RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV

2 1. Inledning Flygplatsavgifter betalas av flygplatsanvändarna (flygbolagen) för utnyttjandet av flygplatsernas faciliteter. Avgifterna avser landning, start, belysning och parkering av luftfartyg samt hantering av passagerare och gods och finansierar helt eller delvis tillhandahållandet av banor och närstående områden samt passagerar- och godsterminaler. Även om flygplatsavgifterna tas ut av flygbolagen är det i slutändan passagerarna eller godskunderna som får stå för kostnaderna eftersom avgifterna utgör en del av det slutpris dessa betalar. I EU varierar flygplatsavgifters andel av flygbolagens totala kostnader efter typ av flygbolag och vilka flygplatser de betjänar 1. De uppgår till cirka hälften av en genomsnittlig flygplats intäkter, 2 och med tanke på flygbolagens svåra kostnadsläge är dessa avgifter föremål för grundligare granskning än någonsin. Flygplatsavgifterna är även knutna till den servicenivå som passagerarna erbjuds. För lågprisbolag och vid korta godstransporter kan storleken på flygplatsavgiften vara en av de aspekter som avgör ett flygbolags beslut om vilka rutter det ska flyga på. Tillgången på konkurrensmässigt prissatt flygplatsinfrastruktur av god kvalitet för alla typer av flygbolag är utan tvekan av central betydelse för en framgångsrik luftfartssektor i EU. Direktivet om flygplatsavgifter 3, som medlemsstaterna skulle ha införlivat med nationell lagstiftning senast den 15 mars 2011, utgör ett särskilt EU-regelverk för flygplatsavgifter på alla flygplatser i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz med mer än 5 miljoner passagerare om året och åtminstone den största flygplatsen i varje medlemsstat. Omkring 70 av EU:s flygplatser omfattas av direktivets räckvidd, vilket motsvarar knappt 80 % av EU:s passagerartrafik. Denna grupp består av en mängd olika typer av flygplatser, allt från medelstora flygplatser som ger ett viktigt ekonomiskt och socialt bidrag till sina respektive regioner, till de största navflygplatserna i EU med förbindelser till destinationer i hela världen. I direktivet fastställs gemensamma principer för uttag av flygplatsavgifter och syftet med direktivet är att öka insynen i hur flygplatsavgifter beräknas, se till att flygplatser inte diskriminerar vissa flygbolag vid tillämpningen av flygplatsavgifterna (såvida detta inte är motiverat av väl definierade överväganden som rör offentlig politik), inrätta regelbundna samråd mellan flygplatser och flygbolag och i varje medlemsstat inrätta en oberoende tillsynsmyndighet med uppgift att lösa konflikter mellan flygplatser och flygbolag om storleken på flygplatsavgifterna och övervaka att de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att följa direktivet tillämpas korrekt. 1 Enligt Airports Council International Europe (2007) uppgick flygplatsavgifterna till cirka 4 8 % av de största europeiska flygbolagens driftskostnader. I sin Economic Briefing i mars 2013 angav IATA (International Air Transport Association) att alla avgifter för användare av infrastruktur tillsammans uppgick till 14,4 % av kostnaderna för flygtransporter (2011 års siffror). Enligt IATA utgör flygplatsernas luftfartsbaserade avgifter cirka två tredjedelar av dessa infrastrukturkostnader. 2 Steer Davies Gleave, Evaluation of Directive 2009/12/EC on airport charges, september Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter, EGT L 70, , s

3 I denna rapport ger kommissionen en översikt över tillämpningen av direktivet i medlemsstaterna och anger specifika slutsatser i fråga om de problem som kan tänkas finnas i medlemsstaternas genomförande av direktivet med en tänkbar uppföljning av framtida analyser. Rapporten bygger på en studie som kommissionen nyligen lät genomföra i detta syfte 4. I studien undersöktes om praxisen vid uttag av flygplatsavgifter har förändrats på något sätt som kan tillskrivas direktivet och studien innehåller även ett omfattande samråd med intressenter för att ta del av deras syn på genomförandet av direktivet, de resultat som har uppnåtts och vilka områden som bör fortsätta granskas. Bland intressenterna ingår de oberoende tillsynsmyndigheter som inrättats genom direktivet, andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna, enskilda flygplatsledningsenheter och flygbolag samt deras branschorganisationer. 2. Marknadsutvecklingen De senaste årtiondena har EU:s flygplatser genomgått en betydande förvandling som även har påverkat uttaget av flygplatsavgifter. De offentliga myndigheterna brukade tidigare främst betrakta stora nav och mindre flygplatser som infrastruktur för att möta förbindelsebehov, men dessa flygplatser håller nu på att utvecklas till affärsverksamheter som förväntas göra vinster och locka till sig privata investerare. Denna process har bland annat inneburit att offentligt ägda flygplatser har bolagiserats och i vissa fall privatiseras. Detta beror på olika förändringar. För det första ändras statens roll i tillhandahållandet av transportinfrastruktur från att vara tillhandahållare till att bli möjliggörare. För det andra betraktas flygplatser, som i många fall är lönsamma, som bolag som bedriver kommersiell verksamhet. Slutligen har offentliga myndigheter varit ivriga att locka till sig privata investerare för att både bygga ut infrastrukturen och ge staten inkomster. Även om de flesta flygplatser är offentligt ägda 5 upplever man på flygplatserna i EU för närvarande att privata investerare ökat sitt deltagande allt mer. Med tanke på flygplatsinfrastrukturens strategiska karaktär har medlemsstaterna vanligtvis behållit en grad av direkt intresse eller kontroll, antingen i form av direkt ägande/koncession av flygplatsverksamheten och/eller genom ett system av (nationella) ekonomiska bestämmelser. Det sistnämnda är fallet i vissa medlemsstater där stora flygplatsnav är placerade på grund av dessa flygplatsers prisskapande kapacitet. 6 I och med lågprisbolagens tillväxt har flygbolagen på vissa ofta mindre flygplatser samtidigt fått en allt starkare förhandlingsposition gentemot flygplatserna. Eftersom dessa bolag är mycket flexibla kan de inte bara byta ut de rutter de trafikerar utan även de 4 Steer Davies Gleave, Evaluation of Directive 2009/12/EC on airport charges, september Under 2010 var 77 % av flygplatserna helt offentligt ägda, medan 9 % var helt privat ägda, se Airport Council International Europe, The Ownership of Europe s Airports De största flygplatsnaven i EU är belägna i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. 3

4 flygplatser där deras flygplan är baserade. Flygbolagen ser kontinuerligt över sitt resultat på de befintliga rutterna för att hitta nya destinationer och göra sin trafik mer lockande och lönsammare. Detta har lett till att flygplatser på olika geografiska platser har börjat konkurrera med varandra och ökat trycket på flygplatsledningarna att erbjuda gynnsammare villkor, inklusive lägre flygplatsavgifter. Dessutom har en överkapacitet på flygplatsområdet lett till konkurrens mellan flygplatser, vilket i vissa fall ytterligare har stärkt flygbolagens förhandlingsposition. Flygbolagen hävdar att de möter ökad konkurrens, 7 och inte bara på grund av hur lågprisbolagen påverkar regionala flygplatser. Graden av konkurrens mellan flygplatser verkar dock variera och beror i hög grad på lokala faktorer. Flygbolagen hävdar att passagerarna tenderar att byta flygbolag snarare än flygplatser, på grund av konkurrerande flygreseprodukter. 3. Vad direktivet har uppnått I början av 2013 hade samtliga medlemsstater anmält att de till fullo hade införlivat direktivet. Formellt införlivande är emellertid bara första steget. Korrekt tillämpning av direktivet i praktiken och direktivets inverkan på flygplatsaktörer, flygbolag och luftfartssektorn i vidare mening är också mycket viktigt. I detta tidiga skede konstaterar kommissionen att flera av direktivets huvudmål redan har uppnåtts. I ett antal medlemsstater finns det emellertid specifika problem med införlivandet och tillämpningen och dessa ska lösas genom att man fäster medlemsstaternas uppmärksamhet på de problem som har identifierats och vid behov genom överträdelseförfarandet. De viktigaste inslagen i direktivet som kommer att analyseras i detta kapitel är följande: Regelbundna samråd mellan flygplatsledningar och flygplatsanvändare om driften av systemet för flygplatsavgifter, flygplatsavgifternas nivå och kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna samt samråd med flygplatsanvändarna om planer på ny infrastruktur (artikel 6 i direktivet). Insyn i flygplatsledningens grunder för fastställandet av avgifter inklusive krav på informationsflödet från och till flygplatsanvändarna (artikel 7 i direktivet). Icke-diskriminering mellan flygplatsanvändare (artikel 3 i direktivet). Inrättandet av en oberoende tillsynsmyndighet i varje medlemsstat för att garantera en korrekt tillämpning av direktivets åtgärder och för att kunna ingripa vid tvister om flygplatsavgifter (artiklarna 6 och 11 i direktivet). Flexibilitet för att göra det möjligt för flygplatsledningarna att erbjuda differentierade tjänster (artikel 10 i direktivet). 7 Airport Council International Europe, Airport Competition in Europe, juni

5 Direktivet bygger på de politiska riktlinjer om flygplatsavgifter som internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) 8 har utvecklat sedan Direktivet ska ses mot bakgrund av de relevanta bilaterala avtalen om flygtjänster, som utarbetats i enlighet med Icaos standardklausuler, enligt vilka EU och dess medlemsstater i regel är skyldiga att ge flygbolag från tredjeland en rättvis och likvärdig rätt att konkurrera om tillhandahållandet av internationell luftfartstransport. I detta sammanhang innehåller de omfattande lufttransportavtal som ingåtts med Förenta staterna och Kanada exempelvis även särskilda bestämmelser om användaravgifter, inklusive flygplatsavgifter, bland annat för att se till att sådana avgifter är rimliga och speglar kostnaderna för att tillhandahålla de tjänster som tillhandahålls. 3.1 Samråd Intressenternas syn på bestämmelserna om samråd varierar. Även om ganska många flygplatser redan hade en samrådsmekanism har direktivet inneburit ökad tydlighet när det gäller samrådets tidslinje och format. På flygplatser i vissa medlemsstater, t.ex. Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Slovenien, Spanien och Sverige, infördes samråd först som ett resultat av införlivandet av direktivet. Dessutom införde direktivet för första gången obligatoriskt samråd på de flygplatser i Storbritannien som omfattas av direktivets räckvidd men som dittills inte hade omfattats av de ekonomiska bestämmelser som tillämpades på de största brittiska flygplatserna. Flygbolagen ifrågasätter tillämpningen av samrådsarrangemangen och hävdar att flygplatserna borde göra mer för att involvera flygbolagen och inte bara informera. Flygbolagen vill att deras åsikter inte bara hörs utan även iakttas. Ett annat problem rör tidslinjen och de snäva tidsfristerna som flygplatsanvändare i vissa medlemsstater får för att lämna sina svar inom samrådsprocessen. Hur nöjda flygbolagen är med samrådet beror på i vilken medlemsstat flygplatsen är belägen. Medan flygbolag på större flygplatser i Storbritannien och Nederländerna i regel är nöjda med samrådsförfarandet var flygbolagen i Spanien, Italien, Grekland och Ungern kritiska till hur processen fungerar, framför allt när det gäller den tid som ges för svar och det faktum att samrådet ofta blir till ett informationsmöte. Bland flygplatserna är de med en bred bas av flygplatsanvändare (Amsterdam Schiphol, Heathrow, Aéroports de Paris och Frankfurt) i regel nöjda med samrådsprocessen och anser att det är bra att det finns kodifierade riktlinjer på EU-nivå. Å andra sidan anger vissa av de små flygplatserna som omfattas av direktivet att de är oroliga för processens formella karaktär och den administrativa bördan vid organiserandet av ett formellt samrådsförfarande. Flera flygplatser har kritiserat den osäkerhet som har skapats på grund av den begränsade graden av 8 Se skälen 9 och 10 i direktivet. Jfr Icaos policyriktlinjer om flygplatsavgifter och flygledningsavgifter (nionde utgåvan, 2012). 5

6 delaktighet från flygbolagens sida och förfarandet för att överklaga flygplatsavgifter, utan några tidsfrister för flygbolagen. Genom direktivet införs dessutom en skyldighet för flygplatser att samråda med flygplatsanvändare innan planer på nya infrastrukturprojekt slutförs, även om det förfarande som ska tillämpas och minimikraven inte specificeras. Kommissionen anser att det är oerhört viktigt att flygplatsanvändarna känner förtroende för samrådsprocessen. Därför är det viktigt att de har en rimlig förväntan på att deras åsikter kommer att höras och att åtgärder kommer att vidtas i enlighet med relevanta bestämmelser i direktivet. För att se till att dessa bestämmelser omsätts i praktiken kan detta, i förekommande fall, innebära att samrådet bör organiseras på ett sätt som ger en lämplig grad av interaktivitet (inklusive t.ex. förhandsanmälan av möten och tidsfrister för att lämna bidrag). Kommissionen anser även att det är viktigt att flygbolagen deltar på ett konstruktivt sätt i samrådsprocessen. Klagomål som kommissionen mottagit när det gäller finansieringen av större infrastrukturutbyggnader i Dublin och Rom visar hur viktigt det är med ett fungerande samrådssystem, med tanke på hur detta påverkar framtida flygplatsavgifter. En fråga som är besläktad med frågan om ny infrastruktur är frågan om förfinansiering av infrastruktur, det system genom vilket höga avgifter tas ut av dagens flygplatsanvändare för att finansiera morgondagens infrastruktur (till skillnad från att man t.ex. fått in finansiering genom att emittera nya aktier eller låna pengar). Forskning som kommissionen har låtit genomföra visar att förfinansiering är möjlig i de flesta medlemsstaterna, även om villkoren oftast är oklara i medlemsstaterna. Kommissionen har identifierat två medlemsstater (Portugal och Nederländerna) där lagen är tydlig om att flygplatserna inte får finansiera sin infrastruktur på detta sätt. Bland övriga medlemsstater, som antas tillåta förfinansiering, har kommissionen konstaterat att nio använder specifika bestämmelser. Det är inte klart i vilken utsträckning Icaos riktlinjer, som innehåller en rad skyddsåtgärder som bör tillämpas om förfinansiering används, tillämpas enhetligt i praktiken. Införandet av ytterligare och mer specifika sätt att säkerställa tillräckligt samråd och större öppenhet inom ramen för direktivet när det gäller förfinansiering kan behöva övervägas ytterligare. 3.2 Öppenhet För att ett samråd om flygplatsavgifter ska fungera ordentligt är det nödvändigt att flygplatsanvändarna har tillgång till tillräckligt med information så att de kan lämna ett bidrag till samrådet. Flygplatsanvändare, flygplatser och medlemsstaterna värdesätter den tydlighet i fråga om insyn som artikel 7 i direktivet innebär, men flygbolagen tenderar att anse att bestämmelserna i direktivet är för allmänna. Flygbolagen kritiserar framför allt den oprecisa kostnadsinformation som ska tillhandahållas och det faktum att direktivet inte innehåller någon skyldighet att tillhandahålla information om flygplatsers kommersiella verksamheter. Flygbolagen anser även att den information som tillhandahålls eventuellt inte är tillräckligt detaljerad för att de ska kunna avgöra huruvida avgifterna är kostnadsrelaterade eller inte. 6

7 Hur nöjda flygbolagen är med hur tydlig informationen är varierar mellan flygplatser och mellan medlemsstater. Flygplatsanvändarna var i allmänhet nöjda med situationen på de brittiska flygplatserna och på Amsterdam Schiphol där de anser att informationen tillhandahålls på ett tydligt sätt och med regelbundna intervaller. Bland de flygplatser där flygbolagen är inte nöjda med tillämpningen av kraven på insyn nämns flygplatser i Italien, Ungern, Belgien, Tyskland, Grekland, Cypern, Lettland, Spanien, Sverige och Finland. Flygplatsanvändarna uppgav avsaknad av detaljerade kostnadsuppgifter som det vanligaste problemet i dessa fall. Direktivet gör det i princip möjligt för medlemsstaterna att välja om de vill ta ut avgifterna med hjälp av ett s.k. single till-system eller ett s.k. dual till-system. I ett singel till-system beaktas alla intäkter, inklusive intäkter från icke luftfartsbaserade verksamheter som detaljhandel och parkering, när flygplatsavgifterna fastställs. I ett dual till-system skiljer man mellan luftfartsbaserade och icke-luftfartsbaserade intäkter och beaktar bara de luftfartsbaserade intäkterna när flygplatsavgifterna fastställs. Detta system är det som flygplatserna helst tillämpar av det skälet att icke-luftfartsbaserade verksamheter inte omfattas av monopol. Hybridsystem tillämpas också. Flygbolagen argumenterar vanligtvis för single till-systemet av det skälet att det sänker flygplatskostnaderna för flygbolagen, som ansvarar för att få passagerarna till flygplatsen och som därför driver på de icke-luftfartsbaserade intäkterna. Även om kommissionen i detta skede inte vill ta ställning för eller emot ett visst system anser den att de oberoende tillsynsmyndigheterna i vissa fall måste utöva en högre grad av tillsyn för att se till att direktivets grundläggande principer iakttas av flygplatser som tillämpar dual till-systemet, med hänsyn till den ekonomiska kontext inom vilken flygplatserna är verksamma och flygplatsernas möjlighet att fastställa sina taxor i ett konkurrensutsatt klimat. Det kan exempelvis vara lämpligt att säkerställa att kostnaden för incitament för att öka ett flygbolags trafik på en flygplats tillämpas på ett sätt som inte påverkar de avgifter som betalas av flygbolag som inte gynnas av programmet. Dessutom anser kommissionen att varje ändring från single till-systemet till dual till-systemet, och vice versa, i regel ska betraktas som en grundläggande förändring av avgiftssystemet eftersom det kraftigt kan påverka vilken avgiftsnivå som tillämpas. En sådan ändring bör åtföljas av ett samråd tillsammans med möjligheten att överklaga beslutet till den oberoende tillsynsmyndigheten i enlighet med de relevanta bestämmelserna i direktivet, där det anges att samråd ska genomföras när det föreslås en ändring av avgifternas nivå eller av avgiftssystemet. 3.3 Icke-diskriminering av flygplatsavgifter och incitamentsystem Att flygplatsavgifter inte får medföra diskriminering av flygplatsanvändare är av central betydelse. Detta hindrar dock inte att en differentiering av flygplatsavgifterna tillämpas, så länge som detta sker i enlighet med de villkor som anges i artikel 3 i direktivet, dvs. differentieringen bör avse frågor av allmänt och generellt intresse, inbegripet miljöfrågor. De 7

8 kriterier som används för en sådan differentiering ska vara relevanta, objektiva och redovisas på ett öppet sätt. Även om flygplatserna hävdar att det inte existerar någon diskriminering vid tillämpningen av en sådan differentiering klagar flygbolagen på den stora variationen i fråga om differentierade avgifter, som enligt deras uppfattning resulterar i diskriminering av flygplatsanvändare. Differentierade avgifter av miljöskäl, såsom avgifter kopplade till utsläpp och buller, är en utbredd företeelse som förefaller okontroversiell. Samma sak gäller differentiering kopplad till trafik i rusningstid/utanför rusningstid, som ett begränsat antal flygplatser tillämpar. Differentieringen av flygplatsavgifter av miljöskäl kan komma att bli allt viktigare med tanke på att luftfartssektorn har press på sig att förbättra sitt resultat på detta område. Differentiering av avgifter utifrån om flygningarna går till inrikes destinationer eller till EU-institutioner omfattas av EU-domstolens rättspraxis. 9 I sina domar har domstolen funnit att diskriminerande skatter eller avgifter strider mot den frihet att tillhandahålla tjänster som anges i förordning (EG) nr 1008/ I den mån differentierade avgifter inte kan motiveras på grundval av artikel 3 (frågor av allmänt och generellt intresse, inbegripet miljöfrågor) kan de anses göra tillhandahållandet av tjänster mellan medlemsstaterna svårare än tillhandahållandet av tjänster inom en medlemsstat. Kommissionen har medgett att passagerare som är föremål för gränskontroller kan ge upphov till högre kostnader än andra passagerare, och därmed motivera högre passageraravgifter 11. Med förbehåll för att kraven i artikel 3 är uppfyllda, och behovet att säkerställa proportionaliteten, kan differentiering därför tillämpas mellan Schengendestinationer och destinationer utanför Schengenområdet. Differentiering av flygplatsavgifter i syfte att öka trafiken, grundat på nya rutter, ökad turtäthet och/eller fler passagerare ( incitamentprogram ) är å andra sidan kontroversiell bland intressenterna. Flygplatsnät och regionala flygbolag anser att volymrabatter och tillväxtrabatter för nya och befintliga rutter gynnar lågprisbolag och nya aktörer. Å andra sidan är rabatter för transferpassagerare på navflygplatser impopulära hos lågprisbolag, som i allmänhet inte erbjuder sådana förbindelser. Det kan röra sig om stora rabatter, exempelvis rabatter på mer än 50 % på Amsterdam Schiphol. Det är inte alltid tydligt i vilken utsträckning sådana transferrabatter beviljas på rent ekonomiska grunder. Kommissionen uppmuntrar utbyte av erfarenheter bland medlemsstaterna, för att främja bästa praxis och ta hänsyn till möjligheten för flygplatser att fastställa sina taxor grundat på ekonomiska kriterier och i enlighet med bestämmelserna i direktivet. En balans måste nås mellan att ge flygplatser en lämplig grad av kommersiell frihet, som gynnar såväl flygplatserna som flygbolagen och passagerarna, och att skydda de flygbolags ställning som 9 Dom av den 26 juni 2001 i mål C-70/99, kommissionen mot Portugal (REG 2001, s. I-4845), punkt 20, och dom av den 6 februari 2003 i mål C-92/01, Stylianakis (REG 2003, s. I-1291), punkt 23 och följande punkter. 10 EUT L 293, , s Statligt stödärende E4/

9 kanske inte har kraft att dämpa flygplatsernas prissättning. Att öka insynen i incitamentprogram skulle kunna vara ett första viktigt steg. 3.4 Rättsmedel och oberoende tillsynsmyndigheter Genom direktivet har tydlighet uppnåtts via skyldigheten att inrätta en oberoende tillsynsmyndighet i varje medlemsstat, men inrättandet har i vissa fall gått långsamt. I och med inrättandet av Autorità di Regolazione dei Trasporti i slutet av 2013 inrättades i Italien, den sista medlemsstaten att utse sin oberoende tillsynsmyndighet, har dock alla medlemsstater slutfört detta steg. Den vanligaste modellen, som de allra flesta medlemsstaterna har valt, är att tilldela den oberoende tillsynsmyndighetens uppgifter till befintliga luftfartsmyndigheter. Vissa medlemsstater har tilldelat den oberoende tillsynsmyndighetens uppgifter till befintliga tillsynsorgan (t.ex. Irland, Storbritannien, Sverige och Finland) och två medlemsstater har tilldelat den oberoende tillsynsmyndighetens uppgifter till konkurrensmyndigheter (Nederländerna och Spanien). Särskilt flygbolagen är nöjda med att direktivet innehåller tydliga rättsmedel vid tvister om fastställandet av flygplatsavgifterna, men det återstår att se hur de oberoende tillsynsmyndigheternas roll utvecklas. Från flygplatsernas sida uttrycktes oro över att det ökade antalet överklaganden från flygbolagen till den oberoende tillsynsmyndigheten och överklagandenas suspensiva verkan. De viktigaste frågorna i samband med överklagandena förefaller vara att direktivet inte uttryckligen anger en lagstadgad frist innan ett flygbolag måste inge ett överklagande och överklagandenas suspensiva verkan, vilket kan försena investeringar i infrastrukturer. Ett av de grundläggande problem som har tagits upp, särskilt av flygbolagen, är att de oberoende tillsynsmyndigheterna upplevs sakna oberoende. Framför allt ansågs den upplevda oprecisa definitionen av vilken grad av oberoende som den oberoende tillsynsmyndigheten måste ha utgöra ett problem i medlemsstater med offentligt ägande i flygplatser, där en avdelning inom ett ministerium utgör den oberoende tillsynsmyndigheten eller där avdelningen utövar en grad av politisk eller administrativ kontroll över den oberoende tillsynsmyndigheten. Den oberoende tillsynsmyndighetens faktiska oberoende i enlighet med kraven i artikel 11 i direktivet är avgörande, bland annat för att samråds- och rättsmedelsprocessen ska fungera ordentligt och bristen på oberoende gör det svårare att uppfylla målen i direktivet. När medlemsstater har införlivat artikel 6.5 a, som föreskriver att flygplatsavgifterna ska fastställas eller godkännas av den oberoende tillsynsmyndigheten och inte av flygplatsledningen, gäller inte bestämmelserna om överklagande i punkterna 3 och 4 i samma artikel. Detta innebär vanligtvis att det enda tillgängliga rättsmedlet vid en tvist är att väcka talan vid behörig nationell domstol i enlighet med de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen. Flygbolagen anser att detta är problematiskt eftersom kostnaden för en sådan talan kan verka avskräckande. Ett stort antal medlemsstater, t.ex. Österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Nederländerna och Storbritannien har 9

10 valt att använda den valmöjlighet som ges i artikel 6.5 a i direktivet för alla eller vissa av de flygplatser som är belägna på deras territorium och som omfattas av direktivet. Flygbolag har även uttryckt oro över vissa oberoende tillsynsmyndigheters passiva roll till följd av bristande expertis eller bristande personalresurser. I genomsnitt arbetar endast en heltidsekvivalent på varje myndighet med att handlägga ärenden kopplade till direktivet, främst förfaranden för samråd, översyn och tvistlösning. Detta innebär att de extra administrativa kostnader som medlemsstaterna åläggs genom direktivet betraktas som minimala i samtliga medlemsstater, även om omfattningen av den verksamhet som varje oberoende tillsynsmyndighet bedriver skiljer sig åt. Det finns tecken som tyder på att en begränsad grad av synlighet för de nyinrättade oberoende tillsynsmyndigheterna har lett till att dessa organ har mottagit färre klagomål jämfört med de myndigheter som hanterade ärenden om flygplatsavgifter redan innan direktivet trädde i kraft. Kommissionen kommer att fortsätta övervaka genomförandet av direktivet när det gäller oberoendet hos de oberoende tillsynsmyndigheter som har inrättats i medlemsstaterna. Beträffande en närbesläktad fråga noterar kommissionen den utveckling som har skett av ägar- och ledningsmodeller på flygplatser som omfattas av direktivet. Det finns i vissa fall en risk för att långvariga koncessionsavtal, enligt vilka flygplatsavgifter fastställs för en lång period på ett bindande sätt genom avtal mellan koncessionshavaren och den ansvariga offentliga myndigheten, utan samråd med användarna av flygplatser, kan göra att direktivets bestämmelser om samråd och de oberoende tillsynsmyndigheternas ingripande förlorar sin verkan. Man måste vara vaksam och se till att koncessioner, eller offentlig-privata partnerskap, på flygplatsavgiftsområdet inte ingås på ett sådant sätt att flygbolagen inte kan utöva alla sina rättigheter enligt direktivet eller att direktivet överträds på något annat sätt. 3.5 Differentierad service De tjänster som är tillgängliga på en flygplats kan skräddarsys av flygplatsens ledningsenhet så att de passar flygplatsanvändarnas behov och kan variera i fråga om kvalitet, och därför kostnader. I direktivet anges att varje flygplatsanvändare som önskar utnyttja de skräddarsydda tjänsterna eller få en terminal (eller del av en terminal) avsatt för särskilt ändamål, ska få tillgång till denna terminal eller del av denna terminal. Vid begränsad kapacitet när det gäller den differentierade tjänsten ska tillgången fastställas på grundval av relevanta, objektiva, öppet redovisade och icke-diskriminerande kriterier. Detta har skapat en ram för flygplatser som gör att de kan anpassa sitt erbjudande till flygbolagens i vissa fall mycket olika behov i fråga om flygplatstjänster. Det är inte ovanligt att flygplatser differentierar sina avgifter i enlighet med detta, t.ex. utifrån den grad av service som tillhandahålls stillastående plan och luftbroar. Å andra sidan har endast ett litet (men växande) antal flygplatser särskilt avsatta terminaler för inrikes och internationella rutter, eller lågprisoch fullserviceverksamhet. Lågpristerminalerna är ibland betydligt billigare i fråga om vilka avgifter som flygbolagen tvingas betala (upp till 30 % billigare i vissa fall). 10

11 Flygplatser har ibland haft svårt att skräddarsy sina tjänster och fastställa kriterier för att motivera avgiftsskillnader, vilket krävs enligt artikel 10 i direktivet. Kommissionen kommer att fortsätta övervaka medlemsstaternas tillämpning av denna artikel för att vid behov identifiera tänkbara rättsmedel. 4. Slutsatser Även om det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser av direktivets effekter eftersom det nyligen trädde i kraft kan vissa preliminära slutsatser ändå dras. De främsta positiva effekter som marknadsaktörerna nämner är ökad insyn i fastställandet av flygplatsavgifterna på de största europeiska flygplatserna, bättre samråd och inrättandet av oberoende tillsynsmyndigheter i varje medlemsstat samt tillgång till rättsmedel. Samtidigt som direktivet förefaller ha varit viktigt för att förbättra processen för att fastställa flygplatsavgifter på de större europeiska flygplatser som omfattas av direktivet, måste tillämpningen av direktivet övervakas ytterligare. Flera överträdelseförfaranden har inletts och kommissionen kommer att i andra fall agera på lämpligt sätt utifrån de klagomål som inges eller på eget initiativ. Mer specifikt är inrättandet av de oberoende tillsynsmyndigheterna med den nödvändiga grad av oberoende som krävs enligt direktivet avgörande för att nå målen med direktivet. Myndigheternas roll i samtliga medlemsstater kommer att behandlas som en prioriterad fråga. Kommissionen har också för avsikt att inrätta ett forum av oberoende tillsynsmyndigheter, som regelbundet ska mötas för att diskutera frågor som rör verkställandet av direktivet i medlemsstaterna. Målet är att hjälpa dessa oberoende tillsynsmyndigheter att utveckla sina arbetsmetoder och sin kunskap genom utbyte av erfarenhet och bästa praxis. Det första mötet i detta forum äger rum den 13 juni Avslutningsvis kommer det också att bli nödvändigt att reflektera över i vilken utsträckning de bakomliggande målen med direktivet kanske måste revideras i framtiden till följd av t.ex. förändringar av det konkurrensklimat i vilket flygplatserna bedriver sin verksamhet. På liknande sätt kommer kommissionen att behöva fastställa huruvida direktivets syften kan nås på ett bättre sätt genom en översyn av direktivet. Vissa av de specifika frågor som kan behöva undersökas ytterligare, som användningen av incitamentsmetoder och differentierade tjänster, diskuteras i avsnitt i denna rapport och kommissionen kommer att använda gruppen av oberoende tillsynsmyndigheter för att granska slutsatserna i denna rapport. För att luftfartssektorn i EU ska kunna möta de utmaningar den står inför, tillhandahålla service för passagerarna som ger valuta för pengarna och fortsätta tillhandahålla förbindelser inom EU och till resten av världen, är det viktigt att flygbolag och passagerare har tillgång till konkurrenskraftiga flygplatstjänster. I takt med att EU:s flygbolag integreras mer och mer med flygbolag från andra regioner genom open skies-avtal, flygbolagsallianser och andra 11

12 former av flygbolagssamarbete blir frågan om diskriminering mellan flygplatsanvändare allt viktigare. Bland annat för att kunna skapa bättre förbindelser är det viktigt att se till att flygplatsavgifter tillämpas på ett rättvist sätt, så att flygbolag från alla länder kan konkurrera på rättvisa villkor på europeiska flygplatser. Det är också nödvändigt att flygplatserna tillåts att bedriva sin affärsverksamhet på ett dynamiskt sätt, eftersom detta kommer att bidra till ytterligare utveckling av en konkurrenskraftig europeisk luftfartssektor. 12

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; beslutade den 8 september 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 30.1.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 1045/2007, ingiven av Foteini Dermitsaki (grekisk medborgare), och undertecknad av

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1831/2008, ingiven av Mustafa Irkan, brittisk medborgare, om indirekt diskriminering

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 26.5.2005 ARBETSDOKUMENT om lufttransport: information till passagerare om vilket trafikföretag som utför en flygning och medlemsstaternas

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FÖLJENOT från: inkom den: 12 april 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 25 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0028 (COD) 13676/16 TRANS 399 CODEC 1515 FÖLJENOT från: inkom den: 24 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05.09.2005 KOM(2005) 408 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om utveckling av en gemenskapspolitik för civil luftfart i förhållande till Australien 1.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 14 februari 2011 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på gödselmedel och växtmedier 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer