Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

2 Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar i tre länder: Sverige, Norge och Danmark. Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom Serviceaffären, som omfattar verkstäder, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av bensin. Bra service ökar kundtillfredsställelsen, vilket är prioriterat för Bilia. Marginalerna på Serviceaffären är bättre än på Bilaffären. Serviceaffärens försäljning är dessutom stabilare över en konjunkturcykel. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade bilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. En god volymutveckling i Bilaffären stärker beståndet av bilar, vilket är en viktig faktor för Serviceaffärens tillväxt. Bilia säljer Volvos produkter inom personbilar, Renaults personbilar och lätta transportbilar på samtliga marknader. I Göteborgsområdet säljer Bilia även Fords personbilar och transportbilar. I Norge säljer Bilia även Land Rover och sedan februari 2005 även Ford vid en anläggning i Oslo. Innehåll i korthet 2 Affärsidé med fokus på service 4 VD har ordet Förvaltningsberättelse s 7 34, 70, Bilia-aktien 11 Koncernöversikt 14 Ständig kompetensutveckling 16 Systematiskt kvalitetsarbete 18 Aktivt miljöarbete 19 Effektiva IT-system 20 Personbilar 30 Micro 32 Bilia Fastigheter 34 Möjligheter och risker 70 Förslag till vinstdisposition 74 Styrelse och revisorer 76 Bolagsstyrning 77 Koncernledning Ekonomisk redovisning 36 Resultaträkningar 38 Kassaflödesanalyser 40 Balansräkningar 42 Förändring av eget kapital 43 IFRS ändrade redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och noter 71 Revisionsberättelse 72 Femårsöversikt Bilia publicerar följande ekonomisk information Rapport över första kvartalet, 29 april Rapport över första halvåret, 4 augusti Rapport över de tre första kvartalen, 27 oktober Rapport över helåret 2005, februari 2006 Ovanstående information kan beställas från Bilia AB (publ), Box 9003, Göteborg. Telefon , fax Informationen finns även tillgänglig på Bilias hemsida:

3 2004 i korthet (Jämfört med Nya Bilia 2003) Nettoomsättningen ökade till miljoner kronor (11 124) Rörelseresultatet ökade till 304 miljoner kronor (235) Årets resultat ökade till 207 miljoner kronor (164) Vinsten per aktie steg till 8:55 kronor (6:35) Förvärvet av Eneqvist Bil AB genomfördes Inledningen av 2005 Bilia börjar sälja Ford i Oslo Bilia säljer en fastighet i Mariestad med en reavinst på cirka 9 miljoner kronor Bilia börjar sälja KIA i Kista i norra Stockholm Koncernen Nya Bilia 1) Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,5 2,6 2,2 2,3 1,9 Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatter, Mkr Årets resultat, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 16,1 12,0 11,2 12,0 10,4 Avkastning på eget kapital, % 3) 16,7 2) 15,1 11,6 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 3) 0,30 2) 0,06 0,77 0,06 0,15 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % 32 2) Vinst per aktie, kr 3) 8:55 8:70 7:40 6:35 4:75 Eget kapital per aktie, kr 3) 50 2) Antal anställda 31 december ) Med Nya Bilia avses koncernen exklusive KFAB. 2) Beräknat exklusive emissionen av 37,7 miljoner förlagsaktier av serie C. 3) Beräknat med hänsyn till återköp av egna aktier, se sidan 9. 1

4 Affärsidé med fokus på service Vision Bilia ska bli branschens bästa servicebolag. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Finansiella mål Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå: en rörelsemarginal på minst 3 procent en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Bilia har därutöver som målsättning att växa med 5 10 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv. Målen är oförändrade jämfört med föregående år då dessa fastställdes utifrån Bilias nya verksamhetsinriktning och struktur. Strategier Bilias övergripande strategi är lönsam tillväxt. Lönsamheten kan förbättras genom ökad servicegrad, högre produktivitet och expansion. Bilia arbetar särskilt med aktiviteter som ska bidra till att ytterligare stärka koncernens resultatutveckling: ökad kundfokusering kostnadssänkande åtgärder utveckla begagnataffären ökad effektivitet i verkstäderna utveckla nya servicekoncept utnyttja stordriftsfördelar utveckla ledarskapet. Bilia strävar efter att skapa långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och aktieägare. Bilia ska kontinuerligt utveckla nya, attraktiva servicetjänster och använda ny teknik som skapar tillgänglighet, intresse och bekymmersfritt ägande. Bilias leverantörer ska uppleva företaget som den mest attraktiva partnern som skapar hög kundtillfredsställelse och stark position i marknaden mätt som marknadsandelar, image och lönsamhet. Bilia ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger samtliga medarbetare möjlighet att utvecklas. För sina aktieägare ska Bilia skapa värde genom god lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraftig direktavkastning. Bilia ska utnyttja storföretagets skalfördelar och ständigt söka nya lösningar för att distribution och service ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Bilia ska bedriva verksamhet i storstadsområden och regioner med stora bilbestånd. Koncernens hemmamarknad är Norden. Koncernen Avkastning på sysselsatt kapital, % Mål: minst 14 procent. 1) Beräknad exklusive förlagsaktier av serie C. Avkastning på eget kapital, % 1) Mål: minst 15 procent. Rörelsemarginal, % Mål: minst 3 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,1 procent och översteg därmed målet på minst 14 procent. Det förbättrade resultatet och ökad kapitalomsättningshastighet bidrog till ökningen. Avkastningen på eget kapital uppgick till 16,7 procent och översteg målet på minst 15 procent. Det förbättrade resultatet och minskat eget kapital efter återköp av aktier bidrog till ökningen. Rörelsemarginalen ökade till 2,5 procent, men nådde inte målet om minst 3 procent. Minskade kostnader och ökad effektivitet främst inom Serviceaffären bidrog till förbättringen. 2

5 Service är vårt jobb Bilias verksamhet börjar och slutar med kunderna. Vårt jobb handlar om service, oavsett var vi möter kunderna: i kundmottagningen, bilhallen, butiken eller verkstaden. Vi mäter hela tiden hur nöjda våra kunder är med vårt arbete, för vi vet att nöjda kunder kommer tillbaka till oss. 3

6 VD har ordet starkt resultat 2004 Den svenska totalmarknaden uppgick för fjärde året till drygt bilar. En stabil marknad är bra för Bilia, eftersom det blir enklare att styra verksamheten på bästa sätt. Personbilar Sverige redovisar ett rörelseresultat på 232 miljoner kronor, en förbättring med 15 miljoner kronor jämfört med I juni slutfördes förvärvet av Eneqvist Bil AB i Nacka. Vi har höga förväntningar på bolaget och det presterar vad vi räknade med. Eneqvist Bil AB blir en egen region inom Bilia Personbilar AB och stärker vår ställning i Stockholmsområdet. I Norge hade vi ett mycket bra år. Rörelseresultatet steg till 51 miljoner kronor, en ökning med 104 procent. Totalmarknaden växte med 29 procent och Volvos försäljning med över 50 procent. Avslutningen på året var mycket stark, eftersom många ville köpa bil före årsskiftet, då en momshöjning och en höjning av registreringsavgiften slog igenom. Norge är en betydelsefull marknad och vi investerar för att ytterligare stärka vår position. Från februari i år representerar vi Ford i Osloområdet och under inledningen av 2005 invigde vi nya anläggningar i Lilleström och Fornebu. Den senare är den första i Norge där vi säljer och servar Volvo, Renault och Ford i samma bilanläggning. I Sverige är vår anläggning i Kungälv först ut med att sälja och serva såväl Volvo och Renault som Ford. Den danska verksamheten uppvisar ett rörelseresultat på 2 miljoner kronor, jämfört med ett nollresultat i fjol. Totalmarknaden steg med 28 procent, men vi förmådde inte följa med. I Danmark har de höga skatterna på bilar tvingat leverantörerna till låga nettopriser och lönsamheten på bilförsäljningen är mycket låg. För närvarande pågår en intensiv debatt om skatterna och både allmänhetens inställning och EU-medlemskapet ökar trycket på förändringar och anpassning till omvärlden. Den danska Serviceaffären däremot utvecklades stabilt. Det är tillfredsställande mot bakgrund av att vi stängde en anläggning under året. Trots det tappade vi inte servicekunder, utan de följde med till våra övriga anläggningar. Under det sista kvartalet såg vi en resultatförbättring i Danmark. Fastighetsbolagets resultat följer plan och en ny värdering visar att övervärdet i beståndet uppgår till cirka 1miljard kronor. Under året genomfördes återköp av 10 procent av utestående aktier till en snittkurs på knappt 91 kronor per aktie. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen från 4:50 till 7:50 kronor per aktie och ber stämman om mandat att återköpa ytterligare 10 procent av utestående aktier. Ökad kundtillfredsställelse Det är också glädjande att mätningarna av kundtillfredsställelsen ger ett tydligt resultat kunderna blir allt mer nöjda med Bilia. Vi ser förbättringar inom både service och bilförsäljning, vilket tyder på att kunderna uppskattar Bilias satsning på att skapa största möjliga nytta för dem. Hela organisationen tänker kund och det är en bra bas för fortsatt förbättring. För vi tänker bli bättre. Under 2004 startades införandet av RACE Rutiner, Arbetsorganisation, Charm och Effektivitet en arbetsmetodik för alla med kundkontakt. Vi ser redan högre och stabilare kundtillfredsställelse på de anläggningar som använder metoden. Gemensamma arbetssätt och utbyte av idéer är viktiga inslag i vår strävan att bli branschens bästa servicebolag. Gruppundantaget skapar möjligheter Hösten 2003 avskaffade EU det tidigare gruppundantaget för bilbranschen. De nya reglerna ska öka konkurrensen och ge konsumenterna bättre priser på service och bilar. Detta sker genom att öppna upp en bransch som sedan lång tid varit hårt reglerad. Återförsäljarnas frihetsgrad ökar. De har nu rätt att ta in fler bilmärken i anläggningarna och kan även köpa andra återförsäljare inom samma varumärke, utan att biltillverkaren kan förhindra det. Dessutom tillåter de nya reglerna att återförsäljarna köper upp till 70 procent av reservdelarna från andra leverantörer än biltillverkarna. Hittills har strukturaffärerna varit få och enbart ett litet antal återförsäljare har tagit in nya märken. Mera betydande förändringar kommer med stor sannolik- 4

7 År 2004 var ett år med fortsatt fokus på att utveckla vår relation till kunderna, öka effektiviteten i verkstäderna och flytta fram vår position på servicemarknaden. Jag är även nöjd med resultatet på 281 miljoner kronor före skatter, vilket är 64 miljoner kronor bättre än föregående år, exklusive verksamheterna inom lastbilar och entreprenadmaskiner, som delades ut till aktieägarna vid halvårsskiftet

8 VD har ordet het efter den 1 oktober i år, då det blir fritt för återförsäljare, som Bilia, att etablera sig var som helst inom EU med de varumärken man representerar. Majoriteten av kunderna vill ha tillgång till flera varumärken i samma anläggning och en utveckling i den riktningen är oundviklig. Bilia är med sin storlek och kundfokus en attraktiv samarbetspartner för tillverkarna. Vi är bland annat intresserade av att utöka samarbetet med Fordkoncernen, som har tillgång till flera spännande bilmärken. På servicesidan räknar vi med hårdare konkurrens. För att möta den och bredda vår kundbas, marknadsför vi våra servicetjänster i ökad utsträckning till kunder med äldre bilar. Vid prisjämförelser med fristående verkstäder kommer Bilia väl ut och det är viktigt att, genom ett differentierat utbud, tvätta bort den högprisstämpel som Bilia har. Vi har inte höjt timpriserna de senaste åren och ändå lyckats förbättra resultaten, tack vare ett målmedvetet arbete med effektivitetshöjande åtgärder. När det gäller reservdelar ser vi möjligheter att använda alternativa kanaler och då utnyttja vår storlek för att förhandla fram lägre inköpspriser, till nytta för våra kunder. Vi förbereder våra data- och logistiksystem för att kunna hantera inköp från alternativa leverantörer. Sammantaget ser jag mycket positivt på de nya reglerna. Bilia har alla förutsättningar att leda utvecklingen och stärka sin position på en marknad i förändring. Segdragen tvist med KFAB Bilias tvist med AB Volvos nuvarande dotterbolag Kommersiella Fordon Europa AB (KFAB) har dragit ut på tiden. Tvisten, som rör storleken på det egna kapitalet i KFAB när bolaget delades ut till Bilias aktieägare på ordinarie bolagsstämma 2003 och aktieägarna sedermera bytte de mottagna aktierna i KFAB mot AB Volvos aktier i Bilia, är föremål för skiljeförfarande. Bilia menar att KFAB hade ett beskattat eget kapital på garanterade 375 miljoner kronor i utdelningsögonblicket och bestrider därför KFABs krav. Skiljedom beräknas föreligga under När det gäller den prissamverkan i Sydsverige som Konkurrensverket hävdar har skett mellan Bilia Personbilar AB, Region Syd och sju andra Volvoåterförsäljare i Skåne/ Blekinge, ligger ärendet i Stockholms tingsrätt. Bilia Personbilar AB (vari Region Syd ingår) har stämts på 121,7 miljoner kronor i så kallad konkurrensskadeavgift, ett belopp som framstår som oproportionerligt stort i jämfö- relse med de belopp som yrkats av de övriga berörda återförsäljarna. Dom beräknas falla tidigast under I den mån Region Syd har medverkat i något otillåtet informationsutbyte har detta skett av okunskap om gällande regelsystem, snarare än i syfte att påverka marknaden. Eftersom agerandet heller inte förefaller ha haft någon märkbar effekt på priserna mot kund, är det vår inställning att Bilia Personbilar AB inte ska betala konkurrensskadeavgift överhuvudtaget. Micro Micros resultat för 2004 var helt otillfredsställande. Försäljningsvolymen nådde ej planerade nivåer. Efter VD-skiftet i september månad har dock försäljningsutvecklingen vänt, det sista kvartalet ökade försäljningen något jämfört med föregående år. Micro har fortsatt att reducera sina kostnader; butiken i Jönköping lades ned i början av 2005 och butikerna i Uppsala och Borås omlokaliseras. Kostnaderna för dessa åtgärder togs i 2004 års resultat. Målsättningen är att avyttra företaget under innevarande år. Positivt 2005 För 2005 räknar vi med att den höga och stabila nivån på den svenska marknaden består. Efter ett mycket starkt 2004, tror vi att den norska marknaden minskar något under 2005, men att den är på en fortsatt bra nivå. Den danska marknaden kommer, enligt vår bedömning, att fortsätta växa under året. Våra ambitioner att utvecklas som servicebolag med förbättrad kundtillfredsställelse, ökad effektivitet i serviceverksamheten och en fortsatt offensiv satsning på servicemarknaden som viktiga beståndsdelar är oförändrade. Vi är även öppna för förvärv med fokus på Norden. Vår senaste nysatsning sker på KIA, en sydkoreansk biltillverkare med stora ambitioner i sin Europaetablering. Försäljning och service av KIA startar i en anläggning i Kista i norra Stockholm under våren Verksamheten ska bedrivas i ett separat dotterbolag, Motoria Bil AB. Göteborg i februari 2005 Jan Pettersson, VD och koncernchef 6

9 Förvaltningsberättelse Bilia-aktien god totalavkastning Bilias aktie är sedan 1984 noterad på Stockholmsbörsen. I oktober 2003 flyttades aktien till O-listan där den sedan den 1 januari 2004 handlas på Attract 40. Aktien handlas under kortnamnet BILI A och ingår i Stockholmsbörsens index SX 25, Sällanköpsvaror och tjänster. En handelspost består av 100 aktier. Per den 31 december 2004 uppgick aktiekapitalet till 608 miljoner kronor fördelat på A-aktier och C-aktier. Det nominella värdet är 10 kronor per aktie. Röstvärdet är en röst per aktie. Samtliga A-aktier äger lika rätt till andel av Bilias tillgångar och resultat. Stark börsutveckling Börskurserna steg på de flesta av världens aktiebörser under På Stockholmsbörsen steg Affärsvärldens Generalindex med 17 procent. Bilia-aktien steg med 21 procent (6) under året, från 92 kronor till 111 kronor. Högsta betalkurs var 112 kronor den 28 och 30 december och lägsta betalkurs var 84 kronor den 22 och 23 april. Under året omsattes 15,7 miljoner aktier (14,4) till ett värde av miljoner kronor (1 174). Omsättningen motsvarade 65 procent (56) av det vägda genomsnittliga antalet aktier. P/E-talet räknat på 2004 års vinst uppgick till 13, jämfört med 11 för Bilia en aktie med stabil utveckling Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med förändringen för aktiemarknaden som helhet kallas för betavärde. Bilia-aktiens betavärde uppgår under den senaste femårsperioden till 0,39. Det innebär att aktiens kurssvängningar varit avsevärt lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Stockholmsbörsen under perioden. Antalet aktieägare minskade Vid utgången av 2004 hade Bilia aktieägare (38 759). Av aktieägarna ägde 95,8 procent (96,2) färre än aktier. Andelen institutionellt ägande uppgick till 15,3 procent (29,7) och det utländska ägandet till 11,7 procent (11,4). Återköp av egna aktier Ordinarie bolagsstämma i april 2004 beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av upp till 10 procent av egna aktier över Stockholmsbörsen, totalt aktier. Styrelsen bemyndigades också rätten att besluta om överlåtelse av återköpta aktier som betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv. Under perioden den 28 april till den 3 juni återköpte Bilia aktier. Anskaffningsvärdet uppgick till 90:98 kronor per aktie och totalt till 234 miljoner kronor. Bilia har tidigare genomfört två återköpsprogram. Under 2000 återköptes totalt aktier genom ett riktat erbjudande till aktieägarna. Genom återköpet överfördes 300 miljoner kronor till aktieägarna. Det andra programmet löpte under oktober 2001 till april I det återköptes aktier över Stockholmsbörsen. Totalt uppgick köpeskillingen, inklusive kostnader, till 218 miljoner kronor. Genom de tre återköpsprogrammen har totalt 752 miljoner kronor överförts till aktieägarna. Särerbjudande till småaktieägare Bolagsstämman i april 2004 beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om särerbjudande till de aktieägare som ägde aktier. Särerbjudandet innebar att 7

10 Förvaltningsberättelse Bilia-aktien aktieägare, vid ett tillfälle, courtagefritt fick köpa till det antal aktier som erfordrades för att uppnå ett innehav av 200 aktier eller sälja det antal aktier, maximalt 199, som erfordrades för att avsluta ett aktieinnehav i Bilia. Totalt aktieägare valde att utnyttja erbjudandet, varav aktieägare sålde sammanlagt cirka aktier och aktieägare köpte sammanlagt drygt aktier. Extra bolagsstämma frig jorde kapital Den 30 juni tillkännagav styrelsen sitt förslag att omvandla bundet eget kapital till fritt. Genom att frigöra bundet eget kapital skapas större frihet för styrelsen och aktieägarna i dispositionen av Bilias totala egna kapital. Vid en extra bolagsstämma den 25 augusti fattades enhälligt beslut i enlighet med styrelsens förslag, varigenom 377 miljoner kronor av bundna medel frigjordes och överfördes till fritt eget kapital inför årsbokslutet För mer information, se Bolagsstämmoinformation på fliken till omslagets baksida. Utdelningspolicy Bilias utdelning ska, över en konjunkturcykel, ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat. Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan är också att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. 7:50 kronor per aktie föreslagen utdelning Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma den 6 april 2005 att utdelningen för verksamhetsåret 2004 ska uppgå till 7:50 kronor per aktie (4:50), motsvarande totalt 173 miljoner kronor (116). Den föreslagna utdelningen motsvarar 84 procent (52) av årets vinst. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag beräknas utdelningen betalas ut av VPC den 14 april Emission av förlagsaktier Vid extra bolagsstämma den 25 augusti 2004 beslutades om nyemission av 37,7 miljoner förlagsaktier av serie C. Förlagsaktierna som emitterades till Svenska Handelsbanken berättigade inte till någon utdelning men hade en tiondels röst per aktie. Stämman beslutade även om inlösen av förlagsaktierna så snart rätten gett sitt tillstånd och nödvändig registrering hos Bolagsverket genomförts. Samtliga C-aktier inlöstes under januari månad 2005 och aktiekapitalet reducerades med 377 miljoner kronor. Totalavkastning Bilia-aktiens totalavkastning uppgick till 27,7 procent under Beräkningen är baserad på aktiens utveckling och med utdelningen för räkenskapsåret 2003 (4:50 kronor per aktie) återinvesterad. De senaste fem åren har Bilia-aktiens totalavkastning varit i genomsnitt 26,3 procent per år, jämfört med 4,6 procent för Stockholmsbörsen som helhet, mätt som SIX Return Index. Aktiekapitalets utveckling Årtal Antal aktier Förändring Aktiekapital, Mkr Förändring, Mkr Förklaring Fondemission Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Återköp egna aktier Återköp egna aktier / nedsättning Återköp egna aktier / nedsättning ) Återköp egna aktier / nedsättning / sänkning av aktiens nominella belopp / förlagsaktier, serie C 1) Varav förlagsaktier, serie C, stycken, 377 Mkr. 8

11 Bilia aktien Samtliga data gäller A-aktier Data per aktie Vinst, kr 9:00 1) 13:15 2) 7:40 3) 8:70 8:55 5) Eget kapital, kr 4) 50:05 61:00 63:90 51:60 49:75 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 2:45 1) 33:95 2) 24:25 3) 17:30 8:95 5) Börskurs vid årets utgång, kr 65:00 71:50 87:00 92:00 111:00 P/E-tal, ggr Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 4,9 6,2 5,3 5,3 7,9 Utdelning, kr 3:75 4:00 4:25 4:50 7:50 7) Utdelning exkl KFAB, kr 6) 2:15 2:30 2:45 4:50 7:50 7) Utdelningsandel, % ) Beräknat efter återköp av aktier i oktober månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Beräknat efter återköp av aktier under oktober december månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Beräknat efter återköp av aktier under januari april månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Beräknat på antalet utestående aktier vid slutet av respektive år. För år 2004 uppgick antal utestående aktier till , för år 2003 och 2002 till , för 2001 till , för år 2000 till ) Beräknat efter återköp av aktier under maj juni månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Utdelningarna för åren har räknats om med hänsyn till utdelningen av KFAB under Aktieägarna som accepterade Volvos bud ökade sitt aktieinnehav med 75 procent. 7) Föreslagen utdelning Bilia-aktiens utveckling A-aktien, kr Afv Generalindex Bilia-aktiens omsättning Omsatta antal aktier, tal (inkl.efteramn.) Källa: SIX Findata Källa: SIX Findata De tio största aktieägarna 2004 Namn Procentuellt ägande Totalt Investment AB Öresund 19, SEB fonder 6, HQ fonder 4, Skandia fonder 4, Firstnordic fonder 4, Livsförsäkrings AB Skandia 2, Arne Bergström 2, State street Bank and Trust 1, Robur fonder 1, SIF 1, Summa 49, Bilia-aktiens totalavkastning A-aktien, kr SIX Return Index, kr Källa: SIX Findata Resterande ägare 50, Totalt 100, Aktiernas fördelning, % av totala Äger till- % av Totalt antal antalet sammans aktie- Aktieinnehav aktieägare aktieägare st aktier kapitalet , , , , , , , ,7 Totalt , ,0 Aktieägarstruktur, % Svenska institutioner 15,3 Utländska ägare 11,7 Svenska privata <500 10,5 Svenska privata >500 18,7 Svenska fondbolag 24,4 Öresund 19,4 9

12 Förvaltningsberättelse Bilia-aktien Optionsprogram Under 2003 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på aktier i Bilia AB till elva ledande befattningshavare i Biliakoncernen. Optionerna har en löptid på tre år och lösenpriset är 95 kronor per aktie. Bilias insiders Finansinspektionen för ett register över personer med insynsställning i noterade aktiebolag. Bilia är skyldigt att anmäla vilka personer som har insyn till Finansinspektionen. Dessa personer måste anmäla sina innehav av aktier och eventuella förändringar i innehavet. Vissa närstående fysiska och juridiska personers innehav omfattas också av anmälningsskyldigheten. Huvudägarna, styrelseledamöterna, styrelsens sekreterare, revisorerna, ledningsgruppen och vissa medarbetare inom ekonomiavdelningen och finansavdelningen anses ha insynsställning i Bilia. En fullständig lista finns på Finansinspektionens hemsida Analyser av Bilia Bilia analyseras i första hand av svenska fondkommissionärer och banker. Analytikerna har under året belyst den stabila utvecklingen i Serviceaffären, Bilias starka finansiella ställning och möjligheten för höjd utdelning efter frigörandet av bundet kapital. Följande analytiker bevakar Bilia regelbundet: Stefan Cederberg, Enskilda Securities, Hampus Engellau, Kaupthing Bank, John Hernander, Alfred Berg, Mats Liss, Swedbank Markets, Patric Lindqvist, Hagströmer & Qviberg, Anders Hansson, Handelsbanken, Aktieägarinformation Bilias information till aktiemarknaden och aktieägarna ska präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet. Aktieägare som önskar årsredovisning och halvårsrapport som direktutskick kan få detta efter anmälan till VPC. Samtliga Bilias pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisningar finns på Internet på adressen och på Bilias engelskspråkiga webbplats Där finns även ytterligare information om företaget, den finansiella utvecklingen och aktien. På webbplatserna finns möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och ställa frågor direkt till bolaget. 10

13 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 2004 Under 2004 fortsatte Bilias positiva utveckling avseende såväl nettoomsättning som rörelseresultat. Helåret 2004 Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden har totalt sett under året varit på en bra nivå. Efterfrågan på begagnade bilar minskade dock under andra halvåret. Marknaden för nya bilar ökade i Norge och Danmark med knappt 30 procent och i Sverige marginellt. Nettoomsättningen uppgick till miljoner kronor (11 124). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med 377 miljoner kronor eller med 3 procent. Ökningen är främst hänförlig till Bilias norska verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 304 miljoner kronor (235), jämförelsestörande poster har förbättrat resultatet med netto 2 miljoner kronor ( 23). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 44 miljoner kronor till 302 miljoner kronor. Förvärvet av Eneqvist Bil AB har utvecklats väl och ingår i koncernens resultat med 13 miljoner kronor efter förvärvskostnader. Genomförda kostnadssänkande åtgärder har starkt bidragit till resultatförbättringen och kostnadsrelationen har reducerats med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Resultatet från kundfinansieringen uppgick till 94 miljoner kronor (84). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 216 miljoner kronor (468). Minskningen förklaras främst av ökad kapitalbindning i begagnade bilar och kundfordringar. Finansiell ställning Biliakoncernens balansomslutning ökade under 2004 med 175 miljoner kronor till miljoner kronor. Justerad för förvärvet av Eneqvist Bil AB var minskningen 37 miljoner kronor. Balansomslutningen minskade med cirka 400 miljoner kronor beroende på försäljning av avbetalningskontrakt till AB Volvofinans. Lagret av begagnade bilar, kundfordringar och en temporär inlåning över årsskiftet ökade balansomslutningen med sammantaget cirka 350 miljoner kronor. Eget kapital uppgick till miljoner kronor eller 49:75 kronor per aktie efter justering av emissionen av förlagsaktier med 377 miljoner kronor som inlöstes under januari månad Föreslagen utdelning, 7:50 kronor per aktie, tar i anspråk 173 miljoner kronor av Bilia ABs fria egna kapital om 813 miljoner kronor. Nettolånefordran har under året minskat med 58 miljoner kronor från 84 miljoner kronor till 26 miljoner kronor. Om emissionen av förlagsaktier, serie C exkluderas redovisar bolaget en nettolåneskuld på 351 miljoner kronor. Minskningen hänförs till återköp av egna aktier med 234 miljoner kronor och utdelning till aktieägare med 116 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 32 procent efter justering av emissionen av förlagsaktier, serie C. Moderbolaget Moderbolaget, Bilia AB, bedriver ingen egen affärsverksamhet. Bolaget svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, information och affärsutveckling. Moderbolagets administrativa kostnader för helåret uppgick till 65 miljoner kronor (92). Kostnader för tvister och utdelning av KFAB ingår med 9 miljoner kronor (14). Under 2003 sammanfördes Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksamheter med tillhörande fastigheter och andra tillgångar till en koncern, KFAB som därefter delades ut till aktieägarna. Volvofinans I Sverige har Bilia ett nära samarbete med AB Volvofinans, som har en stark position på marknaden. AB Volvofinans verksamhet syftar till att främja försäljningen av Volvooch Renaultprodukter genom finansiering via den svenska Volvohandeln. Bilia och övriga Volvoåterförsäljare äger, genom Volverkinvest, 50 procent av aktierna i AB Volvofinans. Resterande 50 procent ägs av Ford Credit International. Bilias direkta och indirekta ägande i Volverkinvest uppgår till 16,9 procent, vilket innebär att Bilias andel av AB Volvofinans uppgår till 8,4 procent. Bilias redovisade värde på innehavet i Volverkinvest är 12 miljoner kronor. AB Volvofinans redovisade 2003 ett resultat före skatter på 229 miljoner kronor (231) och ett eget kapital på miljoner kronor (1 607). AB Volvofinans delade under 2004 ut 24 miljoner kronor (22) till aktieägarna. 11

14 forts rubrik Bilia är Skandinaviens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och lätta transportbilar samt tilläggstjänster. Bilias verksamhet är indelad i tre rörelsegrenar: Personbilar, Micro och Fastigheter. Rörelsegrenarna är inga juridiska enheter, utan följer Bilias interna rapporteringssystem, vilket bland annat är uppbyggt för att följa avkastningen på koncernens varor och tjänster. Moderbolag Personbilar Micro Fastigheter Andel av koncernens Andel av koncernens Rörelsegren Verksamhet nettoomsättning rörelseresultat Personbilar Service och försäljning av personbilar och lätta transportbilar med tillhörande tjänster, såsom finansiering, försäkring samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge och Danmark. Micro Detaljhandelsförsäljning av bilreservdelar och biltillbehör via 14 butiker i Sverige. Negativt resultat Fastigheter Förvaltning av Biliakoncernens rörelsefastigheter samt köp och försäljning av fastigheter, ny-, till- och ombyggnation, hyresförhandlingar med externa fastighetsägare samt uthyrning av vakanta lokaler. Information om rörelsegrenar Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Personbilar ,4 2,2 Micro ,0 10,2 Fastigheter ,9 48,1 Moderbolaget Övrigt, elimineringar Totalt Biliakoncernen ,5 2, avser Nya Bilia. 12

15 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 2004 Koncernens kundfinansiering Resultatet från Bilias kundfinansiering uppgick under 2004 till 94 miljoner kronor (84). Resultatet kommer från finansieringar i egen balansräkning, provisioner från finansbolag vid förmedling av finansieringar och från AB Volvofinans. Bilia erhåller månadsvis provisioner från AB Volvofinans, som beräknas på den utestående avbetalnings- och leasingstocken för vilken det finns ett regressansvar. Dessa provisioner svarar för merparten av koncernens resultat från kundfinansiering. Bilias svenska bolag hade vid utgången av 2004 ett regressansvar mot AB Volvofinans på 4 miljarder kronor (4) i förmedlade finansieringar. Förvärv av Eneqvist Bil AB Förvärvet av Eneqvist Bil AB genomfördes vid årsskiftet 2003/2004 efter Konkurrensverkets godkännande i juni Eneqvist Bil ABs resultat ingår under helåret Efter förvärvskostnader, goodwillavskrivning och räntekostnad, bidrog förvärvet under 2004 positivt med 12 miljoner kronor till Bilias resultat före skatter. Återköp av aktier Bilia återköpte under året aktier, representerande 10 procent av antalet utestående aktier. Det totala anskaffningsvärdet uppgick till 234 miljoner kronor. IFRS Från 2005 kommer Biliakoncernens redovisningsprinciper att följa International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av EU-kommissionen. Bilias delårsrapport för första kvartalet 2005 kommer att vara den första finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS. Effekten av övergången till IFRS beräknas medföra en ökning av koncernens eget kapital med 105 miljoner kronor per den 1 januari Ökningen är främst hänförlig till redovisningsprinciper angivna i IAS 18 Intäkter, IAS 39 Finansiella instrument och IFRS 3 Business Combinations. Se sidorna för mer information. Bilias garanti till KFAB KFABs garantianspråk på Bilia om drygt 80 miljoner kronor, som har bestridits av Bilia, är föremål för prövning av en skiljenämnd utsedd av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljedomen beräknas bli avkunnad under Bilia har inte reserverat för eventuella kostnader. Konkurrenssamverkan Konkurrensverket lämnade i mars 2004 in en stämningsansökan med påstående om olaglig prissamverkan till Stockholms tingsrätt mot Bilia Personbilar AB och sju andra Volvohandlare i Skåne. Konkurrensverket yrkar att Bilia ska betala konkurrensskadeavgift på 121,7 miljoner kronor. Bilia har bestridit kravet. Bilia har inte reserverat för eventuella kostnader. Dom beräknas falla tidigast under Eftertaxering i Tyskland Skattemyndigheten i Hamburg i Tyskland har underkänt avdrag för del av räntekostnaderna under åren i Bilias tidigare dotterbolag Bohus Verwaltung BV. Kravet från skattemyndigheten uppgår till cirka 19 miljoner kronor. Bilia har överklagat skattemyndighetens beslut och ingen reservering har gjorts för eventuella kostnader. Framtida utveckling Bilia bedömer att marknaden överlag utvecklas stabilt det närmaste året, som en följd av lågt ränteläge och stabil konjunktur. Den svenska totalmarknaden för nya bilar bedöms bli i nivå med 2004, det vill säga cirka nya bilar. I Norge förväntas en viss nedgång, men trots det befinner sig marknaden på en historiskt god nivå. Den danska marknaden förväntas öka under året. Överlag har Bilia tillgång till mycket starka produktprogram, som förnyats de senaste åren och därmed bidragit till att stärka Bilias konkurrenskraft. Satsningarna på att ytterligare öka effektiviteten i Serviceaffären fortsätter. Bilia bevakar särskilt utvecklingen på begagnatsidan mot bakgrund av den lageruppbyggnad som skedde mot slutet av Åtgärder har redan vidtagits för att minska lagret och dessa fortsätter under inledningen av

16 Förvaltningsberättelse Ständig kompetensutveckling Utbildade och motiverade medarbetare som vågar ta ansvar är nödvändigt för att lyckas på en konkurrensutsatt marknad. För att få lojala kunder krävs också att medarbetarna helhjärtat engagerar sig i att tillfredsställa kundernas behov och förstärka relationen med dem. Bilias medarbetare har en mycket stor samlad kunskap, kompetens och erfarenhet. Koncernens framtida konkurrenskraft avgörs i stor utsträckning av hur väl Bilia lyckas behålla och vidareutveckla medarbetarna. Bara de resursstarka serviceföretagen klarar av att hålla tillräcklig bredd och djup i servicekunnandet. Bilia Academy Bilia Academy, som startades 2001, är koncernens interna utbildningsenhet och en av hörnpelarna i Bilias satsning på att bli branschens bästa servicebolag. Inventeringar av utbildningsbehovet genomförs löpande. Med utgångspunkt från dessa sammanställs utbildningar som tar sikte på att förstärka kompetensen inom utvalda områden. Kontinuerlig utveckling är avgörande för att Bilia ska nå sina mål. Bilia Academy har till uppgift att skräddarsy utbildningar utifrån Biliabolagens behov. Prioriterade utbildningsområden är ledarskap, IT, logistik och kundrelationer. Sedan 2003 genomförs Bilia Academys grundläggande ledarskapsutbildning med målet att utveckla framtidens ledare. Deltagarna genomgår sammanlagt elva dagars utbildning i personligt ledarskap, Bilia ekonomi och personalfrågor. Utbildningen avslutas med ett individuellt projektarbete. För att stödja nya och blivande ledare finns även ett internt mentorprogram där erfarna chefer delar med sig av sina erfarenheter. Under 2004 hölls en grundläggande utbildning i Officepaketet, med syfte att etablera en gemensam basnivå. Hösten 2004 startade den första bildelschefsutbildningen, som omfattar logistik, ekonomi, miljö/säkerhet, marknadsföring, personalfrågor, IT-system och ledarskap. I oktober 2004 var det också premiär för en ny kundmottagarutbildning med kommunikation, ekonomi/juridik, IT-system och stresshantering på schemat. Information om samtliga utbildningar finns på Bilias intranät. Där kan Bilias medarbetare också se Volvo Cars Business Schools utbildningsprogram. På intranätet finns även länkar till de externa utbildningsleverantörer som Bilia har samarbete med. 14

17 Ständig kompetensutveckling För att nyanställda snabbt ska ta del av företagskulturen ingår ett introduktionsprogram i Bilia Academy. Programmet kompletteras och anpassas efter lokala förutsättningar. Nyanställda mekaniker går därutöver en grundutbildning som omfattar produktkännedom och Bilias verkstadssystem. Även säljarna genomgår en grundutbildning. Både mekaniker och säljare utbildas fortlöpande i de nya modeller som lanseras, i nya datorprogram och i användningen av nya instrument. Under 2004 avsatte Bilia Personbilar AB, Region Väst, som bedöms vara en för koncernen representativ region, ungefär 3,3 dagar per anställd (4) för kompetensutveckling. Kostnaderna för extern utbildning uppgick till kronor per anställd (3 000). Grunden för varje medarbetares kompetensutveckling är de utvecklingssamtal som denne minst en gång per år genomför med sin närmaste chef. Attraktiv arbetsgivare Konkurrensen om välutbildade mekaniker är hård. Bilias storlek och stabilitet är en fördel vid rekrytering av kompetenta medarbetare. För att öka intresset för Bilia som arbetsplats, samarbetar Bilia med flera yrkesskolor i de olika länderna och erbjuder studerande att praktisera på företaget. Bilia anställer nyutbildade mekaniker och ger dem nödvändig utbildning inom företaget. Att Bilia är en attraktiv arbetsplats visar sig också i en förhållandevis låg personalomsättning. Bilia Personbilar AB, Region Väst, hade under 2004 en personalomsättning på 7,4 procent (3), 4 tillbud (5) och 7 arbetsskador (8) rapporterades under året. Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 6 procent (6), varav korttidsfrånvaron utgjorde 2 procent (2) och långtidsfrånvaron 4 procent (4). Lokalt förankrat bonussystem Bilias medarbetare deltar i ett lokalt förankrat bonussystem i vilket bonusen baseras dels på det enskilda bolagets/regionens rörelseresultat, dels på uppmätt förbättring i kundtillfredsställelse. För 2004 kan varje heltidsanställd medarbetare erhålla maximalt kronor i bonus, varav kronor avser kundtillfredsställelse, vilket är oförändrat mot föregående år. Jämställdhet Bilia arbetar efter en jämställdhetspolicy som slår fast att män och kvinnor har samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Bilia strävar efter att få en jämnare könsfördelning i koncernen och att ge lika lön för lika arbete. Jämställdhetspolicyn ska bidra till ett bättre socialt klimat, effektivare arbetsgrupper, ökad rekryteringsbas, bättre kommunikation med kunderna och en positiv bild av företaget. För Bilia är det också självklart att inte diskriminera någon på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, ålder eller sexuell läggning. Fördelning av anställda per funktion, % Fördelning av anställda per land, % Utbildningsfördelning, % Verkstad 55 Försäljning 15 Administration 10 Reservdelar 20 Sverige 77 Norge 16 Danmark 7 Grundskola/ gymnasium 85 Högskoleutbildning 1 Eftergymnasial utbildning 14 Åldersstruktur, antal anställda Ålder < >60 Nyckeltal Medelantalet anställda Omsättning per medelantalet anställda, Tkr Förädlingsvärde per medelantalet anställda, Tkr Resultat före skatter per medelantalet anställda, Tkr Medelålder och 2003 avser Nya Bilia. 15

18 Förvaltningsberättelse Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsfrågor är väsentliga i Bilias strävan att uppfylla visionen att bli branschens bästa servicebolag. Bilia arbetar systematiskt med kvalitet i ett brett perspektiv, men med särskilt fokus på kundomsorg och kundtillfredsställelse. Kvalitet ger nöjda kunder, och nöjda kunder kommer tillbaka, medan missnöjda kunder söker sig någon annanstans. Vi bedriver kontinuerlig affärsutveckling och förfinar hela tiden våra processer för att ständigt bli bättre. Effektiva processer Bilias verksamhet är kundstyrd, vilket ställer stora krav på att organisationen är flexibel med effektiva och verksamhetsanpassade bakomliggande system. På servicesidan innebär effektiva processer bland annat att väntetider till verkstäderna blir så korta som möjligt. Tack vare resursförstärkning och förbättrade interna rutiner har väntetiderna kommit ned avsevärt under I Bilaffären bidrar effektiva processer till att förkorta tiden från det att bilen är färdig hos leverantören till dess kunden hämtar den. Kortare ledtider medför minskad kapitalbindning. Auktoriserade bilverkstäder Bilia arbetar med särskilda kvalitetssystem i de olika länderna. De svenska verkstäderna arbetar efter Grönt Ljus kontrollerad bilverkstad (KBV). Grönt Ljus innebär att verkstaden uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd som kontrollerad bilverkstad. Det innebär bland annat att följa Verkstadens reparationsvillkor som utarbetats av Motorbranschens Riksförbund (MRF) och att vara godkänd av Konsumentverket. Genom ett system med oannonserade stickprovskontroller kontrolleras den tekniska kvaliteten och att utlovade priser hålls. Bilias svenska anläggningar är ackrediterade för återbesiktningsarbeten från Svensk Bilprovning. Ackrediteringen innebär att Bilia får åtgärda anmärkningar, återbesiktiga bilen och därefter rapportera till Vägverket att bilen uppfyller kraven. Plåt- och lackverkstäderna arbetar efter Kvalitet Plåt och Lack 2000, som är en kvalitetskontroll som handhas av MRF och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Bilias svenska bilverksamhet är även auktoriserad för reparationer av plastdetaljer av Bilplastteknik, som är ett samarbete mellan MRF och försäkringsbolagen. Bilia Excellence Award Bilia Excellence Award är ett pris som varje år delas ut till det Biliaföretag som uppvisar det bästa sammanvägda resultatet inom tre områden: nivå och förbättring av avkastning på operativt kapital, servicetillväxt och kundtillfredsställelse. År 2003 gick priset till Bilia Personbilar AB, Region Skaraborg. Motiveringen löd Bilia Personbilar AB, Region Skaraborg lyckades kämpa sig till segern i tävlingen Bilia Excellence Award. Samtliga funktioner har presterat ett bättre resultat jämfört med budget genom förbättrad affärskvalitet och kostnadsmedvetenhet. Serviceaffären, som under en längre tid tillhört den absoluta toppen inom Biliakoncernen mätt efter lönsamhet och kundtillfredsställelse, bör särskilt omnämnas. Även Bilaffären har förbättrats mot både budget och föregående år, trots att antalet leveranser av nya bilar minskade med drygt 10 procent. Glädjande att konstatera är att begagnataffären redovisar ett positivt täckningsbidrag. 16

19 Kunderna allt nöjdare Undersökningar avseende kundtillfredsställelsen sker regelbundet genom Radar, som är den svenska Volvohandelns gemensamma verktyg för att mäta och följa upp hur nöjda kunderna är med bilarna och servicen när det gäller Volvo och Renault. Trenden i de senaste årens undersökningar är tydlig: Kunderna är överlag allt nöjdare med både servicen och bilarna. Efter varje nybilsleverans och efter en stor andel av servicebesöken respektive butiksbesöken ges kunderna möjlighet att svara på frågor om hur de upplevde kontakten med Bilia. Kunderna kontaktas via brev och svaren kan lämnas via brev eller på Internet. Svaren ges på en femgradig skala, där fyra innebär mycket bra och fem utmärkt. Undersökningarna genomförs av ScandInfo Marketing Research. Svarsfrekvensen är hög och mätningarna är därför ett tillförlitligt underlag för det kontinuerliga förbättringsarbete som bedrivs inom Bilia. Nybilsradarn visar kundtillfredsställelsen hos dem som köpt ny bil hos Bilia. Samtliga nybilsköpare ges möjlighet att svara. Totalt rör det sig varje år om cirka Volvoägare och Renaultägare i Sverige. Verkstadsradarn visar hur nöjda kunderna är med Bilias verkstäder. Kunderna väljs ut slumpvis bland dem som besökt Bilias verkstäder. På varje verkstad genomförs minst 600 intervjuer varje år. Radarstatistiken rapporteras varje dag i ett early warning-system, men det är månadsstatistiken som ger mest relevant information om förändringar i vad kunderna tycker. Resultaten delges berörd personal och följs kontinuerligt upp. Även i Norge och Danmark genomförs kundundersökningar genom Customer for Life, som är Volvos europeiska motsvarighet till Radar. Kundtillfredsställelsen ingår sedan 2002 som en faktor vid beräkning av bonus för de anställda. Bilias Verkstadsradar, % Bilias Nybilsradar, % Region Eskilstuna Malmö Göteborg Skövde Stockholm Norr Stockholm Söder // Region Eskilstuna Malmö Göteborg Skövde Stockholm Norr Stockholm Söder // Månadssiffror för december, rullande 3 månader (okt, nov, dec). Andel kunder som ger Bilia betyget utmärkt eller mycket bra. Vid årsskiftet 2004/2005 slogs regionerna Stockholm Norr och Stockholm Söder samman till en region Region Öst. 17

20 Förvaltningsberättelse Aktivt miljöarbete Bilias miljöpolicy slår fast att koncernens tjänster och produkter ska påverka naturen och miljön så lite som möjligt och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska utföras inom ramen för affärsidén och präglas av en helhetssyn där teknik, ekonomi och ekologi vägs samman. Miljöarbetet bedrivs i huvudsak ute i dotterbolagen, som integrerar Bilias övergripande miljöpolicy i sin verksamhet. Det lokalt förankrade miljöarbetet kräver medarbetarnas engagemang och delaktighet och fortlöpande kompetensutveckling. Medarbetarna utbildas i miljöfrågor och får även fortlöpande miljöinformation. Vägledande principer Bilia följer nio principer i miljöarbetet. Dessa föreskriver att Bilia ska: uppfylla myndigheternas krav med god marginal tillsammans med kunden söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma för miljön välja miljöanpassat och återvinningsbart material beakta miljön vid investeringar och vid alla inköp välja arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön bedriva ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete sälja produkter som håller hög miljömässig standard ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartners att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön öka kunskapen om miljöfrågor hos alla anställda. Ren luft och rent vatten Viktiga hörnstenar i Bilias miljöarbete är att sträva mot Frisk luft samt Rena sjöar och vattendrag två av Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Friskare luft kan Bilia bidra till genom att utföra bra, miljöinriktad service på kundernas bilar. Rätt service av motorer och avgassystem ger lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. För att hitta bästa möjliga alternativ, utvärderar Bilia kontinuerligt energiförsörjningen till anläggningarna. Bilias bidrag till Rena sjöar och vattendrag består i att minska biltvättarnas utsläpp av orenat vatten till de kommunala reningsverken. Under perioden installerar Bilia reningsverk för att återvinna stora mängder vatten och minska förbrukningen av rent vatten vid 23 anläggningar i Sverige. Samtliga Bilias svenska bolag är miljöcertifierade enligt ISO Avfallssortering På anläggningarna är avfallssortering ett prioriterat område. Miljöfarligt avfall omhändertas enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har system, egna eller tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om avfall från service och restprodukter från skadereparationer. Det mesta sorteras för att gå till återvinning, från trasiga plåtskärmar och plaststötfångare till utbytta oljefilter och övrigt farligt avfall. De bilar som produceras i dag är till mycket stora delar återvinnings- eller återanvändbara. Farlig verksamhet I Sverige bedriver Bilia vad som inom miljölagstiftningen kallas farlig verksamhet: bensinförsäljning, biltvätt och billackering. I Sverige är 27 anläggningar anmälningspliktiga på grund av bensinförsäljning där inga utsläpp får ske, 13 biltvättar som ger utsläpp till vatten är anmälningspliktiga och 9 anläggningar är anmälningspliktiga på grund av utsläpp av lösningsmedel till luft. De anmälningspliktiga delarna utgör en mindre del av Bilias totala verksamhet. Miljötvist Bilia är inblandad i en miljötvist avseende en såld del av en fastighet. Köparen har i samband med schaktningsarbeten påträffat föroreningar i mark. Köparen ställer krav på ersättning för merkostnader vid byggnation, men kravet har avvisats av Bilia. 18

Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2004

Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2004 pressinformation Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2004 4 augusti 2004 Andra kvartalet (jämfört med Nya Bilia proforma 2003) Nettoomsättningen ökade till 3.413 Mkr (2.947). Nettoresultatet

Läs mer

Marknadens utveckling. Allmänt om verksamheten. Viktiga händelser under året. Ägarförhållanden. Nyckeltal. Koncernen och moderbolaget

Marknadens utveckling. Allmänt om verksamheten. Viktiga händelser under året. Ägarförhållanden. Nyckeltal. Koncernen och moderbolaget Förvaltningsberättelse Koncernen och moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören i Bilia AB (publ), organisationsnummer 6112-69, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2004

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2004 pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2004 8 februari 2005 Bokslutet för 2004 (Jämfört med Nya Bilia proforma 2003) Nettoomsättningen uppgick till 11.941 Mkr (11.124). Nettoresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2004

pressinformation Rapport för första kvartalet 2004 pressinformation Rapport för första kvartalet 2004 28 april 2004 (jämfört med Nya Bilia proforma 2003) Nettoresultatet ökade till 47 Mkr (36) och vinsten per aktie till 1,80 kronor (1,40). Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer