Stockholm-Arlanda flygplats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm-Arlanda flygplats"

Transkript

1 Stockholm-Arlanda flygplats Precisering av riksintresse och influensområde

2 STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS Precisering av riksintresse och influensområde

3 PM 2(21) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information Claes Tapper Slutversion STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS Precisering av riksintresse och influensområde

4 PM 3(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND TILL ÖVERSYN Beräkningsmodell Beräkningsunderlag, flygplansflotta Behov av framtida kapacitet VÄRDEBESKRIVNING Omvärldsfaktorer Flygplatsens utveckling Stockholm-Arlanda flygplats Fakta Mål och vision Trafikprognos Kapacitetsbehov Behov av ytterligare start- och landningsbanor Utveckling av flygplatsterminaler och annan infrastruktur Utveckling av intermodalitet Vägar Järnvägar Lokala kommunikationer RIKSINTRESSEOMRÅDEN Flygplatsens markområde och anslutande kommunikationsanläggningar Luftfartsanknuten utrustning Riktad radiofyr (VOR) och utrustning för avståndsmätning (DME) Instrumentlandningssystem (ILS) INFLUENSOMRÅDEN Influensområde med hänsyn till flyghinder Influensområde med hänsyn till flygbuller Flygplansflotta Riktvärden för flygbuller Beräkningsmodell Maxbuller Ekvivalentbuller Bankonfigurationer, flygvägar och användningsmönster Redovisning av influensområde för flygbuller Indelning i zoner Konstruktion Influensområde med hänsyn till luftfartsradioutrustning på flygplatser Radioanläggningar vid flygplatser Kraftledningar vid flygplats Procedurområden INFLUENSOMRÅDETS AKTUALITET ÖVER TIDEN BILAGOR...21

5 PM 4(21) 1 INLEDNING En översyn av områdets utbredning initierades av Luftfartsverket (LFV) 2004, förslag framarbetades och en remiss genomfördes årsskiftet 2005/2006. Luftfartsstyrelsen har tillsammans med Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län granskat inkomma remissyttranden, Luftfartsstyrelsen har även genomfört en expert- och kvalitetsgranskning av LFV:s material. Parallellt med arbete med översynen av influensområdet har LFV mer i detalj utrett det framtida behovet av rullbanekapacitet vilket resulterat i att antalet alternativa banlägen har begränsats jämfört med riksintressebeskrivningen från Slutsatserna från kapacitetsutredningen har inarbetats i detta förslag till precisering av riksintresse- och influensområde. 2 BAKGRUND TILL ÖVERSYN Riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats definierades med stöd av förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten i PM Riksintresset Stockholm- Arlanda flygplats daterat Materialet framarbetades av LFV tillsammans med Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala. Sedan nuvarande område antogs har utveckling skett inom bullerberäkningsområdet genom införandet av en europeisk standard. Flygplansflottan har utvecklats mot modernare och tystare flygplan och den flotta nuvarande område bygger på kan inte längre anses vara representativ i ett framskrivet perspektiv. LFV har även sett över kapacitetsbehovet och som en följd av detta reducerat de tidigare tre alternativa lokaliseringarna för en fjärde bana till två. 2.1 Beräkningsmodell Beräkningsmodellen som numera används tar hänsyn till markdämpningen och har även modifierats vad avser behandling av bulleremission i punkter utefter ett kurvat flygspår och buller i banans närhet vid start. Behovet av en harmonisering av flygbullermodellen relativt internationellt vedertagna modeller har därmed tillfredställts. Använd beräkningsmodell följer framtagen europeisk standard för flygbullerberäkningar (ECAC Doc 29R). 2.2 Beräkningsunderlag, flygplansflotta Vid framtagande av det nu gällande influensområdet användes samma flygplansflotta som i miljöprövningen av Bana 3, vilken hade sin grund i bullerberäkningar genomförda under tidigt 1990-tal. Denna flotta kan inte längre anses representativ.

6 PM 5(21) Det bör dock understrykas att det är viktigt att det, i ett trafikfall som skall avse minst ett 20 till 30-års-scenario, inte på ett tidigt stadium inteckna förväntade minskningar i bulleremission från nya typer av flygplan på ett sådant sätt att detta kan äventyra en framtida expansion. Den förväntade utvecklingen på detta område är extremt svår att överblicka och har flera gånger fått reviderats beroende på konjunkturskiftningar och andra faktorer som påverkar den tekniska utvecklingen vad gäller val av flygplanstyper. I beräkningsunderlaget används en indelning i fyra viktklassrepresentanter (turbulenskategorier) vilka representerar flygplansflottan (se sid. 15). För att inte härigenom underskatta bulleremissionen från denna klassning väljs den mest bullrande och den uppskattat mest förekommande, i respektive klass, som då utgör hela trafikunderlaget för klassen. 2.3 Behov av framtida kapacitet Behovet av ytterligare start- och landningsbanor på Stockholm-Arlanda flygplats har utretts ett flertal gånger, bl.a. i Stockholmsberedningen. LFV har under 2007 slutfört en uppdatering av tidigare utredningen i ett internt projekt benämnt SA KAP (Stockholm-Arlanda Kapacitet). Utredningens slutsats är att erforderligt kapacitetsbehov torde kunna säkerställas för överskådlig framtid med ytterligare en start- och landningsbana. För att kunna pröva alternativ mot varandra i en framtida miljöprövning reserveras två alternativa lägen för en fjärde bana. Som ett resultat av utredningen begränsas riksintresseanspråket från tidigare tre alternativa banlägen till två. Det nordvästra banläget utgår (Alt 1) medan läget norr om respektive nordost om Bana 3 (Alt 2 resp. Alt 3) bibehålls. 3 VÄRDEBESKRIVNING 3.1 Omvärldsfaktorer Stockholm-Arlanda flygplats är landets enda internationella storflygplats och av stor vikt för landets och regionens utveckling. Flygplatsen är lokaliserad mitt emellan de starka tillväxtområdena Stockholm och Uppsala. Stockholm Mälardalsregionen har högst antal innevånare i landet och är genom sitt omfattande näringsliv landets ekonomiska motor. Väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för regionens fortsatta tillväxt. Flygplatsen ligger i sin helhet inom Sigtuna kommun och är kommunens enskilt största arbetsgivare. Sigtuna kommun har ca innevånare och sammanlagt ca arbetsplatser. Flygplatsanläggningen med tillhörande influensområde upptar en betydande andel av kommunens yta.

7 PM 6(21) Flygplatsens influensområde beskrevs redan 2001 vilket finns inarbetat, helt eller delvis, i berörda kommuners översiktsplaner. Primärt berör nuvarande influensområde kommunerna Sigtuna, Knivsta, Upplands-Väsby och Vallentuna men även till en mindre del Uppsala och Norrtälje kommun. Själva flygplatsanläggningen finns beskriven i Sigtuna kommuns översiktsplan från Kommunen har även i samarbete med LFV och KB Arlandastad tagit fram en fördjupning av ÖP 2002 för Arlandaområdet (FÖP Arlandaområdet) vilken antogs av Sigtuna kommunfullmäktige FÖP Arlandaområdet beskriver utvecklingen på och kring flygplatsen. 3.2 Flygplatsens utveckling Stockholm-Arlanda flygplats Fakta LFV driver 16 flygplatser i Sverige vara Stockholm-Arlanda flygplats är den i särklass största. Stockholm-Arlanda flygplats är Sveriges enda internationella storflygplats med idag 72 flygbolag etablerade med tillsammans 167 destinationer (varav 135 utrikes). Antalet passagerare uppgick 2006 till 17,5 miljoner och antalet rörelser 2006 uppgick till Flygplatsen är även en av landets största arbetsplatser med totalt ca anställda i 250 olika företag. Flygplatsen byggdes nyligen ut med en tredje rullbanan. Rullbanan togs i operativ drift den 17:e april Den tredje bana nyttjas idag inte maximalt. Kapacitetsökningar kommer att ske successivt under banas kapacitetsmässiga livslängd. Idag hanteras 80 rörelser per timme. Banas kapacitet när systemet för att hantera oberoende parallella rörelse mellan bana 1 och bana 3 införts är 88 rörelser per timme. Flygplatsen har idag miljötillstånd för flygplatsdrift på tre rullbanor med en tillåten kapacitet på rörelser per år Mål och vision Stockholm-Arlanda flygplats ägs av LFV och ingår tillsammans med Bromma flygplats i. Divisionens vision Att göra Stockholmsregionen till det självklara valet i Skandinavien, för näringsidkare, resenärer och besökare. Flygplatsens affärsidé Stockholm-Arlanda flygplats ska vara centrum för kommunikationen i Skandinavien. Stockholm-Arlanda flygplats erbjuder kunder ett värdeskapande

8 PM 7(21) utbud av produkter och tjänster genom tillgänglighet, närhet och service med flyget som bas. Detta betyder att vi även i fortsättningen har våra flygtrafikala intäkter som bas, att vi fortsätter att utveckla kommersiella intäkter från butiks- och restauranghyror, kontor, parkeringar med mera, men också att vi arbetar för att utveckla Arlanda som nav för fler kommunikationsslag. Vi försöker också nyttja marken för flygplatsnära etableringar, till exempel kontor för rese- eller transportföretag. En förutsättning för att flygplatsens skall kunna utvecklas är en hög säkerhetsnivå och ett aktivt miljöarbetet samt ett nära samarbete med regionen i utvecklingsfrågor Trafikprognos I samband med Stockholmsberedningens arbete tog LFV fram en långtidsprognos vilken även kvalitetssäkrades av RAND institute. Under våren 2007 har LFV uppdaterad denna långtidsprognos. LFV:s bedömning är att rörelseutvecklingen blir förhållandevis lägre än passagerarutvecklingen än vad som tidigare antagits. Förändringen beror till stor del på att inrikestrafiken minskat. Rörelseutvecklingen på utrikestrafiken bedöms vara positiv medan i princip nolltillväxt antas för inrikestrafiken. Sammantaget sett ser LFV en rörelseutveckling på ca. 1 1,6% årligen. Diagram: Rörelseutveckling samt prognos (Källa: LFV)

9 PM 8(21) Avseende passagerarutvecklingen ser LFV att inrikestrafiken minskat kraftigt efter nedgången 2001 och bedömningen är att inrikestrafiken kommer att ha i princip en nolltillväxt eller till och med en negativ tillväxt där inrikes flygtrafik förs över på tåg och andra markbundna transportmedel. Utrikestrafiken har återhämtat sig efter nedgången och LFV ser här en bestående tillväxt på ca. 3% årligen. Sammantaget innebär detta en passagerartillväxt på ca. 2 3% årligen. Diagram: Passagerarprognos (Prognos Medel) (Källa: LFV) Kapacitetsbehov Stockholm-Arlanda flygplats har idag tre stycken start- och landningsbanor varav två är parallella. Dagens bansystem har en kapacitet av 88 rörelser 1 per timme och ca årsrörelser. Kapacitetsbedömningen på årsbasis är baserad på att efterfrågan tillgodoses, tillståndsmässigt kan årsrörelser hanteras. LFV:s bedömning är att efterfrågan av ytterligare rullbanekapacitet uppstår då systemet går för full kapacitet under 3 5 timmar i sträck. Detta motsvarar den situation som rådde Det visade sig då svårt för flygbolag att hitta landnings- och startslots 2 som matchade sina trafikprogram. Vid beräkningarna vad nuvarande och framtida bansystem kan leverera för kapacitet har trafikstrukturen analyserats. Bedömningen är att kapaciteten i peak 1 En rörelse är en start eller en landning 2 SLOTs är ett sätt att beskriva och hantera tillgänglig kapacitet. Flygplatsen har kapacitet för ett begränsat antal rörelser per timme sk. SLOTs vilka säljes och läggs i tidtabeller

10 PM 9(21) förhåller sig till årskapaciteten med ett nyckeltal där 1 peakrörelse motsvarar 3500 årsrörelser. Den kapacitet dagens trebanesystem kan leverera bedöms, baserat på medelprognosen, räcka till LFV:s bedömning är att det är vikigt att säkerställa möjlighet att tillföra ytterligare rullbanekapacitet på Stockholm- Arlanda flygplats efter 2038, inte minst mot bakgrund av flygplatsens roll som nav i det nationella flygplatssystemet. Ytterligare en start- och landningsbanan placerad i nord-sydlig riktning ger en total kapacitet på rörelser per timme och en årskapacitet på till rörelser beroende på val av utbyggnadsalternativ Behov av ytterligare start- och landningsbanor Behovet av ytterligare start- och landningsbanor på Stockholm-Arlanda flygplats har utretts ett flertal gånger, bl.a. i Stockholmsberedningen. LFV har under 2007 slutfört en uppdatering av tidigare utredningar i ett internt projekt benämnt SA KAP (Stockholm Arlanda Kapacitet). Teoretiska banalternativ Utredda banalternativ Alt 1 19R Y Z Alt 2 Alt 3 26 Alt 1 19R Alt 2 Alt 3 26 X 08 19L 08 19L T 01L 01L 01R 01R S Bild: Projekt SA KAP, teoretiska och utredda alternativ (streckade banor är befitliga)

11 PM 10(21) Utredningens slutsatser är såsom beskrivet under att dagens trebaneystem räcker under lång tid men att reservat som möjliggör ytterligare rullbanor behövs. Utredningen lägger fast att mark för två alternativa rullbanor med tillhörande riksintresse- och influensområde bör reserveras. De banalternativ som reserveras är alternativ 2 och 3 (se bild sid 9) Utveckling av flygplatsterminaler och annan infrastruktur Flygplatsens tänkta utveckling finns beskriven i flygplatsens markdispositionsplan (Utvecklingsplan Arlanda, ) samt i FÖP Arlandaområdet. I och med byggandet av den tredje start- och landningsbanan och genomförandet av terminalprojektet är flygplatsen vad gäller grundläggande flygplatsinfrastruktur dimensionerad för ca. 25 miljoner årspassagerare. Nuvarande terminalsystem kan förtätas ytterligare. För att säkerställa terminalutveckling bortom trebanesystemets livslängd har mark reserverats norr om nuvarande tvärbanan, Bana 2, för expansion av terminaler. Inom terminalområdets centrala delar bereds även utrymme för kommersiella satsningar. Flygplatsområdes sydvästra del är reserverat för frakt- och logistikverksamhet och utvecklingen av det sk. Arlanda Cargo City har påbörjats. All frakt och logistikverksamhet lokaliseras till detta område. Inom området finns erforderligt expansionsutrymme för verksamheten. Områdets sydöstra delar är reserverade för parkeringsanläggningar och flygplatsens nuvarande långtidsparkeringar (Alfa och Beta) är lokaliserade inom detta område. Expansionsutrymmen för verksamhet kan tillgodoses inom detta område. Hangar och serviceverksamheter är lokaliserade i flygplatsområdets nordöstra delar. Vissa expansionsmöjligheter finns inom detta område, expansionsutrymme för hangarer och serviceverksamheter finns även avsatt norr om Bana Utveckling av intermodalitet Vägar Huvudinfarten till flygplatsen är E4/65 vilken ansluter direkt till E4 via en trafikplats sydväst om flygplatsområde. Angöring för marktrafik norrifrån kan även ske via Måby trafikplats (vid E4). Måby trafikplats saknar idag ramper söderut, LFV och Vägverket för en dialog om utbyggnad av trafikplatsen. Möjlighet finns att i en framtid skapa en ny trafikplats vid E4 norr om flygplatsen och på så sätt får access för marktrafik till ett eventuellt nordligt terminalområde (se 4.1).

12 PM 11(21) Järnvägar Infrastrukturmässigt är flygplatsen relativt väl utvecklad i och med byggnationen av järnvägsanslutningen till flygplatsen. Arlandabanan medger snabbtågsförbindelse till Stockholm med Arlanda Express vilken har en restid på ca. 20 minuter. Vidare medges fjärrtågsförbindelser med en centralt placerad station under terminalområdet. Under 2006 startade Upplandspendeln (Upptåget) vilket väsentligt ökade möjligheten för arbetsresor med tåg, i synnerhet norrifrån (från Gävle via Uppsala). En möjlighet är även att Stockholm Lokaltrafik i en framtid kör pendeltågstrafik ända fram till Arlanda, detta kräver dock ett nytt avtal med Arlanda Express. Möjligheten att ansluta ett järnvägsspår för godstransporter till flygplatsens fraktområde, Arlanda Cargo City, har utretts av Banverket (Järnväg till Frakt och Postterminalen på Arlanda Flygplats, Förstudie Slutrapport BRÖT PM2/2003, ). Inga beslut finns om genomförande men möjligheten att skapa anslutningen bevaras Lokala kommunikationer Internt på flygplatsens finns lokala busslinjer med en terminalbusslinga och två busslingor till långtidsparkeringarna. En framtida möjlighet är att delvis ersätta dessa med ett förarlöst språbundet system, en sk. peoplemover. I FÖP Arlandaområde finns även möjligheten att sammanbinda flygplatsen med Märsta tätort via Arlandastad (företagspark) beskriven.

13 PM 12(21) 4 RIKSINTRESSEOMRÅDEN 4.1 Flygplatsens markområde och anslutande kommunikationsanläggningar På karta nedan redovisas flygplatsens nuvarande och tillkommande markområde samt nuvarande och framtida kommunikationsanläggningar. Karta: Befintligt och framtida flygplatsområde inklusive viktiga kommunikationsanläggningar

14 PM 13(21) 4.2 Luftfartsanknuten utrustning Riktad radiofyr (VOR) och utrustning för avståndsmätning (DME) På och kring flygplatsen finns radiofyrar och annan navigeringsutrustning vilken kan störas av närliggande bebyggelse. Lokaliseringen av denna utrustning belägen inom flygplatsens trafikområde (TMA) finns översiktligt redovisad i bilaga 1. Prövning av lämplighet för planerad bebyggelse med hänsyn till navigeringsutrustning sker i bygglovs- eller planprocessen i vilken LFV är remissinstans. Skyddsavståndet för utrusning av denna art motsvarar 500m plus hinderhöjden gånger 50 m Instrumentlandningssystem (ILS) Utrustningen för instrumentlandningssystemen (ILS) är till huvudelen lokaliserade i anslutning till start- och landningsbanorna och är således belägna inne på flygplatsområdet. Vid byggnation inne på flygplatsområdet beaktas ILS och andra system. Signal från glidbanesändare och signalfyrar skyddas delvis av den hinderstege som finns för respektive bana. Till övriga delar bevakas funktion i samband med remisshantering av bygglov och planer. 5 INFLUENSOMRÅDEN 5.1 Influensområde med hänsyn till flyghinder I anslutning till respektive start- och landningsbana finns sektorer, sk. hinderstegar, inom vilka hinder över en viss höjd ej får förekomma. Inom vissa zoner i influensområdet råder begränsad byggnadshöjd för tele- och datakommunikationsmaster, vindkraftverk och andra byggnadsverk. Ansökningar om master/byggnader med en höjd av 40 m eller högre ska, oavsett läge, anmälas till Luftfartsstyrelsen. Översiktliga hinderstegar redovisas i bilaga Influensområde med hänsyn till flygbuller Flygplansflotta För att kunna beräkna bullerutbredningen på ett hanterbart sätt delas flygplansflottan i fyra kategorier, tung, medium, lätt och lågfart. För respektive kategori väljs ett typflygplan vilket får representera alla rörelser i den kategorin.

15 PM 14(21) Valet av typflygplan har gjorts av LFV Flygmarknad delvis baserat på analysen gjord i Stockholmsberedningens arbete av vilka flygplanstyper som är mest representativa vid den tidpunkt en kapacitetsökning skulle bli aktuell. För att säkerställa tiden fram till en kapacitetsökning har även beräkningar för tillståndsgivet bansystem gjorts baserat på dagens flotta uppräknat till tillståndstaket på rörelser. I tabellen nedan redovisas vilka typflygplan som använts för respektive kategori: Kategori Startprofil 3 Typflygplan Tung Tung fyrmotorig jet 7 Airbus 340 (T%) (Större långdistansflyg) Medel Mediumtungt 4 Airbus 321 (M%) tvåmotorig jet Lätt (L%) Mediumtungt tvåmotorig jet 1 Cannadair Challenger CL601 Lågfart Tvåmotorigt 2 SAAB 340 (LF%) propellerplan Tabell: Typflygplan per kategori Förekomsten av flygplanstypen Boeing 747 har analyserats utifrån prognosen och fraktutvecklingen men funnits att den inte förekommer i den omfattningen att den blir dimensionerande på någon flygväg Riktvärden för flygbuller I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 lades de långsiktiga målen för en god boendemiljö fast. I denna antogs följande riktvärden för trafikbuller vilka normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad För utomhusbuller avses för flygbuller riktvärdet FBN 4 55 db(a). Infrastrukturpropositionen anger också att vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och 3 Startprofilen representerar hur snabbt flygplanet stiger efter start. En stor och tung flygmaskin tar längre tid på sig för att komma upp i höjd. 4 FBN = Flygbullernivå, dygnsavvägd ekvivalentnivå

16 PM 15(21) ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids Beräkningsmodell Maxbuller Luftfartsstyrelsen har normerat att beräkningar skall utföras enligt en standardiserad metod fastlagd av ECAC 5 (ECAC Doc 29R). Ännu finns inget beräkningsverktyg framtaget som uppfyller alla kraven i metoden. För att ta höjd för ECAC Doc 29R har LFV genomfört bullerberäkningarna med programmet Integrated Noice Model (INM) version 6.1 och använt en säkerhetsmarginal på 1 db(a) enligt överenskommelse med Luftfartsstyrelsen. Integrated Noise Model, INM version 6.1, har använts för beräkningar av maximal ljudnivå och ekvivalentbuller (FBN). Vid beräkning av maxbullernivåer har program benämnt TNIP används för att beräkna den mest vanligt förekommande flygplansmodellen i varje enskild punkt. För respektive alternativ bankonfiguration har bullerkurvor (iso-linjer) beräknats för nivåerna FBN 55 db(a) samt tredje högsta maximala ljudnivå 70 db(a). Den nya versionen av INM (version 7.0) har inte kunnat användas då LFV Flygakustik funnit felaktigheter i delar av programvaran. LFV Flygakustik för en dialog med FAA 6 avseende detta. För att beräkna inom vilket område framtida bostäder kan komma att utsättas för bullernivåer överstigande max 70 db tre gånger per årsmedeldygn används den flygplanstyp som representerar den tunga turbulenskategorin. Denna flygplanstyp skall vara den som idag genererar mest buller av de vanligast förekommande flygplanstyperna. Med vanligt förekommande menas att de passerar varje flygväg minst tre gånger under ett årsmedeldygn, det vill säga cirka 1100 gånger under ett år Ekvivalentbuller För FBN skulle, med nämnd metod, som grund användas ett trafikfall där de fyra klasserna utgör underlag för ingående flygplanstyper. Det totala antalet flygrörelser bestäms, t.ex starter och landningar samt fördelning i procent på de fyra viktsklasserna, (T% - M% - L% - LF%). Fördelning över bananvändning, tid på dygnet samt routefördelning görs av ovan nämnda grupp. 5 European Civil Aviation Conference 6 Federal Aviation Administration, USA:s luftfartsmyndighet

17 PM 16(21) FBN-beräkningen har utförts med indelningen dag kl 7 19, kväll kl och natt kl En kvällsrörelse räknas som 3 dagrörelser och en nattrörelse räknas som 10 dagrörelser. För att simulera tredje högsta maximala ljudnivå under ett årsmedeldygn har den mest bullrande flygplanstypen A340 tagits bort i trafikfallet då den förekommer färre än 3 gånger per årsmedeldygn räknat på varje enskild flygväg Bankonfigurationer, flygvägar och användningsmönster Förslaget baseras på två olika nya lägen för tillkommande bankapacitet, för dessa två lägen i kombination med nuvarande bansystem finns olika möjliga konfigurationer, des konfigurationer beräkningarna bygger på redovisas nedan i bild 1. "3"-banesystem, Alt 2b, 08/26 tagen ur drift ( rörelser) "3"-banesystem, Alt 3a, fördelningsalt. 1 ( rörelser) 3-banesystem ( rörelser) 4-banesystem, Alt 2a ( rörelser) "3"-banesystem, Alt 3b, fördelningsalt 2 ( rörelser) "2"-banesystem, Alt 3, 08/26 tagen ur drift ( rörelser) Bild: Ingående alternativa bankonfigurationer i influensområdesberäkningen För samtliga illustrerade alternativ i bild ovan, förutom nuvarande 3-banesystem, har antagits en dimensionerande årsvolym på rörelser vilket motsvarar en ungerfärlig peakkapacitet på 120 rörelser/timme med en liknande trafikfördelning över dygnet som idag. För dagens trebanesystem har antagits att dimensionerande årsvolym rörelser motsvarar det tillståndsgivna, dvs rörelser per år. Flygvägar ut till existerande in- och utpasseringspunkter har skapats för respektive banalternativ/konfiguration.

18 PM 17(21) I beräkningarna har schablonmässiga spridningsspår 7 ingått, typisk fördelning har varit 6.5, 24, 39, 24, 6.5 % (vilket är INM-standard). Landningarna har antagits flyga in med 3 graders vinkel utan sk level flight. Banläge 2 (Alt 2): Bana lokaliserad norr om 01R/19L (BANA 3) och 08/26, bana är en closeparallell till 01R/19L. Två olika konfigurationer (Alt 2A resp. 2B) med och utan Bana 08/26 i drift. Alt 2A: Starter bana 4 norrut, bana 1 norrut och bana 1 och 3 söderut förekommer dag- och kvällstid. Nattetid används bana 1 norrut resp. bana 3 söderut för starter. Landningar förekommer på bana 1 och 3 söderifrån, bana 1 norrifrån samt bana 4 norrifrån dag- och kvällstid. Nattetid används samma banor för landning utom bana 4 norrifrån. Alt 2B: Som alt 2A dag- och kvällstid. Nattetid används (utöver bana 1 norrut och bana 3 söderut) även bana 2 österut för starter. Landningar förekommer nattetid på banorna 1 och 3 söderifrån, bana 1 norrifrån samt bana 2 österifrån. Banläge 3 (Alt 3): Bana lokaliserad öster om 01R/19L, banan är en oberoende parallell till 01R/19L och kan därav användas oberoende av de andra rullbanorna. Två olika konfigurationer (Alt 3A resp. 3B) med olika användningsmönster. Bana 08/26 används inte i någon av dessa konfigurationer. Alt 3A: Starter bana 1 och 3 norr- och söderut förekommer dag- och kvällstid. Nattetid förekommer starter på bana 1 och 3 norrut samt bana 3 söderut. Bana 3 och bana 4, norr- och söderifrån, används för landningar dag-och kvällstid. Nattetid förekommer landningar på bana 1 och 3 norr- och söderifrån. Alt 3B: Som alt 3A, med undantag av landningar dag- och kvällstid, som förekommer på bana 1 och 4 norr- och söderifrån. Konfigurationer inom existerande start- och landningsbanor: Tillståndsgivet system med drift på tre start- och landningsbanor samt alternativ med enbart de två parallellbanorna i drift. 7 Med spridningsspår avses simulera att flygplanen ej exakt kan följa den utlagda nominella flygvägen utan att avvikelser förekommer.

19 PM 18(21) Dagens trebanesystem: Dagens trafik och flygvägar uppräknat till rörelser per år Tvåbanesystem: Starter förekommer på bana 1 och 3 norr- och söderifrån dag- och kvällstid. Nattetid används bana 1 norrut samt bana 3 norr- och söderut för starter. Landningar förekommer både norr- och söderifrån på bana 1 och 3. Som en komplettering till ovan beskrivna konfiguration har även ett kurvat flygspår söderifrån till BANA 3 lagts in i beräkningen. Spårets konstruktion bygger på de testflygningar LFV genomfört tillsammans med SAS. Dagens regelverk medger inte denna typ av inflygning, LFV:s ambition är dock att kunna säkerhetspröva och erhålla godkännande för en procedur inom en 10-årsperiod Redovisning av influensområde för flygbuller Indelning i zoner Konstruktion För att underlätta tillämpningen av riksintresseområdet har två zoner skapats, zonerna har benämnts röd och blå. Zon Avgränsning Röd Bullexponering överskridande FBN 55 db(a) Blå Bullexponering lika med eller understigande FBN 55 db(a) och/eller maxbullernivåer överstigande 70 db(a) maximalnivå tre gånger/årsmedeldygn På influensområdeskartan för flygbuller har även två områden markerats med grön färg. Inom dessa områden förekommer flygbuller vilket man bör beakta vid planering av ny bostadsbebyggelse, dock anser LFV att dessa inte ingår inom influensområdet. Områdena som avses är norr om Märsta tätort vilket berörs av sällan förekommande flygrörelser med landningar på Bana 08 respektiver starter från Bana 26. LFV har tillstånd att under vissa omständigheter använda dessa banor, det är dock mycket sällan förekommande. Det andra området är delar av Upplands-Väsby tätort, söder om den sk. NRL-linjen, vilket kommer att beröras av flygbuller till dess att kurvad inflygning kan ske till Bana 3. Förfarandet regleras i nuvarande miljötillstånd, villkor 6. Influensområdeskartan för flygbuller (bilaga 3) har konstruerats utifrån de genomförda bullerberäkningarna för samtliga ingående alternativ. Bullerkurvorna för respektive alternativ har överlagrats på varandra och konturerna lagts samman till en gemensam yta för att konstruera zonerna. Mindre öar och smala korridorer har i denna sammanlagring tagits bort och lagts in i den överordnade zonen.

20 PM 19(21) Kurvorna för gällande koncessionstillstånd (FBN 55 db(a) samt 70 db(a) maxbuller) har inte lagts in i influensområdeskartan för flygbuller riksintressekartan (Bilaga 3) utan redovisas överlagrat på densamma i bilaga Influensområde med hänsyn till luftfartsradioutrustning på flygplatser Radioanläggningar vid flygplatser Skyddszonen utgörs av en cirkel med radien 3000 m centrerat kring respektive banas mittpunkt. Utöver detta tillkommer ett skyddsavstånd motsvarande hinderhöjden gånger 50 m.på bild nedan redovisas schematiskt ovan beskrivna skyddszon för Stockholm-Arlanda flygplats. Karta: Skyddszon med hänsyn till radioanläggningar vid flygplats (heldragen blå linje är 3000 m från banmitt, streckade blå tillkommande zon vid hinder på 50 resp. 100 m höjd) Kraftledningar vid flygplats Enligt förordningen om elektriska starkströmsanläggningar (1957:601 9 kap 1 ) får luftledningar för starkström inte anläggas mer än 4 km från landningsbanans mittpunkt.

21 PM 20(21) 5.4 Procedurområden Vid start eller landning av luftfartyg sker detta enligt fastlagda procedurer vilka garanterar hinderfrihet och separationsavstånd och därmed säkerställer en hög flygsäkerhet. Konstruktionen av procedurer regleras av internationella regelverk godkända av ICAO. Vid inflygning till landningsbana används ett markbundet landningshjälpmedel och för varje banriktning finns en angöringspunkt definierad för vilket vissa hinderfrihetskrav finns. Hinderfrihetskraven kring angöringspunkten benämns MSA 8. MSA-ytorna ingår inte i det egentliga influensområdet, dock kan högre byggnadsverk såsom vindkraftverk komma i konflikt med hinderfrihetskraven varvid lokalisering av sådana och likartade byggnader skall föregås av en hinderprövning. MSA-ytorna för Stockholm-Arlanda flygplats redovisas på bilaga 5 A-E och högre byggnadsverk skall inom dessa områden remitteras till flygplatsen i samband med bygglovsprövning. 6 INFLUENSOMRÅDETS AKTUALITET ÖVER TIDEN Influensområdets utbredning är inte statiskt utan kommer när större förändringar sker, att ses över. Förändringar i regelverk och procedurer, politiska beslut, större förändringar i flygbranschen i form av ny teknik eller liknande kan föranleda behov av förändring av influensområdet. Underlagsmaterialet bör aktualitetsprövas en gång per mandatperiod, samma som för de kommunala översiktsplanerna. I samband med att kommunerna inom influensområde inleder ett nytt översiktsplanearbete bör en dialog inledas med LFV och Luftfartsstyrelsen avseende influensområdets aktualitet. 8 Minimum Sector Altitude

22 PM 21(21) 7 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 A E TMA-karta Översiktliga hinderstegar Influensområde för flygbuller Influensområde för flygbuller med gällande koncessionskurvor överlagrade MSA-ytor för respektive procedur

ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT

ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT Dokumentnummer D 2015-002414 ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT Influensområde flygbuller - Omräkning RAPPORT 2015-04-27 01.00 D 2015-002414 2(8) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006261 2(14) 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BEGREPPET - ATT LÄMNA SID... 3 3 ATT LÄMNA SID VID EN BULLERNIVÅ 70 DB(A)

Läs mer

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1070 462 28 VÄNERSBORG Göteborg den 14 november 2014 Mål M 1030-13, Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

BERÄKNING AV INFLUENSOMRÅDE MED HÄNSYN TILL FLYGBULLER

BERÄKNING AV INFLUENSOMRÅDE MED HÄNSYN TILL FLYGBULLER Bilaga 2 till Trafikverkets rapport Riksintresseprecisering Visby flygplats Dokumentnummer D 2013-003207 BERÄKNING AV INFLUENSOMRÅDE MED HÄNSYN TILL FLYGBULLER Visby flygplats RAPPORT 2013-05-20 01.00

Läs mer

PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT. Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025

PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT. Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025 PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025 LFV Flygakustik RAPPORT LFV FA 2005-2079-03 2(16) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Bakgrund Ansökan lämnas in senast 31 december 2010 Två tidigare samrådsmöten med Sigtuna kommun Samrådsunderlag - synpunkter

Läs mer

Johannisbergs flygplats, Västerås Flygbullerutredning

Johannisbergs flygplats, Västerås Flygbullerutredning Handläggare Wigholm Pär Tel +4610-5058476 Mobil +46701-847476 Fax +46520-10395 Par.Wigholm@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-11-01 Uppdragsnr 559124 Sofie Andersson Rosell Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

MÄTNING AV FLYGBULLER KRING STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

MÄTNING AV FLYGBULLER KRING STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT Bilaga MKB5.10 Dokumentnummer D 2010-012538 MÄTNING AV FLYGBULLER KRING STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT Åren 2002-2009 RAPPORT 2010-08-27 01.00 D 2010-012538 2(12) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING DEL II -

TEKNISK BESKRIVNING DEL II - 2013-01-30 00.03 D 2012-007814 1(13) TEKNISK BESKRIVNING DEL II - Sökt flygvägssystem 2013-01-30 00.03 D 2012-007814 0(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TEKNISK BESKRIVNING DEL II... 1 1.1 TB del II, bilaga 1

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

RAPPORT. Landvetter flygplats - redovisning flygbuller Upprättad av: Bengt Simonsson

RAPPORT. Landvetter flygplats - redovisning flygbuller Upprättad av: Bengt Simonsson RAPPORT 2017-06-13 Upprättad av: Bengt Simonsson RAPPORT, utkast Kund Trafikverket Konsult WSP Akustik 121 88 Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan ANALYS 2013-01-18 01.90 1(12) ANALYS BANKAPACITET I denna rapport analyseras den teoretiska kapaciteten för huvudbana, rullbana 17/35, på Malmö Airport vid ett fullbyggt bansystem (taxibanor, snabbavfarter,

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport. Stockholms stad, Stockholms län

Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport. Stockholms stad, Stockholms län Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport Stockholms stad, Stockholms län Trafikverket Postadress: 172 90 Sundbyberg E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Utredning av höjdrestriktioner för Enköping, Knivsta och Håbo kommuner

Utredning av höjdrestriktioner för Enköping, Knivsta och Håbo kommuner Utredning av höjdrestriktioner för Enköping, Knivsta och Håbo kommuner LFV har utrett vilka höjdrestriktioner som idag gäller för de tre kommunerna. OBS! Påpekas bör att denna utredning endast är vägledande

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

BESKRIVNING AV ARBETSGÅNG VID KONSTRUKTION AV SÖKT TRAFIKFALL ALTERNATIV 1B

BESKRIVNING AV ARBETSGÅNG VID KONSTRUKTION AV SÖKT TRAFIKFALL ALTERNATIV 1B Bilaga MKB5.4 Dokumentnummer D-LFV 2009-055957 BESKRIVNING AV ARBETSGÅNG VID KONSTRUKTION AV SÖKT TRAFIKFALL ALTERNATIV 1B RAPPORT 2009-11-05 00.01 D-LFV 2009-055957 2(11) Revisionsförteckning Rev Datum

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Mora Heliport\Rapporter\Mora Heliport-rapporttext 2012-03-30.doc AKUSTIK HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT Uppdragsnr: 10176712-R04 1 (10) BROMMA STOCKHOLM AIRPORT C:\Users\sebs10628\Documents\R04 Bromma Markbuller beräkningar för utfall 2013 2014-03-26.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 BROMMA STOCKHOLM

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö anför följande.

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö anför följande. PM 2012: RI+VI (Dnr 303-1633/2011) Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1, samt vattenverksamhet Yttrande till Nacka tingsrätt,

Läs mer

FLYGBULLERMÄTNING ÅR 2010

FLYGBULLERMÄTNING ÅR 2010 Bilaga MKB5.11 Dokumentnummer D 2011-000956 FLYGBULLERMÄTNING ÅR 2010 Stockholm Arlanda Airport RAPPORT 2010-10-15 01.00 D 2011-000956 2(27) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Beställare: Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Beställarens representant: Martin Svensson Konsult: Uppdragsledare mm Handläggare

Läs mer

Redovisning flygbuller

Redovisning flygbuller Redovisning flygbuller Del 3 Del 4 Bullerexponering och hälsokonsekvenser Bullerreducerande åtgärder 1 Allmänt om hälsoeffekter MKB med bilagor utgår från aktuella miljömedicinska studier. Upplevd störning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Stockholm Arlanda Airport Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Miljökonsekvensbeskrivning Kalmar den 20 april 2011 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Sammanfattning 0 Sammanfattning och innehåll.doc

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING (TB) DEL I, BILAGA 3 - FÖRLÄNGNING AV BANA 3

TEKNISK BESKRIVNING (TB) DEL I, BILAGA 3 - FÖRLÄNGNING AV BANA 3 Dokumentnummer D 2011-005126 TEKNISK BESKRIVNING (TB) DEL I, BILAGA 3 - FÖRLÄNGNING AV BANA 3 Utredning inom Projekt Nytt Miljötillstånd för Arlanda RAPPORT 2011-04-15 01.00 D 2011-005126 2(13) Revisionsförteckning

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000 www.sunne.se

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering

Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering Bilaga MKB5.8 Alternativ 3b, bullernivåer och bullerexponering Flygbullernivå FBN EU Flygbullernivåer FBN EU över 55 och 60 db(a) för alternativ 3b. I kartan nedan, figur MKB5.8.1 redovisas de områden

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun 2014-09-09 Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 652 21 Karlstad Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi återkommer

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03. Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR UTKAST 2009-06-03 Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE

Läs mer

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun Planerade bostadshus 2015-09-09 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bullerutredning Kolpenäs Södra SÖDERTÄLJE KOMMUN BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Bullerutredning Kolpenäs Södra UPPDRAGSNUMMER 1151086000 BULLERUTREDNING DEL AV KOLPENÄS 1:1 OCH SÖDRA 1:2, SÖDERTÄLJE SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ INFRASTRUKTUR JOHANNA THORÉN

Läs mer

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE MOT BULLER I NORRA

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLSTORPS INDUSTRIOMRÅDE

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLSTORPS INDUSTRIOMRÅDE Rapport 15-026-1a 2015-02-16 6 sidor, 6 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl HALMSTAD KOMMUN 10-20 Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl UPPDRAGSNR 23377006001 1 (9) -14 Sweco Stortorget 8 SE-702 11 Örebro, Sverige Telefon Fax +46 (0)19 161045 www.sweco.se Sweco Civil

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken D 2010-011374 Miljötillstånd Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken Miljötillstånd söks hos miljödomstolen Villkor

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD] SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER 3314511000 BERÄKNING AV TRAFIKBULLER 2016-11-08 SARA BERGVIN Akustik - Rikard Sjöholm Sammanfattning En ny detaljplan tas fram

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING RAPPORT FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING 2013-06-11 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 225602, Trafikutredning till FÖP Moheda Kompletterande bullerbedömning Slutrapport Datum: 2013-06-11 Medverkande

Läs mer