SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Blad 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Björken, kl Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson (s) Mikael Stedt (s) Lars Andreasson (s) Anette Bergqvist (s) Göran Edman (rd) Mats Almer (rd) Anna Forsner Andersson (rd) Göran Espmark (c) Britt-Inger Roos (m) Lars Edin (fp) Ulf Sjölén (s), tjg ersättare Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Karin Stierna Justerare... Lennart Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag , Datum då anslag , sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 Kommunstyrelsen Blad Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Björken, kl Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson (s) Mikael Stedt (s) Lars Andreasson (s) Anette Bergqvist (s) Göran Edman (rd) Mats Almer (rd) Anna Forsner Andersson (rd) Göran Espmark (c) Britt-Inger Roos (m) Lars Edin (fp) Ulf Sjölén (s), tjg ersättare Kerstin Sjöberg (v), tjg ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ingrid Nilsson, sekreterare Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, , 52 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 52 Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Karin Stierna Justerare... Lennart Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag , 52 Datum då anslag , 52 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

3 Övriga Ingrid Nilsson, sekreterare närvarande Bengt Regin, miljö- och byggavdelningen, 52 Karin Holmquist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 56 Inger Eriksson, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 56 Elisabeth Lindholm, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 56 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, Thord Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 62 Carina Esbjörnsson, kommunledningsförvaltningen, 64

4 Kommunstyrelsen Dnr Vindkraft i Strömsunds kommun, södra delen tillägg till översiktsplan - utställning Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett tillägg till gällande översiktsplan som behandlar vindkraft inom kommunens södra del. I planen redovisas vilka områden som är lämpliga för en utbyggnad av vindkraft i stor skala, i mindre grupper och områden som är olämpliga för vindkraftutbyggnad m.m. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 7 januari 27 februari Kommunstyrelsens beslut 1 Planförslaget ska kompletteras enligt samrådsredogörelsen. 2 Planingenjören får i uppdrag att komplettera planförslaget med en skrivning om vindkraftens påverkan på turismen. 3 Planförslaget godkänns för utställning under tiden 5 mars 5 maj Göran Edman (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) deltar ej i beslutet. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Miljö- och byggavdelningen

5 Kommunstyrelsen Dnr Deltagande i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Kommunstyrelsen i Strömsund har den 25 november 2008, 259, beslutat att ansöka om att få delta i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. Om kommunen ska ingå i den gemensamma nämnden måste kommunfullmäktige fastställa samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy. T.f. kommunchefen har i en skrivelse den 8 februari 2009 redovisat ärendet ytterligare och lämnat förslag till beslut. Strömsunds, Ragunda och Bräcke kommuner har anmält intresse att ansluta sig till den befintliga gemensamma nämnden för upphandling, där samtliga övriga kommuner i länet ingår. Samtliga dokument har därför reviderats, och alla kommuner måste ta nytt beslut p.g.a. inträde av nya medlemmar. Det nya förslaget kommer att tas upp i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan den 23 februari 2009, varefter nämnden kommer att rekommendera respektive samverkande kommun att anta förslaget till ny upphandlingspolicy för all sin upphandling (dvs. såväl den som sker genom den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan - upphandlingskontoret i Östersund) som för den som sker inom kommunen i övrigt inklusive direktupphandling. Utgångspunkten har varit att ta fram en policy som tydliggör och ger vägledning för de samverkande kommunernas upphandling, detta riktat till såväl förtroendevalda, tjänstemän som presumtiva leverantörer. Policyn utgår från Lagen om offentlig upphandling men har också så långt det varit möjligt strävat efter att beakta politiska synpunkter när det gäller miljökrav, sociala krav etc. För ytterligare tydliggöranden har tillämpningsföreskrifter framtagits för tjänstemannaorganisationen, de behöver ej beslutas politiskt. Beredning Arbetsutskottet 20/2009 Yrkande Gudrun Hansson (s) yrkar tillägget att Strömsunds kommun rekommenderar speciella hänsyn ska tas till sociala krav i upphandlingarna.

6 Kommunstyrelsen forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Gudrun Hanssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och tillägg enligt Hanssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Samarbetsavtal och reglemente antas och gäller från den 1 juli Förslag till upphandlingspolicy antas och gäller från den 1 juli Upphandlingspolicyn fastställs för all kommunens upphandling dvs. såväl för den upphandling som sker genom den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (upphandlingskontoret) som för den upphandling som sker inom kommunen i övrigt. Det innebär att Strömsunds kommuns nuvarande inköpspolicy (antagen den 28 april 2004, 30) upphör att gälla vid samma tidpunkt. 3 Strömsunds kommun rekommenderar att speciella hänsyn ska tas till sociala krav i upphandlingarna.

7 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över förslag till revidering av Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län En regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län antogs av Länsstyrelsen och Rådet för regional utveckling våren Den är tänkt att fungera som ett samlat dokument för länets utveckling i ett brett perspektiv. Såväl frågor om näringslivsutveckling och arbetskraftsförsörjning som olika former av välfärdsfrågor behandlas i strategin. Den ska kunna utgöra grunden för olika program och planer som behöver utvecklas för att förverkliga de visioner och mål som beskrivs i strategin. Både Rådet för regional utveckling och Länsstyrelsen har funnit anledning till revidering av strategin i två delar. Den ena delen handlar om avsnittet om kompetens- och kunskapsutveckling och den andra delen handlar om energi- och klimatfrågorna. Länsstyrelsen har den 23 januari 2009 på remiss skickat ett förslag till reviderad text om kompetens- och kunskapsutveckling för synpunkter. Den reviderade texten lyfter fram frågan om den framtida arbetskraftsförsörjningen på ett tydligare sätt än nuvarande text. Även om frågan om framtida arbetskraftsbrist inte står högst på dagordningen i dessa tider av lågkonjunktur pekar befolkningsstatistiken tydligt på att den ändå kommer att bli högaktuell inom kort. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 9 mars Förslag till yttrande har upprättats av kommunstyrelsens ordförande. Beredning Arbetsutskottet 21/2009 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges enligt bilaga. Beslutsexpediering Länsstyrelsen

8 YTTRANDE Revidering av Regional utvecklingsstrategi, RUS, för Jämtlands län kunskaps- och kompetensutveckling På ett övergripande plan är nu de slutsatser som dragits i texten väl överensstämmande med det vi från Strömsunds kommun kan se. Det är dock fortfarande på ett väldigt övergripande plan och för att vi skall lyckas med de ambitioner som finns i texten bör det läggas till ett avsnitt om hur allt skall förverkligas. Vem skall göra vad? Vem tar initiativ till det som skall göras och hur samordnas dessa insatser? I avsnittet Genomförande anges det att system för samverkan och för att fånga in och matcha arbetslivets behov av rekryterings-, kompetens- och utbildningsbehov skall utvecklas. Arbetet med att utveckla detta system anser vi vara av högsta prioritet och det vore önskvärt om huvuddragen i hur det skall gå till anges redan i detta dokument. I detta arbete anser Strömsunds kommun att det privata näringslivet bör ges en framträdande roll, eftersom de nya jobben till stor del sannolikt måste tillkomma i den privata sektorn.

9 Kommunstyrelsen Dnr Medfinansiering av projektet Lokal förvaltning av naturresurser i Frostviken II Detta projekt är en fortsättning på projektet om lokal förvaltning i Frostviken, där man nu är färdiga med steg 1. Man har bl.a. utvecklat det verktyg, IT-stöd, som är en förutsättning för att kunna bilda en organisation som kan få arbeta bl.a. med vissa fiskeupplåtelser för att man ska känna att man menar allvar och börjar med verkliga beslut i bygden. En förutsättning för det är i sin tur att man kan enas i leden och bilda en organisation som alla kan lita på. I den organisationen ska man kunna bygga paket med fiskeupplåtelser, boende, guidning etc. Bara de själva sätter gränserna för vad det skulle kunna innebära. Strömsunds kommun bidrog med totalt kronor till steg 1 av projektet. Länsstyrelsen anhåller om att Strömsunds kommun medfinansierar även steg 2 av projektet med kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 februari 2009, 23, att inhämta information om övriga finansiärer m.m. innan beslut fattas. Enligt uppgift från länsstyrelsen har rennäringsenheten för avsikt att gå in med kronor i projektet. Dessutom kommer projektpengar att beviljas med samma belopp som Strömsunds kommun går in med. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Strömsunds kommun medfinansierar projektet med kronor. 2 Medel finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

10 Kommunstyrelsen Dnr Projektet Gångbar i Strömsund och i Sverige I Strömsunds kommun är ett 100-tal elever inskrivna vid SFI - svenska för invandrare. Bland dessa elever är det stora skillnader i tidigare utbildning och erfarenheter, allt ifrån analfabeter till personer som gått universitetsutbildningar. Trots att eleverna är ute på olika företag och praktiserar, så blir det sällan något arbete som erbjuds. Anledningen är ofta att de ej har utbildning eller rätt utbildning som krävs för jobbet. Det är inte ovanligt att grundläggande kunskaper/grundutbildning inom yrket utifrån svenska förhållanden fattas för att individens utbildning skall kunna vara gångbar i Sverige. Förstudieprojektet beviljades av ESF-rådet medel för perioden 1 september februari De intervjuer och enkäter som genomförts har gett god respons på projektets tankar kring nya utbildningsmöjligheter. En majoritet av de SFIelever som deltagit i enkätundersökningen är intresserade av att delta i en yrkesutbildning. Branschorganisationerna ser fördelar med en förstärkt yrkesutbildning för målgruppen. De lokala arbetsplatserna ser ett kommande arbetskraftsbehov. Arbetsplatsernas uppskattade behov av nyanställningar inom de närmaste fem åren fördelat på branscher (antal personer) Handel Byggnads Restaurant/kök Vård/omsorg Industri 62 Intervjuer genomförda oktober (vindkraft) Projektet vill utveckla ett lokalt utbildningsalternativ. Ett stort antal av invandrarna är ortsbundna vilket innebär att de upplever svårigheter i att lämna hemorten för att utbilda sig. En av anledningarna kan vara att de som levt som flyktingar äntligen kommit till ro, börjat att rota sig på orten och i samhället. Ytterligare en grupp att ta hänsyn till är de s.k.

11 Kommunstyrelsen forts. kärleksinvandrarna som kommit till orten p.g.a. en relation och kan ur ett flertal aspekter vara bundna till sambon och orten. Hjalmar Strömerskolan har ett brett utbud av gymnasiala yrkesprogram och hög kompetens bland lärare. Dock lider skolan, som många andra skolor i dag, av ett vikande elevunderlag. Det är för glesbygdskommuner av stor vikt att gymnasieskolor med ett stort utbud av valmöjligheter och lärarkompetenser finns kvar då det leder till positiva effekter för både ungdomselever, vuxna, näringslivet och för samhället i stort. Det är värdefullt att kunna erbjuda utbildning och individuella möjligheter på plats i glesbygd, samtidigt som individerna ändå blir gångbara i hela Sverige. Varje enskild individ skall ha möjlighet att sätta upp mål och se i vilken riktning nästa steg skall tas. Kommunen vill för individer med utländsk bakgrund med svårighet att komma ut på arbetsmarknaden forma individualiserade utbildningsmöjligheter med yrkesutbildning, arbetsplatsförlagd utbildning (APU), möjlighet till validering, individuell coachning och vägledning. Ett krav för att delta i utbildningen skall vara att eleven minst muntligt har nått C-nivå i sina SFI-studier. Detta kommer troligen att uppmuntra och motivera SFI-eleverna att utöka sin studietakt då de tidigt efter ankomst till Sverige får möjlighet att bli mer målinriktade vad gäller sitt kommande arbetsliv. Dock skall det i studieplanen ingå extra stöd i svenska och yrkessvenska och vid särskilda fall även handledning på modersmålet. Allt detta skall vara integrerat i det ordinarie ungdomsgymnasiet. Målgruppen skall kunna bygga på med de kurser som leder till anställningsbarhet, enligt gymnasieskolans nationella program. Projektet skall ge möjlighet till handledning både i skolmiljö och vid APU. Arbetslösa personer med erfarenhet och yrkeskompetens anställs för att följa eleverna och stötta både individ, yrkeslärare och arbetsplatser genom hela utbildningsprocessen. Att utveckla en metod och nya utbildningsmöjligheter genom projektet kommer troligen att leda till bl.a. följande effekter: Utbildning på hemorten och direkt möjlighet till en väg vidare Arbetsplatsförlagd utbildning (APU)med gymnasieskolan som plattform o visa upp kunskap och kompetens

12 Kommunstyrelsen forts. o nätverk i samhället o större möjlighet till arbete och egen försörjning Naturlig integrering bland gymnasieeleverna, på arbetsplatserna och i samhället i stort Stävjande av främlingsfientlighet Förbättrat elevunderlag Utveckling av gymnasieskolan och de resurser och den kompetens som redan finns inom blir fullt utnyttjade Arbetsplatserna får tillgång till utbildad arbetskraft Flyktingar och andra invandrare blir kvar i glesbygdskommuner som så väl behöver dem p.g.a. ett sviktande befolkningsunderlag Arbetslösa individer med yrkeskompetens och erfarenhet anställs som handledare vid utbildningarna Viktiga punkter i utbildningen Viss uppnådd nivå i svenska inför antagning Karaktärsämnen grund för anställningsbarhet Extra förstärkning svenska och yrkessvenska Handledare på skolan och vid APU Förstärkt vägledning Körkortsutbildning Arbetsmiljökunskap Attitydförändringar Teambuilding Företagskultur Jämställdhet Målet för ett genomförandeprojekt är att utarbeta en metod för att utomnordiskt födda snabbare skall kunna finna en väg vidare och komma ut på arbetsmarknaden. Arbetet skulle vara ett gott komplement till övriga insatser som genomförs och planeras.

13 Kommunstyrelsen forts. Med förstudien som underlag vill framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF) ansöka om ett 3-årigt genomförandeprojekt inom Europeiska Socialfonden, sista ansökningsdag är den 19 mars Projektperiod för genomförande är 1 september augusti Budget För projektet krävs 60 % offentlig medfinansiering, vilken kan utgöras av exempelvis deltagarersättningar såsom flyktingars introduktionsersättning eller anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Preliminär budget Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Varav offentlig medfinansiering Strömsunds kommun (varav kontanta medel ) Arbetsförmedlingen Totalt Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Strömsunds kommun medfinansierar projektet med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 3 Projektets namn ska vara Gångbar i Strömsund och i Sverige. Beslutsexpediering Framtids- och utvecklingsförvaltningen

14 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för hårig skrovellav Länsstyrelsen i Jämtlands län har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för bevarande av hårig skrovellav. Förslaget har skickats på remiss till bland annat Strömsunds kommun för synpunkter senast den 16 mars Förslag till yttrande har upprättats av miljö- och byggavdelningen. Beredning Arbetsutskottet 26/2009 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med miljö- och byggavdelningens förslag. Bilaga. Beslutsexpediering Länsstyrelsen i Jämtlands län

15 YTTRANDE Åtgärdsprogram för hårig skrovellav Hårig skrovellav är en nationellt rödlistad art i hotkategorin CR, akut hotas. Arten växer så gott som enbart på träd i närheten av vattenfall, då den är i behov av den fuktiga miljön som vattenfallen erbjuder i form av vattenstänk/forsdimma och den näring som vattnet tillför. Miljöerna som den håriga skrovellaven växer i hotas av ett antal faktorer, bland annat skogsbruk, vattenkraftsexploatering och turismverksamhet. Enligt förslaget till åtgärdsprogram är det fullt möjligt att kombinera skyddet av hårig skrovellav med turism bara man är medveten om var laven förekommer så att man kan kanalisera/styra turisterna så att de inte skadar laven och dess substrat. I Strömsunds kommun finns kända lokaler av hårig skrovellav i Hällingsåfallets naturreservat. Hotsituationen där består i att man har kvistrensat granar i samband med stigdragningar. Om den miljö som hårig skrovellav förekommer i ges ett utökat skydd kommer även många andra arter att gynnas. Naturliga vattenfall och strandskog (s.k. vattenfallskogar) är i sig i dag en tämligen ovanlig syn, och ett skydd av dem och deras omgivning är i sig värdefullt. Strömsunds kommun har ingenting att erinra mot förslaget till åtgärdsprogram för hårig skrovellav.

16 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över revisionsrapporten Underhåll av fastigheter och VA Revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens underhåll av fastigheter och VA. Revisionsrapporten är daterad den 16 december Svar med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten ska vara inne senast den 20 mars Yttrande den 6 februari 2009 har upprättats av teknik- och serviceförvaltningen. Beredning Arbetsutskottet 27/2009 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med förslag från teknik- och serviceförvaltningen efter följande tillägg: De avvecklingsmål för fastigheter som anges i rapporten ska ses som enskilda mål för sina respektive perioder och inte summeras för hela tidsperioden. Bilaga Beslutsexpediering Kommunrevisionen Komrev Teknik- och serviceförvaltningen

17 YTTRANDE Revisionsrapporten Underhåll av fastigheter och VA Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har genomfört en granskning avseende underhåll av kommunens fastigheter och VAanläggningar. Granskningsrapporten innehåller ett antal synpunkter på verksamheterna, vilka i princip delas av teknik- och serviceförvaltningen. Genom det arbete som i dag pågår inom verksamheterna anser förvaltningen att de synpunkter på förbättringar/förändringar som anges i rapporten i stort kan uppfyllas. Vad gäller synpunkter på nyckeltal för verksamheterna avser förvaltningen att ta fram förslag till relevanta sådana och redovisa till kommunstyrelsen. De avvecklingsmål för fastigheter som anges i rapporten ska ses som enskilda mål för sina respektive perioder och inte summeras för hela tidsperioden.

18 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över revisionsrapporten Granskning av turist- och campingverksamheten Revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens turist- och campingverksamhet. Man vill även lyfta frågan om vilka planer kommunen har för campingverksamheten i framtiden. Revisionsrapporten är daterad den 10 december Svar med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten ska vara inne senast den 20 mars Yttrande den 27 januari 2009 har upprättats av Strömsund Turism. Beredning Arbetsutskottet 28/2009 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med förslag från Strömsund Turism efter följande tillägg: Det är riktigt att organisationsfrågan bör diskuteras, men vi förbehåller oss rätten att ta de politiska besluten om detta. Bilaga Beslutsexpediering Kommunrevisionen Komrev Strömsund Turism

19 YTTRANDE Revisionsrapporten Granskning av turist- och campingverksamheten Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har genomfört granskning av turist- och campingverksamheten. Strömsund Turism har för avsikt att titta över sin verksamhetsplan under våren Vi har tittat på den verksamhetsplan som Strömsunds Utvecklingsbolag AB, SUAB, har och tänker oss något liknande. Tillsammans med denna verksamhetsplan skall även en årligt uppdaterad marknads-/aktivitetsplan finnas med. Det är riktigt att organisationsfrågan bör diskuteras, men vi förbehåller oss rätten att ta de politiska besluten om detta.

20 Kommunstyrelsen Dnr Bidrag till kostnader för en lönebidragsanställd Rossöns Fiskevårdsområdesförening anhåller i en skrivelse den 27 januari 2009 om bidrag med 8 % av kostnaderna för en lönebidragsanställd på 100 % fr.o.m. den 1 februari Beredning Arbetsutskottet 29/2009 Kommunstyrelsens beslut 1 Föreningen erhåller kommunalt bidrag för en lönebidragsanställd på 100 % fr.o.m. den 1 februari Ersättning utgår med 8 % av den bidragsgrundande lön som godkänns av Arbetsförmedlingen. 2 Beslutet gäller tills vidare. 3 Medel anvisas ur kontot för lönebidrag till föreningar, ändamål 001. Beslutsexpediering Rossöns Fiskevårdsområdesförening Kansli

21 Kommunstyrelsen Dnr Bidrag till kostnaderna för en lönebidragsanställd RSMH-Fjällsjö anhåller i en skrivelse den 30 januari 2009 om att som handikappförening få bidrag med 16 % av kostnaderna för en lönebidragsanställd på 75 % fr.o.m. den 1 augusti Beredning Arbetsutskottet 30/2009 Kommunstyrelsens beslut 1 Föreningen erhåller kommunalt bidrag för en lönebidragsanställd på 75 % fr.o.m. den 1 augusti Ersättning utgår med 16 % av den bidragsgrundande lön som godkänns av Arbetsförmedlingen. 2 Beslutet gäller tills vidare. 3 Medel anvisas ur kontot för lönebidrag till föreningar, ändamål 001. Beslutsexpediering RSMH-Fjällsjö Kansli

22 Kommunstyrelsen Dnr Försäljning av Hammerdals och Rossöns campingar Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att sälja Hammerdals och Rossöns campingar. Erfarenheten av tidigare försäljningar via anbud på bl.a. blocket, objektvision lokalpress etc. visar att det är svårt att nå ut till en större målgrupp som kan vara intresserad av kommunens fastigheter. För att kunna nå ut till flera intressenter och en större marknad föreslår teknik- och serviceförvaltningen att man på försök anlitar fastighetsmäklare. Mäklaren kommer att kunna marknadsföra kommunen och kommunens fastigheter på ett mer effektivt sätt och därmed öka möjligheten till att fastigheterna kan säljas till ett för marknaden relevant pris. Vid nyttjande av mäklare är det vanligt att det sätts ett utgångspris på försäljningsobjektet. Detta medför inte att kommunen förbinder sig att sälja objektet till det satta utgångspriset utan avsikten är att försöka få mesta möjliga betalt. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår ett utgångspris enligt följande: Hammerdals camping :- Rossöns camping :- Beredning Arbetsutskottet 31/2009 enligt följande: 1 Teknik- och serviceförvaltningen får anlita fastighetsmäklare vid försäljning av Hammerdals och Rossöns campingar. 2 Utgångspriset för Hammerdals camping ska vara euro och för Rossöns camping euro. Yrkanden * Göran Edman (rd) yrkar att punkt 1 i arbetsutskottets förslag stryks. * Karin Stierna (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

23 Kommunstyrelsen forts. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition punkt 2 i arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Göran Edmans yrkande beträffande punkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Göran Edmans yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 3 nej-röster (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut 1 Teknik- och serviceförvaltningen får anlita fastighetsmäklare vid försäljning av Hammerdals och Rossöns campingar. 2 Utgångspriset för Hammerdals camping ska vara euro och för Rossöns camping euro. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

24 Kommunstyrelsen Dnr Förvärv av mark till nya lokaler för Närvård Frostviken (Levinsgården) fastigheten Strömsund Gäddede 1:407 Den planerade byggnaden för Närvård Frostviken avses placeras på del av fastigheten Strömsund Gäddede 1:407. Fastigheten ägs av Kvarnbergsgården AB med vilka förhandlingar lett fram till att kommunen erbjuds köpa aktuell del för kronor samt att kommunen för säljarens räkning nedmonterar och märker upp den ladugård som finns på fastigheten. Avstycknings- och övriga förrättningskostnader tillkommer för kommunen. På den del av fastigheten som inte skulle ingå i köpet finns en byggnad med en bostadslägenhet samt påbörjad ombyggnad till ytterligare en lägenhet. Under pågående projektering har konstaterats att tomtbildning för denna byggnad inte blir helt lyckad och att fastigheten, beroende av framtida användningsområde, kan verka störande för närvårdens verksamhet. Nya förhandlingar med fastighetsägaren har inneburit att denne sagt sig beredd att sälja den delen av fastigheten för kronor till kommunen under förutsättning att hela affären görs samtidigt. Detta skulle också innebära att avstyckningskostnaden undviks och att kommunen själv avgör det framtida nyttjandet av området i sin helhet. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår följande Kommunen köper hela fastigheten Strömsund Gäddede 1:407 av Kvarnbergsgården AB för kronor samt nedmonterar ladugården för säljarens räkning. Kostnaden för köpet belastar investeringsprojektet för nybyggnationen. Beredning Arbetsutskottet 33/2009 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunen köper hela fastigheten Strömsund Gäddede 1:407 av Kvarnbergsgården AB för kronor samt nedmonterar ladugården för säljarens räkning.

25 Kommunstyrelsen forts. 2 Kostnaden för köpet belastar investeringsprojektet för nybyggnationen. Beslutsexpediering Kvarnbergsgården AB Teknik- och serviceförvaltningen Ekonomi

26 Kommunstyrelsen Dnr Jämställdhetsintegrering ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Kommuner och landsting har en central roll när det gäller att förverkliga jämställdhetspolitiken i samhället. Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. Ett av SKL:s uppdrag är att aktivt stödja kommuner och landsting i arbetet med att genomföra målinriktat, uthålligt och kunskapsbaserat arbete för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. SKL har sökt och beviljats medel av regeringen för att stödja och fördela utvecklingsmedel till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Strömsunds kommun har nu i sin tur möjlighet att söka medel hos SKL för att komma igång med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamhet. Som grund för ansökan finns undertecknande av CEMR och det av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålet Jämställdhet som tillväxtfaktor. Beredning Arbetsutskottet 34/2009 enligt följande: Strömsunds kommun ansöker om medel hos SKL för att påbörja arbetet med att jämställdhetsintegrera vår verksamhet. Kopplat till kommunens mål om Jämställdhet som tillväxtfaktor och undertecknandet av CEMR skall vi säkerställa att verksamhetsförbättringar sker genom att införa jämställdhetsintegrering i alla förvaltningar i syfte att uppnå jämställd resursfördelning, service och ett jämställt bemötande för våra kommuninnevånare. Denna förändring blir bestående och därtill kopplas mätbara mål som utvärderas fortlöpande. Komplettering Kommunledningsförvaltningen/personal redovisar i en skrivelse den 2 mars 2009 att projektets namn ska vara Jämställdhet som tillväxtfaktor och att det belopp som söks är ca kronor m.m.

27 Kommunstyrelsen forts. Ansökan avser: Medel för utbildningsinsatser till politiker, revisorer, chefer, VD och medarbetare Kvalitetssäkring av system och metoder för verksamhetsutveckling Processledning och handledning Utvärdering Yrkanden * Lennart Oscarsson (s) yrkar att projektet senareläggs så att ansökan om medel ska vara inne senast den 15 oktober Orsaken är att man vill få en bättre förankring hos partierna och tjänstemännen, en mer detaljerad ekonomisk kalkyl samt en tidsplan för genomförandet. * Karin Stierna (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lennart Oscarssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Lennart Osscarssons yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 9 nej-röster (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Lennart Oscarssons yrkande. Kommunstyrelsens beslut Projektet senareläggs så att ansökan om medel ska vara inne senast den 15 oktober Orsaken är att man vill få en bättre förankring hos partierna och tjänstemännen, en mer detaljerad ekonomisk kalkyl samt en tidsplan för genomförandet.

28 Kommunstyrelsen forts. Reservationer Karin Stierna (c), Göran Espmark (c), Jan-Olof Andersson (m), Britt-Inger Roos (m) och Lars Edin (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering Personal

29 Kommunstyrelsen Dnr Regionalt samverkansorgan i Jämtlands län Regeringen har nu beslutat i regionfrågan. För Norra Sverige innebär det att man inte får bilda regioner enligt de ansökningar som är inlämnade utan Kammarkollegiet har fått ansvaret att bereda frågan vidare, vilket kommer att dröja till efter valet Detta innebär att regionbildning kan ske tidigast år 2015). Därför aktualiseras nu återigen frågan om att bilda ett regionalt samverkansorgan i Jämtlands län. Det finns en lång historia i Jämtlands län i försök att bilda ett direktvalt regionfullmäktige. Regionernas betydelse och tydlighet i arbetet att främja tillväxt och regional utveckling har ökat. Ett samspel och en fortlöpande dialog kommer att krävas mellan EU (Lissabonagendan med mål som nationerna förutsätts leva upp till), nationen med dess mål om tillväxt och regional utveckling samt regionerna med deras egna prioriteringar av insatser och kraftsamling för ett effektivt genomförande. Det regionala utvecklingsarbetet förutsätter en kraftsamling kring viktiga regionala frågor. En sådan kraftsamling kräver ett politiskt regionalt ledarskap och förutsätter att det finns en politisk arena med visioner, beslutsmandat och kraft att genomföra. I Jämtlands län finns sedan den 29 september 2003 Rådet för Regional Utveckling, som är ett forum för regionala utvecklingsfrågor, en politisk referensgrupp för det regionala tillväxtprogrammet som medverkar med den politiska dimensionen i utarbetandet av den regionala utvecklingsstrategin. Rådets inriktning är frågor av långsiktig och strategisk karaktär som främjar ökad tillväxt i regionen. Rådet har ingen egen organisation, budget eller några beslutsmandat utan kan ses som en samverkansarena/kunskapsarena. Det är genom att kombinera en god nationell tillväxtpolitik med ett lokalt och regionalt ansvar nära medborgare som de bästa förutsättningarna skapas för hög tillväxt i landet som helhet. Medborgarnas kreativitet och initiativförmåga är direkt avgörande.

30 Kommunstyrelsen forts. Framgångsfaktorer i ett regionalt perspektiv är: medborgare, företag och organisationer som är engagerade och som skapar, driver och utvecklar politisk beslutskraft och politiskt ledarskap som tar fram visioner/mål, väljer väg och beslutar om det allmännas resurser en omgivning som attraherar företag och arbetskraft olikheter som bejakas och utnyttjas en nationell politik som stärker arenorna för tillväxt helhetssyn och samverkan mellan olika offentliga organ Pågående utveckling som talar för att bilda ett regionalt samverkansorgan: Det erfordras en politisk arena som kan leda det regionala utvecklingsarbetet och som kan företräda länet i dialog och förhandlingar med staten men även i dialogen med EU och dess sammanhållningspolitik. I den regionala utvecklingsstrategin betonas detta. Den begränsade ekonomin (invånarantal, länets utsatthet, marknaden, offentliga finanser) och den ökade konkurrensen som följer av globaliseringen m.m. tvingar fram en samling kring viktiga strategiska insatser för länet. Det krävs en aktör som har förmåga att samla olika aktörer till gemensamma satsningar. Vid nästa styrelsemöte i mars kommer Kommunförbundet Jämtlands län att diskutera denna fråga och vill nu ha synpunkter från länets kommuner om ett eventuellt bildande av ett regionalt samverkansorgan. Beredning Arbetsutskottet 35/2009 Kommunstyrelsens beslut Strömsunds kommun ställer sig positiv till att gå vidare vad gäller bildande av ett regionalt samverkansorgan. Beslutsexpediering Kommunförbundet Jämtland Kommunerna i länet

31 Kommunstyrelsen Dnr Ny byggnad för hälsocentral och sjukhemsboende i Gäddede Vid sammanträde med Gemensam nämnd för Närvård Frostviken den 22 januari 2009, 3, redovisades planerna vad gäller ny byggnad för hälsocentral och sjukhemsboende i Gäddede. Närvårdsnämndens ordförande påpekade att det är angeläget att kommunstyrelsen omgående säkrar ett långsiktigt åtagande från landstinget vad avser volymer och funktioner i den nya hälsocentralen. Beredning Arbetsutskottet 36/2009 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunen kan i dagsläget inte överblicka det långsiktiga åtagandet, eftersom avtalet sträcker sig t.o.m. år Kommunens ambition är att fortsätta samarbetet även efter år 2011 och förhoppningen är att även landstinget har den inställningen. 2 Ordföranden och oppositionsrådet får i uppdrag att förhandla med landstingsledningen om ett långsiktigt åtagande. Beslutsexpediering Landstinget Närvård Frostviken

32 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över förslag till Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län Länsstyrelsen i Jämtlands län har skickat över förslag till tillväxtprogram för Jämtlands län Eventuella synpunkter ska vara inne senast den 9 mars Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har den 23 februari 2009 upprättat förslag till yttrande. Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges i enlighet med utredningschefens förslag. Bilaga Beslutsexpediering Länsstyrelsen

33 Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län Programmet har sin bas i regeringens nationella strategi för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. De prioriteringar som där anges är: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Tillgänglighet Strategiskt gränsöverskridande samarbete I länets program har det sista området inarbetats i de tre första. Synpunkter från Strömsunds kommun Kommunen kan ställa sig bakom de nu aktuella prioriteringarna i programmet och finner dem rimligt anpassade till den nu rådande ekonomiska konjunkturen. Målen är konkreta och mätbara vilket är nödvändigt för uppföljning. Urvalskriterierna kan som de är beskrivna, kan bli svåra att tolka. Det är bra att uppföljning sker årligen och att programmet kan revideras om de övergripande målen så kräver. Det kan dock bli en svår och tidsödande uppgift att genomföra en årlig utvärdering på ett mera fullständigt sätt mot bakgrund av att programmet är så omfattande.

34 Kommunstyrelsen Fråga angående ny byggnad för hälsocentral och sjukhemsboende i Gäddede Anna Forsner Andersson (rd), som är ledamot i kommunala handikapprådet frågar om rådet fått ta del av och möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad byggnation. Chefen för teknik- och serviceförvaltningen kommer att kontrollera detta.

35 Kommunstyrelsen Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll den 17 februari 2009 Kommunstyrelsens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

36 Kommunstyrelsen Delegeringsbeslut Dnr a) Kommunstyrelsens ordförande Karin Stiernas delegeringsbeslut om kommunala förköp (nr 14 21/2009) Dnr b) Utredningschef Stig Willmans delegeringsbeslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter (nr 3 6/2009) Dnr c) Förhandlingschef Elisabeth Myréns delegeringsbeslut om tjänstledighet med bibehållen lön jml AB 05, 32 (nr 1 20/2009) Dnr d) Förhandlingschef Elisabeth Myréns delegeringsbeslut om tjänstledighet för fackliga utbildningar jml LFF 6 och 7 (nr 1 15/2009) Dnr e) Redovisning från kommunledningsförvaltningen/personal över fattade delegeringsbeslut om tillsvidareanställningar och förordnanden över tre månader (nr 1 21/2009) Kommunstyrelsens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

37 Kommunstyrelsen Delgivning Dnr Redovisning från framtids- och utvecklingsförvaltningen över kostnader för SFI-undervisningen läsåret 2008/2009 Kommunstyrelsens beslut Delgivningen läggs till handlingarna.

38 Strömsunds kommun Omröstningslista Kommunstyrelsen Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Karin Stierna (c) X X 2. Jan-Olof Andersson (m) X X 3. Lennart Oscarsson (s) X X 4. Gudrun Hansson (s) X X 5. Mikael Stedt (s) X X 6. Lars Andreasson (s) X X 7. Anette Bergqvist (s) X X 8. Eva Sjölander (s) 9. Göran Edman (rd) X X 10. Mats Almer (rd) X X 11 Anna Forsner Andersson (rd) X X 12. Göran Espmark (c) X X 13. Britt-Inger Roos (m) X X 14. Lars Edin (fp) X X 15. Gert Norman (v) Ersättare 1. Aanna Johansson (c) 2. Jan-Olof Olofsson (m) 3. Inger Vigren (s) 4. Maj-Britt Bergqvist (s) 5. Yngve Johansson (s) 6. Gun Sundkvist (s) 7. Maritha Mähler (s) 8. Ulf Sjölén (s) X X 9. Clas-Göran Sundkvist (rd) 10. Tony Olofsson (rd) 11. Siv Johansson (rd) 12. Håkan Eriksson (c) 13. Hans Wessén 14. Mona Bjurström (rd) 15. Kerstin Sjöberg (v) X X Protokollsjusterare.. Karin Stierna, ordförande.. Lennart Oscarsson. Ingrid Nilsson, sekreterare..

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-17 Blad 1 (27) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.00 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-19 Blad 1 (15) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, kl. 11.00-15.00 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Karin Stierna (c) Lars Andreasson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna Kommunstyrelsen 2008-03-04 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-14.50 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar Mars 2 till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 2010 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 2 mars 2010,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 26 januari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Februari 2 Tisdag 2010 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22 s Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-25 Blad 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum 1, kl 10.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Annie-Gerd Nyholm (s) ordförande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-05-15 Blad 1 (10) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.45 ande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Bengt Bergqvist (s) Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 78 Utsändningdag Tisdagen den 22 mars 2011 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Mars 29 Tisdag 2011 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35) Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-18.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (21) Kommunstyrelsen 2010-03-02 Blad 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00 Kommunstyrelsen 2010-01-12 Blad 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande, 1-2, 4-19 Jan-Olof Andersson (m), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Stig Willman, sekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum. Stig Willman, sekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gemensam nämnd för 2008-05-11 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Strömsund, kl 18.00-18.30 ande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Tore Hansson (rd) Gunnar Geijer (c), tjg ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad 1 (7) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (7) 2009-09-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson, (m) Ardis Lindman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Övriga närvarande 2008-08-26 Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Björken, kl 08.30-13.30 Lars-Eric Bergman (m) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15) A Socialnämnden 2017-06-22 Blad 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Kent Wassdahl (S) Deanne Edin (S) Per Hedström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2008-01-22. Joachim Nordlund (v)... Anne-Marie Skölin.... Arne Persson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2008-01-22. Joachim Nordlund (v)... Anne-Marie Skölin.... Arne Persson SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Skolkansliet, kl 08.30 10.10 Beslutande Arne Persson (kd) ordf Sven-Erik Carlsson (c) v ordf Margareta Skalin (s) Stephan Bergman-Paul (s) Tjänstgörande

Läs mer

Lilian Erixon, Försäkringskassan Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting. Sekreterare Paragrafer Susanne Naeslund

Lilian Erixon, Försäkringskassan Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting. Sekreterare Paragrafer Susanne Naeslund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2011-11-16 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunhuset Askersund, kl.14.00-16.00 Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (6) Anders Heimdahl, närvårdschef Anders Andersson, kommunchef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (6) Anders Heimdahl, närvårdschef Anders Andersson, kommunchef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (6) 2010-01-22 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 ande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Gun-Marie Axelsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer