Riksintresseprecisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksintresseprecisering"

Transkript

1 Rapport Kalmar flygplats Publikationsnummer: 2014:043 Riksintresseprecisering

2 Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Kalmar flygplats Skapat av: Lennart Ivarsson, Jean-Marie Skoglund, Magnus Jacobsson, Jonas Standar Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2013/60297 Version 1.0 Trafikverkets publikationsnummer: 2014:043 ISBN: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Lennart Ivarsson Uppdragsansvarig: Lennart Ivarsson Distributör: Trafikverket Region Syd, Kristianstad, telefon:

3

4

5 Sammanfattning "# $ %& $ " %& $ ( ) % *+, -.. /-.. 0 $ $ ( 1 $

6 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 2/ ( / / % "2 3 Värdebeskrivning */ 4 * *// ( * */2 ( 5 */* ( - */5 $ 6 */- 7 + */8 9 " + */6 /. */+ 7 /2 */: /2 *//. ; " /2 */// /* *2 /5 *2/ 3/5 *22 /5 *2* 7 /- *25 /6 * /6 *28 9 /+ ** $ /: **/ /: **2 < /: 5/ / ;;22 5* */ 22 5*2 2* 55 % 2* -/ $ 25 -// 25 -/2 $ 2- -/* 9 ="%;28-2 $ 2+ -2/ ( *. -22 */ -* $ *5 -*/ *5 -*2 *5 -** *5

7 8/ *- 82 ) *6 8* % *6 " #$ % 8 Bilaga 1 - Samrådsredogörelse & +/ *: * )% / +8 =5/ +6 ) 52

8 1 Inledning och syfte $ $ ; ( )% 0 7 % 0 2 Bakgrund 2.1 Definition av riksintresseområde för flygplats 3 1 $ 1 = 4 = 1

9 2.2 Hur arbetet har bedrivits Arbetsgrupp % $ > $ =(? ;= " = 0; $ ; 43 3 & =?"# $ %& Styrgrupp $ > A $ 9 " &" 9 B $ ;? ;= " =?"# $ %& 2

10 3 Värdebeskrivning 1 $ > C 3.1 Omvärldsfaktorer Det nationella flygplatssystemet /: 2..+D2..+C.:>*- 2..+C.:><22..+C.:>/5-E " < " " D 2..+C.:>*-E 1 $ < " %%& 3

11 3.1.2 Den internationella flygtrafikens utveckling ( 2: 2./2 *6 9 /:6.; 2 "#$% &( " /:-.; 2...; 1/2 /:8. 1 // ( /:8.; /:6.; ( 1< /::.; 0 ) 0< 0<; 0<$ 0< $0 " ( /::.; ( 4

12 Den nationella flygtrafikens utveckling " /::. 1= /:65 /::. /++6 ( /. /::. F /::.; % /::/ 6 < /::. = /::.; " 0< 1 "; "/::6 * 4 ( Lågkostnadsbolagen kommer in i Sverige 1997 Finanskrisen 2008/09 Sverige medlem i EU Koncentration av inrikesflyget till Arlanda Kuwaitkriget Terrorattacken 2001 Införande av folkflyget Införande av resmoms 1991 Avreglering av inrikesflyget INRIKES UTRIKES )*+,(-)./, %&( 5

13 B2./* " 6/ 256 B/::/ 8- *- $ #0++,./, " /// D E 2..: */ /6 &79 +*... /: 4 *: " &79/ / ( " "F = /8> 2./* /-> 2./* 6

14 +,-%. ; &.*# +,-%.+#,-%.=% % < % *3 % ; &,5 :-% 96" 3 /& #67% 4&5 (3 (% /012.(& +,-%./0 * ) ( "& $% " # #01+,( )./, Internationella flygprognoser ( ( 2.*. 5;- 0 5 $G%4 / 2./2; 2.*. 5-8: / /*+1+,+) ( 1 % = 2.*. & %& / $G%4H$ D$ G% 4IE 2 %G$H%G$ 7

15 GG * D#GG J E Nationell inrikesprognos $ " 6 $ K=K 68 2.* / 2*+,)./++1(+,)3 / Prognos för utrikestrafik till och från Sverige < /::.; ; ; 2./. 2./2$ *- 2.*. * GGHD#GG E 8

16 -*+,)/+ /++1 +,) #5.($(6++3 /, 9

17 3.1.7 Kalmar flygplats marknadsförutsättningar *. -*... /: /2< /:+.2* /2 % ("% 4 0 ) < F & ( /

18 ,

19 3.1.8 Näringslivet " 7 :.L /.( " " & ( ( 0 DE Forskning och utbildning M ; Turist- och besöksnäring i Sverige < 2./2 " " 6- /.8-2./2 +- ; /78("%

20 155./78("% " " *6/ < 2./2 / % D"E./ 2./ ( < /2+ 2./2 / Turismen i Kalmar län 2./252 // 2.// 52*. /.5 2./ " /* ( C"G&K 2./2K6 8 1 C"G&K 2./2K*+ 6 1 C"G&K 2./2K-* + 0=N2./2%=%O70 2./2$ 2..*;2.//"6 13

21 % " D" ;F(" E 2./2 *6 : 3.2 Flygplatsens utveckling Historik /:5. D/2E G /:-6 &;/:+2 /2 / Kalmar flygplats /8> & " 1? /-...; ; ) 0 "%" 2..5< O 2 & 2./* : 1 C"G&K 2./2K*6 /. H "# # 14

22 #055 5+,-)./, Nuvarande trafiksituation på flygplatsen ( " "%" % 5 & 5 " +. < 2./* 2 & C09% 2./5 9 2./* & 2./5 < = D%EFGD 9E DPE % B2./2 2 < 2./* 15

23 //+ 5+,) ( 7 ( % /;2 & 6*6;8.. D;E *;5 "%%& ; *.. & 6*6;8..+..;:.. "%%&2... /..;/2*1 -.;621 # )* + & 5;- "%%& *5. /2..; /2-. "%%& *5. **1 & 2 & 6*6;+.. /+:1, = D%E FGD 9E DPE /;5 & 6*6;+.. 9 /.. /+:;2* ):1;<00+= 5+,-). /, 16

24 3.2.4 Flygplatsens roll i regionen och den regionala transportförsörjningen ( 0 ( Passagerarprognos 2040 för Kalmar flygplats ; < 2.5.( 1 > D"E ) K K 0 G * ,+5 17

25 > & H <HM H9 ) < 7 % Prognos för rörelser på Kalmar flygplats. D E ) )( D2./*E +:5 / rörelser *+11;<00+= 5+,+5./, *. ( & K;K0 1 & % C0 % ) 18

26 # 5 D2./2E$ GG; /)5+1+,+ 5+, " ( " -. / 0 $ % & < ; G 3 0/.-8 CD CE G C 5/8 C 3.3 Intermodalitet och tillgänglighet Trafikslagen i regionen? ; 2./2>$-/+ D E 2.5.> / && 3 " 022 2Q/( " 5- = & ; ;" "5- % F 5 C=* " " ; $ % Utveckling av samverkan mellan trafikslagen ; K ; ; K 022 ; "( // "#$%&&$ "(( 19

27 4 Riksintressets markanspråk $ ( -.. /-.. ( 1 $ ( = 4.1 Riksintresseområdet för flygplatsen = * -.. /-.. ( 20

28 2:5+1 5+,35 21

29 4.2 Område med luftfartsanknuten utrustning Kommunikations-, navigations- och radarutrustning 3; % 9 D$"E( 0 ; " ; 9 ;; 4.3 Ej luftfartsanknuten markanvändning inom riksintresseområdet Risk för fågelkollisioner 01 $ 1 22

30 4.3.2 Risk för tredje man ; $" " % 1 K7% K7 2..* %"$ "# " K9" P K ( K9" P K 4.4 Anslutande infrastruktur av riksintresse $ $ > " H H "; 23

31 5 Influensområde 5.1 Influensområde med hänsyn till flyghinder ( ( > $ $ $ Förutsättningar D&G;E 4 % D E D E4 1 & > C 24

32 5.1.2 Influensområde för flyghinder vid Kalmar flygplats $ ->, ( ( 56 -* A - A B - B 4(3##0%% , 3 /: 25

33 >,+1 5+, Procedurområden och MSA-ytor O &G; ( 4C(=0C7(& F7""; ( ; 1 ( 1 = O ( ="%; -- " 2. 26

34 ( ( &G; ( , 27

35 5.2 Influensområde med hänsyn till flygbuller /::8C:6>-*$ > *.&% 5-&%1 --&% DE 6.&%1? / $ :+1+,5, +; 7 16.&% > +,+K= 6.&%1 $ 1 "D#E = $ 7 7"2..+> *, ( 7 28

36 ? 5+,+ 5 = /# 4 0 D % R/ E C D&7 2 E =1 D %1* E 4. -$ --&D%E&7 6.&D%E %1. -$ *.&D%E % R 5-&D%E %1 D E 4 *.&D%E % R ; 4$$ $ 5 5.&D%E&7 ; 55<555< < ) 575#<, A ,< <1 29

37 /+50,? ,% &% 0 =&*>+ K K $ *+, 1 ( 16.&% = 6.&% 6.&% * CD.8..;22..E & $ < $ Dimensionerande flygbullerförutsättningar för flygplatsen ; / *. 2 & :. ;/. ; * &71 =16.&% * C C 30

38 ,8+ 5+, Flygplatsens influensområde för flygbuller &7 --&D%E1 6.&D%E ( 6. *. & :. *5D E/. /8 D E022 --&D%E < 1 6.&D%E F 1 * ( 1* = :.C/. ( 1 6.&D%E C-- 5-2*(

39 B<%?%;#=+1 32

40 ):15755-%;#=5, 33

41 5.3 Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning Förutsättningar 0 ; " 0 ""556/./2 " /::/;.*;/*" 0 4C(=0" DE Luftfartsradioanläggning och riktad radiofyr med utrustning för avståndsmätning vid flygplatsen $ D 3E D 4C(=0E&G; 3 4C(= Luftledningar för starkström 0"D2..:>22E 5 /*, 34

42 6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning ( 22.// ; D9&E7 9&D2./.>:..E 6.1 Riksintressets behandling i planprocessen 9& D=&E4 0////,9& ///., 9& * 5=& 4 ///-,9& D E " //>/2; 0///2,9& 7 ( $ % 1 35

43 -//,9& 0-/5,9& > 2=& *5=& -=& 6 =& ; 9 = =& =&> & 1 D E $ ( ( ( ( D=&E =& 5*5,9& ( 36

44 =& ( =& = ( ( = 6.2 Övriga riksintressen $ 6.3 Aktuella planeringsprocesser i kommunen och regionen 2./5; /* B /*;.8;/ /5;2./8< ; ; 19 " 0=" 0 2./6;2.2/ $ $ /*8) & /- SB S 37

45 7 Källförteckning & K,K%2..:>/ KC+1 555K 2./*;.-;2/ D EK6++* ,K 2..+>/2 7 9#55+1+,+05 1+,97"2..+> C.:>*-K50D++1 07K 9/::8C:6>-*K++1+5K K:A()D:+1 5K " 1 K55K K>+1K9 2./2>.6+ K*/++1+,)K2./*;.2;// ,+1D/0092..: T.:U J K/, ,300+,K ""2./.>/*5 https://www.transportstyrelsen.se/publicdocuments/pdf522.pdf 5+,,+1 K2.//;.:;*. 38

46 8 Bilaga 1 - Samrådsredogörelse 2./* = 26 2: 1 =$ 8.1 Länsstyrelsen i Kalmar Län 2./*;//;2- F HH "4<2./*>-6"4<2./*>86E 1 ) C ( &%9 2: * CD.8..; 22..E *. 1 *2 1 6.&%* 39

47 / Tillväxtverket 1 2./*;/.;// 1 / Regionförbundet i Kalmar Län 1 > 7 )% 9*8 8* > H >K 2./5;2.2. VK % >KB VK >K$ $ /*8) & VK / Kalmar Öland Airport )% 2./*;//;2: < >" ; )% "2>43 DKKE 40

48 "/. >K 4 V / Kalmar kommun 2./*;/2;/. K K *+, ( / Mörbylånga kommun = 2./*;/.;2+ = 0 "H" D 2..+;.5;.6E K& K ( )% /*6D)E O //D//E /*6/*8 /+55> K)%K 41

49 8.7 Övriga justeringar efter remisskedet $ 9&9;D/:+6>/.E $ 8K K 9&9; D2./.>:..E 2./* $ 42

50 Trafikverket, Kalmar. Besöksadress: Scheelegatan 8. Telefon: , Texttelefon:

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Rapport Riksintre sseprecisering. Gällivare flygplats. 2015-11-17 Version: Remiss Ärendenummer: TRV 2015/100086

Rapport Riksintre sseprecisering. Gällivare flygplats. 2015-11-17 Version: Remiss Ärendenummer: TRV 2015/100086 Rapport Riksintre sseprecisering Gällivare flygplats 2015-11-17 Version: Remiss Ärendenummer: TRV 2015/100086 Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Gällivare flygplats Skapat av: Jean-Marie Skoglund Dokumentdatum:

Läs mer

Riksintresseprecisering

Riksintresseprecisering RAPPORT Riksintresseprecisering Åre Östersund Airport 2011-09-19 Ärendenummer: TRV 2010/87494 Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Skapat av: Henrik Ivre, Transportstyrelsen/Trafikverket Jean-Marie Skoglund,

Läs mer

Riksintresseprecisering

Riksintresseprecisering !! Rapport!!!!! 2014-06-27! Version:! Remiss! Ärendenummer:!!!!!!!!! Riksintresseprecisering Kiruna flygplats Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Kiruna flygplats Skapat av: Jean-Marie Skoglund Dokumentdatum:

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga Degerfors o Karlskoga kn T-län Vägplan: 2013-12-16 Projektnummer: 133 560 Dokumenttitel: Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Rapport Riksintre sseprecisering. Kiruna flyg plats Version: Slutdokument Publikationsnum mer: 2015:220

Rapport Riksintre sseprecisering. Kiruna flyg plats Version: Slutdokument Publikationsnum mer: 2015:220 Rapport Riksintre sseprecisering Kiruna flyg plats 2015-02-13 Version: Slutdokument Publikationsnum mer: 2015:220 Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Kiruna flygplats Skapat av: Jean-Marie Skoglund

Läs mer

RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040

RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040 RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040 Inom ramen för Anders Sundströms uppdrag som statlig samordnare för Bromma flygplats Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post:

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion.

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion. Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 1 Introduktion Yta för bild Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center VÄGPLAN Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2015-03-23 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Vägplan väg 46 Cirkulationsplats

Läs mer

Riksintresset Umeå flygplats precisering av riksintresse

Riksintresset Umeå flygplats precisering av riksintresse Riksintresset Umeå flygplats precisering av riksintresse 1 Titel: Riksintresset Umeå flygplats precisering av riksintresse Publikationsnummer: 2014:031 ISBN: 978-91-7467-554-2 Dokumenttyp: Rapport Utgivningsdatum:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan och Västkustbanan Tågplan 2013 Ärendenummer:TRV 2012/ 23775 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan

Läs mer

Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport. Stockholms stad, Stockholms län

Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport. Stockholms stad, Stockholms län Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport Stockholms stad, Stockholms län Trafikverket Postadress: 172 90 Sundbyberg E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

Trångsektorsplan Mälardalen

Trångsektorsplan Mälardalen RAPPORT Trångsektorsplan Mälardalen Planeringsförutsättningar Tågplan T14 Ärendenummer: TRV 2012/69702 Dokumenttitel: Trångsektorsplan Mälardalen, tågplan T14 Skapat av: Armin Ruge Dokumentdatum: 2012-11-19

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan, Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen Tågplan 2014 Ärendenummer:TRV 2013/10852 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet

Läs mer

Riksintresseprecisering

Riksintresseprecisering RAPPORT Riksintresseprecisering Visby Flygplats Titel: Rapport - Riksintresseprecisering Visby Flygplats Utgivningsdatum: januari 2016 Publikation: 2014:123 ISBN: 978-91-7467-649-5 Ärendenummer: TRV 2013/46879

Läs mer

PRECISERING AV RIKSINTRESSE Ängelholms flygplats 2011-11-10. Dnr: TRV 2010/55156

PRECISERING AV RIKSINTRESSE Ängelholms flygplats 2011-11-10. Dnr: TRV 2010/55156 PRECISERING AV RIKSINTRESSE Ängelholms flygplats 2011-11-10 Dnr: TRV 2010/55156 Dokumenttitel: Precisering av riksintresse Ängelholms flygplats Skapat av: Trafikverket Elin Engqvist och Transportstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna. Nr 1 juni 2015

Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna. Nr 1 juni 2015 Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna Nr 1 juni 2015 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Rastplats Bocksliden, Skoterport

Rastplats Bocksliden, Skoterport RAPPORT Rastplats Bocksliden, Skoterport Lycksele, Västerbotten Samrådshandling 2016-10-10 Projektnummer: 880803 Dokumenttitel: Samrådshandling Skapat av: Kristina Lidén Lindgren Dokumentdatum: 2016-10-10

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna.

Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna. Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna Nr 2 augusti 2015 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer: TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2015-04-13 Dokumenttyp:

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2017 Ärendenummer: TRV 2016/831 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2016-01-11 Dokumenttyp:

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-02-16 Projektnummer: 107350 Yta för bild Samrådsredogörelse, Väg 222, tpl Kvarnholmen Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg Svedala kommun, Skåne län Vägplan, 2016-09-22 Projektnummer: 136902 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket, 211 19

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Ärendenummer: TRV 2012/59395

Ärendenummer: TRV 2012/59395 RAPPORT Riksintresseprecisering Malmö flygplats 2013-06-27 Ärendenummer: TRV 2012/59395 Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Skapat av: Lars Ehnbom, Hammevik konsult, Alain Allouko Trafikverket, Jean-Marie

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby RAPPORT GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Rapport Geoteknik Skapat av: Henrik

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län 2013-08-05 Dnr: 11.189 Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING Enligt bygg- och miljönämndens beslut

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

Stockholm-Arlanda flygplats

Stockholm-Arlanda flygplats Stockholm-Arlanda flygplats Precisering av riksintresse och influensområde 2007-12-20 STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS Precisering av riksintresse och influensområde PM 2(21) Revisionsförteckning Rev Datum

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Bromma flygplats Lägesredovisning

Bromma flygplats Lägesredovisning PM 2016:70 RI (Dnr 123-510/2016) Bromma flygplats Lägesredovisning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Stadsledningskontorets anmälan Bromma flygplats Lägesredovisning

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Riksintresse för kommunikationer

Riksintresse för kommunikationer RAPPORT Riksintresse för kommunikationer Skellefteå flygplats Remisversion 2016-10-06 TRV 2016/72645 .0 Trafikverket Postadress: Sundsbacken 4, 972 42, Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

E6 Kungälvsmotet (Öst)

E6 Kungälvsmotet (Öst) VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING E6 Kungälvsmotet (Öst) Kungälvs kommun, Västra Götalands län PM Avvattning och ledningar, 2014-07-04 Projektnummer: 102131 Dokumenttitel: Granskningshandling E6 Kungälvsmotet

Läs mer

Klimatfrågorna i fokus. Magnus Jacobsson

Klimatfrågorna i fokus. Magnus Jacobsson Klimatfrågorna i fokus Magnus Jacobsson Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? 2014-04-07 Sida 2 Megatrender Hantera växande stadsregioner Skapa en hållbar

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501 Luftfart 2011 TK0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Luftfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 21 Viltpassage. på delen Kristianstad-Hässleholm, Skåne län. Samrådsunderlag 2015-02-18 Projektnummer: 138598

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 21 Viltpassage. på delen Kristianstad-Hässleholm, Skåne län. Samrådsunderlag 2015-02-18 Projektnummer: 138598 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 21 Viltpassage på delen Kristianstad-Hässleholm, Skåne län Samrådsunderlag 2015-02-18 Projektnummer: 138598 Dokumenttitel: Väg 21, viltpassage på delen Kristianstad-Hässleholm, Skåne

Läs mer

Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager

Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager Swedavia Miljöchef Jenny Svärd Endast autorespons att hon inte var på kontoret. Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager Tack för ditt mejl, jag svarar dig på

Läs mer

Riksintresseprecisering

Riksintresseprecisering RAPPORT Riksintresseprecisering Växjö flygplats Remiss: 2012-09-30 Ärendenummer: TRV 2011 / 74587 Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Skapat av: Lars Ehnbom Dokumentdatum: 2011-12-31 Dokumenttyp: Rapport

Läs mer

Inrikesflygets förändringar Trender och behov

Inrikesflygets förändringar Trender och behov Inrikesflygets förändringar Trender och behov Kontaktperson: Jean-Marie Skoglund, jean-marie.skoglund@transportstyrelsen.se Telefon 11-415 21 82 Transportstyrelsen, 61 73 Norrköping 3 sammanfattning Finanskrisen

Läs mer

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Kommunhuset i Staffanstorps kommun Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Staffanstorps kommun Thomas

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg VÄGPLAN, SAMRÅDSUNDERLAG Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg Osby kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-05-25 Projektnummer:

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

PROMEMORIA. till Inriktningsunderlag Luftfart

PROMEMORIA. till Inriktningsunderlag Luftfart PROMEMORIA till Inriktningsunderlag 2018-2029 Luftfart Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Dokumenttitel: Luftfart

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Töcksfors Cirkulation Årjängs kommun, Värmlands län. 2015-05-19 Projektnummer: 10 81 50

VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Töcksfors Cirkulation Årjängs kommun, Värmlands län. 2015-05-19 Projektnummer: 10 81 50 VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Töcksfors Cirkulation Årjängs kommun, Värmlands län 20150519 Projektnummer: 10 81 50 Dokumenttitel: Vägplan E18 Töcksfors Cirkulation, Samrådsredogörelse

Läs mer

Bilaga. Östersund 2040 Kommunikationer

Bilaga. Östersund 2040 Kommunikationer Bilaga Östersund 2040 Kommunikationer Kommunikationer Förutom att miljön gynnas så finns det en rad fördelar med att prioritera åtgärder för att uppmuntra till ökad gång och cykling. Eftersom denna förflyttning

Läs mer

Trafikverkets beredskapsplan

Trafikverkets beredskapsplan Trafikverkets beredskapsplan Nationell Vinter 2015-2016 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Trafikverkets nationella beredskapsplan vinter 2015-2016 Författare:

Läs mer

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Tid: 2016-09-01, kl.08:30-11:15 Plats: Regionens hus sal A 12 Remiss, Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län TRV

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation

RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation Trafikverket publ.nr: 2014:061 Dokumenttitel: Definition av undermarksstation Skapat av: Patrik Hult, Morgan Engdal, Oskar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Sammansta llning av inkomna synpunkter

Sammansta llning av inkomna synpunkter Sammansta llning av inkomna synpunkter Innehållsförteckning Utan erinran:... 3 E:ON Elnät Sverige AB... 3 TeliaSonera Skanova Access AB... 3 Nämnden för Arbete och Välfärd... 3 Med erinran:... 4 Länsstyrelsen

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Flygplatsernas framtida investeringsbehov

Flygplatsernas framtida investeringsbehov Flygplatsernas framtida investeringsbehov Underlagsrapport Titel: Flygplatsernas framtida investeringsbehov Publikationsnummer: 2012:122 ISBN: 978-91-7467-320-3 Utgivningsdatum: 2012-04-27 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

KOSTNADSBEDÖMNING. Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län. December 2014

KOSTNADSBEDÖMNING. Västlänken. Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län. December 2014 KOSTNADSBEDÖMNING Västlänken Göteborgs Stad och Mölndals Stad, Västra Götalands län December 2014 Dokumenttitel: Kostnadsbedömning Västlänken Skapat av: Trafikverket Dokumentdatum: 2014-12-09 Dokumenttyp:

Läs mer

Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!

Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!! FärdplanCitylogistik Godstransporteriurbanaområden 2014-03-18 i Dokumenttitel:FärdplanCitylogistik Urbanagodstransporteristäder Skapatav:MariaLindholmtillsammansmedarbetsgruppen Dokumentdatum:2014C03C18

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Bilaga 2. Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen. En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK.

Bilaga 2. Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen. En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. samhällsskydd och beredskap 1 (24) Bilaga 2 Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. samhällsskydd och beredskap 2 (24)

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Vägplan Väg 268 E4-Grana Påbörjad Miljökonsekvensbeskrivning Utredning av lokaliseringsalternativ 2016-05-17

SAMRÅDSHANDLING Vägplan Väg 268 E4-Grana Påbörjad Miljökonsekvensbeskrivning Utredning av lokaliseringsalternativ 2016-05-17 SAMRÅDSHANDLING Vägplan Väg 268 E4-Grana Påbörjad Miljökonsekvensbeskrivning Utredning av lokaliseringsalternativ 2016-05-17 Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun, Stockholms län Projektnummer: 107

Läs mer