Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter"

Transkript

1 1 (32) Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter (även nämnt CRM-verktyg, Customer Relations Management) Pappersversionen av detta dokument har även sänts elektroniskt. Vid CLL har behoven kartlagts av ett hanteringssystem för följande funktioner: kontaktregister över kunder, kursdeltagare och samarbetsparter deltagarhantering för kurser och fortbildningar/utbildningar eventuellt i senare fas: allmän processhantering med fördefinierade arbetsflöden Målet med systemet är bl.a. att åstadkomma: hantering av utbildningar, fortbildningar och kurser, samt deltagare i dessa samkoordinerad kontaktdatabas, så att den kundinfo som någon planerare inmatar för sitt specifika ändamål, finns tillgänglig för samtliga kolleger att kontaktinfo för kursdeltagare som anmäler sig via webbaserad anmälningsblankett automatiskt införs i databasen möjlighet till uppföljning för hur en och samma kund/deltagare deltar i flera av våra kurser/verksamheter specifika och detaljerade informationssökningar: t.ex. "visa lista på alla matematiklärare för åk 7-9 i Österbotten som deltagit i minst två av våra tidigare fortbildningar". Nedan ges en beskrivning av systemets egenskaper en sammanfattad lista över egenskaper, fält som bör ingå, samt implementationsfaser bilagor med skärmutskrifter / länkar till webblanketter, för nuvarande befintliga system. Ger exempel på hur nuvarande system fungerar (två olika, skilda system, ett för CLL- Novia, och ett för CLL-Åbo Akademi) BESKRIVNING AV SYSTEMETS EGENSKAPER Kontaktregister kunder, samarbetsparter och deltagare i kurser och utbildningar/fortbildningar De adressregister (kunder, samarbetsparter, gamla kursdeltagare) som finns på olika håll inom CLL insamlas och koordineras till ett gemensamt register för införande i CRM-verktyget. Fält bör kunna anpassas och tilläggas, t.ex. för e- post- och postadresser. CRM-verktyget bör i anslutning till adressregistret ha möjlighet att dokumentera och följa upp vilken korrespondens som förts med en viss kontakt. Anpassade sökningar med olika kriterier för kategorisering bör kunna göras (se t.ex. ovan, sista punkten under Målet... ). Kontaktregistret är synkroniserat med Kontakter-funktionen i MS Outlook.

2 2 (32) Deltagarhantering för kurser och fortbildningar Deltagaranmälan ska göras via webblankett. Systemet ska kunna känna igen om en deltagare tidigare deltagit i kurser/fortbildningar. Detta kan ske genom automatiserad/manuell hopkoppling på basis av unika kriterier (t.ex. födelsedatum och namn), så att systemet kopplar ihop en och samma deltagares olika anmälningar, och t.ex. vid behov sänder en förfrågan till kursplanerare/sekreterare i fall där det är oklart om det är fråga om samma person, eller olika personer med samma namn. Alternativt kunde hopkopplingen ske genom att anmälan görs via inloggning, så att vissa uppgifter förhandsifylls, enligt följande: - Den egna högskolans användare (studerande och personal) loggar in med högskolans användarnamn (ldap-koppling) - användare vid övriga högskolor, anslutna till Hakasaminloggningssystemet, loggar in med användarnamnet vid den egna högskolan - övriga deltagare, som tidigare deltagit i CLL:s fortbildningar, loggar in med det användarnamn som tilldelades vid den första gången kursanmälan gjordes - för nya deltagare, utan användarnamn, genereras ett användarnamn (för användning framöver) av CRM-systemet i samband med anmälan Webbanmälningsblanketten ska kunna visas som olika vyer med varierande sammansättning av inmatningsfält, för olika typer av fortbildningar / utbildningar / kurser. Informationen om tillgängliga kurser/fortbildningar på webbanmälningsblanketten genereras på följande sätt: - planeraren inmatar kursuppgifterna i CRM-verktyget - i en senare fas kunde systemet möjliggöra att kurser som bör inmatas annanstans automatiskt hämtas från den källan [t.ex. Öppna Universitetets (ÖpU) kursinformation hämtas med databaskoppling från (direktlänk till CLL:s kurser i databasen)]. * samtliga direktlänkar i detta dokument är klickbara i den elektroniska version som sänts Vidare bör anmälningsblanketten kunna visa en anpassad uppsättning av inmatningsfält och textinformation, på basis av den kurs i kurslistan man väljer att anmäla sig till. Bekräftelse av antagning: planeraren bör i CRM-verktyget kunna kryssa i antagna deltagare, och systemet bör tillhandahålla funktionalitet för automatiserat e-postutskick till de anmälda beträffande antagning eller avvisande. Betalning av kurser bör kunna ske i samband med att deltagaren får bekräftelse på antagning. CRM-verktyget bör vara utformat så, att det innehåller färdig beredskap för hopkoppling med e-betalningssystem, enligt följande tekniska gränssnittsspecifikationer: - i första hand: Vetuma, tekninen rajapinta (suomi.fi) - (i reserv: docs.verkkomaksut.fi/ )

3 3 (32) E-identifiering för åtkomst till moderhögskolans (ÅA/Novia) kursplattform moodle: när en extern deltagare blivit antagen, och e-identifierar sig med Vetuma-tjänsten, bör information om personen ifråga kunna plockas ur CRMverktyget, från databastabellen över kursens antagna deltagare. Om den identifierade personen återfinns bland de antagna, skickas informationen till ett system vid Datacentralen, där ett lightweight -användarnamn genereras, för åtkomst till moodle-kursmiljön. (Denna process görs inte för användare med åtkomst via ÅA-ldap eller högskole-haka). E-identifieringen kan även användas för andra syften där identifiering/underskrift behövs. Implementeringen av e-betalning och e-identifiering med Vetuma-tjänsten kan eventuellt ske i ett senare skede (fas 2), ifall det väsentligen förlänger tiden för leverans av systemet, men kostnaden bör finnas angiven redan i samband med offerten för genomförandet av fas 1. Närvaronotering för kurser/fortbildningar bör kunna göras i CRM-verktyget på följande sätt: - planeraren/utbildningsledaren kryssar i närvaro i CRM:en utgående från insamlade närvarolistor i pappersformat - om kursen är i sådan form att varje deltagare sitter vid egen dator (t.ex. IKT-fortbildning), kunde en webbvy skapas där deltagaren själv kan kryssa i sin närvaro via datorn Kursutvärdering ska kunna ske på webblankett i form av en webbvy kopplad till CRM:en. Blanketten ska möjliggöra att: - vissa fält är färdigdefinierade enligt givna, interna mallar, t.ex. utgående från: vad finansiärerna vill veta i utvärderingsrapporterna till dem vad vi själva, helhetligt inom CLL, är intresserade av att fråga efter - planeraren därutöver, kan sätta till frågefält som är av intresse just för den kursen/fortbildningen ifråga - man kan välja att utvärderingsenkäten ska få besvaras anonymt, men likväl kunna koppla ihop den som svarat med deltagarlistan, så man kan följa upp vilka som svarat (dvs. så att lista över vilka som svarat och vilka svar som givits hamnar i olika tabeller, med möjlighet att välja att dessa saknar koppling till varann). En tillämpning av detta är t.ex. om man har utvärdering med som ett obligatoriskt moment i kursen, där godkänt kursresultat ges först efter genomförd utvärdering. - enkäter kan genomföras också i pappersform av den elektroniska enkäten ska det kunna genereras en utskrivbar version, som deltagarna kan fylla i på papper svar för enkäter som gjorts i pappersform ska enkelt kunna inmatas i systemet av personalen Statistik ska kunna genereras, enligt fördefinierade kopplingar, på basis av insamlade uppgifter om anmälningar, deltagare, närvaronoteringar och utvärderingar. Överföring av avlagda kursprestationer kunde i senare utvecklingsfas ske med batch-input/output (t.ex. csv-filer) från CRM-verktyget till olika studieprestationssystem (Kurre/WINHA-databaser). Likaså skulle vid behov

4 data kunna läsas in som batch-input från Kurre/WINHA till CRM:en. CRM:en kunde överlag stöda utbyte av information med andra system såväl i form av batch-input/output, som online-databaskoppling. Processhantering för fortbildningsprojekt och andra definierade arbetsflöden 4 (32) CRM-verktyget kunde eventuellt i en senare implementationsfas möjliggöra fördefinierade arbetsflöden för fortbildningsprojekt och annan ramgiven verksamhet inom organisationen. Etapper, milstolpar och godkännandemoment (t.ex. förmannen kryssar i att etappen är godkänd) kunde stödas. Användningen kunde liknas vid MS Project eller motsvarande program. För detta moment begäres skild kostnadsspecifikation i offerten. SAMMANFATTAD LISTA ÖVER EGENSKAPER OCH IMPLEMENTATIONSFASER

5 5 (32) FAS 1 implementeras direkt Skapa objekt för nya fort bildningar/utbildningar, och för dessa definiera fält för: Utbildningstyp Finansiär Fortbildningsprogram Namn Omfattning Beräknad studietid Deltagaravgift, ort, tidpunkt Koppla planerare, ev utbildningsledare, sekreterare till utbildningsobjektet Koppla föreläsare, ev. separat handledare till utb.objektet Status för utbildning Inlärningsresultat, innehåll, målgrupp Förkunskaper Skapa egna tilläggs(infotext)rutor Koppla ansökningsblankett till ifrågavarande utbildning/fortbildning Definiera utbildningsspecifik kod (AMKOPAS) Generera unik intern utbildningskod Ansökningsförfarande Elektronisk ansökan / anmälningsblankett Sökande kopplas till ifr utb Sökande anger personlig information, yrke, arbetsplats, och sådan info som finansiären efterfrågar (t.ex. geografisk region) Utskrivbart dokument för deltagarbekräftelse genereras Fakturaunderlag genereras för deltagaravgift Beredskap bör finnas för hopkoppling med e betalnings och e identifieringsmodul enligt given specifikation (vetuma) Listor genereras (deltagarförteckning, adressutskrift) epostkommunikation inkl bilagor Studerande, Företag, Grupper Unik studerandenummer genereras, så att det går att följa upp då en och samma deltagare deltagit i fler fortbildningar/kurser Möjlighet att göra anpassade databassökningar, t.ex. * lista, söka, gruppera bland studerande * Koppla sökning till speciell bransch, intresse; till företag, nyckelpersoner (=HR pers.) m.m. * avancerade korssökningar, t.ex. vilka deltagare har deltagit i flera fortbildningar Möjlighet att läsa in anmälningar från lista i givet datorformat, t.ex..csv,.txt,.xls... Utvärdering och statistik Utvärderingsblankett för kurs Generering av deltagarstatistik Föreläsare Koppla till utbildningar Generera ett utvärderingsresultat Portalanvändare Vem skall ha vilka rättigheter (RWDA?)

6 6 (32) Dokumentarkiv Bottnar, mallar... Kundkontakter kundkontaktregister som nås av hela personalen, när någon matar in en kontakt möjlighet att dokumentera och följa upp vilken korrespondens som förts med en viss kontakt synkronisering med MS Outlooks Kontakter funktion koppling så att kursdeltagare automatiskt införs i kundkontaktregistret FAS 2 (offert gives samtidigt som för fas 1, implementation kan ske samtidigt ELLER senare) Implementering av e betalning enligt given vetuma specifikation e identifiering (vetuma) av deltagare för att automatiskt erhålla tillgång till resurser som kräver identifiering och underskrift, t.ex. användarnamn till moodle, bekräftelse av antagning till utbildning m.m. förhandsifyllning av tidigare angivna personuppgifter, när en tidigare deltagare anmäler sig till ny kurs, genom: * jämförelse med unika nyckelkriterier (födelsedatum, namn), alternativt inloggning med autogenererat användarnamn som skapats vid förra anmälningstillfället * ldap /shibboleth/haka autentisering för inskrivna vid moderhögskolan och andra högskolor FAS 3 (Behov, för vilka offertgivning och implementation kan göras i ett senare skede) automatisk inhämtning i systemet av kurser som inmatats i annan databas (t.ex. koppling (batch input/output) till studieprestationsregister (Kurre/WINHA) koppling mellan CRM och kursplattform (moodle) Allmän processhantering för projekt, t.ex.: *Ganttschema ( Vad är på gång IDAG? ) *Check lista ( Vad är ogjort? ) RSS funktion (systemet informerar) Via systemet kunna nå deltagare med sms BILAGOR: 1: CLL-ÅA:s nuvarande testsystem för kursanmälan och -utvärdering 2: CLL-Novias nuvarande kurshanteringssystem

7 7 (32) BILAGA 1a: CLL-ÅA:s kursanmälningssida Kursanmälningen finns på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/2504/lomake.html Testsystem för kursanmälan: https://survey.abo.fi/lomakkeet/2533/lomake.html I testsystemet får man fritt testa att lämna in en anmälan

8 BILAGA 1b: CLL-ÅA: Inmatning av kurser, som ska synas på anmälningssidan 8 (32)

9 9 (32)

10 10 (32)

11 11 (32)

12 12 (32) Bilaga 1c: CLL-ÅA: Inmatning av fortbildning, dit kursen hör Inmatning av finansiär för fortbildningsprojektet:

13 13/32 Figur 1.Så här ser Noviaenhetens sida ut för våra besökare. Sidan kommer att ersättas. Balkarna ute till vänster informerar om respektive ämnesområde Genom att klicka på (de röda) spec.utbildningslänkarna får den intresserade fram information om utbildningen, dess innehåll och schemaläggning, målgrupp, inlärningsresultat osv. All den information som syns i listningen av specutbildningar skapas i CLL Novias s.k. extranät. (Figur 2). På följande sidor beskrivs de funktioner som finns - och används. Ifall funktionerna inte fungerar har vi heller inte använt oss av dem. Beskrivningen tar fasta på de s.k. specialiseringsutbildningarna. Kurser, seminarier, uppdragsutbildningar kan ha avvikande förfaranden men har inte ett större behov av administration än spec.utbildningarna. I syfte att plocka fram entydiga CRM-funktioner kan jag i något fall gått in på det nya webbgränssnittet - det grafiska yttre skalet men jag vet ni har överseende med det. Ha också översikt i de figurer där jag inte lyckats betäcka alla namn inklusive personuppgifter - förutom mina egna.

14 14/ Figur 2. Så här ser sidan ut för oss användare efter att vi loggat in på det s.k. Extranätet Förutom de 10 verktygskategorier som finns överst på sidan finns också en webbstatistik på sidbesök per respektive utbildning (-ssida). Digitalfotograferingen har till exempel haft 133 (icke unika) besök, dvs en (1) person kan ha varit in och kollat flera gånger. På de följande sidorna beskriver jag kort vad vi gör med de 10 verktygskategorierna. Vad vi gör kan ses som en kartläggning av våra nuvarande funktioner. De flesta fungerar, en del används inte. Gemensamt för dem alla är att databasens struktur inte längre mäktar med den datamängd som idag finns lagrad. Av den anledningen är systemet både trögt, instabilt och nyckfullt. Genomgången beskriver 1) vilka funktioner är det som vi vill ta med oss i ett nytt CRM-verktyg? 2) vilka funktioner klarar vi oss utan/vill vi inte ha med? 3) med vilka funktioner önskar vi i ett första skede utöka det nya CRM-verktyget? 4) i överenskommelse med övriga CLL-enheter: vilka funktioner kan implementeras i ett senare skede? Vad vi gör kan eventuellt vara den 0-plattform som Noviaenheten inledningsvis definierar som sin minsta gemensamma nämnare plattform: punkterna 1+3 i listan. Frågan är alltså: Vilka är de?

15 15/32 1.UTBILDNINGAR OCH KURSER Databasen skapades/togs i bruk kring år Då överfördes mer eller dokumenterade utbildningar och kurser till den nya databasen som idag omfattar totalt 1432 definierade utbildningar och kurser. För egen del är fyra specialiseringsutbildningar aktuella (sådana som man kan antingen söka till eller till vilka man kan göra en intresseanmälan). För närvarande inga pågående utbildningar eller kurser. Antal avslutade visas inte här utan de får man framgenom att klicka på Avslutade-länken. Om jag vill få fram alla pågående (specialiseringsutbildningar och kurser) klickar jag på länken Alla pågående Man skapar en ny utbildning genom att klicka på Utbildningar&kurser och via denna meny välja Skapa utbildning... Nya så kallade Utbildningstyper och Fortbildningsprogram kan skapas via de gråa knapparna Typer och Program... Figur 3. kommer man till en meny via vilken man skapar en ny utbildning: Figur 4. I samband med att en ny utbildning skapas genereras en unik identifikationskod för utbildningen. Notera begreppen Tidtyp, Utbildningstyp och Fortbildningsprogram (Figur 5,6,och 7):

16 16/ Varje ny utbildning som skapas får en egen sida (Figur 8):

17 17/32 CLL Noviaenhetens extranät/ ,ds

18 18/32 CLL Noviaenhetens extranät/ ,ds

19 19/ Överst på sidan FÖR Ny utbildning finns funktioner som relaterar till ifrågavarande utbildning(figur 9): Översikt: Här kan man skriva in enskilda noteringar för en specifik deltagare(figur 10):

20 20/ Redigera (se punkt 1.1) Studiehelheter (Figur 11): Resurspersoner (Figur 12):

21 21/ Bokning (Figur 13):

22 22/ (Del av) Förhandsvisning (Figur 14): Utvärdering (Figur 15):

23 23/ Deltagarlista (Figur 16): Deltagarlista (för kuvert) genererar adressutskrifter på kuvert Excellistan kan användas enligt egna tillämpningar och behov Faktureringslistan genererar en excellista med deltagarens namn betalarens adress samt deltagaravgift

24 24/ Närvarobekräftelse (Figur 17):

25 25/ Skicka e-post (Figur 18):

26 26/ Skapa läroplan (Figur 19): 2. ADMINISTRERA STUDERANDE (Figur 20, 21):

27 27/32 3. STUDIEREGISTER (Figur 22,23):

28 28/32 4. ADMINISTRERA FÖRELÄSARE (Figur 24,25):

29 29/32 5. ADMINISTRERA FÖRETAG (Figur 26,27,28):

30 30/32 6. ADMINISTRERA GRUPPER (Figur 29, 30, 31): 7. ADMINISTRERA PORTALANVÄNDARE(Figur 32,33):

31 31/32 8. MIN PROFIL (Definiera lösen etc... )(Figur 34): 9. GEMENSAMMA DOKUMENT ( Dokumentarkiv ) (Figur 35):

32 32/ ANSÖKNINGAR VIA WEBBEN (Figur 36, 37): Figur 38: I REDIGERA-läge till vänster och i ÖVERSIKT-läge till höger.

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser SNABBINSTRUKTIONER 1(5) Uppdaterad 31.3.2008 Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser Innehåll: 1 Allmänt om systemet samt rådgivning... 1 1.1Rätt att delta i personalutbildning...

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning Användarmanual Administratörer www.rebok.se Resursbokning Table of Contents Inloggning...3 Startsida...3 Hantera personal...4 Personalgrupper...5 Station...6 Schema...7 Schemaläggning...8 Veckoschemat...8

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Orientering på webben www.lok.se

Orientering på webben www.lok.se Orientering på webben www.lok.se Vad ungdomar bör kunna och veta I detta dokument beskrivs dels sådant som underlättar anmälan och tävlande, dels sådant som underlättar informationsspridande och dels var

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Elektronisk närvarolista

Elektronisk närvarolista Elektronisk närvarolista Elektroniska Närvarolistan, är en applikation där ledarna har sin egen inloggning och sköter hela närvaroregistreringen via sin webbläsare i datorn eller via sin smartphone. Du

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se

Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se Umeå Stockholm Västerås Linköping Göteborg Malmö Tel vxl 090-15 49 00 www.vitec.se Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VITEC PORTAL GENERELLT... 3 2.1 NET FRAMEWORK 4.0... 3 3. VITEC PORTAL WEBBPLATS... 4 3.1

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Guide grunder för 4com webbshop

Guide grunder för 4com webbshop Guide grunder för 4com webbshop En riktig kioskvältare Innehållsförteckning Förkunskaper... 2 Vad tas upp... 2 Steg 1. Hur fungerar webbshopen i stort... 2 Shoppingläge... 2 Öppen eller stängd... 2 Steg

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen är www.nassjo.se/snikke, välj direktlänken TimePool Webb längst ned på sidan.

Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen är www.nassjo.se/snikke, välj direktlänken TimePool Webb längst ned på sidan. Time Care Pool i mobilen Denna produkt fungerar på både, iphone-, Android-telefoner och ipads. 1 Åtkomst till Time Care Pool 1.1 WEBBADRESS Skriv in webbadressen i webbläsaren på din mobiltelefon. Adressen

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper.

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper. Adminmanual adminmanual Innehåll: Logga in Hjälpsidor Startmenyn Tidsrapportering Rapporthistorik Skapa / ta ut rapporter Projekt Projektegenskaper Projektposition Visa personalens position Redigera /

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Utbildning för administratörer i Frida

Utbildning för administratörer i Frida Utbildning för administratörer i Frida 1. Systembeskrivning Frida består av tre delar. En deltagaradministration, en konferensadministration samt publik deltagarregistrering. Samtliga delar nås via Internet.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN VER 1.0 ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN 2015-04-20 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 2 1.1 App-version... 2 2 2.1 ANVÄNDARE OCH BESÄTTNING... 2 Inloggning... 2 2.2

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till.

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Användarmanual: Ledare

Användarmanual: Ledare Användarmanual: Ledare Version: WMC-L-20130412 Omfattning: Översiktlig beskrivning om vad man som användare med behörighetsnivå Ledare kan utföra och få tillgång till i WebMan Club www.webmanclub.se Inloggning

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Equipe Service Manual. Steg för Steg. Inloggning. Dashboard. Smidig hantering av medlemmar och kunder online.

Equipe Service Manual. Steg för Steg. Inloggning. Dashboard. Smidig hantering av medlemmar och kunder online. Equipe Service Manual Smidig hantering av medlemmar och kunder online. Med Equipe Service ges klubbar möjligheten att enkelt hantera försäljning av t ex medlemskap, ridhuskort, träningar och evenemang

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till.

Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna.

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. STARTGUIDE DIN KURS Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. 1 Nytt arrangemang 2 1.1 Evenemangsuppgifter 2

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Elektroniska fakturaunderlag är till för dig som skickar brev och betalar via faktura Genom detta verktyg kan alla brevtjänster

Läs mer

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle 1. GUIDER... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR... 2 3.1 VÄLJ SPRÅK OCH AKTIVERA REDIGERING-KNAPPEN...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0.

Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Förfrågningsunderlag Webbplattform Förfrågan gäller Handelskammaren Värmland erbjuder Er att lämna offert på konsulttjänster för genomförandet av projektet Affärskraft Värmland 2.0. Affärskraft Värmland

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Användarguide Innehållsförteckning Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Komma igång med HR Supporten (HRS) innehållsförteckning Efter

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer