Utsläppshandeln får vingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsläppshandeln får vingar"

Transkript

1 Utsläppshandeln får vingar Vad händer när flyget införlivas i EU ETS? Christofer Sköld FORES Policy Paper 2013:1

2 Om författaren Christofer Sköld har en pol. kand i nationalekonomi och arbetar som tf. chef på FORES miljöprogram. Han har även studerat vid Moskvas Statliga Universitet och läser för närvarande på mastersprogrammet i bank och finansiell ekonomi vid Stockholms Universitet.

3 Innehåll 1. Flygets introduktion i EU ETS... 4 Flyget Inkluderas Internationell kritik och förslag om att stanna klockan Flygets utsläpp Implementering Interaktion med övriga ETS Genomgång av konsekvensanalyser Kostnad för flygbranschen Efterfrågeeffekt och biljettpriser Ny teknik: energieffektiviseringar Internationell konkurrens Korssubventionering Volymeffekt Knutpunktseffekt Koldioxidläckage Utsläppseffekt Slutsats Källor

4 1. Flygets introduktion i EU ETS I januari 2005 initierades EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS), som omfattar koldioxidutsläppen från cirka europeiska anläggningar inom industri- och energiproduktion. Handeln omfattar alla EU:s 27 medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. EU ETS är idag världens största marknad för utsläppshandel och omfattar cirka 50 procent av EU- ländernas koldioxidutsläpp, vilket motsvarar cirka 40 procent av ländernas totala utsläpp av växthusgaser. 1 Handelssystemet har hittills varit indelat i tre faser, där varje fas förändrat marknadsförutsättningarna. Den första sträckte sig mellan , den andra mellan Från och med 2013 går systemet in i sin tredje fas, som sträcker sig till och med år Utsläppstaket, det vill säga antalet utsläppsrätter på marknaden, krymper för varje år fram till år 2020, då industri- och energiproduktionssektorerna ska ha minskat sina utsläpp med 21 procent i jämförelse med utsläppen år Flyget Inkluderas I mars 2007 beslutade EU:s miljöråd att införliva koldioxid- utsläppen för flygningar till, från och inom EU i det befintliga handelssystemet för utsläppsrätter. 4 Genom att inkludera flyg- trafiken inom europeiskt luftrum skulle ungefär en tredjedel av 1 Förutom koldioxid även metan, dikväveoxid, flourkolväten, perflourkolväten, svavelhexafluorid. 2 Damsgaard (2009) 3 Europeiska kommissionen (2010) 4 Europeiska kommissionen (2006) 4

5 den globala flygindustrins koldioxidutsläpp regleras. 5 Utvidgningen realiserades den första januari 2012, med tilltänkt första redovisning i april Skarp kritik från länder utanför EU riktades dock mot beslutet, av vilka ett flertal hotade med motreaktioner såsom att vägra betala för sina utsläpp. EU kommissionen föreslog därför att flygets introduktion skulle skjutas fram ett år. Detta för att invänta eventuella beslut om ett globalt marknadsbaserat styrmedel från den Internationella Civila Luftfartsorganisationen (ICAO), som verkar inom FN. 6 Förslaget fick stöd både av Europaparlamentet och Ministerrådet, och godkändes formellt 16 april Beslutet gäller dock bara internationellt flyg, så europeiska flygoperatörer är fortfarande införlivade i systemet. 7 Det här är ett policy paper som syftar till att redogöra huvudlinjerna i det flertal konsekvensanalyser som gjorts kring vilka effekter som kan väntas av flygets införlivande i EU ETS. Fokus ligger på vilka effekter utvidgningen kommer att ha på flygbranschen i form av kostnader och eventuella ändrade konkurrensvillkor, hur det kommer att påverka utsläppen av koldioxid och efterfrågan på flygresor liksom hur det kan komma att påverka handelssystemet i stort. 5 Schaefer med flera (2010) 6 Europeiska kommissionen (2012) 7. Europaparlamentet (2013) 5

6 2. Internationell kritik och förslaget om att stanna klockan Diskussioner kring ett cap- and- trade- system för att minska flygens utsläpp har förts på global nivå i över ett decennium. 7 Dessa har framförallt hållits i ICAO. De globala diskussionerna har framförallt lyfts fram av EU- medlemmar. Under sitt EU- ordförandeskap 2005 uttryckte exempelvis Storbritanniens regering sitt stöd för att inkludera flyget i det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter i väntan på att en global lösning förhandlats fram i ICAO. 8 EU har dock konsekvent vidhållit att en global lösning för att få ner flygets utsläpp av koldioxid är att föredra, med motiveringen att en internationell industri kräver en internationell lösning. Flygets del i det europeiska utsläppssystemet kan således komma att ändras vid en större, global överenskommelse, som EU nu hoppas ska ske genom beslutet att skjuta upp införlivandet av internationella flygoperatörer i ETS. 9 ICAO har tidigare godkänt en resolution om att dess 190 medlemsländer gemensamt ska utforma en marknadsbaserad lösning för att minska flygets utsläpp, dock utan någon tidsram för när en sådan lösning ska förhandlas fram. 10 I ett försök att stoppa utökningen av EU ETS till att inkludera även internationell operatörer överklagade flygbolagen American Airlines, Continental Airlines och United Airlines i slutet av år 2009 till den brittiska domstolen High Court of Justice Queen s Rench Division för inkluderingen av den internationella 7 Ett marknadsbaserat handelssystem med ett tak för maxantalet handelsrätter. EU:s ETS är ett sådant system. 8 Ares (2012) 9 New York Times (2011) 10 Ibid. 6

7 flygtrafiken i EU ETS. Överklagan gavs till Storbritannien då det inte finns någon möjlighet att anmäla EU, och då Storbritannien är det land som administrerar de överklagande flygbolagens deltagande i ETS. 11 Enligt de anklagande bröt Storbritanniens unilaterala implemen- tering av EU ETS för flygindustrin mot artikel 15 och 24 i Chicagokonventionen, då beslutet ansågs ha karaktären av en importtull, avgift eller skatt på flygresor och bränsle. Beslutet ansågs även bryta emot artikel 11 i Open Skies Agreement som slutits mellan EU och USA, då systemet kan ses som en skatt på flygens bränsle. 12 EU- domstolens utfall blev dock att handelssystemet inte kan anses vara en importtull, avgift eller skatt i strid mot vare sig Chicagokonventionen eller Open Skies Agreement då priset på utsläppsrätter inte är fastslaget av staterna på förhand utan beror på marknadskrafterna på en fri marknad. 13 Domslutet ledde ändå till diverse efterspel, där exempelvis USA:s representanthus föreslog The EU ETS Prohibition Act, ett lagförslag som förbjuder amerikanska operatörer av civilflyg att delta i något utsläppshandelssystem som etablerats av EU. Hot om liknande åtgärder har luftats även av Kina, Indien och Ryssland, vilka tillsammans med USA och 19 andra länder gått samman i en protestgrupp kallad The coalition of the unwilling. 14 Trots den internationella kritiken mot införlivandet av flyget i EU ETS har alla flygbolag som omfattas av systemet redovisat sina data för deras tonkilometer före tidsfristen. I och med det har de 11 IETA (2012) 12 Ibid. 13 Green Air (2012) 14 Russian aviation (2012) 7

8 rätt till den gratistilldelning av utsläppsrätter som ägt rum under Den tolfte november 2012 meddelade dock kommissionens klimatkommissionär, Connie Hedegaard, att omvärldens hårda kritik mot flygets inkludering i EU ETS skapat en möjlighet att gå vidare i diskussionerna i ICAO för att komma framåt i utvecklingen av en global marknadsbaserad mekanism. Därför föreslog kommissionen att EU borde stanna klockan för flygets inkludering i EU ETS, som en morot för att fatta beslut i ICAO. Pausen skulle innebära att man skjuter upp det internationella flygets inkludering med ett år, och således att inga utsläppsrätter för utsläpp under 2012 behöver redovisas under Men om ICAO misslyckas med att komma fram till någon konkret åtgärd kring styrmedel, kommer lagstiftningen om EU ETS och flyget träda i full kraft från och med Flygningar inom EU kommer dock inte beröras vid bordläggning. 17 För att stoppa klockan för det internationella flygets införlivande i EU ETS krävdes att både Ministerrådet och Europaparlamentet enades om förslaget, vilket de också gjorde. Den 15 april godkände Europaparlamentet formellt kommissionens förslag, efter att både ministerrådet och parlamentets miljöutskott i praktiken godkänt förslaget (Europaparlamentet 2013). 15 IETA (2012) 16 Europeiska kommissionen (2012) 17 Miljödepartementet (2012) 8

9 3. Flygets utsläpp Koldioxidutsläppen från luftfarten har sedan talet ökat snabbare än i någon annan industri. I takt med att flygindustrin växt under perioden uppskattas utsläppen ha ökat med 98 procent, och släpper idag ut cirka 700 miljoner ton koldioxid årligen; en summa större än hela Storbritanniens och Sveriges sammanlagda koldioxidutsläpp. Klimatkonventionen (UNFCCC) estimerar att flygets utsläpp av koldioxid globalt kommer fortsätta att öka med cirka 63 procent till 2020, och med cirka 88 procent till 2050, medan andra prognoser visar på åtminstone en 100 procents ökning av flygbranschens utsläpp under samma period. 18 Detta motsvarar en sådan volym att det enligt EU riskerar att motverka utsläppsminskningarna inom andra industrier. 19 Ökningen anses bero på en större volym flygresor, då flygplanen sedan talet har blivit energieffektivare och således släpper ut mindre. Ändå resulterar idag en genomsnittlig flygresa mellan Stockholm Arlanda och New York John F Kennedy International Airport i totalt 113 ton utsläppt koldioxid, vilket motsvarar nästan ett halvt ton koldioxidutsläpp per person ombord För att jämföra släpper en genomsnittlig svensk ut 4,7 ton koldioxid per år. 22 En transatlantisk flygresa motsvarar alltså ungefär 11 procent av dennes årliga utsläpp. Liksom för många andra transportslag är flygets klimatpåverkan större än enbart genom dess utsläpp av koldioxid. Hos flygplan 18 Boon med flera (2007) i Anger och Köhler (2010), Clemens med flera (2011) 19 Knight med flera (2008) 20 Utsläpp för en 90 procent beläggningsgrad på Airbus A Clemens med flera (2011) och Transportstyrelsen (2010) 22 Världsbanken (2013) 9

10 anses dock proportionen mellan koldioxidutsläppens påverkan och övrig klimatpåverkan vara betydligt större än för andra transportslag. Exakt hur mycket påverkan skiljer sig åt har ännu inte säkert kunnat kvantifieras, men hittills har beräkningar kunnat visa att den totala klimatpåverkan är cirka 2-5 gånger större än påverkan bara genom koldioxidutsläpp. Bland osäkerheterna som kvarstår finns exempelvis hur kondensstrimmor, som flygplanens jetmotorer bildar, påverkar bildandet av moln. 23 Således betalar flyget bara för en bråkdel av sin egentliga klimatpåverkan. 24 I detta är dock även påverkan för kortsiktig klimatpåverkan inräknat. Andra studier hävdar att den enkom långsiktiga påverkan som flyget har på klimatet snarare är 1,2-2 gånger större än genom koldioxidutsläppen Lee med flera (2010) 24 Faber och Brinke (2011) 25 Liam med flera (2007), Shine (2010), Lund med flera (2011) 10

11 4. Implementering De europeiska flygbolagen inkluderades i EU ETS från och med 1:a januari Detta innebär att flygbolagen måste redovisa sina utsläppsrätter i förhållande till utsläppen år 2013, då betalningen kommer att ske retroaktivt. Under det inledande året är taket för flygsektorn satt till 97 procent av medelutsläppen år för de flygbolag som är inkluderade. Medelutsläppen för de åren uppgick till drygt 221 miljoner ton koldioxid, vilket utgör den så kallade baslinjen. 26 Taket blir därför 214 miljoner ton koldioxid under år Året därefter sänks taket för flygsektorn till 95 procent av baslinjen, 210 miljoner ton koldioxid, vilket gäller till och med år Under år 2012 kommer 85 procent av utsläppsrätterna tilldelas gratis, vilket minskar till 82 procent under Av detta följer att 15 procent av utsläppsrätterna kommer att auktioneras ut under Till detta tillkommer en reserv för nyetablerade- eller kraftigt växande företag på 3 procent, som tas från den fria tilldelningen. För att få del av tilldelningen från reserven krävs att det är en helt ny aktör som startat verksamheten efter 2010, eller att det är en befintlig flygoperatör som har en tillväxt om 18 procent årligen. 28 Intäkterna från auktioneringen får medlemsstaterna använda som de vill, men EU- direktivet rekommenderar att intäkterna används till klimatåtgärder IETA (2012) 27 Faber och Brinke (2011), IETA (2012) 28 IETA (2012), Faber och Brinke (2011) 29 Miljödepartementet (2008), Faber och Brinke (2011) 11

12 Fördelningen av gratis utsläppsrätter sker genom att det totala antalet utsläppsrätter divideras med det totala antalet tonkilometer som flögs under år Kvoten av detta utgör sedan benchmark för koldioxid per tonkilometer. Varje operatör tilldelas sedan under år 2012 gratis 85 procent av det antal utsläppsrätter som motsvarar deras antal tonkilometer multiplicerat med benchmark. De efterföljande åren är det istället 82 procent av respektive operatörs tonkilometer multiplicerat med benchmark som utgör gratistilldelningen. 30 Tanken är att ETS omfattar nästan all flygtrafik som landar i EU- länderna. De som undantas från utsläppshandeln är bland annat så kallade PSO- flygningar (Public Service Obligations) som sker inom ultraperifera områden och på flyglinjer där färre än platser per år kan erbjudas. Likaså undantas flygplan med en startvikt under 5600 kg, vilka i praktiken innefattar alla sportplan och andra mindre plan. Detsamma gäller för de flygningar som sker under exempelvis visuella flygregler liksom räddnings- flygningar. 31 Även kommersiella operatörer som bara flyger ett fåtal flygningar (i genomsnitt färre än 2 resor per dag), kommersiella operatörer från några mindre utvecklingsländer eller kommersiella operatörer som släpper ut mindre än ton CO2 per år undantas också från handelssystemet. 32 Internationella flygoperatörer är som sagt tillfälligt undantagna ur systemet. 30 Schaefer med flera (2010), Faber och Brinke (2011) 31 Schaefer med flera (2010), Faber och Brinke (2011) 32 Faber och Brinke (2011) 12

13 5. Interaktion med övriga ETS Med flygsektorns inträde i handeln med utsläppsrätter följer ett antal nya innovationer, men även restriktioner. Med flyget införs en ny typ av utsläppsrätter: Aviation European Union Allowances, (aeua), som läggs till det befintliga antalet European Union Allowances (EUA). 33 Båda typer av utsläppsrätter kan köpas och säljas på den internationella marknaden för utsläppsrätter, och vardera utsläppsrätt eller utsläppskredit motsvarar ett ton koldioxid. Flygbranschen tillåts köpa utsläppsrätterna direkt från företag eller via någon av de många mäklare, börser eller andra förmedlare som etablerat sig på marknaden. Flyget kan överlämna utsläppsrätter och utsläppskrediter som används i det generella handelssystemet, alltså köpa EUA- rätter, oavsett mängd. Däremot tillåts inte övriga handlande sektorer använda sig av aeua- rätter, vilka således är villkorade enbart för flyg- branschen. 34 Flygbranschen tillåts även köpa utsläppsrätter genom Kyoto- instrumenten Joint Implementation (JI) eller Clean Develop- ment Mechanism (CDM), enligt samma regler som för övriga handlande sektorer. Utsläppsrätter från JI och CDM får under 2012 utgöra upp till 15 procent av varje aktörs totala antal utsläppsrätter, men sedan i genomsnitt minst 1.5 procent per år under perioden Priset på aeua- rätter väntas ligga nära priset på EUA- rätter, då flygbolag är så gott som indifferenta mellan att köpa aeua eller EUA. Därför väntas de köpa antingen den ena eller andra till dess att priset jämnar ut sig. Men då aeua- rätterna bara kan köpas och 33 Ibid. 34 Transportstyrelsen (2010), Schaefer med flera (2010) 35 Schaefer med flera (2010), IETA (2012) 13

14 säljas av flygbolag är de mindre likvida än EUA- rätter, vilket innebär att de är svårare och tar längre tid att sälja på marknaden, väntas priset på aeua ligga något under priset på EUA Faber och Brinke (2011) 14

15 6. Genomgång av konsekvensanalyser Kostnad för flygbranschen Vid sidan av de gratis utdelade utsläppsrätterna beräknas så gott som samtliga flygbolag år 2012 behöva köpa handelsrätter för cirka en tredjedel av sina utsläpp. 37 Med samma uträkningsmetod som använts av Clemens med flera (2011) och Schaefer med flera (2010) skulle detta innebära en kostnad på 1,1 3,0 miljarder euro för flygindustrin, förutsatt att priset på utsläppsrätter ligger inom spannet euro/styck. 38 Vid ett koldioxidpris på 15 euro per utsläppsrätt motsvarar det en kostnad på 3.8 cent per liter flygbränsle. 39 Men då priset på utsläppsrätter bara legat kring åtta Euro under 2012 borde därför kostnaden bli lägre än 1,1 miljarder euro för flygindustrin. 40 Enligt Clemens med flera (2011) kommer de flygbolag med en större andel premium- passagerare (business class eller förstaklass) ha lättare att hantera kostnadsökningen i och med EU ETS än de som inte har det. Dessa är framförallt flygbolag som ingår i globala nätverk med många lång- distansflygningar. Orsaken är att premiumpassagerare är mindre priskänsliga än passagerare som reser economy class (se nästa stycke för vidare förklaring) vilket ger flygbolagen möjlighet att lasta över en större del av de ökade kostnaderna på sina kunder i form av höjda biljettpriser. Omvänt kommer lågprisbolag och bolag som flyger kort- distans få svårare att hantera de ökade kostnaderna, då deras 37 Schaefer med flera (2010) 38 Clemens med flera (2011), Schaefer med flera (2010) 39 European Federation for Transport and Environment (2008) 40 Thomson Reuters Point Carbon (2013) 15

16 kunder har svårare att hantera höjningar på biljettpriserna. Clemens med flera (2011) beräkningar, baserade på ett förväntat pris på utsläppsrätter på 15 euro, visar att effekten på flygbolagens vinster, innan man tar hänsyn till överlastningen av kostnaden till sina kunder, kan uppgå till - 1,2 procent år Denna procentsats kommer troligtvis öka i takt med att utsläppstaket sänks och priset höjs. 41 Återigen ligger dock priset på utsläppsrätter vid den här sammanställningens publicering under 10 euro, vilket gör att vinstpåverkan är betydligt lägre om man använder sig av samma modell som Clemens med flera. 42 Intressant att notera vad gäller de amerikanska flygbolagen, väntas flygets inkludering i EU ETS enligt forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha en liten påverkan på bolagens kostnader. Om flygbolagen överlastar de ökade kostnaderna på sina kunder (se nedan) beräknas de rent av öka sin vinst till följd av systemet. 43 Efterfrågeeffekt och biljettpriser Hur efterfrågans elasticitet (priskänslighet) är för flygresor kommer att vara avgörande för hur biljettpriserna påverkas av flygets introduktion i EU ETS. Enligt Anger och Köhler (2010) beräknas efterfrågans priselasticitet för flygresor vara relativt inelastisk för passagerare som flyger business class eller förstaklass, vilket innebär att dessa inte minskar eller ökar sin efterfrågan på flygresor beroende av priset på biljetter. Business class- och förstaklasspassagerare (så kallade premium- passagerare) betalar redan nu en extra kostnad utöver för själva resan och är därför inte lika känsliga för en prishöjning som 41 Clemens med flera (2011) 42 Thomson Reuters Point Carbon (2013) 43 Malina med flera (2011) 16

17 economy class- passagerare. 44 Relativt business- och förstaklasspassagerare beräknar Anger och Köhler (2010) att economy class- passagerare har en desto mer elastisk efterfrågan på flygresor. När elasticiteten, eller pris- känsligheten, slås ut över både premiumpassagerare och economy class- passagerare beräknas dock effekten på efterfrågan vara liten. 45 Även IETA (2012) når samma uppskattning och menar att effekten på efterfrågan därför inte blir betydande. 46 Angett i siffror beräknar både Faber och Brinke (2011) och andra studier att om biljettpriserna ökar med 10 procent så kommer efterfrågan på flygresor minska med 6-14 procent, beroende på konsumenternas efterfrågeelasticitet. Vid ett pris på 30 euro skulle efterfrågan istället minska med 2,4 procent, medan det vid ett pris på 50 euro skulle minska efterfrågan med 2,6 procent. 47 Som en följd av detta ges flygbolagen möjlighet att lasta över en stor del av kostnaden för de köpta utsläppsrätterna, och alternativkostnaden 48 för de gratis tilldelade utsläppsrätterna, på konsumenterna utan att riskera tappa alltför många kunder. Enligt Anger och Köhler (2010), som jämför ett flertal kvantitativa studier, pekar majoriteten av studierna på att konsumenterna kan komma att få betala upp till hela kostnaden för EU ETS, genom dyrare flygbiljetter. 49 Skulle flygbranschen inte lasta över en stor del av sina kostnader på sina kunder, menar Clemens med flera (2011) att kostnaden är så betydande att den skulle riskera påverka operatörers kreditvärdighet, vilket skulle göra det 44 Anger och Köhler (2010) 45 Ibid. 46 IETA (2012) 47 Faber och Brinke (2011) i Kossoy med flera (2012) 48 Det vill säga vad de skulle ha kostat om de inte vore gratis tilldelade. 49 Anger och Köhler (2010), Knight med flera (2008), Schaefer med flera (2010), Faber och Brinke (2011) 17

18 svårare för operatörerna att finansiera sin verksamhet. 50 Således är flygoperatörerna prissättare på marknaden för flygresor, och att branschens införlivande i EU ETS väntas genom de ökade priserna resultera i en omfördelning av resurser från konsumenter till staten. Beräkningar av systemets påverkan på biljettpriserna varierar mellan +1-6,60 euro för kortdistansflygningar (<3 timmar), +1,80-9 euro för medeldistansflygningar (3-6 timmar) och 8-40 euro för långdistansflygningar (>6 timmar). 51 I grövre estimeringar baserade på bränslepriserna uppgår prisökningen till 1,3-6,5 procent av bränslepriset, beroende på priset på utsläpps- rätterna. 52 Andra beräkningar estimerar en genomsnittlig biljett- prisökning, utslaget över alla distanser, på 2-12 euro. 53 Ny teknik: energieffektiviseringar Förutom koldioxidprisets effekt på efterfrågan av flygresor kan det ge incitament för flygoperatörer att öka sin energieffektivitet. Detta så länge den marginella kostnaden för energi- effektiviseringar är lägre än summan av koldioxidkostnaden och kostnaden för bränslet. Då bränslekostnaderna redan är en av de största driftskostnaderna för flygoperatörer (upp till 40 procent) är energieffektiviserande åtgärder vanliga då aktörerna redan har starka incitament att genomföra sådana. 54 Åtgärderna har hittills bestått i att exempelvis montera winglets på vingarna, minska flygplansvikten, förnya flygflottorna och att optimera flygrutterna. Det finns utrymme för utsläppsminskningar men några av dessa är bara lönsamma om koldioxidpriset blir högt och kan i vissa fall ta lång tid innan de drivs igenom (exempelvis förnyelse av 50 Clemens med flera (2011) 51 EC (2006), Faber och Brinke (2011) 52 CE Delft (2007) i IETA 53 Thomson Reuters Point Carbon i Kossoy med flera (2012) 54 Clemens med flera (2011) 18

19 flottorna). 55 Den teknikförbättring som sker idag beräknas bara kunna minska utsläppen från flyget sett till antalet tonkilometer (revenue tonne kilometre) med 1-2 procent per år. Denna tekniska förbättring anses vara endogen, och drivs således inte till följd av rådande incitament, exempelvis genom att flygbranschen inkluderas i EU ETS, utan är en konstant pågående teknikförbättring. Denna teknikförbättring uppväger dock inte den 4,5 procent årliga tillväxten av efterfrågan på flygtransporter och kommer inte hindra flygbranschens utsläpp från att växa. 56 Den senaste tekniken för flygplan som finns på marknaden skulle kunna sänka de konventionella passagerarflygplanens energi- användning med procent. Då flygplan används i år antas det dock att dröja innan den senaste tekniken kan få effekt på utsläppen totalt. 57 Knight med flera (2008) menar att EU ETS kommer att ge incitament för flygbolagen att tidigarelägga ersättandet av gamla flygplan med nyare, då vinsten av nya flygplans bränsleeffektivitet kan väga över kostnaden av den nya utrustningen i förhållande till kostnaderna för bränsle och underhåll av de äldsta modellerna i bruk. 58 Exempel ges på att köpet av en flygplansmodell av typen B ER, för 120 miljoner dollar, kan räknas hem om den ersätter en B , andrahandspris miljoner dollar, då det leder till en 20 procents effektivitetsvinst (både vad gäller bränsle och underhållskostnader). Dock beräknar Knight med flera (2008) att lönsamheten vid ett utsläppsrättspris på 30 euro, vilket är långt över dagens prisnivå Faber och Brinke (2011) 56 Anger med flera (2010), Kossoy med flera (2012) 57 Naturskyddsföreningen (2010) 58 Knight med flera (2008) 59 Knight med flera (2008) 19

20 Det finns dock ett antal lönsamma miljöinvesteringar som inte genomförts - redan före EU ETS - inom flygbranschen; exempelvis optimering av mängden bränsle och vatten för varje resa, samt jämn nedstigning vid landning. Detta kan bero på informationsbrist eller frånvaro av tillräckliga incitament att spendera managementresurser på att driva igenom en förändringsprocess. EU ETS kan öka incitamenten till att öka sådana resurser. Detta är något som skett genom styrmedel såsom exempelvis den svenska kväveoxidsavgiften för energisektorn. 60 Något som kan verka försvagande på dessa incitament är dock flygbranschens möjlighet att lasta över kostnaden på sina kunder och den höga kostnaden för utsläppminskande åtgärder som branschen har relativt de andra handlande sektorerna (se Efterfrågeeffekt och biljettpriser ). Anger och Köhler (2010) menar att detta gör det troligt att EU ETS inte kommer att bidra till att det utvecklas ny teknologi, ens på lång sikt. 61 Internationell konkurrens Enligt Faber och Brinke (2011) finns det i huvudsak tre argument för en potentiell snedvridning av konkurrensen mellan flygbolag baserade i länder inom EU och flygbolag baserade i länder utanför EU: 1. Korssubventionering 2. Volymeffekt 3. Knutpunktseffekt 60 Agnolucci och Ekins (2004) i Anger och Köhler (2010) 61 Anger och Köhler (2010) 20

21 1. Korssubventionering Korssubventionering innebär att flygbolag från icke- EU- länder kan låta vinsten från sina flygsträckor som inte påverkas av EU ETS subventionera de sträckor som påverkas. På så sätt skulle priset på flygbiljetterna kunna hållas lägre, och flygbolag från icke- EU- länder skulle ges en konkurrensfördel gentemot sina europeiska konkurrenter, som av naturliga skäl har en betydligt större andel av sina flygresor inom europeiskt område. Medan europeiska flygbolag åtminstone har 80 procent av sina flygresor inom europeiskt luftrum är samma antal resor för exempelvis amerikanska flygbolag högst 10 procent. I en rapport av CE Delft & MVA (2007) argumenteras det varför korssubventionering i teorin inte borde vara ekonomiskt rationellt. 62 För det första är det naturligt att anta att flygbolag vinstmaximerar, vare sig det gäller flygbolag baserade inom EU eller inte. Vid ett sådan antagande är priserna satta på en nivå där varje prisförändring skulle innebära lägre vinst. Om ett flygbolag skulle höja sitt biljettpris skulle förlusten till följd av en lägre efterfrågan bli större än inkomsten från det högre priset. För det andra leder en subventionering av flygsträckor inom EU till att kostnaden av EU ETS transfereras till rutter utanför EU. Detta försämrar i så fall de subventionerande flygbolagens konkurrens gentemot de flygbolag som inte har några flygningar inom EU ETS- området. 63 Om det däremot i praktiken finns flygbolag som åtnjuter fördelar på vissa marknader, till exempel genom marknadsdominans, behöver dessa inte vinstmaximera dessa sträckor och får således ett överskott som kan användas till att korssubventionera andra marknader. Å andra sidan kvarstår problemet med att kostnaden 62 CE Delft & MVA (2007) 63 Faber och Brinke (2011) 21

22 av EU ETS förflyttas till en annan rutt, något som kan förhindra korssubventionering förutsatt att flygbolaget inte ser ett ökande av marknadsandelar som ett självändamål. 2. Volymeffekt Med volymeffekt menas den snedvridning av konkurrensen som antas ske genom att flygbolagens inkomstkällor påverkas olika mycket av EU ETS. Ju större del (volym) av ett flygbolags inkomstkälla som påverkas av EU ETS, desto sämre konkurrensförhållande får bolaget gentemot flygbolag som i mindre utsträckning är påverkade. Såsom redan nämnts vid argumentationen för korssubventionering skulle detta på ett systematiskt vis kunna snedvrida konkurrensen mellan europeiska och amerikanska flygbolag. Europeiska flygbolag kommer därför få sin inkomst minskad betydligt mer än amerikanska flygbolag, och vissa hävdar att de därför kommer att utsättas för orättvis konkurrens. Schaefer med flera (2010) påpekar exempelvis att europeiska flygbolag har en större andel av sina flygningar inom EU medan icke- europeiska flygbolag endast exponeras för EU ETS genom sina långdistans- flygningar. 64 Enligt föregående resonemang om passagerarnas priskänslighet borde således icke- europeiska flygbolag dessutom även kunna lasta över kostnaden för EU ETS på sina passagerare, då det på lång- distansflygningar är större andel business class- och förstaklasspassagerare. Faber och Brinke (2011) menar dock att marknaderna inom flygbranschen består av destinationspar, det vill säga resor mellan två flygplatser, och att det är för destinationsparen konkurrensvillkoren gäller. Alla flygningar mellan destinations- paren behandlas på samma sätt. Därför riskerar inte 64 Schaefer med flera (2010) 22

23 volymeffekten resultera i en snedvridning av konkurrensen. 65 Amerikanska och Europeiska flygbolag kommer kanske inte totalt sett ha lika stor andel av sin inkomst inom EU ETS systemet, men för varje destinationspar kommer så vara fallet, varpå konkurrensen på dessa marknader förblir lika. 3. Knutpunktseffekt Den opåverkade konkurrensen mellan flygbolag som flyger mellan samma destinationspar förutsätter att dessa flyger direkt mellan de två destinationerna. Det är dock mycket vanligt att flygbolag erbjuder resor med mellanlandning, via deras egna knutpunkter. Resor med mellanlandning säljs vanligtvis till en lägre kostnad som kompensation för den extra tiden bytet vid en knutpunkt tar. Av detta följer att passagerare ges möjlighet att välja mellan att flyga direkt, mellanlanda vid en knutpunkt inom EU eller att mellanlanda vid en knutpunkt utanför EU. För passagerare som både flyger och mellanlandar inom EU kommer båda flygningarna att gälla inom EU ETS. För passagerare som flyger från icke- EU- länder kommer däremot ingen, eller bara en av flygningarna registreras inom EU ETS- område. Om flygbolagen väljer att vältra över kostnaden av EU ETS på sina kunder (utan att vara prissättare på marknaden) förväntas en generell reduktion av antalet passagerare som reser mellan destinationspar där den ena destinationen ligger inom EU, och den andra utanför. Till följd av det tidigare resonemanget förväntas då mellanlandningar vid knutpunkter inom EU att minska mer än proportionellt, medan antalet passagerare vid direktflyg kommer att minska mindre än proportionerligt. Troligtvis kommer mellanlandningar vid vissa knutpunkter utanför EU minska mindre än proportionerligt, eller till och med öka. Detta är troligt om exponeringen gentemot EU ETS, jämfört 65 CE Delft & MVA (2007) 23

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

Har flyget någon framtid?

Har flyget någon framtid? Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgon dagens värld VT - 2007 Vera Ljung Giovanni Naves Charlotte Goude Martin Johanson Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Flygindustrin...4 2.1 Flygindustrin

Läs mer

Flygets Miljökommitté

Flygets Miljökommitté Slutsatser och rekommendationer från Flygets Miljökommitté Hösten 2007 Innehåll Förord, Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg Sid 2 Flygets Miljökommittés ordförandes sammanfattning Sid 3 Fakta

Läs mer

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson A2008:008 Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi för EU Sandro Scocco Eva Alfredsson Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi

Läs mer

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch rapport #52 vi konsumerar DE kompenserar En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

FISKESUBVENTIONER OCH ANDRA BOTTENNAPP

FISKESUBVENTIONER OCH ANDRA BOTTENNAPP FISKESUBVENTIONER OCH ANDRA BOTTENNAPP NIO SÄTT ATT FÖRBÄTTRA MILJÖN Mattias Svensson Maria Wetterstrand APRIL 2011 TIMBRO Författarna och Timbro 2011 ISBN 91-7566-813-0 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

- En studie av American Airlines, United Airlines, British Airways & SAS. HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen

- En studie av American Airlines, United Airlines, British Airways & SAS. HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen SITUATIONEN FÖR FLYGBOLAG I OCH MED 11 SEPTEMBER 21 - En studie av American Airlines, United Airlines, British Airways & SAS

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Försäkringsindustrin och klimatfrågan

Försäkringsindustrin och klimatfrågan 1999405 NFT 4/1999 Försäkringsindustrin och klimatfrågan perspektiv på utvecklingen före och efter Kyoto av Sverker Carlsson, Göteborgs Universitet och Johannes Stripple, Lunds Universitet och Kalmar Universitet

Läs mer

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Kevin Anderson 2 Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Denna artikel publiceras av Cogito,

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

REFERAT. Pernilla Lönn

REFERAT. Pernilla Lönn REFERAT Utvärdering av effektstyrningssystemet EnergiDirigent ur ett miljöperspektiv Pernilla Lönn EnergiDirigent är ett styr- och mätsystem som ingår i E.ON:s produktsortiment för effektivare energianvändning.

Läs mer

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål PM Nr 29 2014 Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål Sammanfattning EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer