Riksintresseprecisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksintresseprecisering"

Transkript

1 Rapport Kalmar flygplats Publikationsnummer: 2014:043 Riksintresseprecisering

2 Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Kalmar flygplats Skapat av: Lennart Ivarsson, Jean-Marie Skoglund, Magnus Jacobsson, Jonas Standar Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2013/60297 Version 1.0 Trafikverkets publikationsnummer: 2014:043 ISBN: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Lennart Ivarsson Uppdragsansvarig: Lennart Ivarsson Distributör: Trafikverket Region Syd, Kristianstad, telefon:

3

4

5 Sammanfattning "# $ %& $ " %& $ ( ) % *+, -.. /-.. 0 $ $ ( 1 $

6 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 2/ ( / / % "2 3 Värdebeskrivning */ 4 * *// ( * */2 ( 5 */* ( - */5 $ 6 */- 7 + */8 9 " + */6 /. */+ 7 /2 */: /2 *//. ; " /2 */// /* *2 /5 *2/ 3/5 *22 /5 *2* 7 /- *25 /6 * /6 *28 9 /+ ** $ /: **/ /: **2 < /: 5/ / ;;22 5* */ 22 5*2 2* 55 % 2* -/ $ 25 -// 25 -/2 $ 2- -/* 9 ="%;28-2 $ 2+ -2/ ( *. -22 */ -* $ *5 -*/ *5 -*2 *5 -** *5

7 8/ *- 82 ) *6 8* % *6 " #$ % 8 Bilaga 1 - Samrådsredogörelse & +/ *: * )% / +8 =5/ +6 ) 52

8 1 Inledning och syfte $ $ ; ( )% 0 7 % 0 2 Bakgrund 2.1 Definition av riksintresseområde för flygplats 3 1 $ 1 = 4 = 1

9 2.2 Hur arbetet har bedrivits Arbetsgrupp % $ > $ =(? ;= " = 0; $ ; 43 3 & =?"# $ %& Styrgrupp $ > A $ 9 " &" 9 B $ ;? ;= " =?"# $ %& 2

10 3 Värdebeskrivning 1 $ > C 3.1 Omvärldsfaktorer Det nationella flygplatssystemet /: 2..+D2..+C.:>*- 2..+C.:><22..+C.:>/5-E " < " " D 2..+C.:>*-E 1 $ < " %%& 3

11 3.1.2 Den internationella flygtrafikens utveckling ( 2: 2./2 *6 9 /:6.; 2 "#$% &( " /:-.; 2...; 1/2 /:8. 1 // ( /:8.; /:6.; ( 1< /::.; 0 ) 0< 0<; 0<$ 0< $0 " ( /::.; ( 4

12 Den nationella flygtrafikens utveckling " /::. 1= /:65 /::. /++6 ( /. /::. F /::.; % /::/ 6 < /::. = /::.; " 0< 1 "; "/::6 * 4 ( Lågkostnadsbolagen kommer in i Sverige 1997 Finanskrisen 2008/09 Sverige medlem i EU Koncentration av inrikesflyget till Arlanda Kuwaitkriget Terrorattacken 2001 Införande av folkflyget Införande av resmoms 1991 Avreglering av inrikesflyget INRIKES UTRIKES )*+,(-)./, %&( 5

13 B2./* " 6/ 256 B/::/ 8- *- $ #0++,./, " /// D E 2..: */ /6 &79 +*... /: 4 *: " &79/ / ( " "F = /8> 2./* /-> 2./* 6

14 +,-%. ; &.*# +,-%.+#,-%.=% % < % *3 % ; &,5 :-% 96" 3 /& #67% 4&5 (3 (% /012.(& +,-%./0 * ) ( "& $% " # #01+,( )./, Internationella flygprognoser ( ( 2.*. 5;- 0 5 $G%4 / 2./2; 2.*. 5-8: / /*+1+,+) ( 1 % = 2.*. & %& / $G%4H$ D$ G% 4IE 2 %G$H%G$ 7

15 GG * D#GG J E Nationell inrikesprognos $ " 6 $ K=K 68 2.* / 2*+,)./++1(+,)3 / Prognos för utrikestrafik till och från Sverige < /::.; ; ; 2./. 2./2$ *- 2.*. * GGHD#GG E 8

16 -*+,)/+ /++1 +,) #5.($(6++3 /, 9

17 3.1.7 Kalmar flygplats marknadsförutsättningar *. -*... /: /2< /:+.2* /2 % ("% 4 0 ) < F & ( /

18 ,

19 3.1.8 Näringslivet " 7 :.L /.( " " & ( ( 0 DE Forskning och utbildning M ; Turist- och besöksnäring i Sverige < 2./2 " " 6- /.8-2./2 +- ; /78("%

20 155./78("% " " *6/ < 2./2 / % D"E./ 2./ ( < /2+ 2./2 / Turismen i Kalmar län 2./252 // 2.// 52*. /.5 2./ " /* ( C"G&K 2./2K6 8 1 C"G&K 2./2K*+ 6 1 C"G&K 2./2K-* + 0=N2./2%=%O70 2./2$ 2..*;2.//"6 13

21 % " D" ;F(" E 2./2 *6 : 3.2 Flygplatsens utveckling Historik /:5. D/2E G /:-6 &;/:+2 /2 / Kalmar flygplats /8> & " 1? /-...; ; ) 0 "%" 2..5< O 2 & 2./* : 1 C"G&K 2./2K*6 /. H "# # 14

22 #055 5+,-)./, Nuvarande trafiksituation på flygplatsen ( " "%" % 5 & 5 " +. < 2./* 2 & C09% 2./5 9 2./* & 2./5 < = D%EFGD 9E DPE % B2./2 2 < 2./* 15

23 //+ 5+,) ( 7 ( % /;2 & 6*6;8.. D;E *;5 "%%& ; *.. & 6*6;8..+..;:.. "%%&2... /..;/2*1 -.;621 # )* + & 5;- "%%& *5. /2..; /2-. "%%& *5. **1 & 2 & 6*6;+.. /+:1, = D%E FGD 9E DPE /;5 & 6*6;+.. 9 /.. /+:;2* ):1;<00+= 5+,-). /, 16

24 3.2.4 Flygplatsens roll i regionen och den regionala transportförsörjningen ( 0 ( Passagerarprognos 2040 för Kalmar flygplats ; < 2.5.( 1 > D"E ) K K 0 G * ,+5 17

25 > & H <HM H9 ) < 7 % Prognos för rörelser på Kalmar flygplats. D E ) )( D2./*E +:5 / rörelser *+11;<00+= 5+,+5./, *. ( & K;K0 1 & % C0 % ) 18

26 # 5 D2./2E$ GG; /)5+1+,+ 5+, " ( " -. / 0 $ % & < ; G 3 0/.-8 CD CE G C 5/8 C 3.3 Intermodalitet och tillgänglighet Trafikslagen i regionen? ; 2./2>$-/+ D E 2.5.> / && 3 " 022 2Q/( " 5- = & ; ;" "5- % F 5 C=* " " ; $ % Utveckling av samverkan mellan trafikslagen ; K ; ; K 022 ; "( // "#$%&&$ "(( 19

27 4 Riksintressets markanspråk $ ( -.. /-.. ( 1 $ ( = 4.1 Riksintresseområdet för flygplatsen = * -.. /-.. ( 20

28 2:5+1 5+,35 21

29 4.2 Område med luftfartsanknuten utrustning Kommunikations-, navigations- och radarutrustning 3; % 9 D$"E( 0 ; " ; 9 ;; 4.3 Ej luftfartsanknuten markanvändning inom riksintresseområdet Risk för fågelkollisioner 01 $ 1 22

30 4.3.2 Risk för tredje man ; $" " % 1 K7% K7 2..* %"$ "# " K9" P K ( K9" P K 4.4 Anslutande infrastruktur av riksintresse $ $ > " H H "; 23

31 5 Influensområde 5.1 Influensområde med hänsyn till flyghinder ( ( > $ $ $ Förutsättningar D&G;E 4 % D E D E4 1 & > C 24

32 5.1.2 Influensområde för flyghinder vid Kalmar flygplats $ ->, ( ( 56 -* A - A B - B 4(3##0%% , 3 /: 25

33 >,+1 5+, Procedurområden och MSA-ytor O &G; ( 4C(=0C7(& F7""; ( ; 1 ( 1 = O ( ="%; -- " 2. 26

34 ( ( &G; ( , 27

35 5.2 Influensområde med hänsyn till flygbuller /::8C:6>-*$ > *.&% 5-&%1 --&% DE 6.&%1? / $ :+1+,5, +; 7 16.&% > +,+K= 6.&%1 $ 1 "D#E = $ 7 7"2..+> *, ( 7 28

36 ? 5+,+ 5 = /# 4 0 D % R/ E C D&7 2 E =1 D %1* E 4. -$ --&D%E&7 6.&D%E %1. -$ *.&D%E % R 5-&D%E %1 D E 4 *.&D%E % R ; 4$$ $ 5 5.&D%E&7 ; 55<555< < ) 575#<, A ,< <1 29

37 /+50,? ,% &% 0 =&*>+ K K $ *+, 1 ( 16.&% = 6.&% 6.&% * CD.8..;22..E & $ < $ Dimensionerande flygbullerförutsättningar för flygplatsen ; / *. 2 & :. ;/. ; * &71 =16.&% * C C 30

38 ,8+ 5+, Flygplatsens influensområde för flygbuller &7 --&D%E1 6.&D%E ( 6. *. & :. *5D E/. /8 D E022 --&D%E < 1 6.&D%E F 1 * ( 1* = :.C/. ( 1 6.&D%E C-- 5-2*(

39 B<%?%;#=+1 32

40 ):15755-%;#=5, 33

41 5.3 Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning Förutsättningar 0 ; " 0 ""556/./2 " /::/;.*;/*" 0 4C(=0" DE Luftfartsradioanläggning och riktad radiofyr med utrustning för avståndsmätning vid flygplatsen $ D 3E D 4C(=0E&G; 3 4C(= Luftledningar för starkström 0"D2..:>22E 5 /*, 34

42 6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning ( 22.// ; D9&E7 9&D2./.>:..E 6.1 Riksintressets behandling i planprocessen 9& D=&E4 0////,9& ///., 9& * 5=& 4 ///-,9& D E " //>/2; 0///2,9& 7 ( $ % 1 35

43 -//,9& 0-/5,9& > 2=& *5=& -=& 6 =& ; 9 = =& =&> & 1 D E $ ( ( ( ( D=&E =& 5*5,9& ( 36

44 =& ( =& = ( ( = 6.2 Övriga riksintressen $ 6.3 Aktuella planeringsprocesser i kommunen och regionen 2./5; /* B /*;.8;/ /5;2./8< ; ; 19 " 0=" 0 2./6;2.2/ $ $ /*8) & /- SB S 37

45 7 Källförteckning & K,K%2..:>/ KC+1 555K 2./*;.-;2/ D EK6++* ,K 2..+>/2 7 9#55+1+,+05 1+,97"2..+> C.:>*-K50D++1 07K 9/::8C:6>-*K++1+5K K:A()D:+1 5K " 1 K55K K>+1K9 2./2>.6+ K*/++1+,)K2./*;.2;// ,+1D/0092..: T.:U J K/, ,300+,K ""2./.>/*5 https://www.transportstyrelsen.se/publicdocuments/pdf522.pdf 5+,,+1 K2.//;.:;*. 38

46 8 Bilaga 1 - Samrådsredogörelse 2./* = 26 2: 1 =$ 8.1 Länsstyrelsen i Kalmar Län 2./*;//;2- F HH "4<2./*>-6"4<2./*>86E 1 ) C ( &%9 2: * CD.8..; 22..E *. 1 *2 1 6.&%* 39

47 / Tillväxtverket 1 2./*;/.;// 1 / Regionförbundet i Kalmar Län 1 > 7 )% 9*8 8* > H >K 2./5;2.2. VK % >KB VK >K$ $ /*8) & VK / Kalmar Öland Airport )% 2./*;//;2: < >" ; )% "2>43 DKKE 40

48 "/. >K 4 V / Kalmar kommun 2./*;/2;/. K K *+, ( / Mörbylånga kommun = 2./*;/.;2+ = 0 "H" D 2..+;.5;.6E K& K ( )% /*6D)E O //D//E /*6/*8 /+55> K)%K 41

49 8.7 Övriga justeringar efter remisskedet $ 9&9;D/:+6>/.E $ 8K K 9&9; D2./.>:..E 2./* $ 42

50 Trafikverket, Kalmar. Besöksadress: Scheelegatan 8. Telefon: , Texttelefon:

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2014-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 8 Regional utveckling Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet

MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Landskap, delen form och rumslighet Den Europeiska

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033 Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033 Titel: Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan Beställningsnummer: 100595

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet

Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet PROMEMORIA Kansliet Elisabeth Nordström 2011-02-17 Dnr: 2011/0012 Styrelsen Sammanträdesdatum: 2011-03-07 Motion - Fler utbildningsplatser på högskolor och universitet Motion har inkommit från Anders Lago

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Hur mycket cyklas det i din kommun?

Hur mycket cyklas det i din kommun? Hur mycket cyklas det i din kommun? Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar Titel: Hur mycket cyklas det i din kommun? Publikationsnummer:

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer