TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson. Introduktion till MATLAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson. Introduktion till MATLAB"

Transkript

1 TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson Introduktion till MATLAB

2 Introduktion till MATLAB sid. 2 av 12 Innehåll 1 Vad är MATLAB? Textens syfte Grundläggande begrepp Inmatning i MATLAB Aritmetiska operationer Elementära funktioner Redigering och formatering Hjälp i MATLAB Operationer med radvektorer Generering av vektorer Kurvritning

3 Introduktion till MATLAB sid. 3 av 12 1 Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program, speciellt lämpat för att lösa matematiska problem med numeriska metoder. Namnet MATLAB kommer ifrån MATrix LABoratory, då programmets ursprungliga uppgifter var att hantera matriser. Idag har det vidareutvecklats till ett programmeringsspråk med mycket kraftfulla numeriska rutiner, och det innehåller även verktyg för grafiska presentationer. Många numeriska problem löses på en bråkdel av tiden med MAT- LAB, jämfört med t.ex. Fortran eller C, vilket har fått många företag att börja använda MATLAB i beräkningssyfte. Exempel på tillämpningsområden av MATLAB är: Matrishantering (Aritmetiska operationer, lösning av linjära ekvationssystem, beräkning av egenvärden m.m.) Grafisk presentation (2- och 3-dimensionella funktionsgrafer, nivåkurvor, vektorbilder m.m.) Statistiska beräkningar (Beräkning av max, min, medelvärde, standardavvikelse m.m.) Slumptalsgenerering Ickelinjära ekvationer (Nollställen till funktioner av en variabel, lösning av icke-linjära ekvationssystem m.m.) Integration (Numerisk integration av funktioner av en variabel) Differentialekvationer (Numerisk lösning av ett skalärt begynnelsevärdesproblem, eller system av sådana) Signalbehandling (FFT, Laplace- och Z-transformer) 1.1 Textens syfte Den här texten är tänkt som en något komprimerad introduktion till MATLAB, med mycket moderata krav på förkunskaper i linjär algebra. I texten finner läsaren ett antal övningsuppgifter, som det är meningen att man (ev. tillsammans med en kamrat) skall försöka att lösa på egen hand, innan man löser labuppgifterna. I För att vidare utforska MATLABs potential rekommenderas MATLAB User s guide, eller någon av de många svenska instruktionsmanualerna.

4 2 Grundläggande begrepp Introduktion till MATLAB sid. 4 av 12 Vi börjar med att studera de mest grundläggande kommandona och deras användning. Uppgifterna som du skall lösa lär dig förhoppningsvis att kommunicera med MATLAB, och ger dig några exempel på saker som MATLAB kan göra - t.ex. att rita grafer till funktioner. Vid Tekniska Högskolan finner du Matlab i windows via startknappen All programs JTH Matematik Matlab 2.1 Inmatning i MATLAB Efter att man har startat MATLAB får man upp ett antal fönster och det högra är kommandofönstret. Där finner man prompten > > som betyder att MATLAB är redo att ta emot instruktioner i detta fönster. Alla inmatningar avslutas med RETURN. Man kan nu tilldela ett variabelnamn ett värde; t.ex. så ger inmatningen > > G=12 följt av RETURN, resultatet G = 12 Variabeln G och dess tilldelade värde sparas av MATLAB i dess arbetsutrymme (workspace) och man kan använda variabeln senare under samma arbetspass. Med kommandot who får man en lista över alla variablerna i MATLAB s arbetsutrymme. Värt att notera är att man kan avbryta en pågående beräkning med CONTROL-C. MATLAB arbetar (nästan) bara med en enda objekttyp - matriser - som är listor av (reella eller komplexa) tal. Det svåraste med att lära sig effektiv MATLAB-programmering är att lära sig att tänka i termer av matriser, då man är van vid att hantera ett tal i taget, t.ex. när man programmerar sin miniräknare. Matrishanteringen är emellertid också fördelen med MATLAB; när man väl lärt sig att hantera matriser minskas programmeringsinsatsen avsevärt. Vad matriser är och vad de har för matematiska egenskaper får du lära dig i kursen Linjär Algebra och avsnitt 3 i denna laboration ägnas åt matriser. Vi kommer i den första delen nästan uteslutande att syssla med vektorer, som är endimensionella listor av tal (den enklaste matristypen). I MATLAB så definieras en vektor (matris) vanligtvis genom att man tilldelar ett variabelnamn ett värde (uttryck), följt av RETURN. Inmatningen > > A=[2 4 5] ger resultatet A = Observera användningen av hakparanteser, jämfört med den förra inmatningen. Naturligtvis

5 Introduktion till MATLAB sid. 5 av 12 behövs mellanslag (alternativt kommatecken) mellan de olika siffrorna. Efter inmatningen gäller nu att variabeln A representerar en radvektor med tre element. (Alt. en matris av typen 1 3). MATLAB lagrar vektorn som tre tal, A(1), A(2), A(3) där A(1) är vektorns första tal 2, A(2) är vektorns andra tal 4 och A(3) det sista talet 5. > > A(2) ans = 4 MATLAB definierar (efter varje beräkning) automatiskt en variabel ans vars värde är lika med värdet av den senaste beräkningen. Om man inte vill se resultatet av en inmatning på skärmen avslutar man kommandot med semikolon ; innan RETURN, man kan också ange flera inmatningar på samma rad genom at skilja dem åt med ett kommatecken,. Dessa exekveras i den ordning de skrevs in när man trycker på RETURN. En matris med fler än en rad kan matas in antingen som > > B=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]; eller > > B=[ ]; vilket resulterar i att variabeln B nu representerar 3 x 3 matrisen med elementen som ovan. I lite mer avancerade tillämpningar definierar man ofta nya matriser med hjälp av andra, redan definierade matriser. T.ex. kan man göra så här: > > x=[1 2] x= 1 2 > > y=[x 3 4] y= Med kommandot clear raderas arbetsutrymmet. Pröva genom att exekvera kommandona who, clear, who i en följd. Övning 1: Mata in vektorerna x=[ ], och y=[ ]. Vad är x(3)? 2.2 Aritmetiska operationer De vanliga aritmetiska operationerna mellan tal (skalärer) ser ut så här: + addition - subtraktion / division exponentiering

6 Talet π skrivs pi medan talet e (= e 1 ) skrivs exp(1). Skriver du > > pi blir svaret ans = Introduktion till MATLAB sid. 6 av 12 (Kom ihåg att ans står för det senaste svaret). De aritmetiska operationerna har de vanliga prioritetsordningarna, dvs. multiplikation utföres före addition osv. Parenteser tolkas precis som vanligt. > > 27 1/3 ger svaret 9 (= (27 1 )/3) medan > > 27 (1/3) ger svaret 3 (= 3 27). 2.3 Elementära funktioner MATLAB har alla de vanliga elementära grundfunktionerna, t.ex. exponential- och logaritmfunktionerna, de trigonometriska funktionerna, kvadratrotsfunktionen och flera andra. I MATLAB skrivs några av dem så här: Funktion x e x ln(x) lg(x) sin(x) cos(x) tan(x) arcsin(x) arccos(x) arctan(x) syntax i MATLAB sqrt(x) exp(x) log(x) log10(x) sin(x) cos(x) tan(x) asin(x) acos(x) atan(x) För att beräkna ett funktionsvärde skriver man funktionens namn, följt av argumentet innanför parenteser (precis som man ofta skriver med penna.) Om vi vill beräkna sin(π/2) skriver vi > > sin(pi/2) och får resultatet ans = 1

7 Introduktion till MATLAB sid. 7 av 12 Vi beräknar e ln( 4) ; > > exp(log(sqrt(4))) ans = Vi beräknar roten till ekvationen 2 tan x = 4 för π/2 < x < π/2. Med handräkning får vi roten till (exakt) x = arctan( 4 2 ). Med MATLAB kan vi beräkna ett närmevärde: > > x = atan(4/sqrt(2)) x = Redigering och formatering Man kan återfå tidigare givna kommandorader genom att trycka på piltangenten upp. Senare kommandon får man genom att trycka på piltangenten ned. Man kan redigera ett givet kommando genom att flytta markören med piltangenterna höger och vänster. Det antal decimaler som MATLAB skriver ut kan man styra med hjälp av kommandot format. De vanligaste varianterna är format short, format long som ger 5 resp. 15 signifikanta siffror. > > format long; 10*pi ans = > > format short; ans ans = Övning 2: Beräkna med hjälp av MATLAB: a) e 2 sin(π/6) b) tan(π/4) ln( 2) c) roten till ekvationen e x = 15 (Du får själv lösa ut x för hand ). Övning 3: Liksom alla kalkylatorer räknar MATLAB enbart med närmevärden, dvs. alla tal lagras med ett ändligt antal decimaler. Här är en enkel illustration av detta. Beräkna talet e 2 e e dels exakt, dels med hjälp av MATLAB. Övning 4: Precis som din kalkylator kan MATLAB inte hantera hur stora tal som helst. När beräkningarna resulterar i ett allför stort tal skriver MATLAB ut resultatet Inf (infinity). a) Beräkna talet

8 Introduktion till MATLAB sid. 8 av 12 b) Beräkna talet ( ) 1/104 dels exakt, dels med hjälp av MATLAB. Varför blir svaret som det blir? c) Beräkna Inf+Inf, Inf-Inf. Hur tolkar du resultatet? 2.5 Hjälp i MATLAB Att flitigt använda sig av hjälpfunktionen i MATLAB är ett bra sätt att utvidga sitt kunnande om dess funktioner. Hjälpfunktionen är organiserad i nivåer - en beskrivning av hjälpmöjligheterna får du om du skriver help help. Om man känner till ett kommando så kan man alltid skriva help följt av kommandot, vilket resulterar i en beskrivning av kommandot. Alternativt kan man skriva helpwin följt av kommandot; då får man hjälptext i ett separat hjälpfönster. Om man vill starta ett separat hjälpfönster och själv navigera sig fram kan man skriva helpbrowser. Kommandot demo startar en java-baserad demonstration av MATLAB s olika möjligheter. Om du skriver help elfun (eller helpwin elfun) får du en lista av de elementära funktioner som MATLAB hanterar. Du känner säkert igen många av dem, men t.ex. funktionen fix kanske är ny. Övning 5: Ta med hjälp av MATLAB:s hjälpfunktion reda på vad funktionerna fix och abs gör. 2.6 Operationer med radvektorer MATLAB s styrka visar sig först då man börjar arbeta med vektorer eller matriser. I ett effektivt MATLAB program är så gott som alla variabler vektorer eller matriser. De flesta av de aritmetiska operationerna är definierade också för vektorer (och matriser), men man får vara lite försiktig. Om x och y är två radvektorer av samma längd kan man utföra elementvis (koordinatvis) addition och subtraktion genom att skriva x+y resp. x-y. > > x = [1 2 3], y = [4 5 6]; > > x+y ans = > > x-y ans = Ofta vill man utföra koordinatvisa operationer av andra slag än addition och subtraktion. T.ex. så kanske man vill beräkna den koordinatvisa produkten av två vektorer x och y. Det går då inte att skriva x*y, ty då tolkar MATLAB det som att man vill utföra matrisprodukten av x och y, vilket är något annat (mer om den produkten i kursen Linjär Algebra). Lösningen i MATLAB är att skriva en punkt framför operationen dvs. vi skriver.* istället för * > > x.*y ans =

9 Introduktion till MATLAB sid. 9 av 12 På samma sätt kan vi utföra koordinatvis division och exponentiering med hjälp av kommandona./ respektive. Försäkra dig om att du har förstått innebörden av elementvisa operationer - dessa är oerhört viktiga. > > x./y ans = > > y. x ans = De elementära funktionerna vi nämnde tidigare går också bra att applicera på en vektor eller en matris - de appliceras automatiskt koordinatvis. > > z=[4 9 16]; > > sin(z) ans = > > sqrt(z) ans = Se också de viktiga kommandona ones och zeros. Övning 6: Definiera vektorerna x = [7 2 0] och y = [6 2 7]. Beräkna x+y, x-y, x.*y, x./y, y. x och x.*cos(y) Beräkna också x(1)+y(1). 2.7 Generering av vektorer Vi skall nu beskriva ett av de vanligaste kommandona i MATLAB. Lär dig det ordentligt! Låt a, b och h vara givna tal. Man kan då bilda radvektorn x = [a a+h a+2h... b] med hjälp av kommandot x = a:h:b > > x = 0:1:10 x = > > y = -5:2:5 y = Av naturliga skäl kallas h ofta för steglängd. Analogt så ger kommandot > > x = 0:0.1:pi radvektorn x = [ ]. Hur lång är x, dvs. hur många element innehåller denna vektor? Fundera först ut ett svar, mata sedan in x enligt ovan och skriv > > length(x)

10 Introduktion till MATLAB sid. 10 av 12 Om steglängden h skall vara lika med 1 kan h utelämnas; kommandot > > x = 1:5 skapar vektorn x = [ ]. Om b<a kan man ha h<0. Övning 7: (a) Använd en instruktion av typen x = a:h:b för att mata in vektorerna x= [ ], y = [ ] och z = [ ]. (b) Mata in vektorn x = [ ] och använd kommandot sum för att beräkna summan (Skriv först help sum ). (c) Beräkna summan Ledning: skapa först vektorn [ ] (d) Använd hjälpfunktionen och ta reda på vad kommandot linspace uträttar. Skriv därefter linspace(0,1), linspace(1,10) samt linspace(1,100). 2.8 Kurvritning Med MATLAB kan man enkelt åskådliggöra resultat grafiskt. Betrakta två radvektorer x = [x(1) x(2)... x(n)] och y = [y(1) y(2)... y(n)] av samma längd n. Kommandot plot(x,y) ritar ut de n st punkterna (x(1),y(1)),..., (x(n),y(n)) för att sedan sammanbinda dem med räta linjer. (En s.k. kartesisk plot). > > x = [ ]; > > y = [ ]; > > plot(x,y) Samma resultat får man genom att skriva > > plot(x,x. 2) Om man inte ger ett särskilt kommando så kommer MATLAB att dimensionera koordinataxlarna så att alla punkter syns (s.k. autoscaling). Följande mall kan användas för att rita grafen y = f(x) för a x b. > > x = a:h:b; > > y=f(x); > > plot(x,y) Det första kommandot x = a:h:b; skapar vektorn x = [a a + h a + 2h... b] (vi har valt steglängden h). Nästa kommando beräknar funktionsvärdena för dessa x värden och lagrar

11 Introduktion till MATLAB sid. 11 av 12 dem i vektorn y. Slutligen ritas punkterna (x,y) som sammanbinds med räta linjer. När man ritar kurvor bör man tänka på att det blir en bättre graf om man har fler punkter (dvs. om steglängden h görs liten) men bara till en viss gräns. Vektorerna bör inte ha fler än ca 400 element. Därefter blir det bara slöseri med beräkningstid och minnesutrymme. > > x = 0:0.1:2*pi; > > y=sin(x); > > plot(x,y) Här ritas funktionskurvan y = sin(x) på intervallet 0 x 2π. Något snabbare är att hoppa över andra raden ovan och istället skriva > > plot(x,sin(x)) Man kan välja hur kurvan skall ritas genom att ge order om en speciell linjetyp och det är även möjligt att rita ut punkterna utan att sammanbinda dem. > > x = 0:0.1:2, y = x.*exp(x); > > plot(x,y, : ) (Prickad sammanbunden kurva) > > plot(x,y,. ) (Punkterna utritade som små prickar) > > plot(x,y, o ) (Punkterna utritade som små cirklar) Om vi vill rita ut graferna för funktionerna f(x) = sin x och g(x) = cos(x) i samma figur kan man använda sig av kommandot hold on för att låsa den aktuella figuren enligt följande. > > x=0:0.1:2*pi; > > plot(x,sin(x)) > > hold on > > plot(x,cos(x)) Kommandot help plot ger ytterligare information. Övning 8: Rita följande tre funktionskurvor på intervallet [-10, 10]

12 Introduktion till MATLAB sid. 12 av 12 a) y = 2cos(x) b) y = 3x c) y = x 1+x 2 Använd sedan kommandot axis för att få axlarna att gå från -10 till 10 längs x-axeln, och från -1 till 2 längs y-axeln. Man kan även rita en mängd andra typer av grafer, t.ex. stapeldiagram, histogram m.m. > > x = 1:10; bar(x,x. 2)

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer.

Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Lab 1, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Starta gärna en dagbok genom att ge kommandot diary lab1. Skriv in alla beräkningar som efterfrågas i uppgifterna i dagboken. Glöm inte diary off om det skrivna

Läs mer

Lab 2, Funktioner, funktionsfiler och grafer.

Lab 2, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Lab 2, Funktioner, funktionsfiler och grafer. Laborationen innehåller 8 deluppgifter. Uppg. 1-3: behandlar Matlabs grundläggande operationer Uppg. 4-5: behandlar kurvritning Uppg. 6-8: behandlar funktionsfiler

Läs mer

Laboration: Grunderna i Matlab

Laboration: Grunderna i Matlab Laboration: Grunderna i Matlab Att arbeta i kommandofönstret och enkel grafik Den här delen av laborationen handlar om hur man arbetar med kommandon direkt i Matlabs kommandofönster. Det kan liknas vid

Läs mer

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1

Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Linjär algebra med tillämpningar, lab 1 Innehåll Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Uppgifterna i denna laboration täcker kapitel 1-3 i läroboken. Läs igenom motsvarande kapitel. Sitt

Läs mer

1 Grundläggande operationer

1 Grundläggande operationer Redovisning: Laborationen innehåller 8 deluppgifter. Uppg. 1-3: Redovisa körningsresultat Uppg. 4-5: Redovisa graferna. Uppg. 6-8: Redovisa funktionsfilerna (koden) samt evenuella grafer. samtliga fall

Läs mer

Innehåll. Vad är MATLAB? Grunderna i MATLAB. Informationsteknologi. Informationsteknologi.

Innehåll. Vad är MATLAB? Grunderna i MATLAB. Informationsteknologi. Informationsteknologi. Grunderna i MATLAB stefan@it.uu.se Innehåll Vad är MATLAB? Användningsområden MATLAB-miljön Variabler i MATLAB Funktioner i MATLAB Exempel och smakprov: Grafik Beräkningar Bilder GUI Vad är MATLAB? Utvecklat

Läs mer

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab Datorlektion 1. Vektorer och Matriser 1 Inledning I denna övning skall du träna på att använda Matlab för enklare beräkningar och grafik. För att lösa uppgifterna

Läs mer

Variabler. TANA81: Beräkningar med Matlab. Matriser. I Matlab skapas en variabel genom att man anger dess namn och ger den ett värde:

Variabler. TANA81: Beräkningar med Matlab. Matriser. I Matlab skapas en variabel genom att man anger dess namn och ger den ett värde: TANA81: Beräkningar med Matlab - Variabler och Matriser - Logiska uttryck och Villkor - Repetitionssatser - Grafik - Funktioner Variabler I Matlab skapas en variabel genom att man anger dess namn och ger

Läs mer

Matriser och Inbyggda funktioner i Matlab

Matriser och Inbyggda funktioner i Matlab Matematiska vetenskaper 2010/2011 Matriser och Inbyggda funktioner i Matlab 1 Inledning Vi skall denna vecka se på matriser och funktioner som är inbyggda i Matlab, dels (elementära) matematiska funktioner

Läs mer

Funktioner och grafritning i Matlab

Funktioner och grafritning i Matlab CTH/GU LABORATION 3 MVE11-212/213 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Funktioner och grafritning i Matlab Först skall vi se lite på (elementära) matematiska funktioner i Matlab, som sinus och cosinus.

Läs mer

Mer om funktioner och grafik i Matlab

Mer om funktioner och grafik i Matlab CTH/GU 2017/2018 Matematiska vetenskaper Mer om funktioner och grafik i Matlab 1 Inledning Först skall vi se lite på funktioner som redan finns i Matlab, (elementära) matematiska funktioner som sinus och

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

M0043M Integralkalkyl och Linjär Algebra, H14, Matlab, Föreläsning 1

M0043M Integralkalkyl och Linjär Algebra, H14, Matlab, Föreläsning 1 M0043M Integralkalkyl och Linjär Algebra, H14, Matlab, Föreläsning 1 Ove Edlund LTU 2014-11-07 Ove Edlund (LTU) M0043M, M1 2014-11-07 1 / 14 Några elementära funktioner i Matlab Exempel exp Beräknar e

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Linjär algebra med MATLAB

Linjär algebra med MATLAB INGENJÖRSHÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson, Anders Andersson Innehåll Linjär algebra med MATLAB 1 Grundläggande begrepp 1 1.1 Introduktion...................................... 1 1.2 Genomförande

Läs mer

Uppgift 1 - programmet, Uppg6.m, visade jag på föreläsning 1. Luftmotståndet på ett objekt som färdas genom luft ges av formeln

Uppgift 1 - programmet, Uppg6.m, visade jag på föreläsning 1. Luftmotståndet på ett objekt som färdas genom luft ges av formeln Matlab-föreläsning (4), 10 september, 015 Innehåll m-filer (script) - fortsättning från föreläsning 1 In- och utmatning Sekvenser, vektorer och matriser Upprepning med for-slingor (inledning) Matlab-script

Läs mer

Datorövning 1 Fördelningar

Datorövning 1 Fördelningar Lunds tekniska högskola Matematikcentrum Matematisk statistik FMSF20: MATEMATISK STATISTIK, ALLMÄN KURS, 7.5HP FÖR E, HT-15 Datorövning 1 Fördelningar I denna datorövning ska du utforska begreppen sannolikhet

Läs mer

SF1900 Sannolikhetsteori och statistik, HT 2017 Laboration 1 för CINEK2

SF1900 Sannolikhetsteori och statistik, HT 2017 Laboration 1 för CINEK2 Matematisk Statistik SF1900 Sannolikhetsteori och statistik, HT 2017 Laboration 1 för CINEK2 1 Introduktion Denna laboration är inte poänggivande utan är till för den som vill bekanta sig med MATLAB. Fokusera

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab CTH/GU LABORATION 1 MVE011-2012/2013 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Introduktion till Matlab Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på de flesta tekniska högskolor

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab CTH/GU LABORATION 1 TMV157-2014/2015 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Introduktion till Matlab Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på många tekniska högskolor

Läs mer

Att undervisa och studera matematik med datoralgebraprogrammet Maxima. Per Jönsson och Thomas Lingefjärd

Att undervisa och studera matematik med datoralgebraprogrammet Maxima. Per Jönsson och Thomas Lingefjärd Att undervisa och studera matematik med datoralgebraprogrammet Maxima Per Jönsson och Thomas Lingefjärd Malmö och Göteborg 2009 1 Kort om Maxima Begreppet CAS (computer algebra system) eller på svenska

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab Introduktion till Matlab Inledande matematik, I1, ht10 1 Inledning Detta är en koncis beskrivning av de viktigaste delarna av Matlab. Till en början är det enkla beräkningar och grafik som intresserar

Läs mer

Laborationstillfälle 1 Lite mer om Matlab och matematik

Laborationstillfälle 1 Lite mer om Matlab och matematik Laborationstillfälle Lite mer om Matlab och matematik En första introduktion till Matlab har ni fått under kursen i inledande matematik. Vid behov av repetition kan materialet till de övningar som gjordes

Läs mer

MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB

MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB De flesta numeriska metoder låter oss få en tillräckligt bra lösning på ett matematiskt problem genom att byta ut komplexa matematiska operationer med kombinationer

Läs mer

MATLAB - en kompakt introduktion av Tore Gustafsson

MATLAB - en kompakt introduktion av Tore Gustafsson 6.1.7 1 ÅBO AKADEMI TEKNISKA FAKULTETEN MATLAB - en kompakt introduktion av Tore Gustafsson MATLAB 1 är ett interaktivt programpaket för numeriska beräkningar. Matlab står för matrix laboratory och är

Läs mer

ATT RITA GRAFER MED KOMMANDOT "PLOT"

ATT RITA GRAFER MED KOMMANDOT PLOT MATLAB, D-plot ATT RITA GRAFER MED KOMMANDOT "PLOT" Syntax: Vi börjar med det enklaste plot-kommandot i matlab,,där x är en vektor x- värden och y en vektor med LIKA MÅNGA motsvarande y-värden. Anta att

Läs mer

Matriser och linjära ekvationssystem

Matriser och linjära ekvationssystem Linjär algebra, I1 2011/2012 Matematiska vetenskaper Matriser och linjära ekvationssystem Matriser En matris är som ni vet ett rektangulärt talschema: a 11 a 1n A = a m1 a mn Matrisen ovan har m rader

Läs mer

MATLAB övningar, del1 Inledande Matematik

MATLAB övningar, del1 Inledande Matematik MATLAB övningar, del1 Inledande Matematik Övningarna på de två första sidorna är avsedda att ge Dig en bild av hur miljön ser ut när Du arbetar med MATLAB. På de följande sidorna följer uppgifter som behandlar

Läs mer

MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB

MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB MMA132: Laboration 1 & 2 Introduktion till MATLAB De flesta numeriska metoder låter oss få en tillräckligt bra lösning på ett matematiskt problem genom att byta ut komplexa matematiska operationer med

Läs mer

Kapitel 4. Programmet MATLAB

Kapitel 4. Programmet MATLAB Kapitel 4. Programmet MATLAB MATLAB (namnet härlett ur MATrix LABoratory) är ett matematikprogram baserat på matrisalgebra, som blivit mycket använt för fysikaliska och tekniska tillämpningar. Den ursprungliga

Läs mer

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs.

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs. Funktionsteori ht 2010 Matlabövning Inledning Denna datorövning ger en introduktion till Matlab. Systemet används här som en avancerad räknedosa med inbyggda matrisoperationer och grafik. Ha den Matlabmanual

Läs mer

Matriser. Vektorer. Forts. Grunderna i MATLAB. Informationsteknologi. Informationsteknologi.

Matriser. Vektorer. Forts. Grunderna i MATLAB. Informationsteknologi. Informationsteknologi. Forts. Grunderna i MATLAB eva@it.uu.se Matriser Matrisen är den grundläggande datatypen. En tvådimensionell matris är en tabell med rader och kolonner. En matris med m rader och n kolonner har storleken

Läs mer

Instruktion för laboration 1

Instruktion för laboration 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för matematisk statistik MD, ANL, TB (rev. JM, OE) SANNOLIKHETSTEORI I Instruktion för laboration 1 De skriftliga laborationsrapporterna skall vara

Läs mer

Du kan söka hjälp efter innehåll eller efter namn

Du kan söka hjälp efter innehåll eller efter namn Du kan söka hjälp efter innehåll eller efter namn Skalärer x = 2 y = 1.234 pi, inf Ex: Skriver du >> x+100*pi Så blir svaret ans = 316.1593 (observera decimalpunkt.) Vektorer v = [1 2 3 4] radvektor u

Läs mer

Introduktion till MATLAB Föreläsning 1

Introduktion till MATLAB Föreläsning 1 Introduktion till MATLAB Föreläsning 1 FY021G Ingenjörsvetenskap Magnus.Eriksson@miun.se Reviderad 2007-09-23 1 Dagens agenda MATLAB - vad ska det vara bra för? Arrayer, matriser och vektorer Manipulation

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab CTH/GU 2015/2016 Matematiska vetenskaper Introduktion till Matlab 1 Inledning Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på många tekniska högskolor och universitet runt

Läs mer

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab Datorlektion 2. Linjär Algebra, Villkor och Logik 1 Linjär Algebra Programsystemet Matlab utvecklades ursprungligen för att underlätta beräkningar från linjär

Läs mer

MAM283 Introduktion till Matlab

MAM283 Introduktion till Matlab Rum: A3446 E-post: ove.edlund@ltu.se Hemsida: www.math.ltu.se/ jove Översikt: Matlab i MAM283 Några fakta Introduktion till Matlab. Omfattning: 0,4 p En föreläsning och tre datorövningar Examineras genom

Läs mer

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab Datorlektion 2. Villkor och Repetition 1 Logiska uttryck Uppgift 1.1 Låt a=3 och b=6 Vad blir resultatet av testerna ab? Uppgift 1.2 Låt a, b,

Läs mer

Introduktion till Matlab 1

Introduktion till Matlab 1 Laboration 1, M0043M, HT14 Laborationsuppgifter skall lämnas in senast 21 november 2014. Introduktion till Matlab 1 Förberedelseuppgifter 1. Gör dig bekant med Matlab-manualen finns för nedladdning på

Läs mer

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab CTH/GU STUDIO 1 LMA515b - 2016/2017 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Introduktion till Matlab Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på många tekniska högskolor

Läs mer

Datorövning 1 Introduktion till Matlab Fördelningar

Datorövning 1 Introduktion till Matlab Fördelningar Lunds tekniska högskola Matematikcentrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-12 Datorövning 1 Introduktion till Matlab Fördelningar I denna datorövning ska du först

Läs mer

Introduktion till Python Teoridel

Introduktion till Python Teoridel Institutionen för teknikvetenskap och matematik, LTU 2 november 2014 Laboration 1, M0043M, HT14 Laborationsuppgifter skall lämnas in senast 21 november 2014. Introduktion till Python Teoridel 1 Inledning

Läs mer

MATLAB handbok Introduktion

MATLAB handbok Introduktion Department of Physics Umeå University 30 juni 2014 MATLAB handbok Introduktion Marina Wallin Martin Hansson Per Sundholm 1 INTRODUKTION TILL MATLAB 1 1 Introduktion till Matlab Något man som Teknisk fysiker

Läs mer

Laboration 1: Linjär algebra

Laboration 1: Linjär algebra MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för teknikstudier MA119A VT 2010, Yuanji Cheng Viktigt information om labb Vid laborationen gäller följande: 1. Labben görs i grupp av två studenter, och redovisningsuppgifterna

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB Introduktion till MATLAB Om laborationen Övningarna går ut på att bekanta sig med MATLAB och se hur man löser olika typer av problem. Arbetet är självständigt. Hoppa över sådant ni tycker verkar för lätt

Läs mer

MMA132: Laboration 2 Matriser i MATLAB

MMA132: Laboration 2 Matriser i MATLAB MMA132: Laboration 2 Matriser i MATLAB Introduktion I den här labben skall vi lära oss hur man använder matriser och vektorer i MATLAB. Det är rekommerad att du ser till att ha laborationshandledningen

Läs mer

Motivering för programmering. F1: Introduktion, Matlabrepetition (kap. 1 2) Att kunna programmera. Interpreterat/kompilerat

Motivering för programmering. F1: Introduktion, Matlabrepetition (kap. 1 2) Att kunna programmera. Interpreterat/kompilerat F1: Introduktion, Matlabrepetition (kap. 1 2) Gemensam intro Kursinnehåll Varför programmera? Egenskaper hos Matlab Kommando-, redigerings-, arbetsplats-, tabell-, guide- och hjälpfönster, kommando-, funktions-,

Läs mer

Välkomna till Numme och MATLAB, 9 hp, för Materialdesign och Energi&Miljö, årskurs 2

Välkomna till Numme och MATLAB, 9 hp, för Materialdesign och Energi&Miljö, årskurs 2 Välkomna till Numme och MATLAB, 9 hp, för Materialdesign och Energi&Miljö, årskurs 2 Kursen avses ge dig kunskap om numeriska metoder, hur man kan använda dessa genom elementär programmering i MATLAB samt

Läs mer

Laboration 2: 1 Syfte. 2 Väntevärde och varians hos en s.v. X med fördelningen F X (x) MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR BYGG, FMS 601, HT-08

Laboration 2: 1 Syfte. 2 Väntevärde och varians hos en s.v. X med fördelningen F X (x) MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR BYGG, FMS 601, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR BYGG, FMS 601, HT-08 Laboration 2: Om väntevärden och fördelningar 1 Syfte I denna laboration skall vi försöka

Läs mer

KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner

KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1 Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner MATLAB Väletablerat Mycket omfattande program GNU OCTAVE Öppen

Läs mer

KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 2. Vektorer Matriser Plotta i 2D Teckensträngar

KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 2. Vektorer Matriser Plotta i 2D Teckensträngar KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 2 Vektorer Matriser Plotta i 2D Teckensträngar Vektorer För att skapa vektorn x = [ 0 1 1 2 3 5]: >> x = [0 1 1 2 3 5] x = 0 1 1 2 3 5 För att ändra (eller lägga till)

Läs mer

3.3. Symboliska matematikprogram

3.3. Symboliska matematikprogram 3.3. Symboliska matematikprogram Vi skall nu övergå till att behandla de vanligaste matematikprogrammen, och börja med de symboliska. Av dessa kan både Mathematica och Maple användas på flere UNIX-datorer.

Läs mer

Grundläggande kommandon

Grundläggande kommandon Allmänt om Matlab Utvecklades på 70-talet som ett lättanvänt gränssnitt till programbiblioteken LINPACK (linjär algebra) och EISPACK (egenvärdesproblem), ursprungligen skrivna i Fortran. En kommersiell

Läs mer

Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 9p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB

Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 9p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB MAI/Linköpings universitet Fredrik Berntsson Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 9p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB Redovisning Lös först uppgifterna i Matlab. Då du har en

Läs mer

Syftet med veckans övningar. Något om MATLAB. Vecka 1 matte D del C

Syftet med veckans övningar. Något om MATLAB. Vecka 1 matte D del C Vecka 1 matte D del C handlar om olika typer av integraler. Metoden går tillbaka till antiken; genom triangulering kan man beräkna arean av oregelbundna polygoner. Har men en figur med krokiga begränsningslinjer

Läs mer

Laboration: Vektorer och matriser

Laboration: Vektorer och matriser Laboration: Vektorer och matriser Grundläggande om matriser Begreppet matris är en utvidgning av vektorbegreppet, och det används bl a när man löser linjära ekvationssystem. Namnet Matlab står för MATrix

Läs mer

Matlabföreläsningen. Lite mer och lite mindre!

Matlabföreläsningen. Lite mer och lite mindre! Inmatning: Här är lite exempel på inmatning i Matlab: >> pi 3.1416 >> format long >> ans 3.141592653589793 Matlabföreläsningen Lite mer och lite mindre! >> format %återställer format (%- tecknet gör att

Läs mer

TMV156 Inledande matematik E, 2010 DATORÖVNING 2 ANONYMA FUNKTIONER, FUNKTIONSGRAFER OCH LITE OPTIMERING

TMV156 Inledande matematik E, 2010 DATORÖVNING 2 ANONYMA FUNKTIONER, FUNKTIONSGRAFER OCH LITE OPTIMERING TMV156 Inledande matematik E, 2010 DATORÖVNING 2 ANONYMA FUNKTIONER, FUNKTIONSGRAFER OCH LITE OPTIMERING 1. Syfte och mål I den här laborationen skall du lära dig att definera och använda anononyma funktioner

Läs mer

4.4. Mera om grafiken i MATLAB

4.4. Mera om grafiken i MATLAB 4.4. Mera om grafiken i MATLAB Larry Smarr, ledare för NCSA (National Center for Supercomputing Applications i University of Illinois, brukar i sina föredrag betona betydelsen av visualisering inom den

Läs mer

Matematisk analys, laboration II. Per Jönsson Teknik och Samhälle, Malmö Högskola

Matematisk analys, laboration II. Per Jönsson Teknik och Samhälle, Malmö Högskola Matematisk analys, laboration II Per Jönsson Teknik och Samhälle, Malmö Högskola Viktig information om laborationerna I analyskursen ingår tre obligatoriska laborationer. Under laboration används Matlab/GNU

Läs mer

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Administrativt. Viktiga datum. Kort introduktion till matlab. Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32)

Dagens program. Programmeringsteknik och Matlab. Administrativt. Viktiga datum. Kort introduktion till matlab. Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E32) Programmeringsteknik och Matlab Övning Dagens program Övningsgrupp 2 (Sal Q22/E2) Johannes Hjorth hjorth@nada.kth.se Rum 458 på plan 5 i D-huset 08-790 69 02 Kurshemsida: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2d2

Läs mer

Matriser och vektorer i Matlab

Matriser och vektorer i Matlab CTH/GU LABORATION 3 TMV206-2013/2014 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Matriser och vektorer i Matlab I denna laboration ser vi på hantering och uppbyggnad av matriser samt operationer på matriser En

Läs mer

INTRODUKTIONSÖVNINGAR I MATLAB

INTRODUKTIONSÖVNINGAR I MATLAB INTRODUKTIONSÖVNINGAR I MATLAB Detta är ett övningshäfte för MATLAB och förutsätter att man parallellt studerar läroboken "Användarhandledning för MATLAB 6" eller på annat sätt inhämtar grunderna i MATLAB.

Läs mer

KPP053, HT2015 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner

KPP053, HT2015 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner KPP053, HT2015 MATLAB, Föreläsning 1 Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner MATLAB Väletablerat Mycket omfattande program GNU OCTAVE Öppen

Läs mer

Matematisk Modellering

Matematisk Modellering Matematisk Modellering Föreläsning 1 Anders Heyden Matematikcentrum Lunds Universitet Matematisk Modellering p.1/37 Denna föreläsning (läsvecka 1) Vad handlar kursen om, mål, kurskrav, ide. Matematisk

Läs mer

Uppgift 1. (SUBPLOT) (Läs gärna help, subplot innan du börjar med uppgiften.) 1 A) Testa och förklara hur nedanstående kommandon fungerar.

Uppgift 1. (SUBPLOT) (Läs gärna help, subplot innan du börjar med uppgiften.) 1 A) Testa och förklara hur nedanstående kommandon fungerar. INLÄMNINGSUPPGIFT 2 Linjär algebra och analys Kurskod: HF1006, HF1008 Skolår: 2016/17 armin@kth.se www.sth.kth.se/armin Redovisas under sista två (av totalt fem) labbövningar i Analys-delen. Preliminärt:

Läs mer

Laboration 1: Introduktion till R och Deskriptiv statistik

Laboration 1: Introduktion till R och Deskriptiv statistik STOCKHOLMS UNIVERSITET 13 februari 2009 Matematiska institutionen Avd. för matematisk statistik Gudrun Brattström Laboration 1: Introduktion till R och Deskriptiv statistik Denna första datorlaboration

Läs mer

MATLAB. En kort praktisk introduktion. Olof Hultin FAFA Omarbetad efter original av Henrik Persson

MATLAB. En kort praktisk introduktion. Olof Hultin FAFA Omarbetad efter original av Henrik Persson MATLAB En kort praktisk introduktion Olof Hultin olof.hultin@ftf.lth.se Omarbetad efter original av Henrik Persson FAFA10 2014-11-06 Dagens föreläsning K404: Kort introduktion till MATLAB - ca 40 min H212:

Läs mer

Grafik och Egna funktioner i Matlab

Grafik och Egna funktioner i Matlab Grafik och Egna funktioner i Matlab Analys och Linjär Algebra, del A, K1/Kf1/Bt1, ht11 Moore: 5.1-5.2 och 6.1.1-6.1.3 1 Inledning Vi fortsätter med läroboken Matlab for Engineers av Holly Moore. Först

Läs mer

Allmänt om Mathematica

Allmänt om Mathematica Allmänt om Mathematica Utvecklades av Wolfram Research (Stephen Wolfram) på 80-talet Programmet finns bl.a. till Windows, Mac OS X, Linux. Finns (åtminstone) installerat i ASA B121 (Stansen), i matematik

Läs mer

Vad är MATLAB? Vad är MATLAB? Vad är MATLAB? Användningsområden. Att börja använda MATLAB. Informationsteknologi. Grunderna i MATLAB

Vad är MATLAB? Vad är MATLAB? Vad är MATLAB? Användningsområden. Att börja använda MATLAB. Informationsteknologi. Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? Grunderna i MATLAB Utvecklat av MathWorks, Inc. http://www.mathworks.com Första versionen klar i slutet av 70-talet Ursprungligen MATrix LABoratory. Matematisk labbmiljö för Numeriska beräkningar

Läs mer

Newtons metod och arsenik på lekplatser

Newtons metod och arsenik på lekplatser Newtons metod och arsenik på lekplatser Karin Kraft och Stig Larsson Beräkningsmatematik Chalmers tekniska högskola 1 november 2004 Introduktion Denna övning ingår i Lärardag på Chalmers för kemilärare

Läs mer

Blandade A-uppgifter Matematisk analys

Blandade A-uppgifter Matematisk analys TEKNISKA HÖGSKOLAN Matematik Blandade A-uppgifter Matematisk analys 1 Låt u = i och v = 1 + i Skriv det komplexa talet z = u/v på den polära formen re iϕ Svar: e i π Bestäm de reella tal x för vilka x

Läs mer

Instruktion för laboration 1

Instruktion för laboration 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för matematisk statistik ANL/TB SANNOLIKHETSTEORI I, HT07. Instruktion för laboration 1 De skrifliga laborationsrapporterna skall vara skrivna så att

Läs mer

Matematisk Modellering

Matematisk Modellering Matematisk Modellering Föreläsning 1 Magnus Oskarsson Matematikcentrum Lunds Universitet Matematisk Modellering p.1/34 Denna föreläsning (läsvecka 1) Vad handlar kursen om, mål, kurskrav, ide. Matematisk

Läs mer

2 Matrisfaktorisering och lösning till ekvationssystem

2 Matrisfaktorisering och lösning till ekvationssystem TANA21+22/ 5 juli 2016 LAB 2. LINJÄR ALGEBRA 1 Inledning Lösning av ett linjärt ekvationssystem Ax = b förekommer ofta inom tekniska beräkningar. I laborationen studeras Gauss-elimination med eller utan

Läs mer

Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 8p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB

Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 8p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB MAI/Linköpings universitet Fredrik Berntsson Tentamen TANA17 Matematiska beräkningar Provkod: DAT1 Godkänd: 8p av totalt 20p Hjälpmedel: MATLAB Redovisning Lös först uppgifterna i Matlab. Då du har en

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare Karlstads universitet 19-0 april Exempel på elevaktiviteter framtagna i skolutvecklingsprojektet IKT och lärande i matematik 1

Läs mer

Inledande matematik för I1. MVE011 läsperiod Matlab vecka 2 övningsuppgifter

Inledande matematik för I1. MVE011 läsperiod Matlab vecka 2 övningsuppgifter Inledande matematik för I1 MVE011 läsperiod 1 010 Matlab vecka övningsuppgifter Linjära ekvationssystem Matlab har många kraftfulla redskap för att hantera matriser och därmed också linjära ekvationssystem.

Läs mer

LMA222a. Fredrik Lindgren. 17 februari 2014

LMA222a. Fredrik Lindgren. 17 februari 2014 LMA222a Fredrik Lindgren Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet 17 februari 2014 F. Lindgren (Chalmers&GU) Matematisk analys 17 februari 2014 1 / 68 Outline 1 Lite

Läs mer

MATLAB. Introduktion. Syfte. Tips. Oktober 2009

MATLAB. Introduktion. Syfte. Tips. Oktober 2009 UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap Marie Nordström/Per Lindström Oktober 2009 MATLAB Introduktion MATLAB är en integrerad miljö, med matriser som grundkomponent. Här finns avancerade möjligheter att göra beräkningar

Läs mer

LABORATION cos (3x 2 ) dx I =

LABORATION cos (3x 2 ) dx I = SF1518,SF1519,numpbd14 LABORATION 2 Trapetsregeln, ekvationer, ekvationssystem, MATLAB-funktioner Studera kapitel 6 och avsnitt 5.2.1, 1.3 och 3.8 i NAM parallellt med arbetet på denna laboration. Genomför

Läs mer

Välj Links i startmenyn och dubbelklicka på Matematik-mappen. Dubbelklicka därefter på MATLAB 5 - ikonen.

Välj Links i startmenyn och dubbelklicka på Matematik-mappen. Dubbelklicka därefter på MATLAB 5 - ikonen. Denna introduktion till programsystemet MATLAB är tänkt att ge en första anvisning om handhavandet av dess olika delar. Det blir alltså inga djupgående exempel på vad programmet kan prestera utan en genomgång

Läs mer

Kursinnehåll. Introduktion till kursen. Hederskodex. Programmering

Kursinnehåll. Introduktion till kursen. Hederskodex. Programmering DN1212 för P1 Föreläsning 1 Introduktion till kursen De flesta av er kommer att i ert arbete göra en massa tekniska beräkningar För dessa beräkningar behöver ni ett smidigt verktyg så att ni slipper att

Läs mer

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 1. Linjär Algebra och Avbildningar Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion I denna övning skall

Läs mer

LAB 4. ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER. 1 Inledning. 2 Eulers metod och Runge-Kuttas metod

LAB 4. ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER. 1 Inledning. 2 Eulers metod och Runge-Kuttas metod TANA21+22/ 30 september 2016 LAB 4. ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER 1 Inledning Vi skall studera begynnelsevärdesproblem, både med avseende på stabilitet och noggrannhetens beroende av steglängden. Vi

Läs mer

Matlab har en enkel syntax. Inga deklarationer behövs och det finns i princip en enda 1 datatyp, nämligen matriser.

Matlab har en enkel syntax. Inga deklarationer behövs och det finns i princip en enda 1 datatyp, nämligen matriser. Innehåll Inledning Denna datorövning ger en introduktion till Matlab ystemet används här som en avancerad räknedosa med inbyggda matrisoperationer och grafik Ha Matlab Primer tillgänglig Förbered dig genom

Läs mer

LABORATION 2. Trapetsregeln, MATLAB-funktioner, ekvationer, numerisk derivering

LABORATION 2. Trapetsregeln, MATLAB-funktioner, ekvationer, numerisk derivering SF1518,SF1519,numpbd15 LABORATION 2 Trapetsregeln, MATLAB-funktioner, ekvationer, numerisk derivering - Genomför laborationen genom att göra de handräkningar och MATLAB-program som begärs. Var noga med

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB Introduktion till MATLAB Hampus Malmberg Jesper Pedersen Sven Jacobsson 4 september 2012 Förord Detta dokument behandlar grundläggande användning av MATLAB för att lösa matematiska problem och skall ge

Läs mer

Vad är MATLAB? Användningsområden. Var kan man köra MATLAB? MATLAB-miljön: avsluta. MATLAB-miljön: Start. Informationsteknologi. Grunderna i MATLAB

Vad är MATLAB? Användningsområden. Var kan man köra MATLAB? MATLAB-miljön: avsluta. MATLAB-miljön: Start. Informationsteknologi. Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? Grunderna i MATLAB stefan@it.uu.se Utvecklat av MathWorks, Inc. http://www.mathworks.com Ursprungligen MATrix LABoratory. Första versionen klar i slutet av 70-talet Matematisk labbmiljö

Läs mer

Matematik med MATLAB R

Matematik med MATLAB R Matematik med MATLAB R En handledning Matematik CTH/GU Version J.L. 11 augusti 1997 Reviderad J-E.A. augusti 2002 Matematik med MATLAB R En handledning Matematik CTH/GU Version J.L. 11 augusti 1997 Reviderad

Läs mer

Approximation av funktioner

Approximation av funktioner Vetenskapliga beräkningar III 8 Kapitel Approximation av funktioner Vi skall nu övergå till att beskriva, hur man i praktiken numeriskt beräknar funktioner I allmänhet kan inte ens elementära funktioner

Läs mer

TSKS21 Signaler, Information och Bilder Lab 2: Digitalisering

TSKS21 Signaler, Information och Bilder Lab 2: Digitalisering TSKS21 Signaler, Information och Bilder Lab 2: Digitalisering Mikael Olofsson 8 februari 2017 Fyll i detta med bläckpenna Laborant Personnummer Datum Godkänd 1 1 Allmänt Denna laboration syftar till att

Läs mer

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 3. Linjär algebra Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion 2 En Komet Kometer rör sig enligt ellipsformade

Läs mer

Linjära ekvationssystem i Matlab

Linjära ekvationssystem i Matlab CTH/GU LABORATION 2 MVE11-212/213 Matematiska vetenskaper Linjära ekvationssystem i Matlab 1 Inledning Först skall vi se lite på matriser, vilket är den grundläggande datatypen i Matlab, sedan skall vi

Läs mer

4.3. Programmering i MATLAB

4.3. Programmering i MATLAB 4.3. Programmering i MATLAB MATLAB används ofta interaktivt, dvs ett kommando som man skriver, kommer genast att utföras, och resultatet visas. Men MATLAB kan också utföra kommandon som lagrats i filer,

Läs mer

TMV166 Linjär algebra för M. Datorlaboration 2: Matrisalgebra och en mekanisk tillämpning

TMV166 Linjär algebra för M. Datorlaboration 2: Matrisalgebra och en mekanisk tillämpning MATEMATISKA VETENSKAPER TMV66 07 Chalmers tekniska högskola Datorlaboration Examinator: Tony Stillfjord TMV66 Linjär algebra för M Datorlaboration : Matrisalgebra och en mekanisk tillämpning Allmänt Den

Läs mer

Gruppuppgifter 1 MMA132, Numeriska metoder, distans

Gruppuppgifter 1 MMA132, Numeriska metoder, distans Gruppuppgifter 1 MMA132, Numeriska metoder, distans Uppgifter märkta med redovisas 1. Läs om felkalkyl i enkla fall sidan 1.2-1.3. Givet a = 1,23, E a = 0,005 c = 0,00438 ± 0,5 10 5 b = 23,71, E b = 0,003

Läs mer

Matematisk programvara. Föreläsning 7 Matlab. Användning av Matlab. Matlab

Matematisk programvara. Föreläsning 7 Matlab. Användning av Matlab. Matlab Matematisk programvara Förberedelse inför laboration 5. Matlab, Maple, Mathematica Flyttal Matlab som miniräknare Vektorer Grafik Funktioner Matriser, ekvationssystem Föreläsning 7 Matlab Datorer kan räkna,

Läs mer