde intresse av att delta. Även om intresset var lågt diskuterades både internt vid PF och med projektledaren för OptiInno alternativa distributionssätt, bl.a. att utarbeta ett webbaserat pedagogiskt presentationsprogram (PREZI) som kunde erbjuda virtuella självstudiemöjligheter för intresserade. Arvid Treekrem arbetade med en dylik modell, men insåg efterhand att budgeten inte skulle räcka till att färdigställa det nya PREZI-alternativet. Denna aktivitet inställdes följaktligen hösten Kommentarer gällande delprojektets värde Kursplanerna med CFU-relaterad arbetsmiljöpedagogik resulterade inte i ett förväntat resultat i anknytning till de deltagande verksamheterna. Nyttan i den egna organisationen (PF) är att enkätresultatet ledde till omfattande diskussioner och reflektioner samt en intern PREZI-modell för virtuella undervisningsarrangemang vid PF. På så sätt har den egna organisationen haft nytta av delprojektet. För att kanske på olika sätt väcka deltagande verksamheter då det gäller perspektivet på eget utvecklingsbehov, bör resultatet spridas. I övrigt behöver inget annat göras med det resultat som framkommit inom delprojektet. Undervisningsmaterialet som utarbetats är värdefullt och kommer att användas vid kursverksamhet där det existerar deltagare i målgruppen som är intresserade av ämnet. Det är tveksamt om ett uppföljningsprojekt i den region där OptiInnoprojektet har marknadsförts är ändamålsenligt när det gäller punkt 10a. Underbilaga Arbetsmiljöpedagogik i lärande organisationer... det arbetsmiljöpedagogiska lärandets utmaningar Vasa Arvid Treekrem

17 Vasa Arbetsmiljöpedagogik i lärande organisationer Välkomna till ett samtal om det arbetsmiljöpedagogiska lärandets utmaningar med Arvid Vasa 1. Människans uppfattningar av och föreställningar om sin omvärld Kognition Socialt samspel (Kommunikation) Behov Känslor Självbild Självkänsla Omvärldsbild Attityder Handlings- Centrum Sociala jaget Handlingar Information Känslor Förståelse Handlingar Docent Arvid Treekrem 1 Vasa 2. Närhet och distans Lärandets didaktiska balanspunkt Behov av närhet (kognitiv och/eller emotionell) Behov av distans (kognitiv och/eller emotionell) jämviktspunkt Närhet (gemenskap) Handlingsutrymme Distans (avskildhet) Faktisk kompetens Upplevd kompetens Formell kompetens Docent Arvid Treekrem 2 1

18 Vasa 2. Närhet och distans Distansövervikt Närhet (gemenskap) jämviktspunkt Minskat handlingsutrymme Distans (avskildhet) Faktisk kompetens Upplevd kompetens Formell kompetens Docent Arvid Treekrem 3 Vasa 2. Närhet och distans Efter fortbildning och/eller vardagslärande Behov av närhet (kognitiv och/eller emotionell) Behov av distans (kognitiv och/eller emotionell) jämviktspunkt Närhet (gemenskap) Expanderat handlingsutrymme Distans (avskildhet) Faktisk kompetens Upplevd kompetens Formell kompetens Docent Arvid Treekrem 4 Vasa 3. Arbetsmiljöns inre psykiska arena Medvetandets framväxt Enskilda individers uppfattning av och föreställning om varierande objekt, människor och abstraktioner i arbetsmiljöns yttre och inre fysiska arenor Docent Arvid Treekrem 5 2

19 Vasa 4. Arbetsmiljöns inre fysiska arena Docent Arvid Treekrem 6 Vasa 5. Arbetsmiljöns yttre fysiska arena Leverantörsnätverk, underleverantörer, försäljningsorganisationer, konsumenter Hemmet, vänkrets, föreningsliv, grundskola och gymnasium, kyrkan etc. Offentlig förvaltning (stat och kommun), fackrörelser, företagshälsovård, miljövård etc. Konkurrenter, branschfack, massmedia, högre utbildning Ägare, bolagsstämma, styrelse Kapitalmarknad, banker, fonder, varierande finansieringskällor, värdepapper, aktiemarknad Docent Arvid Treekrem 7 Vasa 6. Arbetsmiljöns helhetsgestaltning Docent Arvid Treekrem 8 3

20 Vasa 6. Ledares upplevda specialistvärld Docent Arvid Treekrem 9 Vasa Ledarideologiskt studieresultat Ideologi FA Modell eller mönsterbaserat handlingsattityd (Na = 3) Ideologi FB Planmässig ide- och systemfasthet (Nb = 5) Ideologi FC Flexibel samexistens uttryckt genom förenliga handlingar (Nc = 7) Lärandekonsekvens Anpassningsinriktad arbetsmiljölärande Lärandekonsekvens Anpassningsinriktad arbetsmiljölärande Lärandekonsekvens Utveclingsinriktad arbetsmiljölärande Docent Arvid Treekrem 10 Vasa Samhällsengagemang Konsumentfokus CFU E B Lönsamhet Humaninkluderande satsningar Docent Arvid Treekrem 11 4

Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan

Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 9/2012 Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande

Läs mer

FUNDERAT. ptiinno Nyhetsbrev 1/2010. Lena 1/5 INNEHÅLL. Funderat. Allmänt om projektet AHOT. Pilotmodeller. Next step

FUNDERAT. ptiinno Nyhetsbrev 1/2010. Lena 1/5 INNEHÅLL. Funderat. Allmänt om projektet AHOT. Pilotmodeller. Next step 1/5 INNEHÅLL Funderat Allmänt om projektet AHOT Pilotmodeller Next step FUNDERAT Den första tidens stapplande steg som projektledare för OptiInno börjar vara avklarade. Den för mig helt främmande utbildningsvärlden

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013

UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 UTBILDNING AV BEDÖMARE INOM FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Hösten 2013 FRISTÅENDE EXAMENSSYSTEMET Systemet är i slutet på tonåren (första lagstiftningen kom 1994 och kallades för yrkesexamenslagen) Samarbetet

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING Utbildningsprogrammet för arbetsplatshandledare 2 sv/3 sp Innehåll: 1. Arbetsplatshandledarutbildningen som du deltar i 2. Yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Praktik för musikpedagoger och musiker. Tid för experiment och testning

Praktik för musikpedagoger och musiker. Tid för experiment och testning Praktik för musikpedagoger och musiker Tid för experiment och testning 10 Praktik (utdrag ur Examensstadgan) I yrkeshögskolestudierna ingår praktik, vars minimiomfattning är 30 studiepoäng. Målet för praktiken

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi

Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens. PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 1 Arbetsplatsen som la randemiljo en sammansta llning av arbetsplatshandledarens uppgifter och egenskaper PeM Eivor Romar OptiInno/Åbo Akademi 2 Innehåll 1. Kriterier för blivande arbetsplatshandledare...

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

A# jobba med ungdomar på glid. - presenta7on, programmet - Op7Max - arbetet, det vi lägger tyngd vid - resultat

A# jobba med ungdomar på glid. - presenta7on, programmet - Op7Max - arbetet, det vi lägger tyngd vid - resultat A# jobba med ungdomar på glid - presenta7on, programmet - Op7Max - arbetet, det vi lägger tyngd vid - resultat individualisering förtroende självinsikt engagemang Op7Max valmöjligheter 7llgänglighet respekt

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas!

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Syfte skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier Namn på examen: 1(14) Namn: Telefon: Adress: Utbildningen inleddes: Födelsetid: Email adress: Postnummer o postanstalt: Uppskattad avslutningsdag: Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ESF- projektet OptiMax Utbildningsstyrelsen som finansiär 01.02.2011-31.12.2014

ESF- projektet OptiMax Utbildningsstyrelsen som finansiär 01.02.2011-31.12.2014 ESF- projektet OptiMax Utbildningsstyrelsen som finansiär 01.02.2011-31.12.2014 Sammanfattning av slutrapporten enligt rubrikerna i rapporteringssystemet EURA 2007 A-K Sundqvist, projektledare Projektledarens

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Ann Backman och Eivor Söderström. Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Ann Backman och Eivor Söderström. Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad Ann Backman och Eivor Söderström Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad FSKC ARBETSPAPPER 5/2014 Möjliga utvecklings- och samarbetsområden mellan Optima och ungdomsverkstad

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Inledande praktik. v vid Vasa Övningsskola. namn

Inledande praktik. v vid Vasa Övningsskola. namn Inledande praktik vid Vasa Övningsskola v. 33-35 2009 namn ÅA i Vasa/PF Rose Heir Tel. 3247127 e-post: rose.heir@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/rheir/default.htm Ämneslärarutbildningen vid Pedagogiska

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry

VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET. FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry VEM VÄGLEDER VÄGLEDAREN? OM ATT ORKA I ARBETSLIVET FM Ancha Kjerulf Arbetshandledare STOry organisationens ledning fysisk arbetsmiljö Att upprätthålla och stärka den mentala hälsan personligt ansvar psykosocial

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Första dagen ägnades åt idé- och erfarenhetsutbyte

Första dagen ägnades åt idé- och erfarenhetsutbyte Mötesplats Finland Den 12 13 mars hölls den sjätte i raden av de nordiska skolmyndigheternas Mötesplatser. Platsen var denna gång Finland och Helsingfors och deltagarna samlades under två soliga men kalla

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Handledningsplan för studerande med särskilda behov

Handledningsplan för studerande med särskilda behov Handledningsplan för studerande med särskilda behov 1. Vid ansökningsskedet och börjande av studier 2. Anskaffning av yrkesskicklighet 3. Förverkligande av examenstillfällen Studie skede Fundera på Vad

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet Juridiska fakulteten Matris för bedömning av pedagogiska meriter Godkänd vid fakultetsrådets möte 15.4.2014 Matrisen används fr.o.m. 1.8.2014 vid bedömningen av pedagogiska meriter hos sökande till s-

Läs mer

Att synliggöra och organisera för lärande och förbättring

Att synliggöra och organisera för lärande och förbättring Att synliggöra och organisera för lärande och förbättring Organisatoriska förutsättningar och strategier för utveckling Forskningssvar och tolkningar för det lokala arbetet Hur kan organisatoriska och

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Individuell kompetensutveckling

Individuell kompetensutveckling Individuell kompetensutveckling Grundtvigprogrammet 2013 Sara Lindholm Seminariets upplägg Del 1: Teknisk information Del 2: Samtal om kvalitet i ansökan Individuell kompetensutveckling inom Grundtvig

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen Uppdaterad 08/2012 Praktik i speciallärarutbildningen Straffregisterutdrag: I enlighet med universitetslag 558/2009, 43 ska alla nya studerande uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktik inleds. Mer

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer