Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI"

Transkript

1 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2010

2 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete i människa-datorinteraktion om 30 högskolepoäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2010 Handledare på CSC var Åke Walldius Examinator var Ann Lantz TRITA-CSC-E 2010:160 ISRN-KTH/CSC/E--10/160--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informations- och kundrelationssystem inom bilköp Sammanfattning I examensarbetet har det befintliga finansieringssystemet och kundrelationerna inom bilmarknaden analyserats ur ett slutkundsperspektiv för att därefter resultera i en kundkravspecifikation. Med hjälp av en framtagen kundkravspecifikation och tillämpade teorier har ett förslag på systemlösning utformats för en framtida bilmarknad. Det är kundens relation till och interaktion med systemet för bilmarknaden som undersökts. I denna rapport redogörs hur arbetet gått tillväga. De inledande kapitlen tar upp bakgrunden till examensarbetet, tillämpade teorier samt undersökningsmetoder. Litteraturen som använts har sina gemensamma nämnare och är hämtade från skilda områden, som till exempel Lean produktion och kravhantering. I de följande kapitlen presenteras resultaten av undersökningarna och utformningen av den kombinerade systemlösningen. Främst användes Voice of the customer (VOC) som är en arbetsmodell inom Lean Six Sigma för att hantera kundbehovet som implementerades i en lösning för ett kombinerat informations- och kundrelationssystem. Avslutningsvis diskuteras resultaten av examensarbetet och slutsatser inför framtiden dras. A Proposal for a Combined Solution for an Information and Customer Relation System within Car Retail Abstract In this thesis the current financing system and customer relations in the automobile market has been analyzed through a customer value perspective resulting in a requirement specification where theories have been applied in order to design a proposal of a system solution within car retail. It is the customer relation to, and interaction with, the system that has been analyzed which is reported in this paper. The first chapters concern the background of the thesis, applied theories and analyzing methods, as well as literature brought from different disciplines, such as Lean production. Subsequently, the results from the analysis and the system prototype are presented. The Voice of the customer (VOC) model derived from the Lean Six Sigma discipline has been applied to maintain the customer perspective within the designed information and customer relation system. In the final chapters the results of the thesis are discussed and conclusions are drawn. 2

4

5 Förord Det har varit en spännande och intressant resa att genomföra examensarbetet. Kanske är det nu man inser vad man egentligen kan, i så fall är det inte en dag försent. Jag vill tacka min handledare Åke Walldius på KTH för god handledning och för att ha stått ut med en alltför ivrig student. Jag vill också tacka DnB NOR Finans som ställt upp som uppdragsgivare. Ni andra special ones, ni vet vilka ni är. Tack 3

6

7 1 Innehåll 2 Inledning Bakgrund DnB NOR Finans Marknaden idag Bilmarknadens koppling till människa-datorinteraktion Syfte Målformulering Målgrupp Frågeställning Avgränsningar Teori Lean Six Sigma Utvecklingen av Lean Utvecklingen av Six Sigma Agila utvecklingsmetoder Scrum Burndown Chart Kravhantering Kravhanteringsprocessen Informationssystem Planering av informationssystem Informationssystemets faser Människa-datorinteraktion Gränssnitt Användbarhet Kognition Metodteori Undersökningar Heuristisk utvärdering Fokusgrupp Intervjuer

8 4.2 Prototypframtagning Low-fidelity vs. high-fidelity prototyp Prototyp av informationssystem Utförande av undersökningar Pilotstudie: Heuristisk utvärdering Resultat av pilotstudien Undersökningar Fokusgrupp Kontextuella intervjuer Resultat av undersökningar Fas ett: Fokusgrupp Fas två: Kontextuell intervju Fas tre: Intervju Kundkravspecifikation Sammanställning av kundkraven Slutsats Framtagning av förslag på systemlösning Enligt Lean Six Sigma Förslag till systemlösning, version Ett scenario Huvudfunktioner Förslag till systemlösning, version Utökade huvudfunktioner i systemlösningen Förslag till systemlösning, version Hur Lean Six Sigma tillämpas i ett centralstyrt system Implementering av VOC i ett informationssystem Iteration: utvecklare och kunder Vad gör man i webbportalen? Vem drar nytta av vad? Diskussion Undersökningarna Fokusgruppen Kontextuella intervjuer

9 8.1.3 Intervjuer Resultatet av undersökningarna Kundkravspecifikation Utformning Kundkraven Framtagningen av systemlösning Framtagningsprocessen Slutliga systemlösningen Alternativ utformning av systemlösningen Uppfyllandet av kundkrav Systemlösningens användbarhet Teori Röda tråden Litteraturen Slutsats Svar på frågeställning Referenser...69 Bilagor

10

11 2 Inledning Andra kapitlet ger en inblick i examensarbetets bakgrund, mål och syfte, samt hur bilköpsprocessen ser ut idag. 2.1 Bakgrund DnB NOR Finans DnB NOR Finans är ett av nordens ledande finansbolag och inom bilfinans bland marknadens största. De erbjuder förmånliga lån och god service för privatpersoner och företag. DnB NOR Finans har vuxit kraftigt de senaste åren och finns i dagsläget representerade på ett tiotal orter i Sverige. Fig. 1. Kopplingen mellan återförsäljare och DnB NOR Finans Fig. 1 illustrerar kopplingen mellan aktörerna bilåterförsäljare och DnB NOR Finans genom CarPorten som är ett webbportal där bilaffärer genomförs. Däri kan bilsäljaren göra en priskalkyl, ansöka om och lägga upp lån, och registrera den köpta bilen för kunden. CarPorten endast tillgänglig glig för återförsäljarna därför att det inte ansetts finnas någon anledning att även kunder ska kunna nå denna, eller delar av, funktionen Marknaden idag Bilåterförsäljare finns inriktade på specifika bilmärken men kan också ha ett antal märken i sin bilpark. Oftast finns även ett finansbolag anslutet till återförsäljaren. DnB NOR Finans står bakom ett antal återförsäljare då bolaget även står för cirka 20 % av marknaden. Den konkurrens som finns existerar på två sidor; återförsäljare emellan och finansbolag emellan. Mellan återförsäljarna sker konkurrensen på en nivå där det konkurreras om ett visst st bilmärke och pris. Vad gäller finansbolagen sker konkurrensen om antalet anslutna återförsäljare och kunder. Ur detta perspektiv ges det stor valfrihet för kunden att välja både återförsäljare och finansbolag. Det är många aktörer inblandade när en person köper bil. Förutom kunden själv finns återförsäljare, finans- och försäkringsbolag, men fler kan vara med och påverka vid ett bilköp. Familj, vänner, Motormännen och nätforum är bara en del av dem som kan vara med och påverka huruvida det för individen känns rätt att köpa just den bilen. 7

12 Marknaden kräver att kunden gör en hel del arbete i innan bilen köps. Att läsa på om ett visst bilmärke eller bilmodell, för att därefter hitta en återförsäljare och till sist välja rätt finansbolag, vilket är mycket arbete i en marknad som dessutom kan anses konservativ och har genomgått relativt lite teknisk utveckling de senaste åren. Detta innebär för kunden mycket sökande efter information som i dagsläget finns utspridd och innebär komplikationer för kunden. Informationen är inte lättillgänglig och man spär på bilden av att återförsäljaren är den som vet, och ingen annan, mest om just ett bilmärke. I dagens informationssamhälle är information inte hårdvaluta och likaså borde gälla bilmarknaden och allt som finns att veta där. Var informationen hittas är ett område som utreds med förhoppningen om att kunna göra det lättare för kunden. Att köpa bil idag är en process som kan delas in i tre faser, där de olika faserna representerar hur långt kunden kommit i processen. I den inledande fasen, fas ett, har kunden börjat titta på bilar på antingen Internet och/eller tidningsannonser. I fas två vet kunden ungefär vilken bil hon ska köpa och besöker återförsäljare för att ta en närmare titt, få mer hjälp och kanske även provköra. I den här fasen har kunden mognat och känner sig mer säker över sitt beslut att köpa bil. I den slutliga fasen, fas tre, köper kunden den bil hon valt och är i samband med det även förberedd på att börja betala av den. Hur faserna undersöks framgår längre fram i kapitel fem Bilmarknadens koppling till människa-datorinteraktion Kopplingen till ämnesområdet människa-datorinteraktion (MDI) baseras på kundens interaktion med system för information om bilmarknaden. I viss mån handlar det om människa-systeminteraktion, men inkluderar så även en teknisk lösning för att anpassa och optimera systemet efter slutkundernas behov. Användarna utgör den centrala delen inom MDI. I bilköpsprocessen finns det ett stort antal olika användare, men det är slutkunderna (de som köper bil) som sätts i centrum i detta examensarbete. 2.2 Syfte Syftet med examensarbetet är att visa på tekniska och designmässiga framsteg som kan tillämpas inom bilfinans för att uppnå en effektivisering och modernisering av det befintliga systemet för bilköp. Under lång tid har DnB NOR Finans och återförsäljare varit i samarbete med varandra där DnB NOR Finans stått bakom en rad återförsäljare. Finansbolaget har därigenom riktat in sig, vad gäller tekniska hjälpmedel, mot återförsäljaren. Dock har samarbetet, och uppbyggnaden av det, med kunden i samband med ett bilköp uteblivit, vilket skapat ett behov av att utnyttja även den kanalen. Att marknaden ser ut som den gör idag där informationen inte finns samlad på ett ställe kräver att det tas hänsyn till kundernas behov. Med hjälp av ny teknik och nya medier syftar examensarbetet till att visa på alternativ till de eventuella brister som råder idag och dessutom utnyttja dem för att bygga upp ett effektivt och modernt system. 8

13 2.3 Målformulering Identifiera flaskhalsar och brister i det befintliga systemet Få en god bild av kundkraven Möta kundkraven med förbättrad marknadskommunikation Utforma ett förslag för systemlösning Använda nya medier som en del av den framtagna systemlösningen 2.4 Målgrupp Slutkunderna, d. v. s. en specifik typ av användare, är de som utgör målgruppen. Det är de som vill köpa bil. Det kan därför vara svårt att urskilja en specifik grupp individer för att egentligen är det vem som helst som kan köpa bil. Vilka är bilköparna? Enkelt kan det sägas att det är de som är över 18 år och har körkort, men det är en alltför stor grupp som varierar i alltifrån ålder till yrken. Alla kan inte heller ingå i målgruppen, men den gemensamma nämnaren för dessa individer är att de alla har bilköp i tankarna. Dessa personer tittar på bilar på Internet och besöker bilhallar. Den slutliga målgruppen blir således personer över 18 år, har körkort och tänker inom den närmsta framtiden köpa en bil. 2.5 Frågeställning Kan köpprocessen effektiviseras och i så fall hur? Kan nya medier utnyttjas, vilka och på vilket sätt? I en bilköpprocess tar det oftast lång tid för kunden att ta sig från start till slut. Det handlar om att fånga upp kunden i ett tidigt stadium och hjälpa denna med att ta sig vidare på ett så enkelt och okomplicerat sätt som möjligt. Genom att se över det befintliga systemet och identifiera flaskhalsar kan det effektiviseras på ett sätt som gynnar kunden. Ett modernt och effektivt system kan även tänkas vara delvis uppbyggt av nya medier då kommunikationskanalerna blivit fler i dagens informationssamhälle. 2.6 Avgränsningar Examensarbetets mål är inte att ta fram ett marknadsföringsunderlag eller undersöka vilka medel som kan användas i marknadsföringssyfte. Det undersöks vilka nya medier som kan utnyttjas i ett effektivt system för att kunna möta kunden i ett tidigt stadium, men det ska poängteras att det inte är i marknadsföringssyfte. Examensarbetets mål är inte heller att sätta eventuella prototyper i bruk, utan enbart presentera dem som ett underlag för en framtida modell. I studien tas heller ingen hänsyn till andra användargrupper än enbart slutkunderna. Användarna i studien utgörs således av slutkunderna. 9

14 3 Teori Tredje kapitlet tar upp de teorier som använts i studien, bland annat Lean Six Sigma, Toyota-modellen, informationssystem samt agila utvecklingsmetoder. 3.1 Lean Six Sigma Lean Six Sigma är en metod för att utveckla och maximera ett bolags marknadsandelar genom att snabbare uppnå förbättring inom kundnöjdhet, kvalitet och tids- och kostnadseffektivitet. Det är sammanslagningen av Lean och Six Sigma som gör detta möjligt, trots att de ofta enskilt ses som rivaliserande metoder. Istället kan de anses komplettera varandra. Lean är känt för hastighet inom flöden, medan Six Sigma gör sig känt för kundbehov och kundnöjdhet. Lean Six Sigma blir därför den optimala lösningen inom service (George, s. 8, 2003). Lean fokuserar på lösningar där produktionshastigheten maximeras genom att skilja mellan värdebringande (eng. value-added) och icke-värdebringande (eng. non-valueadded) arbete för att på så sätt få bort de tidsfördröjande och icke-värdebringande arbetsmomenten. Det finns verktyg för att mäta och analysera dessa parametrar för varje steg i en process (George, s. 27, 2003). För varje gång en defekt uppstår, inom exempelvis tillverkning, åtgärdas det och det ses till att samma defekt aldrig uppstår igen. På detta sätt förhindras framtida fördröjningar och förluster. Six Sigma fokuserar på att höja kvaliteten på servicen genom att förbättra leveransen och se till kundbehoven. Verktygen som används inom Six Sigma kan visa vilka moment som hindrar företaget från att ge kvalitetsservice. Arbetet med att höja kvaliteten och kundnöjdheten kräver en hel del tid och arbete för att utveckla effektiva ramverk för framtida produktionslösningar. Men genom att implementera Six Sigma på ett korrekt sätt kan avkastningen ökas (George, s. 7, 2003). De två metoderna fungerar väldigt bra var för sig. För ett bolag som väljer antingen den ena eller andra metoden höjs avkastningen (eng. Return on Invest, ROI). Men genom en kombination av båda ökas ROI med en faktor. Lean Six Sigma används som arbetsmetod därför att man inte kan välja bara kvalitet eller bara hastighet, utan båda förblir lika viktiga (George, s. 8, 2003). 10

15 3.1.1 Utvecklingen av Lean Toyota-modellen Världens största biltillverkare, Toyota, grundades på värderingar som tagit dem till toppen genom att ta fram och utveckla Lean-produktionen de senaste 50 åren. Enligt Liker (s. 6, 2004) står Toyota på en grund av 14 principer som bolaget följt slaviskt, principer som ligger djupt rotade i den japanska kulturen. Att Lean skapades av Toyota är känt, men det finns även ännu ett produktionssystem som kallas Toyota Production System (TPS) och är den arbetsmodell som bolaget bygger på sin egna Lean-produktion. Är en organisations mål långsiktiga för att uppnå högre kvalitet och lägre kostnader bör den inspireras av Toyota-modellen, även om det kan verka svårt att anamma det japanska arbetssättet. Medan bolag i länder utanför Japan fokuserar på kostnader, fokuserar Toyota på att eliminera bortfall (eng. waste, jap. muda) i varje led av tillverkningsprocessen. Grundtanken i Toyota-modellen är att ur slutkundsperspektiv skilja på value-added arbete och non-value-added. Det som klassas som non-value-added är bortfall, s.k. waste, vilket bör elimineras så gott som möjligt. Till dessa hör väntetider, onödiga transporter och arbetsrörelser, för stora lager, defekter och reparationer, samt outnyttjad kreativitet bland anställda. Inom Lean fortskrider processerna genom att alla parter jobbar nära varandra och tillverkningsvolymhastigheten bestäms utifrån kundbehovet. Däremot är TPS ett system byggt på att alla parter arbetar på ett sätt som bidrar till helheten, från golvet till högsta chefen (Liker, s 13, 2004) TPS i andra branscher TPS fungerar uppenbarligen bra i Toyotas biltillverkning. Däremot kan det vara lite knepigare så fort arbetet flyttas till ett konferensrum, ett labb eller ett IT-kosultbolag. Frågan är då hur TPS kan användas inom andra branscher där tillverkning inte utgör en central del av bolagets verksamhet. Återigen handlar Toyota-modellen om att kundbehovet identifieras och därtill anpassas verksamheten, vilket är vad andra bolag bör göra även om de inte arbetar med tillverkning. Och som tidigare också nämnts bör det skiljas på value-added och non-value-added arbete, vilket resulterar i att, för ett ITkonsultbolag exempelvis, bortfall upptäcks. (Liker, s. 27, 2004) Frågan är om TPS verkligen kan implementeras i andra branscher än enbart tillverkningsindustrin. För mindre bolag är det relativt enkelt men något tidskrävande eftersom det tar tid att genomgå en omställning. Däremot finns det mycket att tjäna på lång sikt vilket kommer hjälpa bolaget att växa på marknaden. För större bolag tar det däremot längre tid att ställa om till TPS-filosofin. Alla parter som ingår i systemet måste vara med, villiga att ställa om och anamma det nya arbetssättet. Det är alltså inte bara kundbehovet som identifieras, utan hela bolaget på alla nivåer jobbar mot kundbehoven och hela tiden sträva efter egenförbättring genom att ständigt minska bortfallet (Liker, s. 24, 2004). Toyota-modellen är inte bara en arbetsmodell baserad på Lean, utan också grundad på kulturell lärdom. 11

16 På grund av bolagens hårda konkurrens med Toyota, när det kom till kvalitet och reducerade kostnader, under 1980-talet, anammades delar av Toyotas arbetsmodell och utvecklades till det som idag kallas Lean. Arbetet innebär att optimera produktionsflödet och arbetsprocesserna så att waste räknat i tid och pengar minskas (Ward, s. 40, 2007) Genom att eliminera bortfallet ökas kvaliteten i arbetet, flexibiliteten ökas och kostnaderna minskas. Villkoret är att hela arbetet blir fritt från misstag, och som det nämndes ovan, att samma misstag aldrig uppstår igen. Detta arbetssätt är fördelaktigt och gynnsamt då det kan implementeras inom alla delar av bolaget, från ledningen till golvet. Anledningen är att de enkla verktygen bygger på de fem S:en (eng.): sorting, simplifying, sweeping, standardization och sustaining process improvement. (Martin, s. 40, 2008 ). Det vill säga att arbetet sorteras, förenklas, arbetsplatsen sopas rent, standardisering och upprätthållande av processförbättring. Framgångarna med Lean inom tillverkningsindustrin har dokumenterats väl och kan därför implementeras och utvecklas inom andra branscher. Med de verktyg som används förenklas arbetet och arbetsflödet effektiviseras. Dessutom förbättras arbetet kontinuerligt inom de olika delarna i organisationen (Ward, 2007) Utvecklingen av Six Sigma Six Sigma-programmet fokuserar på att förbättra arbetsprocessen kvalitativt. Initiativet till Six Sigma togs av Motorola på 1980-talet, som ett svar mot den allt hårdare konkurrensen i elektronikbranschen. Däremot var det ett arbete förpassat till att utvecklas under en längre tid och inte en direkt genomförd arbetsmetod. För att täcka behovet av ökad produktivitet inrättades och utvecklades Six Sigma därefter hos AlliedSignal under 1990-talet, vilket resulterade i en ökad produktivitet på två till fyra procent årligen. Från mitten på 1990-talet och framåt, anammades Six Sigma av företag världen över, däribland General Electrics. Generellt kan det sägas att för att lyckas med produktivitetsökningen krävs att bolag implementerar Six Sigma på rätt sätt. Tyvärr är det många bolag som utvecklar ineffektiva varianter på Six Sigma så att det inte resulterar i ökad produktivitet (George, 2003). Arbetet med Six Sigma definieras av fem faser, så kallade DMAIC (eng.): define, measure, analyze, improve och control. Det vill säga att arbetet definieras, mäts, analyseras, förbättras och kontrolleras. Det General Electric gjorde var att införa två delfaser: voice of the customer (VOC) och voice of the business (VOB), arbetsfaser där nöjdhet och service tas i akt (s. 43, Martin, 2008). I denna studie är det enbart VOC som använts för att den specifika användargruppen är slutkunderna i bilköpsprocessen. Andra användargruppers förhållning till bilköpsprocessen har således inte studerats, utan enbart vad dessa användargrupper kan göra för slutkunderna VOC Voice of the Customer Enligt Jakob Nielsen (s. 228, 1993) ska ett IT-system vara standardiserat och konsekvent. Användaren ska inte behöva undra om olika begrepp och händelser betyder samma sak på olika plattformar. De olika systemen ska följa en gemensam standard för 12

17 att få kontinuitet, vilket är av yttersta vikt när multisystem byggs. I det här exeamensarbetet relateras användarna till voice of the customer (VOC) som inom MDI kunnat heta Voice of the user. I en marknad som dessutom är väldigt beroende av kunden gäller det att ta hänsyn till dennes preferenser. Det är även fördelaktigt för företag att tillgodose dem Att förstå kundbehoven If there were one major concept above all others that could help organizations compete effectively in today s world, it would be to understand and create systems that consistently meet customer needs and value expectations (James W. Martin, s. 57, Understanding the Voice of the Customer (VOC), 2008). Som citatet ovan beskriver är det av yttersta vikt att lyssna på, och ge kunden utrymme att göra sig hörd, för att företaget ska lyckas inom sin marknad. Idag är konkurrensen så stor att många företag utövar sin verksamhet inom väldigt specifika marknadssegment att storleken på företaget blir irrelevant. Detta skapar utrymme för mindre företag att etablera sig och stå upp mot de större genom väldigt enkla medel. Genom att inkludera kundbehoven i ett arbetssystem kan man kontinuerligt upprätthålla god kvalitet och ett utbud som svarar mot efterfrågan. Detta resulterar i bland annat ett mervärde för kunden och på den vägen blir företaget konkurrenskraftigt inom sitt segment. Tyvärr är det väldigt få företag som tillämpar en sådan arbetsmetod och förbiser kunden. (Martin, s. 57, 2008) Fig. 2. Voice of the customer (VOC) (Martin, 2008). 13

18 VOC vs MDI vs iteration Metoder för att förstå och inkludera Voice of the Customer (VOC) är ett område inom logistiken som motsvarar arbetet inom människa-datorinteraktion (MDI). Det handlar om att bygga och utveckla system anpassade efter kundens preferenser. På den vägen kan iterativa arbetsprocesser byggas där kunden utgör en central del i arbetet. På grund av många gemensamma drag kan man dra paralleller mellan MDI och logistikens VOC, varför det i olika kunskapsområden finns olika namn på liknande arbetsmetoder. Inom MDI är det vanligt att användarna är med i hela utvecklingsprocessen och iterationen mellan utvecklare och användare gör att den slutliga produkten eller tjänsten är optimalt utvecklad. Däremot finns det en viss skillnad i det logistiska planet, t.ex. agila utvecklingsmetoder (se avsnitt 3.2), för att kontinuerligt, flexibelt och effektivt utveckla och anpassa tjänster eller produkter efter användarbehoven. Nyckeln ligger i att företag använder agila systemverktyg på rätt sätt när de vill förstå och inkludera VOC i sitt system. VOC förkroppsligar användarna. 3.2 Agila utvecklingsmetoder Agila utvecklingsmetoder är arbetsmodeller som används vid mjukvaruutveckling där arbetsflödet är flexibelt jämfört med andra utvecklingsmetoder, exempelvis vattenfallsmodellen (Eckstein, s. 10, 2004) Grundprinciperna är gemensamma för de flesta agila utvecklingsmetoder, däribland Scrum, där utvecklingsarbetet sker genom ett nära och iterativt samarbete mellan användare och utvecklare. På det sättet utvärderas produkten kontinuerligt mellan iterationerna och kan därigenom snabbt ändras enligt användarnas, eventuellt, nya önskemål (Eckstien, s 13, 2004). Bland annat fokuseras arbetet på produktutvecklingen och därför läggs det inte heller dyrbar tid på dokumentation, som ingen ändå kommer att läsa. Fördelen med att nyttja agila utvecklingsmetoder är att delar av en produkt blir färdiga så att även delar av ett större system fungerar, istället för att ge produktutvecklingen ett slutdatum som i de allra flesta fall felberäknas och skjuts framåt. Det finns ett flertal metoder inom agil systemutveckling; förutom tidigare nämnda Scrum, finns även Lean Software Development och Extrem programmering (XP). (Eckstien, s. 15, 2004) Scrum Scrum är en agil utvecklingsmetod som tillämpats sedan början på 1990-talet och är ett sätt att sätta ihop arbetslag, så kallade scrum-lag, där fokus ligger i att leverera värdebringande produkter och tjänster (Eckstein, s. 85, 2004). Det är i sig ingen teknik för produktutveckling utan en arbetsmodell bestående av ramverk för olika processer inom produktutvecklingen. Som i de flesta agila utvecklingsmetoderna sker utvecklingen med Scrum inom iterationscykler där varje iteration, som inom Scrum kallas sprint, är 30 dagar (Eckstein, s. 89, 2004). Inledningsvis sker ett planeringsmöte med användare, beställare och scrum-laget för att tydliggöra målet med sprinten. Därefter påbörjas scrum-lagets arbete som inte får påverkas av någon under den 30 dagar långa utvecklingsprocessen. Under de 30 dagarna börjar varje dag med ett 15 14

19 minuter långt möte där scrum-laget presenterar sina dittills uppnådda resultat samt mål inför nästa dag. Hur scrum-laget väljer att utföra sitt arbete får ingen annan utom de själva bestämma. Avslutningsvis utvärderar scrum-laget resultatet av arbetet tillsammans med användare och beställare. Att arbeta med denna metod är framför allt fördelaktigt då värdebringande systemfunktioner utvecklas först och att brister som upptäcks inom varje iterationscykel kan åtgärdas inom nästkommande iterationscykel (Eckstein, s. 36, 2004) Burndown Chart Mängden arbete i förhållande till iterationscykler kan illustreras i en s.k. burndown chart där iterationerna presenteras på den horisontella axeln och arbetstimmar på den vertikala (se fig. 3 nedan). En burndown chart kan även gälla kostnaderna i förhållande till iterationerna. Fördelarna med ett sådant schema är att projektet blir lätt att överblicka både i arbetstid och i kostnad, samt att återstoden av arbetet visas tydligt (Pries, s. 38, 2010). Fig. 3 Burndown Chart (Pries, 2010) Den räta linjen i figuren ovan representerar det ideala sambandet mellan iterationer och arbetstimmar, och kan jämföras med den streckade linjen som representerar den faktiska tidsåtgången (Pries, s. 39, 2010). Målet förblir tydligt, att projektet ska vara färdigt efter ett specifikt antal iterationer. Därför är det även viktigt att schemat uppdateras dagligen av t.ex. projektledaren för att ha kontroll över arbetsgången. En burndown chart kan tillämpas inom ett flertal projektformer och är nödvändigtvis inte knutet till agil utveckling. Till exempel lämpar sig schemat även för projekt som följer vattenfallsmodellen trots att arbetet inte är iterativt. Scrum bygger på strikta regler för iterationerna där längden för varje iteration är tidsbestämd vilket gör en burndown chart lämplig (Pries, s. 39, 2010). Om den streckade linjen passerar sista markeringen betyder 15

20 det att projektet är försenat, och vice versa om den streckade linjen korsar x-axeln för sista markeringen (Pries, s. 40, 2010). 3.3 Kravhantering Ordet krav kan anses betyda att något krävs och ovillkorligen bör uppfyllas. Dock kan detta begrepp tolkas på en rad olika sätt då de betyder olika för olika branscher. Inom IT-system kan ordet krav därför beskrivas som en önskvärd egenskap eller funktion (Eriksson, s. 24, 2008). De flesta krav är förhandlingsbara och huruvida de går att uppfylla beror på en del faktorer, bland annat antalet krav, tiden för att realisera kraven, budget och tillgång på utvecklare. Begreppet kravhantering definieras således som förvaltningen av kravet, det vill säga insamling, strukturering och genomförande. Konsekvenserna av en dåligt skött kravhantering inför utvecklingen av ett IT-system kan, beroende på i vilket skede det inträffar, vara så små att de knappt märks av eller så stora att det påverkar resten av utvecklingen IT-systemet. Att det senare sker är mycket vanligt. Exempel på konsekvenser är att färdigställandet av systemet senareläggs, utvecklingen kostar mer pengar än beräknat eller att användarna blir missnöjda (se fig. 4 nedan, Boehms kurva) (Eriksson, s.23, 2008). Det är framförallt det sistnämnda, användarna, som glöms bort i en kravhanteringsprocess. Det gäller även att produkten eller tjänsten levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och inom rätt budget, för att vara kunden tillags. Detta blir även svårare i tider med allt hårdare konkurrens i branschen. Detta ökar i sin tur kravet på effektivare produktionsflöden. Det som dock hjälper bolag i den hårt konkurrensutsatta marknaden är kvaliteten på kravhanteringen. Voice of the Customer (VOC), som nämndes i tidigare avsnitt, poängterar värdet av att kunna tillgodogöra sig informationen från kunderna för att därmed kunna konkurrera med resten av marknaden. Detta ger möjligheten för små bolag att öka sina marknadsandelar. 16

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

Tjäna på användbarhet KOGNITIONSVETENSKAP

Tjäna på användbarhet KOGNITIONSVETENSKAP Tjäna på användbarhet KOGNITIONSVETENSKAP Användbarhet teknik på människans villkor Människor har i alla tider skapat teknik som förenklar, avlastar och effektiviserar de uppgifter hon vill lösa. Ett exempel

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling -

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling - Utvärdering Fredag 1 oktober 13-15 F1 Ann Lantz - alz@nada.kth.se Anna Swartling - ast@kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur agerar man, vad händer? Hur används teknik? Beteendevetenskapliga

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt

Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt Daniel Bosk interactivesys.tex 157 2016-10-04 21:02:00Z jimahl Innehåll 1 Introduktion 1 2 Syfte 2 3 Läsanvisningar 2 4 Genomförande 2 5 Examination 3 5.1

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Föreläsning 4 Identifiera krav och behov. Att läsa: Kapitel 10 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 4 Identifiera krav och behov. Att läsa: Kapitel 10 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 4 Identifiera krav och behov Att läsa: Kapitel 10 i Rogers et al.: Interaction design Översikt Vikten av krav Olika typer av krav Datainsamling för olika krav Scenarier Use Cases Essential

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och kvalitet.

Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och kvalitet. Fråga 1. QUPER Påstående: QUPER är en modell för att elicitera krav Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Lean Product Development

Lean Product Development Lean Product Development Stefan Bükk Stefan.bukk@swerea.se 2011-03-30 1 Produktutvecklings Process enligt det planerande paradigmet Market analysis Gates Q/P Krav Spec Detail Design Test Re Design t $

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte

PRODUKTUTVECKLING. Ämnets syfte PRODUKTUTVECKLING Ämnet produktutveckling behandlar arbetsprocessen för att skapa en produkt samt produktens material, konstruktion och design. Ämnet behandlar också hur olika intressenters krav samordnas

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Fastställa mål. Daniel Bosk. goals.tex :33:45Z danbos

Fastställa mål. Daniel Bosk. goals.tex :33:45Z danbos 1 Fastställa mål Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. goals.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför denna övning

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Lektion 11 Användare, uppgifter och krav del

Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Lektion 11 Användare, uppgifter och krav del Nätkurs Design & konstruktion av användargränssnitt 1MD113 Sid 1 (5) Del 3 Uppgiftsanalys Av Stefan Blomkvist Uppgiftsanalysen ska svara på frågor om vilka uppgifter användarna utför och hur dessa genomförs.

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Föreläsning 7: Kognition & perception

Föreläsning 7: Kognition & perception Föreläsning 7: Kognition & perception FSR: 3, 4 Att läsa: Kapitel 2-3 i Rogers et al.: Interaction design Översikt Vad är kognition, perception? Vad har kognition och perception med interaktionsdesign

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Agile - det moderna synsättet på mjukvaruutveckling Ordet Agile kommer från engelskan och kan närmast översättas med flexibel, dynamisk och smidig. Med det menar vi dynamiska projekt som konstruktivt kan

Läs mer

Kognitiva teorier inom MDI - Introduktion

Kognitiva teorier inom MDI - Introduktion Kognitiva teorier inom MDI - Introduktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/hci/ht10 Arbetsuppgiften till idag: Identifiera ett tydligt exempel på dålig användbarhet

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Lean software development och lättrörlig utveckling

Lean software development och lättrörlig utveckling Lean software development och lättrörlig utveckling TOBIAS FORS & MIKAEL LUNDGREN Agenda Vi vill visa: Ett pågående paradigmskifte i mjukvaruvärlden Nämligen: Lean: en teoribas för lättrörlig utveckling

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap

SCRUM. Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap SCRUM Marcus Bendtsen Institutionen för datavetenskap 2 Metodik Systematiskt tillvägagångssätt för att garantera utfallet Metodiken behöver passa kontexten och tillgängliga resurser Verifiering av metodiken

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Föreläsning 11, Planera utvärdering. Att planera utvärdering. Vetenskapliga experiment. Kapitel i kursboken

Föreläsning 11, Planera utvärdering. Att planera utvärdering. Vetenskapliga experiment. Kapitel i kursboken Föreläsning 11 Planera utvärdering Kapitel 22-24 i kursboken Att planera utvärdering Vem, vilka? Att välja användare, antal Vad? Hur sätter man ihop lämpliga uppgifter? När? Hur lång tid ska man avsätta?

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning 1 (6) Mottagare: Åsa Cajander Mårten Cronander Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Ten usability heuristics 2 1.2 Severity ratings for usability

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Fälttest - Pilot. MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola

Fälttest - Pilot. MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola Fälttest - Pilot MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola Vad är det värt...? 500 x 10 x 200 = 1.000.000 1.000.000 x 0.30 = 300.000 Om en organisation med 500 anställda drabbas av 10 minuters användbarhetsproblem

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE

LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE LOGISTIKSYSTEM FÖR SNABBA HJULET AB UTVECKLINGSPROCESS BASERAD PÅ DR. DEBORAH J. MAYHEW S THE USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE Uppsala Universitet 2005 Andreas Kjellgren (ankj3389@student.uu.se) Fredrik

Läs mer

tjejit en studie av kvinnors låga deltagande vid Karlstads Universitets IT-utbildningar

tjejit en studie av kvinnors låga deltagande vid Karlstads Universitets IT-utbildningar Datavetenskap Opponenter: Malin Brand, Niklas Johansson Respondenter: Ewelina Helmersson, Mollin Widegren tjejit en studie av kvinnors låga deltagande vid Karlstads Universitets IT-utbildningar Oppositionsrapport,

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning. Kapitel 3-4 i Stone et al.

Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning. Kapitel 3-4 i Stone et al. Föreläsning 3 Användare, uppgift och omgivning Kapitel 3-4 i Stone et al. Från föregående föreläsning Kravinsamling med användare i fokus genom Observationer i verkliga situationer Konstruera uppgifter

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer