Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter"

Transkript

1 1 (32) Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) Behovsspecifikation: System för hantering av utbildnings-/fortbildningsdeltagare samt kundkontakter (även nämnt CRM-verktyg, Customer Relations Management) Pappersversionen av detta dokument har även sänts elektroniskt. Vid CLL har behoven kartlagts av ett hanteringssystem för följande funktioner: kontaktregister över kunder, kursdeltagare och samarbetsparter deltagarhantering för kurser och fortbildningar/utbildningar eventuellt i senare fas: allmän processhantering med fördefinierade arbetsflöden Målet med systemet är bl.a. att åstadkomma: hantering av utbildningar, fortbildningar och kurser, samt deltagare i dessa samkoordinerad kontaktdatabas, så att den kundinfo som någon planerare inmatar för sitt specifika ändamål, finns tillgänglig för samtliga kolleger att kontaktinfo för kursdeltagare som anmäler sig via webbaserad anmälningsblankett automatiskt införs i databasen möjlighet till uppföljning för hur en och samma kund/deltagare deltar i flera av våra kurser/verksamheter specifika och detaljerade informationssökningar: t.ex. "visa lista på alla matematiklärare för åk 7-9 i Österbotten som deltagit i minst två av våra tidigare fortbildningar". Nedan ges en beskrivning av systemets egenskaper en sammanfattad lista över egenskaper, fält som bör ingå, samt implementationsfaser bilagor med skärmutskrifter / länkar till webblanketter, för nuvarande befintliga system. Ger exempel på hur nuvarande system fungerar (två olika, skilda system, ett för CLL- Novia, och ett för CLL-Åbo Akademi) BESKRIVNING AV SYSTEMETS EGENSKAPER Kontaktregister kunder, samarbetsparter och deltagare i kurser och utbildningar/fortbildningar De adressregister (kunder, samarbetsparter, gamla kursdeltagare) som finns på olika håll inom CLL insamlas och koordineras till ett gemensamt register för införande i CRM-verktyget. Fält bör kunna anpassas och tilläggas, t.ex. för e- post- och postadresser. CRM-verktyget bör i anslutning till adressregistret ha möjlighet att dokumentera och följa upp vilken korrespondens som förts med en viss kontakt. Anpassade sökningar med olika kriterier för kategorisering bör kunna göras (se t.ex. ovan, sista punkten under Målet... ). Kontaktregistret är synkroniserat med Kontakter-funktionen i MS Outlook.

2 2 (32) Deltagarhantering för kurser och fortbildningar Deltagaranmälan ska göras via webblankett. Systemet ska kunna känna igen om en deltagare tidigare deltagit i kurser/fortbildningar. Detta kan ske genom automatiserad/manuell hopkoppling på basis av unika kriterier (t.ex. födelsedatum och namn), så att systemet kopplar ihop en och samma deltagares olika anmälningar, och t.ex. vid behov sänder en förfrågan till kursplanerare/sekreterare i fall där det är oklart om det är fråga om samma person, eller olika personer med samma namn. Alternativt kunde hopkopplingen ske genom att anmälan görs via inloggning, så att vissa uppgifter förhandsifylls, enligt följande: - Den egna högskolans användare (studerande och personal) loggar in med högskolans användarnamn (ldap-koppling) - användare vid övriga högskolor, anslutna till Hakasaminloggningssystemet, loggar in med användarnamnet vid den egna högskolan - övriga deltagare, som tidigare deltagit i CLL:s fortbildningar, loggar in med det användarnamn som tilldelades vid den första gången kursanmälan gjordes - för nya deltagare, utan användarnamn, genereras ett användarnamn (för användning framöver) av CRM-systemet i samband med anmälan Webbanmälningsblanketten ska kunna visas som olika vyer med varierande sammansättning av inmatningsfält, för olika typer av fortbildningar / utbildningar / kurser. Informationen om tillgängliga kurser/fortbildningar på webbanmälningsblanketten genereras på följande sätt: - planeraren inmatar kursuppgifterna i CRM-verktyget - i en senare fas kunde systemet möjliggöra att kurser som bör inmatas annanstans automatiskt hämtas från den källan [t.ex. Öppna Universitetets (ÖpU) kursinformation hämtas med databaskoppling från (direktlänk till CLL:s kurser i databasen)]. * samtliga direktlänkar i detta dokument är klickbara i den elektroniska version som sänts Vidare bör anmälningsblanketten kunna visa en anpassad uppsättning av inmatningsfält och textinformation, på basis av den kurs i kurslistan man väljer att anmäla sig till. Bekräftelse av antagning: planeraren bör i CRM-verktyget kunna kryssa i antagna deltagare, och systemet bör tillhandahålla funktionalitet för automatiserat e-postutskick till de anmälda beträffande antagning eller avvisande. Betalning av kurser bör kunna ske i samband med att deltagaren får bekräftelse på antagning. CRM-verktyget bör vara utformat så, att det innehåller färdig beredskap för hopkoppling med e-betalningssystem, enligt följande tekniska gränssnittsspecifikationer: - i första hand: Vetuma, tekninen rajapinta (suomi.fi) - (i reserv: docs.verkkomaksut.fi/ )

3 3 (32) E-identifiering för åtkomst till moderhögskolans (ÅA/Novia) kursplattform moodle: när en extern deltagare blivit antagen, och e-identifierar sig med Vetuma-tjänsten, bör information om personen ifråga kunna plockas ur CRMverktyget, från databastabellen över kursens antagna deltagare. Om den identifierade personen återfinns bland de antagna, skickas informationen till ett system vid Datacentralen, där ett lightweight -användarnamn genereras, för åtkomst till moodle-kursmiljön. (Denna process görs inte för användare med åtkomst via ÅA-ldap eller högskole-haka). E-identifieringen kan även användas för andra syften där identifiering/underskrift behövs. Implementeringen av e-betalning och e-identifiering med Vetuma-tjänsten kan eventuellt ske i ett senare skede (fas 2), ifall det väsentligen förlänger tiden för leverans av systemet, men kostnaden bör finnas angiven redan i samband med offerten för genomförandet av fas 1. Närvaronotering för kurser/fortbildningar bör kunna göras i CRM-verktyget på följande sätt: - planeraren/utbildningsledaren kryssar i närvaro i CRM:en utgående från insamlade närvarolistor i pappersformat - om kursen är i sådan form att varje deltagare sitter vid egen dator (t.ex. IKT-fortbildning), kunde en webbvy skapas där deltagaren själv kan kryssa i sin närvaro via datorn Kursutvärdering ska kunna ske på webblankett i form av en webbvy kopplad till CRM:en. Blanketten ska möjliggöra att: - vissa fält är färdigdefinierade enligt givna, interna mallar, t.ex. utgående från: vad finansiärerna vill veta i utvärderingsrapporterna till dem vad vi själva, helhetligt inom CLL, är intresserade av att fråga efter - planeraren därutöver, kan sätta till frågefält som är av intresse just för den kursen/fortbildningen ifråga - man kan välja att utvärderingsenkäten ska få besvaras anonymt, men likväl kunna koppla ihop den som svarat med deltagarlistan, så man kan följa upp vilka som svarat (dvs. så att lista över vilka som svarat och vilka svar som givits hamnar i olika tabeller, med möjlighet att välja att dessa saknar koppling till varann). En tillämpning av detta är t.ex. om man har utvärdering med som ett obligatoriskt moment i kursen, där godkänt kursresultat ges först efter genomförd utvärdering. - enkäter kan genomföras också i pappersform av den elektroniska enkäten ska det kunna genereras en utskrivbar version, som deltagarna kan fylla i på papper svar för enkäter som gjorts i pappersform ska enkelt kunna inmatas i systemet av personalen Statistik ska kunna genereras, enligt fördefinierade kopplingar, på basis av insamlade uppgifter om anmälningar, deltagare, närvaronoteringar och utvärderingar. Överföring av avlagda kursprestationer kunde i senare utvecklingsfas ske med batch-input/output (t.ex. csv-filer) från CRM-verktyget till olika studieprestationssystem (Kurre/WINHA-databaser). Likaså skulle vid behov

4 data kunna läsas in som batch-input från Kurre/WINHA till CRM:en. CRM:en kunde överlag stöda utbyte av information med andra system såväl i form av batch-input/output, som online-databaskoppling. Processhantering för fortbildningsprojekt och andra definierade arbetsflöden 4 (32) CRM-verktyget kunde eventuellt i en senare implementationsfas möjliggöra fördefinierade arbetsflöden för fortbildningsprojekt och annan ramgiven verksamhet inom organisationen. Etapper, milstolpar och godkännandemoment (t.ex. förmannen kryssar i att etappen är godkänd) kunde stödas. Användningen kunde liknas vid MS Project eller motsvarande program. För detta moment begäres skild kostnadsspecifikation i offerten. SAMMANFATTAD LISTA ÖVER EGENSKAPER OCH IMPLEMENTATIONSFASER

5 5 (32) FAS 1 implementeras direkt Skapa objekt för nya fort bildningar/utbildningar, och för dessa definiera fält för: Utbildningstyp Finansiär Fortbildningsprogram Namn Omfattning Beräknad studietid Deltagaravgift, ort, tidpunkt Koppla planerare, ev utbildningsledare, sekreterare till utbildningsobjektet Koppla föreläsare, ev. separat handledare till utb.objektet Status för utbildning Inlärningsresultat, innehåll, målgrupp Förkunskaper Skapa egna tilläggs(infotext)rutor Koppla ansökningsblankett till ifrågavarande utbildning/fortbildning Definiera utbildningsspecifik kod (AMKOPAS) Generera unik intern utbildningskod Ansökningsförfarande Elektronisk ansökan / anmälningsblankett Sökande kopplas till ifr utb Sökande anger personlig information, yrke, arbetsplats, och sådan info som finansiären efterfrågar (t.ex. geografisk region) Utskrivbart dokument för deltagarbekräftelse genereras Fakturaunderlag genereras för deltagaravgift Beredskap bör finnas för hopkoppling med e betalnings och e identifieringsmodul enligt given specifikation (vetuma) Listor genereras (deltagarförteckning, adressutskrift) epostkommunikation inkl bilagor Studerande, Företag, Grupper Unik studerandenummer genereras, så att det går att följa upp då en och samma deltagare deltagit i fler fortbildningar/kurser Möjlighet att göra anpassade databassökningar, t.ex. * lista, söka, gruppera bland studerande * Koppla sökning till speciell bransch, intresse; till företag, nyckelpersoner (=HR pers.) m.m. * avancerade korssökningar, t.ex. vilka deltagare har deltagit i flera fortbildningar Möjlighet att läsa in anmälningar från lista i givet datorformat, t.ex..csv,.txt,.xls... Utvärdering och statistik Utvärderingsblankett för kurs Generering av deltagarstatistik Föreläsare Koppla till utbildningar Generera ett utvärderingsresultat Portalanvändare Vem skall ha vilka rättigheter (RWDA?)

6 6 (32) Dokumentarkiv Bottnar, mallar... Kundkontakter kundkontaktregister som nås av hela personalen, när någon matar in en kontakt möjlighet att dokumentera och följa upp vilken korrespondens som förts med en viss kontakt synkronisering med MS Outlooks Kontakter funktion koppling så att kursdeltagare automatiskt införs i kundkontaktregistret FAS 2 (offert gives samtidigt som för fas 1, implementation kan ske samtidigt ELLER senare) Implementering av e betalning enligt given vetuma specifikation e identifiering (vetuma) av deltagare för att automatiskt erhålla tillgång till resurser som kräver identifiering och underskrift, t.ex. användarnamn till moodle, bekräftelse av antagning till utbildning m.m. förhandsifyllning av tidigare angivna personuppgifter, när en tidigare deltagare anmäler sig till ny kurs, genom: * jämförelse med unika nyckelkriterier (födelsedatum, namn), alternativt inloggning med autogenererat användarnamn som skapats vid förra anmälningstillfället * ldap /shibboleth/haka autentisering för inskrivna vid moderhögskolan och andra högskolor FAS 3 (Behov, för vilka offertgivning och implementation kan göras i ett senare skede) automatisk inhämtning i systemet av kurser som inmatats i annan databas (t.ex. koppling (batch input/output) till studieprestationsregister (Kurre/WINHA) koppling mellan CRM och kursplattform (moodle) Allmän processhantering för projekt, t.ex.: *Ganttschema ( Vad är på gång IDAG? ) *Check lista ( Vad är ogjort? ) RSS funktion (systemet informerar) Via systemet kunna nå deltagare med sms BILAGOR: 1: CLL-ÅA:s nuvarande testsystem för kursanmälan och -utvärdering 2: CLL-Novias nuvarande kurshanteringssystem

7 7 (32) BILAGA 1a: CLL-ÅA:s kursanmälningssida Kursanmälningen finns på: https://survey.abo.fi/lomakkeet/2504/lomake.html Testsystem för kursanmälan: https://survey.abo.fi/lomakkeet/2533/lomake.html I testsystemet får man fritt testa att lämna in en anmälan

8 BILAGA 1b: CLL-ÅA: Inmatning av kurser, som ska synas på anmälningssidan 8 (32)

9 9 (32)

10 10 (32)

11 11 (32)

12 12 (32) Bilaga 1c: CLL-ÅA: Inmatning av fortbildning, dit kursen hör Inmatning av finansiär för fortbildningsprojektet:

13 13/32 Figur 1.Så här ser Noviaenhetens sida ut för våra besökare. Sidan kommer att ersättas. Balkarna ute till vänster informerar om respektive ämnesområde Genom att klicka på (de röda) spec.utbildningslänkarna får den intresserade fram information om utbildningen, dess innehåll och schemaläggning, målgrupp, inlärningsresultat osv. All den information som syns i listningen av specutbildningar skapas i CLL Novias s.k. extranät. (Figur 2). På följande sidor beskrivs de funktioner som finns - och används. Ifall funktionerna inte fungerar har vi heller inte använt oss av dem. Beskrivningen tar fasta på de s.k. specialiseringsutbildningarna. Kurser, seminarier, uppdragsutbildningar kan ha avvikande förfaranden men har inte ett större behov av administration än spec.utbildningarna. I syfte att plocka fram entydiga CRM-funktioner kan jag i något fall gått in på det nya webbgränssnittet - det grafiska yttre skalet men jag vet ni har överseende med det. Ha också översikt i de figurer där jag inte lyckats betäcka alla namn inklusive personuppgifter - förutom mina egna.

14 14/ Figur 2. Så här ser sidan ut för oss användare efter att vi loggat in på det s.k. Extranätet Förutom de 10 verktygskategorier som finns överst på sidan finns också en webbstatistik på sidbesök per respektive utbildning (-ssida). Digitalfotograferingen har till exempel haft 133 (icke unika) besök, dvs en (1) person kan ha varit in och kollat flera gånger. På de följande sidorna beskriver jag kort vad vi gör med de 10 verktygskategorierna. Vad vi gör kan ses som en kartläggning av våra nuvarande funktioner. De flesta fungerar, en del används inte. Gemensamt för dem alla är att databasens struktur inte längre mäktar med den datamängd som idag finns lagrad. Av den anledningen är systemet både trögt, instabilt och nyckfullt. Genomgången beskriver 1) vilka funktioner är det som vi vill ta med oss i ett nytt CRM-verktyg? 2) vilka funktioner klarar vi oss utan/vill vi inte ha med? 3) med vilka funktioner önskar vi i ett första skede utöka det nya CRM-verktyget? 4) i överenskommelse med övriga CLL-enheter: vilka funktioner kan implementeras i ett senare skede? Vad vi gör kan eventuellt vara den 0-plattform som Noviaenheten inledningsvis definierar som sin minsta gemensamma nämnare plattform: punkterna 1+3 i listan. Frågan är alltså: Vilka är de?

15 15/32 1.UTBILDNINGAR OCH KURSER Databasen skapades/togs i bruk kring år Då överfördes mer eller dokumenterade utbildningar och kurser till den nya databasen som idag omfattar totalt 1432 definierade utbildningar och kurser. För egen del är fyra specialiseringsutbildningar aktuella (sådana som man kan antingen söka till eller till vilka man kan göra en intresseanmälan). För närvarande inga pågående utbildningar eller kurser. Antal avslutade visas inte här utan de får man framgenom att klicka på Avslutade-länken. Om jag vill få fram alla pågående (specialiseringsutbildningar och kurser) klickar jag på länken Alla pågående Man skapar en ny utbildning genom att klicka på Utbildningar&kurser och via denna meny välja Skapa utbildning... Nya så kallade Utbildningstyper och Fortbildningsprogram kan skapas via de gråa knapparna Typer och Program... Figur 3. kommer man till en meny via vilken man skapar en ny utbildning: Figur 4. I samband med att en ny utbildning skapas genereras en unik identifikationskod för utbildningen. Notera begreppen Tidtyp, Utbildningstyp och Fortbildningsprogram (Figur 5,6,och 7):

16 16/ Varje ny utbildning som skapas får en egen sida (Figur 8):

17 17/32 CLL Noviaenhetens extranät/ ,ds

18 18/32 CLL Noviaenhetens extranät/ ,ds

19 19/ Överst på sidan FÖR Ny utbildning finns funktioner som relaterar till ifrågavarande utbildning(figur 9): Översikt: Här kan man skriva in enskilda noteringar för en specifik deltagare(figur 10):

20 20/ Redigera (se punkt 1.1) Studiehelheter (Figur 11): Resurspersoner (Figur 12):

21 21/ Bokning (Figur 13):

22 22/ (Del av) Förhandsvisning (Figur 14): Utvärdering (Figur 15):

23 23/ Deltagarlista (Figur 16): Deltagarlista (för kuvert) genererar adressutskrifter på kuvert Excellistan kan användas enligt egna tillämpningar och behov Faktureringslistan genererar en excellista med deltagarens namn betalarens adress samt deltagaravgift

24 24/ Närvarobekräftelse (Figur 17):

25 25/ Skicka e-post (Figur 18):

26 26/ Skapa läroplan (Figur 19): 2. ADMINISTRERA STUDERANDE (Figur 20, 21):

27 27/32 3. STUDIEREGISTER (Figur 22,23):

28 28/32 4. ADMINISTRERA FÖRELÄSARE (Figur 24,25):

29 29/32 5. ADMINISTRERA FÖRETAG (Figur 26,27,28):

30 30/32 6. ADMINISTRERA GRUPPER (Figur 29, 30, 31): 7. ADMINISTRERA PORTALANVÄNDARE(Figur 32,33):

31 31/32 8. MIN PROFIL (Definiera lösen etc... )(Figur 34): 9. GEMENSAMMA DOKUMENT ( Dokumentarkiv ) (Figur 35):

32 32/ ANSÖKNINGAR VIA WEBBEN (Figur 36, 37): Figur 38: I REDIGERA-läge till vänster och i ÖVERSIKT-läge till höger.

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( )

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( ) MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 (19.2.2007) 1. Kursanmälan 1 1.1 Kursanmälan öppen 1 1.2 Anmälan till kurs 1 1.3 Anmälan till kurser utanför studieplanen 1 1.4 Återta anmälan 2 1.5 Bekräftan

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

MinPlan: Att komma igång och hitta information

MinPlan: Att komma igång och hitta information MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum Åbo Akademi Lärcentret Fänriksgatan 3 B 28.8.2012 1 Lärandemål för denna kurs Efter godkänd kurs förväntas deltagaren kunna: Använda

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Denna guide beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner godkänner och prioriterar anmälningar till kurser som anordnas av MSB. Alla personer inom Räddningstjänsten

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 Studeranderegistret Version 3.7

Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 Studeranderegistret Version 3.7 Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 OpeOodi för lärare WebOodi har nyttiga egenskaper också för läraren, t.ex. hur man skriver ut en lista över studerande som anmält sig till undervisningen/kursen

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter. Gäller från:

Uppdatering av föreningsuppgifter. Gäller från: Uppdatering av föreningsuppgifter Gäller från: 2017-01-01 Innehåll Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens uppgifter... 6 Godkännande... 7 Allmänna föreningsuppgifter...

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb

Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (8) Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida...

Läs mer

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning Användarmanual Administratörer www.rebok.se Resursbokning Table of Contents Inloggning...3 Startsida...3 Hantera personal...4 Personalgrupper...5 Station...6 Schema...7 Schemaläggning...8 Veckoschemat...8

Läs mer

Guide för kursutvärdering

Guide för kursutvärdering Guide för kursutvärdering Inloggning: Anställda-portalen www.abo.fi/personal > Verktyg > Flera verktyg > Kursutvärdering Information om kursutvärderingen vid ÅA och guider: www.abo.fi/stodenhet/sv/kursutvardering

Läs mer

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser SNABBINSTRUKTIONER 1(5) Uppdaterad 31.3.2008 Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser Innehåll: 1 Allmänt om systemet samt rådgivning... 1 1.1Rätt att delta i personalutbildning...

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till.

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Grade AB. Nyheter i LUVIT 6.3. Marie Lenhoff

Grade AB. Nyheter i LUVIT 6.3. Marie Lenhoff Grade AB Nyheter i LUVIT 6.3 Marie Lenhoff 2016-05-20 Innehåll Nyheter i LUVIT LMS 6.3... 2 LUVIT anpassar sig- nytt utseende... 2 LUVIT Talent Management... 2 Status i Mina kurser... 2 Certifierande utbildningar-

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 8.12 2013-05-08 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Manual för Bilsport Online Version 2.0

Manual för Bilsport Online Version 2.0 Manual för Bilsport Online Version 2.0 1 Efter att man loggat in på Bilsport Online via www.sbf.se presenteras man med följande sida. Mina uppgifter, Mina tävlingar, Mina meriter och Mina licenser motsvarar

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Lathund för STF tävlingssystem

Lathund för STF tävlingssystem Göteborg 2016-10-07 Till arrangörer Lathund för STF tävlingssystem Här hittar du hjälp för att kunna lägga upp, ändra i och ta bort tävlingar. Innehållsförteckning Introduktion Arbetsgång 2 Registrering

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Användarmanual: Ledare

Användarmanual: Ledare Användarmanual: Ledare Version: WMC-L-20130412 Omfattning: Översiktlig beskrivning om vad man som användare med behörighetsnivå Ledare kan utföra och få tillgång till i WebMan Club www.webmanclub.se Inloggning

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till.

Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer Utbildningssto d Tilla ggshandbok fo r administrato rer OBS. Bilderna i detta dokument kan skilja sig i vissa delar mot verkligheten men principen gäller. 2015-05-08 1 (14) Innehållsförteckning Användarunderhåll...

Läs mer

Logga in. Menyn. Organisation

Logga in. Menyn. Organisation Manual Föreningsadministratör (FA) Manualen beskriver hur du loggar in till förbundets system och de funktioner som du har tillgång till som föreningsadministratör. Utöver den här manualen finns även en

Läs mer

Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb

Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (7) Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida...

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Guide grunder för 4com webbshop

Guide grunder för 4com webbshop Guide grunder för 4com webbshop En riktig kioskvältare Innehållsförteckning Förkunskaper... 2 Vad tas upp... 2 Steg 1. Hur fungerar webbshopen i stort... 2 Shoppingläge... 2 Öppen eller stängd... 2 Steg

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt

Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) Behörighet

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera evenemang - Test

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera evenemang - Test IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang - Test Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA...3 Krav... 3 Logga in i IndTA... 3 Administrera evenemang...

Läs mer

Anmälan till Automationsingenjör

Anmälan till Automationsingenjör Anmälan till Automationsingenjör Innehåll Support... 2 Registrera dig som ny användare... 2 Logga in i CompetenceTool... 4 Innan du anmäler dig... 4 Anmäl dig till utbildning... 5 Fyll i information om

Läs mer

Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till

Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till samhällsskydd och beredskap 1 (6) Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida... 2

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Användarmanual för projektledare Marknad ERC 2.0

Användarmanual för projektledare Marknad ERC 2.0 Användarmanual för projektledare Marknad ERC 2.0 TeliaSonera Sverige 1 2009-07-03 Användarmanual för projektledare Marknad, T 17351-09 Innehållsförteckning Skapa aktiviteter sid 3 Startsidan sid 4 Aktivitetsöversikt,

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Intresseanma lan/kunskapsunderlag fö r utlysning inöm CBRNE i framtiden Sa ga r det till.

Intresseanma lan/kunskapsunderlag fö r utlysning inöm CBRNE i framtiden Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (5) Intresseanma lan/kunskapsunderlag fö r utlysning inöm CBRNE i framtiden Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20160201 v 1.2 orebro.se 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20 LABBINTRODUKTION Laboranter: Kurs: - Klass: DD15 Handledare: Sonny Johansson, Sigurd Israelsson Utskriftsdatum: 2015-08-20 Mål, syfte, förutsättningar Mål Labbintroduktionen skall ge studenten en chans

Läs mer

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna.

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. STARTGUIDE DIN KURS Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. 1 Nytt arrangemang 2 1.1 Evenemangsuppgifter 2

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer