Jordbruksverkets vägledning. Export av levande nötkreatur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksverkets vägledning. Export av levande nötkreatur"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Export av levande nötkreatur Interventionsenheten November 2006

2 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats:

3 Innehåll 1. Inledning Lagstiftning Administration Export av levande nötkreatur Exportlicens Ansökan om licens Exportlicens utan exportbidrag Säkerhet Licensernas giltighetstid Ansökans innehåll Förutfastställelse av exportbidrag Säkerhet Ansökningstid Licensernas giltighetstid Ansökans innehåll Generella regler Frisläppande av säkerhet Exportbidrag Ansökan om exportbidrag Speciella krav Förskottsbetalning

4 1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för export av levande nötkreatur. Vägledningen är en sammanfattning av och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. 2. Lagstiftning Följande förordningar gäller för export av levande nötkreatur: Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött Kommissionens förordning (EG) nr 639/2003 av den 9 april 2003 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1254/1999 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag. Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport. Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EEG) nr 3846/1987 av den 17 december 1987 om upprättande av exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 2091/2005 av den 15 december 2005 om offentliggörande för 2006 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättas genom förordning (EEG) nr 3846/87. Kommissionens förordning (EG) nr 1445/1995 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttsektorn och upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80. Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 2220/1985 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet. 2

5 3. Administration Jordbruksverket administrerar exportlicenser för export av levande nötkreatur och svarar för övervakning av att bestämmelserna följs. Följande blanketter ska användas vid export av jordbruksprodukter, bl.a. levande nötkreatur; AGREX - Exportlicens - Europeiska gemenskapen E4.2.1 Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats Ansökan om exportbidrag TV718.6 Kontrollexemplar T5 Blanketterna finns att beställa hos Liber Distribution, Kundtjänst, Stockholm tfn E-postadress: 4. Export av levande nötkreatur Vid export av levande nötkreatur finns en mängd regler som ska beaktas. Denna vägledning innehåller endast den del som avser licenshantering och hur man ansöker om exportbidrag. När det gäller djurskyddsbestämmelser får du kontakta Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet och Djurskyddmyndigheten i Skara Exportlicens För export av levande nötkreatur krävs licens oavsett om du ska ansöka om exportbidrag eller inte. Om det avser en standardexport d.v.s. en export utan exportbidrag krävs licens om du ska exportera 9 djur eller fler och när det gäller exporter med exportbidrag ska det alltid vara licens. 1291/00 bilaga III 5.1. Ansökan om licens Ansökan om licens kan skickas in till Jordbruksverket per post, fax eller via Internet. Adressen är Jordbruksverket, Jönköping och faxnr Vill man ansöka via Internet behöver man anmäla sig till tjänsten. Läs mer om hur det går till på vår webbplats Generella regler för ansökan om exportlicens finns i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor". Ansökan om förutfastställelse av exportbidrag görs på blanketten Ansökan om exportlicens eller licens med förutfastställelse AGREX (E4.2.1). Ansökan ska sändas till Jordbruksverket, som är ansvarig myndighet för att utfärda licens med förutfastställelse Exportlicens utan exportbidrag Licens kan sökas alla arbetsdagar och utfärdas utan väntetid. 3

6 Säkerhet Säkerheten som ska ställas vid ansökan om licens är 7 euro per levande djur. Säkerheten ska omräknas till SEK med valutakursen som gäller för dagen då ansökan skickas in. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten Mer information finns att läsa i vägledningen Säkerheter för import- och exportlicenser. 1445/95 art 9.2 a) Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga 60 dagar fr.o.m. dagen då de utfärdas. 1445/95 art Ansökans innehåll I exportlicensansökningarna och licenserna ska det i fält 15 anges produktbeteckningen, i fält 16 den tolvställiga produktkoden (frågor angående varuklassificering besvaras av tullen). I fält 7 ska bestämmelselandet anges. 1445/95 art Förutfastställelse av exportbidrag Med förutfastställelse av exportbidraget menas att man i förväg fastställer ett bidragsbelopp, vilket är det bidragsbelopp som kommissionen fastställt och som gäller på ansökningsdagen. Förutfastställelse av exportbidraget måste göras vid export av levande nötkreatur enligt KN-nummer och Säkerhet Vid ansökan om förutfastställelse av exportbidrag krävs att en säkerhet ställs. Säkerhetsbeloppet är 44 euro per levande djur. Säkerheten ska omräknas till SEK med valutakursen som gäller för dagen då ansökan skickas in. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten Mer information finns att läsa i vägledningen Säkerheter för import- och exportlicenser. 1445/95 art 9. 1 a) Ansökningstid Ansökan om exportlicens kan göras måndag fredag varje vecka. Jordbruksverket rapporterar ansökningarna till kommissionen varje måndag och torsdag, som utvärderar dessa. Möjligheten att utfärda förutfastställselicens kan tillfälligt upphävas av kommissionen. Efter godkännande utfärdar Jordbruksverket licensen på 5 arbetsdagen efter dagen då ansökan kom in Licensernas giltighetstid Licenserna är giltiga fem månader utöver den innevarande månaden då licensen utfädas. 1445/95 art 8.1 4

7 Ansökans innehåll I exportlicensansökningarna och licenserna ska det i fält 15 anges produktbeteckningen, i fält 16 den tolvställiga produktkoden (frågor angående varuklassificering besvaras av tullen). I fält 7 ska bestämmelselandet anges. 1445/95 art Generella regler För båda typerna av exportlicenser gäller vissa gemensamma regler Frisläppande av säkerhet En exportlicens innebär en skyldighet att exportera den kvantiteten licensen är utfärdad på. Utnyttjas inte hela kvantiteten innan giltighetstidens utgång kommer Jordbruksverket att förverka motsvarande del av säkerhetsbeloppet upptill 95 % av totala säkerhetsbeloppet. Har mindre än 5 % utnyttjas sker dock en förverkan upptill 100 % av säkerhetsbeloppet. När det gäller licenser med förutfastställelse som inte kan utnyttjas fullt ut finns möjlighet att få förverkansbeloppet minskat om man meddelar Jordbruksverket om detta i god tid. Mer om dessa regler och vilka tidsfrister som gäller finns att läsa om i vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor". 1291/00 art /00 art

8 6. Exportbidrag Exportbidrag lämnas för vissa jordbruksvaror som produceras inom EU. Exportbidragen fastställs minst var tredje månad. När EU beräknar bidragsbeloppen tas det hänsyn till skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och på världsmarknaden Ansökan om exportbidrag Vid ansökan om bidrag ska de produktkoder användas som anges i exportbidragsnomenklaturen. Gången vid exportbidrag är följande: förutfastställelselicens, föranmälan, ansökan om exportbidrag, utbetalning. Ansökan sker på blanketten Ansökan om exportbidrag. Beträffande ansökningsförfarande samt detaljerade regler för exportbidrag, se vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor som finns på vår webbplats 3846/87 senast ändrad genom 2091/05 bilagan Speciella krav För erhållande av exportbidrag för levande nötkreatur fordras att det vid transporten av djuren till deras första lossning i det tredje land som är slutdestination har tagits hänsyn till: Bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG, och Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 639/ Veterinärkontroller 1. En officiell veterinär ska vid ett godkänt utförselstället (sista tullkontoret som djuren passerar när de lämnar gemenskapen tullområde, engelsk benämning exit point, se bilaga 1) i enlighet med bestämmelserna i rådet direktiv 96/93/EG kontrollera och intyga att a) djuren klarar av transporten i enlighet med ovanstående bestämmelser i direktiv 91/628/EG, b) transportmedlet, med vilket djuren ska lämna tullområdet, överensstämmer med bestämmelserna i ovannämnda direktiv, och att c) åtgärder har vidtagits för att vårda djuren under transporten i överensstämmelse med samma bestämmelser När veterinären vid utförselstället på ett tillfredställande sätt har konstaterat att de krav som angivits ovan är uppfyllda ska han bestyrka detta, på det dokument som bevisar att djuren har lämnat gemenskapens område ( enhetsdokument/a-blankett eller T5) eller på den lämpligaste platsen i det nationella dokumentet, genom att skriva: Kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/03 är tillfredställande, och sätta sin stämpel och underskrift på dokumentet. 639/03 art 2 2. Därefter ska exportören se till att veterinärkontroll sker; 639/03 art 3 6

9 a) på varje plats där det förekommer byte av transportmedel b) på den första platsen där lossning sker i det tredje land som utgör slutdestination Veterinärkontrollen ska utföras av en veterinär som godkänts av ett internationellt kontroll- och övervakningsorgan (se bilaga 2) eller ett officiellt organ i en medlemsstat och rapporten enligt bilaga III i förordningen från kontrollen ska sedan skickas in till Jordbruksverket innan exportbidrag kan betalas ut. Om ovanstående regler inte beaktas kommer exportbidrag inte att beviljas. Visar dessutom veterinärkontrollerna att djurskyddsdirektivets regler inte efterlevts, tillkommer en sanktion. Mer information om sanktionens storlek finns i förordningen. Länk till Kommissionens förordningen (EG) nr 639/2003: 7.pdf 639/03 art 3.2 art. 5 art Förskottsbetalning På begäran kan hela eller del av bidraget förskotteras så snart exportdeklarationen har kommit in. Villkoret är att en säkerhet ställs som motsvarar förskottsbeloppet plus 10 %. För ytterligare information se vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. 800/1999 art 24 7

10 Bilaga 1 List of exit points and contact persons for live bovine animals Article 2(1) of Regulation (EC) No 639/2003 laying down detailed rules as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport Ce document a été établi sur base des communications fournies par les Etats membres. L expérience a démontré que des changements interviennent en ce qui concerne les bureaux de sortie habilités. Il est vivement conseillé aux exportateurs de se renseigner auprès de l Etat membre de sortie (voir liste des personnes à contacter) pour s assurer que le bureau indiqué dans le présent document est toujours compétent. This document has been established on the basis of communications from Member States. Experience has shown that changes concerning the authorized exit points intervene. To assure that the office indicated in the present document is still competent exporters should contact the exporting Member State (see list of contact persons) I. List of exit points Animo code 1 Country Type Advance notice 2 BELGIUM a Brussel-Zaventem Airport * b Oostende Airport/Port * b Zeebrugge Port * b Nieuwpoort Port * CZECH REPUBLIC b Praha (Prague) Ruzyně Airport DANMARK a København Airport * a Billund Airport * b Kolding Export Center A/S Road/Port * b Horsens Eksportmarked Road * 1 Animo code : for agreed border inspection posts for live ungulates within the meaning of Commission Decision 2001/881/EC (as last amended by Decision 2005/485/EC) listed in the Annex to that Decision (Article 2(1) first indent). Exit points designated by Member States (Article 2 (1) letter a) or b) 2 Advance notice required Article 2(5). 8

11 b Herning og Omegns Eksportmarked Road * b Holstebro Eksportmarked Road * b Klipev Eksportmarked Road * b Skive Kvægtorv A/S Road * b Års Landboauktion Road * b Thisted Eksportmarked Road * b Skærbæk Eksportmarked Road * b Hobro Eksportmarked Road * b Kjellerup Eksportstalde Road * b Bovi-Denmark Road * b Bønstrupgård Road * b Kokærgård Road * GERMANY a HZA Frankfurt/Main ZA Flughafen Airport * a HZA Itzehoe ZA Hamburg-Flughafen Airport * b HZA Itzehoe ZA Husum Road/Rail * b HZA Kiel ZA Neumünster Rail * b HZA Köln ZA Flughafen Köln/Bonn Airport * b HZA Köln ZA Flughafen Köln/Bonn Abfertigungsstelle Hauptbahnhof-Köln Rail * a HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein-Autobahn Road * a HZA Lübeck - Abfertigungsstelle Schlutup Port * b HZA Oldenburg ZA Emden Port/Rail * b HZA Oldenburg - ZA Stade Port * a HZA Potsdam - ZA Berlin Flughafen Schönefeld Airport * b HZA Singen ZA Konstanz Emmishofer Tor Road * a HZA Stralsund - ZA Rostock Port * 9

12 ESTONIA a Luhamaa Road * GREECE a Evzoni Road * a Athens International Airport Airport * a Idomeni Rail * b Kakavia Road * a Neos Kafkassos Road * a Neos Kafkassos Rail * b Ormenion Road * b Peplos Road * b Pireas Port * a Promachonas Road * a Promachonas Rail * a Thessaloniki Port * SPAIN a PIF Algeciras Port * a PIF Las Palmas de Gran Canaria Port * a PIF Málaga Port * a PIF Santa Cruz de Tenerife Port * b PIF 1 Alicante Port * b PIF Almería Port * b PIF Barcelona Port * b PIF Cádiz Port * b PIF Cartagena Port * 1 PIF = Puesto de Inspección Fronterizo 10

13 b PIF Tarragona Port * b PIF Valencia Port * FRANCE a Marseille Port * a Roissy - Charles-de-Gaulle Airport * a Saint-Julien Bardonnex Road * b Sète Port * IRELAND b Cork Port * b Dublin Airport * a Shannon Airport * b Waterford Port * ITALY a Chiasso Rail * a Chiasso Road * b Grand San Bernardo-Pollein Road * a La Spezia Port * a Milano-Malpensa Airport * a Trieste Port * CYPRUS b Lemesos Port * b Larnaka Airport * b Larnaka Port * LATVIA b Terehova Road * a Patarnieki Road * 11

14 LITHUANIA b a b b b b Kybartai Medininkai Panemune Kena Vilnius Malku ilankos Road Road Road Rail Airport Port * * * * * * LUXEMBOURG a Luxembourg Airport HUNGARY b Budapest Ferihegy Airport * a Záhony Road * b Röszke Road * b Letenye Road * a Nagylak Road * b Eperjeske Rail * b Kelebia Rail * b Gyékényes Rail * MALTA b Luqua Airport * a Valetta Harbour * b Mgarr Harbour * NETHERLAND a Amsterdam Airport * b Amsterdam Port * b Breskens Port * b Leeuwarden-Harlingen Port * a Maastricht/Beek Airport * b Roosendaal-Moerdijk Port * 12

15 AUSTRIA a Höchst Road * POLAND a Bezledy (border with Russian Federation) Road * a Kuźnica Białostocka(border with Byelorussia) Road * a Kukuryki/Koroszczyn (b. with Byelorussia) Road * a Korczowa (border with Ukraine) Road * a Gdynia Sea port * a Warszawa (Okęcie) Airport * PORTUGAL b Leixões Port SLOVENIA b Koper Port * a Obrežje Road * SLOVAK REPUBLIC a HIS 1 Vyšne Nemecké Road * b HIS Čierna nad Tisou Rail * SUOMI/FINLAND a Vaalimaa Road * SWEDEN b Malmö Airport/Road * b Helsingborg Road * b Ystad Road * b Storlien Road * a Göteborg-Landvetter Airport * 1 HIS = Hranicna inspeckcna stanica (border inspection posts) 13

16 a Göteborg Port * b Göteborg Road * b Hån Road * b Vittjärn Road * b Svinesund Road * b Högen Road * b Eda Road * b Idre Road * b Karlstad Road * a Stockholm-Arlanda Airport * b Stockholm Road * b Karlshamn Road * b Norrköping Port/Road * b Jönköping Road * b Visby Port * b Haparanda Road * b Tärnaby Road * b Karesuando Road * b Umeå Port/Road * UNITED KINGDOM II. List of contact persons BELGIUM E. Van Tilburgh Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat Generaal Dier, Plant, Voeding Afdeling dierenwelzijn en CITES Pachecolaan 5 bus Brussel 14

17 tel. 02/ fax 02/ Bureau d Intervention et de Restitution belge (BIRB) Belgisch interventie- en restitutiebureau (BIRB) rue de Trèves 82 Trierstraat Bruxelles 1040 Brussel Phone : +32/2/ Fax : +32/2/ CZECH REPUBLIC Ms. Vĕra Kašparová (Paying agency) Mr. Daniel Sladký (Paying agency) Státni zeměldělsky intervenčni fond Ve smečkách Praha 1 Czech Republic Phone : Fax : Státni zeměldělsky intervenčni fond Ve smečkách Praha 1 Czech Republic Phone : Fax : DENMARK Mr. Chr. CAROE Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK København V Danmark Phone: Fax: M. Helle AARIS Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK København V Danmark Phone: Fax: Ralf Keller (for checks according to art. 3 (1) GERMANY Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Deichmanns Aue Bonn 15

18 Dr. Mönning, Bernd (general competence) Phone : +49/228/6845/3850 Fax : +49/228/6845/ Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft Postfach Bonn Phone Fax Ms Regina Pihlakas ESTONIA Veterinary and Food Board Väike-Paala Tallinn Phone: Fax: Mr Ain Zereen Veterinary and Food Board Väike-Paala Tallinn Phone: Fax: Ms Reet Pärtel Chrisoula Dile Welfare control Joan Aggeli Veterinary Inspection of the borders Ministry of Agriculture Agriculture Market Regulation Department Lai 39/ Tallinn Phone: Fax: GREECE Ministry of Rural Development and Food K.A.F.E. Directorate Animal welfare Department 2, Acharnon str., Athens Phone : +30/ Fax : +30/ Ministry of Rural Development and Food Animal Health Directorate Department of veterinary control 2, Acharnon str., 16

19 10176 Athens Phone : +30/ Fax : +30/ Kleopatra Tsolakidou Export refunds O.P.E.K.E.P.E Directorate: Cereals, Olive Oil and Animal Products 241, Acharnon Str., Athens Phone: +30/ Fax: +30/ SPAIN Alvaro de Ureta Huertos Información General Terese Villalba Jefe de Servicio de Bienestar animal Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) C/Beneficiencia, n 8 ES Madrid Phone : +34/91/ Fax : +34/91/ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación S.G. de Ordenación de Explotaciones D.G de Ganaderia MAPA C/Alfonso X II, 62. 2ª planta. P. 31 ES Madrid Phone : +34/91/ /69.19 Fax : +34/91/ FRANCE Mr Jean-Christophe Meyran Mr Thévenin Melle Virginie BOUVARD Ministère de l Economie et des Finances Direction générale des douanes et des droits indirects 23, bis rue de l Université FR Paris Phone : + +33/1/ Fax : +33/1/ Office national interprofessionnel de l élevage et de l aviculture (OFIVAL) 80, avenue des Terroirs de France FR Paris cedex 12 Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ Mrs Nathalie Mélik Ministère de l Agriculture et de la Pêche Direction générale de l Alimentation Bureau de la protection animale 251, rue de Vaugirard 17

20 FR Paris cedex 15 Phone : +33/1/ Fax : +33/1/ IRELAND Mr. WJ. McAteer Veterinary Inspectorate Mr. Ray Dollard Export Refund Payments Senior Superintending Veterinary Inspector Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Ireland Phone : +353/1/ Fax : +353/1/ Principal Officer Export Refunds Division Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate Co. Wexford Ireland Phone : +353/53/ Fax : + 353/53/ ITALY Dott. Giuseppe Losacco Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generele della Sanità Veterinaria e degli Alimenti Piazzale Marconi Roma Phone : +39/06/ Fax : +39/06/ CYPRUS Dr. Giorgos Neophytou Head of the Animal Health and Welfare Division Ms.Sandra Smulko Ms. Iveta Kociņa Ministry of Agriclture, Natural Resources and Environment Veterinary Services 1417 Nicosia Cyprus Phone : Fax : LATVIA Deputy Director Sanitary Border Inspection Food and Veterinary Service Republikas Square 2 Riga, LV-1010, Latvia Phone: (+371) Fax: (+371) Head of Animal Welfare 18

21 Surveillance Division Veterinary Surveillance Department Food and Veterinary Service Republikas Square 2 Riga, LV-1010, Latvia Phone: (+371) Fax: (+371) Mr. A. Dranseika Welfare control LITHUANIA State Food and Veterinary Service Animal Welfare Department Siesiku str. 19, Vilnius-10 Lithuania Phone: Fax: Mr. D. Jonauskas Veterinary inspection on the borders Mr. G. Gustas ExportRefund Administration Ms L.Čečiotaitė Export Refund Payments Dr. Arthur Besch Border and Transport State Veterinary Service Siesiku str. 17, Vilnius-10 Lithuania Phone: Fax: National Paying Agency under the Ministry of Agriculture Foreign Trade Department Licence and Export Refund Administration Unit Blindžių str.17 LT-08111, Vilnius, Lithuania Phone : +370/5/ Fax : +370/5/ National Paying Agency under the Ministry of Agriculture Finance and Accounting Department Reports and Coordination Unit Blindžių str.17 LT-08111, Vilnius, Lithuania Phone : +370/5/ Fax : +370/5/ LUXEMBOURG Administration des Services Vétérinaires 207, route d Esch L 1471 Luxembourg Phone : +352/ Fax : + 352/ HUNGARY Mrs. Magdolna Aponyi Paying Agency Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) (Agricultural and Rural Development Agency) Soroksári 24 H-1095 BUDAPEST Hungary 19

22 Tel : Fax : Dr Duncan Chetcuti Ganado Veterinary Officer MALTA Animal Health and Welfare Food and Veterinary Regulation Division Ministry of Rural Affairs and the Environment Albert Town Marsa (Malta) Tel: Fax: NETHERLANDS De Heer P. Beekhuizen General information Paying agency Ir. C.J.M. van Wijk Veterinary inspection Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directie Juridische Zaken P.O. Box NL-2500 EK Den Haag Phone : +31/70/ Fax : +31/70/ Productschappen Vee, Vlees en Eieren Afdeling EU-regelingen Team Info P.O. Box 460 NL-2700 AL ZOETERMEER Phone : +31/79/ Fax : +31/79/ Voedsel en Warenautoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees P.O. Box NL-2500 CM DEN HAAG Phone : +31/70/ Fax : +31/70/ AUSTRIA Ausfuhrerstattung Irene Fitzka Veterinärbehördliche Grenzkontrolle Dr. Anton Bartl Mag. Sonja Krusch Bundesministerium für Finanzen Himmelpfortgasse 4-8 A 1010 Wien Fax: Phone: /1214 Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Sektion V/B/8 Radetzkystraße 2 A 1031 Wien Fax: Phone: /

23 Phone: /4813 POLAND Ms. Monika Marks Mr Adam Stankiewicz Drª Selene Veiga Directora de Serviços de Meios de Defesa da Saúde, Bem Estar e Alimentação Animal Drª Albertina Vasconcelos Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna Warszawa Phone.: ( ) Fax.: (+4822) Agencja Rynku Rolnego Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Phone : (+4822) Fax.: (+4822) PORTUGAL Direcção Geral de Veterinária Lº da Acad. Nac. das Belas Artes, nº LISBOA Telef: Fax : E:mail: Telef: Fax: E:mail: Dr. Francisco Gabriel Meneses de Lima Serviços Regionais dos Açores Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira Vinha Brava 9700 Angra do Heroísmo Telef: Fax: SLOVENIA Božo Zakrajšek, DVM,MSc Border Veterinary Inspection Mateja Čuk Export refunds Ministry of Agriculture, Food and Forestry Veterinary Administration of the Republic of Slovenia Parmova 53 SI 1000 Ljubljana Phone: Fax: Agency of the Republic of Slovenia for Agricultural Markets and Rural Developments (AAMRD) External trade unit 21

24 Dunajska 160 SI 1000 Ljubljana Phone: Fax: SLOVAKIA Katarína Rácová (Agriculture Paying Agency, export refunds) Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova Bratislava Slovakia TEL: FAX: FINLAND Mr. Juhani Leppälä General information and approval of international control and supervisory agencies Ms. Minna Luusua Paying agency Veterinary inspection Ms. Pirko Skutnabb Ministry of Agriculture and Forestry Intervention Unit PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ Ministry of Agriculture and Forestry Intervention Unit PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary and Food Department PL 30 FIN Valtioneuvosto Helsinki - Finland Phone: +358/9/ Fax: +358/9/ SWEDEN Mrs L. Lindström Mrs M. Johansson Swedish Board of Agriculture Market Department Administrator refund claims Phone : +46/36/ Fax : +46/36/ Swedish Board of Agriculture Market Department Administrator refund claims Phone : +46/36/

25 Fax : +46/36/ UNITED KINGDOM Miss N Coulson Mr C. Elmer Rural Payments Agency Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH Phone : Fax : Department of Environment and Rural Affairs Animal Welfare Division, Area 507 1A Page Street London SW1P 4PQ Phone : +44/207/

26 Bilaga 2 List of international control and supervisory agencies (hereafter referred to as supervisory agencies ) approved by the Member States under Annex VI to Regulation (EC) No 800/1999 This list replaces the list published in Official Journal of the European Communities C 215 of 2 September 2005, page 4 1. GENERAL Under Article 16(1)(b) and (2)(c) of Commission Regulation (EEC) No 800/1999 1, supervisory agencies approved by the Member States, are authorised to issue certificates certifying the unloading and importation of agricultural products qualifying for export refunds in third countries or, at least, their arrival at destination in third countries. Furthermore, supervisory agencies approved and controlled by a Member State in accordance with Articles 16(a) to 16(f) of Regulation (EC) No 800/1999 or an official agency of the Member State shall be responsible for carrying out checks provided for in Article 3 of Commission Regulation (EC) No 639/2003 (granting requirements of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport). The Member States are responsible for approving and monitoring these supervisory agencies. Approval of a supervisory agency by one Member State is valid in all Member States. This means that certificates issued by approved supervisory agencies may be used throughout the Community, irrespective of the Member State in which the agency issuing the certificate is based. For the information of Community exporters of agricultural products, the Commission periodically publishes a list of all the supervisory agencies approved by the Member States. The attached list was updated on 10 January NOTICE The Commission draws the attention of exporters to the following: The fact that a particular supervisory agency appears on the list does not automatically guarantee that certificates issued by that agency are acceptable. Additional documentary evidence may be required. It may also become apparent later that certificates issued are inaccurate. Agencies may be taken off the list at any time. Before settling on a particular agency, exporters are accordingly advised to check with the national authorities (cfr annex X of Regulation (EC) No 800/1999) that it is still approved. Exporters can obtain further information on any agency from the national authority which approved it. 1 OJ L 102, , p. 11. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 671/2004 (OJ L 105, , p. 5). 24

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning

L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning L 152/24 Europeiska unionens officiella tidning 11.6.2011 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 562/2011 av den 10 juni 2011 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-10 Publicerad/Published: 2009-11-20 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080 Ledning av

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning

3 mg/3 ml Injektionsvätska, lösning. Kytril 2 mg - Filmtabletten 2 mg. 1 mg Injektionsvätska, lösning. 3 mg Injektionsvätska, lösning BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORMER, STYRKOR, ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLEN, INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA 1 Österrike Österrike Belgien Belgien

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Aktuellt om jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige för tillitsvalgte i Akershus och Østfold bondelag. November 2015

Aktuellt om jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige för tillitsvalgte i Akershus och Østfold bondelag. November 2015 Aktuellt om jordbrukspolitiken (CAP) i Sverige för tillitsvalgte i Akershus och Østfold bondelag November 2015 Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 1990 års jordbrukspolitiska beslut Prisregleringen (som kom

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Adresser till myndigheter

Adresser till myndigheter Bilaga 11 1 Adresser till myndigheter I förteckningen nedan anges adresser till de myndigheter inom EU till vilka svenska och utländska beskattningsbara personer kan vända sig för att få information om

Läs mer

Enbart förhandsgranskning

Enbart förhandsgranskning SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-20 Publicerad/Published: 2008-11-26 (Korrigerad version/corrected version 2009-11-06) Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 12 mars 2014 23/2014 (Finlands författningssamlings nr 200/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Euromaint Rail AB ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Euromaint Rail AB ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Certifikat nr. 8345-03/8346-03 har beviljat detta certifikat, vilket intygar att organisationen har ett ledningssystem i överensstämmelse med standarderna Certifieringen omfattar följande verksamhet Underhåll,

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Slakten av nötkreatur minskade under januari - oktober 2007

Slakten av nötkreatur minskade under januari - oktober 2007 JO 48 SM 0711 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2007:10 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2007:10 I korta drag Slakten av nötkreatur minskade under januari - oktober 2007 Slakten

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4628-1:2004 Fastställd 2004-03-05 Utgåva 1 Färg och lack Bedömning av nedbrytning av beläggningar Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel Del 1: Allmänna principer

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet

Rapport från kommissionen visar att över 250 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet IP/08/605 Bryssel den 18 april 2008 Rapport från kommissionen visar att över 2 miljoner EU-medborgare använder Internet regelbundet Över hälften av EU:s befolkning använder nu Internet regelbundet. 80

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Kommentarer till preliminär rapport DG/SANCO/1271/2000 om ett besök i Sverige den 23-27 oktober 2000 avseende gränskontrollstationer

Kommentarer till preliminär rapport DG/SANCO/1271/2000 om ett besök i Sverige den 23-27 oktober 2000 avseende gränskontrollstationer 1() COMMUNICATION 2001-02-13 Dnr 30-444/00 Swedish Board of Agriculture Department for Animal Production and Health European Commission Dr Bengt Nordblom, Chief Veterinary Officer, Directorate F, Food

Läs mer

Gröna korridorer. IVA 15 november Björn Widell

Gröna korridorer. IVA 15 november Björn Widell Gröna korridorer IVA 15 november 2010 Björn Widell 1 Kan man köra mer gummihjul på järnhjul? Självklart! 2 om man är långsiktig om man är långsiktig om man kan planera 3 om man är långsiktig om man kan

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten

Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten 1 (6) Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten Följande bolag har sänt in en anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten.

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers Food Logistic Centers AS Customer Service Tel: +47 04051 Fax: +47 815 00 381 kundesenter@bringfrigoscandia.com RUD /Head office Olav Ingstadsvei 12 NO-1309 Rud Contact name: Johnny Eidet Postboks 125 NO-1309

Läs mer

Sundhetscertifikat Vad är det? Information 8 december 2014 Karin Nordin Växt-och miljöavdelningen Jordbruksverket

Sundhetscertifikat Vad är det? Information 8 december 2014 Karin Nordin Växt-och miljöavdelningen Jordbruksverket Sundhetscertifikat Vad är det? Information 8 december 2014 Karin Nordin Växt-och miljöavdelningen Jordbruksverket Sundhetscertifikat för export/ phytosanitary certificate for export Ett internationellt

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Centre des impôts des non-résidents (CINR)

Centre des impôts des non-résidents (CINR) Bilaga 7 841 Adresser till myndigheter inom EG samt Norge till vilka svenska och utländska företagare kan vända sig för att få information om respektive lands mervärdesskattesystem Belgien Bureau central

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering...

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING 4 A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 februari 2002 Nr 11 INNEHÅLL Nr Sidan 11 Republikens presidents förordning om ikraftsättande

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten LICnet Interventionsenheten April 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att kunna

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2012: 11 Nr 11 Ändringar i den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13342

SVENSK STANDARD SS-EN 13342 SVENSK STANDARD SS-EN 13342 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 2000-11-10 1 1 (1+11) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Characterization

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Rekommendation TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Rekommendation TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT December 1996 Rekommendation avseende TILLÄMPNING AV RELEVANTA DIREKTIV PÅ LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 1. Avsikten med denna Rekommendation är att den skall användas som riktlinje för tillverkare av luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1 Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin 1 Övergripande regelstruktur F.n. ej publicerade i EUT Originalbild framtagen av EASA 2 Förordning (EU) 965/2012

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län

Viktoriadagen maj 2011. Strama Uppsala län Viktoriadagen maj 2011 Strama Uppsala län Bakterierna 3 miljarder år gamla 1918 Spanska sjukan på Västmanlands Regemente. Foto: Ernst Blom It is not difficult to make microbes resistant to penicillin.

Läs mer

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna I/O 200C I/O 200C är en samling kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med I/O-enheterna i Serie 200 och som kan blandas med dessa i valfri ordning på samma DINskena. I/O 200C-enheter kan

Läs mer

Offentliga pengar till teknikutveckling (FoU, fouu)?

Offentliga pengar till teknikutveckling (FoU, fouu)? Offentliga pengar till teknikutveckling (FoU, fouu)? Margareta Groth Programansvarig Produktframtagning och Material Vinnova Regionala Vilka offentliga pengar finns att söka? Några län satsar medel på

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Avsnitt 1 / Section 1 PLANERING / PLANNING

Avsnitt 1 / Section 1 PLANERING / PLANNING Avsnitt 1 / Section 1 PLANERING / PLANNING Skickas till: Jordbruksverket 551 82 Jönköping Fax: 036-12 63 40 1.1 Organisatör (namn och adress) / Organiser (name and address) a) b) 1.2 Namn på person som

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Oktober, 2002 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs October 2002 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2862:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Tekniska enheten för medicin, miljö och livsmedel Morgan Nilsson Direktnr: 08-406 83 39 E-post: morgan.nilsson@swedac.se Er referens Laboratoriemedicin Gävleborg Gävle Sjukhus 801 87 Gävle Beslut om ackreditering

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0611 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:10 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:10 I korta drag Slakten av svin minskade under januari oktober 2006 Slakten av

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

FÖRBÄTTRAR FINANSPOLITISKA RÅD FINANSPOLITIKEN? John Hassler Mars 2015

FÖRBÄTTRAR FINANSPOLITISKA RÅD FINANSPOLITIKEN? John Hassler Mars 2015 FÖRBÄTTRAR FINANSPOLITISKA RÅD FINANSPOLITIKEN? John Hassler Mars 2015 Sverige under den senaste krisen År 2009 föll BNP med 5%, men: Måttlig försvagning av budgetsaldot; Litet underskott i de offentliga

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ceta, GSP och Rex Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ursprungsregler Icke-preferentiella antidumpning Preferentiella förmånsbehandling Frihandelsavtal Ceta Ensidiga förmånsarrangemang GSP,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3

SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3 SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2007-11-19 1 1 (1+4) SEK TK 205 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Installationsbussar Del

Läs mer

Slakten av nötkreatur minskade under januari - april Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av nötkreatur minskade under januari - april Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0606 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:4 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:4 I korta drag Slakten av nötkreatur minskade under januari - april 2006 Antalet

Läs mer

SEK Teknisk rapport

SEK Teknisk rapport SEK Teknisk rapport 50506-1 Utgåva 1, november 2007 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Railway applications Communication, signalling and processing systems Application

Läs mer

UTKAST TSFS 2013:XX. 1 kap. 3 kap. beslutade den XXXX 2013.

UTKAST TSFS 2013:XX. 1 kap. 3 kap. beslutade den XXXX 2013. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2013:XX Utkom från trycket

Läs mer

FÖRBÄTTRAR FINANSPOLITISKA RÅD FINANSPOLITIKEN? Ekonomiska Samfundet i Finland. John Hassler februari 2014

FÖRBÄTTRAR FINANSPOLITISKA RÅD FINANSPOLITIKEN? Ekonomiska Samfundet i Finland. John Hassler februari 2014 FÖRBÄTTRAR FINANSPOLITISKA RÅD FINANSPOLITIKEN? Ekonomiska Samfundet i Finland John Hassler februari 2014 Sverige under den senaste krisen År 2009 föll BNP med 5%, men: Måttlig försvagning av budgetsaldot;

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter

Läs mer

Svensk sjukvård genom europeiska glasögon några reformtips. Johan Hjertqvist VD, Health Consumer Powerhouse Global Utmaning den 27 oktober 2015

Svensk sjukvård genom europeiska glasögon några reformtips. Johan Hjertqvist VD, Health Consumer Powerhouse Global Utmaning den 27 oktober 2015 Svensk sjukvård genom europeiska glasögon några reformtips Johan Hjertqvist VD, Health Consumer Powerhouse Global Utmaning den 27 oktober 2015 About Health Consumer Powerhouse Comparing healthcare systems

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-06-14 B E S L U T Chilton Investment Company Limited FI Dnr 16-19065 33 Sackville Street London W15 3EB United Kingdom Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till

Läs mer