Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053"

Transkript

1 Bruksanvisning Modul VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen aktiverats se Referenser. Funktionsknappar I denna bruksanvisning hänvisar vi genomgående till de 4 funktionsknapparna: A/B/C/ ILLUSTRATIONER För modul 3353, 3354 och 5053 är funktionerna lika, dock visas illustrationer för en av moduerna i denna bruksanvisning. Batterinivå Världstid Tidvisning Inställning av analog tidvisning Stoppur Alarm Funktioner För att växla mellan klockans funktioner, tryck C. För att tända bakgrundsbelysningen, tryck B. Radiokontrollerad Tidvisning Att visa digital tid och senastmottagna tidssignal I Tidvisningsfunktionen, tryck A för att visa/växla display för digital tidvisning. I Tidvisningsfunktionen, tryck för att visa/växla display för senast mottagna tidssignal. atumdisplay och sekundräkning ag Timvisare Minutvisare Tidvisningen i denna klocka justeras automatiskt via en kalibreringssignal som sänds ut från Anthorn, England och Mainflingen, Tyskland. Tidvisning och datum kan även justeras manuellt. Veckodag Mottagningsdatum Timmar : Minuter PM Indikator Mottagningstid 1 Veckodag ag Inställning av tid Tidvisningen i klockan ställs automatiskt in via tidssignalen. Klockan tid och datum kan även justeras manuellt. Innan klockan används måste din Hemstadskod för din tidszon anges i klockan. Analog tidvisning är synkroniserad med den digitala. Inställning av Hemstadskod 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare blinkar (AT, CF eller MSF). för at växla mellan AT, CF eller MSF. Innan nästa steg, ställ in AT (Automatskt val) 2. C för att visa inställning av Stadkod. 3. ( öst ) eller B ( väst ) för att välja den stadskod som stämer med den plats du normalt befinner dig din Hemstadskod. Följande koder gäller för de flesta städer i västra Europa: LON PAR och BER London Paris, Berlin, Milano, Rom, Amsterdam, Hamburg, Frankfurt, Wien ATH Aten 4. A två gånger för att avsluta. Första trycket på A visar inställningsdisplay för 12/24-timmarsvisning Om du befinner dig på en plats som ej ställer om för sommartid avaktivera funktionen ST. Senast mottagna signal 2 sekunder Mottagning av tidssignal Automatiskt eller manuellt När Automatisk mottagning är aktiverad, tas kalibreringssignalen emot 0:00, 01:00, 02:00 04:00 och 05:00. Manuell mottagning aktiveras manuellt se stycket Manuell mottagning. "Klockan- 12!" eller Notera! Klockan kan ha svårt att ta emot tidssignalen inuti byggnader, inuti fordon, nära hushållsapparater/kontorsmaskiner, nära byggarbetsplatser/flygplatser, i närheten av högspänningsledningar, i bergstrakter

2 Mottagning av radiosignal kilometer Anthorn 500 kilometer UK signal transmitter t o m april Klockan kan ta emot radiosignaler för tidinställning som sänds från Anthorn, England och Mainflingen, Tyskland. Även om klockan är inom detta område kan mottagning vara omöjlig om signalen blockeras av berg eller dylikt. Mottagning av signalen påverkas av väderförhållanden, atmosfäriska störningar och årstidsväxlingar. Klockan är gjord för att ta emot radiosignalen som sänds ut från Mainflingen. etta betyder att mottagningen blir bäst om den inbyggda antennen (i änden vid klockan 12) riktas mot Mainflingen. Notera, stabil mottagning är omöjlig om klockan är i rörelse när klockan tar emot radiosignalen. Bra mottagning kan vara svårt eller till och med omöjligt att få vid följande förutsättningar: När mottagning sker inomhus, gå till ett fönster. Nära TV, kylskåp, datorer eller andra hushållsmaskiner. Långt från radiosändare, i betonghus eller nära berg. Under mark i tunnlar eller liknande. Nära högspänningsledning, neonskyltar eller radiostationer med störande frekvenser. Nära järnväg, motorvägar eller flygplatser. I tåg eller bil. Radiostörning kan orsaka felaktig signalmottagning. Stark elektrostatisk laddning kan orsaka att fel tid ställs in. Om n n visas hur stark signalen från radiosändaren i Frankfurt var. För bästa mottagning placera klockan där motagningen är starkast. Mainflingen On/Off status Mottagning av tidssignal Vid mottagningsproblem, kontrollera följande: Automatisk mottagning av/på 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A i ca 2 sekunder tills indilator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren roterar och stoppar på "klockan 12" 2. C 3 gånger för att flytta markören till Automatisk mottagning av/på (on/off). 3. för att växla mellan eller. Om den Hemstadskod som är vald ej stödjer automatisk mottagning visas på displayen. 4. A två gånger för att avsluta. Problem Problemorsak Att göra Manuell Klockan är ej i Tidvisnings- Aktivera Tidvisningsmottagning funktionen funktionen och försök igen går ej att u har inte valt någon av Välj rätt Hemstadskod genomföra följande stadskoder som din Hemstadskod: BER, PAR, LON, ATH Automatisk u har justerat tiden manuellt Genomför manuell mottagning är mottagning eller vänta tills vald men nästa automatiska Level 4 visas signalmottagning ej på displayen Även om signalmottagningen Kontroller att klockan är på lyckades, försviner indikeringen en plats som är inom Level 4 från displayen, varje mottagningsradien och nattklockan 03:00 utan störande signaler/ hus/fordon etc Mottagningsinställning är fel välj mottagningssätt Annan funktion än Utför manuell mottagning Tidvisningsfunktionen var aktiv Tidvisningen Om klockan är 1 timme fel Avaktivera/aktivera är ej korrekt ST/Sommartid Hemstadskoden är ej vald Justera till rätt för den plats du befinner dig Hemstadskod Låg Level 1 (Nivå 1) Hög Level 4 (Nivå 4) Även i ett område där tidssignalen är stark, tar det ca 10 sekunder för klockan att stabiliseras efter mottagning innan resultatet visas på displayen. Level 4 visas ej om signalen ej var lyckad och ej heller om manuell justering utfört på tidvisning. Manuell mottagning av tidssignalen 1. Placera klockan på en stabil yta med klockans "klockan 12-position" vänd mot ett fönster. 2. och håll inne i ca 2 sekunder, tills klockan ger en kort signal. När du släppt visas RC på displayen för att indikera att mottagning av tidssignalen har startat. Mottagning av signalen tar mellan 2 till 7 minuter. Under denna tid skall klockan vara stilla och ingen av funktionerna skall aktiveras. För bästa mottagningsförhållande, placera klockan som på illustrationen nedan. För att avbryta mottagning av signal, tryck. Om mottagningen av signalen ej är/blev korrekt, visas ERR på displayen i ca 2 minuter. För att avsluta och återgå till Tidvisningsfunktionen, tryck. Världstid Aktuell tid för vald stadskod Med Världtidsfunktionen kan du kontrollera tiden i 30 städer världen över (29 tidszoner). För ytterligare information om er se Referenser Aktuell tid för alla er i Världstidsfunktionen sker med utgångspunkt från GMT-differensen för varje stad (Greenwich Mean Time) I Världstidsfunktionen, tryck A för att visa aktuell vald Hemstadskod på displayen. Att visa aktuell tid för en annan stadskod/tidszon 1. I Världstidsfunktionen, för att scrolla genom stadskoderna, tryck. Om den tid som visas skulle vara missvisande kontrollera din Hemstadskod. TS Indikator Att växla mellan Standardtid och Sommartid (ST) för stadskod i Världstidsfunktionen 1. I Världstidsfunktionen, tryck för att välja den stadskod du vill justera för sommartid. 2. A för att växla mellan ST On (ST visas på displayen) eller ST Off. ST kan ej aktiveras för GMT. Inställningen för ST påverkar endast den stadskod du justerade för. 2

3 Alarm ON/Off Status Funktion Alarmnummer Alarmtid Timmar : Minuter Tre av varandra oberoende dagliga alarm kan ställas in samt timsignal som ger tvåkorta signaler varje hel timme. Alarm och Timsignalen utgår från digital tidvisning. Alarmen är numrerade från AL1 till AL3. Timsignalen indikeras med SIG. Inställning av alarmtid 1. I Alarmfunktionen, tryck för att välja det alarm du önskar ställa in. 2. och håll inne A tills timsiffrorna börjar blinka på displayen. Alarmet aktiveras nu automatiskt. 3. C för att växla mellan timmar, minuter. 4. När position blinkar, tryck ( + ) eller B ( ) för att ändra, håll inne för snabbstegning. 5. A för att avsluta. Alarmfunktion Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder. För att stänga av alarmsignalen, tryck valfri knapp. Test av alarmsignalen I Alarmfunktionen, tryck för att testa Alarmsignalen. Belysning Mätning av tid 1. för att starta stoppuret. 2. för att stoppa. 3. Återuppta tidtagningen genom att trycka igen. u kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill. 4. A för att nollställa stoppuret. Mätning av mellantid 1. för att starta stoppuret. 2. A för att se mellantiden. 3. A åter igen för att se pågående tidtagning. u kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill. 4. för att stoppa tidtagningen. 5. A för att nollställa stoppuret. Mäta två sluttider 1. för att starta stoppuret. 2. A när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden. 3. när den andre löparen passerar mållinjen. 4. A för att visa den andre löparens sluttid på displayen. 5. A igen för att nollställa. Klockan har LE-belysning. För att tända belsyningen, tryck B. Tiden för hur länge belysningen skall vara tänd kan ställas på 1.5 eller 2.5 sekunder se Referenser och Belysning. Alarm och Timsignal av/på 1. I Alarmfunktionen, tryck för att välja ett alarm eller Timsignal. 2. A för att växla mellan av/på. Batteri enna klocka är utrustad med en solcell och laddningsbart batteri (2:a batteri) som laddas upp av solcellen. Solcell Stoppur Minuter 1/100 sekund Mer än 1 minut Stoppuret mäter tid, mellantid/varvtid och 2 målgångstider, stoppuret har även Auto-startfunktion. Klockan mäter tid upp till 99 timmar, 59 minuter, 59'99 sekunder. 1/100 sekund visas när tidtagningen stoppats eller när en mellantid visas på displayen. Om tidtagning skall ske längre tid än 99 timmar fortsätter klockan från 0. Tidtagningen fortsätter även om du lämnar Stoppursfunktionen. Minuter Tidtagning Viktigt! Vid lagring av klockan under längre perioder i mörkt rum kan orsaka att det laddningsbara batteriet laddas ur. Normalt kommer det laddningsbara batteriet att fungera under en lång tid om förutsättningarna för laddning och urladdning är gynnsamma. Men ett laddningsbart batteri kan förlora sin laddningsegenskap efter en tid och behöver då bytas ut. et laddningsbara batteriet bör endast bytas ut med ett CASIO CTL1025 batteri då andra batterier kan skada klockans elektronik. Aktivera klockans strömsparfunktion om klockan ej skall användas under lång tid. Batterinivåindikator Mellantidindikator Mellantid Minuter : 1/100 sekund eller 3

4 Batterinivåindikator Batterinivåindikatorn visar status på klockans batteri enligt följande: Nivå Indikator Funktion/status 1 Alla funktioner tillgängliga Tidvisning I Tidvsiningsfunktionen visas aktuell tid och datum. I Tidvsiningsfunktionen göres även manuell justering av tid, datum. Vid manuell justering av tidvisningen kan även tiden för hur lång tid som belysningen skall vara tänd justeras samt Strömsparfunktion av/på. 2 Alla funktioner tillgängliga atumdisplay ag och sekundräkning 3 Automatisk och manuell mottagning Signaler, Belysning, Analog tidvsining isplay är avaktiverade en digitala tidvisningen fungerar fortfarande fast visas ej. 4 Alla funktioner avstängda. Veckodag Mottagningsdatum Timmar : Minuter PM Indikator Vid nivå 4 stängs alla klockans funktioner av. Funktionerna är aktiva först när batteriet blivit laddat igen. Klockan justerar automatiskt analog tidvisning så snart batterinivån är återställd. Om klockan placeras i direkt solsken/väldigt stark varm belysning kan batterinivåindikatorn tillfälligt visa fel nivå. Korrekt nivå visas när temperaturen blivit normal. Om Belysning eller Alarmsignal/alarm aktiveras ett flertal gånger under en kort tidsperiod kan indikator för "återhämtning" R visas på displayen. När batteriet laddats aktiveras funktionerna igen och R försvinner från displayen. Återhämtning Kontrollera aktuell batterinivå I Tidvisningsfunktionen, tryck C för at visa aktuell batterinivå. Batterinivån indikeras med HI (Level 1) eller MI (Level 2) Laddning När klockan batteri laddas kan klockan bli varm (väldigt varm). Vid laddning i extremt starkt solsken kontrollera klockans temperatur. Laddningguide När batteriet är fulladdat finns tidvisningsfunktionen aktiv i ca 4 månader. För att klockan skall klara normal daglig användning behövs uppskattade exponeringstider i ljuskälla. Ljusskälla Utomhus, solljus, lux Uppskattad laddtid 5 minuter Solljus genom ett fönster, lux 24 minuter agsljus genom fönster (en molnig dag), 5000 lux 48 minuter Inomhusbelysning, 500 lux 8 timmar å klockan utsätts för ovanstående exponeringstider räcker den dagliga laddiningen till: 1 x 1,5 sekunder belysning per dygn. 10 sekunder alarmsignal per dag. 5 gånger mottagning av tidssignal per dygn. Senast mottagna signal 2 sekunder Mottagningstid Manuell inställning av tidvisning och datum Innan du gör justering av tidvisning och datum manuellt skall alltid rätt Hemstadskod väljas. Mottagning/ Tid/atum 12/24-timmars visning Strömsparfunktion Manuell justering av digital tidvisning och datum 1. I Tidvsiningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indiaktor för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. A eller C för att flytta markören mellan följande justeringsalternativ: ST Automatisk mottagning Timmar Minuter av Månad År 3. När den position som du önskar justera blinkar, tryck B och/eller för att justera enligt följande: Mottagning/ isplay För att Val av sändare AT/MSF/CF Justera stadskod Växla mellan Sommartid/ST On/Off eller Automatisk (Öst) och B (Väst) Laddtider Nedanstående tabell visar hur lång tid klockan behöver exponeras för att ta laddningsnivån från en nivå till en annan: Växla mellan Automatisk mottagning av tidssignal On/Off Ljuskälla Nivå 4 Nivå 3 2 Nivå 1 Utomhus, solljus lux 1 tim 10 tim 5 tim Solljus genom ett fönster lux 4 tim 48 tim 22 tim agsljus genom fönster (en molnig dag) lux 8 tim 99 tim 46 tim Inomhus, flourocerande belysning 76 timmar Notera att värdena är uppskattade och är beroende av ljusförhållandena. 4

5 Tid/atum Växla mellan 12- eller 24- timmarsvsining Nollställning av sekundvisning till 00 Växla Belysningstiden mellan 1.5 eller 2.5 sekunder B Justering timmar eller minuter ( + ) och B ( ) Justering år ( + ) och B ( ) Sommartid / ST (aylight Saving Time) Sommartid är justering från standardtid med en hel timme. Tidssignalen från Mainflingen inkluderar både standardtid och justering för sommartid. För stadskoderna BER, PAR, LON eller ATH är Automatisk justering för sommartid aktiverat. Att justera inställning för Sommartid/ST 1. I Tidsvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. C två gånger för att aktivera inställning för Sommartid/ST. 3. för att välja inställning enligt följande: Auto ST (A) ST Off (OF) ST on (ON) Justering månad eller dag ( + ) och B ( ) Växla mellan Strömsparfunktion On/Off 4. A för att avsluta. När inställningfunktionen avslutas justeras den analoga tidvisningen automatiskt. Om denna justering är felaktig se Manuell justering av analog tidvisning. Observera! Automatisk justering för sommartid/st kan endast göras när följande Hemstadskoder är valda: BER, PAR, LON eller ATH. 4. A för att avsluta. Analog Tidvisning Klockans analoga tidvisning är synkroniserad med klockans digitala tidvisning. en analoga tidvsiningen justeras automatiskt när den digitala tidvisningen justeras manuellt när klockan mottagit tidssignal när justering av Hemstadskod göres vid justering av sommartid on/off Om klockans analoga tidvisning ej överensstämmer med den digitala tidvisningen kan manuell justering utföras. Att manuellt justera analog tidvisning 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck C fem gånger. 2. och håll inne A tills 0 0 börjar att blinka. 3. eller B för att justera enligt följande: För att Flytta analog tid 20 sekunder framåt Flytta analog tid 20 sekunder bakåt Flytta analog tid kort tid framåt Flytta analog tid kort tid bakåt Flytta analog tid lång tid framåt Flytta analog tid lång tid framåt B och håll inne och håll inne B och håll inne och tryck samtidigt B För att stoppa förflyttning tryck valfri knapp och håll inne B och tryck samtidigt För att stoppa förflyttning tryck valfri knapp 4. A för att avsluta. För att återgå till Tidvisningsfunktionen, tryck C. 5

6 REFERENSER Strömsparfunktion När strömsparfunktionen är aktiverad kommer klockan automatiskt att gå ner i strömsparläge när ljusstyrkan understiger 30 lux. Följande tabell visar vilka funktioner som finns tillgängliga när klockan är i strömsparläge: Tidvisning Veckodagen ställs automatiskt in enligt det datum du anger. Årtal kan ställas in mellan år 2000 och Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår. GMT-differensen kalkyleras enligt regler för Universal Time Coordinated (UTC) tabell Strömsparindikator Uppskattad tid i strömsparläge Funktioner 3 till 4 dagar isplay ej tillgänglig Alarm, Timsignal, Analog tidvisning och mottagning av tidssignal aktivt mer än 8 dagar isplay, Alarm, Timsignal ej tillgängligt Analog tidvisning stoppad "kl 12" Mottagning av tidssignal ej tillgänglig Strömsparfunktionen indikeras på displayen med För att få klockan ur strömsparläge ta klockan till en mer upplyst/belyst plats eller tryck valfri knapp. Strömsparfunktionen On/Off 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. 2. A åter en gång. 3. C sju gånger tills inställning för Strömsparfunktionen visas på dispalyen. 4. för att växla mellan ON och OFF. 5. A för att avsluta. Indikator för Strömsparfunktionen visas på displayen i klockansalla funktioner. Val av sändare 1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne A tills indikator för sändare börjar att blinka. Sekundvisaren justeras till klockan 12-position där den stoppas. 2. för att växla mellan Automatiskt val av sändare eller fast val. AT Automatisk MSF England CF Tyskland 3. A för att avsluta. Mottagning av tidssignal Vid mottagningsproblem, kontrollera följande: Problem Problemorsak Att göra Manuell Klockan är ej i Tidvisnings- Aktivera Tidvisningsmottagning funktionen funktionen och försök igen går ej att u har inte valt någon av Välj rätt Hemstadskod genomföra följande stadskoder som din Hemstadskod: BER, PAR, LON eller ATH Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Automatisk u har justerat tiden manuellt Genomför manuell mottagning är mottagning eller vänta tills vald men nästa automatiska Level 4 visas signalmottagning ej på displayen Även om signalmottagningen Kontroller att klockan är på lyckades, försviner indikeringen en plats som är inom Level 4 från displayen, varje mottagningsradien och nattklockan 03:00 utan störande signaler/ hus/fordon etc Mottagningsinställning är fel välj mottagningssätt Annan funktion än Utför manuell mottagning Tidvisningsfunktionen var aktiv 6 KETONIC AB / WINLÖF & CO EFTERTRYCK FÖRBJUES! Reservation för eventuella fel.

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 5338 Modul Nr. 5338 Svensk Brukermanual 5 E SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska

Innehållsförteckning. Svenska E / 17 Innehållsförteckning 1 2 3 Inledning Speciella rekommendationer.... 226 Skydd för miljön.... 227 Läderarmband.... 228 Antireflexbehandling.... 228 Skruvad krona.... 228 Internationell garanti för

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer