Innehållsförteckning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning:"

Transkript

1 1

2 2

3 Innehållsförteckning: Återblick till klubbens första tid... 4 Återblick i styrelseprotokoll Senare delen av 1970 talet talet talet talet Axplock ur verksamhetsberättelserna för tiden Från några minnesvärda långresor som klubbmedlemmarna gjort till olika ställen i Europa,. 20 Flygelever Den sanna glädjen med klubbflyg Några situationsbilder från klubbens hjälpflygverksamhet Från några flygdagsbesök En mekanikers normala arbetsmiljö Framtida utmaningar och möjligheter

4 Återblick till klubbens första tid. Inför 50-årsjubileet skrev Ture Månsson en förnämlig minnesskrift för åren 1940 till Delar ur den minnesskriften förtjänar att citeras i denna sammanställning som huvudsakligen behandlar tiden från mitten av 1970-talet till och med Ett för oss mycket uppskattat bidrag till vår historieskrivning fick vi nyligen av sonen till en av klubbens medlemmar under åren 1945 till Stort tack till Per Lundberg för ditt arbete med att digitalisera din fars, Gunnar Lundbergs foton. Ur minnesskriften: Västerbottens flygentusiaster bildade sin klubb den 20 juni 1940 enligt inskriptionen på den klubbnål som motorflygchefen Ernst Andersson har i sin ägo Redan 1941 finns Umeå Flygklubb med i KSAK och den stöttas av många kända näringsidkare i Umeå med omnejd Under 1940 och 1950 talet hade klubben sin verksamhet på flygfälten i Olofsfors och Vännas samt vintertid på Umeälvens is. Segelflygvinschen bjöd på både avkoppling och tid för den motorintresserade Flygning skedde huvudsakligen med glid och segelflygplan, men även modellflygverksamhet var en viktig del för dåtidens flygentusiaster. Flygintresserade arbetsgivare stöttade sina anställdas flygintresse på många olika sätt. Modellflygtävling i Östersund. Under 1940 och 50-talet var ponn och skidförsedda flygplan vanligt förekommande. Besök av dessa flygplan i Umeå bidrog på flera sätt, ibland med lite spektakulärainslag, till att väcka flygintresset. 4

5 En Nourdyn Norseman genom Umeälvens is i mars

6 Nourdyn Norseman på besök i Umeå 1949 Verksamheten präglades dock för det mesta av trevligt umgänge, gott kamratskap och fina flygupplevelser vilket kan ses på medlemmarnas förnöjda miner när dom får vistas bland flygetyg av allehanda slag. Gunnar Lundberg 6

7 Modellflygentusiaster på Umeälvens is Modellflygträff i Örnsköldsvik 7

8 Modig vid Cuben. (Troligen Erik Modig som sen blev klubbens ordförande och känd företagare i Umeå) På grund av några olyckor och haverier så mattades dom första entusiasternas intresse under slutet av 1940-talet och 1952 upphörde verksamheten för en tid. Diskussionerna om var Umeå flygplats skulle ligga pågick redan 1945, då staten hade beviljat medel för att sätt igång byggande av ett trafikflygfält på ett 400 tunnlad stort område söder om Umeälven som staden och landstinget hade köpt in låg området i vanhävd eftersom något flygfältsbygge inte kommit igång påbörjar några klubbmedlemmar, efter tillstånd från stadsingenjör Nils Orring, att röja ett flygstråk på Alvik ungefär där nuvarande taxibana D ligger. Umeå Flygklubb är alltså pionjärerna på Umeå City Airport. Företrädarna för Umeå flygklubb fortsatte att aktivt verka för tillkomsten av en trafikflygplats i Umeå och 1962 hade man tillsammans med styrande i staden och andra myndigheter nått målet. I samband med invigningen av flygplatsen, den 27 maj 1962, var Umeå Flygklubb medarrangör i den flygdag som då anordnades. Överskottet, kr, från den flygdagen utgjorde ett nödvändigt och välkommet tillskott till klubbens framtida verksamhet. Detta är bara ett exempel på den betydelse som flygklubbsmedlemmar haft för utvecklingen av reguljärflyget. Flera exempel finns hos andra flygklubbar i Norrland. Allmänflygets betydelse för reguljärflyget är också belyst i en nyligen utkommen EU-rapport. Klubbens nuvarande hangar projekterades under våren 1963, byggdes i huvudsak under sommaren och hösten 1963 och färdigställdes våren Virke, skog på rot, hade skänkts av MoDo, Bowaters och Skogsägarföreningen. Sågverken kring Umeå ställde upp med sågning sedan klubbmedlemmarna fraktat dit timret. Totalkostnaden för hangaren var kr inkl klubbmedlemmarnas arbetsinsatser. 8

9 Klubbens hangar byggd 1964, väggarna plåtklädda Med originalportarna som var en diskussionsfråga i många år slutet av 1900-talet och första åren Återblick i styrelseprotokoll Senare delen av 1970 talet 1976 hade klubben 4 flygplan och egen skolverksamhet planerade J-E Lundholm att starta flygskolning i egen regi, vilket kom att påverka klubben på många sätt, bland annat frågan om hur många flygplan man skulle ha. Klubbstyrelsen jobbade med målsättningen att hitta bra samarbetsformer med J-E Lundholms flygskola budgeterade klubben med 1300 tim flygtid. Man beslutar också att annonsera ut två st flygplan, HZ och CV till försäljning. I mars 1977 godkänns försäljningen av SE-FHZ till Luleå flygklubb. I april 1977 noteras att klubbens ekonomi är ansträngd delvis beroende på lågt flygtidsuttag och ökade kostnader för landningskorten, och att några medlemmar ännu inte ställt upp med beslutade medlemslån om 2000 kr deltar klubben i Noliamässan och ordnar ett FLY IN. I juni 1977 diskuteras plåtbeklädnad av hangarens väggar. I juli 1977 diskuteras inköp av nya flygplan. Klubben har då 2 st PA och en PA28 Arrow 180. Den 12 juli 1977 sker ett haveri med GBR på Varbergs flygplats som leder till skador på landställ och vinge. I augusti 1977 skrivs avtal om försäljningen av SE-FCV, PA28 Arrow 180 till en privatperson i Norrtälje. För 1978 budgeteras med 1200 tim flygtid och timpriset bestäms till 140 kr/tim. I augusti 1977 beställs SE-GBP, PA28-151, för omedelbar leverans från NYGE. Kostnad kr. Deltagandet i Nolia 1977 gav ett överskott om 6400 kr. I september 1977 väcks fråga om en klubbresa till USA sägs samarbetsavtalet med J-E Lundholm upp. Flygtiden 1977 blev 1013 tim. I februari 1978 beslutas om att alla medlemmar skall erlägga ett stående förskott om 3000 kr. I mars 1978 väcks idéerna om en flygning till flygmässan i Hannover. 9

10 I maj 1978 beslutas om försäljning av SE-GBP, PA28-151, och i juli är försäljningen klar. Pris kr. I augusti 1978 har Göran Knutsson hittat ett relativt billigt parti plåt för att klä hangarväggarna med. I styrelseprotokollet från finns en notering om ett haveri med SE-GPB. Någon hade missbedömt en landning i Gargnäs och åkt ut i vattnet. Den 20 sept 1978 beslutas att köpa SE-GVF, PA Beslut om timpris 130 kr/tim flög klubben 106 tim skogsbrandbevakning. Medlemsantalet var 74 st. Under 1977 och 1978 ordnas ett antal klubbaktiviteter såsom resa till Sundsvall kontrollcentral, flygningar till Finland och landningsövningar talet. För 1980 budgeterades med 800 flygtid. I maj 1980 beslutar styrelsen att utöka verksamheten att också innefatta handel med värdepapper, och omedelbart köpa 200 premieobligationer som säljs i juni. I juni 1980 beslutas om köpa av SE-GVS, PA I oktober 1980 var klubbens ekonomi så ansträngd att 3 klubbmedlemmar måste ställa upp och låna ut kr var. Efterföljande möten visar att likviditeten i klubben är tillfredställande. Maj 1981 uppstår problem med ränta på medlemslån, efter dom i regeringsrätten. Diskussion om alternativt finansieringssystem påbörjas. Beslut om stående förskott om 2000 kr tas i september var flygtiden 1134 tim. I januari 1982 diskuteras i vilken omfattning klubben skall delta i skogsbrandflyget utifrån att det föregående år blev lite flygning och att bokning för brandflyg låser ett flygplan utan garanti för någon ersättning. Vid mötet noteras att klubbens mekaniker och tekniske chef avlidit. Vid samma möte inleds också samarbete med Ö-viks segelflygskola i och med uthyrning av hangarplats till ett motorsegelflygplan. Samarbete har inletts med Ö-viks flygskola, i form av flygplanuthyrning har Assar Fältén börjat som mekaniker hos Umeå Flygklubb. Vid samma möte diskuteras också Ultralättflyg inom klubben, men på grund av haverifrekvenser och försäkringspremier så beslutas att inte skaffa något UL-flygplan. Brandflyget 1982 gav 54 tim flygning. I januari 1983 hade klubben fordringar på kr i form av obetalda flygräkningar och medlemsavgifter. Under våren 1983 påbörjas förberedelserna för 25-årsfirande, som sen visade sig bli ett 50- årsfirande när hela klubbhistorian studerats. Första träff om IFR-utbildning beslutas vid oktobermötet flög klubben 1127 tim, fördelat på 3 flygplan. Juni 1985 beslutas om höjning av stående förskottet till 3000 kr. Tryckningen av 45-års-jubileums-skriften blir klar under juni Jubileumsfest bestäms till den 28 september. 10

11 Brandflyget 1985 blev 148 tim i länet, vara Umeå FK fick 26 tim. Bottenrekord. Beslut om att skapa en självriskfond tas i april Årsavgiften till fonden är 200 kr/medlem. Medlem som vill stå utanför denna fond får själv stå för självrisken på kr. En regning sommar 1987 gav 7 tim brandflyg. Totalkostnad för motorbyten på GVF och GVS som utfördes under våren och sommaren 1987 blev kr. Flygpriser från den 1 jan 1988: GBR 350 kr/tim, GVS och GVF 400 kr/tim. Detta sedan bränsleskatten slopats från den 1 juli 1987, vilket sänkte timpriset med 80 kr/tim. I början av 1988 påbörjas datorisering av klubbens administration. Under våren 1988 noteras att Umeå Flygkola kanske kommer att upphöra. Frågan väcks om hur klubben kan ordna skolning i egen regi flögs 62,5 tim skogsbrandbevakning med Umeå flygklubbs flygplan. Budget för flygtimmar. Från ock med den 1 dec 1988 har Kiruna Flygskola en filial i Umeå, hos Lapplandsflyg. I augusti 1989 diskuteras fastskruvning av plåten på hangartaket. Med anledning av klubbens 50-årsjubileum 1990 planeras en USA-resa. I oktober diskuteras byte av flygplan utifrån en offert från NYGE på en ny Archer för kr, och försäljning av GVF för Mellanskillnaden ansågs för stor. I november 1989 beslutas om att alla medlemmar debiteras 200 kr vid årets början och som sen kan återfås i form av flygtid om 5 tim arbetsinsats fullgörs talet. Flygtidsbudget för 1990: 700 tim. I maj 1990 har Kiruna Flygskolas verksamhet i Umeå upphört. Undersökning pågår om samarbete med flyglärare från Sundsvall. I Juni 1990 beslutas om utbyggnad av hangaren så att utrymmena för servicearbeten förbättras. Utbyggnaden föranledd av flera rangerskador på flygplanens sidoroder, som stött emot bakomvarande flygplans propeller. Utbyggnaden av hangaren är i stort sett färdig i slutet av oktober 1990, trots att bara ett fåtal klubbmedlemmar ställt upp och hjälpt till. Den 27 oktober 1990 ordnade klubben en jubileumsmiddag, 50 år, med god uppslutning. Det ekonomiska läget inför 1991 bedöms som osäkert, varför budgeten baseras på 700 tim flygtid. Under senare delen av 1980-talet har instrumentering och radioutrustningen i klubbens maskiner moderniserats. I januari 1991 påbörjas diskussionen kring nya hangarportar. I mars 1991 så fortfarande inte fråga om flygskolning fått någon bra lösning. Ett samarbete med Luleå Flygklubb diskuteras. Under sommaren 1991 deltog ett antal klubbmedlemmar i en Billjudsdag i Umeå. Detta inbringade 5000 kr till klubbkassan. I augusti 1991 har klubbens ekonomi förbättrats så att fördelaktiga placeringar av likvida medel diskuteras. Den 2 november ägnades en stor del av styrelsemötet till diskussion kring det nyligen inträffade haveriet med SE.GVF, där en klubbmedlem på ett flagrant sätt brutit mot gällande regler om minimiflyghöjd mm. Hade kolliderat med en elledning över Umeälven i Granö. 3 omkomna och 1 allvarligt skadad. Den 8 mars 1992 presenteras ritningsförslag på nya hangarportar. Kostand kr. Beslut att avvakta besiktning av liknande portar som byggs någonstans i Norrbotten. I april 1992 är köpet av SE-KMD, en PA Archer, klart. Detta föranleder en diskussion om det ekonomiska läget. 11

12 Deltagandet i flygdagen den 3 maj 1992 i samarbete med RBU gav ett tillskott om 8000 kr till klubbkassan. Diskussionen om hangarportarna fortsätter. I maj 1992 flögs 60 timmar skogsbrandflyg. I Juni 1992 informerar klubbens ordförande, Gunnar Åberg, om sina planer att köpa en PA28 Turbo Arrow, å grund av önskemålet att ha en snabb maskin för sina tjänsteresor. Avtal träffades senare om administration i klubbens regi, som tillförde klubben 50 kr per flygtimma. I augusti 1992 är klubben skuldfri i och med att slutlikvid för SE-KMD erlagts. I oktober 1992 har 10 medlemmar meddelat att dom inte avser förnya medlemskapet för kommande år. Flyttning från orten samt åldersskäl. Flygtiden 1992 blev 631 tim, dvs 96 timmar under budget. Brandflyget under 1993 genererade 24 tim flygning. I maj 1994 pågår planeringen inför kommande flygdag den juni. Överskottet från flygdagen blev 5000 kr, vilket ses som ett bra resultat med hänsyn till det klena publikintresset. Under sommaren 1994 flög klubben 144 timmar skogsbrandbevakning. I november 1994 fanns återigen bränslebeskattning som ett hot mot verksamheten. Detta aktualiserade åter igen frågan om UL-verksamhet i klubben. I mars 1995 har man fått ordning på medlemmarna så att inga större utestående fordringar finns. Hangarportarna diskuteras fortfarande och utredning om lättmetallportar initieras. I maj 1995 kommer frågan om ett datorbaserat bokningssytem upp för första gången. Detta får väl ses som klubbens inträde i IT-åldern. I augusti 1995 beslutas ge Assar Fälten uppdraget att konstruera nya hangarportar. Samtidigt påbörjas diskussionerna om ombyggnad/utbyggnad av klubbstugan. Brandflyget under 1995 gav 29 tim för Umeå Flygklubb. På grund av att dom nya hangarportarna inte färdigställts under 1995 så har Umeå kommun informerat om att det utlovade bidraget på 6000 kr riskerade att frysa inne. I december 1995 beslutas om installation av ett datorbaserat bokningssystem. I januari efterträder Stellan Nilsson Sven Andersson som kassör. Den 31 maj 1996 drabbas klubben av en stor förlust då den mångårige motorflygchefen och klubbens allt i alla, Ernst Andersson avlider efter en tids sjukdom. Vid styrelsemöte den 9 juni 1996 utses Eisten Nilsson till teknisk chef och biträdande motorflygchef. I april 1997 har klubben köpt Gunnar Åbergs Turbo Arrow, har med detta ett mycket bra reseflygplan. Olika alternativ för rangervagnar har också undersökts, men något prisvärt alternativ har inte hittats. I juni 1997 hade bygget av nya klubbstugan påbörjats. Problemen med dom gamla hangarportarna började bli akut. Utredning om olika alternativ initierades. I augusti 1997 kan konstateras att intresset bland klubbmedlemmarna för brandflyg inte varit speciellt stort. Bygget av nya klubbstugan fortskrider. Den 19 okt 1997 beslutas om att nya hangarportar skall monteras och vara klara till våren. Dessutom skall strålkastare med rörelsedetektor monteras i anslutning till hangarens gångdörr. Beslut tas också om arbetsgrupper för skötsel av vissa arbetsuppgifter såsom skötsel av flygplan, hangar och klubbstuga. I oktober 1997 tas också beslut om att påbörja flygutbildning i samarbete med Ö-viks flygskola. Vi sköter teoriutbildningen. Vid mötet i december 1997 diskuteras framtida dieselmotoralternativ för bland annat GBR. Under våren 1998 påbörjas försäljning av GBR. I maj finns 2 st intressenter. Diskussionerna om hangarportar och rangerhjälpmedel fortsätter. 12

13 Oktober 1998, arbetet med nya klubbstugan pågår. El är nu inkopplad. Beräknas klar under hösten. Mötet den 8 november 1998 bestämmer att gamla klubbstugan inte varmhålls under vintern. Rivning beräknas ske våren 1998, sedan farligt avfall sorterats bort och eventuella nyttigheter tagits till vara. I december 1998 har flygplatsen färdigställt monteringen av kodlås på vår gånggrind. I och med detta bör tidigare problem med att grinden stått öppen för obehöriga vara avhjälpt. Klubben har bistått flygplasen med grävning och läggning av kabelskyddsrör för elkablar till kodlåsningen. Uppgörelsen träffad i samband med diskussioner om byggandet av nya klubbstugan i anslutning till hangaren. För 1999 budgeteras med 600 flygtimmar. En sänkning med 100 tim jämfört med Med anledning av skada på vingframkant på KMD så uppstår vid styrelsemötet den 16 maj 1999 en diskussion om vilka självriskbelopp som medlem skall betala vid skada som orsakas på grund av oaktsamhet eller slarv. Beslutas att förorsakande pilot betalar upp till kr samt 10% av beloppet mellan och kr, alltså maximalt kr. Klubbens självrisk är kr talet. Behovet att komma igång med skolning bedöms i början av 2000 som akut med hänsyn till behovet av yngre medlemmar. I maj 2000 finns kursplaner för flygutbildning enligt dom nya JAA-reglerna utarbetade och ansökan om skoltillstånd är inskickat. I augusti 2000 har klubben, genom Gustav Billman, fått tillstånd för PPL-utbildning. Beslut om inköp av material till nya hangarportarna tas också. I november 2000 har vi 10 elever som läser flygteori hos oss. I december hade elevantalet utökats till 15 st, varav 3 st avser skola UL. Samtidigt pågick också bygget av ett UL-flygplan typ Jabiru, under ledning av Gustav Billman tillsammans med 4 delägare. Klubben hade i detta läge inget engagemang i UL-verksamheten. I april 2001 inleds klubbens förberedelser för Havsövervakning på uppdrag av Marinen. Denna flygning sker i FFK-regi. Den 7 oktober 2001 beslutas om köpa av lilla hangaren av Ove Nordlander. I november 2001 diskuteras om klubbinfo i fortsättningen kan skickas via e-post, som börjat bli det moderna informationssystemet. Värmkabel på vattenledningen till klubbstugan gör att vi har tillgång till vatten hela vintern. December 2001; flygplatsens brandkår är intresserade att använda gamla klubbstugan som övningsobjekt. Februari 2002 konstateras att havsövervakningen gett ett bra tillskott till klubbkassan. Diskussion om försäljning av SE-KKV, Turbo Arrowen, inleds i februari 2002, föranlett av att Gunnar Åberg går i pension våren 2003 och då bedöms flygtidsuttaget på KKV minska drastiskt. Den 11 maj 2003 beslutas att all klubbinformation skicka via e-post i stället för via regelbunda INFO-utskick. Den 24 augusti 2003 diskuteras motorbyte på KKV, föranlett av korrosionsskada på kamaxeln. I april 2004 finns en konkret tidplan för byte av hangarportar. Plats för tillverkning av dom nya portarna har ordnats hos Robotcenter Norr. I maj 2004 tas beslut om uppdatering av avioniken i KMD, i form av installation av en Garmin 430 och byte av audiopanel till Garmin 340. Denna uppdatering är möjlig tack vare 13

14 senaste årens FFK flygningar och att klubben sedan Gunnar Åbergs mångåriga tid som ordförande har en sund ekonomi, som förvaltas på ett bra sätt av den nya styrelsen under ledning av ordföranden Christer Öhgren. Under slutet av 2004 tas beslut om försäljning av KKV. Under 2005 genomfördes en skogsbrandflygning, på beställning direkt från Umeå brandförsvar. Flygplatsens brandförsvar verkställer sin övning med gamla klubbstugan_ Från klubbstugans tak flyger glödande papprester som antänder vingar på fallskärmsklubbenas AN2:a. September 2005 har klubben en fungerande bredbandsanslutning i klubbstugan. Tidigare under hösten har kontakt tagits med Andersson aircraft för försäljning av KKV. Miljöfrågorna börjar komma mer och mer i fokus, och som ett litet led i detta så har klubben tecknat ett miljöavtal med Umeå Flygplats som ger klubben rätt att nyttja flygplatsens miljöstation. Under 2005 och 2006 diskuteras om klubben skall tillhandahålla någon typ av hjälpmedel, databas, för medlemmarnas uppföljning av dom olika giltighetstider, cert, medical, rating mm, som har tillkommit efter 2000 i och med övergången till JAA och senare EASA certifikat. I augusti 2006 är KKV levererad till köpare i Tyskland. Dock kvarstår en fråga kring om installerad propeller är godkänd i Tyskland. Affären slutförd i november I oktober 2006 beslutas om 50 kr/tim i prissänkning från den 1 november på grund av lägre bränslepris Beslut om uppgradering av avioniken i GVS, till Garmin 430 och Garmin 340 audiopanel tas i november Från 2006 och framåt är läckagen i hangartaket en återkommande fråga. Under 2007 byts alla Milleniumcylindrar på GVS mot Lycoming originalcylindrar, efter 1600 tim gångtid. Vi har sen motorbytet haft återkommande problem med läckage. I mars 2008 diskuteras köp av nytt flygplan, Cessna 152 eller Cessna 182. Även UL diskuteras. Försvaret har ekonomiska problem varför man aviserat minskningar av havsövervakningsverksamheten i FFK-regi, för vår det från en flygning per vecka till en flygning per månad. I maj 2008 presenterar en projektgrupp idéer kring framtida flygplaninnehav, i korthet köp av en Cessna 182 med dieselmoter, sälja KMD och hyra in en UL-maskin. Skall presenteras för medlemmarna vid ett medlemsmöte den 17 sept. 14

15 Hösten 2008 åker 3 medlemmar, Jan-Åke, Stellan och Eisten till Norge för att titta på en Ce ssna 182 med SMA-diesel. I november 2008 är ett muntligt avtal om köpa av denna Cessna klart. Samtidigt tas beslut om försäljning av KMD. I mars 2009 har vi den nya Cessnan hos Dansk Flyelektronk i Roskilde, för instrument och avionikkomplettering. Beslut tas om inhyrning av ett UL-plan, Jabiru, från den 1 april. Klubben bidrar med ersättning för kaskoförsäkringen. I april 2009 har vi en medlem, Per Green, anmäld till UL-lärarkursen. Förberedelser för tekniska kurser om vår nya dieselmaskin pågår. Vid telefonmöte den 29 april 2009 accepterar klubben det bud, kr, som Feringe Flygklubb lämnat på KMD. På grund av oenighet i deras styrelse så blev det sen ingen affär. I Juni 2009 hälsas Per Green välkommen som ny UL-instruktör. Svenskregistreringen av Cessnan är i slutskedet. Bilder på luftvärdighets och registreringsansökningar 15

16 I augusti 2009 deltar klubben tillsammans med segel, fallskärm och modell i Idrottens dag på Noliamässan. Senare arrangerar klubbarna en dag med Öppet hus på flygplatsen. I september 2009 presenteras idéer till en ny hangar, med karusell för flygplanen. Ses i ett femårsperspektiv. Vädermässigt bjöd 2009 på 2 riktigt dåliga avslutningsmånader. 16

17 Axplock ur verksamhetsberättelserna för tiden : Medlemsantal 98 st. 4 flygplan. Flygtid 1928 tim, varav skolning 750 och hjälpflyg 226 tim. Klubbresa till USA och bland annat besök hos Cessna och Piper. Ett gruppfoto av de som följde med på en månads studieresa till USA. De flesta var klubbmedlemmar varav tre hade med sig sina fruar (Ernst Andersson, (Elsa) Olle Isakson (Greta) och Gunnar Åberg, (Meta). Hela resan finns nedskriven i Flygrevyn det året dvs eller året därefter. Reportern hette Harald i förnamn. Det är vad jag minns. Emellertid kan jag säga att vi åkte reguljärt till New York, hyrde en Gray Hound-buss som sedan tog oss till Washington, Lock Haven vid Delawarefloden Pennsylvania, Vero Beach, Florida, Cape Caneveral NASA, Florida, Orlando, Tampa, Florida, Dallas och Wichita i Arkansas och så därifrån åter till New York och flyget hem via Zurich. Vi besökte flygplanfabriker, diverse flygplatser och träffade mycket trevliga American private pilots. Busschauffören hade vi med oss fram till Orlando sedan flög vi reguljärt. Parentetiskt kan jag berätta att busschauffören var en personlighet i sig, trevlig att möta. Jag kommer inte ihåg vad som gällde chaufförer i USA på den tiden, men lindrigt uttryckt spottade han inte i glaset. Vi blev stoppade i en spärr och polisen ville att vi alla skulle gå ut och testas. Chauffören sa bara: "det är bara tokiga svenskar i bussen, det är ingen idé"- poliserna nöjde sig. De testade inte chauffören heller (han var mest lullig av alla). (Metas bildkommentarer) 1977: Medlemsantal 85 st. 5 flygplan. Flygtid 1013 tim, varav skolning 55 och hjälpflyg 177 tim. 2 flygplan sålda under året och ett st inköpt. 1978: Medlemsantal 78 st. 4 flygplan. Flygtid 804 tim, varav hjälpflyg 145 tim. Ett flygplan sålt och ett havererat. 1979: Medlemsantal 90 st. 2 flygplan. Flygtid 828 tim, varav hjälpflyg 90 tim. 17

18 1980: Medlemsantal 91 st. 3 flygplan. Flygtid 1220 tim, varav hjälpflyg 118 tim. Ett flygplan inköpt under året. 1981: Medlemsantal 90 st. 3 flygplan. Flygtid 1154 tim, varav hjälpflyg 111 tim. 1982: Medlemsantal 68 st. 3 flygplan. Flygtid 1166 tim, varav hjälpflyg 75 och uthyrning till Ö-viks flygskola 276 tim. 1983: Medlemsantal 71 st. 3 flygplan. Flygtid 1166 tim, varav hjälpflyg 65 tim och skolning 384 tim. 1984: Medlemsantal 72 st. 3 flygplan. Flygtid 1028 tim, varav hjälpflyg 72 tim och skolning 253 tim. 1985: Medlemsantal 70 st. 3 flygplan. Flygtid 848 tim, varav hjälpflyg 59 tim och skolning 104 tim. 1986: Medlemsantal 59 st. 3 flygplan. Flygtid 651 tim, varav hjälpflyg 94 tim och skolning 18 tim. 1987: Medlemsantal 58 st. 3 flygplan. Flygtid 685 tim, varav hjälpflyg 65 tim och skolning 37 tim. 1988: Medlemsantal (dokument saknas) 1989: Medlemsantal (dokument saknas) 1990: Medlemsantal 70 st. 3 flygplan. Flygtid 822 tim, varav hjälpflyg 16 tim. Under året har 5 personer från klubben varit i USA och bland annat besök Reno Air Race 1991: Medlemsantal 70 st. 3 flygplan. Flygtid 780 tim. Under året miste klubben ett flygplan på grund av ett fatalt haveri. 1992: Medlemsantal 60 st. 3 flygplan. Flygtid 631 tim, varav hjälpflyg 87 tim. Under året har ett flygplan köpts, som ersättning för fjolårets havererade. 1993: Medlemsantal (dokument saknas) 1994: Medlemsantal 57 st. (dokument saknas) 1995: Medlemsantal 58 st. 3 flygplan. Flygtid 474 tim, varav hjälpflyg 49 tim. 1996: Medlemsantal 51 st (dokument saknas) 1997: Medlemsantal 44 st. 4 flygplan. Flygtid 730 tim, varav hjälpflyg 108 tim. Byggandet av ny klubbstuga pågår. 18

19 1998: Medlemsantal 41 st. 3 flygplan. Flygtid 549 tim, varav hjälpflyg 15 tim. Byggandet av nya klubbstugan närmar sig färdigställande. 1999: Medlemsantal 40 st. 3 flygplan. Flygtid 613 tim, varav hjälpflyg 74 tim. Klubbstugan är ännu inte helt klar. 2000: Medlemsantal 43 st. 3 flygplan. Flygtid 440 tim, varav hjälpflyg 32 tim. Matrial till nya hangarportar anskaffat. Nya klubbstugan anses färdigställd. Flygskolningen åter igång. Första året med JAA-bestämmelser i Sverige. 2001: Medlemsantal 51 st. 3 flygplan. Flygtid 603 tim, varav hjälpflyg 86 tim och skolning 138 tim. Havsövervakningsflygning under året. Den under fjolåret återupptagna flygskolningen har resulterat i ett godkänt flygprov under året. 2002: Medlemsantal (dokument saknas) 2003: Medlemsantal 51 st. 3 flygplan. Flygtid 685 tim, vara hjälpflyg 61 tim och skolning 195 tim. Under året avled klubbens trogne ordförande, sedan 1968, Gunnar Åberg efter en tids svår sjukdom. Officiant vid begravningen var klubbmedlemmen och flygarbrodern Stig-Åke Lindgren. 2004: Medlemsantal 51 st. 3 st flygplan. Flygtid 685 tim varav hjälpflyg 73 tim och skolning 195 tim. Nya hangarportar tillverkade och monterade. Klubbstugan kompletterade med altan. 2005: Medlemsantal 53 st 2 st flygplan. 1 såld under året. Flygtid 598, vara hjälpflyg 117 tim. 2006: Medlemsantal 53 st. 2 flygplan. Flygtid 598 tim, vara hjälpflyg 117 tim och skolning xx tim. Under året har ett flygplan sålts. Fortsatt havsövervakningsflygning. 2007: Medlemsantal 61 st. 2 flygplan. Flygtid 641 tim, varav hjälpflyg 124 tim och skolning xx tim. Fortsatt havsövervakningsflygning. Skogsbrandflyget återupptas efter förra årets torra sommar, med ett antal stora skogsbränder. Dock blev årets skogsbrandflyg mycket begränsat på grund av det regniga vädret. Nytt internetbaserat bokningssytem infört. 2008: Medlemsantal 60 st. 2 flygplan. Flygtid 687 tim, varav hjälpflyg 120 tim och skolning xx tim. Under hösten hade vi besök från Luftfartsinspektionen för besiktning av våra flygplan. Detta var en bra grund för våra senare förberedelser inför nya rutiner, CAMO, för den årliga luftvärdighetsgranskningen. Beslut och avtal om inköp av nytt flygplan, en Cessna 182 med dieselmotor. 2009: Medlemsantal 64 st. 3 st flygplan. Köpet av Cessna 182 med dielsemotor slutförd under året. Flygtid 530 tim, varav hjälpflyg 118 tim. Ett muntligt, senare frångått av köparen, och ett skriftligt avtal med annan köpare av KMD. Leverans våren

20 Från några minnesvärda långresor som klubbmedlemmarna gjort till olika ställen i Europa, Först en lite hyllning till klubbens ordförande under många år Gunnar Åberg, han i skägg, som under slutet av 1970-talet initierade flera klubbresor till bland annat Hannover, London och Prag. Här tillsammans med Göran Knutsson och Eisten Nilsson under en Londonresa. Kartpreparering och andra förberedelser är ju en av dom dom tjusningarna med utlandsflygningar, här Gunnar och Göran. 20

21 Det var ju inte alla gånger som vädret var vackert, som här vid landningen i Amsterdam Att träffa andra klubbflygare under en utlandsresa leder nästa alltid till en trevlig stund, som här när Umeå och Piteåflygare träffades i Lybeck, på väg till Hannover. 21

22 Polen har också fått besök av Umeåflygare, där bland annat Stellan Nilsson och Stig Åke Lindgren varit med. 22

23 Ernst Andersson var en av klubbpionjärerna från återstarten av klubben 1958 och till i mitten av 1990-talet. Han ses är tillsammans med Gunnar Åberg studerandes en Glasair. Hösten 2006 har klubben sålt sin Turbo Arrow och här är Stellan Nilsson och Eisten Nilsson redo för leveransflygningen till Tyskland. Flygning ger ju möjligheten att åka dit det är behagligt väder. 23

24 Så här underbar kan en Norgeflygning vara, här Per Green under en flygning med Ultralätt från Umeå till Stavanger. 24

25 En resa med Ultralätt flygplan från Umeå till flygmässan i Friedrichshafen våren 2005 fick uppmärksamhet ibland annat VK med denna artikel. En mellanlandning under denna rea skedde i Stöln, i forna DDR, där Östtysklands flygbolag har landat med detta flygplan på ett 600 m långt gräsfält och sen ställt upp maskinen upp på en kulle och inrett den som kafé och informationslokal. Några av dom UL-flygplan som deltog i resan 2005, under ett nattuppehål där den lokala flygklubben hade ordnat plats en gammal Luftwaffehangar, stor så att vi nästa kunde flyga runt i den. 25

KSAK-M Västra Regionens möte den14mars i Borås, Viared.

KSAK-M Västra Regionens möte den14mars i Borås, Viared. KSAK-M Västra Regionens möte den14mars i Borås, Viared. Eddie Thore öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Det var det första mötet i regionen sedan Ingvar Langton slutade i mars månad 2014

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015

FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015 1 (5) DATUM VÅR REFERENS/MAIL/MOBIL SKOLTILLSTÅND 2015-01-01 Bror Tingvall/0705587912 SE-RF-01-142 FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015 DISTANSUTBILDNING - FLYGTEORI Nu kan vi erbjuda en distanskurs i flygteori

Läs mer

Medlemsantalet är c a 25 st. Klubben är medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben, vanligen kallat KSAK och bedriver utbildning för UL-B certifikat.

Medlemsantalet är c a 25 st. Klubben är medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben, vanligen kallat KSAK och bedriver utbildning för UL-B certifikat. Smålanda Flygklubb (SFK) Smålanda FK bildades 1985 och är en flygklubb främst för ultralätt flyg. Klubben är belägen vid fältet Kronobergshed som är ett grässtråk intill väg 126 mellan Alvesta och Moheda.

Läs mer

Nr 3 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Nr 3 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 info@lmfk.se, www.lmfk.se Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Flygnytt Nr 3 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

Årsmöte torsdag den 21/2 2013

Årsmöte torsdag den 21/2 2013 Årsmöte torsdag den 21/2 2013 Välkommen till sedvanlig årsmötesförhandling. Mötet startar kl 19:00 i klubbstugan. Kassören ordnar med lättare förtäring. Dagordning för årsmötet: 1. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år.

Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år. Norrköpings Automobil och Flygklubb Arbetsgruppen för framtida flygplansflotta November 2007 Inlämnad av: 44 personer, motsvarande ca 1 000 flygtimmar per år. Datum: 13 januari 2007 Dina synpunkter behandlas

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Nr 2 2008 www.lmfk.se info@lmfk.se

Nr 2 2008 www.lmfk.se info@lmfk.se Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 info@lmfk.se Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Flygnytt Nr 2 2008 www.lmfk.se info@lmfk.se Ordförande

Läs mer

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Senior 2000 kr 590 kr Segelflyget 900 kr Uppsala FK 110 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb 1 KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb Bakgrund Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, drabbas varje klubb vart tionde år Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap.

Läs mer

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr SSFK Avgifter 2015 Medlemsavgifter SSFK SSF/FSF Totalt Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr (Ordinarie medlem på samma adress som annan ordinarie

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN!

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN! HÄLSINGETIDNINGAR LÖRDAG 27 AUGUSTI 2011 24 SIDOR HEJ HÄLSING 2 Hanna gillar filmer med Julia Roberts MODE 8 9 Länge leve den klassiska handväskan KRÖNIKA 3 Med grusade drömmar om vinnarcirkeln ÄLSKADE

Läs mer

Uthyrningsbestämmelser

Uthyrningsbestämmelser 1 1. Allmänt Bestämmelserna gäller vid all flygning med LFKs flygplan och iakttagande av dessa utgör ett villkor för att få hyra flygplan. 2. Uthyrningsbestämmelser Flygplan får endast hyras av förare

Läs mer

FLYGBLADET. Planera och notera

FLYGBLADET. Planera och notera FLYGBLADET NR 3 2013 INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB Planera och notera 27/7 Nasco Yankee Meeting även den 26/7 pyssel på kvällen. Föranmäl på uppsatt lista i entrén för att vi får en bättre organisation.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÄLVSBY FLYGKLUBB 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÄLVSBY FLYGKLUBB 2014 2015-01- 31 1 (5) ÅRSREDOVISNING FÖR ÄLVSBY FLYGKLUBB 2014 Styrelsen för Älvsby Flygklubb avger härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret 2014, det 50:e verksamhetsåret sedan starten. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Välkommen till Linköping City Airport din flygplats! Den här dagen vill vi tillsammans med samarbetspartners och övriga verksamhetsutövare

Läs mer

5 Medlemsantal och nyblivna medlemmar (stående punkt)

5 Medlemsantal och nyblivna medlemmar (stående punkt) Sida 1 (5) Protokoll från styrelsemöte MFK Jupiter 2012-09-16 1 Tid och plats Tid: 2012-09-16 kl. 12.00 13.05 Plats: Fältet 2 Deltagare 2.1 Styrelse Marcus von Elling (ordförande) Anders Anderberg (vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall)

PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall) PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall) Huvudman: Sundsvalls Fallskärmsklubb Projektets namn: Elevstart i Sundsvall Projektansvarig: Jens Eklöf Nästa avstämning: den 6 Maj 2009 BAKGRUND Under 2008 satsade

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21.

Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21. Hkp 3 Agusta Bell 204 B vid F 21. Helikoptern konstruerades av Bell Helicopter Company i slutet av 50-talet och blev känd som UH-1 eller Huey under Vietnamkriget. I början av 60-talet köpte Flygförvaltningen

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2005-06-30 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2008-06-01 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Det har inträffat en del mindre incidenter med flygplanen. Påminnelse skickas ut om instruktion vid anmärkningar i logboken. Ansvarig K.

Det har inträffat en del mindre incidenter med flygplanen. Påminnelse skickas ut om instruktion vid anmärkningar i logboken. Ansvarig K. Protokoll fört vid Aeroklubbens styrelsemöte 2017-10-03 i klubblokalen Närvarande Ledamöter: Måns Theorin, Jan Åke Lindberg, Karl Johan Brugård, Martin Stomberg, Carl Johan Ström, Suppleanter: Övriga:

Läs mer

Nr 2 2006. Ordföranden har ordet. Styrelsen informerar. Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb

Nr 2 2006. Ordföranden har ordet. Styrelsen informerar. Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 swebos@)telia.com Nr 2 2006 Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Flygnytt Ordföranden har ordet Hej!

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

FLYGBLADET PLANERA OCH NOTERA. Årsmöte motor 5/3 Årsmöte Eugén 84 10/3 Årsmöte segel 12/3 Årsmöte HS 26/3 Alla årsmöten börjar klockan 19.00.

FLYGBLADET PLANERA OCH NOTERA. Årsmöte motor 5/3 Årsmöte Eugén 84 10/3 Årsmöte segel 12/3 Årsmöte HS 26/3 Alla årsmöten börjar klockan 19.00. FLYGBLADET NR 1 2014 INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB PLANERA OCH NOTERA Årsmöte motor 5/3 Årsmöte Eugén 84 10/3 Årsmöte segel 12/3 Årsmöte HS 26/3 Alla årsmöten börjar klockan 19.00. Uppstartsmöte

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Ulf Nilsson Erika Karlsson

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 info@lmfk.se, www.lmfk.se Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Flygnytt Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats

Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats 1. Ljungbyhed Flygklubb hälsar välkommen och presenterar klubben Bengt Olofsson från Ljungbyheds Flygklubb hälsade

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Segelflyg en sport som passar alla!

Segelflyg en sport som passar alla! Segelflyg är en sport där du i ett segelflygplan blir uppbogserad av ett motorflygplan till 500-1000 meters höjd och där utnyttjar du uppåtvindar s.k. termik vilket bildas när solen lyser på en markyta.

Läs mer

Stödmedlem 200kr Önskas Segeflygsport skall 130 kr adderas

Stödmedlem 200kr Önskas Segeflygsport skall 130 kr adderas Flygpriser 2010 Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Anmärkning Senior 2000kr 570 kr Segelflyget 600 kr Uppsala flygklubb 630 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200 kr Uppsala

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

PROTOKOLL. Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP) Styrelsen. sidan. Saken Styrelsemöte sidan 1 (5 ) Tid klockan

PROTOKOLL. Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP) Styrelsen. sidan. Saken Styrelsemöte sidan 1 (5 ) Tid klockan 1 Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP) Styrelsen PROTOKOLL sidan Saken Styrelsemöte sidan 1 (5 ) Tid 2015-06-09 klockan 09.30-14.15 Plats Polishuset, rum 6532, Ernst Fontells Plats, Göteborg Närvarande

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Checklistan. Kontaktperson: Hans Linden Skördevägen 138, 352 53 Växjö Tel 819 71 eller 070-380 34 54 e-post: hans.linden@musiker.

Checklistan. Kontaktperson: Hans Linden Skördevägen 138, 352 53 Växjö Tel 819 71 eller 070-380 34 54 e-post: hans.linden@musiker. C HECKLISTAN med Klubbinformation Kontaktperson: Hans Linden Skördevägen 138, 352 53 Växjö Tel 819 71 eller 070-380 34 54 e-post: hans.linden@musiker.nu MAJ - JUNI 2004 Rolf Björkman på besök i Växjö:

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 15 april samt genom anslag i Hamnstugan den 15 april.

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 15 april samt genom anslag i Hamnstugan den 15 april. Sida 1 av 5 1. Mötet öppnas Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Fråga om mötets stadgeenliga kallande Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Slutrapport RL 2011:13

Slutrapport RL 2011:13 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:13 Olycka med flygplanet SE-MBZ på Morups flygfält, N län, den 9 maj 2011 Diarienr L-38/11 2011-10-06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Anmälningsavgifter deltagare: Medlem 5600:- Ej medlem 7300:- Företagsabonnent 6000:- Värdkommun/Sundsvall/Timrå/ Nordanstig 2750:- Statliga

Läs mer

Söndag 30 oktober, kl Idrottens Hus Stockholm. Yvonne Mattsson Lena Johnsson Johnny Pettersson Lars Henriksson Peter Hoxell Stig Thybelius

Söndag 30 oktober, kl Idrottens Hus Stockholm. Yvonne Mattsson Lena Johnsson Johnny Pettersson Lars Henriksson Peter Hoxell Stig Thybelius Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 7/05 Tid och Plats Söndag 30 oktober, kl 09.00 Idrottens Hus Stockholm Närvarande ledamöter Åke Hansson, förbundsordförande Yvonne Mattsson Lena Johnsson Johnny

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg

Verksamhetsberättelse. Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg Verksamhetsberättelse Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg 2012 Sammanfattning av året: Totalt har 14 792 hopp genomförts i klubbens regi. FKCG stod som arrangör för SM. Utöver SM organiserades 10 olika event

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Postort. Byggnad 1 (primär byggnad); Byggnad 2 (sekundär byggnad);

Postort. Byggnad 1 (primär byggnad); Byggnad 2 (sekundär byggnad); Avtal om fastighetsanslutning Omtecknande av befintligt avtal 2013-07-28 Avtalet är upprättat mellan Wemboönets ekonomiska förening med organisationsnummer 769621-5651 (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

19 Val av Sekreterare för mötet. Till sekreterare för mötet valdes Magnus.

19 Val av Sekreterare för mötet. Till sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 05/10 Datum: 2010-04-26 Närvarande: Mats Hult, Jonsson,Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm och Sandberg. Frånvarande:Annikki Nilsson. (Fr o m punkt 13 var Owe frånvarande

Läs mer

Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23

Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23 Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23 Klubbhandbok för Sundsvalls Flygsällskap Lokala föreskrifter samt boknings- och flygföreskrifter. 1. Bas SFS använder

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Statistik Segelflyget

Statistik Segelflyget Statistik Segelflyget Statistik, flygsäkerhet verksamhetsåret 2013 Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyginspektör Statistik 2013 - ett positivt år! Bra väder Ökat antal flygningar och flygtimmar Ökad

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer