Jordbruksverkets vägledning. Export av levande nötkreatur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksverkets vägledning. Export av levande nötkreatur"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Export av levande nötkreatur Interventionsenheten November 2006

2 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats:

3 Innehåll 1. Inledning Lagstiftning Administration Export av levande nötkreatur Exportlicens Ansökan om licens Exportlicens utan exportbidrag Säkerhet Licensernas giltighetstid Ansökans innehåll Förutfastställelse av exportbidrag Säkerhet Ansökningstid Licensernas giltighetstid Ansökans innehåll Generella regler Frisläppande av säkerhet Exportbidrag Ansökan om exportbidrag Speciella krav Förskottsbetalning

4 1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för export av levande nötkreatur. Vägledningen är en sammanfattning av och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. 2. Lagstiftning Följande förordningar gäller för export av levande nötkreatur: Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött Kommissionens förordning (EG) nr 639/2003 av den 9 april 2003 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1254/1999 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag. Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport. Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EEG) nr 3846/1987 av den 17 december 1987 om upprättande av exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 2091/2005 av den 15 december 2005 om offentliggörande för 2006 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättas genom förordning (EEG) nr 3846/87. Kommissionens förordning (EG) nr 1445/1995 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttsektorn och upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80. Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 2220/1985 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet. 2

5 3. Administration Jordbruksverket administrerar exportlicenser för export av levande nötkreatur och svarar för övervakning av att bestämmelserna följs. Följande blanketter ska användas vid export av jordbruksprodukter, bl.a. levande nötkreatur; AGREX - Exportlicens - Europeiska gemenskapen E4.2.1 Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats Ansökan om exportbidrag TV718.6 Kontrollexemplar T5 Blanketterna finns att beställa hos Liber Distribution, Kundtjänst, Stockholm tfn E-postadress: 4. Export av levande nötkreatur Vid export av levande nötkreatur finns en mängd regler som ska beaktas. Denna vägledning innehåller endast den del som avser licenshantering och hur man ansöker om exportbidrag. När det gäller djurskyddsbestämmelser får du kontakta Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet och Djurskyddmyndigheten i Skara Exportlicens För export av levande nötkreatur krävs licens oavsett om du ska ansöka om exportbidrag eller inte. Om det avser en standardexport d.v.s. en export utan exportbidrag krävs licens om du ska exportera 9 djur eller fler och när det gäller exporter med exportbidrag ska det alltid vara licens. 1291/00 bilaga III 5.1. Ansökan om licens Ansökan om licens kan skickas in till Jordbruksverket per post, fax eller via Internet. Adressen är Jordbruksverket, Jönköping och faxnr Vill man ansöka via Internet behöver man anmäla sig till tjänsten. Läs mer om hur det går till på vår webbplats Generella regler för ansökan om exportlicens finns i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor". Ansökan om förutfastställelse av exportbidrag görs på blanketten Ansökan om exportlicens eller licens med förutfastställelse AGREX (E4.2.1). Ansökan ska sändas till Jordbruksverket, som är ansvarig myndighet för att utfärda licens med förutfastställelse Exportlicens utan exportbidrag Licens kan sökas alla arbetsdagar och utfärdas utan väntetid. 3

6 Säkerhet Säkerheten som ska ställas vid ansökan om licens är 7 euro per levande djur. Säkerheten ska omräknas till SEK med valutakursen som gäller för dagen då ansökan skickas in. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten Mer information finns att läsa i vägledningen Säkerheter för import- och exportlicenser. 1445/95 art 9.2 a) Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 60 dagar fr.o.m. dagen då de utfärdas. 1445/95 art Ansökans innehåll I exportlicensansökningarna och licenserna ska det i fält 15 anges produktbeteckningen, i fält 16 den tolvställiga produktkoden (frågor angående varuklassificering besvaras av tullen). I fält 7 ska bestämmelselandet anges. 1445/95 art Förutfastställelse av exportbidrag Med förutfastställelse av exportbidraget menas att man i förväg fastställer ett bidragsbelopp, vilket är det bidragsbelopp som kommissionen fastställt och som gäller på ansökningsdagen. Förutfastställelse av exportbidraget måste göras vid export av levande nötkreatur enligt KN-nummer och Säkerhet Vid ansökan om förutfastställelse av exportbidrag krävs att en säkerhet ställs. Säkerhetsbeloppet är 44 euro per levande djur. Säkerheten ska omräknas till SEK med valutakursen som gäller för dagen då ansökan skickas in. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten Mer information finns att läsa i vägledningen Säkerheter för import- och exportlicenser. 1445/95 art 9. 1 a) Ansökningstid Ansökan om exportlicens kan göras måndag fredag varje vecka. Jordbruksverket rapporterar ansökningarna till kommissionen varje måndag och torsdag, som utvärderar dessa. Möjligheten att utfärda förutfastställselicens kan tillfälligt upphävas av kommissionen. Efter godkännande utfärdar Jordbruksverket licensen på 5 arbetsdagen efter dagen då ansökan kom in Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga fem månader utöver den innevarande månaden då licensen utfädas. 1445/95 art 8.1 4

7 Ansökans innehåll I exportlicensansökningarna och licenserna ska det i fält 15 anges produktbeteckningen, i fält 16 den tolvställiga produktkoden (frågor angående varuklassificering besvaras av tullen). I fält 7 ska bestämmelselandet anges. 1445/95 art Generella regler För båda typerna av exportlicenser gäller vissa gemensamma regler Frisläppande av säkerhet En exportlicens innebär en skyldighet att exportera den kvantiteten licensen är utfärdad på. Utnyttjas inte hela kvantiteten innan giltighetstidens utgång kommer Jordbruksverket att förverka motsvarande del av säkerhetsbeloppet upptill 95 % av totala säkerhetsbeloppet. Har mindre än 5 % utnyttjas sker dock en förverkan upptill 100 % av säkerhetsbeloppet. När det gäller licenser med förutfastställelse som inte kan utnyttjas fullt ut finns möjlighet att få förverkansbeloppet minskat om man meddelar Jordbruksverket om detta i god tid. Mer om dessa regler och vilka tidsfrister som gäller finns att läsa om i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor". 1291/00 art /00 art

8 6. Exportbidrag Exportbidrag lämnas för vissa jordbruksvaror som produceras inom EU. Exportbidragen fastställs minst var tredje månad. När EU beräknar bidragsbeloppen tas det hänsyn till skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och på världsmarknaden Ansökan om exportbidrag Vid ansökan om bidrag ska de produktkoder användas som anges i exportbidragsnomenklaturen. Gången vid exportbidrag är följande: förutfastställelselicens, föranmälan, ansökan om exportbidrag, utbetalning. Ansökan sker på blanketten Ansökan om exportbidrag. Beträffande ansökningsförfarande samt detaljerade regler för exportbidrag, se vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor som finns på vår webbplats 3846/87 senast ändrad genom 2091/05 bilagan Speciella krav För erhållande av exportbidrag för levande nötkreatur fordras att det vid transporten av djuren till deras första lossning i det tredje land som är slutdestination har tagits hänsyn till: Bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG, och Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 639/ Veterinärkontroller 1. En officiell veterinär ska vid ett godkänt utförselstället (sista tullkontoret som djuren passerar när de lämnar gemenskapen tullområde, engelsk benämning exit point, se bilaga 1) i enlighet med bestämmelserna i rådet direktiv 96/93/EG kontrollera och intyga att a) djuren klarar av transporten i enlighet med ovanstående bestämmelser i direktiv 91/628/EG, b) transportmedlet, med vilket djuren ska lämna tullområdet, överensstämmer med bestämmelserna i ovannämnda direktiv, och att c) åtgärder har vidtagits för att vårda djuren under transporten i överensstämmelse med samma bestämmelser När veterinären vid utförselstället på ett tillfredställande sätt har konstaterat att de krav som angivits ovan är uppfyllda ska han bestyrka detta, på det dokument som bevisar att djuren har lämnat gemenskapens område ( enhetsdokument/a-blankett eller T5) eller på den lämpligaste platsen i det nationella dokumentet, genom att skriva: Kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/03 är tillfredställande, och sätta sin stämpel och underskrift på dokumentet. 639/03 art 2 2. Därefter ska exportören se till att veterinärkontroll sker; 639/03 art 3 6

9 a) på varje plats där det förekommer byte av transportmedel b) på den första platsen där lossning sker i det tredje land som utgör slutdestination Veterinärkontrollen ska utföras av en veterinär som godkänts av ett internationellt kontroll- och övervakningsorgan (se bilaga 2) eller ett officiellt organ i en medlemsstat och rapporten enligt bilaga III i förordningen från kontrollen ska sedan skickas in till Jordbruksverket innan exportbidrag kan betalas ut. Om ovanstående regler inte beaktas kommer exportbidrag inte att beviljas. Visar dessutom veterinärkontrollerna att djurskyddsdirektivets regler inte efterlevts, tillkommer en sanktion. Mer information om sanktionens storlek finns i förordningen. Länk till Kommissionens förordningen (EG) nr 639/2003: 7.pdf 639/03 art 3.2 art. 5 art Förskottsbetalning På begäran kan hela eller del av bidraget förskotteras så snart exportdeklarationen har kommit in. Villkoret är att en säkerhet ställs som motsvarar förskottsbeloppet plus 10 %. För ytterligare information se vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. 800/1999 art 24 7

10 Bilaga 1 List of exit points and contact persons for live bovine animals Article 2(1) of Regulation (EC) No 639/2003 laying down detailed rules as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport Ce document a été établi sur base des communications fournies par les Etats membres. L expérience a démontré que des changements interviennent en ce qui concerne les bureaux de sortie habilités. Il est vivement conseillé aux exportateurs de se renseigner auprès de l Etat membre de sortie (voir liste des personnes à contacter) pour s assurer que le bureau indiqué dans le présent document est toujours compétent. This document has been established on the basis of communications from Member States. Experience has shown that changes concerning the authorized exit points intervene. To assure that the office indicated in the present document is still competent exporters should contact the exporting Member State (see list of contact persons) I. List of exit points Animo code 1 Country Type Advance notice 2 BELGIUM a Brussel-Zaventem Airport * b Oostende Airport/Port * b Zeebrugge Port * b Nieuwpoort Port * CZECH REPUBLIC b Praha (Prague) Ruzyně Airport DANMARK a København Airport * a Billund Airport * b Kolding Export Center A/S Road/Port * b Horsens Eksportmarked Road * 1 Animo code : for agreed border inspection posts for live ungulates within the meaning of Commission Decision 2001/881/EC (as last amended by Decision 2005/485/EC) listed in the Annex to that Decision (Article 2(1) first indent). Exit points designated by Member States (Article 2 (1) letter a) or b) 2 Advance notice required Article 2(5). 8

11 b Herning og Omegns Eksportmarked Road * b Holstebro Eksportmarked Road * b Klipev Eksportmarked Road * b Skive Kvægtorv A/S Road * b Års Landboauktion Road * b Thisted Eksportmarked Road * b Skærbæk Eksportmarked Road * b Hobro Eksportmarked Road * b Kjellerup Eksportstalde Road * b Bovi-Denmark Road * b Bønstrupgård Road * b Kokærgård Road * GERMANY a HZA Frankfurt/Main ZA Flughafen Airport * a HZA Itzehoe ZA Hamburg-Flughafen Airport * b HZA Itzehoe ZA Husum Road/Rail * b HZA Kiel ZA Neumünster Rail * b HZA Köln ZA Flughafen Köln/Bonn Airport * b HZA Köln ZA Flughafen Köln/Bonn Abfertigungsstelle Hauptbahnhof-Köln Rail * a HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein-Autobahn Road * a HZA Lübeck - Abfertigungsstelle Schlutup Port * b HZA Oldenburg ZA Emden Port/Rail * b HZA Oldenburg - ZA Stade Port * a HZA Potsdam - ZA Berlin Flughafen Schönefeld Airport * b HZA Singen ZA Konstanz Emmishofer Tor Road * a HZA Stralsund - ZA Rostock Port * 9

12 ESTONIA a Luhamaa Road * GREECE a Evzoni Road * a Athens International Airport Airport * a Idomeni Rail * b Kakavia Road * a Neos Kafkassos Road * a Neos Kafkassos Rail * b Ormenion Road * b Peplos Road * b Pireas Port * a Promachonas Road * a Promachonas Rail * a Thessaloniki Port * SPAIN a PIF Algeciras Port * a PIF Las Palmas de Gran Canaria Port * a PIF Málaga Port * a PIF Santa Cruz de Tenerife Port * b PIF 1 Alicante Port * b PIF Almería Port * b PIF Barcelona Port * b PIF Cádiz Port * b PIF Cartagena Port * 1 PIF = Puesto de Inspección Fronterizo 10

13 b PIF Tarragona Port * b PIF Valencia Port * FRANCE a Marseille Port * a Roissy - Charles-de-Gaulle Airport * a Saint-Julien Bardonnex Road * b Sète Port * IRELAND b Cork Port * b Dublin Airport * a Shannon Airport * b Waterford Port * ITALY a Chiasso Rail * a Chiasso Road * b Grand San Bernardo-Pollein Road * a La Spezia Port * a Milano-Malpensa Airport * a Trieste Port * CYPRUS b Lemesos Port * b Larnaka Airport * b Larnaka Port * LATVIA b Terehova Road * a Patarnieki Road * 11

14 LITHUANIA b a b b b b Kybartai Medininkai Panemune Kena Vilnius Malku ilankos Road Road Road Rail Airport Port * * * * * * LUXEMBOURG a Luxembourg Airport HUNGARY b Budapest Ferihegy Airport * a Záhony Road * b Röszke Road * b Letenye Road * a Nagylak Road * b Eperjeske Rail * b Kelebia Rail * b Gyékényes Rail * MALTA b Luqua Airport * a Valetta Harbour * b Mgarr Harbour * NETHERLAND a Amsterdam Airport * b Amsterdam Port * b Breskens Port * b Leeuwarden-Harlingen Port * a Maastricht/Beek Airport * b Roosendaal-Moerdijk Port * 12

15 AUSTRIA a Höchst Road * POLAND a Bezledy (border with Russian Federation) Road * a Kuźnica Białostocka(border with Byelorussia) Road * a Kukuryki/Koroszczyn (b. with Byelorussia) Road * a Korczowa (border with Ukraine) Road * a Gdynia Sea port * a Warszawa (Okęcie) Airport * PORTUGAL b Leixões Port SLOVENIA b Koper Port * a Obrežje Road * SLOVAK REPUBLIC a HIS 1 Vyšne Nemecké Road * b HIS Čierna nad Tisou Rail * SUOMI/FINLAND a Vaalimaa Road * SWEDEN b Malmö Airport/Road * b Helsingborg Road * b Ystad Road * b Storlien Road * a Göteborg-Landvetter Airport * 1 HIS = Hranicna inspeckcna stanica (border inspection posts) 13

16 a Göteborg Port * b Göteborg Road * b Hån Road * b Vittjärn Road * b Svinesund Road * b Högen Road * b Eda Road * b Idre Road * b Karlstad Road * a Stockholm-Arlanda Airport * b Stockholm Road * b Karlshamn Road * b Norrköping Port/Road * b Jönköping Road * b Visby Port * b Haparanda Road * b Tärnaby Road * b Karesuando Road * b Umeå Port/Road * UNITED KINGDOM II. List of contact persons BELGIUM E. Van Tilburgh Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat Generaal Dier, Plant, Voeding Afdeling dierenwelzijn en CITES Pachecolaan 5 bus Brussel 14

17 tel. 02/ fax 02/ Bureau d Intervention et de Restitution belge (BIRB) Belgisch interventie- en restitutiebureau (BIRB) rue de Trèves 82 Trierstraat Bruxelles 1040 Brussel Phone : +32/2/ Fax : +32/2/ CZECH REPUBLIC Ms. Vĕra Kašparová (Paying agency) Mr. Daniel Sladký (Paying agency) Státni zeměldělsky intervenčni fond Ve smečkách Praha 1 Czech Republic Phone : Fax : Státni zeměldělsky intervenčni fond Ve smečkách Praha 1 Czech Republic Phone : Fax : DENMARK Mr. Chr. CAROE Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK København V Danmark Phone: Fax: M. Helle AARIS Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK København V Danmark Phone: Fax: Ralf Keller (for checks according to art. 3 (1) GERMANY Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Deichmanns Aue Bonn 15

18 Dr. Mönning, Bernd (general competence) Phone : +49/228/6845/3850 Fax : +49/228/6845/ Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft Postfach Bonn Phone Fax Ms Regina Pihlakas ESTONIA Veterinary and Food Board Väike-Paala Tallinn Phone: Fax: Mr Ain Zereen Veterinary and Food Board Väike-Paala Tallinn Phone: Fax: Ms Reet Pärtel Chrisoula Dile Welfare control Joan Aggeli Veterinary Inspection of the borders Ministry of Agriculture Agriculture Market Regulation Department Lai 39/ Tallinn Phone: Fax: GREECE Ministry of Rural Development and Food K.A.F.E. Directorate Animal welfare Department 2, Acharnon str., Athens Phone : +30/ Fax : +30/ Ministry of Rural Development and Food Animal Health Directorate Department of veterinary control 2, Acharnon str., 16

19 10176 Athens Phone : +30/ Fax : +30/ Kleopatra Tsolakidou Export refunds O.P.E.K.E.P.E Directorate: Cereals, Olive Oil and Animal Products 241, Acharnon Str., Athens Phone: +30/ Fax: +30/ SPAIN Alvaro de Ureta Huertos Información General Terese Villalba Jefe de Servicio de Bienestar animal Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) C/Beneficiencia, n 8 ES Madrid Phone : +34/91/ Fax : +34/91/ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación S.G. de Ordenación de Explotaciones D.G de Ganaderia MAPA C/Alfonso X II, 62. 2ª planta. P. 31 ES Madrid Phone : +34/91/ /69.19 Fax : +34/91/ FRANCE Mr Jean-Christophe Meyran Mr Thévenin Melle Virginie BOUVARD Ministère de l Economie et des Finances Direction générale des douanes et des droits indirects 23, bis rue de l Université FR Paris Phone : + +33/1/ Fax : +33/1/ Office national interprofessionnel de l élevage et de l aviculture (OFIVAL) 80, avenue des Terroirs de France FR Paris cedex 12 Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ Mrs Nathalie Mélik Ministère de l Agriculture et de la Pêche Direction générale de l Alimentation Bureau de la protection animale 251, rue de Vaugirard 17

20 FR Paris cedex 15 Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ IRELAND Mr. WJ. McAteer Veterinary Inspectorate Mr. Ray Dollard Export Refund Payments Senior Superintending Veterinary Inspector Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Ireland Phone : +353/1/ Fax : +353/1/ Principal Officer Export Refunds Division Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate Co. Wexford Ireland Phone : +353/53/ Fax : + 353/53/ ITALY Dott. Giuseppe Losacco Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generele della Sanità Veterinaria e degli Alimenti Piazzale Marconi Roma Phone : +39/06/ Fax : +39/06/ CYPRUS Dr. Giorgos Neophytou Head of the Animal Health and Welfare Division Ms.Sandra Smulko Ms. Iveta Kociņa Ministry of Agriclture, Natural Resources and Environment Veterinary Services 1417 Nicosia Cyprus Phone : Fax : LATVIA Deputy Director Sanitary Border Inspection Food and Veterinary Service Republikas Square 2 Riga, LV-1010, Latvia Phone: (+371) Fax: (+371) Head of Animal Welfare 18

21 Surveillance Division Veterinary Surveillance Department Food and Veterinary Service Republikas Square 2 Riga, LV-1010, Latvia Phone: (+371) Fax: (+371) Mr. A. Dranseika Welfare control LITHUANIA State Food and Veterinary Service Animal Welfare Department Siesiku str. 19, Vilnius-10 Lithuania Phone: Fax: Mr. D. Jonauskas Veterinary inspection on the borders Mr. G. Gustas ExportRefund Administration Ms L.Čečiotaitė Export Refund Payments Dr. Arthur Besch Border and Transport State Veterinary Service Siesiku str. 17, Vilnius-10 Lithuania Phone: Fax: National Paying Agency under the Ministry of Agriculture Foreign Trade Department Licence and Export Refund Administration Unit Blindžių str.17 LT-08111, Vilnius, Lithuania Phone : +370/5/ Fax : +370/5/ National Paying Agency under the Ministry of Agriculture Finance and Accounting Department Reports and Coordination Unit Blindžių str.17 LT-08111, Vilnius, Lithuania Phone : +370/5/ Fax : +370/5/ LUXEMBOURG Administration des Services Vétérinaires 207, route d Esch L 1471 Luxembourg Phone : +352/ Fax : + 352/ HUNGARY Mrs. Magdolna Aponyi Paying Agency Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) (Agricultural and Rural Development Agency) Soroksári 24 H-1095 BUDAPEST Hungary 19

22 Tel : Fax : Dr Duncan Chetcuti Ganado Veterinary Officer MALTA Animal Health and Welfare Food and Veterinary Regulation Division Ministry of Rural Affairs and the Environment Albert Town Marsa (Malta) Tel: Fax: NETHERLANDS De Heer P. Beekhuizen General information Paying agency Ir. C.J.M. van Wijk Veterinary inspection Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Juridische Zaken P.O. Box NL-2500 EK Den Haag Phone : +31/70/ Fax : +31/70/ Productschappen Vee, Vlees en Eieren Afdeling EU-regelingen Team Info P.O. Box 460 NL-2700 AL ZOETERMEER Phone : +31/79/ Fax : +31/79/ Voedsel en Warenautoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees P.O. Box NL-2500 CM DEN HAAG Phone : +31/70/ Fax : +31/70/ AUSTRIA Ausfuhrerstattung Irene Fitzka Veterinärbehördliche Grenzkontrolle Dr. Anton Bartl Mag. Sonja Krusch Bundesministerium für Finanzen Himmelpfortgasse 4-8 A 1010 Wien Fax: Phone: /1214 Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Sektion V/B/8 Radetzkystraße 2 A 1031 Wien Fax: Phone: /

23 Phone: /4813 POLAND Ms. Monika Marks Mr Adam Stankiewicz Drª Selene Veiga Directora de Serviços de Meios de Defesa da Saúde, Bem Estar e Alimentação Animal Drª Albertina Vasconcelos Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna Warszawa Phone.: ( ) Fax.: (+4822) Agencja Rynku Rolnego Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Phone : (+4822) Fax.: (+4822) PORTUGAL Direcção Geral de Veterinária Lº da Acad. Nac. das Belas Artes, nº LISBOA Telef: Fax : E:mail: Telef: Fax: E:mail: Dr. Francisco Gabriel Meneses de Lima Serviços Regionais dos Açores Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira Vinha Brava 9700 Angra do Heroísmo Telef: Fax: SLOVENIA Božo Zakrajšek, DVM,MSc Border Veterinary Inspection Mateja Čuk Export refunds Ministry of Agriculture, Food and Forestry Veterinary Administration of the Republic of Slovenia Parmova 53 SI 1000 Ljubljana Phone: Fax: Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Developments (AAMRD) External trade unit 21

24 Dunajska 160 SI 1000 Ljubljana Phone: Fax: SLOVAKIA Katarína Rácová (Agriculture Paying Agency, export refunds) Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova Bratislava Slovakia TEL: FAX: FINLAND Mr. Juhani Leppälä General information and approval of international control and supervisory agencies Ms. Minna Luusua Paying agency Veterinary inspection Ms. Pirko Skutnabb Ministry of Agriculture and Forestry Intervention Unit PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ Ministry of Agriculture and Forestry Intervention Unit PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary and Food Department PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ SWEDEN Mrs L. Lindström Mrs M. Johansson Swedish Board of Agriculture Market Department Administrator refund claims Phone : +46/36/ Fax : +46/36/ Swedish Board of Agriculture Market Department Administrator refund claims Phone : +46/36/

25 Fax : +46/36/ UNITED KINGDOM Miss N Coulson Mr C. Elmer Rural Payments Agency Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH Phone : Fax : Department of Environment and Rural Affairs Animal Welfare Division, Area 507 1A Page Street London SW1P 4PQ Phone : +44/207/

26 Bilaga 2 List of international control and supervisory agencies (hereafter referred to as supervisory agencies ) approved by the Member States under Annex VI to Regulation (EC) No 800/1999 This list replaces the list published in Official Journal of the European Communities C 215 of 2 September 2005, page 4 1. GENERAL Under Article 16(1)(b) and (2)(c) of Commission Regulation (EEC) No 800/1999 1, supervisory agencies approved by the Member States, are authorised to issue certificates certifying the unloading and importation of agricultural products qualifying for export refunds in third countries or, at least, their arrival at destination in third countries. Furthermore, supervisory agencies approved and controlled by a Member State in accordance with Articles 16(a) to 16(f) of Regulation (EC) No 800/1999 or an official agency of the Member State shall be responsible for carrying out checks provided for in Article 3 of Commission Regulation (EC) No 639/2003 (granting requirements of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport). The Member States are responsible for approving and monitoring these supervisory agencies. Approval of a supervisory agency by one Member State is valid in all Member States. This means that certificates issued by approved supervisory agencies may be used throughout the Community, irrespective of the Member State in which the agency issuing the certificate is based. For the information of Community exporters of agricultural products, the Commission periodically publishes a list of all the supervisory agencies approved by the Member States. The attached list was updated on 10 January NOTICE The Commission draws the attention of exporters to the following: The fact that a particular supervisory agency appears on the list does not automatically guarantee that certificates issued by that agency are acceptable. Additional documentary evidence may be required. It may also become apparent later that certificates issued are inaccurate. Agencies may be taken off the list at any time. Before settling on a particular agency, exporters are accordingly advised to check with the national authorities (cfr annex X of Regulation (EC) No 800/1999) that it is still approved. Exporters can obtain further information on any agency from the national authority which approved it. 1 OJ L 102, , p. 11. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 671/2004 (OJ L 105, , p. 5). 24

INFORMATION OPERATÖRER AV UTRUSTNING SOM INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER

INFORMATION OPERATÖRER AV UTRUSTNING SOM INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER INFORMATION för OPERATÖRER AV UTRUSTNING SOM INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER Stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsut-rustning Förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Känn till näringsidkaren Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Försök att handla på webbplatser du känner till eller som rekommenderas och se till att du har näringsidkarens namn och fullständiga

Läs mer

utan dokument svensk politik och europarätt

utan dokument svensk politik och europarätt familjeåterförening utan dokument svensk politik och europarätt rapport från Innehåll 1. Bakgrund...2 1.1 Historik...2 2. Substantiella skäl för familjeåterförening...7 2.1 Familjeåterförening som en flyktinfälla...7

Läs mer

OFF 3 håll SEK BEStäll Ett nytt lock

OFF 3 håll SEK BEStäll Ett nytt lock ON 1 2 3 4 5 6 OFF 1 3 SEK 2 3 5 6 håll 4 Beställ ett nytt lock 1. Inledning Fast Find 220 Personal Locator Beacon (PLB) ger dig säkerhet i form av ett sista skydd mot livshotande tillbud som kan inträffa

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Mer gemensamma tobaksregler

Mer gemensamma tobaksregler Mer gemensamma tobaksregler Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet Delbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK

INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK INSTITUTE FOR SYSTEMS ENGINEERING AND INFORMATICS MAJOR ACCIDENT HAZARDS BUREAU COMMUNITY DOCUMENTATION CENTRE ON INDUSTRIAL RISK ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR INNEHÅLLET I INFORMATIONEN TILL ALLMÄNHETEN DIREKTIV

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

En skatteplanerares dröm?

En skatteplanerares dröm? I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Fast etableringsställe En skatteplanerares dröm? Magisteruppsats inom mervärdesskatterätt Författare: Anders Jönsson

Läs mer

Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder?

Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder? Är det möjligt att jämföra statistik över narkotikarelaterade dödsfall mellan olika länder? Anna Fugelstad, psykolog, med dr, Karolinska Institutet Bakgrund Under senare tid har det förts en livlig debatt

Läs mer

Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag

Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag Rapport Nr 2/11 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N ISSN: 0284-1185 Best.nr.

Läs mer

Beställningssedel Saudiarabien

Beställningssedel Saudiarabien Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

En ny ordning för redovisningstillsyn

En ny ordning för redovisningstillsyn En ny ordning för redovisningstillsyn Slutbetänkande av Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden Stockholm 2015 SOU 2015:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer