Förvaltningsrättens i Göteborg mål nr mellan ACR Aviation Capacity Resources AB./. Cityflygplatsen i Göteborg AB

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsrättens i Göteborg mål nr 13312-11 mellan ACR Aviation Capacity Resources AB./. Cityflygplatsen i Göteborg AB"

Transkript

1 KKV1030, v1.2, YTTRANDE Dnr 25/ (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box Göteborg Förvaltningsrättens i Göteborg mål nr mellan ACR Aviation Capacity Resources AB./. Cityflygplatsen i Göteborg AB Förvaltningsrätten i Göteborg har anmodat Konkurrensverket att avge yttrande i ovan rubricerade mål. Yttrandet ska avse frågan om Cityflygplatsen i Göteborg AB (Cityflygplatsen) är ett bolag som omfattas av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och om bolagets anskaffning av flygtrafiktjänster m.m. enligt i målet ingiven offert utgör sådan verksamhet som omfattas av LUF. Domstolen har vidare angett att yttrandet kan avse andra frågor som Konkurrensverket finner relevanta i målet. Mot bakgrund av detta får Konkurrensverket anföra följande. Bakgrund 1. Cityflygplatsen ägs av Göteborgs kommun (40 %), Swedavia AB (20 %) och AB Volvo (40 %). Swedavia AB är ett av svenska staten helägt bolag. 2. Cityflygplatsen skickade den 12 september 2011 ut offertförfrågan till ett antal leverantörer. Offertförfrågan avsåg flygtrafiktjänster, vilket innefattar bl.a. flygtrafikledning. Beslut avseende leverantör meddelades den 28 oktober Någon annonsering i enlighet med reglerna i LUF skedde inte. Inte heller i övrigt har Cityflygplatsen vid val av leverantör tillämpat reglerna i LUF. 3. En av de tillfrågade leverantörerna som inte erhöll avtalet har ansökt om överprövning till Förvaltningsrätten i Göteborg och därvid anfört att Cityflygplatsen är en upphandlande enhet som bedriver sådan verksamhet som omfattas av LUF och att avtalet därför rätteligen skulle ha upphandlats i enlighet med detta regelverk. Som grund för att Cityflygplatsen är en upphandlande enhet har leverantören anfört att Cityflygplatsen står under bestämmande inflytande av upphandlande myndighet, att Cityflygplatsen bedriver Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 25/ (7) sin verksamhet med stöd av ett särskilt tillstånd samt att Cityflygplatsen är ett offentligt styrt organ. 4. Cityflygplatsen har bestridit leverantörens påstående och anfört att verksamheten visserligen är sådan att den omfattas av LUF, men att Cityflygplatsen inte på någon av de anförda grunderna är ett bolag som omfattas av regelverket. Rättsläget Relevant verksamhet enligt LUF 5. För att avgöra vilken lagstiftning som ska tillämpas ska en bedömning göras av för vilken verksamhet den upphandlade tjänsten är avsedd. 1 EUdomstolen har fastslagit att en upphandlande enhet, i den mening som avses i direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet), är skyldig att tillämpa detta direktiv endast när enheten tilldelar kontrakt som har samband med de verksamheter som enheten bedriver inom en eller flera sektorer som avses med artiklarna 3-7 detta direktiv För svensk del innebär detta att för att en upphandlande enhet ska omfattas av LUF ska verksamhet bedrivas inom något av de områden som framgår av 1 kap LUF. 7. Enligt 1 kap p. LUF omfattas en verksamhet av lagen om den består av utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att ge tillgång till flygplatser, hamnar eller andra terminaler för transporter i luften eller till havs eller på inre vattenvägar. 8. Bestämmelsen i 1 kap p. LUF motsvaras av artikel 7 b) i försörjningsdirektivet och har utformats i överensstämmelse med detta direktiv. 3 Bestämmelsen i LUF ska enligt EU-domstolens praxis tolkas i enlighet med direktivet. 4 Upphandlande enhet bestämmande inflytande? 9. Enligt 2 kap st. 1 p. och 2 st. LUF avses med upphandlande enhet sådana företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över genom att direkt eller indirekt i förhållande till ett företag inneha mer än hälften av andelarna i företaget eller kontrollera majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i företagets styrelse eller liknande ledningsorgan. 1 Proposition 2006/07: 128 sid. 137 f, samt dom från Kammarrätten i Sundsvall, mål nr Se EU-domstolens mål nr C- 393/06, Ing. Aigner, p Proposition 2006/07:128, s Se EU-domstolens mål 14/83, von Colson, punkt 26 och C-106/89, Marleasing, punkt 8.

3 Dnr 25/ (7) 10. Regleringen i 2 kap. 20 LUF genomför artikel 2.1 i försörjningsdirektivet, vari anges en definition av offentligt företag. Härmed avses varje företag över vilket en upphandlande myndighet har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande till följd av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller gällande regler. Ett bestämmande inflytande över ett företag ska anses föreligga om en upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, äger större delen av det tecknade kapitalet, kontrollerar röstmajoriteten eller kan utse mer än hälften av medlemmar i ledningsorgan. På sätt som angivits ovan, ska även detta lagrum tolkas i enlighet med försörjningsdirektivet. Konkurrensverkets svar på förvaltningsrättens fråga Cityflygplatsens verksamhet 11. EU-domstolen har konstaterat att det klassiska direktivet har en allmän räckvidd, medan försörjningsdirektivets bestämmelser däremot inte omfattar alla ekonomiska verksamhetsområden, utan endast de områden som särskilt definierats. Det innebär enligt domstolen att bestämmelserna i försörjningsdirektivet ska tolkas restriktivt, så att de förfaranden som gäller där inte vidgas till andra tillämpningsområden. Det är endast de kontrakt som en upphandlande enhet tilldelar avseende, och för, utövandet av verksamheter som anges i försörjningsdirektivet, som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet. 5 Det måste därför fastställas för vilken verksamhet ett kontrakt avses när man ska bedöma huruvida LUF är tillämplig. 12. Vilken verksamhet som omfattas av 1 kap st. LUF och den däri angivna beskrivningen av flygplatsverksamhet är inte närmare specificerat. EUdomstolen förefaller ha gjort en relativt bred tolkning av vilka delar som kan anses tillhöra flygplatsverksamheten såsom den beskrivs i nämnda lagrum. I en dom, som gällde tillämpningen av tidigare direktiv 6, uttalar domstolen bl.a. att en flygplatsverksamhet kräver viss annan infrastruktur och service som inte är direkt hänförlig till transporter i luften, men som ändå är nödvändiga för verksamhetens bedrivande. Enligt domstolen skulle även dessa aktiviteter räknas till flygplatsverksamheten. 7 Begreppet i syfte att ge tillgång till bör således tolkas så att denna typ av verksamhet omfattar alla de entreprenader, varor och/eller tjänster som är nödvändiga för att kunna ge tillgång till en flygplats för transport i luften. 13. Det finns även annan verksamhet som inte är oundgängligen nödvändig för att kunna ge tillgång till en flygplats, såsom exempelvis butiker och hotell. Beträffande dessa typer av kringverksamheter kan diskuteras var gränsen för lagens omfattning går, då de i många fall behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett välfungerande sätt. 5 Se EU-domstolens mål C-393/06, Ing. Aigner, pp Direktiv 90/531/EEG. 7 Se EU-domstolens mål C-247/89, Lisbon Airport, pp

4 Dnr 25/ (7) 14. De flygtrafiktjänster som är aktuella i förevarande mål är dock av sådan art att de är absolut nödvändiga för bedrivande av flygplatsverksamhet, varför det saknas anledning att närmare utreda var gränserna går för denna bedömning. Enligt Konkurrensverkets mening utgör därför de aktuella tjänsterna sådan verksamhet som omfattas av 1 kap p. LUF. Cityflygplatsens upphandlingsrättsliga status 15. Som redovisats ovan framgår av 2 kap. 20 LUF att med upphandlande enhet avses ett företag över vilket en upphandlande myndighet har ett bestämmande inflytande. Ett sådant inflytande anses föreligga om en upphandlande myndighet direkt eller indirekt innehar mer än hälften av t.ex. aktierna i ett bolag eller utser mer än hälften av styrelseledamöterna. 16. Cityflygplatsens aktier innehas som nämnts ovan till 40 % av Göteborgs kommun och 20 % av Swedavia AB. Tillsammans innehar de således 60 % av aktierna och rösterna. De utser även enligt parternas konsortialavtal tillsammans mer än hälften av styrelseledamöterna, 4 av 6 ledamöter. 17. Frågorna som uppkommit är om dessa förhållanden innebär att Cityflygplatsen står under ett indirekt bestämmande inflytande av en upphandlande myndighet samt om ett sådant bestämmande inflytande kan utövas gemensamt av flera upphandlande myndigheter. 18. Innebörden av begreppet indirekt bestämmande inflytande ska tolkas mot bakgrund av den reglering i aktiebolagslagen (2005:551, ABL) som behandlar frågan när en koncern föreligger, 1 kap Av förarbetena framgår att en koncern ska anses omfatta inte bara moderbolag och dotterföretag utan även dotterföretags dotterföretag. 9 Detta innebär att om ett moderbolag A har ett dotterföretag B som i sin tur kontrollerar mer än hälften av rösterna i ett annat företag C, innebär detta att även C är dotterföretag till A, genom det indirekta inflytandet. Ett bestämmande inflytande kan således aktiebolagsrättsligt föreligga indirekt. Genom hänvisningen till ABL i förarbetena till LUF ska begreppet indirekt bestämmande inflytande tolkas på motsvarande sätt 19. För att anses ha ett bestämmande inflytande enligt 2 kap. 20 LUF krävs endast att något av de tre rekvisiten avseende aktieinnehav, utseende av ledamöter till ledningsorgan eller kontroll av röstmajoriteten är uppfyllt. Något krav på att en aktieägare faktiskt utövar något inflytande över den löpande verksamheten utöver detta, föreligger inte. 8 Proposition 2006/07:128, s Proposition 1995/96:10, s. 106 och 113. Förarbetsuttalandet avser 1 kap. 5 ABL, vilken överensstämmer i innehåll med 1 kap. 11 ABL.

5 Dnr 25/ (7) 20. Swedavia AB ägs till 100 % av svenska staten, varför svenska staten indirekt äger 20 % av aktierna i Cityflygplatsen. Majoriteten av aktierna i Cityflygplatsen ägs således av upphandlande myndigheter, d.v.s. direkt genom Göteborgs kommun och indirekt genom svenska staten. Frågan om huruvida Swedavia AB är en upphandlande myndighet kommer Konkurrensverket inte att ta ställning till inom ramen för detta yttrande. 21. I 2 kap. 20 LUF anges att ett bestämmande inflytande föreligger om en upphandlande myndighet uppfyller kraven på aktieinnehav etc. Fråga uppkommer då om detta innebär att ett bestämmande inflytande förutsätter att det endast är en ensam upphandlande myndighet som kan utöva detta inflytande i kraft av exempelvis ett enskilt majoritetsinnehav av aktier och att ett sådant inflytande inte kan föreligga genom ett gemensamt majoritetsaktieinnehav. 22. Vid en genomgång av tidigare förarbetsuttalanden från införandet av såväl den tidigare lagen (1992:1528) lag om offentlig upphandling (ÄLOU) och LUF anges att den svenska regleringen motsvarar korresponderande direktivbestämmelse. I ÄLOU reglerades frågan om offentliga företag under bestämmande inflytande i 4 kap. 1 2 st. 1 p., som enligt propositionen motsvarades av artikel 1.2 i det tidigare försörjningsdirektivet 90/531/EEG, av vilket framgår att bestämmande inflytande kunde utövas av public authorities, d.v.s. flera upphandlande myndigheter. 10 Direktivet 90/531/EEG har aldrig översatts till svenska, varför det saknas en svensk språkversion. 23. I det försörjningsdirektiv (93/38/EEG), som infördes efter 90/531/EEG anges att ett bestämmande inflytande kan utövas av de offentliga myndigheterna. 11 I anledning av direktiv 93/38/EEG genomfördes vissa ändringar i den svenska lagen för att begreppet upphandlande enhet skulle överensstämma med lydelsen i direktivet Vid införande av nuvarande LUF sades i propositionen att 2 kap st. motsvarades av 4 kap. 1 2 st. 1 p. ÄLOU samt 2.1 b) i det nuvarande försörjningsdirektivet Den nu gällande svenska lagtexten motsvarar visserligen skrivningen i den svenska versionen av försörjningsdirektivet som (till skillnad från den svenska versionen av det föregående direktivet) anger en upphandlande myndighet. I flera andra språkversioner (bl.a. den engelska, franska, spanska och italienska versionen) anges emellertid att ett bestämmande infly- 10 Proposition 1992/93:88, s Direktiv 93/38/EEG artikel 1.2. Det kan noteras att begreppet anges i plural även i andra språkversioner av denna artikel. 12 Proposition 1996/97:153, s Proposition 2006/07:128, s. 475.

6 Dnr 25/ (7) tande ska föreligga för det fall upphandlande myndigheter (plural) uppfyller någon av dessa förutsättningar. EU-domstolen har i ett flertal fall uttalat att en formulering av en bestämmelse i en av språkversionerna inte ensam kan läggas till grund för tolkning av den bestämmelsen eller tillmätas större betydelse än övriga versioner. Det skulle strida mot kravet på enhetlig tilllämpning av unionsrätten. I händelse av skillnader mellan språkversionerna, ska bestämmelsen i fråga tolkas mot bakgrund av den allmänna systematiken och syftet med de föreskrifter i vilket den ingår EU-domstolen har vidare vid upprepade tillfällen fastställt att för att kunna säkerställa att man kan uppnå syftena med direktiven måste begrepp som staten eller upphandlande myndighet däri inbegripet begreppet organ som lyder under offentlig rätt (i svensk rätt offentligt styrt organ) tolkas funktionellt och ges stor räckvidd. 15 Domstolen har vidare beträffande tolkning angett att begrepp ska tolkas med hänsyn till det sammanhang som den artikel där det återfinns ingår i och till syftet med direktivet Huvudsyftet med de unionsrättsliga bestämmelserna om förfarandena vid offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna är fri rörlighet för varor och tjänster och att området öppnas upp för icke snedvriden konkurrens i alla medlemsstater. 17 Bestämmelserna syftar vidare till att undanröja hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster och att skydda ekonomiska aktörers intressen vilka är etablerade i en medlemsstat och som önskar erbjuda varor eller tjänster åt de upphandlande myndigheterna i en annan medlemsstat. Därigenom ska bl.a. risken för att upphandlande myndigheter och enheter låter sig styras av andra hänsyn än ekonomiska undanröjas Tolkningen av om Cityflygplatsen är en upphandlande enhet på grund av att den står under gemensamt direkt och indirekt bestämmande inflytande av flera upphandlande myndigheter ska ske mot bakgrund av vad som redovisats ovan avseende EU-domstolens uttalanden. Bedömningen ska därmed ske mot bakgrund av den allmänna systematiken och syftet med de föreskrifter i vilket de ingår. 29. För det fall den aktuella bestämmelsen skulle tolkas så att ett bestämmande inflytande måste utövas av enbart en upphandlande myndighet för att det 14 Se bl.a. EU-domstolens mål C-451/08, Helmut Müller, p. 38 och C-1/02, Borgmann, p Se bl.a. EU-domstolens mål 31/87, Beentjes, p , C-237/99, Kommissionen mot Frankrike, p. 43, C- 214/00, Kommissionen mot Spanien, pp. 51 och 53, C-373/00, Adolf Truley, p. 43, samt C-283/00, SIEPSA, p Se EU-domstolens mål 31/87, Beentjes, p , C-373/00, Adolf Truley, p Se bl.a. EU-domstolens mål C-26/03 Stadt Halle, punkt Se bl.a. EU-domstolens mål C-360/96 BFI Holding, punkt 41-43, C-380/98 University of Cambridge, punkt samt C-285/99 och C-286/99 Lombardi och Mantovani, punkt

7 Dnr 25/ (7) kontrollerade företaget skulle anses omfattas av LUF, är risken stor att en sådan reglering inte skulle uppnå upphandlingsreglernas syfte. Genom relativt enkla åtgärder skulle reglerna kunna kringgås med följd att upphandlingsskyldighet inte skulle föreligga. Genom att exempelvis dela ägandet lika mellan två kommuner skulle upphandlande myndigheter kunna undgå upphandlingsskyldighet. En sådan tolkning av bestämmelsen skulle riskera att förhindra direktivens ändamålsenliga verkan. 19 Slutsats 30. Konkurrensverket bedömer att de aktuella tjänsterna utgör sådan verksamhet som omfattas av 1 kap p. LUF. Vidare är det Konkurrensverkets bedömning att Cityflygplatsen är ett företag som står under bestämmande inflytande av upphandlande myndighet, direkt under Göteborgs kommun och indirekt av staten genom dess helägda bolag Swedavia AB. Cityflygplatsen ska således tillämpa LUF vid upphandlingar som rör den i målet aktuella verksamheten. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit upphandlingssakkunnig Malin de Jounge. Dan Sjöblom Malin de Jounge 19 Se EU-domstolens C-360/96 BFI Holding, punkt 34.

Kriminalvården./. TeliaSonera Sverige AB angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Kriminalvården./. TeliaSonera Sverige AB angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV2000, v1.2, 2011-02-05 YTTRANDE 2014-02-12 Dnr 9/2014 1 (7) Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Mål nr 1871-13 Kriminalvården./. TeliaSonera Sverige AB angående överprövning enligt lagen

Läs mer

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2011-11-02 Dnr 35/2011 1 (6) Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2015-06-24 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./. Jordbruksverket

Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./. Jordbruksverket Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2013-03-15 Dnr 112/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Jönköping Box 2201 550 02 Jönköping Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 20 november 2018 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Stockholms kommun Ombud: Jurist Lars Mattsson Stockholms kommun Box

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-08-30 Dnr 484/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Alvesta kommun köp från eget bolag

Alvesta kommun köp från eget bolag KKV1046, v1.1, 2016-04-04 2016-12-07 Dnr 322/2015 1 (5) Alvesta kommun 342 80 Alvesta Alvesta kommun köp från eget bolag Konkurrensverkets beslut Alvesta kommun har inte rätt att direkttilldela avtal till

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom underlåtenhet att tillämpa det gällande upphandlingsrättsliga regelverket.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom underlåtenhet att tillämpa det gällande upphandlingsrättsliga regelverket. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 12-016 PM 2 2012-03-29 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom underlåtenhet att tillämpa det gällande upphandlingsrättsliga regelverket. Ett huvudsakligen

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

En leverantör har rätt att få en upphandling överprövad endast om denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen.

En leverantör har rätt att få en upphandling överprövad endast om denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen. HFD 2017 ref. 62 En leverantör har rätt att få en upphandling överprövad endast om denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen. 16 kap. 4 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2019-04-25 Dnr 308/2019 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Huge Bostäder AB, 556149-8121, Box 1144,

Läs mer

SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen. HFD 2019 ref. 31 SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen. 1 kap. 8 lagen (2007:1092) om upphandling inom

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun KKV1000, v1.1, 2010-03-01 BESLUT 2010-03-03 Dnr 456/2009 1 (7) Söderköpings kommun 614 80 Söderköping Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun Beslut Söderköpings

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-08-30 Dnr 482/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-08-30 Dnr 485/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 juni 2019 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART SJ AB, 556196-1599 Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell och jur.kand. AA Advokatfirman

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 86/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet

Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 582/2010 1 (5) Sundsvall Arena AB Box 717 851 21 Sundsvall Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet Beslut Sundsvall Arena AB har brutit mot upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Kalmar kommuns upphandlingspolicy

Kalmar kommuns upphandlingspolicy KKV1015, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2013-03-06 Dnr 72/2012 1 (6) Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Kalmar kommuns upphandlingspolicy Beslut Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) 2017-10-12 Dnr 370/2017 1 (5) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) U2017/02532/GV Sammanfattning Konkurrensverket avgränsar sitt

Läs mer

Mönsterås kommuns köp av olika tjänster

Mönsterås kommuns köp av olika tjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 280/2013 1 (5) Mönsterås kommun Box 54 383 22 Mönsterås Mönsterås kommuns köp av olika tjänster Konkurrensverkets beslut Mönsterås kommun har brutit mot

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Abbott Scandinavia AB./. Stockholms läns landsting angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Abbott Scandinavia AB./. Stockholms läns landsting angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1030, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-10-10 Dnr 522/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Mål nr 18563-12 Abbott Scandinavia AB./. Stockholms läns landsting angående överprövning

Läs mer

Net at Once Sweden AB./. Bräcke kommun angående överprövning av avtals giltighet

Net at Once Sweden AB./. Bräcke kommun angående överprövning av avtals giltighet KKV1040, v1.3, 2012-09-20 YTTRANDE 2014-06-12 Dnr 348/2014 1 (10) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Mål nr 425-14 Net at Once Sweden AB./. Bräcke kommun angående överprövning av avtals

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 10 november 2017 KLAGANDE Net at Once Sweden AB, 556506-3491 Ombud: Chefjurist Pär Cronhult och jurist Viktor Robertson Box 5625 114 86

Läs mer

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-21 Dnr 48/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm

Läs mer

EG-domstolen har i visst fall funnit att kommuner gemensamt kan utöva ett bestämmande inflytande över ett interkommunalt aktiebolag.

EG-domstolen har i visst fall funnit att kommuner gemensamt kan utöva ett bestämmande inflytande över ett interkommunalt aktiebolag. KKV1000, v1.1, 2009-04-05 REFERAT 2009-09-21 1 (5) EG-domstolens dom den 10 september 2009 i mål C-573/07 (Ponte Nossa) EG-domstolen har i visst fall funnit att kommuner gemensamt kan utöva ett bestämmande

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

2 kap. 19 och 17 kap. 1, 4 och 5 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

2 kap. 19 och 17 kap. 1, 4 och 5 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling HFD 2018 ref. 67 Vid bedömningen av storleken på den upphandlingsskadeavgift som ska betalas på grund av att en kommunal nämnd har genomfört en otillåten direktupphandling har det inte ansetts vara en

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 17 maj 2013 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 330/2013 1 (6) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster KKV1046, v1.1, 2016-04-04 BESLUT 2016-06-23 Dnr 295/2016 1 (8) Kalmar Vatten AB Box 817 391 28 Kalmar Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster Konkurrensverkets beslut Kalmar

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Innovationsupphandling, SOU 2010:56

Remissyttrande avseende betänkandet Innovationsupphandling, SOU 2010:56 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2010-12-06 Dnr 516/2010 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Innovationsupphandling, SOU 2010:56 Sammanfattning

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Mål nr Sundsvalls kommun./. Eurofins Testing Sweden AB. Bakgrund

Mål nr Sundsvalls kommun./. Eurofins Testing Sweden AB. Bakgrund KKV1040, v1.4, 2015-03-30 YTTRANDE 2015-05-22 Dnr 302/2015 1 (7) Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Mål nr 6309-14 Sundsvalls kommun./. Eurofins Testing Sweden AB Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2040, v1.1, 2010-10-25 2012-03-14 Dnr 146/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Kils

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-12-20 Dnr 705/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms läns landsting, 105 73 Stockholm

Läs mer

Svedala kommuns övertagande av ramavtal för leverans av Mac-produkter

Svedala kommuns övertagande av ramavtal för leverans av Mac-produkter KKV1015, v1.1, 2010-03-04 BESLUT 2010-03-11 Dnr 425/2009 1 (8) Svedala kommun 233 80 Svedala Svedala kommuns övertagande av ramavtal för leverans av Mac-produkter Beslut Svedala kommun har brutit mot 5

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1038, v1.3, 2012-09-20 2013-04-23 Dnr 253/2013 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Trollhättans

Läs mer

Nya regler för ramavtal. Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö

Nya regler för ramavtal. Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö Nya regler för ramavtal Advokat Ulf Yxklinten 17 februari 2016 i Malmö Tiden efter den18 april 2016 Från och med den 19 april 2016 kommer: de svenska förvaltningsdomstolarna att vara skyldiga att tolka

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ÖVERKLAGANDE 2012-10-16 Dnr 435/2011 1 (11) Inges till Kammarrätten i Jönköping Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-05-09 Dnr 195/2011 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Ds 2011:6 Sammanfattning

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2019-05-23 Dnr 363/2019 1 (7) Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2018-08-30 Dnr 483/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Bakgrund. Konkurrensverket får anföra följande.

Bakgrund. Konkurrensverket får anföra följande. KKV1040, v1.3, 2012-09-20 YTTRANDE 2014-03-26 Dnr 175/2014 1 (16) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Apoteket AB./. Västra Götalandsregionen och Apotekstjänst Sverige AB angående överprövning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 21 december 2017 KLAGANDE 1. Edsjö Arkitektkontor Bostadslaget AB, 556373-5439 2. AA 3. BB Ombud för samtliga: chefsjurist Pär Cronhult

Läs mer

Krav på djurskydd en kommentar från Konkurrensverket. 1 Inledning

Krav på djurskydd en kommentar från Konkurrensverket. 1 Inledning KKV2000, v1.1, 2009-04-05 PM 2010-01-15 Dnr 575/2009 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Krav på djurskydd en kommentar från Konkurrensverket Frågor om att ta hänsyn till djurskydd och att framhäva

Läs mer

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader KKV1025, v1.8, 2015-01-09 BESLUT 2015-09-11 Dnr 818/2014 1 (5) Swedavia AB 190 45 Stockholm Arlanda Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

i) Konkurrensverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

i) Konkurrensverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. KKV1036, v1.0, 2013-01-18 KOMPLETTERANDE ÖVERKLAGANDE 2015-08-27 Dnr 330/2013 1 (6) Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Mål nr 4575-15, enhet 1 Konkurrensverket./. Statens servicecenter

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:34 Diarienr: 08/1933 Handläggare: Avdelning: Ulf Palm Datum: 2008-05-09 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Kommuner Landsting/regioner Kommunala företag Kommundirektörer Landstingsdirektörer

Läs mer

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning :

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning : KKV1030, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-30 Dnr 285/2012 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Mål nr 1857-12 Toshiba TEC Nordic AB./. SKL Kommentus Inköpscentral AB angående överprövning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 KLAGANDE Göteborg Stad Upphandlings AB Ombud: Advokat Ola Wiklund Wistrand Advokatbyrå KB Box 7543 103 93 Stockholm MOTPARTER 1. Agera

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2012-03-07 Dnr 93/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Luleå Box 849 971 26 LULEÅ Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Kriminalvården avtal gällande organisationskonsulttjänster

Kriminalvården avtal gällande organisationskonsulttjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 690/2013 1 (5) Kriminalvården 601 80 Norrköping Kriminalvården avtal gällande organisationskonsulttjänster Utkast till beslut Kriminalvården har brutit mot

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 juli 2017 KLAGANDE Örebro kommun Box 30070 701 35 Örebro MOTPART Snick-Snack AB, 556627-5276 c/o Åkesson & Curry AB Kammakargatan 22 111

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

{ONKURRENSVERKE 1IP Swedish Competition Authority

{ONKURRENSVERKE 1IP Swedish Competition Authority 0 {ONKURRENSVERKE 1IP Swedish Competition Authority 2016-02-04 Dnr 740/2014 1 (8) Enligt sändlista Stiftelsen Svenska Mässan, Svenska Mässan och Möten AB och Gothia Towers AB:s anlitande av vaktbolag Konkurrensverkets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Akademiska Hus AB, 556459-9156 Ombud: Advokat Helena Rosén Andersson och advokat Emanuel Wallin Advokatfirman Lindahl

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

48 a kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2018 följande dom (mål nr ).

48 a kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2018 följande dom (mål nr ). HFD 2018 ref. 62 Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag har inte ansetts utgöra ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om

Läs mer

Bilaga. Sammanfattning

Bilaga. Sammanfattning Bilaga Sammanfattning Europaparlamentet och rådet antog i juli 2009 direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande

Läs mer

Från EU-direktiv till svensk lag. Malmö den 17 februari 2016 Chefsjurist Anders Asplund

Från EU-direktiv till svensk lag. Malmö den 17 februari 2016 Chefsjurist Anders Asplund Från EU-direktiv till svensk lag Malmö den 17 februari 2016 Chefsjurist Anders Asplund Innehåll Upphandling en del av EU-rätten De nya direktiven Den svenska lagstiftningsprocessen Vilka konsekvenser får

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Kammarrättens i Stockholm mål nr 143-10, AB Stokab./. Advokatfirman Öberg & Associés

Kammarrättens i Stockholm mål nr 143-10, AB Stokab./. Advokatfirman Öberg & Associés KKV2008, v1.1, 2009-04-05 YTTRANDE 2010-03-23 Dnr 153/2010 1 (9) Kammarrätten i Stockholm Avdelning 3 Box 2302 103 17 Stockholm Kammarrättens i Stockholm mål nr 143-10, AB Stokab./. Advokatfirman Öberg

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) HFD 2015 ref 34 En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket

Läs mer

Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-01-22 Dnr 776/2013 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling S2013/9124/RU Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer