Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR Oe Folki 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 4 2004. Oe Folki 1"

Transkript

1 Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR Oe Folki 1

2 Släktforskarvänner! Här kommer nu årets ärde nummer av Oe Folki. Vi hoppas a ni har ha glädje av vår skri och GGF under Jag vill särskilt peka på a föreningen är till för alla medlemmars bästa och tidningen blir bä re ju fler som medarbetar. Hör gärna av er med artiklar och forskningsfrågor! När jag tänker tillbaka på verksamhetsåret tycker jag a vi har hunnit med mycket och det allra mesta har fungerat väl. Det känns också som a vi har få ihop en väl fungerande styrelse, där var och en är kunnig på sina områden. Nästa år, 2005, kommer Gotlands Landsarkiv a fira si 100-årsjubileum. Som jag har förstå det byggdes arkivhuset just för si ändamål Mycket lämpligt kommer också Sveriges Släktforskarförbund a förlägga sin förtroendemannakonferens till Gotland i bör- jan av maj månad med förutom konferens besök på arkivet och utflykt på ön. Vi är nu i full gång i vår styrelse med planering inför besöket. När de a skrivs är det snöstorm på Gotland. Det har framkommit a det inte har kommit så mycket snö på en gång i november månad på ön sedan just jubileumsåret Också e jubileum! Men visst är det grant a åse vädret, mindre grant a ut och fara på vägarna förstås. Vi i styrelsen önskar er alla en trevlig och fin julhelg, gärna med tid för forskning! Vi hörs igen under Vårt årsmöte blir den 23 februari 2005 på Landsarkivet i Visby med start kl Välkomna dit! Kerstin Jonmyren ordförande Visste ni om att ni som medlemmar kan söka gratis på Genline och Arkion? Det kan ni om ni tar er till Visby och besöker Mats på onsdagskvällar. Han finns då i Medborgarskolans datasal på f.d. Mariahemmet på Norra Hansegatan. Kommer man med bil är det enklast att köra in i gränden mellan Penninglotteriet och Mariahemmet så kommer man till Mariahemmets parkeringsplats. Det är inte plats till alla medlemmar i föreningen, närmare bestämt finns bara plats till max 10 deltagare, så först till kvarn. OBS detta är enbart för Gotlands Genealogiska Förenings medlemmar. I detta nummer Sid 2 Ordföranden har ordet Notiser 3 Ett prästvalsärende på Gotland 8 Släktforskarstämma i Jämtland 9 Årsmöte Att söka sina rötter i Danmark o Skåne Dags att se över rabatterna 11 Föreningens styrelse Lämpliga julklappar för gotlandsforskare Mats Ekedahl, Visby har sammanställd ett antal CD-skivor om Gotland Gotlands Gods och gårdar kronor. Innehåller bilder på öns större gårdar, oftast med gårds- och släktutredningar. Boken utgavs Gotlands Bebyggelse kronor. Innehåller bilder på de flesta gårdar och hus på ön med ägandeförhållanden. Boken utgavs Visbyfängelset kronor. Alla fängelsets husförhörslängder har skannats av. Där ges en utförlig beskrivning av de intagnas liv och familjeförhållanden. Gotländska studenter 300 kronor. Innehåller namn och data för tidigare generationer av studenter. Gotländska porträtt Lagom till jul utkommer Mats med en DVD-skiva på inskannade bilder ur Gotlands Landsarkivs samlingar. Priset är ännu inte fastställt. Dessa CD-skivor säljs genom bokhandeln Wessman och Pettersson i Visby, telefon Mats erbjuder även en föreningsrabatt på priserna för GGF:s medlemmar. Kontakta honom per mail: Omslagsbild: Sankta Maria domkyrka i vinterskrud Foto: Åke Brunberger 2 Oe Folki

3 Ett prästvalsärende på Gotland i mitten av 1800-talet Petrus Stengård föddes 10 nov 1793 vid Grausne gård i Stenkyrka, gick 6½ år i Visby Kongl. Trivialskola, läste i Uppsala , blev prästvigd i Visby 8 sept 1818 och tjänstgjorde som pastorsadjunkt i Roma, Gothem och Eksta. År 1825 blev han vice pastor i Klinte, där han också gi e sig med Anna Elisabet Charlo a Stare, född 1808 i Klinte, död i Martebo 31 juli Vald till komminister i Västerhejde 1827, dit han fly ade I Martebo blev han vald till kyrkoherde den 30 sept 1838 och tillträdde tjänsten Han sökte och blev den 1 maj vald till kyrkoherde i Sanda. Inför kyrkoherdevalet provpredikade han den 3 april 1853, och sade bl.a. Gif mig en plats till begrafning när Eder. Denna mening gav lektor J.N Cramér, som också var uppsa på förslagsrum till tjänsten, anledning till klagomål över valet, då han ansåg a meningen var en otillbörlig vädjan till församlingen a välja Petrus till kyrkoherde. Petrus Stengård, f 1793, d 1880 Klagomålet hade av Consistorium tillställts Gotlands Södra Häradsrä, som åtalat Petrus för a genom omförmälda y randen sökt förskaffa sig röster. Petrus hade i si svaromål till Häradssrä en yrkat a rektor Cramér må e ställas till ansvar för ifrågavarande angivelse och åläggas ersä a svaranden skillnaden i inkomsterna af Martebo Pastorat, som han nu innehar och Sanda Pastorat, därtill han erhållit de flesta rösterna, från den 1 maj 1854 till dess han kunde tillträda pastoratet. För a bevisa a hans predikan inte var en otillbörlig vädjan, avsedd a skaffa röster i valet, hade Petrus tillställt Häradsrä en en beedigad avskri av sin predikan, men trots de a fann rä en a y randet om hans person, icke otvetydigt antydde hans önskan a få återkomma till Sanda pastorat och gick ut på a skaffa honom röster. Häradsrä en förklarade kyrkoherde Stengård för vad han sålunda låtit sig komma till last, jämlikt 54 i Kungl. Förordningen om Prestval hava gjort sig skyldig a från prestämbetet på e halvt år skiljas och vara si förslagsrum till Sanda pastorat förlustig, varjämte hans ersä ningsanspråk lämnades utan avseende. Petrus överklagade häradsrä ens utslag till Kongl. Svea Hovrä, som fann a häradsrätten icke hade rä a döma i mål som gällde tjänstens förlust för viss tid utan bort förvisa målet till Dom Capitlet, som har a därmed lagligen förfara. Utdrag ur Consistorii protokoll den 18 februari 1857: Närvarande: H. Doctorn och Biskopen, Lectorn Reinicke, lector Lemke, Contraktsprosten Ihre, Prosten C. Eneqvist, Kyrkoherdarne C. Bergvall och P.M. Rundberg. Kyrkoherde Rundberg:... det kyrkoherde Stengård vidgångna y randet i slutet av sin predikan, står alldeles isolerat från ämnet och texten för dagen och ej gärna kan tolkas annorlunda än såsom e tal, vari kyrkoherden vidrört sig själv och sina öden; och vilken annan avsikt ty någon avsikt måste väl anläggas har väl därmed varit, om ej den, a fastän på indirekt sä söka skaffa sig röster. Vad rector Cramér såsom klagande vidkommer, synes han, åtminstone förr än man hunnit tänka sig in i saken, nog kitslig och såsom prästman allt för trätgirig... Jag kan ej undgå a erkänna det strängt rä visa i hans påståenden, på samma gång jag med svidande hjärta måste fälla skulddomen över en äldre, i sin vandel för övrigt oförvitlig Embetsbroder. Kyrkoherde Bergvall:...vad nu särskilt angår Kyrkoherden Stengårds förhållande, så Oe Folki 3

4 kan ej förnekas, a han framställt en dock endast i villkorliga ordalag y rad önskan a få en grav när dem, inför vilka han avlade prov, men då i denna villkorligt framställda önskan honom ej kan läggas till last något omdöme om egna förtjänster och öden, icke heller någon anhållan om rösters erhållanden och sålunda ingen förnärmelse av medsökandenas rä synes mig för handen; förden skull anser jag honom ej hava gjort sig skyldig till den grova förseelse, mera nämnda lagrum bestraffa med e halvt års avsä ning från embetet vadan jag för min del, röstar för hans frikännande. Prosten C. Eneqvist:...Granskar man nu, med rä uppfa ning av lagens stadgande, de y randen som kyrkoherde Stengård ha i sin provpredikan, även sådana de angivaren blivit anförde, och av några bönder omvi nade, så äro de klarligen sådana, a de ej rimligen kunna antagas på minsta sä hava förmå inverka på församlingens val eller förskaffa honom röster eller ens åsy a något sådant, a antaga de a, vore a debitera Sanda pastoratsboar för en ovanlig förundransvärd gärd av enfaldighet och lä beveklighet, och kyrkoherden Stengård för alltför mycken brist på människokännedom och e ertanke... I stöd av nu blivit anfört, kan jag således ej anse kyrkoherde Stengård hava i sin provpredikan förbrutit sig mot 54 paragrafen i Kongl. Förordningen angående prästval, eller ha några y rande, som kunna anses åsy a röstvärveri, utan frikänner jag honom helt och hållet från allt ansvar enligt de a lagrum. Contracts Prosten P.I. Ihre: Då av rannsakningshandlingarna i målet rörande överklagade olagligheter vid kyrkoherdevalet i Sanda pastorat den 1 maj 1853 vordet upplyst, a kyrkoherden P. Stengård såsom provpredikant därstädes den 3:dje föregående april från predikstolen u alat följande allenast honom själv och hans angelägenhet rörande mening, ställd till pastoratets ledamöter: Om försynens milda anda så förenar edra tankar, a jag även från de a rum får avlägga prov på min tacksamhet inför eder och Gud, som leder oss e er si råd, så skall jag anse som min heligaste plikt, a e er bästa förmåga arbeta för Guds ära och edra själars salighet, då min önskan är uppfylld, tolkad i Abrahams ord till Seths barnom: Giv mig en plats till begravning när eder. Och då han jämväl sedermera, såsom ock handlingarna utvisa, i eget skri ligt svaromål inför Häradsrä en den 27 oct samma år otvetydigt förklarat sin avsikt härmed genom det påstående, a meningen med en provpredikan är, a hos åhörarne rekommendera sig till gunstbenägen hågkomst ; fördenskull som Stengård härigenom bevisat sig hava i sin provpredikan använt sådana uti lö e och önskan utgjutna y randen om sin person varigenom han skolat hos pastoratets åhörare rekommendera sig till gunstbenägen hågkomst dvs förskaffa sig röster och de a på grundsats stödda betende synes mig i alla avseende oförenligt ej mindre med bokstaven än med andan i 54 av kongl. förordningen den 1 april 1843 om prästval, - måste jag anse honom förvunnet till den därsammanstädes för sådan förbrytelse stadgade påföljden, näml. förlust av prästämbetet på e halvt års tid och si förslagsrum till Sanda pastorat. Lector Lemke: Jag instämmer med vad kyrkoherden Rundberg och Contraktsprosten Ihre i ämnet anfört...varför jag anser honom förvunnen till det ansvar 54 stadgar. Lector Reinicke: instämde med kyrkoherde Bergvall och prosten Eneqvist H- Doctorn och Biskopen:...i överensstämmelse med kyrkoherde Rundberg, Contaktsprosten Ihre och lector Lemke, såsom och med den åsikt vid Gotlands södra häradsrä och inom Kungl. Svea Hovrä gjort sig gällande anser jag kyrkoherden Stengård vara förvunnen till det i ovannämnda stadgade ansvar och a han därför skall från prestembetet på e halvt års tid skiljas och si förslagsrum förlustig vara. I enlighet med pluralitetens sålunda avgivna vota skulle i de a mål avkunnas följande utslag.... varder han, kyrkoherden Per Stengård av consistorium förklarad a från prestembetet på e halvt års tid skola skiljas samt vara förlustig si till Sanda pastorat innehavda förslagsrum, varemot och under sådant förhållande Stengårds gjorda påstående a rector Cramér må e fällas till ansvar för angivelsen och ersä ning, lämnas utan avseende; och skall de a utslag Kungl. Svea Hovrä s prövning underställas och tillika med samtliga målet rörande handligar inom föreskriven tid a avskickas den 29 sep kom så Kungl.Maj:ts utslag på kyrkoherde Stengårds underdåniga besvär i Sanda Målet. Som dessa besvär icke vunnit nådigt avseende, utan Kungl. Horä ens dom blivit fastställd, varigenom Stengård förklarats förlustig si förslagsrum till Sanda pastorat och blivit dömd a på e halvt års tid från pastorsembetet skiljas och beslöts a Sanda pastorat genast skulle till ny ansökning anslås ledig. 4 Oe Folki

5 Vem var då Petrus Stengård? Han föddes den 10 nov 1793 på Grausne gård i Stenkyrka. Föräldrarna var gästgivaren Mathias Larsson, född 29 okt 1761 och Katarina Andersdo er född 21 feb 1761 vid Vale gård i Stenkyrka. Hon var änka och förde vid giftemålet den 2 nov 1790 med Mathias Larsson, med sig i boet gästgivaregården Grausne. Petrus tillbringade 6½ år vid Visby Kongl. Trivialskola innan han hös erminen 1815 började studera i Uppsala där han deltog i Seminarii Homiletiska Öfningar och Föreläsningar vilket renderade honom betyg i maj Han prästvigdes i Visby 8 sept 1818 och tjänstgjorde som pastorsadjunkt i Roma, Gothem och Eksta. Blev vice pastor i Klinte 1825, vald till komminister i Västerhejde Vald till kyrkoherde i Martebo 30 sept 1838, tillträdde tjänsten Den sökta kyrkoherdetjänsten i Sanda fick han dock ej tillträda, utan fortsa e som kyrkoherde i Martebo till sin död Gi i Klinte den 13 nov 1828 med Anna Elisabet Charlo a Stare, född 1808 i Klinte, död 31 jul 1859 i Martebo. Hon var do er till skepparen på briggen Lloyds Johan Pe er Stare, född 1778 i Visby, död 1845 och Charlo a Qviberg, född 1783, död Paret fick 10 barn: 1. Helena Charlotta Katarina (Lotten), född 9 maj 1829 i Västerhejde, ogift, död 26 nov 1889 i Martebo. 2. Johanna Petronella Hedvig Josefina, född 24 okt 1830 i Västerhejde, död 1901 i Visby; gift 17 sep 1857 med Olof Ferdinand Lindbom, lantbrukare född 17 jan 1823, död 1886, son till tunnbindaren Olof Lindbom, född 31 aug 1772 i Visby, död 11 mar 1846 i Visby och hans maka Kristina Andersdotter Holm, född 10 nov 1782 i Malmö, död i Hejnum. Oe Folki 5

6 3. Sigurd Petter Edvard, född 1832 i Västerhejde, död samma år i Klinte. 4. Johannes Petter Sigurd Emanuel, köpman, född 20 jul 1833 Västerhejde, död 1905 på Fårösund; gift 31 okt 1863 med Kristina Fredrika Mårtensdotter, född 12 dec 1840 i Martebo, död 1927 i Fårösund, dotter till Mårten Hansson, född 1806 i Hangvar, död 1879 och Kristina Karlsdotter född 1805 i Martebo, död Alfred Mathias Efraim Nikolaus, lantbrukare, född 5 sept 1836 i Västerhejde, död 1913 i Visby; gift med Johanna Svensdotter, född 8 april 1837 i Sund, död 1919 i Visby. Här med de fyra äldsta barnen. 6. Sixtus Teod. Albert Roderick Emil, född 24 mars 1841 i Martebo, död ogift Georgina Olivia Desideria Anna, född 6 sept 1842 i Martebo, död ogift 1919 i Hejde. 8. Teofil Helge Otto Rimbertus, född 9 feb 1844 i Martebo, död 27 jun 1844 i Martebo. 9. Hjalmar Ottokar Martin Oskar, sjöman, född 24 okt 1846 i Martebo. Georgina Olivia Desideria Anna, född 1842, död Förmodligen fotograferad tillsammans med sin mor Anna Elisabet Charlotta f Stare Oe Folki

7 10. Sigurd Julius Christen Thiodolf, präst, född 21 dec 1850 i Martebo, död 11 april 1927 i Hejde; gift 2 april 1882 i Klinte med Emelie Amanda Gardell, född 5 aug 1853 i Klinte, död 10 mar 1848; dotter till Oskar Viktor Gardell, född 24 nov 1824 i Klinte, och Josefina Stare, född 27 mars 1823, död Petrus Stengård var tydligen en skämtsam man. Om man tar första bokstaven i de fem sista barnens förnamn så får man orden: STA- RE; GODA; THOR; HOMO och med lite god vilja SIST. Han utgav under pseudonymen Petr Grausenstein tre dikthä en Paradisminnen eller Lefnadsmelodier I en artikel i Gotlands Allehanda, julnumret 1962, skriver Gustaf Fritz om Petrus under rubriken Vi er präst i Martebo. Han beskriver Petrus skrivarmödor som en Ofvandal e halvsekel före den vi re konditorns tid en föregångare till A:lfr-d W:stl-nds ordglada tranpirationspoesi. Och citerar Lemkes Visby sti s herdaminne: En stilla, from och anspråkslös man, på visst sä e orginal, stor samlare av antiqviteter och petrifikat. Gustaf Fritz tar upp några av sångerna eller om man så vill dikterna och börjar med den tredje och ärde, e ersom de motiverar och förklarar utgivandet av Lefnads-melodier : 3:o PERSONALIER För a visa Hans Personlighet, Uti all Dess Individualitet, Måste nu Hans sånger gifas ut Ifrån Deras Börja intill Slut Utaf Werlden Pris Half finnes deran ej begär Ty Så mången Dauk-Alf finnes der 4:o HANS POETISKA WERK Det skulle Heta Lefnadsharmonier Men! Som det o a kommit deruti En bål Disharmonie, Får Det heta Lefnadsmelodier. Ty! Ingen endlig Skapelse frålnfel är fri Det Tusendjefla, finna sällan vi. Rä o a bränner det till i kyrkoherdens dikt, ty hans stod inte alls främmande för kvinnans fägring. Ibland kan man utan överdri tala om kärlekskrankhet och ljuva kval. Din lilla, hvita Hufvud-Duk I dagligt Bruk Mig o a gla Och gjort mig ma mig gjorde både frisk och sjuk mig gjorde frisk vid första Blick och sjuk vid Det fördömda spra a Du förbi mi Fönster gick och aldrig Foten på min tröskel sa I vissa dikter kan tonen bli nästan hätsk och vass. De a är särskilt fallet då han vänder sig mot avfällingen och tvivlaren Johan Niclas Cramér, f.d. präst och rector scolæ, som besvärade sig över Petrus val till kyrkoherde i Sanda. Men inte nog med det; 1859 utgav Cramér sin mycket uppseendeväckande bok Afskedet från Kyrkan eller en fritänkares strödda anteckningar ch betraktelser under läsning af Bibeln. Oe Folki 7

8 Till Förede ingen, Nutidens grymme Antichrist: A Du en gång så grymt på mig skulle krefa Hemnd, för Det, vid Sidan utaf Dig jag blef til Pastor nämnd; Det kan mig ej förundra Men! A mot Christus sjelf en Gång som Satanas har bragt i Tvång. så grymt Du skulle dundra; Det kan jag ej beundra nog. Gustaf Fritz citerar och kommenterar åtskilligt fler dikter i sin artikel, men här får det räcka med ovanstående. Almedalsbiblioteket har tyvärr inget exemplar av Petrus skri. Jag har bara lyckats spåra upp e ex i Uppsala Universitetsbibliotek, som dock inte lånar ut det. Åke Brunberger Trivsamt vid släktforskarstämman i Jämtland Den här gången var det fart på klubban under förhandlingarna. Sveriges Släktforskarförbund hade anlitat Per Söderberg, centerpartistiskt oppositionsråd i Östersund som ordförande för årsmötet, och det var e go val. Varje år är förväntan stark. Kommer årets ordförande a klara si jobb eller inte? Vi har se prov på både det ena och det andra genom åren, men gamla politiker tycks vara säkra kort, och Söderberg får bedömas som mycket väl godkänd. Så mycket sensationer innebar inte årsmötet. Sam Blixt, PLF i Oskarshamn, en gammal entusiast och slitvarg inom släktforskarrörelsen, avgick ur förbundsstyrelsen trots protester och önskan om omval från stämmodeltagare. En kvinnlig arkivtjänsteman från Uppsala kom i hans ställe. Man skulle kunna kalla förbundet för en framgångshistoria: Nya föreningar kommer till hela tiden, i år välkomnades tre nya, och medlemsantalet stiger kontinuerligt. Förbundet består nu av 150 föreningar med sammantaget cirka medlemmar. Samtidigt sker hela tiden förbä ringar för forskarna, forskarstugor har öppnats på flera platser i landet och intressanta CD-register av olika slag utges fortlöpande. Förbundets kassaförvaltare meddelade a han ser med tillförsikt på ekonomin inför framtiden, där cirka sju miljoner kronor omsä s per år. Den snabba utvecklingen känns nästan overklig. De tre ordförandena, ordinarie och två vice, liksom förbundskassören är så a säga deltidsanställda. Med rä a utgår en viss ersä ning för a de skall kunna ta ledigt från sina ordinarie arbeten och sköta sina allt mer tidskrävande uppdrag för förbundet. Ted Rosvall är nu säker i rollen som ordförande och sköter den mycket bra. Det händer mycket hela tiden inom förbundet. Varje år utnämner förbundet e årets arkiv och e årets bibliotek, sådana som är positiva mot släktforskare. I år blev Vadstena landsarkiv och Bodens bibliotek belönade. Vadstenaarkivet har e er påtryckningar förbä rat sina öppe ider väsentligt. Prispengarna skall användas till inköp av något som forskarna sedan kan ha ny a av. GF + SSF= sant För så där e decennium sedan var det full strid mellan det gamla Genealogiska Förbundet och det nya Sveriges Släktforskarförbund. Förmodligen kände GF sig hotat. Så småningom bilades dock fejden, och nu råder sämja. Ännu e steg framåt innebär det beslut som har tagits om e samboende mellan dessa två: e stort gemensamt våningsplan håller på a inredas i Stockholm, med bibliotek, forskarutrymmen, kontor och sam-lingssalar. Allt blir givetvis till forskarnas bästa, med mycket större tillgänglighet till alla samlingar. Dessutom planerar de två organisationerna a slå ihop sina publikationer, den gamla ärevördiga Släkt och Hävd och den ganska nya Släktforskarnas Årsbok till en diger och får vi hoppas givande årlig kunskapskälla. Det märks hur mycket DIS, föreningen Datorn i Släktforskningen, växer med nya lokalavdelningar som tillkommer varte er. De upptog en hel långsida av utställningshallen under stämmodagarna. De alltid lika hjälpsamma mormonerna fanns som vanligt också på plats och demonstrerade sin stora världsomspännande databas. Det kändes ändå lite norrländskt lugnt och lantligt vid utställningarna i Östersund, med go om plats överallt. Nästa års stämma blir i Göteborg; från provinsstaden Östersund till storstaden Göteborg, en viss skillnad. Själva stämman kommer a hålla till i en före de a kyrka, Tyska kyrkan. Hur många montrar och utställningar skall det bli där när hela Väst- och Syd-Sverige finns inom bilavstånd, och hur många tiotusentals besökare, hur stora salar för föredragen, hur stor trängsel? Det skall bli spännande a se 8 Oe Folki

9 hur göteborgarna klarar den utmaningen. Stockholm har sedan förutspå s som stämmo-ort för 2006, e ersom det då blir förbundets 20-årsjubileum. Utställningar och utflykter Som vanligt måste jag sovra bland alla intressanta föredrag som erbjöds. Jämtland ligger mi i den gamla handelsleden och tidigare pilgrimsleden från Norrlandskusten över ället till Norge, och det var e ämne som togs upp på olika sä. Jag fastnade för ämnena samernas historia och dödsmarschen över ället 1719, båda y erst intressanta ämnen. Den gamla och tidigare förkastade teorin a samerna var urbefolkning här i Skandinavien före indoeuropéernas och jordbrukets tid har nu plockats fram igen och tycks delvis ha kommit till heders. Så sent som på 1700-talet fanns lappar bofasta i utkanten av socknarna ända ner i Uppland. De hade som regel andra jobb än som jordbrukare. Sedan kom samerna mer och mer a försvinna upp i våra älltrakter och kom enbart a ägna sig åt renskötsel. Föredraget om det s k Armfeldts återtåg 1719 drog massor av publik. Man hade beräknat en liten sal för det, men fick fly a det till den största tillgängliga, som ändå knappt räckte till. Det är tydligt a det finns historieintresse här i landet (vilket givetvis gläder en gammal historielärare) Egentligen var general Armfelt 1718 ute på e erövringståg i samband med Karl XII:s krig mot Danmark-Norge. Hans mål var a inta staden Trondheim, men när han hade få budet a kungen hade stupat vid Halden valde han en snabb reträ tillbaka till Sverige. Han hade lämnat hemlandet med en armé på 8000 man.1000 av dem hade redan dö under fälttåget av sjukdomar och annat. Resten skulle nu snabbt ta sig tillbaka till Jämtland. Snöstorm utbröt och cirka 3000 soldater frös ihjäl där på ället under några korta januaridagar Föreläsaren berä ade a ungefär 40 procent av Jämtlands manliga vuxna befolkning gick åt då, vilket innebar mängder av änkor och mängder av faderlösa barn. Det betydde katastrof, för det fanns just inga nya män kvar för änkorna a gi a om sig med, och för överlevnaden måste jorden brukas. Soldaterna i den aktuella armén var i huvudsak hämtade från Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Finland, många tvångsutskrivna. Frösön och hedendomen Jag passade också på a följa med på den anordnade utflykten till Frösön, en urgammal Välkommen till Gotlands Genealogiska Förenings kulturbygd alldeles intill den ganska nya staden Östersund, som egentligen inte växte upp förrän järnvägen kom dit på 1880-talet. Vi fick veta a man vid grävningsarbete vid Frösö kyrka, precis under altaret, hade hi at tydliga rester av en hednisk offerplats, en av få platser med påtagliga bevis på sådana under kyrkor. Stubben av offerträdet och ben av offerdjur, björnar, hundar, får och även av människor hi ade man. Adam av Bremen, som på 1000-talet beskrev nordbornas förfärliga riter, kanske inte överdrev så mycket ändå. Det kändes faktiskt mäktigt a stå just där vid altaret. Nog hade man givit en slant för a få se hur de bar sig åt där en gång vid offrandet till jordbruksguden Frö! Just området kring Storsjön har e ganska milt klimat med goda jordbruksförutsä ningar, helt i motsats till kringliggande trakter av Norrlands inland. Och vilken utsikt det är uppifrån Frösön med Oviks ället och Åreskutan blånande i bakgrunden på andra sidan om Storsjöns va en! Man kan go förstå a ön kändes helig för Frödyrkarna. Inte underligt heller a kompositören Wilhelm Peterson- Berger på 1900-talet valde a bygga sin bostad Sommarhagen (nu museum) just vid den stranden och med den utsikten! Kerstin Jonmyren ÅRSMÖTE tisdag 22 februari 2005 kl på Landsarkivet i Visby Årsmötesförhandlingar Kaffe och samväm Ta gärna med släktutredningar och annat material för utbyte Med detta nummer av Oe Folki följer ett inbetalningkort på årsavgiften för Den är bara 100 kr per år och för den lilla summan får du bl.a. 4 nummer av Oe Folki. Årsavgiften måste vara betald senast 15 februari för att du ska ha rösträtt vid årsmötet. Oe Folki 9

10 Att söka sina rötter i Skåne och Danmark Många gotlänningar har sina rö er i Danmark eller Skåne. Det är inte så enkelt a åka dit för a si a på landsarkivet och ti a på microfiche. För de skånska rö erna är man hänvisad till a beställa microfiche från SVAR, a teckna abonnemang på Genline eller Arkion. Det senare är dock sekundärkällor men det är en bra hjälp. Problemet är a båda kostar pengar. Slutligen kan man ju ta en resa till Lund och besöka Arkivcentrum Syd. När det gäller rö erna i Danmark är det bara a ta sig över Öresund och åka till Landsarkivet för Själland på Jagtvägen i Köpenhamn. Men å andra sidan är man också bra hjälpt där e ersom samtliga danska kyrkböcker finns på microfiche på alla danska landsarkiv. Så även om rö erna egentligen är från Jylland går det bra a söka dem i Köpenhamn, och naturligtvis också tvärt om. I båda fallen innebär det emellertid a det kostar pengar och tar tid a resa. Även om H.C. Andersen sa en gång: A resa är a leva så kan man inte alltid göra det. Hjälp finns emellertid a få via Internet. När det gäller Skåne finns det e antal sökbara register på Demografisk Databas över Södra Sverige Där kan man hitta en del. Tyvärr finns inte alla skånska socknar inlagda, men det går a hi a ganska mycket. En del av socknarna runt Malmö finns under Födelseregister för Malmö Kommun som också finns där. Prova a ti a på denna hemsida om du har rö er i det skånska. Kanske finns just din anfader bland dem som är registrerade. Kom bara ihåg a de är avskri er av kyrkböcker så det kan förekomma fel. Många svenskar utvandrade via Danmark När det gäller Danmark finns en motsvarande hemsida som heter Dansk Demografisk Databas h p://ddd.sa.dk. Här kan man hi a register över alla som har få dansk infödsrä mellan 1776 och 1960, de som har få arbetsuppehåll i riket mellan 1812 och 1924, och är utvisade ur riket mellan 1875 och Därutöver kan man hi a utvandrade mellan 1868 och 1909, e ställe där man mycket väl kan hi a sin svenska anfader som har utvandrat till USA. Danmark utny jade sällan sin kvot för invandring till USA medan Sverige hade ständiga problem med fler som ville dit än som fick komma in. Därför var det många svenskar som utvandrade från Danmark och då räknades in i den danska kvoten. Man har även folkräkningarna liggande på samma sida. Så även där kan man hi a sina rö er. Det kräver lite funderande e ersom de naturligtvis är upprä ade e er den danska administrativa indelningen, men det finns hjälp a få genom a hämta ned kartor över Danmark från sidan över Öresund h p://www. landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/. Där kan man även få en liten översä ning av olika begrepp som kan skilja mellan danska och svenska. För min del som har rö er både i Skåne och Danmark har jag ha mycken hjälp av dessa sidor. Dags att se över rabatterna I det här fallet är det nu inte blomraba er det sy as på utan de raba er vi har som medlemmar av Gotlands Genealogiska Förening. Först och främst har vi raba på ARKION. Där har vi som medlemmar av en förening ansluten till Sveriges Släktforskarförbund 25 % raba på abonnemanget. Vi ger alltså endast 600:- för e helårsabonnemang (normalpris 800:-). Arkion är som ni vet Riksarkivets arkivverksamhet på Internet. Det som finns där är främst folkräkningar, sjömansdatabaser men också en del bilddatabaser, alltså inskannat material från olika arkiv som ligger ute som JPEG bildfiler. Vi har även raba på Genline på såväl helsom halvårs abonnemang. Där får vi e helårsabonnemang för 1995:- (normalpriset 2690:-) och e halvårsabonnemang kostar 1395:- (normalpriset 1590:-). Genline är kyrkböcker på nätet, det är de s k mormonfilmerna som har skannats in och lagts ut på Internet. Innan man tecknar abonnemang bör man kolla på deras hemsida om de socknar man är intresserad av finns inskannade. Därutöver har vi raba på de olika CD-Rom skivor som Arkion och SSF ger ut tillsammans. Se tabell nedan med våra priser som i stort ligger 100:- under priset för icke medlemmar som anges inom parentes. Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Befolkning :- (595:-) Sveriges Dödbok :- (595:-) Ja, det finns en hel mängd skivor a köpa från SSF med raba. Det skulle föra för långt a nämna dem alla här. Gå in på deras hemsida Forstä ning på sista sidan 10 Oe Folki

11 Gotlands Genealogiska Förenings styrelse 2004 Gotlands Genealogiska Förening c/o Kerstin Jonmyren Nabovägen 16, Ljungbyholm Tel Ordförande och redaktör Kerstin Jonmyren Nabovägen 16, Ljungbyholm Tel , Vice ordförande Elisabeth Molin Snevide Havdhem Tel Sekreterare Lars Klintstad Styrmansgatan 387, Visby Tel , Kassör Hans Peter Larsson Jungmansg 264, Visby Tel: , Webredaktör Lo e Jensen Jungfrustigen 6, Visby Tel , lo Ledamot Kjell Swebilius Vänge Sallmunds 804, Romakloster Tel. dagtid: , Kvällstid och helg: , Ledamot Mats Ekedahl Sundregatan 11, Visby Tel , Styrelsesuppleant och layout-ansvarig Barbro Pe ersson Fä ings, To a Visby Tel , Styrelsesuppleant Åke Brunberger Nyg 42, Visby Tel: , Styrelsesuppleant Hans-Eric Hellgren Prästgården Hörsne, Romakloster Tel Revisorer: Reiner Lindgren, Gerd Hedlund Revisorsuppleant: Gunnar Hedlund Stående fr v: Hans Peter Larsson, Kjell Swebilius, Lo e Jensen, Lars Klintstad och Kerstin Jonmyren. Si ande fr v: Elisabeth Molin, Åke Brunberger och Barbro Pe ersson. Mats Ekedahl fa as på bilden. Oe Folki 11

12 Oe Folki B Föreningspost Gotlands Genealogiska Förening c/o Kerstin Jonmyren Nabovägen Ljungbyholm Forstä ning från sidan 10 och ti a om det inte finns något som du saknar. h p://www.genealogi.se/forbund/bokhandeln/ Så om du använder dina förmåner i form av raba er har du tjänat flera års medlemsavgif- ter. Om du köper de fyra CD skivor jag nämner ovan har du redan tjänat hela fyra års medlemsavgi er. Hans Peter Larsson Nedan ett vykort taget på Transhusgatan i början av 1900-talet och ett nytaget foto med samma vy. Foto: Lotte Jensen 12 Oe Folki

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

DIS-Mitt firar 20-årsjubileum i november

DIS-Mitt firar 20-årsjubileum i november DIS-Mitt Jubileum 2012 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth 20-årsjubileum 2012 DIS-Mitt firar 20-årsjubileum i november I november 1992 bildades föreningen DISMitt. I november 2002 firades föreningens tioårsjubileum.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Anor till Släkten Pontén.

Anor till Släkten Pontén. Anor till Släkten Pontén. Bron vid Tolg. Den ombyggda brogården i bakgrunden. Bilden tagen 1947 av Ruben Pontén Petrus och Rebecca Ponténs förste son: Johan Pontén 1776-1857. Född i Dänningelanda. Studerade

Läs mer

I födelseboken för Målilla (C4, page 299, SVAR bild 165) står att Johan August är född oäkta med mor Johanna Johansdotter i Emmenäs Målilla.

I födelseboken för Målilla (C4, page 299, SVAR bild 165) står att Johan August är född oäkta med mor Johanna Johansdotter i Emmenäs Målilla. Hej, här kommer en fråga som berör Målilla i Småland. För några veckor sedan fick jag ett mail från en släktforskarkollega Gert Bruse, som frågade om min släkting Johan August Sjöstrand, född 1833-10-10

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002

FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002 FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002 Rapport: Tor Eriksson, Örebro Fredagen den 30 augusti Efter en natts tågresa från Örebro och en dags vandring i Östersund med besök bl.a. på Jämtlands läns museum,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B , rev B Välkomna till ett nytt släktforskarår! Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på Stockholms

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015 Församlingsblad Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd Den bästa julklappen! VINTERN 2015 2016 Nr 4 2015 1 Den bästa julklappen! Jag tror att de flesta av oss kommer ihåg åtminstone en julklapp som vi fått genom

Läs mer

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra.

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. I årsskriften 1993 finns en artikel om nykterhetsföreningen i Vallkärra. Efter mycket letande har vi nu lyckats spåra förenigsprotokoll och medlemsförteckningar

Läs mer

Bilaga 4. Bouppteckningar rörande File gård, Othem socken

Bilaga 4. Bouppteckningar rörande File gård, Othem socken Bilaga 4. rörande File gård, Othem socken Ericksdotter, Onsa. Årtal 1788-10-18 Namn Ericksdotter, Onsa Anhörigs namn Nilsson, Erasmus (se nedan) Anhörigs yrke Kalkugnskarl Volym F 2 A:62, nr 2748 Gift

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 1 2005 Oe Folki 1 Aktiviteter 2005 Torsdagen den 14 april kl. 19.00 Veta mer om släktforskning? Öppet hus för föreningens medlemmar och allmänheten,

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04

Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04 Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04 Mötesrapporter Östhammas Filatelistklubb Till startsidan Från mötet i maj 2009 Inlag 4 juni 2009 Hej Filatelister i Östhammars Filatelistklubb Här kommer en

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40

Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40 2012-06-11 Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40 Beslutande Susanna Normann, ordförande Per Ingvarsson Majbritt Kindberg, ersättare för Elisabet Wijkström Cenneth Jarlbråten

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2015-11-23

SeniorNet Lidingö 2015-11-23 SeniorNet Lidingö 2015-11-23 Vi har AD-Online gratis t.o.m. den 30 November-2015 1. Gå till denna länk: http://www.arkivdigital.se/kod/dis1503 2. Registrera dig. (glöm inte skriva upp lösenordet du väljer)

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny.

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Sandpappret Nr 12 December 2011 www.sanda-gotland.net Nyårsfirande Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Vuxna: 200 kr Barn 7-16 år

Läs mer

JLS Årsmöte. 14 april 2015

JLS Årsmöte. 14 april 2015 JLS Årsmöte 14 april 2015 Förslag till dagordning vid årsmötet den 14 april klockan 17.30 i Hörsalen Snäckan på Östersunds sjukhus i Östersund. 1 Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna.

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna. Olga Linnéa Olsson Yrke: hushållerska Gravplats 2084 140, Landskrona kyrkogård, Gravkvarter 84 Född: 1 augusti 1906 Död: 13 november 1935 Begravning och gravsättning: 17 nov. 1935 som ligger nedsänkt i

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken

Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken 1 (12) Innehåll Olof Fröjd (Olsson)...2 Erik Jöransson...3 Bengt Moberg...4 Gustaf Moberg...5 Lars Moberg...6 Per (Peter) Moberg...7 Erik Modig...8

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 2 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 2 2005 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 2 2005 Oe Folki 1 Aktiviteter 2005 Söndagen den 31 juli Kl 14:00 Sommarmöte i Katthammarsvik. Vi träffas vi vid Albatrossmuséet som ligger

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET

EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET 2 EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET Det var en märklig händelse, då ett antal stockholrnsförsamlingar hösten 1924 fick mottaga erbjudande från ett flertal framstående scoutledare att ställa

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Lärarhandledning lågstadiet

Lärarhandledning lågstadiet Lärarhandledning lågstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

HERRE, GE OSS STÖRRE TRO!

HERRE, GE OSS STÖRRE TRO! 27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (6 OKTOBER 2013) HERRE, GE OSS STÖRRE TRO! Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 17: 5-10 Apostlarna sade till Herren: Ge oss större tro. Herren svarade: Om ni hade tro så stor som

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40 Källmaterial Gravvård: 40 Jonas Holmgren, nämndeman, Signhildsbäck, f. 1841 d. 1911 Gift 1870 med Matilda Charlotta Nilsdotter, f. 1849 d. 1917 Barn Sofia Nikolina f. 1871 d. 1960 Jonas Oskar f. 1873 (Gravvård

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2016-03-12 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 Tid: lördag den 12 mars 2016 kl. 12.00 Plats: Brännö kyrka, Brännö Närvarande: 21

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer