Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning:"

Transkript

1 1

2 2

3 Innehållsförteckning: Återblick till klubbens första tid... 4 Återblick i styrelseprotokoll Senare delen av 1970 talet talet talet talet Axplock ur verksamhetsberättelserna för tiden Från några minnesvärda långresor som klubbmedlemmarna gjort till olika ställen i Europa,. 20 Flygelever Den sanna glädjen med klubbflyg Några situationsbilder från klubbens hjälpflygverksamhet Från några flygdagsbesök En mekanikers normala arbetsmiljö Framtida utmaningar och möjligheter

4 Återblick till klubbens första tid. Inför 50-årsjubileet skrev Ture Månsson en förnämlig minnesskrift för åren 1940 till Delar ur den minnesskriften förtjänar att citeras i denna sammanställning som huvudsakligen behandlar tiden från mitten av 1970-talet till och med Ett för oss mycket uppskattat bidrag till vår historieskrivning fick vi nyligen av sonen till en av klubbens medlemmar under åren 1945 till Stort tack till Per Lundberg för ditt arbete med att digitalisera din fars, Gunnar Lundbergs foton. Ur minnesskriften: Västerbottens flygentusiaster bildade sin klubb den 20 juni 1940 enligt inskriptionen på den klubbnål som motorflygchefen Ernst Andersson har i sin ägo Redan 1941 finns Umeå Flygklubb med i KSAK och den stöttas av många kända näringsidkare i Umeå med omnejd Under 1940 och 1950 talet hade klubben sin verksamhet på flygfälten i Olofsfors och Vännas samt vintertid på Umeälvens is. Segelflygvinschen bjöd på både avkoppling och tid för den motorintresserade Flygning skedde huvudsakligen med glid och segelflygplan, men även modellflygverksamhet var en viktig del för dåtidens flygentusiaster. Flygintresserade arbetsgivare stöttade sina anställdas flygintresse på många olika sätt. Modellflygtävling i Östersund. Under 1940 och 50-talet var ponn och skidförsedda flygplan vanligt förekommande. Besök av dessa flygplan i Umeå bidrog på flera sätt, ibland med lite spektakulärainslag, till att väcka flygintresset. 4

5 En Nourdyn Norseman genom Umeälvens is i mars

6 Nourdyn Norseman på besök i Umeå 1949 Verksamheten präglades dock för det mesta av trevligt umgänge, gott kamratskap och fina flygupplevelser vilket kan ses på medlemmarnas förnöjda miner när dom får vistas bland flygetyg av allehanda slag. Gunnar Lundberg 6

7 Modellflygentusiaster på Umeälvens is Modellflygträff i Örnsköldsvik 7

8 Modig vid Cuben. (Troligen Erik Modig som sen blev klubbens ordförande och känd företagare i Umeå) På grund av några olyckor och haverier så mattades dom första entusiasternas intresse under slutet av 1940-talet och 1952 upphörde verksamheten för en tid. Diskussionerna om var Umeå flygplats skulle ligga pågick redan 1945, då staten hade beviljat medel för att sätt igång byggande av ett trafikflygfält på ett 400 tunnlad stort område söder om Umeälven som staden och landstinget hade köpt in låg området i vanhävd eftersom något flygfältsbygge inte kommit igång påbörjar några klubbmedlemmar, efter tillstånd från stadsingenjör Nils Orring, att röja ett flygstråk på Alvik ungefär där nuvarande taxibana D ligger. Umeå Flygklubb är alltså pionjärerna på Umeå City Airport. Företrädarna för Umeå flygklubb fortsatte att aktivt verka för tillkomsten av en trafikflygplats i Umeå och 1962 hade man tillsammans med styrande i staden och andra myndigheter nått målet. I samband med invigningen av flygplatsen, den 27 maj 1962, var Umeå Flygklubb medarrangör i den flygdag som då anordnades. Överskottet, kr, från den flygdagen utgjorde ett nödvändigt och välkommet tillskott till klubbens framtida verksamhet. Detta är bara ett exempel på den betydelse som flygklubbsmedlemmar haft för utvecklingen av reguljärflyget. Flera exempel finns hos andra flygklubbar i Norrland. Allmänflygets betydelse för reguljärflyget är också belyst i en nyligen utkommen EU-rapport. Klubbens nuvarande hangar projekterades under våren 1963, byggdes i huvudsak under sommaren och hösten 1963 och färdigställdes våren Virke, skog på rot, hade skänkts av MoDo, Bowaters och Skogsägarföreningen. Sågverken kring Umeå ställde upp med sågning sedan klubbmedlemmarna fraktat dit timret. Totalkostnaden för hangaren var kr inkl klubbmedlemmarnas arbetsinsatser. 8

9 Klubbens hangar byggd 1964, väggarna plåtklädda Med originalportarna som var en diskussionsfråga i många år slutet av 1900-talet och första åren Återblick i styrelseprotokoll Senare delen av 1970 talet 1976 hade klubben 4 flygplan och egen skolverksamhet planerade J-E Lundholm att starta flygskolning i egen regi, vilket kom att påverka klubben på många sätt, bland annat frågan om hur många flygplan man skulle ha. Klubbstyrelsen jobbade med målsättningen att hitta bra samarbetsformer med J-E Lundholms flygskola budgeterade klubben med 1300 tim flygtid. Man beslutar också att annonsera ut två st flygplan, HZ och CV till försäljning. I mars 1977 godkänns försäljningen av SE-FHZ till Luleå flygklubb. I april 1977 noteras att klubbens ekonomi är ansträngd delvis beroende på lågt flygtidsuttag och ökade kostnader för landningskorten, och att några medlemmar ännu inte ställt upp med beslutade medlemslån om 2000 kr deltar klubben i Noliamässan och ordnar ett FLY IN. I juni 1977 diskuteras plåtbeklädnad av hangarens väggar. I juli 1977 diskuteras inköp av nya flygplan. Klubben har då 2 st PA och en PA28 Arrow 180. Den 12 juli 1977 sker ett haveri med GBR på Varbergs flygplats som leder till skador på landställ och vinge. I augusti 1977 skrivs avtal om försäljningen av SE-FCV, PA28 Arrow 180 till en privatperson i Norrtälje. För 1978 budgeteras med 1200 tim flygtid och timpriset bestäms till 140 kr/tim. I augusti 1977 beställs SE-GBP, PA28-151, för omedelbar leverans från NYGE. Kostnad kr. Deltagandet i Nolia 1977 gav ett överskott om 6400 kr. I september 1977 väcks fråga om en klubbresa till USA sägs samarbetsavtalet med J-E Lundholm upp. Flygtiden 1977 blev 1013 tim. I februari 1978 beslutas om att alla medlemmar skall erlägga ett stående förskott om 3000 kr. I mars 1978 väcks idéerna om en flygning till flygmässan i Hannover. 9

10 I maj 1978 beslutas om försäljning av SE-GBP, PA28-151, och i juli är försäljningen klar. Pris kr. I augusti 1978 har Göran Knutsson hittat ett relativt billigt parti plåt för att klä hangarväggarna med. I styrelseprotokollet från finns en notering om ett haveri med SE-GPB. Någon hade missbedömt en landning i Gargnäs och åkt ut i vattnet. Den 20 sept 1978 beslutas att köpa SE-GVF, PA Beslut om timpris 130 kr/tim flög klubben 106 tim skogsbrandbevakning. Medlemsantalet var 74 st. Under 1977 och 1978 ordnas ett antal klubbaktiviteter såsom resa till Sundsvall kontrollcentral, flygningar till Finland och landningsövningar talet. För 1980 budgeterades med 800 flygtid. I maj 1980 beslutar styrelsen att utöka verksamheten att också innefatta handel med värdepapper, och omedelbart köpa 200 premieobligationer som säljs i juni. I juni 1980 beslutas om köpa av SE-GVS, PA I oktober 1980 var klubbens ekonomi så ansträngd att 3 klubbmedlemmar måste ställa upp och låna ut kr var. Efterföljande möten visar att likviditeten i klubben är tillfredställande. Maj 1981 uppstår problem med ränta på medlemslån, efter dom i regeringsrätten. Diskussion om alternativt finansieringssystem påbörjas. Beslut om stående förskott om 2000 kr tas i september var flygtiden 1134 tim. I januari 1982 diskuteras i vilken omfattning klubben skall delta i skogsbrandflyget utifrån att det föregående år blev lite flygning och att bokning för brandflyg låser ett flygplan utan garanti för någon ersättning. Vid mötet noteras att klubbens mekaniker och tekniske chef avlidit. Vid samma möte inleds också samarbete med Ö-viks segelflygskola i och med uthyrning av hangarplats till ett motorsegelflygplan. Samarbete har inletts med Ö-viks flygskola, i form av flygplanuthyrning har Assar Fältén börjat som mekaniker hos Umeå Flygklubb. Vid samma möte diskuteras också Ultralättflyg inom klubben, men på grund av haverifrekvenser och försäkringspremier så beslutas att inte skaffa något UL-flygplan. Brandflyget 1982 gav 54 tim flygning. I januari 1983 hade klubben fordringar på kr i form av obetalda flygräkningar och medlemsavgifter. Under våren 1983 påbörjas förberedelserna för 25-årsfirande, som sen visade sig bli ett 50- årsfirande när hela klubbhistorian studerats. Första träff om IFR-utbildning beslutas vid oktobermötet flög klubben 1127 tim, fördelat på 3 flygplan. Juni 1985 beslutas om höjning av stående förskottet till 3000 kr. Tryckningen av 45-års-jubileums-skriften blir klar under juni Jubileumsfest bestäms till den 28 september. 10

11 Brandflyget 1985 blev 148 tim i länet, vara Umeå FK fick 26 tim. Bottenrekord. Beslut om att skapa en självriskfond tas i april Årsavgiften till fonden är 200 kr/medlem. Medlem som vill stå utanför denna fond får själv stå för självrisken på kr. En regning sommar 1987 gav 7 tim brandflyg. Totalkostnad för motorbyten på GVF och GVS som utfördes under våren och sommaren 1987 blev kr. Flygpriser från den 1 jan 1988: GBR 350 kr/tim, GVS och GVF 400 kr/tim. Detta sedan bränsleskatten slopats från den 1 juli 1987, vilket sänkte timpriset med 80 kr/tim. I början av 1988 påbörjas datorisering av klubbens administration. Under våren 1988 noteras att Umeå Flygkola kanske kommer att upphöra. Frågan väcks om hur klubben kan ordna skolning i egen regi flögs 62,5 tim skogsbrandbevakning med Umeå flygklubbs flygplan. Budget för flygtimmar. Från ock med den 1 dec 1988 har Kiruna Flygskola en filial i Umeå, hos Lapplandsflyg. I augusti 1989 diskuteras fastskruvning av plåten på hangartaket. Med anledning av klubbens 50-årsjubileum 1990 planeras en USA-resa. I oktober diskuteras byte av flygplan utifrån en offert från NYGE på en ny Archer för kr, och försäljning av GVF för Mellanskillnaden ansågs för stor. I november 1989 beslutas om att alla medlemmar debiteras 200 kr vid årets början och som sen kan återfås i form av flygtid om 5 tim arbetsinsats fullgörs talet. Flygtidsbudget för 1990: 700 tim. I maj 1990 har Kiruna Flygskolas verksamhet i Umeå upphört. Undersökning pågår om samarbete med flyglärare från Sundsvall. I Juni 1990 beslutas om utbyggnad av hangaren så att utrymmena för servicearbeten förbättras. Utbyggnaden föranledd av flera rangerskador på flygplanens sidoroder, som stött emot bakomvarande flygplans propeller. Utbyggnaden av hangaren är i stort sett färdig i slutet av oktober 1990, trots att bara ett fåtal klubbmedlemmar ställt upp och hjälpt till. Den 27 oktober 1990 ordnade klubben en jubileumsmiddag, 50 år, med god uppslutning. Det ekonomiska läget inför 1991 bedöms som osäkert, varför budgeten baseras på 700 tim flygtid. Under senare delen av 1980-talet har instrumentering och radioutrustningen i klubbens maskiner moderniserats. I januari 1991 påbörjas diskussionen kring nya hangarportar. I mars 1991 så fortfarande inte fråga om flygskolning fått någon bra lösning. Ett samarbete med Luleå Flygklubb diskuteras. Under sommaren 1991 deltog ett antal klubbmedlemmar i en Billjudsdag i Umeå. Detta inbringade 5000 kr till klubbkassan. I augusti 1991 har klubbens ekonomi förbättrats så att fördelaktiga placeringar av likvida medel diskuteras. Den 2 november ägnades en stor del av styrelsemötet till diskussion kring det nyligen inträffade haveriet med SE.GVF, där en klubbmedlem på ett flagrant sätt brutit mot gällande regler om minimiflyghöjd mm. Hade kolliderat med en elledning över Umeälven i Granö. 3 omkomna och 1 allvarligt skadad. Den 8 mars 1992 presenteras ritningsförslag på nya hangarportar. Kostand kr. Beslut att avvakta besiktning av liknande portar som byggs någonstans i Norrbotten. I april 1992 är köpet av SE-KMD, en PA Archer, klart. Detta föranleder en diskussion om det ekonomiska läget. 11

12 Deltagandet i flygdagen den 3 maj 1992 i samarbete med RBU gav ett tillskott om 8000 kr till klubbkassan. Diskussionen om hangarportarna fortsätter. I maj 1992 flögs 60 timmar skogsbrandflyg. I Juni 1992 informerar klubbens ordförande, Gunnar Åberg, om sina planer att köpa en PA28 Turbo Arrow, å grund av önskemålet att ha en snabb maskin för sina tjänsteresor. Avtal träffades senare om administration i klubbens regi, som tillförde klubben 50 kr per flygtimma. I augusti 1992 är klubben skuldfri i och med att slutlikvid för SE-KMD erlagts. I oktober 1992 har 10 medlemmar meddelat att dom inte avser förnya medlemskapet för kommande år. Flyttning från orten samt åldersskäl. Flygtiden 1992 blev 631 tim, dvs 96 timmar under budget. Brandflyget under 1993 genererade 24 tim flygning. I maj 1994 pågår planeringen inför kommande flygdag den juni. Överskottet från flygdagen blev 5000 kr, vilket ses som ett bra resultat med hänsyn till det klena publikintresset. Under sommaren 1994 flög klubben 144 timmar skogsbrandbevakning. I november 1994 fanns återigen bränslebeskattning som ett hot mot verksamheten. Detta aktualiserade åter igen frågan om UL-verksamhet i klubben. I mars 1995 har man fått ordning på medlemmarna så att inga större utestående fordringar finns. Hangarportarna diskuteras fortfarande och utredning om lättmetallportar initieras. I maj 1995 kommer frågan om ett datorbaserat bokningssytem upp för första gången. Detta får väl ses som klubbens inträde i IT-åldern. I augusti 1995 beslutas ge Assar Fälten uppdraget att konstruera nya hangarportar. Samtidigt påbörjas diskussionerna om ombyggnad/utbyggnad av klubbstugan. Brandflyget under 1995 gav 29 tim för Umeå Flygklubb. På grund av att dom nya hangarportarna inte färdigställts under 1995 så har Umeå kommun informerat om att det utlovade bidraget på 6000 kr riskerade att frysa inne. I december 1995 beslutas om installation av ett datorbaserat bokningssystem. I januari efterträder Stellan Nilsson Sven Andersson som kassör. Den 31 maj 1996 drabbas klubben av en stor förlust då den mångårige motorflygchefen och klubbens allt i alla, Ernst Andersson avlider efter en tids sjukdom. Vid styrelsemöte den 9 juni 1996 utses Eisten Nilsson till teknisk chef och biträdande motorflygchef. I april 1997 har klubben köpt Gunnar Åbergs Turbo Arrow, har med detta ett mycket bra reseflygplan. Olika alternativ för rangervagnar har också undersökts, men något prisvärt alternativ har inte hittats. I juni 1997 hade bygget av nya klubbstugan påbörjats. Problemen med dom gamla hangarportarna började bli akut. Utredning om olika alternativ initierades. I augusti 1997 kan konstateras att intresset bland klubbmedlemmarna för brandflyg inte varit speciellt stort. Bygget av nya klubbstugan fortskrider. Den 19 okt 1997 beslutas om att nya hangarportar skall monteras och vara klara till våren. Dessutom skall strålkastare med rörelsedetektor monteras i anslutning till hangarens gångdörr. Beslut tas också om arbetsgrupper för skötsel av vissa arbetsuppgifter såsom skötsel av flygplan, hangar och klubbstuga. I oktober 1997 tas också beslut om att påbörja flygutbildning i samarbete med Ö-viks flygskola. Vi sköter teoriutbildningen. Vid mötet i december 1997 diskuteras framtida dieselmotoralternativ för bland annat GBR. Under våren 1998 påbörjas försäljning av GBR. I maj finns 2 st intressenter. Diskussionerna om hangarportar och rangerhjälpmedel fortsätter. 12

13 Oktober 1998, arbetet med nya klubbstugan pågår. El är nu inkopplad. Beräknas klar under hösten. Mötet den 8 november 1998 bestämmer att gamla klubbstugan inte varmhålls under vintern. Rivning beräknas ske våren 1998, sedan farligt avfall sorterats bort och eventuella nyttigheter tagits till vara. I december 1998 har flygplatsen färdigställt monteringen av kodlås på vår gånggrind. I och med detta bör tidigare problem med att grinden stått öppen för obehöriga vara avhjälpt. Klubben har bistått flygplasen med grävning och läggning av kabelskyddsrör för elkablar till kodlåsningen. Uppgörelsen träffad i samband med diskussioner om byggandet av nya klubbstugan i anslutning till hangaren. För 1999 budgeteras med 600 flygtimmar. En sänkning med 100 tim jämfört med Med anledning av skada på vingframkant på KMD så uppstår vid styrelsemötet den 16 maj 1999 en diskussion om vilka självriskbelopp som medlem skall betala vid skada som orsakas på grund av oaktsamhet eller slarv. Beslutas att förorsakande pilot betalar upp till kr samt 10% av beloppet mellan och kr, alltså maximalt kr. Klubbens självrisk är kr talet. Behovet att komma igång med skolning bedöms i början av 2000 som akut med hänsyn till behovet av yngre medlemmar. I maj 2000 finns kursplaner för flygutbildning enligt dom nya JAA-reglerna utarbetade och ansökan om skoltillstånd är inskickat. I augusti 2000 har klubben, genom Gustav Billman, fått tillstånd för PPL-utbildning. Beslut om inköp av material till nya hangarportarna tas också. I november 2000 har vi 10 elever som läser flygteori hos oss. I december hade elevantalet utökats till 15 st, varav 3 st avser skola UL. Samtidigt pågick också bygget av ett UL-flygplan typ Jabiru, under ledning av Gustav Billman tillsammans med 4 delägare. Klubben hade i detta läge inget engagemang i UL-verksamheten. I april 2001 inleds klubbens förberedelser för Havsövervakning på uppdrag av Marinen. Denna flygning sker i FFK-regi. Den 7 oktober 2001 beslutas om köpa av lilla hangaren av Ove Nordlander. I november 2001 diskuteras om klubbinfo i fortsättningen kan skickas via e-post, som börjat bli det moderna informationssystemet. Värmkabel på vattenledningen till klubbstugan gör att vi har tillgång till vatten hela vintern. December 2001; flygplatsens brandkår är intresserade att använda gamla klubbstugan som övningsobjekt. Februari 2002 konstateras att havsövervakningen gett ett bra tillskott till klubbkassan. Diskussion om försäljning av SE-KKV, Turbo Arrowen, inleds i februari 2002, föranlett av att Gunnar Åberg går i pension våren 2003 och då bedöms flygtidsuttaget på KKV minska drastiskt. Den 11 maj 2003 beslutas att all klubbinformation skicka via e-post i stället för via regelbunda INFO-utskick. Den 24 augusti 2003 diskuteras motorbyte på KKV, föranlett av korrosionsskada på kamaxeln. I april 2004 finns en konkret tidplan för byte av hangarportar. Plats för tillverkning av dom nya portarna har ordnats hos Robotcenter Norr. I maj 2004 tas beslut om uppdatering av avioniken i KMD, i form av installation av en Garmin 430 och byte av audiopanel till Garmin 340. Denna uppdatering är möjlig tack vare 13

14 senaste årens FFK flygningar och att klubben sedan Gunnar Åbergs mångåriga tid som ordförande har en sund ekonomi, som förvaltas på ett bra sätt av den nya styrelsen under ledning av ordföranden Christer Öhgren. Under slutet av 2004 tas beslut om försäljning av KKV. Under 2005 genomfördes en skogsbrandflygning, på beställning direkt från Umeå brandförsvar. Flygplatsens brandförsvar verkställer sin övning med gamla klubbstugan_ Från klubbstugans tak flyger glödande papprester som antänder vingar på fallskärmsklubbenas AN2:a. September 2005 har klubben en fungerande bredbandsanslutning i klubbstugan. Tidigare under hösten har kontakt tagits med Andersson aircraft för försäljning av KKV. Miljöfrågorna börjar komma mer och mer i fokus, och som ett litet led i detta så har klubben tecknat ett miljöavtal med Umeå Flygplats som ger klubben rätt att nyttja flygplatsens miljöstation. Under 2005 och 2006 diskuteras om klubben skall tillhandahålla någon typ av hjälpmedel, databas, för medlemmarnas uppföljning av dom olika giltighetstider, cert, medical, rating mm, som har tillkommit efter 2000 i och med övergången till JAA och senare EASA certifikat. I augusti 2006 är KKV levererad till köpare i Tyskland. Dock kvarstår en fråga kring om installerad propeller är godkänd i Tyskland. Affären slutförd i november I oktober 2006 beslutas om 50 kr/tim i prissänkning från den 1 november på grund av lägre bränslepris Beslut om uppgradering av avioniken i GVS, till Garmin 430 och Garmin 340 audiopanel tas i november Från 2006 och framåt är läckagen i hangartaket en återkommande fråga. Under 2007 byts alla Milleniumcylindrar på GVS mot Lycoming originalcylindrar, efter 1600 tim gångtid. Vi har sen motorbytet haft återkommande problem med läckage. I mars 2008 diskuteras köp av nytt flygplan, Cessna 152 eller Cessna 182. Även UL diskuteras. Försvaret har ekonomiska problem varför man aviserat minskningar av havsövervakningsverksamheten i FFK-regi, för vår det från en flygning per vecka till en flygning per månad. I maj 2008 presenterar en projektgrupp idéer kring framtida flygplaninnehav, i korthet köp av en Cessna 182 med dieselmoter, sälja KMD och hyra in en UL-maskin. Skall presenteras för medlemmarna vid ett medlemsmöte den 17 sept. 14

15 Hösten 2008 åker 3 medlemmar, Jan-Åke, Stellan och Eisten till Norge för att titta på en Ce ssna 182 med SMA-diesel. I november 2008 är ett muntligt avtal om köpa av denna Cessna klart. Samtidigt tas beslut om försäljning av KMD. I mars 2009 har vi den nya Cessnan hos Dansk Flyelektronk i Roskilde, för instrument och avionikkomplettering. Beslut tas om inhyrning av ett UL-plan, Jabiru, från den 1 april. Klubben bidrar med ersättning för kaskoförsäkringen. I april 2009 har vi en medlem, Per Green, anmäld till UL-lärarkursen. Förberedelser för tekniska kurser om vår nya dieselmaskin pågår. Vid telefonmöte den 29 april 2009 accepterar klubben det bud, kr, som Feringe Flygklubb lämnat på KMD. På grund av oenighet i deras styrelse så blev det sen ingen affär. I Juni 2009 hälsas Per Green välkommen som ny UL-instruktör. Svenskregistreringen av Cessnan är i slutskedet. Bilder på luftvärdighets och registreringsansökningar 15

16 I augusti 2009 deltar klubben tillsammans med segel, fallskärm och modell i Idrottens dag på Noliamässan. Senare arrangerar klubbarna en dag med Öppet hus på flygplatsen. I september 2009 presenteras idéer till en ny hangar, med karusell för flygplanen. Ses i ett femårsperspektiv. Vädermässigt bjöd 2009 på 2 riktigt dåliga avslutningsmånader. 16

17 Axplock ur verksamhetsberättelserna för tiden : Medlemsantal 98 st. 4 flygplan. Flygtid 1928 tim, varav skolning 750 och hjälpflyg 226 tim. Klubbresa till USA och bland annat besök hos Cessna och Piper. Ett gruppfoto av de som följde med på en månads studieresa till USA. De flesta var klubbmedlemmar varav tre hade med sig sina fruar (Ernst Andersson, (Elsa) Olle Isakson (Greta) och Gunnar Åberg, (Meta). Hela resan finns nedskriven i Flygrevyn det året dvs eller året därefter. Reportern hette Harald i förnamn. Det är vad jag minns. Emellertid kan jag säga att vi åkte reguljärt till New York, hyrde en Gray Hound-buss som sedan tog oss till Washington, Lock Haven vid Delawarefloden Pennsylvania, Vero Beach, Florida, Cape Caneveral NASA, Florida, Orlando, Tampa, Florida, Dallas och Wichita i Arkansas och så därifrån åter till New York och flyget hem via Zurich. Vi besökte flygplanfabriker, diverse flygplatser och träffade mycket trevliga American private pilots. Busschauffören hade vi med oss fram till Orlando sedan flög vi reguljärt. Parentetiskt kan jag berätta att busschauffören var en personlighet i sig, trevlig att möta. Jag kommer inte ihåg vad som gällde chaufförer i USA på den tiden, men lindrigt uttryckt spottade han inte i glaset. Vi blev stoppade i en spärr och polisen ville att vi alla skulle gå ut och testas. Chauffören sa bara: "det är bara tokiga svenskar i bussen, det är ingen idé"- poliserna nöjde sig. De testade inte chauffören heller (han var mest lullig av alla). (Metas bildkommentarer) 1977: Medlemsantal 85 st. 5 flygplan. Flygtid 1013 tim, varav skolning 55 och hjälpflyg 177 tim. 2 flygplan sålda under året och ett st inköpt. 1978: Medlemsantal 78 st. 4 flygplan. Flygtid 804 tim, varav hjälpflyg 145 tim. Ett flygplan sålt och ett havererat. 1979: Medlemsantal 90 st. 2 flygplan. Flygtid 828 tim, varav hjälpflyg 90 tim. 17

18 1980: Medlemsantal 91 st. 3 flygplan. Flygtid 1220 tim, varav hjälpflyg 118 tim. Ett flygplan inköpt under året. 1981: Medlemsantal 90 st. 3 flygplan. Flygtid 1154 tim, varav hjälpflyg 111 tim. 1982: Medlemsantal 68 st. 3 flygplan. Flygtid 1166 tim, varav hjälpflyg 75 och uthyrning till Ö-viks flygskola 276 tim. 1983: Medlemsantal 71 st. 3 flygplan. Flygtid 1166 tim, varav hjälpflyg 65 tim och skolning 384 tim. 1984: Medlemsantal 72 st. 3 flygplan. Flygtid 1028 tim, varav hjälpflyg 72 tim och skolning 253 tim. 1985: Medlemsantal 70 st. 3 flygplan. Flygtid 848 tim, varav hjälpflyg 59 tim och skolning 104 tim. 1986: Medlemsantal 59 st. 3 flygplan. Flygtid 651 tim, varav hjälpflyg 94 tim och skolning 18 tim. 1987: Medlemsantal 58 st. 3 flygplan. Flygtid 685 tim, varav hjälpflyg 65 tim och skolning 37 tim. 1988: Medlemsantal (dokument saknas) 1989: Medlemsantal (dokument saknas) 1990: Medlemsantal 70 st. 3 flygplan. Flygtid 822 tim, varav hjälpflyg 16 tim. Under året har 5 personer från klubben varit i USA och bland annat besök Reno Air Race 1991: Medlemsantal 70 st. 3 flygplan. Flygtid 780 tim. Under året miste klubben ett flygplan på grund av ett fatalt haveri. 1992: Medlemsantal 60 st. 3 flygplan. Flygtid 631 tim, varav hjälpflyg 87 tim. Under året har ett flygplan köpts, som ersättning för fjolårets havererade. 1993: Medlemsantal (dokument saknas) 1994: Medlemsantal 57 st. (dokument saknas) 1995: Medlemsantal 58 st. 3 flygplan. Flygtid 474 tim, varav hjälpflyg 49 tim. 1996: Medlemsantal 51 st (dokument saknas) 1997: Medlemsantal 44 st. 4 flygplan. Flygtid 730 tim, varav hjälpflyg 108 tim. Byggandet av ny klubbstuga pågår. 18

19 1998: Medlemsantal 41 st. 3 flygplan. Flygtid 549 tim, varav hjälpflyg 15 tim. Byggandet av nya klubbstugan närmar sig färdigställande. 1999: Medlemsantal 40 st. 3 flygplan. Flygtid 613 tim, varav hjälpflyg 74 tim. Klubbstugan är ännu inte helt klar. 2000: Medlemsantal 43 st. 3 flygplan. Flygtid 440 tim, varav hjälpflyg 32 tim. Matrial till nya hangarportar anskaffat. Nya klubbstugan anses färdigställd. Flygskolningen åter igång. Första året med JAA-bestämmelser i Sverige. 2001: Medlemsantal 51 st. 3 flygplan. Flygtid 603 tim, varav hjälpflyg 86 tim och skolning 138 tim. Havsövervakningsflygning under året. Den under fjolåret återupptagna flygskolningen har resulterat i ett godkänt flygprov under året. 2002: Medlemsantal (dokument saknas) 2003: Medlemsantal 51 st. 3 flygplan. Flygtid 685 tim, vara hjälpflyg 61 tim och skolning 195 tim. Under året avled klubbens trogne ordförande, sedan 1968, Gunnar Åberg efter en tids svår sjukdom. Officiant vid begravningen var klubbmedlemmen och flygarbrodern Stig-Åke Lindgren. 2004: Medlemsantal 51 st. 3 st flygplan. Flygtid 685 tim varav hjälpflyg 73 tim och skolning 195 tim. Nya hangarportar tillverkade och monterade. Klubbstugan kompletterade med altan. 2005: Medlemsantal 53 st 2 st flygplan. 1 såld under året. Flygtid 598, vara hjälpflyg 117 tim. 2006: Medlemsantal 53 st. 2 flygplan. Flygtid 598 tim, vara hjälpflyg 117 tim och skolning xx tim. Under året har ett flygplan sålts. Fortsatt havsövervakningsflygning. 2007: Medlemsantal 61 st. 2 flygplan. Flygtid 641 tim, varav hjälpflyg 124 tim och skolning xx tim. Fortsatt havsövervakningsflygning. Skogsbrandflyget återupptas efter förra årets torra sommar, med ett antal stora skogsbränder. Dock blev årets skogsbrandflyg mycket begränsat på grund av det regniga vädret. Nytt internetbaserat bokningssytem infört. 2008: Medlemsantal 60 st. 2 flygplan. Flygtid 687 tim, varav hjälpflyg 120 tim och skolning xx tim. Under hösten hade vi besök från Luftfartsinspektionen för besiktning av våra flygplan. Detta var en bra grund för våra senare förberedelser inför nya rutiner, CAMO, för den årliga luftvärdighetsgranskningen. Beslut och avtal om inköp av nytt flygplan, en Cessna 182 med dieselmotor. 2009: Medlemsantal 64 st. 3 st flygplan. Köpet av Cessna 182 med dielsemotor slutförd under året. Flygtid 530 tim, varav hjälpflyg 118 tim. Ett muntligt, senare frångått av köparen, och ett skriftligt avtal med annan köpare av KMD. Leverans våren

20 Från några minnesvärda långresor som klubbmedlemmarna gjort till olika ställen i Europa, Först en lite hyllning till klubbens ordförande under många år Gunnar Åberg, han i skägg, som under slutet av 1970-talet initierade flera klubbresor till bland annat Hannover, London och Prag. Här tillsammans med Göran Knutsson och Eisten Nilsson under en Londonresa. Kartpreparering och andra förberedelser är ju en av dom dom tjusningarna med utlandsflygningar, här Gunnar och Göran. 20

21 Det var ju inte alla gånger som vädret var vackert, som här vid landningen i Amsterdam Att träffa andra klubbflygare under en utlandsresa leder nästa alltid till en trevlig stund, som här när Umeå och Piteåflygare träffades i Lybeck, på väg till Hannover. 21

22 Polen har också fått besök av Umeåflygare, där bland annat Stellan Nilsson och Stig Åke Lindgren varit med. 22

23 Ernst Andersson var en av klubbpionjärerna från återstarten av klubben 1958 och till i mitten av 1990-talet. Han ses är tillsammans med Gunnar Åberg studerandes en Glasair. Hösten 2006 har klubben sålt sin Turbo Arrow och här är Stellan Nilsson och Eisten Nilsson redo för leveransflygningen till Tyskland. Flygning ger ju möjligheten att åka dit det är behagligt väder. 23

24 Så här underbar kan en Norgeflygning vara, här Per Green under en flygning med Ultralätt från Umeå till Stavanger. 24

25 En resa med Ultralätt flygplan från Umeå till flygmässan i Friedrichshafen våren 2005 fick uppmärksamhet ibland annat VK med denna artikel. En mellanlandning under denna rea skedde i Stöln, i forna DDR, där Östtysklands flygbolag har landat med detta flygplan på ett 600 m långt gräsfält och sen ställt upp maskinen upp på en kulle och inrett den som kafé och informationslokal. Några av dom UL-flygplan som deltog i resan 2005, under ett nattuppehål där den lokala flygklubben hade ordnat plats en gammal Luftwaffehangar, stor så att vi nästa kunde flyga runt i den. 25

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 5 2005 Saab Safir 60 år! (Sid. 6-7) Innehåll: 3 Ordförandens spalt 3 Flygchefen har ordet 4 Jourtjänsten 4 Sekreterarens spalt 6-7 Saab Safir 60 år 8-9 Referat från

Läs mer

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

Nr 4 2006. Ordföranden har ordet. Hej!

Nr 4 2006. Ordföranden har ordet. Hej! Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 www.lmfk.se Nr 4 2006 Ordföranden har ordet Hej! Jag tänker i detta nummer av Flygnytt ta tillfället i akt och

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn

Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn A K T U E L L T F R Å N S P A R B A N K E N I E N K Ö P I N G N R 2 : 2 0 0 6 Ny profil -men 170-åringen behåller sitt namn FöreningsSparbanken har under hösten bytt namn till Swedbank. Samtidigt ändrar

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer