Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för människor som har njursvikt, dialyserar eller är njurtransplanterade. Som medlemmar välkomnas också anhöriga, vårdpersonal och andra som vill verka i enlighet med förbundets syfte som kan sammanfattas i följande punkter: att främja och tillvarata de njursviktiga, dialyserande och njurtransplanterades intresse beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet att företräda de njursviktiga, dialyserande och njurtransplanterades intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer att sprida upplysning och förståelse för de njursviktiga, dialyserande och njurtransplanterades problem och i övrigt verka för dessa gruppers sak. NjSG:s verksamhetsområde är Stockholms och Gotlands län. Tillsammans med de övriga 13 regionala förbunden i landet bildas riksorganisationen Njurförbundet. Medlemmar Vid årets slut hade regionförbundet 737 betalande medlemmar och föregående år var antalet 717. Under de senaste åren har antalet varit relativt stabilt även om det finns en stor rörlighet inom medlemskåren. Nettoförändringarna under 2014 var följande: nya medlemmar 76, avlidna 17 och antalet som lämnat föreningen av andra orsaker var 39. På Gotland finns för närvarande 29 medlemmar. Styrelsen och dess arbetsformer Regionförbundets styrelse har från årsmötet i mars 2014 bestått av: Björn Nilson, ordförande Nils Lindgren, v ordförande Kerstin Harnesk, kassör Mårten Landahl, ledamot, redaktör för NJURsVIKTIGT (avled aug -14) Britt-Marie Alm, ledamot Lars Rekke, ledamot Lars Erik Norman, ledamot Börje Harrvik, suppleant Mikael Isaksson, suppleant Styrelsen har under kalenderåret haft 10 ordinarie sammanträden och en tvådagarskonferens. Styrelsens suppleanter kallas till alla möten och deltar lika aktivt i regionförbundets verksamhet som

2 Sida 2 av 10 de ordinarie ledamöterna. Styrelsens ordförande och vice ordförande alternativt kassören kan besluta i brådskande frågor eller övrigt på delegation av styrelsen. Styrelsen har adjungerat Christina Engström-Mörnsjö som styrelsens sekreterare. Revisorer och valberedning Ordinarie revisorer är Jonathan Bexelius, Ernst&Young AB samt Lars Åke Pellborn. Suppleanter är Donald Eriksson och Monika Eriksson. Valberedningen består av Helena Dahlin (avled okt -14), sammankallande och Lars Ekholm och Britt- Louise Ahlenius som ledamöter. Regionförbundets kansli, administrativa rutiner Kansliet är inrymt i HSO:s lokaler på St. Göransgatan 84 där regionförbundet också disponerar möteslokaler. Regionförbundets kanslist, Christina Engström-Mörnsjö, är anställd på 80 % av heltid med uppgifter att svara för medlemskontakter och för de dagliga administrativa- och ekonomiska rutinerna. Christina har också en central roll vid planering och genomförande av regionförbundets olika medlemsaktiviteter. Medlemsmöten och medlemsinformation Regionförbundets årsmöte Regionförbundets årsmöte hölls den 27 mars på Essinge konferens. Efter mötet var det middag med mat och dryck samt föredrag av medlemmen Per Åke Zillén. Njurförbundet Regionförbundets revisor Lars Åke Pellborn och ordförande Björn Nilsson ingår i riksförbundsstyrelsen. Regionförbundet har genom sin ordförande Björn Nilsson deltagit i riksförbundets ordförandekonferenser vid de två tillfällen som dessa har arrangerats under Medlemstidningarna NJURsVIKTIGT och NJURFUNK Regionförbundets medlemstidning NJURsVIKTIGT har kommit ut med två nummer under första halvåret. Efter att tidningens redaktör Mårten Landahls plötsligt avled i augusti månad har tyvärr inte någon ny tidning därefter utgivits. Styrelsen söker en ny lösning om en eventuell vidare utgivning av tidningen. I september, inför det stundande valet, gav styrelsen istället ut en samlad information om de olika partiernas ställningstagande till fem konkreta frågor som styrelsen hade ställt. Alla medlemmar har fått Riksförbundets tidning, NJURFUNK, som utkommit med fyra nummer under året. Hemsida Hemsidan spelar en allt viktigare roll för att informera medlemmar och andra intresserade om regionförbundets verksamhet. Rutinerna för uppdatering av sådan information behöver dock justeras. Hemsidan sköts med hjälp av en extern resurs som regionförbundet anlitar. Regionförbundets hemsida nås enklast via riksförbundets hemsida (www.njurforbundet.se) där länkar till de olika regionförbunden finns samt även länkar till information och olika bloggar om njurfrågor.

3 Sida 3 av 10 Föreläsningar Regionförbundets föregående ordförande har föreläst om patientperspektivet på njursjukvården för sjuksköterskor under utbildning. Ordförande Björn Nilsson har föreläst om personliga erfarenheter om och kring transplantation m.m. för grupper av personer som önskar genomgå transplantation. Dessa föreläsningar har hållits vid 3 tillfällen under Barn, ungdom och föräldrar Regionförbundets medlemmar har tillgång till den verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som anordnas av Njurförbundet. Möten med HSO Njurförbundet ingår som en av medlemsföreningarna i HSO. Ordförande Björn Nilsson deltar i HSO s ordförandestämmor som representant för Njurförbundet Stockholm Gotland. Om samverkan och kontakter med sjukvården Möten med Njurklinikerna och Transplantationskliniken Regionförbundet har fortsatt att ca fyra gånger per år ha möten med ledningarna för njurklinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Vid träffarna erhålls tidigare information om planerande förändringar inom framförallt njursjukvården och möjliggör en dialog om vad som behöver förbättras/förändras. Regionförbundet har representerats av 2-4 styrelseledamöter vid dessa tillfällen. Regionförbundet deltar även i Transplantationsklinikens patientråd genom Ann-Margret Westman och Kerstin Harnesk. I detta patientråd (som träffas 2-3 gånger/år) ingår även representanter från andra transplantationsorganisationer. Kontakter med njurmottagningar och dialysenheter Styrelsens ledamöter deltar efter önskemål i klinikernas njurskolor som utbildar njursviktiga inför en kommande dialysbehandling eller transplantation. Styrelsen informerar där om regionförbundets verksamhet och egna patienterfarenheter. Styrelsen har påbörjat ett arbete med att försöka öka antalet nya medlemmar med ett mer synligt informationsmaterial om Njurförbundet på samtliga mottagningar. Flertalet dialyskliniker har egna patientråd även om mötesaktiviteten varierar starkt. Regionförbundet har under 2014 försökt att förbättra kontakten med deltagande medlemmar och deltar vid patientrådens möten när så önskas. Styrelsen har en gång per år bjudit in representanter från patientråden för diskussion om aktuella frågor och information från styrelsen. Det som ventilerades senast var patient/kvalitetsenkäter på mottagningarna, den framtida Njurplanen för Stockholms läns landsting och Svenskt njurregister. Inför den stundande julen besökte Britt-Marie A dialyserna vid Diaverum, Solna samt Aleris i Södertälje. Framtida njursjukvården i Stockholm - njurplanen Hälso- och sjukvårdsförvaltning inom Stockholms läns landsting har under en tid arbetat med en utredning om hur en framtida Njurplan ska utformas från och med Representanter från Njurförbundet Stockholm Gotland har vid några tillfällen träffat utredare på förvaltningen. Styrelsen har fått information om det fortskridande arbetet och fört en dialog om frågor om den framtida njursjukvården. Styrelsen har också ombetts komma in med skriftliga synpunkter. Styrelsen har i huvudsak framfört följande:

4 Sida 4 av 10 De frågor som styrelsen anser måste prioriteras av landstinget är det - preventiva arbetet - utbildning av allmänläkare om njursjukdom - patientutbildning och njurskolor - fler transplantationer - ökad satsning på intensivvårdsverksamheten - förbättra förutsättningarna för självdialyserande - ersättning för merkostnader för patienter även efter 65 år som startar med HD/PD-dialys hemma - fler dialysmottagningar i förorterna - patient-/kvalitetsenkäter kan förbättras - arbetet med Svenskt Njurregister kan utvecklas Styrelsen kommer att avlämna slutgiltiga synpunkter på njurplanen när den färdiga rapporten finns framtagen. Slutrapporten beräknas komma i början på år Gruppmöten för transplanterade Gruppmöten för transplanterade De mycket uppskattade gruppmötena för transplanterade och deras närstående har fortsatt under hela I vissa fall har en sammanslagning av några grupper skett. Möten har hållits 2 gånger på våren och 2 gånger på hösten. Britt-Marie Alm och Ann-Margret Westman har varit ansvariga för mötena. Övrig mötesverksamhet för utbildning, rehabilitering och sociala kontakter Mötesverksamhet för utbildning, rehabilitering och sociala kontakter I kronologisk ordning har föreningen härutöver under 2014 genomfört följande aktiviteter: - 30 mars konstrunda - guidad tur i Tunnelbanan april Njurkonferens i Göteborg - 20 maj besök på Millesgården augusti Friskvårdsdagar på Syninge konferens - 18 november besök hos konstnär Staffan Snidare - 26 november föreläsning om hälsa av prof. Maj-Lis Helenius - 6 december besök Steninge slott + julbord Djurby Gård Föreningen har subventionerat aktiviteterna för föreningens medlemmar. Nationella njurkonferensen i Göteborg april 2012 Den 4-5 april 2014 anordnade Njurföreningen i Västsverige den nionde nationella njurkonferensen i Göteborg. Från Njurförbundet Stockholm Gotlands styrelse deltog Björn N, Nils L, Kerstin H, Britt-Marie A och Christina Engström samt ytterligare 6 av våra medlemmar. Programmet liksom kringarrangemangen var som tidigare år mycket väl planerade och givande. I samband med konferensen fanns också tillfälle till diskussioner och avstämningar med övriga regionförbund i landet. Transplantationsjubileum 2014 var det 50 år sedan den första njurtransplantationen genomfördes i Sverige. 40 år sedan den första bukspottkörteltransplantationen och 30 sedan den första hjärt- och levertransplantationen. Med

5 Sida 5 av 10 anledning av detta arrangerade Svensk Transplantationsförening och Karolinska Institutet ett seminarium med efterföljande galamiddag. Från NjSG deltog flera personen vid evenemangen. Regionförbundets ekonomi Regionförbundets ekonomi är fortsatt i god balans. Verksamheten hade under 2014 ett underskott på ca 21,5 tkr och tillsammans med räntor från de finansiella tillgångarna redovisas ett mindre underskott på drygt 7 tkr. Regionförbundets egna kapital uppgick vid årsskiftet till tkr. Huvuddelen av föreningens kapital är i placerat på bank och obligationsfonder. I likhet med tidigare år kommer föreningens största intäkter från Stockholms läns landsting genom bidrag till dels personal- och lokalkostnader, dels bidrag till utbildning, rehabilitering och andra medlemsnära aktiviteter. Bidragen är avgörande för att verksamheten skall kunna bedrivas i nuvarande omfattning och för att deltagaravgifterna för föreningens olika aktiviteter skall kunna hållas på en för medlemmarna rimlig nivå. För detaljer hänvisas till resultat- och balansräkningen. Slutord Föreningsstyrelsens ambitioner vad gäller intressepolitik och medlemsaktiviteter har liksom tidigare år ofta legat över vad vi som förtroendevalda och det deltidsbemannade kansliet med nuvarande resurser orkat med. Styrelsen har dock försökt prioritera fortsatta regelbundna möten på ledningsnivå med Njurklinikerna vid Danderyd och Karolinska, samt Transplantationskliniken i Huddinge, deltagande i patientråd och referensgrupper samt gemensamma aktiviteter. Härutöver har styrelsen medverkat vid grupperna för transplanterade och närstående som fortsatt att träffats ett par gånger per grupp och år. Under år 2014 har antalet njurtransplantationer i landet ökat. Intressant att notera är att ökningen har varit extra påtaglig i vårt område, Stockholm. Faktiskt rekordnivåer, även om det totala antalet fortfarande inte täcker behovet. Styrelsen i NjSG har all anledning att bevaka frågan så att den fortsatt är prioriterad och att förbättringen inte bara var tillfällig. Utmaningarna för framtiden är flera. Under året förväntas regeringens tillsatta Donationsutredning redovisa sitt betänkande om eventuella lagstiftningsförändringar och behovet av justeringar inom vårdens organisation. Inriktningen är bland annat att möjliggöra att fler organ kan omhändertas för transplantation. Inom vår region förväntas också den nya njurplanen för Stockholms läns landsting läggas fram. Här är det viktigt att Njurförbundet nogsamt bevakar de njursjukas intressen och behovet av förbättringar. Ett annat viktigt område är att följa upp de olika partiernas löften och ställningstaganden som gjordes på de konkreta frågor som styrelsen ställde i samband med valet. Särskilt frågan om ersättning för merkostnader som uppstår för de patienter som genomför sin dialys hemma och är över 65 år. Styrelsen kommer också att arbeta vidare med frågan om informationen till medlemmarna. Vare sig detta kan ske genom en tidning, hemsida eller särskilda informationsblad.

6 Sida 6 av 10 RESULTATRÄKNING Not Verksamhetens intäkter Driftsbidrag SLL Medlemsavgifter Aktivitetsbidrag SLL Aktiviteter Gåvor, kondoleans Bingo, sponsorsintäkter Annonsintäkter Övriga intäkter Summa Verksamhetens kostnader Medlemsavgifter Aktiviteter Information (medlemsbladet mm) Stöd, representation Kansli Personal Styrelse Revision Övrigt Summa Resultat före finansiella investeringar Finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och räntor Resultat från finansiella investeringar Årets resultat

7 Sida 7 av 10 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Finansiella tillgångar värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbet kostn och upplupna int Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Ändamålsbestämda medel Fritt eget kapital Balanserat medel Årets resultat Summa eget kapitel Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostn och förutbet int Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Sida 8 av 10 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredoviningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänn råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter redovisas i den period de hänför sig till. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Inventarier 20% Fordringar Fordringar tillämpas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Finansiella tillgångar Värdepapper redovisas till lägsta värdet av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Värdering av portföljen sker kollektivt.

9 Sida 9 av 10 NOTER Personal Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män 0 0 Totalt 1 1 Löner och andra ersättningar: Styrelse Övriga kostnader styrelsen Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Sociala kostnader enligt lag och avtal Övriga personalkostnader Totala lönekostnader Finansiella tillgångar och värdepapper Resultat från övriga värdepapper Ränteintäkter Summa Värdepapper Anskaffningsvärde Marknadsvärde Avanza Zero Robur Obligation OBL Robur Realräntefond RRF Robur Sverige SVF Skagen Kon-Tiki Skagen Global Robur Penningmarknadsfond Carnegie Sverigefond Summa

10 Sida 10 av Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition fg års resultat Belopp vid årets utgång Ändamålsbestämda medel Reservfond Rekreationsfond Lönereserv Summa Vinstmedel Balanserat resultat Årets resultat Summa Totalt Eget kapital Stockholm den / 2015 Björn Nilsson Nils Lindgren Kerstin Harnesk Ordförande Britt-Marie Alm Lars Rekke Lars Erik Norman Börje Harrvik Vår revisionsberättelse har avgivits den / 2015 Jonathan Bexelius Lars Åke Pellborn

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen

Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen 2 Nr 2 2011 ex d n i s d r å v r Nju? t e d r ä d va Seeberger 25 maj! m l o h k c lys i Sto a i d r e t s e Sem Nya i Styrelsen Primärdvård fokus på Världsnjurdagen 2 NjSGs Kansli bemannas av Christina

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE

NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE 1 NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsen för Njurföreningen i Västsverige får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Medlemsantalet var vid årets slut

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer