Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR Oe Folki 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 4 2004. Oe Folki 1"

Transkript

1 Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR Oe Folki 1

2 Släktforskarvänner! Här kommer nu årets ärde nummer av Oe Folki. Vi hoppas a ni har ha glädje av vår skri och GGF under Jag vill särskilt peka på a föreningen är till för alla medlemmars bästa och tidningen blir bä re ju fler som medarbetar. Hör gärna av er med artiklar och forskningsfrågor! När jag tänker tillbaka på verksamhetsåret tycker jag a vi har hunnit med mycket och det allra mesta har fungerat väl. Det känns också som a vi har få ihop en väl fungerande styrelse, där var och en är kunnig på sina områden. Nästa år, 2005, kommer Gotlands Landsarkiv a fira si 100-årsjubileum. Som jag har förstå det byggdes arkivhuset just för si ändamål Mycket lämpligt kommer också Sveriges Släktforskarförbund a förlägga sin förtroendemannakonferens till Gotland i bör- jan av maj månad med förutom konferens besök på arkivet och utflykt på ön. Vi är nu i full gång i vår styrelse med planering inför besöket. När de a skrivs är det snöstorm på Gotland. Det har framkommit a det inte har kommit så mycket snö på en gång i november månad på ön sedan just jubileumsåret Också e jubileum! Men visst är det grant a åse vädret, mindre grant a ut och fara på vägarna förstås. Vi i styrelsen önskar er alla en trevlig och fin julhelg, gärna med tid för forskning! Vi hörs igen under Vårt årsmöte blir den 23 februari 2005 på Landsarkivet i Visby med start kl Välkomna dit! Kerstin Jonmyren ordförande Visste ni om att ni som medlemmar kan söka gratis på Genline och Arkion? Det kan ni om ni tar er till Visby och besöker Mats på onsdagskvällar. Han finns då i Medborgarskolans datasal på f.d. Mariahemmet på Norra Hansegatan. Kommer man med bil är det enklast att köra in i gränden mellan Penninglotteriet och Mariahemmet så kommer man till Mariahemmets parkeringsplats. Det är inte plats till alla medlemmar i föreningen, närmare bestämt finns bara plats till max 10 deltagare, så först till kvarn. OBS detta är enbart för Gotlands Genealogiska Förenings medlemmar. I detta nummer Sid 2 Ordföranden har ordet Notiser 3 Ett prästvalsärende på Gotland 8 Släktforskarstämma i Jämtland 9 Årsmöte Att söka sina rötter i Danmark o Skåne Dags att se över rabatterna 11 Föreningens styrelse Lämpliga julklappar för gotlandsforskare Mats Ekedahl, Visby har sammanställd ett antal CD-skivor om Gotland Gotlands Gods och gårdar kronor. Innehåller bilder på öns större gårdar, oftast med gårds- och släktutredningar. Boken utgavs Gotlands Bebyggelse kronor. Innehåller bilder på de flesta gårdar och hus på ön med ägandeförhållanden. Boken utgavs Visbyfängelset kronor. Alla fängelsets husförhörslängder har skannats av. Där ges en utförlig beskrivning av de intagnas liv och familjeförhållanden. Gotländska studenter 300 kronor. Innehåller namn och data för tidigare generationer av studenter. Gotländska porträtt Lagom till jul utkommer Mats med en DVD-skiva på inskannade bilder ur Gotlands Landsarkivs samlingar. Priset är ännu inte fastställt. Dessa CD-skivor säljs genom bokhandeln Wessman och Pettersson i Visby, telefon Mats erbjuder även en föreningsrabatt på priserna för GGF:s medlemmar. Kontakta honom per mail: Omslagsbild: Sankta Maria domkyrka i vinterskrud Foto: Åke Brunberger 2 Oe Folki

3 Ett prästvalsärende på Gotland i mitten av 1800-talet Petrus Stengård föddes 10 nov 1793 vid Grausne gård i Stenkyrka, gick 6½ år i Visby Kongl. Trivialskola, läste i Uppsala , blev prästvigd i Visby 8 sept 1818 och tjänstgjorde som pastorsadjunkt i Roma, Gothem och Eksta. År 1825 blev han vice pastor i Klinte, där han också gi e sig med Anna Elisabet Charlo a Stare, född 1808 i Klinte, död i Martebo 31 juli Vald till komminister i Västerhejde 1827, dit han fly ade I Martebo blev han vald till kyrkoherde den 30 sept 1838 och tillträdde tjänsten Han sökte och blev den 1 maj vald till kyrkoherde i Sanda. Inför kyrkoherdevalet provpredikade han den 3 april 1853, och sade bl.a. Gif mig en plats till begrafning när Eder. Denna mening gav lektor J.N Cramér, som också var uppsa på förslagsrum till tjänsten, anledning till klagomål över valet, då han ansåg a meningen var en otillbörlig vädjan till församlingen a välja Petrus till kyrkoherde. Petrus Stengård, f 1793, d 1880 Klagomålet hade av Consistorium tillställts Gotlands Södra Häradsrä, som åtalat Petrus för a genom omförmälda y randen sökt förskaffa sig röster. Petrus hade i si svaromål till Häradssrä en yrkat a rektor Cramér må e ställas till ansvar för ifrågavarande angivelse och åläggas ersä a svaranden skillnaden i inkomsterna af Martebo Pastorat, som han nu innehar och Sanda Pastorat, därtill han erhållit de flesta rösterna, från den 1 maj 1854 till dess han kunde tillträda pastoratet. För a bevisa a hans predikan inte var en otillbörlig vädjan, avsedd a skaffa röster i valet, hade Petrus tillställt Häradsrä en en beedigad avskri av sin predikan, men trots de a fann rä en a y randet om hans person, icke otvetydigt antydde hans önskan a få återkomma till Sanda pastorat och gick ut på a skaffa honom röster. Häradsrä en förklarade kyrkoherde Stengård för vad han sålunda låtit sig komma till last, jämlikt 54 i Kungl. Förordningen om Prestval hava gjort sig skyldig a från prestämbetet på e halvt år skiljas och vara si förslagsrum till Sanda pastorat förlustig, varjämte hans ersä ningsanspråk lämnades utan avseende. Petrus överklagade häradsrä ens utslag till Kongl. Svea Hovrä, som fann a häradsrätten icke hade rä a döma i mål som gällde tjänstens förlust för viss tid utan bort förvisa målet till Dom Capitlet, som har a därmed lagligen förfara. Utdrag ur Consistorii protokoll den 18 februari 1857: Närvarande: H. Doctorn och Biskopen, Lectorn Reinicke, lector Lemke, Contraktsprosten Ihre, Prosten C. Eneqvist, Kyrkoherdarne C. Bergvall och P.M. Rundberg. Kyrkoherde Rundberg:... det kyrkoherde Stengård vidgångna y randet i slutet av sin predikan, står alldeles isolerat från ämnet och texten för dagen och ej gärna kan tolkas annorlunda än såsom e tal, vari kyrkoherden vidrört sig själv och sina öden; och vilken annan avsikt ty någon avsikt måste väl anläggas har väl därmed varit, om ej den, a fastän på indirekt sä söka skaffa sig röster. Vad rector Cramér såsom klagande vidkommer, synes han, åtminstone förr än man hunnit tänka sig in i saken, nog kitslig och såsom prästman allt för trätgirig... Jag kan ej undgå a erkänna det strängt rä visa i hans påståenden, på samma gång jag med svidande hjärta måste fälla skulddomen över en äldre, i sin vandel för övrigt oförvitlig Embetsbroder. Kyrkoherde Bergvall:...vad nu särskilt angår Kyrkoherden Stengårds förhållande, så Oe Folki 3

4 kan ej förnekas, a han framställt en dock endast i villkorliga ordalag y rad önskan a få en grav när dem, inför vilka han avlade prov, men då i denna villkorligt framställda önskan honom ej kan läggas till last något omdöme om egna förtjänster och öden, icke heller någon anhållan om rösters erhållanden och sålunda ingen förnärmelse av medsökandenas rä synes mig för handen; förden skull anser jag honom ej hava gjort sig skyldig till den grova förseelse, mera nämnda lagrum bestraffa med e halvt års avsä ning från embetet vadan jag för min del, röstar för hans frikännande. Prosten C. Eneqvist:...Granskar man nu, med rä uppfa ning av lagens stadgande, de y randen som kyrkoherde Stengård ha i sin provpredikan, även sådana de angivaren blivit anförde, och av några bönder omvi nade, så äro de klarligen sådana, a de ej rimligen kunna antagas på minsta sä hava förmå inverka på församlingens val eller förskaffa honom röster eller ens åsy a något sådant, a antaga de a, vore a debitera Sanda pastoratsboar för en ovanlig förundransvärd gärd av enfaldighet och lä beveklighet, och kyrkoherden Stengård för alltför mycken brist på människokännedom och e ertanke... I stöd av nu blivit anfört, kan jag således ej anse kyrkoherde Stengård hava i sin provpredikan förbrutit sig mot 54 paragrafen i Kongl. Förordningen angående prästval, eller ha några y rande, som kunna anses åsy a röstvärveri, utan frikänner jag honom helt och hållet från allt ansvar enligt de a lagrum. Contracts Prosten P.I. Ihre: Då av rannsakningshandlingarna i målet rörande överklagade olagligheter vid kyrkoherdevalet i Sanda pastorat den 1 maj 1853 vordet upplyst, a kyrkoherden P. Stengård såsom provpredikant därstädes den 3:dje föregående april från predikstolen u alat följande allenast honom själv och hans angelägenhet rörande mening, ställd till pastoratets ledamöter: Om försynens milda anda så förenar edra tankar, a jag även från de a rum får avlägga prov på min tacksamhet inför eder och Gud, som leder oss e er si råd, så skall jag anse som min heligaste plikt, a e er bästa förmåga arbeta för Guds ära och edra själars salighet, då min önskan är uppfylld, tolkad i Abrahams ord till Seths barnom: Giv mig en plats till begravning när eder. Och då han jämväl sedermera, såsom ock handlingarna utvisa, i eget skri ligt svaromål inför Häradsrä en den 27 oct samma år otvetydigt förklarat sin avsikt härmed genom det påstående, a meningen med en provpredikan är, a hos åhörarne rekommendera sig till gunstbenägen hågkomst ; fördenskull som Stengård härigenom bevisat sig hava i sin provpredikan använt sådana uti lö e och önskan utgjutna y randen om sin person varigenom han skolat hos pastoratets åhörare rekommendera sig till gunstbenägen hågkomst dvs förskaffa sig röster och de a på grundsats stödda betende synes mig i alla avseende oförenligt ej mindre med bokstaven än med andan i 54 av kongl. förordningen den 1 april 1843 om prästval, - måste jag anse honom förvunnet till den därsammanstädes för sådan förbrytelse stadgade påföljden, näml. förlust av prästämbetet på e halvt års tid och si förslagsrum till Sanda pastorat. Lector Lemke: Jag instämmer med vad kyrkoherden Rundberg och Contraktsprosten Ihre i ämnet anfört...varför jag anser honom förvunnen till det ansvar 54 stadgar. Lector Reinicke: instämde med kyrkoherde Bergvall och prosten Eneqvist H- Doctorn och Biskopen:...i överensstämmelse med kyrkoherde Rundberg, Contaktsprosten Ihre och lector Lemke, såsom och med den åsikt vid Gotlands södra häradsrä och inom Kungl. Svea Hovrä gjort sig gällande anser jag kyrkoherden Stengård vara förvunnen till det i ovannämnda stadgade ansvar och a han därför skall från prestembetet på e halvt års tid skiljas och si förslagsrum förlustig vara. I enlighet med pluralitetens sålunda avgivna vota skulle i de a mål avkunnas följande utslag.... varder han, kyrkoherden Per Stengård av consistorium förklarad a från prestembetet på e halvt års tid skola skiljas samt vara förlustig si till Sanda pastorat innehavda förslagsrum, varemot och under sådant förhållande Stengårds gjorda påstående a rector Cramér må e fällas till ansvar för angivelsen och ersä ning, lämnas utan avseende; och skall de a utslag Kungl. Svea Hovrä s prövning underställas och tillika med samtliga målet rörande handligar inom föreskriven tid a avskickas den 29 sep kom så Kungl.Maj:ts utslag på kyrkoherde Stengårds underdåniga besvär i Sanda Målet. Som dessa besvär icke vunnit nådigt avseende, utan Kungl. Horä ens dom blivit fastställd, varigenom Stengård förklarats förlustig si förslagsrum till Sanda pastorat och blivit dömd a på e halvt års tid från pastorsembetet skiljas och beslöts a Sanda pastorat genast skulle till ny ansökning anslås ledig. 4 Oe Folki

5 Vem var då Petrus Stengård? Han föddes den 10 nov 1793 på Grausne gård i Stenkyrka. Föräldrarna var gästgivaren Mathias Larsson, född 29 okt 1761 och Katarina Andersdo er född 21 feb 1761 vid Vale gård i Stenkyrka. Hon var änka och förde vid giftemålet den 2 nov 1790 med Mathias Larsson, med sig i boet gästgivaregården Grausne. Petrus tillbringade 6½ år vid Visby Kongl. Trivialskola innan han hös erminen 1815 började studera i Uppsala där han deltog i Seminarii Homiletiska Öfningar och Föreläsningar vilket renderade honom betyg i maj Han prästvigdes i Visby 8 sept 1818 och tjänstgjorde som pastorsadjunkt i Roma, Gothem och Eksta. Blev vice pastor i Klinte 1825, vald till komminister i Västerhejde Vald till kyrkoherde i Martebo 30 sept 1838, tillträdde tjänsten Den sökta kyrkoherdetjänsten i Sanda fick han dock ej tillträda, utan fortsa e som kyrkoherde i Martebo till sin död Gi i Klinte den 13 nov 1828 med Anna Elisabet Charlo a Stare, född 1808 i Klinte, död 31 jul 1859 i Martebo. Hon var do er till skepparen på briggen Lloyds Johan Pe er Stare, född 1778 i Visby, död 1845 och Charlo a Qviberg, född 1783, död Paret fick 10 barn: 1. Helena Charlotta Katarina (Lotten), född 9 maj 1829 i Västerhejde, ogift, död 26 nov 1889 i Martebo. 2. Johanna Petronella Hedvig Josefina, född 24 okt 1830 i Västerhejde, död 1901 i Visby; gift 17 sep 1857 med Olof Ferdinand Lindbom, lantbrukare född 17 jan 1823, död 1886, son till tunnbindaren Olof Lindbom, född 31 aug 1772 i Visby, död 11 mar 1846 i Visby och hans maka Kristina Andersdotter Holm, född 10 nov 1782 i Malmö, död i Hejnum. Oe Folki 5

6 3. Sigurd Petter Edvard, född 1832 i Västerhejde, död samma år i Klinte. 4. Johannes Petter Sigurd Emanuel, köpman, född 20 jul 1833 Västerhejde, död 1905 på Fårösund; gift 31 okt 1863 med Kristina Fredrika Mårtensdotter, född 12 dec 1840 i Martebo, död 1927 i Fårösund, dotter till Mårten Hansson, född 1806 i Hangvar, död 1879 och Kristina Karlsdotter född 1805 i Martebo, död Alfred Mathias Efraim Nikolaus, lantbrukare, född 5 sept 1836 i Västerhejde, död 1913 i Visby; gift med Johanna Svensdotter, född 8 april 1837 i Sund, död 1919 i Visby. Här med de fyra äldsta barnen. 6. Sixtus Teod. Albert Roderick Emil, född 24 mars 1841 i Martebo, död ogift Georgina Olivia Desideria Anna, född 6 sept 1842 i Martebo, död ogift 1919 i Hejde. 8. Teofil Helge Otto Rimbertus, född 9 feb 1844 i Martebo, död 27 jun 1844 i Martebo. 9. Hjalmar Ottokar Martin Oskar, sjöman, född 24 okt 1846 i Martebo. Georgina Olivia Desideria Anna, född 1842, död Förmodligen fotograferad tillsammans med sin mor Anna Elisabet Charlotta f Stare Oe Folki

7 10. Sigurd Julius Christen Thiodolf, präst, född 21 dec 1850 i Martebo, död 11 april 1927 i Hejde; gift 2 april 1882 i Klinte med Emelie Amanda Gardell, född 5 aug 1853 i Klinte, död 10 mar 1848; dotter till Oskar Viktor Gardell, född 24 nov 1824 i Klinte, och Josefina Stare, född 27 mars 1823, död Petrus Stengård var tydligen en skämtsam man. Om man tar första bokstaven i de fem sista barnens förnamn så får man orden: STA- RE; GODA; THOR; HOMO och med lite god vilja SIST. Han utgav under pseudonymen Petr Grausenstein tre dikthä en Paradisminnen eller Lefnadsmelodier I en artikel i Gotlands Allehanda, julnumret 1962, skriver Gustaf Fritz om Petrus under rubriken Vi er präst i Martebo. Han beskriver Petrus skrivarmödor som en Ofvandal e halvsekel före den vi re konditorns tid en föregångare till A:lfr-d W:stl-nds ordglada tranpirationspoesi. Och citerar Lemkes Visby sti s herdaminne: En stilla, from och anspråkslös man, på visst sä e orginal, stor samlare av antiqviteter och petrifikat. Gustaf Fritz tar upp några av sångerna eller om man så vill dikterna och börjar med den tredje och ärde, e ersom de motiverar och förklarar utgivandet av Lefnads-melodier : 3:o PERSONALIER För a visa Hans Personlighet, Uti all Dess Individualitet, Måste nu Hans sånger gifas ut Ifrån Deras Börja intill Slut Utaf Werlden Pris Half finnes deran ej begär Ty Så mången Dauk-Alf finnes der 4:o HANS POETISKA WERK Det skulle Heta Lefnadsharmonier Men! Som det o a kommit deruti En bål Disharmonie, Får Det heta Lefnadsmelodier. Ty! Ingen endlig Skapelse frålnfel är fri Det Tusendjefla, finna sällan vi. Rä o a bränner det till i kyrkoherdens dikt, ty hans stod inte alls främmande för kvinnans fägring. Ibland kan man utan överdri tala om kärlekskrankhet och ljuva kval. Din lilla, hvita Hufvud-Duk I dagligt Bruk Mig o a gla Och gjort mig ma mig gjorde både frisk och sjuk mig gjorde frisk vid första Blick och sjuk vid Det fördömda spra a Du förbi mi Fönster gick och aldrig Foten på min tröskel sa I vissa dikter kan tonen bli nästan hätsk och vass. De a är särskilt fallet då han vänder sig mot avfällingen och tvivlaren Johan Niclas Cramér, f.d. präst och rector scolæ, som besvärade sig över Petrus val till kyrkoherde i Sanda. Men inte nog med det; 1859 utgav Cramér sin mycket uppseendeväckande bok Afskedet från Kyrkan eller en fritänkares strödda anteckningar ch betraktelser under läsning af Bibeln. Oe Folki 7

8 Till Förede ingen, Nutidens grymme Antichrist: A Du en gång så grymt på mig skulle krefa Hemnd, för Det, vid Sidan utaf Dig jag blef til Pastor nämnd; Det kan mig ej förundra Men! A mot Christus sjelf en Gång som Satanas har bragt i Tvång. så grymt Du skulle dundra; Det kan jag ej beundra nog. Gustaf Fritz citerar och kommenterar åtskilligt fler dikter i sin artikel, men här får det räcka med ovanstående. Almedalsbiblioteket har tyvärr inget exemplar av Petrus skri. Jag har bara lyckats spåra upp e ex i Uppsala Universitetsbibliotek, som dock inte lånar ut det. Åke Brunberger Trivsamt vid släktforskarstämman i Jämtland Den här gången var det fart på klubban under förhandlingarna. Sveriges Släktforskarförbund hade anlitat Per Söderberg, centerpartistiskt oppositionsråd i Östersund som ordförande för årsmötet, och det var e go val. Varje år är förväntan stark. Kommer årets ordförande a klara si jobb eller inte? Vi har se prov på både det ena och det andra genom åren, men gamla politiker tycks vara säkra kort, och Söderberg får bedömas som mycket väl godkänd. Så mycket sensationer innebar inte årsmötet. Sam Blixt, PLF i Oskarshamn, en gammal entusiast och slitvarg inom släktforskarrörelsen, avgick ur förbundsstyrelsen trots protester och önskan om omval från stämmodeltagare. En kvinnlig arkivtjänsteman från Uppsala kom i hans ställe. Man skulle kunna kalla förbundet för en framgångshistoria: Nya föreningar kommer till hela tiden, i år välkomnades tre nya, och medlemsantalet stiger kontinuerligt. Förbundet består nu av 150 föreningar med sammantaget cirka medlemmar. Samtidigt sker hela tiden förbä ringar för forskarna, forskarstugor har öppnats på flera platser i landet och intressanta CD-register av olika slag utges fortlöpande. Förbundets kassaförvaltare meddelade a han ser med tillförsikt på ekonomin inför framtiden, där cirka sju miljoner kronor omsä s per år. Den snabba utvecklingen känns nästan overklig. De tre ordförandena, ordinarie och två vice, liksom förbundskassören är så a säga deltidsanställda. Med rä a utgår en viss ersä ning för a de skall kunna ta ledigt från sina ordinarie arbeten och sköta sina allt mer tidskrävande uppdrag för förbundet. Ted Rosvall är nu säker i rollen som ordförande och sköter den mycket bra. Det händer mycket hela tiden inom förbundet. Varje år utnämner förbundet e årets arkiv och e årets bibliotek, sådana som är positiva mot släktforskare. I år blev Vadstena landsarkiv och Bodens bibliotek belönade. Vadstenaarkivet har e er påtryckningar förbä rat sina öppe ider väsentligt. Prispengarna skall användas till inköp av något som forskarna sedan kan ha ny a av. GF + SSF= sant För så där e decennium sedan var det full strid mellan det gamla Genealogiska Förbundet och det nya Sveriges Släktforskarförbund. Förmodligen kände GF sig hotat. Så småningom bilades dock fejden, och nu råder sämja. Ännu e steg framåt innebär det beslut som har tagits om e samboende mellan dessa två: e stort gemensamt våningsplan håller på a inredas i Stockholm, med bibliotek, forskarutrymmen, kontor och sam-lingssalar. Allt blir givetvis till forskarnas bästa, med mycket större tillgänglighet till alla samlingar. Dessutom planerar de två organisationerna a slå ihop sina publikationer, den gamla ärevördiga Släkt och Hävd och den ganska nya Släktforskarnas Årsbok till en diger och får vi hoppas givande årlig kunskapskälla. Det märks hur mycket DIS, föreningen Datorn i Släktforskningen, växer med nya lokalavdelningar som tillkommer varte er. De upptog en hel långsida av utställningshallen under stämmodagarna. De alltid lika hjälpsamma mormonerna fanns som vanligt också på plats och demonstrerade sin stora världsomspännande databas. Det kändes ändå lite norrländskt lugnt och lantligt vid utställningarna i Östersund, med go om plats överallt. Nästa års stämma blir i Göteborg; från provinsstaden Östersund till storstaden Göteborg, en viss skillnad. Själva stämman kommer a hålla till i en före de a kyrka, Tyska kyrkan. Hur många montrar och utställningar skall det bli där när hela Väst- och Syd-Sverige finns inom bilavstånd, och hur många tiotusentals besökare, hur stora salar för föredragen, hur stor trängsel? Det skall bli spännande a se 8 Oe Folki

9 hur göteborgarna klarar den utmaningen. Stockholm har sedan förutspå s som stämmo-ort för 2006, e ersom det då blir förbundets 20-årsjubileum. Utställningar och utflykter Som vanligt måste jag sovra bland alla intressanta föredrag som erbjöds. Jämtland ligger mi i den gamla handelsleden och tidigare pilgrimsleden från Norrlandskusten över ället till Norge, och det var e ämne som togs upp på olika sä. Jag fastnade för ämnena samernas historia och dödsmarschen över ället 1719, båda y erst intressanta ämnen. Den gamla och tidigare förkastade teorin a samerna var urbefolkning här i Skandinavien före indoeuropéernas och jordbrukets tid har nu plockats fram igen och tycks delvis ha kommit till heders. Så sent som på 1700-talet fanns lappar bofasta i utkanten av socknarna ända ner i Uppland. De hade som regel andra jobb än som jordbrukare. Sedan kom samerna mer och mer a försvinna upp i våra älltrakter och kom enbart a ägna sig åt renskötsel. Föredraget om det s k Armfeldts återtåg 1719 drog massor av publik. Man hade beräknat en liten sal för det, men fick fly a det till den största tillgängliga, som ändå knappt räckte till. Det är tydligt a det finns historieintresse här i landet (vilket givetvis gläder en gammal historielärare) Egentligen var general Armfelt 1718 ute på e erövringståg i samband med Karl XII:s krig mot Danmark-Norge. Hans mål var a inta staden Trondheim, men när han hade få budet a kungen hade stupat vid Halden valde han en snabb reträ tillbaka till Sverige. Han hade lämnat hemlandet med en armé på 8000 man.1000 av dem hade redan dö under fälttåget av sjukdomar och annat. Resten skulle nu snabbt ta sig tillbaka till Jämtland. Snöstorm utbröt och cirka 3000 soldater frös ihjäl där på ället under några korta januaridagar Föreläsaren berä ade a ungefär 40 procent av Jämtlands manliga vuxna befolkning gick åt då, vilket innebar mängder av änkor och mängder av faderlösa barn. Det betydde katastrof, för det fanns just inga nya män kvar för änkorna a gi a om sig med, och för överlevnaden måste jorden brukas. Soldaterna i den aktuella armén var i huvudsak hämtade från Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Finland, många tvångsutskrivna. Frösön och hedendomen Jag passade också på a följa med på den anordnade utflykten till Frösön, en urgammal Välkommen till Gotlands Genealogiska Förenings kulturbygd alldeles intill den ganska nya staden Östersund, som egentligen inte växte upp förrän järnvägen kom dit på 1880-talet. Vi fick veta a man vid grävningsarbete vid Frösö kyrka, precis under altaret, hade hi at tydliga rester av en hednisk offerplats, en av få platser med påtagliga bevis på sådana under kyrkor. Stubben av offerträdet och ben av offerdjur, björnar, hundar, får och även av människor hi ade man. Adam av Bremen, som på 1000-talet beskrev nordbornas förfärliga riter, kanske inte överdrev så mycket ändå. Det kändes faktiskt mäktigt a stå just där vid altaret. Nog hade man givit en slant för a få se hur de bar sig åt där en gång vid offrandet till jordbruksguden Frö! Just området kring Storsjön har e ganska milt klimat med goda jordbruksförutsä ningar, helt i motsats till kringliggande trakter av Norrlands inland. Och vilken utsikt det är uppifrån Frösön med Oviks ället och Åreskutan blånande i bakgrunden på andra sidan om Storsjöns va en! Man kan go förstå a ön kändes helig för Frödyrkarna. Inte underligt heller a kompositören Wilhelm Peterson- Berger på 1900-talet valde a bygga sin bostad Sommarhagen (nu museum) just vid den stranden och med den utsikten! Kerstin Jonmyren ÅRSMÖTE tisdag 22 februari 2005 kl på Landsarkivet i Visby Årsmötesförhandlingar Kaffe och samväm Ta gärna med släktutredningar och annat material för utbyte Med detta nummer av Oe Folki följer ett inbetalningkort på årsavgiften för Den är bara 100 kr per år och för den lilla summan får du bl.a. 4 nummer av Oe Folki. Årsavgiften måste vara betald senast 15 februari för att du ska ha rösträtt vid årsmötet. Oe Folki 9

10 Att söka sina rötter i Skåne och Danmark Många gotlänningar har sina rö er i Danmark eller Skåne. Det är inte så enkelt a åka dit för a si a på landsarkivet och ti a på microfiche. För de skånska rö erna är man hänvisad till a beställa microfiche från SVAR, a teckna abonnemang på Genline eller Arkion. Det senare är dock sekundärkällor men det är en bra hjälp. Problemet är a båda kostar pengar. Slutligen kan man ju ta en resa till Lund och besöka Arkivcentrum Syd. När det gäller rö erna i Danmark är det bara a ta sig över Öresund och åka till Landsarkivet för Själland på Jagtvägen i Köpenhamn. Men å andra sidan är man också bra hjälpt där e ersom samtliga danska kyrkböcker finns på microfiche på alla danska landsarkiv. Så även om rö erna egentligen är från Jylland går det bra a söka dem i Köpenhamn, och naturligtvis också tvärt om. I båda fallen innebär det emellertid a det kostar pengar och tar tid a resa. Även om H.C. Andersen sa en gång: A resa är a leva så kan man inte alltid göra det. Hjälp finns emellertid a få via Internet. När det gäller Skåne finns det e antal sökbara register på Demografisk Databas över Södra Sverige Där kan man hitta en del. Tyvärr finns inte alla skånska socknar inlagda, men det går a hi a ganska mycket. En del av socknarna runt Malmö finns under Födelseregister för Malmö Kommun som också finns där. Prova a ti a på denna hemsida om du har rö er i det skånska. Kanske finns just din anfader bland dem som är registrerade. Kom bara ihåg a de är avskri er av kyrkböcker så det kan förekomma fel. Många svenskar utvandrade via Danmark När det gäller Danmark finns en motsvarande hemsida som heter Dansk Demografisk Databas h p://ddd.sa.dk. Här kan man hi a register över alla som har få dansk infödsrä mellan 1776 och 1960, de som har få arbetsuppehåll i riket mellan 1812 och 1924, och är utvisade ur riket mellan 1875 och Därutöver kan man hi a utvandrade mellan 1868 och 1909, e ställe där man mycket väl kan hi a sin svenska anfader som har utvandrat till USA. Danmark utny jade sällan sin kvot för invandring till USA medan Sverige hade ständiga problem med fler som ville dit än som fick komma in. Därför var det många svenskar som utvandrade från Danmark och då räknades in i den danska kvoten. Man har även folkräkningarna liggande på samma sida. Så även där kan man hi a sina rö er. Det kräver lite funderande e ersom de naturligtvis är upprä ade e er den danska administrativa indelningen, men det finns hjälp a få genom a hämta ned kartor över Danmark från sidan över Öresund h p://www. landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/. Där kan man även få en liten översä ning av olika begrepp som kan skilja mellan danska och svenska. För min del som har rö er både i Skåne och Danmark har jag ha mycken hjälp av dessa sidor. Dags att se över rabatterna I det här fallet är det nu inte blomraba er det sy as på utan de raba er vi har som medlemmar av Gotlands Genealogiska Förening. Först och främst har vi raba på ARKION. Där har vi som medlemmar av en förening ansluten till Sveriges Släktforskarförbund 25 % raba på abonnemanget. Vi ger alltså endast 600:- för e helårsabonnemang (normalpris 800:-). Arkion är som ni vet Riksarkivets arkivverksamhet på Internet. Det som finns där är främst folkräkningar, sjömansdatabaser men också en del bilddatabaser, alltså inskannat material från olika arkiv som ligger ute som JPEG bildfiler. Vi har även raba på Genline på såväl helsom halvårs abonnemang. Där får vi e helårsabonnemang för 1995:- (normalpriset 2690:-) och e halvårsabonnemang kostar 1395:- (normalpriset 1590:-). Genline är kyrkböcker på nätet, det är de s k mormonfilmerna som har skannats in och lagts ut på Internet. Innan man tecknar abonnemang bör man kolla på deras hemsida om de socknar man är intresserad av finns inskannade. Därutöver har vi raba på de olika CD-Rom skivor som Arkion och SSF ger ut tillsammans. Se tabell nedan med våra priser som i stort ligger 100:- under priset för icke medlemmar som anges inom parentes. Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Dödbok :- (595:-) Ja, det finns en hel mängd skivor a köpa från SSF med raba. Det skulle föra för långt a nämna dem alla här. Gå in på deras hemsida Forstä ning på sista sidan 10 Oe Folki

11 Gotlands Genealogiska Förenings styrelse 2004 Gotlands Genealogiska Förening c/o Kerstin Jonmyren Nabovägen 16, Ljungbyholm Tel Ordförande och redaktör Kerstin Jonmyren Nabovägen 16, Ljungbyholm Tel , Vice ordförande Elisabeth Molin Snevide Havdhem Tel Sekreterare Lars Klintstad Styrmansgatan 387, Visby Tel , Kassör Hans Peter Larsson Jungmansg 264, Visby Tel: , Webredaktör Lo e Jensen Jungfrustigen 6, Visby Tel , lo Ledamot Kjell Swebilius Vänge Sallmunds 804, Romakloster Tel. dagtid: , Kvällstid och helg: , Ledamot Mats Ekedahl Sundregatan 11, Visby Tel , Styrelsesuppleant och layout-ansvarig Barbro Pe ersson Fä ings, To a Visby Tel , Styrelsesuppleant Åke Brunberger Nyg 42, Visby Tel: , Styrelsesuppleant Hans-Eric Hellgren Prästgården Hörsne, Romakloster Tel Revisorer: Reiner Lindgren, Gerd Hedlund Revisorsuppleant: Gunnar Hedlund Stående fr v: Hans Peter Larsson, Kjell Swebilius, Lo e Jensen, Lars Klintstad och Kerstin Jonmyren. Si ande fr v: Elisabeth Molin, Åke Brunberger och Barbro Pe ersson. Mats Ekedahl fa as på bilden. Oe Folki 11

12 Oe Folki B Föreningspost Gotlands Genealogiska Förening c/o Kerstin Jonmyren Nabovägen Ljungbyholm Forstä ning från sidan 10 och ti a om det inte finns något som du saknar. h p://www.genealogi.se/forbund/bokhandeln/ Så om du använder dina förmåner i form av raba er har du tjänat flera års medlemsavgif- ter. Om du köper de fyra CD skivor jag nämner ovan har du redan tjänat hela fyra års medlemsavgi er. Hans Peter Larsson Nedan ett vykort taget på Transhusgatan i början av 1900-talet och ett nytaget foto med samma vy. Foto: Lotte Jensen 12 Oe Folki

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 1 2005 Oe Folki 1 Aktiviteter 2005 Torsdagen den 14 april kl. 19.00 Veta mer om släktforskning? Öppet hus för föreningens medlemmar och allmänheten,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B , rev B Välkomna till ett nytt släktforskarår! Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på Stockholms

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 2 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 2 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 2 2005 Oe Folki 1 Aktiviteter 2005 Söndagen den 31 juli Kl 14:00 Sommarmöte i Katthammarsvik. Vi träffas vi vid Albatrossmuséet som ligger

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA!

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA! . ATT BÖRJA SLÄKTFORSKA... A. Varför?... B. Information...6 C. Föreningar och kurser...8 D. Dataprogram...9 E. Referensverk.... VAD BEHÖVS?... DEL LETA! DEL KONTAKTA! 8. KONTAKTER ÄR ALLT!... 9. SKAFFA

Läs mer

Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 4 2005

Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 4 2005 Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 4 2005 Aktiviteter 2005 Årsmöte på Landsarkivet i Visby onsdagen den 22 februari kl 18.30, se sidan 10. Med detta nummer av Oe Folki följer

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET

EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET EXEMPEL PÅ CD-PRODUKTIONER OCH DATABASER PÅ INTERNET Med undantag av Genline gäller generellt att praktiskt taget all information som hämtas från Internet och CD-skivor är andrahands-information av varierande

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 2 2009 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 2 2009 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 2 2009 Oe Folki 1 Aktuellt 2009 Sommarmötet blir i år vid Gotlandståget, Dalhem den 28 juni kl. 14.00-17.00. Vi får en guidning på museet och

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 40-ÅRSFEST MED DUNDER & BRAK Nu har Östra Aros Motorcykelklubb inlett firandet av 40-årsjubiléet. Den fina festen vid kåken i mitten

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer