Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter"

Transkript

1 1 (32) Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter (även nämnt CRM-verktyg, Customer Relations Management) Pappersversionen av detta dokument har även sänts elektroniskt. Vid CLL har behoven kartlagts av ett hanteringssystem för följande funktioner: kontaktregister över kunder, kursdeltagare och samarbetsparter deltagarhantering för kurser och fortbildningar/utbildningar eventuellt i senare fas: allmän processhantering med fördefinierade arbetsflöden Målet med systemet är bl.a. att åstadkomma: hantering av utbildningar, fortbildningar och kurser, samt deltagare i dessa samkoordinerad kontaktdatabas, så att den kundinfo som någon planerare inmatar för sitt specifika ändamål, finns tillgänglig för samtliga kolleger att kontaktinfo för kursdeltagare som anmäler sig via webbaserad anmälningsblankett automatiskt införs i databasen möjlighet till uppföljning för hur en och samma kund/deltagare deltar i flera av våra kurser/verksamheter specifika och detaljerade informationssökningar: t.ex. "visa lista på alla matematiklärare för åk 7-9 i Österbotten som deltagit i minst två av våra tidigare fortbildningar". Nedan ges en beskrivning av systemets egenskaper en sammanfattad lista över egenskaper, fält som bör ingå, samt implementationsfaser bilagor med skärmutskrifter / länkar till webblanketter, för nuvarande befintliga system. Ger exempel på hur nuvarande system fungerar (två olika, skilda system, ett för CLL- Novia, och ett för CLL-Åbo Akademi) BESKRIVNING AV SYSTEMETS EGENSKAPER Kontaktregister kunder, samarbetsparter och deltagare i kurser och utbildningar/fortbildningar De adressregister (kunder, samarbetsparter, gamla kursdeltagare) som finns på olika håll inom CLL insamlas och koordineras till ett gemensamt register för införande i CRM-verktyget. Fält bör kunna anpassas och tilläggas, t.ex. för e- post- och postadresser. CRM-verktyget bör i anslutning till adressregistret ha möjlighet att dokumentera och följa upp vilken korrespondens som förts med en viss kontakt. Anpassade sökningar med olika kriterier för kategorisering bör kunna göras (se t.ex. ovan, sista punkten under Målet... ). Kontaktregistret är synkroniserat med Kontakter-funktionen i MS Outlook.

2 2 (32) Deltagarhantering för kurser och fortbildningar Deltagaranmälan ska göras via webblankett. Systemet ska kunna känna igen om en deltagare tidigare deltagit i kurser/fortbildningar. Detta kan ske genom automatiserad/manuell hopkoppling på basis av unika kriterier (t.ex. födelsedatum och namn), så att systemet kopplar ihop en och samma deltagares olika anmälningar, och t.ex. vid behov sänder en förfrågan till kursplanerare/sekreterare i fall där det är oklart om det är fråga om samma person, eller olika personer med samma namn. Alternativt kunde hopkopplingen ske genom att anmälan görs via inloggning, så att vissa uppgifter förhandsifylls, enligt följande: - Den egna högskolans användare (studerande och personal) loggar in med högskolans användarnamn (ldap-koppling) - användare vid övriga högskolor, anslutna till Hakasaminloggningssystemet, loggar in med användarnamnet vid den egna högskolan - övriga deltagare, som tidigare deltagit i CLL:s fortbildningar, loggar in med det användarnamn som tilldelades vid den första gången kursanmälan gjordes - för nya deltagare, utan användarnamn, genereras ett användarnamn (för användning framöver) av CRM-systemet i samband med anmälan Webbanmälningsblanketten ska kunna visas som olika vyer med varierande sammansättning av inmatningsfält, för olika typer av fortbildningar / utbildningar / kurser. Informationen om tillgängliga kurser/fortbildningar på webbanmälningsblanketten genereras på följande sätt: - planeraren inmatar kursuppgifterna i CRM-verktyget - i en senare fas kunde systemet möjliggöra att kurser som bör inmatas annanstans automatiskt hämtas från den källan [t.ex. Öppna Universitetets (ÖpU) kursinformation hämtas med databaskoppling från (direktlänk till CLL:s kurser i databasen)]. * samtliga direktlänkar i detta dokument är klickbara i den elektroniska version som sänts Vidare bör anmälningsblanketten kunna visa en anpassad uppsättning av inmatningsfält och textinformation, på basis av den kurs i kurslistan man väljer att anmäla sig till. Bekräftelse av antagning: planeraren bör i CRM-verktyget kunna kryssa i antagna deltagare, och systemet bör tillhandahålla funktionalitet för automatiserat e-postutskick till de anmälda beträffande antagning eller avvisande. Betalning av kurser bör kunna ske i samband med att deltagaren får bekräftelse på antagning. CRM-verktyget bör vara utformat så, att det innehåller färdig beredskap för hopkoppling med e-betalningssystem, enligt följande tekniska gränssnittsspecifikationer: - i första hand: Vetuma, tekninen rajapinta (suomi.fi) - (i reserv: docs.verkkomaksut.fi/ )

3 3 (32) E-identifiering för åtkomst till moderhögskolans (ÅA/Novia) kursplattform moodle: när en extern deltagare blivit antagen, och e-identifierar sig med Vetuma-tjänsten, bör information om personen ifråga kunna plockas ur CRMverktyget, från databastabellen över kursens antagna deltagare. Om den identifierade personen återfinns bland de antagna, skickas informationen till ett system vid Datacentralen, där ett lightweight -användarnamn genereras, för åtkomst till moodle-kursmiljön. (Denna process görs inte för användare med åtkomst via ÅA-ldap eller högskole-haka). E-identifieringen kan även användas för andra syften där identifiering/underskrift behövs. Implementeringen av e-betalning och e-identifiering med Vetuma-tjänsten kan eventuellt ske i ett senare skede (fas 2), ifall det väsentligen förlänger tiden för leverans av systemet, men kostnaden bör finnas angiven redan i samband med offerten för genomförandet av fas 1. Närvaronotering för kurser/fortbildningar bör kunna göras i CRM-verktyget på följande sätt: - planeraren/utbildningsledaren kryssar i närvaro i CRM:en utgående från insamlade närvarolistor i pappersformat - om kursen är i sådan form att varje deltagare sitter vid egen dator (t.ex. IKT-fortbildning), kunde en webbvy skapas där deltagaren själv kan kryssa i sin närvaro via datorn Kursutvärdering ska kunna ske på webblankett i form av en webbvy kopplad till CRM:en. Blanketten ska möjliggöra att: - vissa fält är färdigdefinierade enligt givna, interna mallar, t.ex. utgående från: vad finansiärerna vill veta i utvärderingsrapporterna till dem vad vi själva, helhetligt inom CLL, är intresserade av att fråga efter - planeraren därutöver, kan sätta till frågefält som är av intresse just för den kursen/fortbildningen ifråga - man kan välja att utvärderingsenkäten ska få besvaras anonymt, men likväl kunna koppla ihop den som svarat med deltagarlistan, så man kan följa upp vilka som svarat (dvs. så att lista över vilka som svarat och vilka svar som givits hamnar i olika tabeller, med möjlighet att välja att dessa saknar koppling till varann). En tillämpning av detta är t.ex. om man har utvärdering med som ett obligatoriskt moment i kursen, där godkänt kursresultat ges först efter genomförd utvärdering. - enkäter kan genomföras också i pappersform av den elektroniska enkäten ska det kunna genereras en utskrivbar version, som deltagarna kan fylla i på papper svar för enkäter som gjorts i pappersform ska enkelt kunna inmatas i systemet av personalen Statistik ska kunna genereras, enligt fördefinierade kopplingar, på basis av insamlade uppgifter om anmälningar, deltagare, närvaronoteringar och utvärderingar. Överföring av avlagda kursprestationer kunde i senare utvecklingsfas ske med batch-input/output (t.ex. csv-filer) från CRM-verktyget till olika studieprestationssystem (Kurre/WINHA-databaser). Likaså skulle vid behov

4 data kunna läsas in som batch-input från Kurre/WINHA till CRM:en. CRM:en kunde överlag stöda utbyte av information med andra system såväl i form av batch-input/output, som online-databaskoppling. Processhantering för fortbildningsprojekt och andra definierade arbetsflöden 4 (32) CRM-verktyget kunde eventuellt i en senare implementationsfas möjliggöra fördefinierade arbetsflöden för fortbildningsprojekt och annan ramgiven verksamhet inom organisationen. Etapper, milstolpar och godkännandemoment (t.ex. förmannen kryssar i att etappen är godkänd) kunde stödas. Användningen kunde liknas vid MS Project eller motsvarande program. För detta moment begäres skild kostnadsspecifikation i offerten. SAMMANFATTAD LISTA ÖVER EGENSKAPER OCH IMPLEMENTATIONSFASER

5 5 (32) FAS 1 implementeras direkt Skapa objekt för nya fort bildningar/utbildningar, och för dessa definiera fält för: Utbildningstyp Finansiär Fortbildningsprogram Namn Omfattning Beräknad studietid Deltagaravgift, ort, tidpunkt Koppla planerare, ev utbildningsledare, sekreterare till utbildningsobjektet Koppla föreläsare, ev. separat handledare till utb.objektet Status för utbildning Inlärningsresultat, innehåll, målgrupp Förkunskaper Skapa egna tilläggs(infotext)rutor Koppla ansökningsblankett till ifrågavarande utbildning/fortbildning Definiera utbildningsspecifik kod (AMKOPAS) Generera unik intern utbildningskod Ansökningsförfarande Elektronisk ansökan / anmälningsblankett Sökande kopplas till ifr utb Sökande anger personlig information, yrke, arbetsplats, och sådan info som finansiären efterfrågar (t.ex. geografisk region) Utskrivbart dokument för deltagarbekräftelse genereras Fakturaunderlag genereras för deltagaravgift Beredskap bör finnas för hopkoppling med e betalnings och e identifieringsmodul enligt given specifikation (vetuma) Listor genereras (deltagarförteckning, adressutskrift) epostkommunikation inkl bilagor Studerande, Företag, Grupper Unik studerandenummer genereras, så att det går att följa upp då en och samma deltagare deltagit i fler fortbildningar/kurser Möjlighet att göra anpassade databassökningar, t.ex. * lista, söka, gruppera bland studerande * Koppla sökning till speciell bransch, intresse; till företag, nyckelpersoner (=HR pers.) m.m. * avancerade korssökningar, t.ex. vilka deltagare har deltagit i flera fortbildningar Möjlighet att läsa in anmälningar från lista i givet datorformat, t.ex..csv,.txt,.xls... Utvärdering och statistik Utvärderingsblankett för kurs Generering av deltagarstatistik Föreläsare Koppla till utbildningar Generera ett utvärderingsresultat Portalanvändare Vem skall ha vilka rättigheter (RWDA?)

6 6 (32) Dokumentarkiv Bottnar, mallar... Kundkontakter kundkontaktregister som nås av hela personalen, när någon matar in en kontakt möjlighet att dokumentera och följa upp vilken korrespondens som förts med en viss kontakt synkronisering med MS Outlooks Kontakter funktion koppling så att kursdeltagare automatiskt införs i kundkontaktregistret FAS 2 (offert gives samtidigt som för fas 1, implementation kan ske samtidigt ELLER senare) Implementering av e betalning enligt given vetuma specifikation e identifiering (vetuma) av deltagare för att automatiskt erhålla tillgång till resurser som kräver identifiering och underskrift, t.ex. användarnamn till moodle, bekräftelse av antagning till utbildning m.m. förhandsifyllning av tidigare angivna personuppgifter, när en tidigare deltagare anmäler sig till ny kurs, genom: * jämförelse med unika nyckelkriterier (födelsedatum, namn), alternativt inloggning med autogenererat användarnamn som skapats vid förra anmälningstillfället * ldap /shibboleth/haka autentisering för inskrivna vid moderhögskolan och andra högskolor FAS 3 (Behov, för vilka offertgivning och implementation kan göras i ett senare skede) automatisk inhämtning i systemet av kurser som inmatats i annan databas (t.ex. koppling (batch input/output) till studieprestationsregister (Kurre/WINHA) koppling mellan CRM och kursplattform (moodle) Allmän processhantering för projekt, t.ex.: *Ganttschema ( Vad är på gång IDAG? ) *Check lista ( Vad är ogjort? ) RSS funktion (systemet informerar) Via systemet kunna nå deltagare med sms BILAGOR: 1: CLL-ÅA:s nuvarande testsystem för kursanmälan och -utvärdering 2: CLL-Novias nuvarande kurshanteringssystem

7 7 (32) BILAGA 1a: CLL-ÅA:s kursanmälningssida Kursanmälningen finns på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/2504/lomake.html Testsystem för kursanmälan: https://survey.abo.fi/lomakkeet/2533/lomake.html I testsystemet får man fritt testa att lämna in en anmälan

8 BILAGA 1b: CLL-ÅA: Inmatning av kurser, som ska synas på anmälningssidan 8 (32)

9 9 (32)

10 10 (32)

11 11 (32)

12 12 (32) Bilaga 1c: CLL-ÅA: Inmatning av fortbildning, dit kursen hör Inmatning av finansiär för fortbildningsprojektet:

13 13/32 Figur 1.Så här ser Noviaenhetens sida ut för våra besökare. Sidan kommer att ersättas. Balkarna ute till vänster informerar om respektive ämnesområde Genom att klicka på (de röda) spec.utbildningslänkarna får den intresserade fram information om utbildningen, dess innehåll och schemaläggning, målgrupp, inlärningsresultat osv. All den information som syns i listningen av specutbildningar skapas i CLL Novias s.k. extranät. (Figur 2). På följande sidor beskrivs de funktioner som finns - och används. Ifall funktionerna inte fungerar har vi heller inte använt oss av dem. Beskrivningen tar fasta på de s.k. specialiseringsutbildningarna. Kurser, seminarier, uppdragsutbildningar kan ha avvikande förfaranden men har inte ett större behov av administration än spec.utbildningarna. I syfte att plocka fram entydiga CRM-funktioner kan jag i något fall gått in på det nya webbgränssnittet - det grafiska yttre skalet men jag vet ni har överseende med det. Ha också översikt i de figurer där jag inte lyckats betäcka alla namn inklusive personuppgifter - förutom mina egna.

14 14/ Figur 2. Så här ser sidan ut för oss användare efter att vi loggat in på det s.k. Extranätet Förutom de 10 verktygskategorier som finns överst på sidan finns också en webbstatistik på sidbesök per respektive utbildning (-ssida). Digitalfotograferingen har till exempel haft 133 (icke unika) besök, dvs en (1) person kan ha varit in och kollat flera gånger. På de följande sidorna beskriver jag kort vad vi gör med de 10 verktygskategorierna. Vad vi gör kan ses som en kartläggning av våra nuvarande funktioner. De flesta fungerar, en del används inte. Gemensamt för dem alla är att databasens struktur inte längre mäktar med den datamängd som idag finns lagrad. Av den anledningen är systemet både trögt, instabilt och nyckfullt. Genomgången beskriver 1) vilka funktioner är det som vi vill ta med oss i ett nytt CRM-verktyg? 2) vilka funktioner klarar vi oss utan/vill vi inte ha med? 3) med vilka funktioner önskar vi i ett första skede utöka det nya CRM-verktyget? 4) i överenskommelse med övriga CLL-enheter: vilka funktioner kan implementeras i ett senare skede? Vad vi gör kan eventuellt vara den 0-plattform som Noviaenheten inledningsvis definierar som sin minsta gemensamma nämnare plattform: punkterna 1+3 i listan. Frågan är alltså: Vilka är de?

15 15/32 1.UTBILDNINGAR OCH KURSER Databasen skapades/togs i bruk kring år Då överfördes mer eller dokumenterade utbildningar och kurser till den nya databasen som idag omfattar totalt 1432 definierade utbildningar och kurser. För egen del är fyra specialiseringsutbildningar aktuella (sådana som man kan antingen söka till eller till vilka man kan göra en intresseanmälan). För närvarande inga pågående utbildningar eller kurser. Antal avslutade visas inte här utan de får man framgenom att klicka på Avslutade-länken. Om jag vill få fram alla pågående (specialiseringsutbildningar och kurser) klickar jag på länken Alla pågående Man skapar en ny utbildning genom att klicka på Utbildningar&kurser och via denna meny välja Skapa utbildning... Nya så kallade Utbildningstyper och Fortbildningsprogram kan skapas via de gråa knapparna Typer och Program... Figur 3. kommer man till en meny via vilken man skapar en ny utbildning: Figur 4. I samband med att en ny utbildning skapas genereras en unik identifikationskod för utbildningen. Notera begreppen Tidtyp, Utbildningstyp och Fortbildningsprogram (Figur 5,6,och 7):

16 16/ Varje ny utbildning som skapas får en egen sida (Figur 8):

17 17/32 CLL Noviaenhetens extranät/ ,ds

18 18/32 CLL Noviaenhetens extranät/ ,ds

19 19/ Överst på sidan FÖR Ny utbildning finns funktioner som relaterar till ifrågavarande utbildning(figur 9): Översikt: Här kan man skriva in enskilda noteringar för en specifik deltagare(figur 10):

20 20/ Redigera (se punkt 1.1) Studiehelheter (Figur 11): Resurspersoner (Figur 12):

21 21/ Bokning (Figur 13):

22 22/ (Del av) Förhandsvisning (Figur 14): Utvärdering (Figur 15):

23 23/ Deltagarlista (Figur 16): Deltagarlista (för kuvert) genererar adressutskrifter på kuvert Excellistan kan användas enligt egna tillämpningar och behov Faktureringslistan genererar en excellista med deltagarens namn betalarens adress samt deltagaravgift

24 24/ Närvarobekräftelse (Figur 17):

25 25/ Skicka e-post (Figur 18):

26 26/ Skapa läroplan (Figur 19): 2. ADMINISTRERA STUDERANDE (Figur 20, 21):

27 27/32 3. STUDIEREGISTER (Figur 22,23):

28 28/32 4. ADMINISTRERA FÖRELÄSARE (Figur 24,25):

29 29/32 5. ADMINISTRERA FÖRETAG (Figur 26,27,28):

30 30/32 6. ADMINISTRERA GRUPPER (Figur 29, 30, 31): 7. ADMINISTRERA PORTALANVÄNDARE(Figur 32,33):

31 31/32 8. MIN PROFIL (Definiera lösen etc... )(Figur 34): 9. GEMENSAMMA DOKUMENT ( Dokumentarkiv ) (Figur 35):

32 32/ ANSÖKNINGAR VIA WEBBEN (Figur 36, 37): Figur 38: I REDIGERA-läge till vänster och i ÖVERSIKT-läge till höger.

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer