Mål M , yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats"

Transkript

1 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Box Stockholm Mål M , yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats Upplands Väsby kommun har ombetts att senast den 30 april 2014 yttra sig över inkomna aktbilagor i det till Mark- och miljööverdomstolen överklagade målet. Som ombud för kommunen och med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed anföra följande. Kommunens remissvar är till en del en upprepning av vad som tidigare har anförts i målet för att ge en samlad bild av kommunens ställningstaganden. I övrigt får Upplands Väsby kommun hänvisa till vad kommunen tidigare har anfört i mark- och miljödomstolen. Kommunen har begränsat sitt bemötande av överklagandena till inlagor från Swedavia, Naturvårdsverket och berörda kommuner. 1 Prövningen i mark- och miljödomstolen Inledningsvis vill Upplands Väsby kommun betona att kommunen anser att Arlanda flygplats är betydelsefull, nationellt, regionalt och lokalt. Kommunen är inte emot flygplatsen och det är många kommuninvånare som har sin arbetsplats på Arlanda. Dialogen är god mellan Upplands Väsby kommun, Swedavia och grannkommunerna. Väsby är ordförande i Arlandakommunerna, som gemensamt arbetar för en fortsatt positiv utveckling för Arlanda och närområdet. Det finns enligt kommunen ingen motsättning här utan det finns förutsättningar att, på sätt som mark- och miljödomstolen har gjort, utforma miljötillståndet så att bullerstörningarna minskar samtidigt som både Arlandas och Väsbys utveckling kan fortsätta. Upplands Väsby kommun är i högsta grad berörd av flygplatsverksamheten på Arlanda eftersom flygvägarna till stor del går över kommunen. Kommunen har drygt invånare och drygt av dessa, boende i Upplands Väsby tätort, utsätts regelbundet för bullerstörningar när tätorten överflygs av plan som ska landa på någon av parallellbanorna 01L och 01R. Upplands Väsby kommun Falkenborn Advokatbyrå AB Box 7630, SE Stockholm Birger Jarlsgatan 27 telefon fax org.nr

2 tog därför en mycket aktiv roll under prövningen i mark- och miljödomstolen och har för avsikt att göra så även i Mark- och miljööverdomstolen. Med utgångspunkt i hur Swedavia valde att lägga upp sin ansökan om att få bedriva flygplatsverksamheten vid Arlanda var det flera frågor som djupt engagerade kommunen i prövningen vid underrätten, bl.a. Swedavias önskan att få avvika från utflygningsvägar (avvikelse från SID), skyldighet att vidta bullerskyddsåtgärder, frågan om definitionen av natt m.m. Samtliga är frågor som får en direkt effekt på kommunen och dess invånare. Den viktigaste frågan för kommunen var emellertid att regelmässiga raka inflygningar över kommunen till bana 01R inte heller framgent skulle tillåtas. Kommunen menar att mark- och miljödomstolens avgörande av den 27 november 2013 i mål nr M är rimligt. Swedavia har genom domen fått gehör för många av de frågor bolaget har ansökt om tillstånd till, även flera frågor där kommunen har varit av motsatt uppfattning och som kan medföra ökad bullerbelastning för kommunen. Vad gäller regelmässiga raka inflygningar till bana 01R har domstolen emellertid inte medgivit någon egentlig förändring i förhållande till det tillstånd Swedavia har i dag. Avgörandet innebär att Swedavia från och med 1 januari 2018 inte får genomföra regelmässiga raka inflygningar till bana 01R vid segregerad bananvändning utom när flygsäkerhet och/eller väderleksförhållanden så kräver. Så snart det är möjligt med hänsyn bl.a. till internationella bestämmelser, således även före år 2018, ska kurvade alternativt sneda inflygningar eller motsvarande procedurer som innebär att raka inflygningar till bana 01R inte sker tillämpas vid parallella mixade operationer. Parallella mixade operationer får enligt domen tillämpas vid 84 flygrörelser per timme eller mer. Det kan i detta sammanhang påpekas att Upplands Väsby kommun, som menar att ett segregerat flygmönster generellt är att föredra av flera skäl, inte längre principiellt motsätter sig parallella mixade operationer om de används vid definierad högtrafik. Detta framförde kommunen även under förhandlingen i mark- och miljödomstolen. Swedavias tolkning av villkor 2, som får förstås så att villkoret inte skulle medföra några begränsningar för bolagets nyttjande av bana 01R vid segregerad bananvändning, strider både mot villkorets lydelse och mot domskälen. Det är uppenbart att villkoret har samma betydelse som gäller enligt det gamla tillståndsvillkoret. Det ger ändå en bild av hur Swedavia väljer att förhålla sig till villkor som annars skulle begränsa den egna verksamheten och understryker hur viktigt det är att tydliga begränsningsvillkor föreskrivs för flygverksamheten. Swedavia har inte överklagat den del av villkor 2 som föreskriver att parallella mixade operationer får tillämpas först vid 84 flygrörelser eller mer. Swedavia har hittills enligt egen uppgift aldrig kommit upp i det antalet flygrörelser och det är oklart om så kommer att ske. Det är ytterligare ett belägg för att Swedavia har tagit i och ansökt om en kapacitet som bolaget egentligen inte har behov av. Ett annat exempel är att Swedavia i mark- och miljödomstolen justerade sitt tillståndsyrkande vad gäller helikoptertrafik från helikopterrörelser till

3 Som nämnts ovan är kommunen av uppfattningen att mark- och miljödomstolens avgörande inte på något sätt är orimligt, som Swedavia tycks vilja göra gällande. Kurvade inflygningar finns med i dagens tillstånd, även om Swedavia inte har använt sig av dem i någon större utsträckning. Miljökonsekvenserna och sträckningen har beskrivits i underlag till tillståndsansökan. Det är inte några nya områden som utsätts för buller. Mark- och miljödomstolen har därför haft goda skäl att utgå ifrån att villkoret kan innehållas. Upplands Väsby kommun har pekat på att det finns andra alternativ till inflygningsvägar och procedurer som Swedavia har valt att inte ta med i sin ansökan men som skulle minska bullerpåverkan för väldigt många människor inom Upplands Väsby kommun och även inom Sigtuna och Sollentuna kommuner. Swedavia har i sin ansökan om nytt miljötillstånd för Arlanda valt att inte utnyttja de många möjligheter som finns med inflygningar med visuella referenser i olika former. I dagsläget finns det två godkända procedurer för kurvade inflygningar till Arlanda. Procedurerna har inga begränsningar enligt miljötillståndet men det är riktigt att de i dag endast används vid lågtrafik. Det är inte fråga om någon ny flygväg som berör nya områden och exempelvis Täby kommuns invändning att man bara skulle flytta bullerproblemet till ett nytt område stämmer således inte. Den aktuella kurvade inflygningen över Täby torde beröra betydligt färre människor och ge mindre bullerstörningar eftersom flygplanen befinner sig på cirka 1500 ft högre höjd vid överflygning än vid inflygning över Upplands Väsby tätort. Det är inte omöjligt att det finns bättre inflygningsvägar än den befintliga för kurvad inflygning till bana 01R. Det finns heller inget i det av mark- och miljödomstolen meddelade tillståndet som föreskriver i detalj hur inflygningarna ska gå till. Swedavia har alla möjligheter att utveckla de bästa procedurerna för Arlanda och att avgöra om det krävs miljötillstånd för ändring av gällande tillstånd eller om bolaget, som vid Landvetter flygplats (Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i Mål nr M ), bedömer att en anmälan är tillräcklig. Det tar normalt inte mer än ett par månader att få en ny inflygningsprocedur godkänd av Transportstyrelsen. Om Swedavia inte genom försiktighetsmått tillräckligt kan begränsa de negativa effekterna av verksamheten kan den inte tillåtas. Slutavvägningen (2 kap 9 miljöbalken) är till för situationer där det inte är möjligt att vidta skyddsåtgärder som avhjälper störningen. Upplands Väsby kommun menar att det är möjligt här. Enligt ett av Swedavias pressmeddelanden skulle såväl Sveriges som Stockholms framtid äventyras genom mark- och miljödomstolens dom. Upplands Väsby kommun kan inte, i brist på underlag till stöd för påståendet, bedöma sanningshalten i det. Kommunen kan bara med eftertryck framhålla att Swedavia har haft mer än 30 år på sig att utveckla alternativa procedurer och att mycket lite har gjorts på Arlanda i det avseendet. Bristande efterlevnad av gällande villkor ska inte kunna leda till lättnader i 3

4 nytt tillstånd. Om särskilda säkerhets- eller väderförhållanden skulle uppstå som kräver rak inflygning kommer sådan även i framtiden att få utföras till bana 01R. Det bör i sådana fall ställas krav på Swedavia att i sådana undantagsfall rapportera varje förekommande rak inflygning till tillsynsmyndigheten med angivande av skäl därtill. 2 Kurvad inflygning i högtrafik? I Swedavias redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län och samarbetsorganet (Dnr ) med anledning av krav ställt i Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M hävdar Swedavia att kurvade inflygningar till bana 01R hindras av väder, flygledningens kompetens, piloternas kompetens, utrustningen i flygplanen samt myndighetstillstånd. När det gäller argumentet om att vädret hindrar kurvade inflygningar gäller att under cirka 95 procent av tiden kan kurvade inflygningar antingen användas eller så finns det inte behov av dom. Flygledningens bristande kompetens kan inte vara annat än övergående. Kompetens för konvergerande inflygningar finns i övriga världen. Beträffande piloterna har uppskattningsvis cirka 30 procent av piloterna vid Arlanda kompetens i dag för att flyga kurvade inflygningar. Att genomföra sådan utbildning för ett flygbolag tar i genomsnitt mellan 6 månader och ett år. Utvecklingen går dessutom framåt och vartefter det blir vanligare med kurvade eller sneda inflygningar så kommer flygledarna att vänja sig och kommer att kunna hantera även den trafiksituationen. Utrustning som krävs finns redan i planen. Den myndighet som utfärdar tillstånd till nya procedurer, Transportstyrelsen, har inte flaggat för att RNP AR inte skulle kunna användas. Tvärtom har myndigheten angett att PBN-planen, som innehåller kurvade inflygningar, ligger fast. Det är dock korrekt att ICAOs regelverk för närvarande inte ger tillstånd till oberoende parallella inflygningar baserade på den teknik som används vid dagens kurvade inflygningar, men det pågår ett intensivt arbete inom ICAO för att förändra detta regelverk. Det är i princip flygplatserna som bestämmer kraven på flygoperatörerna vad gäller navigationsutrustning. Flygplatserna bestämmer vilka procedurer de önskar använda och dessa kan sedan, efter ansökan, godkännas av Transportstyrelsen. Det enda undantaget från denna ordning, såvitt känt, är den implementeringsplan för PBN (Performance Based Navigation) som finns i Sverige, där Transportstyrelsen, i enlighet med ICAOs 1 rekommendationer, aktivt har gått in och deklarerat vilka flygplatser som ska ha procedurer för APV- inflygningar (Approach with Vertical Guidance) och när det bör vara implementerat. Upplands Väsby kommun har noterat att även Sigtuna kommun ger sitt stöd till genomförandet av inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort. Genom ett sådant förfarande kan 1 International Civil Aviation Organization 4

5 Rosersberg avlastas genom att mer trafik på bana 01R kan tillåtas och trafik på bana 01L överflyttas till bana 01R. I förlängningen kan sådana procedurer också införas till andra banor, vilket skulle minska bullerstörningarna för ett stort antal människor. Sollentuna kommun har sedan tidigare redovisat i stort samma inställning som Upplands Väsby kommun vad beträffar förbud mot regelmässiga raka inflygningar till bana 01R. Det avlastar även Sollentuna från bullerstörningar. Swedavia har i olika kanaler försökt föra ut att mark- och miljödomstolens avgörande innebär att svensk tillgänglighet kommer att begränsas från 2018 och menar att det är en orimlig slutsats att det kan införas regelmässiga kurvade inflygning eller annan alternativ inflygningsprocedur till Arlanda vid segregerad bananvändning i högtrafik. Det framgår inte varför så är fallet utan Swedavia gör allmänna eller underförstådda hänvisningar till flygsäkerhet och att bättre väder krävs. ICAOs regelverk medger dock visuella operationer vid segregerad trafik 2. Eftersom trafiken enligt mark- och miljödomstolens avgörande ska vara segregerad upp till 84 flygrörelser per timme, innebär det att det finns möjligheter att införa procedurer som i tillräckligt bra väder bygger på visuella procedurer för att därefter, i takt med teknikutvecklingen, övergå till procedurer som fungerar även i sämre väder. Swedavia har inte heller på ett flygoperativt trovärdigt sätt kunnat redogöra för varför dagens RNP AR endast kan användas i utpräglad lågtrafik. Flera svängar krävs i ett sent skede av inflygning vilket gör proceduren komplicerad. För vem blir den komplicerad? För piloten spelar trafikintensitet i det avseendet mindre eller ingen roll. Det kan dock vara så att det faktum att denna typ av inflygning än så länge är relativt ovanlig gör att brist på erfarenhet av användning av denna procedur kan bidra till en osäkerhet för både piloter och flygledare. Med ökat användande av proceduren försvinner dock denna eventuella problematik. Detta gäller de facto alla nya procedurer. Swedavia hävdar vidare att det skulle föreligga en särskild komplexitet i Stockholmsregionens luftrum. Särskilt Arlandas närhet till Bromma nämns. Icke-raka inflygningar till bana 01R skulle dock enligt kommunen ge nya möjligheter att minska denna komplexitet i luftrummet då trafikflödet rakt söder om Arlanda de facto kan minskas. Det kan också nämnas att det till Kastrup genomförs visuella inflygningar regelmässigt, även i högtrafik, trots ett antal flygplatser i närområdet. För flygplansoperatörer finns ett krav att flygplatser ska kategoriseras efter komplexitet. Såvitt kommunen känner till är Arlanda eller Stockholmsområdet inte sådana som enligt flygplansoperatörer har extra komplex luftrumsstruktur. 3 Särskilda förutsättningar för bana 3 Det är främst fyra saker som har varit avgörande för Upplands Väsby kommuns ställningstagande med anledning av Swedavias tillståndsansökan. 2 ICAO Doc 4444, Chapter 6, samt ICAO Doc

6 För det första gäller olika utgångspunkter för de olika banorna. Banorna 1 och 2 är äldre. Den tredje banan tilläts emellertid år 1991 endast under förutsättning att Upplands Väsby tätort inte skulle överflygas. Det har alltså inte vuxit upp en tätort inom området för inflygning till bana 01R utan tätorten har funnits där hela tiden och skulle enligt verksamhetsutövarens (då Luftfartsverkets) uttryckliga försäkran inte drabbas av bullerstörningar. För det andra har invånarna i Upplands Väsby kommun levt i vetskap om att det finns ett förbud mot regelmässiga raka inflygningar över tätorten. Tidpunkten för förbudet har bestämts till 1 januari Detta har i många fall varit avgörande för kommuninvånarnas beslut om var de vill bo, men även för kommunens beslut om utveckling av tätorten. För det tredje finns det inflygningssätt som gör att regelmässiga raka inflygningar över tätorten kan undvikas. Swedavia har inte ansträngt sig för att utveckla sådana trots att det tydligt förutsätts i gällande tillstånd. Cirka 100 kurvade inflygningar har gjorts på Arlanda efter det att den nu gällande proceduren infördes år 2009, dvs. i snitt ca per år. Slutligen krävs det villkor för verksamheten på Arlanda flygplats som gör att utvecklingen i syfte att begränsa flygbuller inte avstannar. 3.1 Historisk bakgrund Upplands Väsby kommun menar att dagens prövning måste sättas i sitt rätta sammanhang och att en samlad historisk beskrivning underlättar förståelsen för kommunens ställningstaganden. Luftfartsverkets styrelse fattade i början på 1980-talet beslut om att förlägga en ny rullbana i östvästlig riktning. Det var naturligt eftersom större delen av Stockholmsregionens invånare bor i den nord-sydliga riktningen. År 1989 inledde Luftfartsverket processen för en tillståndsprövning av den nya tredje banan, nu i nord-sydlig riktning, hos Koncessionsnämnden. Luftfartsverket föreslog, för att klara bullerproblemen i Upplands Väsby, att man skulle flyga utanför tätorten, dvs. man skulle använda sig av kurvade inflygningar. Det var alltså Luftfartsverket självt som redan i slutet av 80-talet föreslog kurvade inflygningar. Man kan i dag lätt förledas till att tro att det handlar om en ny och högst experimentell verksamhet men så är alltså inte fallet. Luftfartsverket baserade sitt beslut på att inflygningstekniken Microwave Landing System, MLS, skulle användas. Denna teknik ger, till skillnad från Instrument Landing System, ILS, möjligheten till kurvade inflygningar. Dock visade det sig att införandet av MLS mötte större motstånd än förväntat eftersom det befintliga ILSsystemet i de allra flesta fall uppfyllde de krav som ställs på ett inflygningssystem. Dessutom fanns i början av 1990-talet stora förhoppningar på GPS-systemet. Trots detta finns MLS 6

7 installerat och används dagligen till exempel på London Heathrow. Exempelvis har flygbolaget British Airways MLS-utrustning installerad i flertalet av sina flygplan. Över tid har det dock visat sig att användningen av GPS ger tillräckligt bra noggrannhet för att kunna användas även för inflygningar och precis som MLS ger GPS möjlighet till olika typer av kurvade inflygningar. Detta har i sin tur lett till en utveckling där inflygningar baserade på GPS alltmer utförs även där ILSinflygningar tidigare har dominerat. En anledning till detta är att piloterna då kan använda sig av ett och samma system för hela flygningen. En annan anledning är att det för flygplatser innebär att dessa slipper investeringar i ett marksystem som kontinuerligt måste underhållas och kalibreras. Denna utveckling avspeglas till exempel i ICAOs strävan att införa PBN-baserade inflygningar Tillåtlighetsprövningen 1991 Regeringen förbehöll sig rätten att tillståndspröva den tredje banan enligt 4 kap 2 naturresurslagen och prövade densamma Varken Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län eller Upplands Väsby kommun ansåg att inflygning över Upplands Väsby tätort skulle tillåtas. Regeringen sa, vad gäller tillåtligheten, att den ansökta verksamheten och de bullerstörningar den medförde kunde godtas under vissa förutsättningar. Regeringen underströk i sitt beslut att: Det bör ankomma på Koncessionsnämnden för miljöskydd att vid prövningen enligt miljöskyddslagen fastställa de föreskrifter som därutöver behövs för att ytterligare begränsa bullerstörningarna från verksamheten vid flygplatsen. Därvid bör särskilt beaktas vad bl.a. länsstyrelsen i Stockholms län och Upplands Väsby kommun har anfört i fråga om restriktioner beträffande inflygningar över Upplands Väsby tätort och Löwenströmska sjukhuset. Både Länsstyrelsen och Upplands Väsby kommun hade sagt nej till överflygning av tätorten. Regeringen föreskrev därutöver villkor om att skydda Upplands Väsby tätort genom en s.k. NRL-linje och förutsatte att Upplands Väsby tätort inte skulle beröras av buller. Upplands Väsby kommun menar att regeringens tillåtlighetsbeslut föreskriver att överflygning av Upplands Väsby tätort ska undvikas. Det var en förutsättning för att verksamheten skulle tillåtas. Ytterligare detaljer om hur detta skulle gå till föreskrevs sedan av Koncessionsnämnden i villkor 6. Koncessionsnämndens beslut från år 1993 innebar att tillstånd lämnades för verksamheten på tre banor. Koncessionsnämnden uttalade att nämndens prövning inte var helt förutsättningslös eftersom Sigtuna kommun, av omsorg för sina egna kommunmedlemmar och i kraft av sin 7

8 vetorätt, vid regeringens prövning av den tredje banan enligt 4 kap. naturresurslagen i större utsträckning än andra kommuner kunde påverka regeringsbeslutet. Koncessionsnämnden sa också att det inte var säkert att en förutsättningslös prövning av Koncessionsnämnden från allmän miljösynpunkt skulle ha lett till samma resultat. De valda lösningarna kan gå ut över dem som bor och vistas i grannkommunerna och gör så helt klart vad gäller Upplands Väsby kommun. Det borde enligt Koncessionsnämnden vara möjligt att undvika en direkt överflygning av bland annat Upplands Väsby tätort och att i stället lägga flygvägarna mellan tätorterna. Nämnden sa att I vissa fall kan detta leda till en omväg på en eller annan kilometer, men kostnaden för detta bedöms inte vara större än vad flygverksamheten skäligen bör tåla Villkor 6 De förutsättningar som regeringen hade satt upp för sitt tillåtlighetsbeslut lades fast av Koncessionsnämnden i villkor 6 i beslutet från 1993: Överflygning av Upplands Väsby tätort öster om förlängningen av bana 01 i tvåbanesystemet skall undvikas vid inflygning till denna bana. Sedan den tredje banan tagits i drift, får överflygning av tätorten inte ske, vid inflygning till banorna 01L eller 01R, öster om förlängningen av bana 01L och ej heller sedan MLS eller motsvarande navigeringssystem har tagits i drift väster om radial 195 (jfr beslutsbilaga 25). Även innan ett sådant navigeringssystem införts skall oavsett vad som anges i p 2 ovan beträffande tid och lägsta molnbas vid visuell inflygning inflygning till bana 01R så långt det är möjligt från säkerhetssynpunkt ske öster om radial 165. Vid Koncessionsnämndens prövning 1993 föreslog Luftfartsverket en lösning med kurvad inflygning söderifrån mot Bana 01R för att undvika tätorten. Det kan noteras att motsvarande navigeringssystem finns sedan länge Klagomål på buller Kort efter att den tredje banan tagits i drift år 2003 inkom ett stort antal klagomål till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende bullerstörningar till följd av inflygning över Upplands Väsby. Länsstyrelsen beslutade i september 2003 att förelägga Luftfartsverket att upphöra med regelmässiga inflygningar över Upplands Väsby tätort. Beslutet överklagades av Luftfartsverket och i mars 2004 upphävdes det av miljödomstolen. Länsstyrelsen ansökte därefter om omprövning av villkor 6 och föreslog ett villkor som bl. a reglerade andelen plan som fick flyga in över Upplands Väsby, en bortre tidsgräns (2015) för inflygning över tätorten och att 8

9 Luftfartsverket skulle införa visuella inflygningar till den tredje banan vid klart väder och när trafiken till flygplatsen var begränsad. Målet prövades av Miljööverdomstolen som lade fast att Upplands Väsby tätort inte får överflygas efter Kan villkor 6 i regeringsbeslutet ändras? Upplands Väsby kommun vill peka på att regeringsbeslutet av den 22 december 2011 (M2010/4152/Ma/M) torde innebära att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva om ett nytt tillstånd kan upphäva förutsättningar enligt regeringsbeslutet från Regeringen har inte beslutat i ena eller andra riktningen. Regeringen hade kunnat ta till sig frågan och förklarat att de förutsättningar och villkor som gällde för verksamheten inte längre gäller. Det finns ingen generell bestämmelse i miljöbalken som stadgar att regeringens beslut om tillåtlighet är bindande vid efterföljande prövning enligt miljöbalken men av förarbeten framgår det att regeringens beslut i tillåtlighetsfrågan bör vara bindande för den efterföljande prövningen på så sätt att om regeringen har prövat tillåtligheten av en verksamhet kan domstolar och andra myndigheter inte pröva den frågan (prop. 1997/98:45 del 1 s. 436 och 443). Villkor får sättas vid sådan tillståndsprövning i den utsträckning regeringen inte har föreskrivit villkor. Så gällde även tidigare enligt förarbetena till miljöskyddslagens 28. För att inte förutsättningarna för Kungl. Maj:ts tillstånd skall rubbas genom ett omprövningsbeslut av koncessionsnämnden får nämnden inte besluta om väsentlig avvikelse från sådant villkor utan att Kungl. Maj:t medgett detta. Sådant medgivande kan lämnas redan i tillståndsbeslutet. Har detta ej skett, måste omprövningsfrågan underställas Kungl. Maj:t om den begärda avvikelsen är väsentlig (prop. 1969:28 s. 28). Frågan om vad som omfattas av regeringens tillåtlighetsbeslut har varit föremål för skilda uppfattningar i mark- och miljödomstolen, som dock inte analyserar möjligheten att ändra regeringsvillkoret utan endast konstaterar att Arlanda regleras av en mängd beslut och domar från olika instanser och att avsikten är att mark- och miljödomstolens dom ska ersätta samtliga tidigare givna beslut och domar. Upplands Väsby kommun menar att regeringens tillåtlighetsbeslut innefattar en förutsättning att regelmässiga inflygningar rakt över Upplands Väsby tätort inte får ske och att Mark- och miljööverdomstolen inte nu kan ändra denna förutsättning utan ett regeringsbeslut. Lokaliseringen av tredje banan ansågs tillåtlig, men endast under vissa premisser. Det är dessa förutsättningar som Swedavia nu vill ändra på, inte lokaliseringen. Inga andra förutsättningar har förändrats på något avgörande sätt. 9

10 4 Samlad bullerexponering Upplands Väsby kommun menar att förekomsten av störningar från olika trafikslag i allra högsta grad är relevant. En miljö som är påverkad av olika typer av ljud har en belastning som man måste ta hänsyn till när man bland annat ska bedöma risk för olägenhet för människors hälsa. Upplands Väsby kommun kan konstatera att ostkustbanan i detta område är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor och att järnvägen går i en mindre dalgång som gör att järnvägsbullret sprids långväga upp utefter dalsidan. Vad beträffar E4:an påverkas samhället i stora delar av det långväga, ständigt närvarande ljudet från vägen, trots att det inte finns så många bostäder direkt vid vägen. Den samlade bullerexponeringen är av betydelse. Störningsupplevelsen ökar när man är utsatt för störningar från olika bullerkällor. Mark- och miljödomstolen framhöll i sitt avgörande (s. 226) att domstolen såg allvarligt på hälsokonsekvenserna av det buller som verksamheten kommer att generera och att det därför var befogat att ställa höga krav på verksamheten. Upplands Väsby kommun är av samma uppfattning. Kommunen delar även Naturvårdsverkets syn på de negativa hälsoeffekter som flygbullret kan förorsaka och behoven av försiktighetsmått (ab 30). 4.1 Flygbuller på uteplats Den av Swedavia anlitade Gösta Bluhm arbetar på Karolinska Institutet och har bland annat medverkat i ett projekt som finansierats av Naturvårdsverket, forskningsprogrammet MAXFLYG, vars slutrapport är Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flyghändelser. I rapporten, sid 36, tredje stycket, står: [ä]ven för ekvivalentnivå (Lden) sågs ett tydligt samband med störning på uteplats (Figur 6). Värt att notera är att andelen bullerstörda i intervallet db Lden var högt, 43 %, trots att denna nivå underskrider gällande riktvärde utomhus vid fasad, 55 db Lden. Av figur 6 framgår att störningsupplevelsen för Arlanda flygplats ligger högst med 20 % störda även när man går under 50 db. Detta torde innebära att många boende i Upplands Väsby kommun är och framöver kommer att vara störda av flygbuller. Kommunen har den breda påverkan av bullret från inflygningen till de två banorna som berör så många boende i tätorten. Flygbuller på uteplats kan inte åtgärdas genom bullerskyddsåtgärder på själva byggnaderna. 5 Bullerreducerande åtgärder Som framgår ovan är flygvägssystem och bananvändning de viktigaste skyddsåtgärderna när det gäller att begränsa störningarna från verksamheten. Det är flygvägssystemet som avgör vilket geografiskt område som exponeras för buller och i vilken utsträckning. Möjligheterna till 10

11 bullerdämpande åtgärder i de geografiska områden som blir exponerade är begränsade till buller inomhus. Buller utomhus vid uteplats kvarstår och möjlighet att sova med öppet fönster begränsas. Upplands Väsby kommun anser att flygstråken till och från en flygplats generellt sett ska vara så koncentrerade som möjligt för att få en god förutsägbarhet om var höga flygbullervärden kan förväntas och därmed en möjlighet att välja bostad utanför stråken. Det mest störande hos en flygplats är in- och utflygningsfaserna eftersom dessa naturligt ger allt lägre flyghöjder ju närmare flygplatsen planen befinner sig. Den allra mest effektiva åtgärden när det gäller att minska störningarna för ett mycket stort antal personer torde i dagsläget vara användningen av sneda eller kurvade inflygningar och ett krav på annat än raka inflygningar till bana 01R följer miljöbalkens försiktighetsprincip i 2 kap. 3 miljöbalken. Enligt regeln om rimlighetsavvägning i 2 kap. 7 miljöbalken ska krav ställas i den utsträckning det inte är orimligt att uppfylla dem. Nyttan av åtgärderna ska jämföras med kostnaderna. Enligt försiktighetsprincipen ska bästa möjliga teknik användas. Utgångspunkten är här den bästa tekniken oavsett om den finns i Sverige eller i något annat land. Den ska vara praktiskt möjlig att använda, dvs. tillgänglig på marknaden, och inte bara förekomma på experimentstadiet. Tekniken ska även vara ekonomiskt möjlig att använda inom branschen typiskt sett (se bl.a. dom Nacka tingsrätt, miljödomstolen, i mål nr M , fastställd av Miljööverdomstolen ). Swedavias inställning är att bolaget inte klarar de kurvade inflygningar som bolaget självt föreslog år 1989, inte ens efter år 2017, dvs. efter nästan trettio år. Kurvad inflygning har varit en förutsättning för tillståndet till bana 01R ända sedan det första regeringsbeslutet Visuella inflygningar uppmuntras i tillstånd, bl.a. i villkor 6, men används inte heller på Arlanda. Upplands Väsby kommun har genom Vernamack AB i mark- och miljödomstolen beskrivit möjligheten att redan med dagens miljötillstånd flyga både visuellt och kurvat. Kommunen anser att det är förvånande att gällande procedur inte redan nu används i större utsträckning under bra väderförhållanden för att ge förutsättningar till en bredare erfarenhet när tekniken införs. Med kurvade inflygningar kan andra banor avlastas, vilket skulle gagna bl.a. Rosersberg. Upplands Väsby kommun menar att det inte råder någon tvekan om att det finns teknik som möjliggör kurvade inflygningar. Det har funnits sedan länge. Den teknik som pekades ut av Koncessionsnämnden i villkor 6 år 1993, MLS, finns exempelvis på London Heathrow. Trots att Swedavia har valt att inte redovisa kostnader för införande av sådan teknik finns det inget som tyder på att kostnaderna är särskilt stora. Enligt uppgift skulle en extra flygledare behövas i tornet på Arlanda. Eftersom Upplands Väsby tätort är så geografisk avgränsad skulle relativt små justeringar i flygvägar vara tillräckligt för att tätorten ska kunna undvikas. Kostnaderna får i sammanhanget anses vara försumbara. 11

Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats

Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats Primärt experter åt SESAR JU (SESAR JU är EU-kommissionens organ för att leda arbetet med att effektivisera EUs framtida flygtrafikledning. Vernamack

Läs mer

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning )

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning ) Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-05-30 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.noren@upplandsvasby.se KS/2015:84 31933 Kommunstyrelsen Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1070 462 28 VÄNERSBORG Göteborg den 14 november 2014 Mål M 1030-13, Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Yttrande över Swedavia AB:s ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Yttrande över Swedavia AB:s ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER Tetorpsvägen 64 2012-06-02 194 39 Upplands Väsby Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande över Swedavia AB:s ansökan om nytt miljötillstånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE MOT BULLER I NORRA

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03 Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE

Läs mer

Mål M 343-03 Länsstyrelsen i Stockholms län./. Luftfartsverket.

Mål M 343-03 Länsstyrelsen i Stockholms län./. Luftfartsverket. Föreningen boende mot buller i Norra Sollentuna c/o ordförande Nora Woodward Norrgårdsvägen 6B 192 69 Sollentuna Sollentuna 19 december 2003 Miljödomstolen Stockholms Tingsrätt Avd 9 Box 8307 104 20 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2014-11-21 Stockholm

DOM 2014-11-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2014-11-21 Stockholm Mål nr M 11706-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2013-11-27 i mål nr M 2284-11,

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING DEL II -

TEKNISK BESKRIVNING DEL II - 2013-01-30 00.03 D 2012-007814 1(13) TEKNISK BESKRIVNING DEL II - Sökt flygvägssystem 2013-01-30 00.03 D 2012-007814 0(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TEKNISK BESKRIVNING DEL II... 1 1.1 TB del II, bilaga 1

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Swedavias redovisning av uppskjutna frågor U1 och U2 (Mål nr M )

Swedavias redovisning av uppskjutna frågor U1 och U2 (Mål nr M ) Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Stockholm 2016-09-12 Swedavias redovisning av uppskjutna frågor U1 och U2 (Mål nr M 2284-11) Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen,

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2012-07-27 meddelad i Växjö Sid 1 (4) Mål nr M 2015-12 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun Box 610 391 26 Kalmar ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken D 2010-011374 Miljötillstånd Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken Miljötillstånd söks hos miljödomstolen Villkor

Läs mer

SVEA HOVRÄTT INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 96

SVEA HOVRÄTT INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 96 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 Mark- och miljööverdomstolen SKRIVELSE 2016-02-03 Aktbilaga 109 Mål nr. M 5962-15 060102 Anges vid kontakt med domstolen Swedavia AB genom Advokat Malin Wikström Gärde Wesslau Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna och Föreningen Väsbybor mot Flygbuller har tagit del av ovan nämnda inlagor och anför följande.

Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna och Föreningen Väsbybor mot Flygbuller har tagit del av ovan nämnda inlagor och anför följande. Föreningen Väsbybor mot Flygbuller Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna 04-08-30 Stockholms tingsrätt Avd 9 Miljödomstolen Box 8307 104 20 STOCKHOLM Yttrande över inlaga från LFV i mål M 346-01

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens beslut Dnr från angående egenkontroll av flygbuller

Överklagande av Länsstyrelsens beslut Dnr från angående egenkontroll av flygbuller Länsstyrelsen i Stockholms Län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut Dnr 5556-2004-28455 från 22.12.2004 angående egenkontroll av flygbuller Undertecknade

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 8572-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-22 i mål M 3212-16, se bilaga A KLAGANDE I.M.J MOTPART 1.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2015-11-06 Stockholm Mål nr P 2608-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr P 400-15, se bilaga KLAGANDE S K Ombud: P Å och

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för flyg

Årlig tillsynsrapport för flyg MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för flyg November 2009 till och med oktober 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen En rapport från Miljöförvaltningen Jörgen Bengtsson November 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2014-03-07 Ärendenr: NV-09240-13 Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt Box 2290 103 17 STOCKHOLM Överklagande av mark- och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-04-28 58 Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom avseende miljötillstånd för Arlanda flygplats,

Läs mer

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Kommunerna och miljön 16-17 april 2015 Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, tel: 08-452 78 60 Regelhierarki

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1 (5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y ÖVERKLAGANDE 2010-10-15 Dnr 641-4689-10 Rf Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av Miljööverdomstolens dom den 25

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-12-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2015-03-09 Stockholm Mål nr M 216-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga KLAGANDE OCH

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Föreningen: Boende mot buller i norra Sollentuna

Föreningen: Boende mot buller i norra Sollentuna Årsmöte 29 mars 2004 Vi är en förening som arbetar för att förbättra boendemiljön i norra Sollentuna med avseende på bullerstörningar från flyg, tåg och biltrafik Föreningen har två huvudmål gällande flygbullret:

Läs mer

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller YTTRANDE Vårt dnr 2014-09-19 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Sammanfattning

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-06-09 Stockholm Mål nr M 10751-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-03 i mål M 4060-14, se bilaga

Läs mer

UTREDNING PARALLELLA MIXADE OPERATIONER FRÅN 56 ELLER 84 RÖRELSER

UTREDNING PARALLELLA MIXADE OPERATIONER FRÅN 56 ELLER 84 RÖRELSER UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006263 1(14) TB DEL II BILAGA 3.3 UTREDNING PARALLELLA MIXADE OPERATIONER FRÅN 56 ELLER 84 RÖRELSER UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006263 2(14) 1 BAKGRUND... 3 2 PARALLELLA

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-12 Stockholm Mål nr P 6430-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr P 739-16, se

Läs mer

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet avgör vilket geografiskt område som exponeras för buller och i vilken utsträckning. Möjligheterna till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

DOM 2013-05-20 meddelad i Växjö

DOM 2013-05-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 4:3 DOM 2013-05-20 meddelad i Växjö Mål nr M 4403-12 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Belinda Andreazon Bråstorp 370 33 Tving 2. Leif Andreazon Bråstorp 370 33 Tving KLAGANDE

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA BESLUT 1 (5) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Lantmännen Mills AB Box 446 751 06 UPPSALA Förlängning av prövotiden för redovisning av bullersituationen vid Lantmännen Mills AB:s anläggning på fastigheten

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

Härutöver tillåter regeringen civil flygverksamhet med högst 6 700 flygrörelser per år till utgången av år 2005.

Härutöver tillåter regeringen civil flygverksamhet med högst 6 700 flygrörelser per år till utgången av år 2005. :c I REGERINGEN Regeringsbeslut 2004-06-23 20 M2004/18/F/M Miljödepartementet Länsstyrelsen i Östergötlands län 581 86 LINKÖPING Tillåtlighetsprövning enligt 2 kap. 9 miljöbalken av utökad verksamhet vid

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Remissyttrande gällande definitioner av riktvärden för trafikbuller 2004-03-29. Miljödepartementet Att: Gisela Köthnig

Remissyttrande gällande definitioner av riktvärden för trafikbuller 2004-03-29. Miljödepartementet Att: Gisela Köthnig Föreningen boende mot buller i Sollentuna C/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6B 192 69 Sollentuna Föreningen Väsbybor mot Flygbuller C/o Nicklas Blidmo Stallgatan 9B 194 32 Upplands-Väsby Miljödepartementet

Läs mer

Föreningens situationsbeskrivning, krav och åtgärdsförslag

Föreningens situationsbeskrivning, krav och åtgärdsförslag 1(13) Föreningens situationsbeskrivning, krav och åtgärdsförslag I detta dokument förtecknas föreningens Boende mot Buller i Norra Sollentuna krav grundade på innevånarnas behov samt några förslag till

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

NYA BULLERVILLKOR FÖR BROMMA FLYGPLATS, BESLUT FRÅN MILJÖDOMSTOLEN

NYA BULLERVILLKOR FÖR BROMMA FLYGPLATS, BESLUT FRÅN MILJÖDOMSTOLEN SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-11-19\dagordning\bilagor\26 Bilaga 1.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Jörgen Bengtsson Avdelningsingenjör Telefon 08-508

Läs mer

Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering

Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering Bilaga MKB5.8 Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering Flygbullernivå FBN EU Flygbullernivåer FBN EU över 55 och 60 db(a) för alternativ 3b. I kartan nedan, figur MKB5.8.1 redovisas de områden

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060104 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 8123-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-28 i mål nr M 3228-15, se bilaga A KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller?

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? magnus.lindqvist@boverket.se Upplägg Bakgrund 1990-2012 prop 2012/13:25 > idag Förordning Innehåll i bullerutredningar Vad händer nu 1990-2012 1990-talet stor

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 6448-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-13 i mål nr M 1021-13,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet. Intern remiss. Exempel buller från uteservering på innergård M

Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet. Intern remiss. Exempel buller från uteservering på innergård M Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet Intern remiss Kan gälla både miljöbalken och PBL Alltid specifika frågor Natalii Back Enheten för miljöskydd Tillgång till hela akten Svarar så fort

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6466-10 KLAGANDE 1. L.E., 2. M.E., ombud för 1 och 2: jur. kand. Å.A. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Redovisning flygbuller

Redovisning flygbuller Redovisning flygbuller Del 3 Del 4 Bullerexponering och hälsokonsekvenser Bullerreducerande åtgärder 1 Allmänt om hälsoeffekter MKB med bilagor utgår från aktuella miljömedicinska studier. Upplevd störning

Läs mer