Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053"

Transkript

1 Bruksanvisning Modul VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen aktiverats se Referenser. Funktionsknappar I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna: A/B/C/ ILLUSTRATIONER För modul 3353, 3354 och 5053 är funktionerna lika, dock visas illustrationer för en av moduerna i denna bruksanvisning. Batterinivå Världstid Tidvisning Inställning av analog tidvisning Stoppur Alarm Funktioner För att växla mellan klockans funktioner, tryck C. För att tända bakgrundsbelysningen, tryck B. Radiokontrollerad Tidvisning Att visa digital tid och senastmottagna tidssignal I Tidvisningsfunktionen, tryck A för att visa/växla display för digital tidvisning. I Tidvisningsfunktionen, tryck för att visa/växla display för senast mottagna tidssignal. atumdisplay och sekundräkning ag Timvisare Minutvisare Tidvisningen i denna klocka justeras automatiskt via en kalibreringssignal som sänds ut från Anthorn, England och Mainflingen, Tyskland. Tidvisning och datum kan även justeras manuellt. Veckodag Mottagningsdatum Timmar : Minuter PM Indikator Mottagningstid 1 Veckodag ag Inställning av tid Tidvisningen i klockan ställs automatiskt in via tidssignalen. Klockan tid och datum kan även justeras manuellt. Innan klockan används måste din Hemstadskod för din tidszon anges i klockan. Analog tidvisning är synkroniserad med den digitala. Inställning av Hemstadskod 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare blinkar (AT, CF eller MSF). för at växla mellan AT, CF eller MSF. Innan nästa steg, ställ in AT (Automatskt val) 2. C för att visa inställning av Stadkod. 3. ( öst ) eller B ( väst ) för att välja den stadskod som stämer med den plats du normalt befinner dig din Hemstadskod. Följande koder gäller för de flesta städer i västra Europa: LON PAR och BER London Paris, Berlin, Milano, Rom, Amsterdam, Hamburg, Frankfurt, Wien ATH Aten 4. A två gånger för att avsluta. Första trycket på A visar inställningsdisplay för 12/24-timmarsvisning Om du befinner dig på en plats som ej ställer om för sommartid avaktivera funktionen ST. Senast mottagna signal 2 sekunder Mottagning av tidssignal Automatiskt eller manuellt När Automatisk mottagning är aktiverad, tas kalibreringssignalen emot 0:00, 01:00, 02:00 04:00 och 05:00. Manuell mottagning aktiveras manuellt se stycket Manuell mottagning. "Klockan- 12!" eller Notera! Klockan kan ha svårt att ta emot tidssignalen inuti byggnader, inuti fordon, nära hushållsapparater/kontorsmaskiner, nära byggarbetsplatser/flygplatser, i närheten av högspänningsledningar, i bergstrakter

2 Mottagning av radiosignal kilometer Anthorn 500 kilometer UK signal transmitter t o m april Klockan kan ta emot radiosignaler för tidinställning som sänds från Anthorn, England och Mainflingen, Tyskland. Även om klockan är inom detta område kan mottagning vara omöjlig om signalen blockeras av berg eller dylikt. Mottagning av signalen påverkas av väderförhållanden, atmosfäriska störningar och årstidsväxlingar. Klockan är gjord för att ta emot radiosignalen som sänds ut från Mainflingen. etta betyder att mottagningen blir bäst om den inbyggda antennen (i änden vid klockan 12) riktas mot Mainflingen. Notera, stabil mottagning är omöjlig om klockan är i rörelse när klockan tar emot radiosignalen. Bra mottagning kan vara svårt eller till och med omöjligt att få vid följande förutsättningar: När mottagning sker inomhus, gå till ett fönster. Nära TV, kylskåp, datorer eller andra hushållsmaskiner. Långt från radiosändare, i betonghus eller nära berg. Under mark i tunnlar eller liknande. Nära högspänningsledning, neonskyltar eller radiostationer med störande frekvenser. Nära järnväg, motorvägar eller flygplatser. I tåg eller bil. Radiostörning kan orsaka felaktig signalmottagning. Stark elektrostatisk laddning kan orsaka att fel tid ställs in. Om n n visas hur stark signalen från radiosändaren i Frankfurt var. För bästa mottagning placera klockan där motagningen är starkast. Mainflingen On/Off status Mottagning av tidssignal Vid mottagningsproblem, kontrollera följande: Automatisk mottagning av/på 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca 2 sekunder tills indilator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren roterar och stoppar på "klockan 12" 2. C 3 gånger för att flytta markören till Automatisk mottagning av/på (on/off). 3. för att växla mellan eller. Om den Hemstadskod som är vald ej stödjer automatisk mottagning visas på displayen. 4. A två gånger för att avsluta. Problem Problemorsak Att göra Manuell Klockan är ej i Tidvisnings- Aktivera Tidvisningsmottagning funktionen funktionen och försök igen går ej att u har inte valt någon av Välj rätt Hemstadskod genomföra följande stadskoder som din Hemstadskod: BER, PAR, LON, ATH Automatisk u har justerat tiden manuellt Genomför manuell mottagning är mottagning eller vänta tills vald men nästa automatiska Level 4 visas signalmottagning ej på displayen Även om signalmottagningen Kontroller att klockan är på lyckades, försviner indikeringen en plats som är inom Level 4 från displayen, varje mottagningsradien och nattklockan 03:00 utan störande signaler/ hus/fordon etc Mottagningsinställning är fel välj mottagningssätt Annan funktion än Utför manuell mottagning Tidvisningsfunktionen var aktiv Tidvisningen Om klockan är 1 timme fel Avaktivera/aktivera är ej korrekt ST/Sommartid Hemstadskoden är ej vald Justera till rätt för den plats du befinner dig Hemstadskod Låg Level 1 (Nivå 1) Hög Level 4 (Nivå 4) Även i ett område där tidssignalen är stark, tar det ca 10 sekunder för klockan att stabiliseras efter mottagning innan resultatet visas på displayen. Level 4 visas ej om signalen ej var lyckad och ej heller om manuell justering utfört på tidvisning. Manuell mottagning av tidssignalen 1. Placera klockan på en stabil yta med klockans "klockan 12-position" vänd mot ett fönster. 2. och håll inne i ca 2 sekunder, tills klockan ger en kort signal. När du släppt visas RC på displayen för att indikera att mottagning av tidssignalen har startat. Mottagning av signalen tar mellan 2 till 7 minuter. Under denna tid skall klockan vara stilla och ingen av funktionerna skall aktiveras. För bästa mottagningsförhållande, placera klockan som på illustrationen nedan. För att avbryta mottagning av signal, tryck. Om mottagningen av signalen ej är/blev korrekt, visas ERR på displayen i ca 2 minuter. För att avsluta och återgå till Tidvisningsfunktionen, tryck. Världstid Aktuell tid för vald stadskod Med Världtidsfunktionen kan du kontrollera tiden i 30 städer världen över (29 tidszoner). För ytterligare information om er se Referenser Aktuell tid för alla er i Världstidsfunktionen sker med utgångspunkt från GMT-differensen för varje stad (Greenwich Mean Time) I Världstidsfunktionen, tryck A för att visa aktuell vald Hemstadskod på displayen. Att visa aktuell tid för en annan stadskod/tidszon 1. I Världstidsfunktionen, för att scrolla genom stadskoderna, tryck. Om den tid som visas skulle vara missvisande kontrollera din Hemstadskod. TS Indikator Att växla mellan Standardtid och Sommartid (ST) för stadskod i Världstidsfunktionen 1. I Världstidsfunktionen, tryck för att välja den stadskod du vill justera för sommartid. 2. A för att växla mellan ST On (ST visas på displayen) eller ST Off. ST kan ej aktiveras för GMT. Inställningen för ST påverkar endast den stadskod du justerade för. 2

3 Alarm ON/Off Status Funktion Alarmnummer Alarmtid Timmar : Minuter Tre av varandra oberoende dagliga alarm kan ställas in samt timsignal som ger tvåkorta signaler varje hel timme. Alarm och Timsignalen utgår från digital tidvisning. Alarmen är numrerade från AL1 till AL3. Timsignalen indikeras med SIG. Inställning av alarmtid 1. I Alarmfunktionen, tryck för att välja det alarm du önskar ställa in. 2. och håll inne A tills timsiffrorna börjar blinka på displayen. Alarmet aktiveras nu automatiskt. 3. C för att växla mellan timmar, minuter. 4. När position blinkar, tryck ( + ) eller B ( ) för att ändra, håll inne för snabbstegning. 5. A för att avsluta. Alarmfunktion Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. För att stänga av alarmsignalen, tryck valfri knapp. Test av alarmsignalen I Alarmfunktionen, tryck för att testa Alarmsignalen. Belysning Mätning av tid 1. för att starta stoppuret. 2. för att stoppa. 3. Återuppta tidtagningen genom att trycka igen. u kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill. 4. A för att nollställa stoppuret. Mätning av mellantid 1. för att starta stoppuret. 2. A för att se mellantiden. 3. A åter igen för att se pågående tidtagning. u kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill. 4. för att stoppa tidtagningen. 5. A för att nollställa stoppuret. Mäta två sluttider 1. för att starta stoppuret. 2. A när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden. 3. när den andre löparen passerar mållinjen. 4. A för att visa den andre löparens sluttid på displayen. 5. A igen för att nollställa. Klockan har LE-belysning. För att tända belsyningen, tryck B. Tiden för hur länge belysningen skall vara tänd kan ställas på 1.5 eller 2.5 sekunder se Referenser och Belysning. Alarm och Timsignal av/på 1. I Alarmfunktionen, tryck för att välja ett alarm eller Timsignal. 2. A för att växla mellan av/på. Batteri enna klocka är utrustad med en solcell och laddningsbart batteri (2:a batteri) som laddas upp av solcellen. Solcell Stoppur Minuter 1/100 sekund Mer än 1 minut Stoppuret mäter tid, mellantid/varvtid och 2 målgångstider, stoppuret har även Auto-startfunktion. Klockan mäter tid upp till 99 timmar, 59 minuter, 59'99 sekunder. 1/100 sekund visas när tidtagningen stoppats eller när en mellantid visas på displayen. Om tidtagning skall ske längre tid än 99 timmar fortsätter klockan från 0. Tidtagningen fortsätter även om du lämnar Stoppursfunktionen. Minuter Tidtagning Viktigt! Vid lagring av klockan under längre perioder i mörkt rum kan orsaka att det laddningsbara batteriet laddas ur. Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lång tid om förutsättningarna för laddning och urladdning är gynnsamma. Men ett laddningsbart batteri kan förlora sin laddningsegenskap efter en tid och behöver då bytas ut. et laddningsbara batteriet bör endast bytas ut med ett CASIO CTL1025 batteri då andra batterier kan skada klockans elektronik. Aktivera klockans strömsparfunktion om klockan ej skall användas under lång tid. Batterinivåindikator Mellantidindikator Mellantid Minuter : 1/100 sekund eller 3

4 Batterinivåindikator Batterinivåindikatorn visar status på klockans batteri enligt följande: Nivå Indikator Funktion/status 1 Alla funktioner tillgängliga Tidvisning I Tidvsiningsfunktionen visas aktuell tid och datum. I Tidvsiningsfunktionen göres även manuell justering av tid, datum. Vid manuell justering av tidvisningen kan även tiden för hur lång tid som belysningen skall vara tänd justeras samt Strömsparfunktion av/på. 2 Alla funktioner tillgängliga atumdisplay ag och sekundräkning 3 Automatisk och manuell mottagning Signaler, Belysning, Analog tidvsining isplay är avaktiverade en digitala tidvisningen fungerar fortfarande fast visas ej. 4 Alla funktioner avstängda. Veckodag Mottagningsdatum Timmar : Minuter PM Indikator Vid nivå 4 stängs alla klockans funktioner av. Funktionerna är aktiva först när batteriet blivit laddat igen. Klockan justerar automatiskt analog tidvisning så snart batterinivån är återställd. Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan batterinivåindikatorn tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när temperaturen blivit normal. Om Belysning eller Alarmsignal/alarm aktiveras ett flertal gånger under en kort tidsperiod kan indikator för "återhämtning" R visas på displayen. När batteriet laddats aktiveras funktionerna igen och R försvinner från displayen. Återhämtning Kontrollera aktuell batterinivå I Tidvisningsfunktionen, tryck C för at visa aktuell batterinivå. Batterinivån indikeras med HI (Level 1) eller MI (Level 2) Laddning När klockan batteri laddas kan klockan bli varm (väldigt varm). Vid laddning i extremt starkt solsken kontrollera klockans temperatur. Laddningguide När batteriet är fulladdat finns tidvisningsfunktionen aktiv i ca 4 månader. För att klockan skall klara normal daglig användning behövs uppskattade exponeringstider i ljuskälla. Ljusskälla Utomhus, solljus, lux Uppskattad laddtid 5 minuter Solljus genom ett fönster, lux 24 minuter agsljus genom fönster (en molnig dag), 5000 lux 48 minuter Inomhusbelysning, 500 lux 8 timmar å klockan utsätts för ovanstående exponeringstider räcker den dagliga laddiningen till: 1 x 1,5 sekunder belysning per dygn. 10 sekunder alarmsignal per dag. 5 gånger mottagning av tidssignal per dygn. Senast mottagna signal 2 sekunder Mottagningstid Manuell inställning av tidvisning och datum Innan du gör justering av tidvisning och datum manuellt skall alltid rätt Hemstadskod väljas. Mottagning/ Tid/atum 12/24-timmars visning Strömsparfunktion Manuell justering av digital tidvisning och datum 1. I Tidvsiningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indiaktor för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. A eller C för att flytta markören mellan följande justeringsalternativ: ST Automatisk mottagning Timmar Minuter av Månad År 3. När den position som du önskar justera blinkar, tryck B och/eller för att justera enligt följande: Mottagning/ isplay För att Val av sändare AT/MSF/CF Justera stadskod Växla mellan Sommartid/ST On/Off eller Automatisk (Öst) och B (Väst) Laddtider Nedanstående tabell visar hur lång tid klockan behöver exponeras för att ta laddningsnivån från en nivå till en annan: Växla mellan Automatisk mottagning av tidssignal On/Off Ljuskälla Nivå 4 Nivå 3 2 Nivå 1 Utomhus, solljus lux 1 tim 10 tim 5 tim Solljus genom ett fönster lux 4 tim 48 tim 22 tim agsljus genom fönster (en molnig dag) lux 8 tim 99 tim 46 tim Inomhus, flourocerande belysning 76 timmar Notera att värdena är uppskattade och är beroende av ljusförhållandena. 4

5 Tid/atum Växla mellan 12- eller 24- timmarsvsining Nollställning av sekundvisning till 00 Växla Belysningstiden mellan 1.5 eller 2.5 sekunder B Justering timmar eller minuter ( + ) och B ( ) Justering år ( + ) och B ( ) Sommartid / ST (aylight Saving Time) Sommartid är justering från standardtid med en hel timme. Tidssignalen från Mainflingen inkluderar både standardtid och justering för sommartid. För stadskoderna BER, PAR, LON eller ATH är Automatisk justering för sommartid aktiverat. Att justera inställning för Sommartid/ST 1. I Tidsvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. C två gånger för att aktivera inställning för Sommartid/ST. 3. för att välja inställning enligt följande: Auto ST (A) ST Off (OF) ST on (ON) Justering månad eller dag ( + ) och B ( ) Växla mellan Strömsparfunktion On/Off 4. A för att avsluta. När inställningfunktionen avslutas justeras den analoga tidvisningen automatiskt. Om denna justering är felaktig se Manuell justering av analog tidvisning. Observera! Automatisk justering för sommartid/st kan endast göras när följande Hemstadskoder är valda: BER, PAR, LON eller ATH. 4. A för att avsluta. Analog Tidvisning Klockans analoga tidvisning är synkroniserad med klockans digitala tidvisning. en analoga tidvsiningen justeras automatiskt när den digitala tidvisningen justeras manuellt när klockan mottagit tidssignal när justering av Hemstadskod göres vid justering av sommartid on/off Om klockans analoga tidvisning ej överensstämmer med den digitala tidvisningen kan manuell justering utföras. Att manuellt justera analog tidvisning 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck C fem gånger. 2. och håll inne A tills 0 0 börjar att blinka. 3. eller B för att justera enligt följande: För att Flytta analog tid 20 sekunder framåt Flytta analog tid 20 sekunder bakåt Flytta analog tid kort tid framåt Flytta analog tid kort tid bakåt Flytta analog tid lång tid framåt Flytta analog tid lång tid framåt B och håll inne och håll inne B och håll inne och tryck samtidigt B För att stoppa förflyttning tryck valfri knapp och håll inne B och tryck samtidigt För att stoppa förflyttning tryck valfri knapp 4. A för att avsluta. För att återgå till Tidvisningsfunktionen, tryck C. 5

6 REFERENSER Strömsparfunktion När strömsparfunktionen är aktiverad kommer klockan automatiskt att gå ner i strömsparläge när ljusstyrkan understiger 30 lux. Följande tabell visar vilka funktioner som finns tillgängliga när klockan är i strömsparläge: Tidvisning Veckodagen ställs automatiskt in enligt det datum du anger. Årtal kan ställas in mellan år 2000 och Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår. GMT-differensen kalkyleras enligt regler för Universal Time Coordinated (UTC) tabell Strömsparindikator Uppskattad tid i strömsparläge Funktioner 3 till 4 dagar isplay ej tillgänglig Alarm, Timsignal, Analog tidvisning och mottagning av tidssignal aktivt mer än 8 dagar isplay, Alarm, Timsignal ej tillgängligt Analog tidvisning stoppad "kl 12" Mottagning av tidssignal ej tillgänglig Strömsparfunktionen indikeras på displayen med För att få klockan ur strömsparläge ta klockan till en mer upplyst/belyst plats eller tryck valfri knapp. Strömsparfunktionen On/Off 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. 2. A åter en gång. 3. C sju gånger tills inställning för Strömsparfunktionen visas på dispalyen. 4. för att växla mellan ON och OFF. 5. A för att avsluta. Indikator för Strömsparfunktionen visas på displayen i klockansalla funktioner. Val av sändare 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. för att växla mellan Automatiskt val av sändare eller fast val. AT Automatisk MSF England CF Tyskland 3. A för att avsluta. Mottagning av tidssignal Vid mottagningsproblem, kontrollera följande: Problem Problemorsak Att göra Manuell Klockan är ej i Tidvisnings- Aktivera Tidvisningsmottagning funktionen funktionen och försök igen går ej att u har inte valt någon av Välj rätt Hemstadskod genomföra följande stadskoder som din Hemstadskod: BER, PAR, LON eller ATH Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Automatisk u har justerat tiden manuellt Genomför manuell mottagning är mottagning eller vänta tills vald men nästa automatiska Level 4 visas signalmottagning ej på displayen Även om signalmottagningen Kontroller att klockan är på lyckades, försviner indikeringen en plats som är inom Level 4 från displayen, varje mottagningsradien och nattklockan 03:00 utan störande signaler/ hus/fordon etc Mottagningsinställning är fel välj mottagningssätt Annan funktion än Utför manuell mottagning Tidvisningsfunktionen var aktiv 6 KETONIC AB / WINLÖF & CO EFTERTRYCK FÖRBJUES! Reservation för eventuella fel.

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 Bruksanvisning Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 C för att växla mellan klockans funktioner. B för att tända belysningen. Världstid Alarm atumpåminnelse Tidvisning Analog tidvisning Stoppur Tidminne

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Signal från Tyskland och England LIS Lisabon LON London MAD Madrid PAR Paris ROM Rom BER Berlin STO Stockholm ATH Aten MOW Moskva

Signal från Tyskland och England LIS Lisabon LON London MAD Madrid PAR Paris ROM Rom BER Berlin STO Stockholm ATH Aten MOW Moskva Bruksanvisning Modul 3139 Tidvisning Världstid Timer Stoppur Alarm Funktioner För att växla mellan klockans funktioner, tryck C. För att tända bakgrundsbelysningen, tryck B. Radiokontrollerad Tidvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur!

Bruksanvisning. Tidvisning. Hemstadskod. Världstid. Modul 3202. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Bruksanvisning Modul 3202 Om Bruksanvisningen I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna A, B, C och D Auto Retur Funktion Klockan återgår automatiskt till Tidvisningsfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5410

Bruksanvisning - modul 5410 Gratulerar till köp av ny klocka! SVENSK Se till att noga läsa och följa instruktionerna i "försiktighetsåtgärder" och "skötsel" för att försäkra dig om att produkterna får avsedd livslängd. Ta god vara

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5161

Bruksanvisning - modul 5161 Exponera klockan för direkt solljus Den ström som solcellerna omvandlar av ljus förvaras i ett Belysning laddningsbart batteri. Om du förvarar klockan på en mörk plats kan batteriet laddas ut. Exponera

Läs mer

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL 1 Kal. V172 (Ref SSC) NLOGT KVRTSUR SOLCELL ruksanvisning KÄNNETECKEN TID/KLENDER KL. V172 MINUTERS STOPPUR I 1/5-SEKUNDSÖKNING MED FUNKTION FÖR DELTIDSMÄTNING ENGÅNGSLRM INOM TIMMR DRIVS MED LJUSENERGI

Läs mer

UTC minutvisare. digital display 2 knapp (A) funktionsvisare

UTC minutvisare. digital display 2 knapp (A) funktionsvisare . Grattis och tack för att Ni valt en CITIZEN Eco-Drive klocka. För att få ut det mest av Ert köp, var snäll och läs denna bruksanvisning noga och ha den nära till hands för framtida behov. Blir den bara

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning - Modul 5419

Bruksanvisning - Modul 5419 MA1409-EA 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5419 Basis funktioner Informationen nedanför är aktuell för alla funktioner. Allmän översikt 123 Navigering mellan Funktioner Bluetooth tilkopling

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429. Navigering mellan Funktioner

2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429. Navigering mellan Funktioner MA1504-EB 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429 Grundinställningar Detta partiet ger en översikt över klockan och förklarar inställningar som är gemensamma för alla inställningar. Figurena

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 5338 Modul Nr. 5338 Svensk Brukermanual 5 E SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen

Läs mer

BRUKSANVISNING 5302. Varning! UV LED. Innehåll. Om bruksanvisningen. Kontrollera följande innan du använder klockan

BRUKSANVISNING 5302. Varning! UV LED. Innehåll. Om bruksanvisningen. Kontrollera följande innan du använder klockan SVESKA Gratulerar till ditt inköp av denna klocka från CASIO. Varning! Titta aldrig direkt med optiska instrument. Denna etikett är varningsetikett för UV-LED-produkter i Klass 1M som överensstämmer med

Läs mer

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 SWE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt... Vy Framsida... LCD Display... Vy Baksida... Utomhusgivare

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5194

Bruksanvisning - modul 5194 Om bruksanvisningen Klockans knappar blir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom det blir visat i illustrationerna. För att göra grafiken enklare, kommer grafiken i denna manualen inte

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga Trådlösa Termo-Hygrostation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid,

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR IGITLT KVRTSUR Kal. S651 SEIKO KVRTSUR ruksanvisning 1 Mäter upp till 10 timmar i 1/100 sekundökning. Minnesåterkallande funktion: 8 varvtider kan lagras i minnet. Förinställd timerfunktion: Fyra olika

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 C8313A(DCF MSF) Size: 148 x 105(mm) Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 USER MANUAL Trådlös inomhus- och utomhustermometer med alarmklocka och isvarning Modell:

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Innehåll Inledning...................................................... 4 Display...................................................... 6 Knappstruktur

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare. Modell BAR 338P. Bruksanvisning

RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare. Modell BAR 338P. Bruksanvisning RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare Modell BAR 338P Bruksanvisning Gratulerar till ett bra köp! Ditt köp av BAR 338P Bildbarometer ger dig inte bara väderinformation. BAR 338P har många

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH

HEART RATE MONITOR 日本語 ESPAÑOL FRANÇAIS DUTCH ENGLISH ITALIAN GERMAN SWEDISH N2 ENGLISH N2_IMcover.indd 2 FRANÇAIS ESPAÑOL HEART RATE MONITOR 日本語 中文 GERMAN ITALIAN DUTCH SWEDISH 4/17/08 10:10:39 AM New Balance N2 hrm PULSMÄTARE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion...1 Dina Värden...1

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt...2 Framifrån...2 Vy baksida...2 Vy undersida...3 Fjärrsensor...3 Att komma igång...3

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

RF Väggklocka med Fjärrstyrd Nattlampa JMR868 / NR868 Bruksanvisning

RF Väggklocka med Fjärrstyrd Nattlampa JMR868 / NR868 Bruksanvisning RF Väggklocka med Fjärrstyrd Nattlampa JMR868 / NR868 Bruksanvisning BRUKSANVISNINGENS INNEHÅLL Bruksanvisningens Innehåll... 1 Introduktion... 1 Huvudfunktioner - Huvudenhet... 2 Vy Framsida / LCD symboler...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star.

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star. EZ600 Komma igång För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker Hello Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederländerna www.digi-star.com jan Copyright Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av denna

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1 Compat Go börja använda pumpen Compat Go instruktioner 1 Compat Go instruktioner 2 Compat Go Pump - översikt 1. ON/OFF knapp 2. Informationsknapp 8 7 3. Knapp för manuell fyllning av aggregatet 4. Starta

Läs mer

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER Chrono Kal. 5030D Bruksanvisning 2 När Du läser den här bruksanvisningen ha klockans diagram framme till vänster lätt synlig. Symbolerna (A, B etc) på diagrammet är de som hänvisar till den sektion som

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser www.moon.se WS 2308 Innehåll Sid. 1. Introduktion 2 Funktioner 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser 5 Installera med batterieliminator. Använd kabel eller 433MHz överföring 6 Display

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3414

Bruksanvisning - modul 3414 Gratulerar till köp av ny klocka! För att få mest möjlig behållning och bästa ställ av denna klockan bör du läsa " Försiktighetsåtgärder i samband med användning" och "Ställ av klockan". Bevara alltid

Läs mer

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

SunRize Alarm Clock 390482

SunRize Alarm Clock 390482 SunRize Alarm Clock 390482 1 Användarmanual Contents 1. Kort introduktion av klockans funktioner. 3 2. LCD-displayen.... 3 3. Så här byter du Halogenlampan..... 4 4. Handhavande......4 4.1 Uppstartsläge.........4

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Displayer sid. 4 4. Enkelt handhavande sid. 5 5. Räknevägning sid. 6 6. Kontrollvägning sid. 7 7. Batterifunktion

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer