Jordbruksverkets vägledning. Export av levande nötkreatur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksverkets vägledning. Export av levande nötkreatur"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Export av levande nötkreatur Interventionsenheten November 2006

2 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats:

3 Innehåll 1. Inledning Lagstiftning Administration Export av levande nötkreatur Exportlicens Ansökan om licens Exportlicens utan exportbidrag Säkerhet Licensernas giltighetstid Ansökans innehåll Förutfastställelse av exportbidrag Säkerhet Ansökningstid Licensernas giltighetstid Ansökans innehåll Generella regler Frisläppande av säkerhet Exportbidrag Ansökan om exportbidrag Speciella krav Förskottsbetalning

4 1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för export av levande nötkreatur. Vägledningen är en sammanfattning av och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. 2. Lagstiftning Följande förordningar gäller för export av levande nötkreatur: Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött Kommissionens förordning (EG) nr 639/2003 av den 9 april 2003 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1254/1999 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag. Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport. Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EEG) nr 3846/1987 av den 17 december 1987 om upprättande av exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 2091/2005 av den 15 december 2005 om offentliggörande för 2006 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättas genom förordning (EEG) nr 3846/87. Kommissionens förordning (EG) nr 1445/1995 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttsektorn och upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80. Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 2220/1985 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet. 2

5 3. Administration Jordbruksverket administrerar exportlicenser för export av levande nötkreatur och svarar för övervakning av att bestämmelserna följs. Följande blanketter ska användas vid export av jordbruksprodukter, bl.a. levande nötkreatur; AGREX - Exportlicens - Europeiska gemenskapen E4.2.1 Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats Ansökan om exportbidrag TV718.6 Kontrollexemplar T5 Blanketterna finns att beställa hos Liber Distribution, Kundtjänst, Stockholm tfn E-postadress: 4. Export av levande nötkreatur Vid export av levande nötkreatur finns en mängd regler som ska beaktas. Denna vägledning innehåller endast den del som avser licenshantering och hur man ansöker om exportbidrag. När det gäller djurskyddsbestämmelser får du kontakta Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet och Djurskyddmyndigheten i Skara Exportlicens För export av levande nötkreatur krävs licens oavsett om du ska ansöka om exportbidrag eller inte. Om det avser en standardexport d.v.s. en export utan exportbidrag krävs licens om du ska exportera 9 djur eller fler och när det gäller exporter med exportbidrag ska det alltid vara licens. 1291/00 bilaga III 5.1. Ansökan om licens Ansökan om licens kan skickas in till Jordbruksverket per post, fax eller via Internet. Adressen är Jordbruksverket, Jönköping och faxnr Vill man ansöka via Internet behöver man anmäla sig till tjänsten. Läs mer om hur det går till på vår webbplats Generella regler för ansökan om exportlicens finns i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor". Ansökan om förutfastställelse av exportbidrag görs på blanketten Ansökan om exportlicens eller licens med förutfastställelse AGREX (E4.2.1). Ansökan ska sändas till Jordbruksverket, som är ansvarig myndighet för att utfärda licens med förutfastställelse Exportlicens utan exportbidrag Licens kan sökas alla arbetsdagar och utfärdas utan väntetid. 3

6 Säkerhet Säkerheten som ska ställas vid ansökan om licens är 7 euro per levande djur. Säkerheten ska omräknas till SEK med valutakursen som gäller för dagen då ansökan skickas in. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten Mer information finns att läsa i vägledningen Säkerheter för import- och exportlicenser. 1445/95 art 9.2 a) Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 60 dagar fr.o.m. dagen då de utfärdas. 1445/95 art Ansökans innehåll I exportlicensansökningarna och licenserna ska det i fält 15 anges produktbeteckningen, i fält 16 den tolvställiga produktkoden (frågor angående varuklassificering besvaras av tullen). I fält 7 ska bestämmelselandet anges. 1445/95 art Förutfastställelse av exportbidrag Med förutfastställelse av exportbidraget menas att man i förväg fastställer ett bidragsbelopp, vilket är det bidragsbelopp som kommissionen fastställt och som gäller på ansökningsdagen. Förutfastställelse av exportbidraget måste göras vid export av levande nötkreatur enligt KN-nummer och Säkerhet Vid ansökan om förutfastställelse av exportbidrag krävs att en säkerhet ställs. Säkerhetsbeloppet är 44 euro per levande djur. Säkerheten ska omräknas till SEK med valutakursen som gäller för dagen då ansökan skickas in. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten Mer information finns att läsa i vägledningen Säkerheter för import- och exportlicenser. 1445/95 art 9. 1 a) Ansökningstid Ansökan om exportlicens kan göras måndag fredag varje vecka. Jordbruksverket rapporterar ansökningarna till kommissionen varje måndag och torsdag, som utvärderar dessa. Möjligheten att utfärda förutfastställselicens kan tillfälligt upphävas av kommissionen. Efter godkännande utfärdar Jordbruksverket licensen på 5 arbetsdagen efter dagen då ansökan kom in Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga fem månader utöver den innevarande månaden då licensen utfädas. 1445/95 art 8.1 4

7 Ansökans innehåll I exportlicensansökningarna och licenserna ska det i fält 15 anges produktbeteckningen, i fält 16 den tolvställiga produktkoden (frågor angående varuklassificering besvaras av tullen). I fält 7 ska bestämmelselandet anges. 1445/95 art Generella regler För båda typerna av exportlicenser gäller vissa gemensamma regler Frisläppande av säkerhet En exportlicens innebär en skyldighet att exportera den kvantiteten licensen är utfärdad på. Utnyttjas inte hela kvantiteten innan giltighetstidens utgång kommer Jordbruksverket att förverka motsvarande del av säkerhetsbeloppet upptill 95 % av totala säkerhetsbeloppet. Har mindre än 5 % utnyttjas sker dock en förverkan upptill 100 % av säkerhetsbeloppet. När det gäller licenser med förutfastställelse som inte kan utnyttjas fullt ut finns möjlighet att få förverkansbeloppet minskat om man meddelar Jordbruksverket om detta i god tid. Mer om dessa regler och vilka tidsfrister som gäller finns att läsa om i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor". 1291/00 art /00 art

8 6. Exportbidrag Exportbidrag lämnas för vissa jordbruksvaror som produceras inom EU. Exportbidragen fastställs minst var tredje månad. När EU beräknar bidragsbeloppen tas det hänsyn till skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och på världsmarknaden Ansökan om exportbidrag Vid ansökan om bidrag ska de produktkoder användas som anges i exportbidragsnomenklaturen. Gången vid exportbidrag är följande: förutfastställelselicens, föranmälan, ansökan om exportbidrag, utbetalning. Ansökan sker på blanketten Ansökan om exportbidrag. Beträffande ansökningsförfarande samt detaljerade regler för exportbidrag, se vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor som finns på vår webbplats 3846/87 senast ändrad genom 2091/05 bilagan Speciella krav För erhållande av exportbidrag för levande nötkreatur fordras att det vid transporten av djuren till deras första lossning i det tredje land som är slutdestination har tagits hänsyn till: Bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG, och Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 639/ Veterinärkontroller 1. En officiell veterinär ska vid ett godkänt utförselstället (sista tullkontoret som djuren passerar när de lämnar gemenskapen tullområde, engelsk benämning exit point, se bilaga 1) i enlighet med bestämmelserna i rådet direktiv 96/93/EG kontrollera och intyga att a) djuren klarar av transporten i enlighet med ovanstående bestämmelser i direktiv 91/628/EG, b) transportmedlet, med vilket djuren ska lämna tullområdet, överensstämmer med bestämmelserna i ovannämnda direktiv, och att c) åtgärder har vidtagits för att vårda djuren under transporten i överensstämmelse med samma bestämmelser När veterinären vid utförselstället på ett tillfredställande sätt har konstaterat att de krav som angivits ovan är uppfyllda ska han bestyrka detta, på det dokument som bevisar att djuren har lämnat gemenskapens område ( enhetsdokument/a-blankett eller T5) eller på den lämpligaste platsen i det nationella dokumentet, genom att skriva: Kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/03 är tillfredställande, och sätta sin stämpel och underskrift på dokumentet. 639/03 art 2 2. Därefter ska exportören se till att veterinärkontroll sker; 639/03 art 3 6

9 a) på varje plats där det förekommer byte av transportmedel b) på den första platsen där lossning sker i det tredje land som utgör slutdestination Veterinärkontrollen ska utföras av en veterinär som godkänts av ett internationellt kontroll- och övervakningsorgan (se bilaga 2) eller ett officiellt organ i en medlemsstat och rapporten enligt bilaga III i förordningen från kontrollen ska sedan skickas in till Jordbruksverket innan exportbidrag kan betalas ut. Om ovanstående regler inte beaktas kommer exportbidrag inte att beviljas. Visar dessutom veterinärkontrollerna att djurskyddsdirektivets regler inte efterlevts, tillkommer en sanktion. Mer information om sanktionens storlek finns i förordningen. Länk till Kommissionens förordningen (EG) nr 639/2003: 7.pdf 639/03 art 3.2 art. 5 art Förskottsbetalning På begäran kan hela eller del av bidraget förskotteras så snart exportdeklarationen har kommit in. Villkoret är att en säkerhet ställs som motsvarar förskottsbeloppet plus 10 %. För ytterligare information se vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. 800/1999 art 24 7

10 Bilaga 1 List of exit points and contact persons for live bovine animals Article 2(1) of Regulation (EC) No 639/2003 laying down detailed rules as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport Ce document a été établi sur base des communications fournies par les Etats membres. L expérience a démontré que des changements interviennent en ce qui concerne les bureaux de sortie habilités. Il est vivement conseillé aux exportateurs de se renseigner auprès de l Etat membre de sortie (voir liste des personnes à contacter) pour s assurer que le bureau indiqué dans le présent document est toujours compétent. This document has been established on the basis of communications from Member States. Experience has shown that changes concerning the authorized exit points intervene. To assure that the office indicated in the present document is still competent exporters should contact the exporting Member State (see list of contact persons) I. List of exit points Animo code 1 Country Type Advance notice 2 BELGIUM a Brussel-Zaventem Airport * b Oostende Airport/Port * b Zeebrugge Port * b Nieuwpoort Port * CZECH REPUBLIC b Praha (Prague) Ruzyně Airport DANMARK a København Airport * a Billund Airport * b Kolding Export Center A/S Road/Port * b Horsens Eksportmarked Road * 1 Animo code : for agreed border inspection posts for live ungulates within the meaning of Commission Decision 2001/881/EC (as last amended by Decision 2005/485/EC) listed in the Annex to that Decision (Article 2(1) first indent). Exit points designated by Member States (Article 2 (1) letter a) or b) 2 Advance notice required Article 2(5). 8

11 b Herning og Omegns Eksportmarked Road * b Holstebro Eksportmarked Road * b Klipev Eksportmarked Road * b Skive Kvægtorv A/S Road * b Års Landboauktion Road * b Thisted Eksportmarked Road * b Skærbæk Eksportmarked Road * b Hobro Eksportmarked Road * b Kjellerup Eksportstalde Road * b Bovi-Denmark Road * b Bønstrupgård Road * b Kokærgård Road * GERMANY a HZA Frankfurt/Main ZA Flughafen Airport * a HZA Itzehoe ZA Hamburg-Flughafen Airport * b HZA Itzehoe ZA Husum Road/Rail * b HZA Kiel ZA Neumünster Rail * b HZA Köln ZA Flughafen Köln/Bonn Airport * b HZA Köln ZA Flughafen Köln/Bonn Abfertigungsstelle Hauptbahnhof-Köln Rail * a HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein-Autobahn Road * a HZA Lübeck - Abfertigungsstelle Schlutup Port * b HZA Oldenburg ZA Emden Port/Rail * b HZA Oldenburg - ZA Stade Port * a HZA Potsdam - ZA Berlin Flughafen Schönefeld Airport * b HZA Singen ZA Konstanz Emmishofer Tor Road * a HZA Stralsund - ZA Rostock Port * 9

12 ESTONIA a Luhamaa Road * GREECE a Evzoni Road * a Athens International Airport Airport * a Idomeni Rail * b Kakavia Road * a Neos Kafkassos Road * a Neos Kafkassos Rail * b Ormenion Road * b Peplos Road * b Pireas Port * a Promachonas Road * a Promachonas Rail * a Thessaloniki Port * SPAIN a PIF Algeciras Port * a PIF Las Palmas de Gran Canaria Port * a PIF Málaga Port * a PIF Santa Cruz de Tenerife Port * b PIF 1 Alicante Port * b PIF Almería Port * b PIF Barcelona Port * b PIF Cádiz Port * b PIF Cartagena Port * 1 PIF = Puesto de Inspección Fronterizo 10

13 b PIF Tarragona Port * b PIF Valencia Port * FRANCE a Marseille Port * a Roissy - Charles-de-Gaulle Airport * a Saint-Julien Bardonnex Road * b Sète Port * IRELAND b Cork Port * b Dublin Airport * a Shannon Airport * b Waterford Port * ITALY a Chiasso Rail * a Chiasso Road * b Grand San Bernardo-Pollein Road * a La Spezia Port * a Milano-Malpensa Airport * a Trieste Port * CYPRUS b Lemesos Port * b Larnaka Airport * b Larnaka Port * LATVIA b Terehova Road * a Patarnieki Road * 11

14 LITHUANIA b a b b b b Kybartai Medininkai Panemune Kena Vilnius Malku ilankos Road Road Road Rail Airport Port * * * * * * LUXEMBOURG a Luxembourg Airport HUNGARY b Budapest Ferihegy Airport * a Záhony Road * b Röszke Road * b Letenye Road * a Nagylak Road * b Eperjeske Rail * b Kelebia Rail * b Gyékényes Rail * MALTA b Luqua Airport * a Valetta Harbour * b Mgarr Harbour * NETHERLAND a Amsterdam Airport * b Amsterdam Port * b Breskens Port * b Leeuwarden-Harlingen Port * a Maastricht/Beek Airport * b Roosendaal-Moerdijk Port * 12

15 AUSTRIA a Höchst Road * POLAND a Bezledy (border with Russian Federation) Road * a Kuźnica Białostocka(border with Byelorussia) Road * a Kukuryki/Koroszczyn (b. with Byelorussia) Road * a Korczowa (border with Ukraine) Road * a Gdynia Sea port * a Warszawa (Okęcie) Airport * PORTUGAL b Leixões Port SLOVENIA b Koper Port * a Obrežje Road * SLOVAK REPUBLIC a HIS 1 Vyšne Nemecké Road * b HIS Čierna nad Tisou Rail * SUOMI/FINLAND a Vaalimaa Road * SWEDEN b Malmö Airport/Road * b Helsingborg Road * b Ystad Road * b Storlien Road * a Göteborg-Landvetter Airport * 1 HIS = Hranicna inspeckcna stanica (border inspection posts) 13

16 a Göteborg Port * b Göteborg Road * b Hån Road * b Vittjärn Road * b Svinesund Road * b Högen Road * b Eda Road * b Idre Road * b Karlstad Road * a Stockholm-Arlanda Airport * b Stockholm Road * b Karlshamn Road * b Norrköping Port/Road * b Jönköping Road * b Visby Port * b Haparanda Road * b Tärnaby Road * b Karesuando Road * b Umeå Port/Road * UNITED KINGDOM II. List of contact persons BELGIUM E. Van Tilburgh Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat Generaal Dier, Plant, Voeding Afdeling dierenwelzijn en CITES Pachecolaan 5 bus Brussel 14

17 tel. 02/ fax 02/ Bureau d Intervention et de Restitution belge (BIRB) Belgisch interventie- en restitutiebureau (BIRB) rue de Trèves 82 Trierstraat Bruxelles 1040 Brussel Phone : +32/2/ Fax : +32/2/ CZECH REPUBLIC Ms. Vĕra Kašparová (Paying agency) Mr. Daniel Sladký (Paying agency) Státni zeměldělsky intervenčni fond Ve smečkách Praha 1 Czech Republic Phone : Fax : Státni zeměldělsky intervenčni fond Ve smečkách Praha 1 Czech Republic Phone : Fax : DENMARK Mr. Chr. CAROE Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK København V Danmark Phone: Fax: M. Helle AARIS Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK København V Danmark Phone: Fax: Ralf Keller (for checks according to art. 3 (1) GERMANY Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Deichmanns Aue Bonn 15

18 Dr. Mönning, Bernd (general competence) Phone : +49/228/6845/3850 Fax : +49/228/6845/ Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft Postfach Bonn Phone Fax Ms Regina Pihlakas ESTONIA Veterinary and Food Board Väike-Paala Tallinn Phone: Fax: Mr Ain Zereen Veterinary and Food Board Väike-Paala Tallinn Phone: Fax: Ms Reet Pärtel Chrisoula Dile Welfare control Joan Aggeli Veterinary Inspection of the borders Ministry of Agriculture Agriculture Market Regulation Department Lai 39/ Tallinn Phone: Fax: GREECE Ministry of Rural Development and Food K.A.F.E. Directorate Animal welfare Department 2, Acharnon str., Athens Phone : +30/ Fax : +30/ Ministry of Rural Development and Food Animal Health Directorate Department of veterinary control 2, Acharnon str., 16

19 10176 Athens Phone : +30/ Fax : +30/ Kleopatra Tsolakidou Export refunds O.P.E.K.E.P.E Directorate: Cereals, Olive Oil and Animal Products 241, Acharnon Str., Athens Phone: +30/ Fax: +30/ SPAIN Alvaro de Ureta Huertos Información General Terese Villalba Jefe de Servicio de Bienestar animal Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) C/Beneficiencia, n 8 ES Madrid Phone : +34/91/ Fax : +34/91/ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación S.G. de Ordenación de Explotaciones D.G de Ganaderia MAPA C/Alfonso X II, 62. 2ª planta. P. 31 ES Madrid Phone : +34/91/ /69.19 Fax : +34/91/ FRANCE Mr Jean-Christophe Meyran Mr Thévenin Melle Virginie BOUVARD Ministère de l Economie et des Finances Direction générale des douanes et des droits indirects 23, bis rue de l Université FR Paris Phone : + +33/1/ Fax : +33/1/ Office national interprofessionnel de l élevage et de l aviculture (OFIVAL) 80, avenue des Terroirs de France FR Paris cedex 12 Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ Mrs Nathalie Mélik Ministère de l Agriculture et de la Pêche Direction générale de l Alimentation Bureau de la protection animale 251, rue de Vaugirard 17

20 FR Paris cedex 15 Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ IRELAND Mr. WJ. McAteer Veterinary Inspectorate Mr. Ray Dollard Export Refund Payments Senior Superintending Veterinary Inspector Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Ireland Phone : +353/1/ Fax : +353/1/ Principal Officer Export Refunds Division Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate Co. Wexford Ireland Phone : +353/53/ Fax : + 353/53/ ITALY Dott. Giuseppe Losacco Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generele della Sanità Veterinaria e degli Alimenti Piazzale Marconi Roma Phone : +39/06/ Fax : +39/06/ CYPRUS Dr. Giorgos Neophytou Head of the Animal Health and Welfare Division Ms.Sandra Smulko Ms. Iveta Kociņa Ministry of Agriclture, Natural Resources and Environment Veterinary Services 1417 Nicosia Cyprus Phone : Fax : LATVIA Deputy Director Sanitary Border Inspection Food and Veterinary Service Republikas Square 2 Riga, LV-1010, Latvia Phone: (+371) Fax: (+371) Head of Animal Welfare 18

21 Surveillance Division Veterinary Surveillance Department Food and Veterinary Service Republikas Square 2 Riga, LV-1010, Latvia Phone: (+371) Fax: (+371) Mr. A. Dranseika Welfare control LITHUANIA State Food and Veterinary Service Animal Welfare Department Siesiku str. 19, Vilnius-10 Lithuania Phone: Fax: Mr. D. Jonauskas Veterinary inspection on the borders Mr. G. Gustas ExportRefund Administration Ms L.Čečiotaitė Export Refund Payments Dr. Arthur Besch Border and Transport State Veterinary Service Siesiku str. 17, Vilnius-10 Lithuania Phone: Fax: National Paying Agency under the Ministry of Agriculture Foreign Trade Department Licence and Export Refund Administration Unit Blindžių str.17 LT-08111, Vilnius, Lithuania Phone : +370/5/ Fax : +370/5/ National Paying Agency under the Ministry of Agriculture Finance and Accounting Department Reports and Coordination Unit Blindžių str.17 LT-08111, Vilnius, Lithuania Phone : +370/5/ Fax : +370/5/ LUXEMBOURG Administration des Services Vétérinaires 207, route d Esch L 1471 Luxembourg Phone : +352/ Fax : + 352/ HUNGARY Mrs. Magdolna Aponyi Paying Agency Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) (Agricultural and Rural Development Agency) Soroksári 24 H-1095 BUDAPEST Hungary 19

22 Tel : Fax : Dr Duncan Chetcuti Ganado Veterinary Officer MALTA Animal Health and Welfare Food and Veterinary Regulation Division Ministry of Rural Affairs and the Environment Albert Town Marsa (Malta) Tel: Fax: NETHERLANDS De Heer P. Beekhuizen General information Paying agency Ir. C.J.M. van Wijk Veterinary inspection Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Juridische Zaken P.O. Box NL-2500 EK Den Haag Phone : +31/70/ Fax : +31/70/ Productschappen Vee, Vlees en Eieren Afdeling EU-regelingen Team Info P.O. Box 460 NL-2700 AL ZOETERMEER Phone : +31/79/ Fax : +31/79/ Voedsel en Warenautoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees P.O. Box NL-2500 CM DEN HAAG Phone : +31/70/ Fax : +31/70/ AUSTRIA Ausfuhrerstattung Irene Fitzka Veterinärbehördliche Grenzkontrolle Dr. Anton Bartl Mag. Sonja Krusch Bundesministerium für Finanzen Himmelpfortgasse 4-8 A 1010 Wien Fax: Phone: /1214 Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Sektion V/B/8 Radetzkystraße 2 A 1031 Wien Fax: Phone: /

23 Phone: /4813 POLAND Ms. Monika Marks Mr Adam Stankiewicz Drª Selene Veiga Directora de Serviços de Meios de Defesa da Saúde, Bem Estar e Alimentação Animal Drª Albertina Vasconcelos Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna Warszawa Phone.: ( ) Fax.: (+4822) Agencja Rynku Rolnego Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Phone : (+4822) Fax.: (+4822) PORTUGAL Direcção Geral de Veterinária Lº da Acad. Nac. das Belas Artes, nº LISBOA Telef: Fax : E:mail: Telef: Fax: E:mail: Dr. Francisco Gabriel Meneses de Lima Serviços Regionais dos Açores Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira Vinha Brava 9700 Angra do Heroísmo Telef: Fax: SLOVENIA Božo Zakrajšek, DVM,MSc Border Veterinary Inspection Mateja Čuk Export refunds Ministry of Agriculture, Food and Forestry Veterinary Administration of the Republic of Slovenia Parmova 53 SI 1000 Ljubljana Phone: Fax: Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Developments (AAMRD) External trade unit 21

24 Dunajska 160 SI 1000 Ljubljana Phone: Fax: SLOVAKIA Katarína Rácová (Agriculture Paying Agency, export refunds) Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova Bratislava Slovakia TEL: FAX: FINLAND Mr. Juhani Leppälä General information and approval of international control and supervisory agencies Ms. Minna Luusua Paying agency Veterinary inspection Ms. Pirko Skutnabb Ministry of Agriculture and Forestry Intervention Unit PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ Ministry of Agriculture and Forestry Intervention Unit PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary and Food Department PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ SWEDEN Mrs L. Lindström Mrs M. Johansson Swedish Board of Agriculture Market Department Administrator refund claims Phone : +46/36/ Fax : +46/36/ Swedish Board of Agriculture Market Department Administrator refund claims Phone : +46/36/

25 Fax : +46/36/ UNITED KINGDOM Miss N Coulson Mr C. Elmer Rural Payments Agency Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH Phone : Fax : Department of Environment and Rural Affairs Animal Welfare Division, Area 507 1A Page Street London SW1P 4PQ Phone : +44/207/

26 Bilaga 2 List of international control and supervisory agencies (hereafter referred to as supervisory agencies ) approved by the Member States under Annex VI to Regulation (EC) No 800/1999 This list replaces the list published in Official Journal of the European Communities C 215 of 2 September 2005, page 4 1. GENERAL Under Article 16(1)(b) and (2)(c) of Commission Regulation (EEC) No 800/1999 1, supervisory agencies approved by the Member States, are authorised to issue certificates certifying the unloading and importation of agricultural products qualifying for export refunds in third countries or, at least, their arrival at destination in third countries. Furthermore, supervisory agencies approved and controlled by a Member State in accordance with Articles 16(a) to 16(f) of Regulation (EC) No 800/1999 or an official agency of the Member State shall be responsible for carrying out checks provided for in Article 3 of Commission Regulation (EC) No 639/2003 (granting requirements of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport). The Member States are responsible for approving and monitoring these supervisory agencies. Approval of a supervisory agency by one Member State is valid in all Member States. This means that certificates issued by approved supervisory agencies may be used throughout the Community, irrespective of the Member State in which the agency issuing the certificate is based. For the information of Community exporters of agricultural products, the Commission periodically publishes a list of all the supervisory agencies approved by the Member States. The attached list was updated on 10 January NOTICE The Commission draws the attention of exporters to the following: The fact that a particular supervisory agency appears on the list does not automatically guarantee that certificates issued by that agency are acceptable. Additional documentary evidence may be required. It may also become apparent later that certificates issued are inaccurate. Agencies may be taken off the list at any time. Before settling on a particular agency, exporters are accordingly advised to check with the national authorities (cfr annex X of Regulation (EC) No 800/1999) that it is still approved. Exporters can obtain further information on any agency from the national authority which approved it. 1 OJ L 102, , p. 11. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 671/2004 (OJ L 105, , p. 5). 24

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Kommentarer till preliminär rapport DG/SANCO/1271/2000 om ett besök i Sverige den 23-27 oktober 2000 avseende gränskontrollstationer

Kommentarer till preliminär rapport DG/SANCO/1271/2000 om ett besök i Sverige den 23-27 oktober 2000 avseende gränskontrollstationer 1() COMMUNICATION 2001-02-13 Dnr 30-444/00 Swedish Board of Agriculture Department for Animal Production and Health European Commission Dr Bengt Nordblom, Chief Veterinary Officer, Directorate F, Food

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering...

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Stöd för privat lagring av lammkött

Stöd för privat lagring av lammkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av lammkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:3 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

In Car Video IVSC-5501. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Bruks- och monteringsanvisning http://www.blaupunkt.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 8 Tillbehör... 8 Monterings- och säkerhetsanvisningar... 8 Leveransomfattning... 9 Montering...

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 546/2005 av den 8 april 2005 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 med avseende

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Jordbruksverkets vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Interventionsenheten Februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC Lokförarkörkortet COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC COMMISSION DECISION on the recognition of

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Kiwa SWEDCERT Av SWEDAC ackrediterat certifieringsoch kontrollorgan 1355 Anmält organ 1630

Kiwa SWEDCERT Av SWEDAC ackrediterat certifieringsoch kontrollorgan 1355 Anmält organ 1630 Magnus Jerlmark Maj 2012 Partner for progress Kiwa Swedcert Campus Gräsvik 1 SE-37175 Karlskrona Tel. +46(0)455-305600 Fax +46(0)455-10436 Sibbarp 3393 SE-28391 Osby Tel. +46(0)479-15190 Fax +31(0)70-4144420

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta, L 344/70 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 28.12.2001 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Kjell Jansson VD, Svensk Energi

Kjell Jansson VD, Svensk Energi Vindkraft Energiekonomiska Kjell Jansson VD, Svensk Energi 2009-12-03 CO 2 utsläpp från elproduktion Data gäller för år 2007 Källa: SCB, Nordel och Svensk Energi Sverige Elproduktion TWh milj ton CO 2

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer