Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

2 Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar i tre länder: Sverige, Norge och Danmark. Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom Serviceaffären, som omfattar verkstäder, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av bensin. Bra service ökar kundtillfredsställelsen, vilket är prioriterat för Bilia. Marginalerna på Serviceaffären är bättre än på Bilaffären. Serviceaffärens försäljning är dessutom stabilare över en konjunkturcykel. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade bilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. En god volymutveckling i Bilaffären stärker beståndet av bilar, vilket är en viktig faktor för Serviceaffärens tillväxt. Bilia säljer Volvos produkter inom personbilar, Renaults personbilar och lätta transportbilar på samtliga marknader. I Göteborgsområdet säljer Bilia även Fords personbilar och transportbilar. I Norge säljer Bilia även Land Rover och sedan februari 2005 även Ford vid en anläggning i Oslo. Innehåll i korthet 2 Affärsidé med fokus på service 4 VD har ordet Förvaltningsberättelse s 7 34, 70, Bilia-aktien 11 Koncernöversikt 14 Ständig kompetensutveckling 16 Systematiskt kvalitetsarbete 18 Aktivt miljöarbete 19 Effektiva IT-system 20 Personbilar 30 Micro 32 Bilia Fastigheter 34 Möjligheter och risker 70 Förslag till vinstdisposition 74 Styrelse och revisorer 76 Bolagsstyrning 77 Koncernledning Ekonomisk redovisning 36 Resultaträkningar 38 Kassaflödesanalyser 40 Balansräkningar 42 Förändring av eget kapital 43 IFRS ändrade redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och noter 71 Revisionsberättelse 72 Femårsöversikt Bilia publicerar följande ekonomisk information Rapport över första kvartalet, 29 april Rapport över första halvåret, 4 augusti Rapport över de tre första kvartalen, 27 oktober Rapport över helåret 2005, februari 2006 Ovanstående information kan beställas från Bilia AB (publ), Box 9003, Göteborg. Telefon , fax Informationen finns även tillgänglig på Bilias hemsida:

3 2004 i korthet (Jämfört med Nya Bilia 2003) Nettoomsättningen ökade till miljoner kronor (11 124) Rörelseresultatet ökade till 304 miljoner kronor (235) Årets resultat ökade till 207 miljoner kronor (164) Vinsten per aktie steg till 8:55 kronor (6:35) Förvärvet av Eneqvist Bil AB genomfördes Inledningen av 2005 Bilia börjar sälja Ford i Oslo Bilia säljer en fastighet i Mariestad med en reavinst på cirka 9 miljoner kronor Bilia börjar sälja KIA i Kista i norra Stockholm Koncernen Nya Bilia 1) Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,5 2,6 2,2 2,3 1,9 Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatter, Mkr Årets resultat, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 16,1 12,0 11,2 12,0 10,4 Avkastning på eget kapital, % 3) 16,7 2) 15,1 11,6 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 3) 0,30 2) 0,06 0,77 0,06 0,15 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % 32 2) Vinst per aktie, kr 3) 8:55 8:70 7:40 6:35 4:75 Eget kapital per aktie, kr 3) 50 2) Antal anställda 31 december ) Med Nya Bilia avses koncernen exklusive KFAB. 2) Beräknat exklusive emissionen av 37,7 miljoner förlagsaktier av serie C. 3) Beräknat med hänsyn till återköp av egna aktier, se sidan 9. 1

4 Affärsidé med fokus på service Vision Bilia ska bli branschens bästa servicebolag. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Finansiella mål Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå: en rörelsemarginal på minst 3 procent en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Bilia har därutöver som målsättning att växa med 5 10 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv. Målen är oförändrade jämfört med föregående år då dessa fastställdes utifrån Bilias nya verksamhetsinriktning och struktur. Strategier Bilias övergripande strategi är lönsam tillväxt. Lönsamheten kan förbättras genom ökad servicegrad, högre produktivitet och expansion. Bilia arbetar särskilt med aktiviteter som ska bidra till att ytterligare stärka koncernens resultatutveckling: ökad kundfokusering kostnadssänkande åtgärder utveckla begagnataffären ökad effektivitet i verkstäderna utveckla nya servicekoncept utnyttja stordriftsfördelar utveckla ledarskapet. Bilia strävar efter att skapa långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och aktieägare. Bilia ska kontinuerligt utveckla nya, attraktiva servicetjänster och använda ny teknik som skapar tillgänglighet, intresse och bekymmersfritt ägande. Bilias leverantörer ska uppleva företaget som den mest attraktiva partnern som skapar hög kundtillfredsställelse och stark position i marknaden mätt som marknadsandelar, image och lönsamhet. Bilia ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger samtliga medarbetare möjlighet att utvecklas. För sina aktieägare ska Bilia skapa värde genom god lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraftig direktavkastning. Bilia ska utnyttja storföretagets skalfördelar och ständigt söka nya lösningar för att distribution och service ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Bilia ska bedriva verksamhet i storstadsområden och regioner med stora bilbestånd. Koncernens hemmamarknad är Norden. Koncernen Avkastning på sysselsatt kapital, % Mål: minst 14 procent. 1) Beräknad exklusive förlagsaktier av serie C. Avkastning på eget kapital, % 1) Mål: minst 15 procent. Rörelsemarginal, % Mål: minst 3 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,1 procent och översteg därmed målet på minst 14 procent. Det förbättrade resultatet och ökad kapitalomsättningshastighet bidrog till ökningen. Avkastningen på eget kapital uppgick till 16,7 procent och översteg målet på minst 15 procent. Det förbättrade resultatet och minskat eget kapital efter återköp av aktier bidrog till ökningen. Rörelsemarginalen ökade till 2,5 procent, men nådde inte målet om minst 3 procent. Minskade kostnader och ökad effektivitet främst inom Serviceaffären bidrog till förbättringen. 2

5 Service är vårt jobb Bilias verksamhet börjar och slutar med kunderna. Vårt jobb handlar om service, oavsett var vi möter kunderna: i kundmottagningen, bilhallen, butiken eller verkstaden. Vi mäter hela tiden hur nöjda våra kunder är med vårt arbete, för vi vet att nöjda kunder kommer tillbaka till oss. 3

6 VD har ordet starkt resultat 2004 Den svenska totalmarknaden uppgick för fjärde året till drygt bilar. En stabil marknad är bra för Bilia, eftersom det blir enklare att styra verksamheten på bästa sätt. Personbilar Sverige redovisar ett rörelseresultat på 232 miljoner kronor, en förbättring med 15 miljoner kronor jämfört med I juni slutfördes förvärvet av Eneqvist Bil AB i Nacka. Vi har höga förväntningar på bolaget och det presterar vad vi räknade med. Eneqvist Bil AB blir en egen region inom Bilia Personbilar AB och stärker vår ställning i Stockholmsområdet. I Norge hade vi ett mycket bra år. Rörelseresultatet steg till 51 miljoner kronor, en ökning med 104 procent. Totalmarknaden växte med 29 procent och Volvos försäljning med över 50 procent. Avslutningen på året var mycket stark, eftersom många ville köpa bil före årsskiftet, då en momshöjning och en höjning av registreringsavgiften slog igenom. Norge är en betydelsefull marknad och vi investerar för att ytterligare stärka vår position. Från februari i år representerar vi Ford i Osloområdet och under inledningen av 2005 invigde vi nya anläggningar i Lilleström och Fornebu. Den senare är den första i Norge där vi säljer och servar Volvo, Renault och Ford i samma bilanläggning. I Sverige är vår anläggning i Kungälv först ut med att sälja och serva såväl Volvo och Renault som Ford. Den danska verksamheten uppvisar ett rörelseresultat på 2 miljoner kronor, jämfört med ett nollresultat i fjol. Totalmarknaden steg med 28 procent, men vi förmådde inte följa med. I Danmark har de höga skatterna på bilar tvingat leverantörerna till låga nettopriser och lönsamheten på bilförsäljningen är mycket låg. För närvarande pågår en intensiv debatt om skatterna och både allmänhetens inställning och EU-medlemskapet ökar trycket på förändringar och anpassning till omvärlden. Den danska Serviceaffären däremot utvecklades stabilt. Det är tillfredsställande mot bakgrund av att vi stängde en anläggning under året. Trots det tappade vi inte servicekunder, utan de följde med till våra övriga anläggningar. Under det sista kvartalet såg vi en resultatförbättring i Danmark. Fastighetsbolagets resultat följer plan och en ny värdering visar att övervärdet i beståndet uppgår till cirka 1miljard kronor. Under året genomfördes återköp av 10 procent av utestående aktier till en snittkurs på knappt 91 kronor per aktie. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen från 4:50 till 7:50 kronor per aktie och ber stämman om mandat att återköpa ytterligare 10 procent av utestående aktier. Ökad kundtillfredsställelse Det är också glädjande att mätningarna av kundtillfredsställelsen ger ett tydligt resultat kunderna blir allt mer nöjda med Bilia. Vi ser förbättringar inom både service och bilförsäljning, vilket tyder på att kunderna uppskattar Bilias satsning på att skapa största möjliga nytta för dem. Hela organisationen tänker kund och det är en bra bas för fortsatt förbättring. För vi tänker bli bättre. Under 2004 startades införandet av RACE Rutiner, Arbetsorganisation, Charm och Effektivitet en arbetsmetodik för alla med kundkontakt. Vi ser redan högre och stabilare kundtillfredsställelse på de anläggningar som använder metoden. Gemensamma arbetssätt och utbyte av idéer är viktiga inslag i vår strävan att bli branschens bästa servicebolag. Gruppundantaget skapar möjligheter Hösten 2003 avskaffade EU det tidigare gruppundantaget för bilbranschen. De nya reglerna ska öka konkurrensen och ge konsumenterna bättre priser på service och bilar. Detta sker genom att öppna upp en bransch som sedan lång tid varit hårt reglerad. Återförsäljarnas frihetsgrad ökar. De har nu rätt att ta in fler bilmärken i anläggningarna och kan även köpa andra återförsäljare inom samma varumärke, utan att biltillverkaren kan förhindra det. Dessutom tillåter de nya reglerna att återförsäljarna köper upp till 70 procent av reservdelarna från andra leverantörer än biltillverkarna. Hittills har strukturaffärerna varit få och enbart ett litet antal återförsäljare har tagit in nya märken. Mera betydande förändringar kommer med stor sannolik- 4

7 År 2004 var ett år med fortsatt fokus på att utveckla vår relation till kunderna, öka effektiviteten i verkstäderna och flytta fram vår position på servicemarknaden. Jag är även nöjd med resultatet på 281 miljoner kronor före skatter, vilket är 64 miljoner kronor bättre än föregående år, exklusive verksamheterna inom lastbilar och entreprenadmaskiner, som delades ut till aktieägarna vid halvårsskiftet

8 VD har ordet het efter den 1 oktober i år, då det blir fritt för återförsäljare, som Bilia, att etablera sig var som helst inom EU med de varumärken man representerar. Majoriteten av kunderna vill ha tillgång till flera varumärken i samma anläggning och en utveckling i den riktningen är oundviklig. Bilia är med sin storlek och kundfokus en attraktiv samarbetspartner för tillverkarna. Vi är bland annat intresserade av att utöka samarbetet med Fordkoncernen, som har tillgång till flera spännande bilmärken. På servicesidan räknar vi med hårdare konkurrens. För att möta den och bredda vår kundbas, marknadsför vi våra servicetjänster i ökad utsträckning till kunder med äldre bilar. Vid prisjämförelser med fristående verkstäder kommer Bilia väl ut och det är viktigt att, genom ett differentierat utbud, tvätta bort den högprisstämpel som Bilia har. Vi har inte höjt timpriserna de senaste åren och ändå lyckats förbättra resultaten, tack vare ett målmedvetet arbete med effektivitetshöjande åtgärder. När det gäller reservdelar ser vi möjligheter att använda alternativa kanaler och då utnyttja vår storlek för att förhandla fram lägre inköpspriser, till nytta för våra kunder. Vi förbereder våra data- och logistiksystem för att kunna hantera inköp från alternativa leverantörer. Sammantaget ser jag mycket positivt på de nya reglerna. Bilia har alla förutsättningar att leda utvecklingen och stärka sin position på en marknad i förändring. Segdragen tvist med KFAB Bilias tvist med AB Volvos nuvarande dotterbolag Kommersiella Fordon Europa AB (KFAB) har dragit ut på tiden. Tvisten, som rör storleken på det egna kapitalet i KFAB när bolaget delades ut till Bilias aktieägare på ordinarie bolagsstämma 2003 och aktieägarna sedermera bytte de mottagna aktierna i KFAB mot AB Volvos aktier i Bilia, är föremål för skiljeförfarande. Bilia menar att KFAB hade ett beskattat eget kapital på garanterade 375 miljoner kronor i utdelningsögonblicket och bestrider därför KFABs krav. Skiljedom beräknas föreligga under När det gäller den prissamverkan i Sydsverige som Konkurrensverket hävdar har skett mellan Bilia Personbilar AB, Region Syd och sju andra Volvoåterförsäljare i Skåne/ Blekinge, ligger ärendet i Stockholms tingsrätt. Bilia Personbilar AB (vari Region Syd ingår) har stämts på 121,7 miljoner kronor i så kallad konkurrensskadeavgift, ett belopp som framstår som oproportionerligt stort i jämfö- relse med de belopp som yrkats av de övriga berörda återförsäljarna. Dom beräknas falla tidigast under I den mån Region Syd har medverkat i något otillåtet informationsutbyte har detta skett av okunskap om gällande regelsystem, snarare än i syfte att påverka marknaden. Eftersom agerandet heller inte förefaller ha haft någon märkbar effekt på priserna mot kund, är det vår inställning att Bilia Personbilar AB inte ska betala konkurrensskadeavgift överhuvudtaget. Micro Micros resultat för 2004 var helt otillfredsställande. Försäljningsvolymen nådde ej planerade nivåer. Efter VD-skiftet i september månad har dock försäljningsutvecklingen vänt, det sista kvartalet ökade försäljningen något jämfört med föregående år. Micro har fortsatt att reducera sina kostnader; butiken i Jönköping lades ned i början av 2005 och butikerna i Uppsala och Borås omlokaliseras. Kostnaderna för dessa åtgärder togs i 2004 års resultat. Målsättningen är att avyttra företaget under innevarande år. Positivt 2005 För 2005 räknar vi med att den höga och stabila nivån på den svenska marknaden består. Efter ett mycket starkt 2004, tror vi att den norska marknaden minskar något under 2005, men att den är på en fortsatt bra nivå. Den danska marknaden kommer, enligt vår bedömning, att fortsätta växa under året. Våra ambitioner att utvecklas som servicebolag med förbättrad kundtillfredsställelse, ökad effektivitet i serviceverksamheten och en fortsatt offensiv satsning på servicemarknaden som viktiga beståndsdelar är oförändrade. Vi är även öppna för förvärv med fokus på Norden. Vår senaste nysatsning sker på KIA, en sydkoreansk biltillverkare med stora ambitioner i sin Europaetablering. Försäljning och service av KIA startar i en anläggning i Kista i norra Stockholm under våren Verksamheten ska bedrivas i ett separat dotterbolag, Motoria Bil AB. Göteborg i februari 2005 Jan Pettersson, VD och koncernchef 6

9 Förvaltningsberättelse Bilia-aktien god totalavkastning Bilias aktie är sedan 1984 noterad på Stockholmsbörsen. I oktober 2003 flyttades aktien till O-listan där den sedan den 1 januari 2004 handlas på Attract 40. Aktien handlas under kortnamnet BILI A och ingår i Stockholmsbörsens index SX 25, Sällanköpsvaror och tjänster. En handelspost består av 100 aktier. Per den 31 december 2004 uppgick aktiekapitalet till 608 miljoner kronor fördelat på A-aktier och C-aktier. Det nominella värdet är 10 kronor per aktie. Röstvärdet är en röst per aktie. Samtliga A-aktier äger lika rätt till andel av Bilias tillgångar och resultat. Stark börsutveckling Börskurserna steg på de flesta av världens aktiebörser under På Stockholmsbörsen steg Affärsvärldens Generalindex med 17 procent. Bilia-aktien steg med 21 procent (6) under året, från 92 kronor till 111 kronor. Högsta betalkurs var 112 kronor den 28 och 30 december och lägsta betalkurs var 84 kronor den 22 och 23 april. Under året omsattes 15,7 miljoner aktier (14,4) till ett värde av miljoner kronor (1 174). Omsättningen motsvarade 65 procent (56) av det vägda genomsnittliga antalet aktier. P/E-talet räknat på 2004 års vinst uppgick till 13, jämfört med 11 för Bilia en aktie med stabil utveckling Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med förändringen för aktiemarknaden som helhet kallas för betavärde. Bilia-aktiens betavärde uppgår under den senaste femårsperioden till 0,39. Det innebär att aktiens kurssvängningar varit avsevärt lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Stockholmsbörsen under perioden. Antalet aktieägare minskade Vid utgången av 2004 hade Bilia aktieägare (38 759). Av aktieägarna ägde 95,8 procent (96,2) färre än aktier. Andelen institutionellt ägande uppgick till 15,3 procent (29,7) och det utländska ägandet till 11,7 procent (11,4). Återköp av egna aktier Ordinarie bolagsstämma i april 2004 beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av upp till 10 procent av egna aktier över Stockholmsbörsen, totalt aktier. Styrelsen bemyndigades också rätten att besluta om överlåtelse av återköpta aktier som betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv. Under perioden den 28 april till den 3 juni återköpte Bilia aktier. Anskaffningsvärdet uppgick till 90:98 kronor per aktie och totalt till 234 miljoner kronor. Bilia har tidigare genomfört två återköpsprogram. Under 2000 återköptes totalt aktier genom ett riktat erbjudande till aktieägarna. Genom återköpet överfördes 300 miljoner kronor till aktieägarna. Det andra programmet löpte under oktober 2001 till april I det återköptes aktier över Stockholmsbörsen. Totalt uppgick köpeskillingen, inklusive kostnader, till 218 miljoner kronor. Genom de tre återköpsprogrammen har totalt 752 miljoner kronor överförts till aktieägarna. Särerbjudande till småaktieägare Bolagsstämman i april 2004 beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om särerbjudande till de aktieägare som ägde aktier. Särerbjudandet innebar att 7

10 Förvaltningsberättelse Bilia-aktien aktieägare, vid ett tillfälle, courtagefritt fick köpa till det antal aktier som erfordrades för att uppnå ett innehav av 200 aktier eller sälja det antal aktier, maximalt 199, som erfordrades för att avsluta ett aktieinnehav i Bilia. Totalt aktieägare valde att utnyttja erbjudandet, varav aktieägare sålde sammanlagt cirka aktier och aktieägare köpte sammanlagt drygt aktier. Extra bolagsstämma frig jorde kapital Den 30 juni tillkännagav styrelsen sitt förslag att omvandla bundet eget kapital till fritt. Genom att frigöra bundet eget kapital skapas större frihet för styrelsen och aktieägarna i dispositionen av Bilias totala egna kapital. Vid en extra bolagsstämma den 25 augusti fattades enhälligt beslut i enlighet med styrelsens förslag, varigenom 377 miljoner kronor av bundna medel frigjordes och överfördes till fritt eget kapital inför årsbokslutet För mer information, se Bolagsstämmoinformation på fliken till omslagets baksida. Utdelningspolicy Bilias utdelning ska, över en konjunkturcykel, ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat. Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan är också att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. 7:50 kronor per aktie föreslagen utdelning Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma den 6 april 2005 att utdelningen för verksamhetsåret 2004 ska uppgå till 7:50 kronor per aktie (4:50), motsvarande totalt 173 miljoner kronor (116). Den föreslagna utdelningen motsvarar 84 procent (52) av årets vinst. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag beräknas utdelningen betalas ut av VPC den 14 april Emission av förlagsaktier Vid extra bolagsstämma den 25 augusti 2004 beslutades om nyemission av 37,7 miljoner förlagsaktier av serie C. Förlagsaktierna som emitterades till Svenska Handelsbanken berättigade inte till någon utdelning men hade en tiondels röst per aktie. Stämman beslutade även om inlösen av förlagsaktierna så snart rätten gett sitt tillstånd och nödvändig registrering hos Bolagsverket genomförts. Samtliga C-aktier inlöstes under januari månad 2005 och aktiekapitalet reducerades med 377 miljoner kronor. Totalavkastning Bilia-aktiens totalavkastning uppgick till 27,7 procent under Beräkningen är baserad på aktiens utveckling och med utdelningen för räkenskapsåret 2003 (4:50 kronor per aktie) återinvesterad. De senaste fem åren har Bilia-aktiens totalavkastning varit i genomsnitt 26,3 procent per år, jämfört med 4,6 procent för Stockholmsbörsen som helhet, mätt som SIX Return Index. Aktiekapitalets utveckling Årtal Antal aktier Förändring Aktiekapital, Mkr Förändring, Mkr Förklaring Fondemission Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Nyemission vid konvertering Återköp egna aktier Återköp egna aktier / nedsättning Återköp egna aktier / nedsättning ) Återköp egna aktier / nedsättning / sänkning av aktiens nominella belopp / förlagsaktier, serie C 1) Varav förlagsaktier, serie C, stycken, 377 Mkr. 8

11 Bilia aktien Samtliga data gäller A-aktier Data per aktie Vinst, kr 9:00 1) 13:15 2) 7:40 3) 8:70 8:55 5) Eget kapital, kr 4) 50:05 61:00 63:90 51:60 49:75 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 2:45 1) 33:95 2) 24:25 3) 17:30 8:95 5) Börskurs vid årets utgång, kr 65:00 71:50 87:00 92:00 111:00 P/E-tal, ggr Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 4,9 6,2 5,3 5,3 7,9 Utdelning, kr 3:75 4:00 4:25 4:50 7:50 7) Utdelning exkl KFAB, kr 6) 2:15 2:30 2:45 4:50 7:50 7) Utdelningsandel, % ) Beräknat efter återköp av aktier i oktober månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Beräknat efter återköp av aktier under oktober december månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Beräknat efter återköp av aktier under januari april månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Beräknat på antalet utestående aktier vid slutet av respektive år. För år 2004 uppgick antal utestående aktier till , för år 2003 och 2002 till , för 2001 till , för år 2000 till ) Beräknat efter återköp av aktier under maj juni månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier ) Utdelningarna för åren har räknats om med hänsyn till utdelningen av KFAB under Aktieägarna som accepterade Volvos bud ökade sitt aktieinnehav med 75 procent. 7) Föreslagen utdelning Bilia-aktiens utveckling A-aktien, kr Afv Generalindex Bilia-aktiens omsättning Omsatta antal aktier, tal (inkl.efteramn.) Källa: SIX Findata Källa: SIX Findata De tio största aktieägarna 2004 Namn Procentuellt ägande Totalt Investment AB Öresund 19, SEB fonder 6, HQ fonder 4, Skandia fonder 4, Firstnordic fonder 4, Livsförsäkrings AB Skandia 2, Arne Bergström 2, State street Bank and Trust 1, Robur fonder 1, SIF 1, Summa 49, Bilia-aktiens totalavkastning A-aktien, kr SIX Return Index, kr Källa: SIX Findata Resterande ägare 50, Totalt 100, Aktiernas fördelning, % av totala Äger till- % av Totalt antal antalet sammans aktie- Aktieinnehav aktieägare aktieägare st aktier kapitalet , , , , , , , ,7 Totalt , ,0 Aktieägarstruktur, % Svenska institutioner 15,3 Utländska ägare 11,7 Svenska privata <500 10,5 Svenska privata >500 18,7 Svenska fondbolag 24,4 Öresund 19,4 9

12 Förvaltningsberättelse Bilia-aktien Optionsprogram Under 2003 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på aktier i Bilia AB till elva ledande befattningshavare i Biliakoncernen. Optionerna har en löptid på tre år och lösenpriset är 95 kronor per aktie. Bilias insiders Finansinspektionen för ett register över personer med insynsställning i noterade aktiebolag. Bilia är skyldigt att anmäla vilka personer som har insyn till Finansinspektionen. Dessa personer måste anmäla sina innehav av aktier och eventuella förändringar i innehavet. Vissa närstående fysiska och juridiska personers innehav omfattas också av anmälningsskyldigheten. Huvudägarna, styrelseledamöterna, styrelsens sekreterare, revisorerna, ledningsgruppen och vissa medarbetare inom ekonomiavdelningen och finansavdelningen anses ha insynsställning i Bilia. En fullständig lista finns på Finansinspektionens hemsida Analyser av Bilia Bilia analyseras i första hand av svenska fondkommissionärer och banker. Analytikerna har under året belyst den stabila utvecklingen i Serviceaffären, Bilias starka finansiella ställning och möjligheten för höjd utdelning efter frigörandet av bundet kapital. Följande analytiker bevakar Bilia regelbundet: Stefan Cederberg, Enskilda Securities, Hampus Engellau, Kaupthing Bank, John Hernander, Alfred Berg, Mats Liss, Swedbank Markets, Patric Lindqvist, Hagströmer & Qviberg, Anders Hansson, Handelsbanken, Aktieägarinformation Bilias information till aktiemarknaden och aktieägarna ska präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet. Aktieägare som önskar årsredovisning och halvårsrapport som direktutskick kan få detta efter anmälan till VPC. Samtliga Bilias pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisningar finns på Internet på adressen och på Bilias engelskspråkiga webbplats Där finns även ytterligare information om företaget, den finansiella utvecklingen och aktien. På webbplatserna finns möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och ställa frågor direkt till bolaget. 10

13 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 2004 Under 2004 fortsatte Bilias positiva utveckling avseende såväl nettoomsättning som rörelseresultat. Helåret 2004 Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden har totalt sett under året varit på en bra nivå. Efterfrågan på begagnade bilar minskade dock under andra halvåret. Marknaden för nya bilar ökade i Norge och Danmark med knappt 30 procent och i Sverige marginellt. Nettoomsättningen uppgick till miljoner kronor (11 124). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med 377 miljoner kronor eller med 3 procent. Ökningen är främst hänförlig till Bilias norska verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 304 miljoner kronor (235), jämförelsestörande poster har förbättrat resultatet med netto 2 miljoner kronor ( 23). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 44 miljoner kronor till 302 miljoner kronor. Förvärvet av Eneqvist Bil AB har utvecklats väl och ingår i koncernens resultat med 13 miljoner kronor efter förvärvskostnader. Genomförda kostnadssänkande åtgärder har starkt bidragit till resultatförbättringen och kostnadsrelationen har reducerats med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Resultatet från kundfinansieringen uppgick till 94 miljoner kronor (84). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 216 miljoner kronor (468). Minskningen förklaras främst av ökad kapitalbindning i begagnade bilar och kundfordringar. Finansiell ställning Biliakoncernens balansomslutning ökade under 2004 med 175 miljoner kronor till miljoner kronor. Justerad för förvärvet av Eneqvist Bil AB var minskningen 37 miljoner kronor. Balansomslutningen minskade med cirka 400 miljoner kronor beroende på försäljning av avbetalningskontrakt till AB Volvofinans. Lagret av begagnade bilar, kundfordringar och en temporär inlåning över årsskiftet ökade balansomslutningen med sammantaget cirka 350 miljoner kronor. Eget kapital uppgick till miljoner kronor eller 49:75 kronor per aktie efter justering av emissionen av förlagsaktier med 377 miljoner kronor som inlöstes under januari månad Föreslagen utdelning, 7:50 kronor per aktie, tar i anspråk 173 miljoner kronor av Bilia ABs fria egna kapital om 813 miljoner kronor. Nettolånefordran har under året minskat med 58 miljoner kronor från 84 miljoner kronor till 26 miljoner kronor. Om emissionen av förlagsaktier, serie C exkluderas redovisar bolaget en nettolåneskuld på 351 miljoner kronor. Minskningen hänförs till återköp av egna aktier med 234 miljoner kronor och utdelning till aktieägare med 116 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 32 procent efter justering av emissionen av förlagsaktier, serie C. Moderbolaget Moderbolaget, Bilia AB, bedriver ingen egen affärsverksamhet. Bolaget svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, information och affärsutveckling. Moderbolagets administrativa kostnader för helåret uppgick till 65 miljoner kronor (92). Kostnader för tvister och utdelning av KFAB ingår med 9 miljoner kronor (14). Under 2003 sammanfördes Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksamheter med tillhörande fastigheter och andra tillgångar till en koncern, KFAB som därefter delades ut till aktieägarna. Volvofinans I Sverige har Bilia ett nära samarbete med AB Volvofinans, som har en stark position på marknaden. AB Volvofinans verksamhet syftar till att främja försäljningen av Volvooch Renaultprodukter genom finansiering via den svenska Volvohandeln. Bilia och övriga Volvoåterförsäljare äger, genom Volverkinvest, 50 procent av aktierna i AB Volvofinans. Resterande 50 procent ägs av Ford Credit International. Bilias direkta och indirekta ägande i Volverkinvest uppgår till 16,9 procent, vilket innebär att Bilias andel av AB Volvofinans uppgår till 8,4 procent. Bilias redovisade värde på innehavet i Volverkinvest är 12 miljoner kronor. AB Volvofinans redovisade 2003 ett resultat före skatter på 229 miljoner kronor (231) och ett eget kapital på miljoner kronor (1 607). AB Volvofinans delade under 2004 ut 24 miljoner kronor (22) till aktieägarna. 11

14 forts rubrik Bilia är Skandinaviens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och lätta transportbilar samt tilläggstjänster. Bilias verksamhet är indelad i tre rörelsegrenar: Personbilar, Micro och Fastigheter. Rörelsegrenarna är inga juridiska enheter, utan följer Bilias interna rapporteringssystem, vilket bland annat är uppbyggt för att följa avkastningen på koncernens varor och tjänster. Moderbolag Personbilar Micro Fastigheter Andel av koncernens Andel av koncernens Rörelsegren Verksamhet nettoomsättning rörelseresultat Personbilar Service och försäljning av personbilar och lätta transportbilar med tillhörande tjänster, såsom finansiering, försäkring samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge och Danmark. Micro Detaljhandelsförsäljning av bilreservdelar och biltillbehör via 14 butiker i Sverige. Negativt resultat Fastigheter Förvaltning av Biliakoncernens rörelsefastigheter samt köp och försäljning av fastigheter, ny-, till- och ombyggnation, hyresförhandlingar med externa fastighetsägare samt uthyrning av vakanta lokaler. Information om rörelsegrenar Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % Personbilar ,4 2,2 Micro ,0 10,2 Fastigheter ,9 48,1 Moderbolaget Övrigt, elimineringar Totalt Biliakoncernen ,5 2, avser Nya Bilia. 12

15 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 2004 Koncernens kundfinansiering Resultatet från Bilias kundfinansiering uppgick under 2004 till 94 miljoner kronor (84). Resultatet kommer från finansieringar i egen balansräkning, provisioner från finansbolag vid förmedling av finansieringar och från AB Volvofinans. Bilia erhåller månadsvis provisioner från AB Volvofinans, som beräknas på den utestående avbetalnings- och leasingstocken för vilken det finns ett regressansvar. Dessa provisioner svarar för merparten av koncernens resultat från kundfinansiering. Bilias svenska bolag hade vid utgången av 2004 ett regressansvar mot AB Volvofinans på 4 miljarder kronor (4) i förmedlade finansieringar. Förvärv av Eneqvist Bil AB Förvärvet av Eneqvist Bil AB genomfördes vid årsskiftet 2003/2004 efter Konkurrensverkets godkännande i juni Eneqvist Bil ABs resultat ingår under helåret Efter förvärvskostnader, goodwillavskrivning och räntekostnad, bidrog förvärvet under 2004 positivt med 12 miljoner kronor till Bilias resultat före skatter. Återköp av aktier Bilia återköpte under året aktier, representerande 10 procent av antalet utestående aktier. Det totala anskaffningsvärdet uppgick till 234 miljoner kronor. IFRS Från 2005 kommer Biliakoncernens redovisningsprinciper att följa International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av EU-kommissionen. Bilias delårsrapport för första kvartalet 2005 kommer att vara den första finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS. Effekten av övergången till IFRS beräknas medföra en ökning av koncernens eget kapital med 105 miljoner kronor per den 1 januari Ökningen är främst hänförlig till redovisningsprinciper angivna i IAS 18 Intäkter, IAS 39 Finansiella instrument och IFRS 3 Business Combinations. Se sidorna för mer information. Bilias garanti till KFAB KFABs garantianspråk på Bilia om drygt 80 miljoner kronor, som har bestridits av Bilia, är föremål för prövning av en skiljenämnd utsedd av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljedomen beräknas bli avkunnad under Bilia har inte reserverat för eventuella kostnader. Konkurrenssamverkan Konkurrensverket lämnade i mars 2004 in en stämningsansökan med påstående om olaglig prissamverkan till Stockholms tingsrätt mot Bilia Personbilar AB och sju andra Volvohandlare i Skåne. Konkurrensverket yrkar att Bilia ska betala konkurrensskadeavgift på 121,7 miljoner kronor. Bilia har bestridit kravet. Bilia har inte reserverat för eventuella kostnader. Dom beräknas falla tidigast under Eftertaxering i Tyskland Skattemyndigheten i Hamburg i Tyskland har underkänt avdrag för del av räntekostnaderna under åren i Bilias tidigare dotterbolag Bohus Verwaltung BV. Kravet från skattemyndigheten uppgår till cirka 19 miljoner kronor. Bilia har överklagat skattemyndighetens beslut och ingen reservering har gjorts för eventuella kostnader. Framtida utveckling Bilia bedömer att marknaden överlag utvecklas stabilt det närmaste året, som en följd av lågt ränteläge och stabil konjunktur. Den svenska totalmarknaden för nya bilar bedöms bli i nivå med 2004, det vill säga cirka nya bilar. I Norge förväntas en viss nedgång, men trots det befinner sig marknaden på en historiskt god nivå. Den danska marknaden förväntas öka under året. Överlag har Bilia tillgång till mycket starka produktprogram, som förnyats de senaste åren och därmed bidragit till att stärka Bilias konkurrenskraft. Satsningarna på att ytterligare öka effektiviteten i Serviceaffären fortsätter. Bilia bevakar särskilt utvecklingen på begagnatsidan mot bakgrund av den lageruppbyggnad som skedde mot slutet av Åtgärder har redan vidtagits för att minska lagret och dessa fortsätter under inledningen av

16 Förvaltningsberättelse Ständig kompetensutveckling Utbildade och motiverade medarbetare som vågar ta ansvar är nödvändigt för att lyckas på en konkurrensutsatt marknad. För att få lojala kunder krävs också att medarbetarna helhjärtat engagerar sig i att tillfredsställa kundernas behov och förstärka relationen med dem. Bilias medarbetare har en mycket stor samlad kunskap, kompetens och erfarenhet. Koncernens framtida konkurrenskraft avgörs i stor utsträckning av hur väl Bilia lyckas behålla och vidareutveckla medarbetarna. Bara de resursstarka serviceföretagen klarar av att hålla tillräcklig bredd och djup i servicekunnandet. Bilia Academy Bilia Academy, som startades 2001, är koncernens interna utbildningsenhet och en av hörnpelarna i Bilias satsning på att bli branschens bästa servicebolag. Inventeringar av utbildningsbehovet genomförs löpande. Med utgångspunkt från dessa sammanställs utbildningar som tar sikte på att förstärka kompetensen inom utvalda områden. Kontinuerlig utveckling är avgörande för att Bilia ska nå sina mål. Bilia Academy har till uppgift att skräddarsy utbildningar utifrån Biliabolagens behov. Prioriterade utbildningsområden är ledarskap, IT, logistik och kundrelationer. Sedan 2003 genomförs Bilia Academys grundläggande ledarskapsutbildning med målet att utveckla framtidens ledare. Deltagarna genomgår sammanlagt elva dagars utbildning i personligt ledarskap, Bilia ekonomi och personalfrågor. Utbildningen avslutas med ett individuellt projektarbete. För att stödja nya och blivande ledare finns även ett internt mentorprogram där erfarna chefer delar med sig av sina erfarenheter. Under 2004 hölls en grundläggande utbildning i Officepaketet, med syfte att etablera en gemensam basnivå. Hösten 2004 startade den första bildelschefsutbildningen, som omfattar logistik, ekonomi, miljö/säkerhet, marknadsföring, personalfrågor, IT-system och ledarskap. I oktober 2004 var det också premiär för en ny kundmottagarutbildning med kommunikation, ekonomi/juridik, IT-system och stresshantering på schemat. Information om samtliga utbildningar finns på Bilias intranät. Där kan Bilias medarbetare också se Volvo Cars Business Schools utbildningsprogram. På intranätet finns även länkar till de externa utbildningsleverantörer som Bilia har samarbete med. 14

17 Ständig kompetensutveckling För att nyanställda snabbt ska ta del av företagskulturen ingår ett introduktionsprogram i Bilia Academy. Programmet kompletteras och anpassas efter lokala förutsättningar. Nyanställda mekaniker går därutöver en grundutbildning som omfattar produktkännedom och Bilias verkstadssystem. Även säljarna genomgår en grundutbildning. Både mekaniker och säljare utbildas fortlöpande i de nya modeller som lanseras, i nya datorprogram och i användningen av nya instrument. Under 2004 avsatte Bilia Personbilar AB, Region Väst, som bedöms vara en för koncernen representativ region, ungefär 3,3 dagar per anställd (4) för kompetensutveckling. Kostnaderna för extern utbildning uppgick till kronor per anställd (3 000). Grunden för varje medarbetares kompetensutveckling är de utvecklingssamtal som denne minst en gång per år genomför med sin närmaste chef. Attraktiv arbetsgivare Konkurrensen om välutbildade mekaniker är hård. Bilias storlek och stabilitet är en fördel vid rekrytering av kompetenta medarbetare. För att öka intresset för Bilia som arbetsplats, samarbetar Bilia med flera yrkesskolor i de olika länderna och erbjuder studerande att praktisera på företaget. Bilia anställer nyutbildade mekaniker och ger dem nödvändig utbildning inom företaget. Att Bilia är en attraktiv arbetsplats visar sig också i en förhållandevis låg personalomsättning. Bilia Personbilar AB, Region Väst, hade under 2004 en personalomsättning på 7,4 procent (3), 4 tillbud (5) och 7 arbetsskador (8) rapporterades under året. Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 6 procent (6), varav korttidsfrånvaron utgjorde 2 procent (2) och långtidsfrånvaron 4 procent (4). Lokalt förankrat bonussystem Bilias medarbetare deltar i ett lokalt förankrat bonussystem i vilket bonusen baseras dels på det enskilda bolagets/regionens rörelseresultat, dels på uppmätt förbättring i kundtillfredsställelse. För 2004 kan varje heltidsanställd medarbetare erhålla maximalt kronor i bonus, varav kronor avser kundtillfredsställelse, vilket är oförändrat mot föregående år. Jämställdhet Bilia arbetar efter en jämställdhetspolicy som slår fast att män och kvinnor har samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Bilia strävar efter att få en jämnare könsfördelning i koncernen och att ge lika lön för lika arbete. Jämställdhetspolicyn ska bidra till ett bättre socialt klimat, effektivare arbetsgrupper, ökad rekryteringsbas, bättre kommunikation med kunderna och en positiv bild av företaget. För Bilia är det också självklart att inte diskriminera någon på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, ålder eller sexuell läggning. Fördelning av anställda per funktion, % Fördelning av anställda per land, % Utbildningsfördelning, % Verkstad 55 Försäljning 15 Administration 10 Reservdelar 20 Sverige 77 Norge 16 Danmark 7 Grundskola/ gymnasium 85 Högskoleutbildning 1 Eftergymnasial utbildning 14 Åldersstruktur, antal anställda Ålder < >60 Nyckeltal Medelantalet anställda Omsättning per medelantalet anställda, Tkr Förädlingsvärde per medelantalet anställda, Tkr Resultat före skatter per medelantalet anställda, Tkr Medelålder och 2003 avser Nya Bilia. 15

18 Förvaltningsberättelse Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsfrågor är väsentliga i Bilias strävan att uppfylla visionen att bli branschens bästa servicebolag. Bilia arbetar systematiskt med kvalitet i ett brett perspektiv, men med särskilt fokus på kundomsorg och kundtillfredsställelse. Kvalitet ger nöjda kunder, och nöjda kunder kommer tillbaka, medan missnöjda kunder söker sig någon annanstans. Vi bedriver kontinuerlig affärsutveckling och förfinar hela tiden våra processer för att ständigt bli bättre. Effektiva processer Bilias verksamhet är kundstyrd, vilket ställer stora krav på att organisationen är flexibel med effektiva och verksamhetsanpassade bakomliggande system. På servicesidan innebär effektiva processer bland annat att väntetider till verkstäderna blir så korta som möjligt. Tack vare resursförstärkning och förbättrade interna rutiner har väntetiderna kommit ned avsevärt under I Bilaffären bidrar effektiva processer till att förkorta tiden från det att bilen är färdig hos leverantören till dess kunden hämtar den. Kortare ledtider medför minskad kapitalbindning. Auktoriserade bilverkstäder Bilia arbetar med särskilda kvalitetssystem i de olika länderna. De svenska verkstäderna arbetar efter Grönt Ljus kontrollerad bilverkstad (KBV). Grönt Ljus innebär att verkstaden uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd som kontrollerad bilverkstad. Det innebär bland annat att följa Verkstadens reparationsvillkor som utarbetats av Motorbranschens Riksförbund (MRF) och att vara godkänd av Konsumentverket. Genom ett system med oannonserade stickprovskontroller kontrolleras den tekniska kvaliteten och att utlovade priser hålls. Bilias svenska anläggningar är ackrediterade för återbesiktningsarbeten från Svensk Bilprovning. Ackrediteringen innebär att Bilia får åtgärda anmärkningar, återbesiktiga bilen och därefter rapportera till Vägverket att bilen uppfyller kraven. Plåt- och lackverkstäderna arbetar efter Kvalitet Plåt och Lack 2000, som är en kvalitetskontroll som handhas av MRF och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Bilias svenska bilverksamhet är även auktoriserad för reparationer av plastdetaljer av Bilplastteknik, som är ett samarbete mellan MRF och försäkringsbolagen. Bilia Excellence Award Bilia Excellence Award är ett pris som varje år delas ut till det Biliaföretag som uppvisar det bästa sammanvägda resultatet inom tre områden: nivå och förbättring av avkastning på operativt kapital, servicetillväxt och kundtillfredsställelse. År 2003 gick priset till Bilia Personbilar AB, Region Skaraborg. Motiveringen löd Bilia Personbilar AB, Region Skaraborg lyckades kämpa sig till segern i tävlingen Bilia Excellence Award. Samtliga funktioner har presterat ett bättre resultat jämfört med budget genom förbättrad affärskvalitet och kostnadsmedvetenhet. Serviceaffären, som under en längre tid tillhört den absoluta toppen inom Biliakoncernen mätt efter lönsamhet och kundtillfredsställelse, bör särskilt omnämnas. Även Bilaffären har förbättrats mot både budget och föregående år, trots att antalet leveranser av nya bilar minskade med drygt 10 procent. Glädjande att konstatera är att begagnataffären redovisar ett positivt täckningsbidrag. 16

19 Kunderna allt nöjdare Undersökningar avseende kundtillfredsställelsen sker regelbundet genom Radar, som är den svenska Volvohandelns gemensamma verktyg för att mäta och följa upp hur nöjda kunderna är med bilarna och servicen när det gäller Volvo och Renault. Trenden i de senaste årens undersökningar är tydlig: Kunderna är överlag allt nöjdare med både servicen och bilarna. Efter varje nybilsleverans och efter en stor andel av servicebesöken respektive butiksbesöken ges kunderna möjlighet att svara på frågor om hur de upplevde kontakten med Bilia. Kunderna kontaktas via brev och svaren kan lämnas via brev eller på Internet. Svaren ges på en femgradig skala, där fyra innebär mycket bra och fem utmärkt. Undersökningarna genomförs av ScandInfo Marketing Research. Svarsfrekvensen är hög och mätningarna är därför ett tillförlitligt underlag för det kontinuerliga förbättringsarbete som bedrivs inom Bilia. Nybilsradarn visar kundtillfredsställelsen hos dem som köpt ny bil hos Bilia. Samtliga nybilsköpare ges möjlighet att svara. Totalt rör det sig varje år om cirka Volvoägare och Renaultägare i Sverige. Verkstadsradarn visar hur nöjda kunderna är med Bilias verkstäder. Kunderna väljs ut slumpvis bland dem som besökt Bilias verkstäder. På varje verkstad genomförs minst 600 intervjuer varje år. Radarstatistiken rapporteras varje dag i ett early warning-system, men det är månadsstatistiken som ger mest relevant information om förändringar i vad kunderna tycker. Resultaten delges berörd personal och följs kontinuerligt upp. Även i Norge och Danmark genomförs kundundersökningar genom Customer for Life, som är Volvos europeiska motsvarighet till Radar. Kundtillfredsställelsen ingår sedan 2002 som en faktor vid beräkning av bonus för de anställda. Bilias Verkstadsradar, % Bilias Nybilsradar, % Region Eskilstuna Malmö Göteborg Skövde Stockholm Norr Stockholm Söder // Region Eskilstuna Malmö Göteborg Skövde Stockholm Norr Stockholm Söder // Månadssiffror för december, rullande 3 månader (okt, nov, dec). Andel kunder som ger Bilia betyget utmärkt eller mycket bra. Vid årsskiftet 2004/2005 slogs regionerna Stockholm Norr och Stockholm Söder samman till en region Region Öst. 17

20 Förvaltningsberättelse Aktivt miljöarbete Bilias miljöpolicy slår fast att koncernens tjänster och produkter ska påverka naturen och miljön så lite som möjligt och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska utföras inom ramen för affärsidén och präglas av en helhetssyn där teknik, ekonomi och ekologi vägs samman. Miljöarbetet bedrivs i huvudsak ute i dotterbolagen, som integrerar Bilias övergripande miljöpolicy i sin verksamhet. Det lokalt förankrade miljöarbetet kräver medarbetarnas engagemang och delaktighet och fortlöpande kompetensutveckling. Medarbetarna utbildas i miljöfrågor och får även fortlöpande miljöinformation. Vägledande principer Bilia följer nio principer i miljöarbetet. Dessa föreskriver att Bilia ska: uppfylla myndigheternas krav med god marginal tillsammans med kunden söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma för miljön välja miljöanpassat och återvinningsbart material beakta miljön vid investeringar och vid alla inköp välja arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön bedriva ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete sälja produkter som håller hög miljömässig standard ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartners att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön öka kunskapen om miljöfrågor hos alla anställda. Ren luft och rent vatten Viktiga hörnstenar i Bilias miljöarbete är att sträva mot Frisk luft samt Rena sjöar och vattendrag två av Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Friskare luft kan Bilia bidra till genom att utföra bra, miljöinriktad service på kundernas bilar. Rätt service av motorer och avgassystem ger lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. För att hitta bästa möjliga alternativ, utvärderar Bilia kontinuerligt energiförsörjningen till anläggningarna. Bilias bidrag till Rena sjöar och vattendrag består i att minska biltvättarnas utsläpp av orenat vatten till de kommunala reningsverken. Under perioden installerar Bilia reningsverk för att återvinna stora mängder vatten och minska förbrukningen av rent vatten vid 23 anläggningar i Sverige. Samtliga Bilias svenska bolag är miljöcertifierade enligt ISO Avfallssortering På anläggningarna är avfallssortering ett prioriterat område. Miljöfarligt avfall omhändertas enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har system, egna eller tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om avfall från service och restprodukter från skadereparationer. Det mesta sorteras för att gå till återvinning, från trasiga plåtskärmar och plaststötfångare till utbytta oljefilter och övrigt farligt avfall. De bilar som produceras i dag är till mycket stora delar återvinnings- eller återanvändbara. Farlig verksamhet I Sverige bedriver Bilia vad som inom miljölagstiftningen kallas farlig verksamhet: bensinförsäljning, biltvätt och billackering. I Sverige är 27 anläggningar anmälningspliktiga på grund av bensinförsäljning där inga utsläpp får ske, 13 biltvättar som ger utsläpp till vatten är anmälningspliktiga och 9 anläggningar är anmälningspliktiga på grund av utsläpp av lösningsmedel till luft. De anmälningspliktiga delarna utgör en mindre del av Bilias totala verksamhet. Miljötvist Bilia är inblandad i en miljötvist avseende en såld del av en fastighet. Köparen har i samband med schaktningsarbeten påträffat föroreningar i mark. Köparen ställer krav på ersättning för merkostnader vid byggnation, men kravet har avvisats av Bilia. 18

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element komponenter och system för elektrisk

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma

Innehållsförteckning. Årsstämma ÅRSREDOVISNING 27 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Verksamhetsöversikt 4 VD har ordet 6 NIBE-aktien 8 NIBE skapar värme dygnet runt 1 Ledningsfilosofi 12 Affärskoncept 14 Tillväxtmodell 16 Personal

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer