Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR Oe Folki 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 4 2004. Oe Folki 1"

Transkript

1 Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR Oe Folki 1

2 Släktforskarvänner! Här kommer nu årets ärde nummer av Oe Folki. Vi hoppas a ni har ha glädje av vår skri och GGF under Jag vill särskilt peka på a föreningen är till för alla medlemmars bästa och tidningen blir bä re ju fler som medarbetar. Hör gärna av er med artiklar och forskningsfrågor! När jag tänker tillbaka på verksamhetsåret tycker jag a vi har hunnit med mycket och det allra mesta har fungerat väl. Det känns också som a vi har få ihop en väl fungerande styrelse, där var och en är kunnig på sina områden. Nästa år, 2005, kommer Gotlands Landsarkiv a fira si 100-årsjubileum. Som jag har förstå det byggdes arkivhuset just för si ändamål Mycket lämpligt kommer också Sveriges Släktforskarförbund a förlägga sin förtroendemannakonferens till Gotland i bör- jan av maj månad med förutom konferens besök på arkivet och utflykt på ön. Vi är nu i full gång i vår styrelse med planering inför besöket. När de a skrivs är det snöstorm på Gotland. Det har framkommit a det inte har kommit så mycket snö på en gång i november månad på ön sedan just jubileumsåret Också e jubileum! Men visst är det grant a åse vädret, mindre grant a ut och fara på vägarna förstås. Vi i styrelsen önskar er alla en trevlig och fin julhelg, gärna med tid för forskning! Vi hörs igen under Vårt årsmöte blir den 23 februari 2005 på Landsarkivet i Visby med start kl Välkomna dit! Kerstin Jonmyren ordförande Visste ni om att ni som medlemmar kan söka gratis på Genline och Arkion? Det kan ni om ni tar er till Visby och besöker Mats på onsdagskvällar. Han finns då i Medborgarskolans datasal på f.d. Mariahemmet på Norra Hansegatan. Kommer man med bil är det enklast att köra in i gränden mellan Penninglotteriet och Mariahemmet så kommer man till Mariahemmets parkeringsplats. Det är inte plats till alla medlemmar i föreningen, närmare bestämt finns bara plats till max 10 deltagare, så först till kvarn. OBS detta är enbart för Gotlands Genealogiska Förenings medlemmar. I detta nummer Sid 2 Ordföranden har ordet Notiser 3 Ett prästvalsärende på Gotland 8 Släktforskarstämma i Jämtland 9 Årsmöte Att söka sina rötter i Danmark o Skåne Dags att se över rabatterna 11 Föreningens styrelse Lämpliga julklappar för gotlandsforskare Mats Ekedahl, Visby har sammanställd ett antal CD-skivor om Gotland Gotlands Gods och gårdar kronor. Innehåller bilder på öns större gårdar, oftast med gårds- och släktutredningar. Boken utgavs Gotlands Bebyggelse kronor. Innehåller bilder på de flesta gårdar och hus på ön med ägandeförhållanden. Boken utgavs Visbyfängelset kronor. Alla fängelsets husförhörslängder har skannats av. Där ges en utförlig beskrivning av de intagnas liv och familjeförhållanden. Gotländska studenter 300 kronor. Innehåller namn och data för tidigare generationer av studenter. Gotländska porträtt Lagom till jul utkommer Mats med en DVD-skiva på inskannade bilder ur Gotlands Landsarkivs samlingar. Priset är ännu inte fastställt. Dessa CD-skivor säljs genom bokhandeln Wessman och Pettersson i Visby, telefon Mats erbjuder även en föreningsrabatt på priserna för GGF:s medlemmar. Kontakta honom per mail: Omslagsbild: Sankta Maria domkyrka i vinterskrud Foto: Åke Brunberger 2 Oe Folki

3 Ett prästvalsärende på Gotland i mitten av 1800-talet Petrus Stengård föddes 10 nov 1793 vid Grausne gård i Stenkyrka, gick 6½ år i Visby Kongl. Trivialskola, läste i Uppsala , blev prästvigd i Visby 8 sept 1818 och tjänstgjorde som pastorsadjunkt i Roma, Gothem och Eksta. År 1825 blev han vice pastor i Klinte, där han också gi e sig med Anna Elisabet Charlo a Stare, född 1808 i Klinte, död i Martebo 31 juli Vald till komminister i Västerhejde 1827, dit han fly ade I Martebo blev han vald till kyrkoherde den 30 sept 1838 och tillträdde tjänsten Han sökte och blev den 1 maj vald till kyrkoherde i Sanda. Inför kyrkoherdevalet provpredikade han den 3 april 1853, och sade bl.a. Gif mig en plats till begrafning när Eder. Denna mening gav lektor J.N Cramér, som också var uppsa på förslagsrum till tjänsten, anledning till klagomål över valet, då han ansåg a meningen var en otillbörlig vädjan till församlingen a välja Petrus till kyrkoherde. Petrus Stengård, f 1793, d 1880 Klagomålet hade av Consistorium tillställts Gotlands Södra Häradsrä, som åtalat Petrus för a genom omförmälda y randen sökt förskaffa sig röster. Petrus hade i si svaromål till Häradssrä en yrkat a rektor Cramér må e ställas till ansvar för ifrågavarande angivelse och åläggas ersä a svaranden skillnaden i inkomsterna af Martebo Pastorat, som han nu innehar och Sanda Pastorat, därtill han erhållit de flesta rösterna, från den 1 maj 1854 till dess han kunde tillträda pastoratet. För a bevisa a hans predikan inte var en otillbörlig vädjan, avsedd a skaffa röster i valet, hade Petrus tillställt Häradsrä en en beedigad avskri av sin predikan, men trots de a fann rä en a y randet om hans person, icke otvetydigt antydde hans önskan a få återkomma till Sanda pastorat och gick ut på a skaffa honom röster. Häradsrä en förklarade kyrkoherde Stengård för vad han sålunda låtit sig komma till last, jämlikt 54 i Kungl. Förordningen om Prestval hava gjort sig skyldig a från prestämbetet på e halvt år skiljas och vara si förslagsrum till Sanda pastorat förlustig, varjämte hans ersä ningsanspråk lämnades utan avseende. Petrus överklagade häradsrä ens utslag till Kongl. Svea Hovrä, som fann a häradsrätten icke hade rä a döma i mål som gällde tjänstens förlust för viss tid utan bort förvisa målet till Dom Capitlet, som har a därmed lagligen förfara. Utdrag ur Consistorii protokoll den 18 februari 1857: Närvarande: H. Doctorn och Biskopen, Lectorn Reinicke, lector Lemke, Contraktsprosten Ihre, Prosten C. Eneqvist, Kyrkoherdarne C. Bergvall och P.M. Rundberg. Kyrkoherde Rundberg:... det kyrkoherde Stengård vidgångna y randet i slutet av sin predikan, står alldeles isolerat från ämnet och texten för dagen och ej gärna kan tolkas annorlunda än såsom e tal, vari kyrkoherden vidrört sig själv och sina öden; och vilken annan avsikt ty någon avsikt måste väl anläggas har väl därmed varit, om ej den, a fastän på indirekt sä söka skaffa sig röster. Vad rector Cramér såsom klagande vidkommer, synes han, åtminstone förr än man hunnit tänka sig in i saken, nog kitslig och såsom prästman allt för trätgirig... Jag kan ej undgå a erkänna det strängt rä visa i hans påståenden, på samma gång jag med svidande hjärta måste fälla skulddomen över en äldre, i sin vandel för övrigt oförvitlig Embetsbroder. Kyrkoherde Bergvall:...vad nu särskilt angår Kyrkoherden Stengårds förhållande, så Oe Folki 3

4 kan ej förnekas, a han framställt en dock endast i villkorliga ordalag y rad önskan a få en grav när dem, inför vilka han avlade prov, men då i denna villkorligt framställda önskan honom ej kan läggas till last något omdöme om egna förtjänster och öden, icke heller någon anhållan om rösters erhållanden och sålunda ingen förnärmelse av medsökandenas rä synes mig för handen; förden skull anser jag honom ej hava gjort sig skyldig till den grova förseelse, mera nämnda lagrum bestraffa med e halvt års avsä ning från embetet vadan jag för min del, röstar för hans frikännande. Prosten C. Eneqvist:...Granskar man nu, med rä uppfa ning av lagens stadgande, de y randen som kyrkoherde Stengård ha i sin provpredikan, även sådana de angivaren blivit anförde, och av några bönder omvi nade, så äro de klarligen sådana, a de ej rimligen kunna antagas på minsta sä hava förmå inverka på församlingens val eller förskaffa honom röster eller ens åsy a något sådant, a antaga de a, vore a debitera Sanda pastoratsboar för en ovanlig förundransvärd gärd av enfaldighet och lä beveklighet, och kyrkoherden Stengård för alltför mycken brist på människokännedom och e ertanke... I stöd av nu blivit anfört, kan jag således ej anse kyrkoherde Stengård hava i sin provpredikan förbrutit sig mot 54 paragrafen i Kongl. Förordningen angående prästval, eller ha några y rande, som kunna anses åsy a röstvärveri, utan frikänner jag honom helt och hållet från allt ansvar enligt de a lagrum. Contracts Prosten P.I. Ihre: Då av rannsakningshandlingarna i målet rörande överklagade olagligheter vid kyrkoherdevalet i Sanda pastorat den 1 maj 1853 vordet upplyst, a kyrkoherden P. Stengård såsom provpredikant därstädes den 3:dje föregående april från predikstolen u alat följande allenast honom själv och hans angelägenhet rörande mening, ställd till pastoratets ledamöter: Om försynens milda anda så förenar edra tankar, a jag även från de a rum får avlägga prov på min tacksamhet inför eder och Gud, som leder oss e er si råd, så skall jag anse som min heligaste plikt, a e er bästa förmåga arbeta för Guds ära och edra själars salighet, då min önskan är uppfylld, tolkad i Abrahams ord till Seths barnom: Giv mig en plats till begravning när eder. Och då han jämväl sedermera, såsom ock handlingarna utvisa, i eget skri ligt svaromål inför Häradsrä en den 27 oct samma år otvetydigt förklarat sin avsikt härmed genom det påstående, a meningen med en provpredikan är, a hos åhörarne rekommendera sig till gunstbenägen hågkomst ; fördenskull som Stengård härigenom bevisat sig hava i sin provpredikan använt sådana uti lö e och önskan utgjutna y randen om sin person varigenom han skolat hos pastoratets åhörare rekommendera sig till gunstbenägen hågkomst dvs förskaffa sig röster och de a på grundsats stödda betende synes mig i alla avseende oförenligt ej mindre med bokstaven än med andan i 54 av kongl. förordningen den 1 april 1843 om prästval, - måste jag anse honom förvunnet till den därsammanstädes för sådan förbrytelse stadgade påföljden, näml. förlust av prästämbetet på e halvt års tid och si förslagsrum till Sanda pastorat. Lector Lemke: Jag instämmer med vad kyrkoherden Rundberg och Contraktsprosten Ihre i ämnet anfört...varför jag anser honom förvunnen till det ansvar 54 stadgar. Lector Reinicke: instämde med kyrkoherde Bergvall och prosten Eneqvist H- Doctorn och Biskopen:...i överensstämmelse med kyrkoherde Rundberg, Contaktsprosten Ihre och lector Lemke, såsom och med den åsikt vid Gotlands södra häradsrä och inom Kungl. Svea Hovrä gjort sig gällande anser jag kyrkoherden Stengård vara förvunnen till det i ovannämnda stadgade ansvar och a han därför skall från prestembetet på e halvt års tid skiljas och si förslagsrum förlustig vara. I enlighet med pluralitetens sålunda avgivna vota skulle i de a mål avkunnas följande utslag.... varder han, kyrkoherden Per Stengård av consistorium förklarad a från prestembetet på e halvt års tid skola skiljas samt vara förlustig si till Sanda pastorat innehavda förslagsrum, varemot och under sådant förhållande Stengårds gjorda påstående a rector Cramér må e fällas till ansvar för angivelsen och ersä ning, lämnas utan avseende; och skall de a utslag Kungl. Svea Hovrä s prövning underställas och tillika med samtliga målet rörande handligar inom föreskriven tid a avskickas den 29 sep kom så Kungl.Maj:ts utslag på kyrkoherde Stengårds underdåniga besvär i Sanda Målet. Som dessa besvär icke vunnit nådigt avseende, utan Kungl. Horä ens dom blivit fastställd, varigenom Stengård förklarats förlustig si förslagsrum till Sanda pastorat och blivit dömd a på e halvt års tid från pastorsembetet skiljas och beslöts a Sanda pastorat genast skulle till ny ansökning anslås ledig. 4 Oe Folki

5 Vem var då Petrus Stengård? Han föddes den 10 nov 1793 på Grausne gård i Stenkyrka. Föräldrarna var gästgivaren Mathias Larsson, född 29 okt 1761 och Katarina Andersdo er född 21 feb 1761 vid Vale gård i Stenkyrka. Hon var änka och förde vid giftemålet den 2 nov 1790 med Mathias Larsson, med sig i boet gästgivaregården Grausne. Petrus tillbringade 6½ år vid Visby Kongl. Trivialskola innan han hös erminen 1815 började studera i Uppsala där han deltog i Seminarii Homiletiska Öfningar och Föreläsningar vilket renderade honom betyg i maj Han prästvigdes i Visby 8 sept 1818 och tjänstgjorde som pastorsadjunkt i Roma, Gothem och Eksta. Blev vice pastor i Klinte 1825, vald till komminister i Västerhejde Vald till kyrkoherde i Martebo 30 sept 1838, tillträdde tjänsten Den sökta kyrkoherdetjänsten i Sanda fick han dock ej tillträda, utan fortsa e som kyrkoherde i Martebo till sin död Gi i Klinte den 13 nov 1828 med Anna Elisabet Charlo a Stare, född 1808 i Klinte, död 31 jul 1859 i Martebo. Hon var do er till skepparen på briggen Lloyds Johan Pe er Stare, född 1778 i Visby, död 1845 och Charlo a Qviberg, född 1783, död Paret fick 10 barn: 1. Helena Charlotta Katarina (Lotten), född 9 maj 1829 i Västerhejde, ogift, död 26 nov 1889 i Martebo. 2. Johanna Petronella Hedvig Josefina, född 24 okt 1830 i Västerhejde, död 1901 i Visby; gift 17 sep 1857 med Olof Ferdinand Lindbom, lantbrukare född 17 jan 1823, död 1886, son till tunnbindaren Olof Lindbom, född 31 aug 1772 i Visby, död 11 mar 1846 i Visby och hans maka Kristina Andersdotter Holm, född 10 nov 1782 i Malmö, död i Hejnum. Oe Folki 5

6 3. Sigurd Petter Edvard, född 1832 i Västerhejde, död samma år i Klinte. 4. Johannes Petter Sigurd Emanuel, köpman, född 20 jul 1833 Västerhejde, död 1905 på Fårösund; gift 31 okt 1863 med Kristina Fredrika Mårtensdotter, född 12 dec 1840 i Martebo, död 1927 i Fårösund, dotter till Mårten Hansson, född 1806 i Hangvar, död 1879 och Kristina Karlsdotter född 1805 i Martebo, död Alfred Mathias Efraim Nikolaus, lantbrukare, född 5 sept 1836 i Västerhejde, död 1913 i Visby; gift med Johanna Svensdotter, född 8 april 1837 i Sund, död 1919 i Visby. Här med de fyra äldsta barnen. 6. Sixtus Teod. Albert Roderick Emil, född 24 mars 1841 i Martebo, död ogift Georgina Olivia Desideria Anna, född 6 sept 1842 i Martebo, död ogift 1919 i Hejde. 8. Teofil Helge Otto Rimbertus, född 9 feb 1844 i Martebo, död 27 jun 1844 i Martebo. 9. Hjalmar Ottokar Martin Oskar, sjöman, född 24 okt 1846 i Martebo. Georgina Olivia Desideria Anna, född 1842, död Förmodligen fotograferad tillsammans med sin mor Anna Elisabet Charlotta f Stare Oe Folki

7 10. Sigurd Julius Christen Thiodolf, präst, född 21 dec 1850 i Martebo, död 11 april 1927 i Hejde; gift 2 april 1882 i Klinte med Emelie Amanda Gardell, född 5 aug 1853 i Klinte, död 10 mar 1848; dotter till Oskar Viktor Gardell, född 24 nov 1824 i Klinte, och Josefina Stare, född 27 mars 1823, död Petrus Stengård var tydligen en skämtsam man. Om man tar första bokstaven i de fem sista barnens förnamn så får man orden: STA- RE; GODA; THOR; HOMO och med lite god vilja SIST. Han utgav under pseudonymen Petr Grausenstein tre dikthä en Paradisminnen eller Lefnadsmelodier I en artikel i Gotlands Allehanda, julnumret 1962, skriver Gustaf Fritz om Petrus under rubriken Vi er präst i Martebo. Han beskriver Petrus skrivarmödor som en Ofvandal e halvsekel före den vi re konditorns tid en föregångare till A:lfr-d W:stl-nds ordglada tranpirationspoesi. Och citerar Lemkes Visby sti s herdaminne: En stilla, from och anspråkslös man, på visst sä e orginal, stor samlare av antiqviteter och petrifikat. Gustaf Fritz tar upp några av sångerna eller om man så vill dikterna och börjar med den tredje och ärde, e ersom de motiverar och förklarar utgivandet av Lefnads-melodier : 3:o PERSONALIER För a visa Hans Personlighet, Uti all Dess Individualitet, Måste nu Hans sånger gifas ut Ifrån Deras Börja intill Slut Utaf Werlden Pris Half finnes deran ej begär Ty Så mången Dauk-Alf finnes der 4:o HANS POETISKA WERK Det skulle Heta Lefnadsharmonier Men! Som det o a kommit deruti En bål Disharmonie, Får Det heta Lefnadsmelodier. Ty! Ingen endlig Skapelse frålnfel är fri Det Tusendjefla, finna sällan vi. Rä o a bränner det till i kyrkoherdens dikt, ty hans stod inte alls främmande för kvinnans fägring. Ibland kan man utan överdri tala om kärlekskrankhet och ljuva kval. Din lilla, hvita Hufvud-Duk I dagligt Bruk Mig o a gla Och gjort mig ma mig gjorde både frisk och sjuk mig gjorde frisk vid första Blick och sjuk vid Det fördömda spra a Du förbi mi Fönster gick och aldrig Foten på min tröskel sa I vissa dikter kan tonen bli nästan hätsk och vass. De a är särskilt fallet då han vänder sig mot avfällingen och tvivlaren Johan Niclas Cramér, f.d. präst och rector scolæ, som besvärade sig över Petrus val till kyrkoherde i Sanda. Men inte nog med det; 1859 utgav Cramér sin mycket uppseendeväckande bok Afskedet från Kyrkan eller en fritänkares strödda anteckningar ch betraktelser under läsning af Bibeln. Oe Folki 7

8 Till Förede ingen, Nutidens grymme Antichrist: A Du en gång så grymt på mig skulle krefa Hemnd, för Det, vid Sidan utaf Dig jag blef til Pastor nämnd; Det kan mig ej förundra Men! A mot Christus sjelf en Gång som Satanas har bragt i Tvång. så grymt Du skulle dundra; Det kan jag ej beundra nog. Gustaf Fritz citerar och kommenterar åtskilligt fler dikter i sin artikel, men här får det räcka med ovanstående. Almedalsbiblioteket har tyvärr inget exemplar av Petrus skri. Jag har bara lyckats spåra upp e ex i Uppsala Universitetsbibliotek, som dock inte lånar ut det. Åke Brunberger Trivsamt vid släktforskarstämman i Jämtland Den här gången var det fart på klubban under förhandlingarna. Sveriges Släktforskarförbund hade anlitat Per Söderberg, centerpartistiskt oppositionsråd i Östersund som ordförande för årsmötet, och det var e go val. Varje år är förväntan stark. Kommer årets ordförande a klara si jobb eller inte? Vi har se prov på både det ena och det andra genom åren, men gamla politiker tycks vara säkra kort, och Söderberg får bedömas som mycket väl godkänd. Så mycket sensationer innebar inte årsmötet. Sam Blixt, PLF i Oskarshamn, en gammal entusiast och slitvarg inom släktforskarrörelsen, avgick ur förbundsstyrelsen trots protester och önskan om omval från stämmodeltagare. En kvinnlig arkivtjänsteman från Uppsala kom i hans ställe. Man skulle kunna kalla förbundet för en framgångshistoria: Nya föreningar kommer till hela tiden, i år välkomnades tre nya, och medlemsantalet stiger kontinuerligt. Förbundet består nu av 150 föreningar med sammantaget cirka medlemmar. Samtidigt sker hela tiden förbä ringar för forskarna, forskarstugor har öppnats på flera platser i landet och intressanta CD-register av olika slag utges fortlöpande. Förbundets kassaförvaltare meddelade a han ser med tillförsikt på ekonomin inför framtiden, där cirka sju miljoner kronor omsä s per år. Den snabba utvecklingen känns nästan overklig. De tre ordförandena, ordinarie och två vice, liksom förbundskassören är så a säga deltidsanställda. Med rä a utgår en viss ersä ning för a de skall kunna ta ledigt från sina ordinarie arbeten och sköta sina allt mer tidskrävande uppdrag för förbundet. Ted Rosvall är nu säker i rollen som ordförande och sköter den mycket bra. Det händer mycket hela tiden inom förbundet. Varje år utnämner förbundet e årets arkiv och e årets bibliotek, sådana som är positiva mot släktforskare. I år blev Vadstena landsarkiv och Bodens bibliotek belönade. Vadstenaarkivet har e er påtryckningar förbä rat sina öppe ider väsentligt. Prispengarna skall användas till inköp av något som forskarna sedan kan ha ny a av. GF + SSF= sant För så där e decennium sedan var det full strid mellan det gamla Genealogiska Förbundet och det nya Sveriges Släktforskarförbund. Förmodligen kände GF sig hotat. Så småningom bilades dock fejden, och nu råder sämja. Ännu e steg framåt innebär det beslut som har tagits om e samboende mellan dessa två: e stort gemensamt våningsplan håller på a inredas i Stockholm, med bibliotek, forskarutrymmen, kontor och sam-lingssalar. Allt blir givetvis till forskarnas bästa, med mycket större tillgänglighet till alla samlingar. Dessutom planerar de två organisationerna a slå ihop sina publikationer, den gamla ärevördiga Släkt och Hävd och den ganska nya Släktforskarnas Årsbok till en diger och får vi hoppas givande årlig kunskapskälla. Det märks hur mycket DIS, föreningen Datorn i Släktforskningen, växer med nya lokalavdelningar som tillkommer varte er. De upptog en hel långsida av utställningshallen under stämmodagarna. De alltid lika hjälpsamma mormonerna fanns som vanligt också på plats och demonstrerade sin stora världsomspännande databas. Det kändes ändå lite norrländskt lugnt och lantligt vid utställningarna i Östersund, med go om plats överallt. Nästa års stämma blir i Göteborg; från provinsstaden Östersund till storstaden Göteborg, en viss skillnad. Själva stämman kommer a hålla till i en före de a kyrka, Tyska kyrkan. Hur många montrar och utställningar skall det bli där när hela Väst- och Syd-Sverige finns inom bilavstånd, och hur många tiotusentals besökare, hur stora salar för föredragen, hur stor trängsel? Det skall bli spännande a se 8 Oe Folki

9 hur göteborgarna klarar den utmaningen. Stockholm har sedan förutspå s som stämmo-ort för 2006, e ersom det då blir förbundets 20-årsjubileum. Utställningar och utflykter Som vanligt måste jag sovra bland alla intressanta föredrag som erbjöds. Jämtland ligger mi i den gamla handelsleden och tidigare pilgrimsleden från Norrlandskusten över ället till Norge, och det var e ämne som togs upp på olika sä. Jag fastnade för ämnena samernas historia och dödsmarschen över ället 1719, båda y erst intressanta ämnen. Den gamla och tidigare förkastade teorin a samerna var urbefolkning här i Skandinavien före indoeuropéernas och jordbrukets tid har nu plockats fram igen och tycks delvis ha kommit till heders. Så sent som på 1700-talet fanns lappar bofasta i utkanten av socknarna ända ner i Uppland. De hade som regel andra jobb än som jordbrukare. Sedan kom samerna mer och mer a försvinna upp i våra älltrakter och kom enbart a ägna sig åt renskötsel. Föredraget om det s k Armfeldts återtåg 1719 drog massor av publik. Man hade beräknat en liten sal för det, men fick fly a det till den största tillgängliga, som ändå knappt räckte till. Det är tydligt a det finns historieintresse här i landet (vilket givetvis gläder en gammal historielärare) Egentligen var general Armfelt 1718 ute på e erövringståg i samband med Karl XII:s krig mot Danmark-Norge. Hans mål var a inta staden Trondheim, men när han hade få budet a kungen hade stupat vid Halden valde han en snabb reträ tillbaka till Sverige. Han hade lämnat hemlandet med en armé på 8000 man.1000 av dem hade redan dö under fälttåget av sjukdomar och annat. Resten skulle nu snabbt ta sig tillbaka till Jämtland. Snöstorm utbröt och cirka 3000 soldater frös ihjäl där på ället under några korta januaridagar Föreläsaren berä ade a ungefär 40 procent av Jämtlands manliga vuxna befolkning gick åt då, vilket innebar mängder av änkor och mängder av faderlösa barn. Det betydde katastrof, för det fanns just inga nya män kvar för änkorna a gi a om sig med, och för överlevnaden måste jorden brukas. Soldaterna i den aktuella armén var i huvudsak hämtade från Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Finland, många tvångsutskrivna. Frösön och hedendomen Jag passade också på a följa med på den anordnade utflykten till Frösön, en urgammal Välkommen till Gotlands Genealogiska Förenings kulturbygd alldeles intill den ganska nya staden Östersund, som egentligen inte växte upp förrän järnvägen kom dit på 1880-talet. Vi fick veta a man vid grävningsarbete vid Frösö kyrka, precis under altaret, hade hi at tydliga rester av en hednisk offerplats, en av få platser med påtagliga bevis på sådana under kyrkor. Stubben av offerträdet och ben av offerdjur, björnar, hundar, får och även av människor hi ade man. Adam av Bremen, som på 1000-talet beskrev nordbornas förfärliga riter, kanske inte överdrev så mycket ändå. Det kändes faktiskt mäktigt a stå just där vid altaret. Nog hade man givit en slant för a få se hur de bar sig åt där en gång vid offrandet till jordbruksguden Frö! Just området kring Storsjön har e ganska milt klimat med goda jordbruksförutsä ningar, helt i motsats till kringliggande trakter av Norrlands inland. Och vilken utsikt det är uppifrån Frösön med Oviks ället och Åreskutan blånande i bakgrunden på andra sidan om Storsjöns va en! Man kan go förstå a ön kändes helig för Frödyrkarna. Inte underligt heller a kompositören Wilhelm Peterson- Berger på 1900-talet valde a bygga sin bostad Sommarhagen (nu museum) just vid den stranden och med den utsikten! Kerstin Jonmyren ÅRSMÖTE tisdag 22 februari 2005 kl på Landsarkivet i Visby Årsmötesförhandlingar Kaffe och samväm Ta gärna med släktutredningar och annat material för utbyte Med detta nummer av Oe Folki följer ett inbetalningkort på årsavgiften för Den är bara 100 kr per år och för den lilla summan får du bl.a. 4 nummer av Oe Folki. Årsavgiften måste vara betald senast 15 februari för att du ska ha rösträtt vid årsmötet. Oe Folki 9

10 Att söka sina rötter i Skåne och Danmark Många gotlänningar har sina rö er i Danmark eller Skåne. Det är inte så enkelt a åka dit för a si a på landsarkivet och ti a på microfiche. För de skånska rö erna är man hänvisad till a beställa microfiche från SVAR, a teckna abonnemang på Genline eller Arkion. Det senare är dock sekundärkällor men det är en bra hjälp. Problemet är a båda kostar pengar. Slutligen kan man ju ta en resa till Lund och besöka Arkivcentrum Syd. När det gäller rö erna i Danmark är det bara a ta sig över Öresund och åka till Landsarkivet för Själland på Jagtvägen i Köpenhamn. Men å andra sidan är man också bra hjälpt där e ersom samtliga danska kyrkböcker finns på microfiche på alla danska landsarkiv. Så även om rö erna egentligen är från Jylland går det bra a söka dem i Köpenhamn, och naturligtvis också tvärt om. I båda fallen innebär det emellertid a det kostar pengar och tar tid a resa. Även om H.C. Andersen sa en gång: A resa är a leva så kan man inte alltid göra det. Hjälp finns emellertid a få via Internet. När det gäller Skåne finns det e antal sökbara register på Demografisk Databas över Södra Sverige Där kan man hitta en del. Tyvärr finns inte alla skånska socknar inlagda, men det går a hi a ganska mycket. En del av socknarna runt Malmö finns under Födelseregister för Malmö Kommun som också finns där. Prova a ti a på denna hemsida om du har rö er i det skånska. Kanske finns just din anfader bland dem som är registrerade. Kom bara ihåg a de är avskri er av kyrkböcker så det kan förekomma fel. Många svenskar utvandrade via Danmark När det gäller Danmark finns en motsvarande hemsida som heter Dansk Demografisk Databas h p://ddd.sa.dk. Här kan man hi a register över alla som har få dansk infödsrä mellan 1776 och 1960, de som har få arbetsuppehåll i riket mellan 1812 och 1924, och är utvisade ur riket mellan 1875 och Därutöver kan man hi a utvandrade mellan 1868 och 1909, e ställe där man mycket väl kan hi a sin svenska anfader som har utvandrat till USA. Danmark utny jade sällan sin kvot för invandring till USA medan Sverige hade ständiga problem med fler som ville dit än som fick komma in. Därför var det många svenskar som utvandrade från Danmark och då räknades in i den danska kvoten. Man har även folkräkningarna liggande på samma sida. Så även där kan man hi a sina rö er. Det kräver lite funderande e ersom de naturligtvis är upprä ade e er den danska administrativa indelningen, men det finns hjälp a få genom a hämta ned kartor över Danmark från sidan över Öresund h p://www. landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/. Där kan man även få en liten översä ning av olika begrepp som kan skilja mellan danska och svenska. För min del som har rö er både i Skåne och Danmark har jag ha mycken hjälp av dessa sidor. Dags att se över rabatterna I det här fallet är det nu inte blomraba er det sy as på utan de raba er vi har som medlemmar av Gotlands Genealogiska Förening. Först och främst har vi raba på ARKION. Där har vi som medlemmar av en förening ansluten till Sveriges Släktforskarförbund 25 % raba på abonnemanget. Vi ger alltså endast 600:- för e helårsabonnemang (normalpris 800:-). Arkion är som ni vet Riksarkivets arkivverksamhet på Internet. Det som finns där är främst folkräkningar, sjömansdatabaser men också en del bilddatabaser, alltså inskannat material från olika arkiv som ligger ute som JPEG bildfiler. Vi har även raba på Genline på såväl helsom halvårs abonnemang. Där får vi e helårsabonnemang för 1995:- (normalpriset 2690:-) och e halvårsabonnemang kostar 1395:- (normalpriset 1590:-). Genline är kyrkböcker på nätet, det är de s k mormonfilmerna som har skannats in och lagts ut på Internet. Innan man tecknar abonnemang bör man kolla på deras hemsida om de socknar man är intresserad av finns inskannade. Därutöver har vi raba på de olika CD-Rom skivor som Arkion och SSF ger ut tillsammans. Se tabell nedan med våra priser som i stort ligger 100:- under priset för icke medlemmar som anges inom parentes. Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Dödbok :- (595:-) Ja, det finns en hel mängd skivor a köpa från SSF med raba. Det skulle föra för långt a nämna dem alla här. Gå in på deras hemsida Forstä ning på sista sidan 10 Oe Folki

11 Gotlands Genealogiska Förenings styrelse 2004 Gotlands Genealogiska Förening c/o Kerstin Jonmyren Nabovägen 16, Ljungbyholm Tel Ordförande och redaktör Kerstin Jonmyren Nabovägen 16, Ljungbyholm Tel , Vice ordförande Elisabeth Molin Snevide Havdhem Tel Sekreterare Lars Klintstad Styrmansgatan 387, Visby Tel , Kassör Hans Peter Larsson Jungmansg 264, Visby Tel: , Webredaktör Lo e Jensen Jungfrustigen 6, Visby Tel , lo Ledamot Kjell Swebilius Vänge Sallmunds 804, Romakloster Tel. dagtid: , Kvällstid och helg: , Ledamot Mats Ekedahl Sundregatan 11, Visby Tel , Styrelsesuppleant och layout-ansvarig Barbro Pe ersson Fä ings, To a Visby Tel , Styrelsesuppleant Åke Brunberger Nyg 42, Visby Tel: , Styrelsesuppleant Hans-Eric Hellgren Prästgården Hörsne, Romakloster Tel Revisorer: Reiner Lindgren, Gerd Hedlund Revisorsuppleant: Gunnar Hedlund Stående fr v: Hans Peter Larsson, Kjell Swebilius, Lo e Jensen, Lars Klintstad och Kerstin Jonmyren. Si ande fr v: Elisabeth Molin, Åke Brunberger och Barbro Pe ersson. Mats Ekedahl fa as på bilden. Oe Folki 11

12 Oe Folki B Föreningspost Gotlands Genealogiska Förening c/o Kerstin Jonmyren Nabovägen Ljungbyholm Forstä ning från sidan 10 och ti a om det inte finns något som du saknar. h p://www.genealogi.se/forbund/bokhandeln/ Så om du använder dina förmåner i form av raba er har du tjänat flera års medlemsavgif- ter. Om du köper de fyra CD skivor jag nämner ovan har du redan tjänat hela fyra års medlemsavgi er. Hans Peter Larsson Nedan ett vykort taget på Transhusgatan i början av 1900-talet och ett nytaget foto med samma vy. Foto: Lotte Jensen 12 Oe Folki

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013 D I S - M i t t N y t t Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 1 2013 På insidorna Diverse smånotiser 2 forts. smånotiser 6 Ordföranden har ordet 8 Redaktörens ruta Året raskar på så fort. Man tycker inte man

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Läs om Vikens äldsta familj. Möt den ofrivillige kommunpampen. Vi ser på Christel Jönssons konst

Läs om Vikens äldsta familj. Möt den ofrivillige kommunpampen. Vi ser på Christel Jönssons konst Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #39 Möt den ofrivillige kommunpampen SID. 14 Vi ser på Christel Jönssons konst SID. 12 Läs om Vikens äldsta familj SID. 4 1 FOto: fredrik

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 1 Kunskaper ger färdighet sägs det Förbundet hade helgen 23-25 april en riktig arbetshelg. Först var det styrelsemöte fredag kväll,

Läs mer

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland

En SMEDSLÄKT. Uppland Dalarna Gästrikland En SMEDSLÄKT Uppland Dalarna Gästrikland Lars-Erik Spathon. Stockholm 2011 Förord S läkterna Gustavsson och Lidström (Skräk) strålar samman i Avesta, då Reinhold Gustavsson från Skebo bruk, Roslagen gifter

Läs mer

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna

FORUM I VADSTENA DIGIARKIV I LUND. i ny belysning. lyfter f ram dokumenten. har alltid haft ett gott öga till släktforskarna SLAKThistoriskt FORUM DIGIARKIV I lyfter f ram dokumenten i ny belysning LUND har alltid haft ett gott öga till släktforskarna I VADSTENA öppnar ny vag till arkivets hemligheter DigiArkiv sätter farg på

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer.

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. NR 1 2011 GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. Presentation av villaföreningen Presentationen av vår villaförening som följer här är främst skriven för

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer