Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI"

Transkript

1 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2010

2 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete i människa-datorinteraktion om 30 högskolepoäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2010 Handledare på CSC var Åke Walldius Examinator var Ann Lantz TRITA-CSC-E 2010:160 ISRN-KTH/CSC/E--10/160--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informations- och kundrelationssystem inom bilköp Sammanfattning I examensarbetet har det befintliga finansieringssystemet och kundrelationerna inom bilmarknaden analyserats ur ett slutkundsperspektiv för att därefter resultera i en kundkravspecifikation. Med hjälp av en framtagen kundkravspecifikation och tillämpade teorier har ett förslag på systemlösning utformats för en framtida bilmarknad. Det är kundens relation till och interaktion med systemet för bilmarknaden som undersökts. I denna rapport redogörs hur arbetet gått tillväga. De inledande kapitlen tar upp bakgrunden till examensarbetet, tillämpade teorier samt undersökningsmetoder. Litteraturen som använts har sina gemensamma nämnare och är hämtade från skilda områden, som till exempel Lean produktion och kravhantering. I de följande kapitlen presenteras resultaten av undersökningarna och utformningen av den kombinerade systemlösningen. Främst användes Voice of the customer (VOC) som är en arbetsmodell inom Lean Six Sigma för att hantera kundbehovet som implementerades i en lösning för ett kombinerat informations- och kundrelationssystem. Avslutningsvis diskuteras resultaten av examensarbetet och slutsatser inför framtiden dras. A Proposal for a Combined Solution for an Information and Customer Relation System within Car Retail Abstract In this thesis the current financing system and customer relations in the automobile market has been analyzed through a customer value perspective resulting in a requirement specification where theories have been applied in order to design a proposal of a system solution within car retail. It is the customer relation to, and interaction with, the system that has been analyzed which is reported in this paper. The first chapters concern the background of the thesis, applied theories and analyzing methods, as well as literature brought from different disciplines, such as Lean production. Subsequently, the results from the analysis and the system prototype are presented. The Voice of the customer (VOC) model derived from the Lean Six Sigma discipline has been applied to maintain the customer perspective within the designed information and customer relation system. In the final chapters the results of the thesis are discussed and conclusions are drawn. 2

4

5 Förord Det har varit en spännande och intressant resa att genomföra examensarbetet. Kanske är det nu man inser vad man egentligen kan, i så fall är det inte en dag försent. Jag vill tacka min handledare Åke Walldius på KTH för god handledning och för att ha stått ut med en alltför ivrig student. Jag vill också tacka DnB NOR Finans som ställt upp som uppdragsgivare. Ni andra special ones, ni vet vilka ni är. Tack 3

6

7 1 Innehåll 2 Inledning Bakgrund DnB NOR Finans Marknaden idag Bilmarknadens koppling till människa-datorinteraktion Syfte Målformulering Målgrupp Frågeställning Avgränsningar Teori Lean Six Sigma Utvecklingen av Lean Utvecklingen av Six Sigma Agila utvecklingsmetoder Scrum Burndown Chart Kravhantering Kravhanteringsprocessen Informationssystem Planering av informationssystem Informationssystemets faser Människa-datorinteraktion Gränssnitt Användbarhet Kognition Metodteori Undersökningar Heuristisk utvärdering Fokusgrupp Intervjuer

8 4.2 Prototypframtagning Low-fidelity vs. high-fidelity prototyp Prototyp av informationssystem Utförande av undersökningar Pilotstudie: Heuristisk utvärdering Resultat av pilotstudien Undersökningar Fokusgrupp Kontextuella intervjuer Resultat av undersökningar Fas ett: Fokusgrupp Fas två: Kontextuell intervju Fas tre: Intervju Kundkravspecifikation Sammanställning av kundkraven Slutsats Framtagning av förslag på systemlösning Enligt Lean Six Sigma Förslag till systemlösning, version Ett scenario Huvudfunktioner Förslag till systemlösning, version Utökade huvudfunktioner i systemlösningen Förslag till systemlösning, version Hur Lean Six Sigma tillämpas i ett centralstyrt system Implementering av VOC i ett informationssystem Iteration: utvecklare och kunder Vad gör man i webbportalen? Vem drar nytta av vad? Diskussion Undersökningarna Fokusgruppen Kontextuella intervjuer

9 8.1.3 Intervjuer Resultatet av undersökningarna Kundkravspecifikation Utformning Kundkraven Framtagningen av systemlösning Framtagningsprocessen Slutliga systemlösningen Alternativ utformning av systemlösningen Uppfyllandet av kundkrav Systemlösningens användbarhet Teori Röda tråden Litteraturen Slutsats Svar på frågeställning Referenser...69 Bilagor

10

11 2 Inledning Andra kapitlet ger en inblick i examensarbetets bakgrund, mål och syfte, samt hur bilköpsprocessen ser ut idag. 2.1 Bakgrund DnB NOR Finans DnB NOR Finans är ett av nordens ledande finansbolag och inom bilfinans bland marknadens största. De erbjuder förmånliga lån och god service för privatpersoner och företag. DnB NOR Finans har vuxit kraftigt de senaste åren och finns i dagsläget representerade på ett tiotal orter i Sverige. Fig. 1. Kopplingen mellan återförsäljare och DnB NOR Finans Fig. 1 illustrerar kopplingen mellan aktörerna bilåterförsäljare och DnB NOR Finans genom CarPorten som är ett webbportal där bilaffärer genomförs. Däri kan bilsäljaren göra en priskalkyl, ansöka om och lägga upp lån, och registrera den köpta bilen för kunden. CarPorten endast tillgänglig glig för återförsäljarna därför att det inte ansetts finnas någon anledning att även kunder ska kunna nå denna, eller delar av, funktionen Marknaden idag Bilåterförsäljare finns inriktade på specifika bilmärken men kan också ha ett antal märken i sin bilpark. Oftast finns även ett finansbolag anslutet till återförsäljaren. DnB NOR Finans står bakom ett antal återförsäljare då bolaget även står för cirka 20 % av marknaden. Den konkurrens som finns existerar på två sidor; återförsäljare emellan och finansbolag emellan. Mellan återförsäljarna sker konkurrensen på en nivå där det konkurreras om ett visst st bilmärke och pris. Vad gäller finansbolagen sker konkurrensen om antalet anslutna återförsäljare och kunder. Ur detta perspektiv ges det stor valfrihet för kunden att välja både återförsäljare och finansbolag. Det är många aktörer inblandade när en person köper bil. Förutom kunden själv finns återförsäljare, finans- och försäkringsbolag, men fler kan vara med och påverka vid ett bilköp. Familj, vänner, Motormännen och nätforum är bara en del av dem som kan vara med och påverka huruvida det för individen känns rätt att köpa just den bilen. 7

12 Marknaden kräver att kunden gör en hel del arbete i innan bilen köps. Att läsa på om ett visst bilmärke eller bilmodell, för att därefter hitta en återförsäljare och till sist välja rätt finansbolag, vilket är mycket arbete i en marknad som dessutom kan anses konservativ och har genomgått relativt lite teknisk utveckling de senaste åren. Detta innebär för kunden mycket sökande efter information som i dagsläget finns utspridd och innebär komplikationer för kunden. Informationen är inte lättillgänglig och man spär på bilden av att återförsäljaren är den som vet, och ingen annan, mest om just ett bilmärke. I dagens informationssamhälle är information inte hårdvaluta och likaså borde gälla bilmarknaden och allt som finns att veta där. Var informationen hittas är ett område som utreds med förhoppningen om att kunna göra det lättare för kunden. Att köpa bil idag är en process som kan delas in i tre faser, där de olika faserna representerar hur långt kunden kommit i processen. I den inledande fasen, fas ett, har kunden börjat titta på bilar på antingen Internet och/eller tidningsannonser. I fas två vet kunden ungefär vilken bil hon ska köpa och besöker återförsäljare för att ta en närmare titt, få mer hjälp och kanske även provköra. I den här fasen har kunden mognat och känner sig mer säker över sitt beslut att köpa bil. I den slutliga fasen, fas tre, köper kunden den bil hon valt och är i samband med det även förberedd på att börja betala av den. Hur faserna undersöks framgår längre fram i kapitel fem Bilmarknadens koppling till människa-datorinteraktion Kopplingen till ämnesområdet människa-datorinteraktion (MDI) baseras på kundens interaktion med system för information om bilmarknaden. I viss mån handlar det om människa-systeminteraktion, men inkluderar så även en teknisk lösning för att anpassa och optimera systemet efter slutkundernas behov. Användarna utgör den centrala delen inom MDI. I bilköpsprocessen finns det ett stort antal olika användare, men det är slutkunderna (de som köper bil) som sätts i centrum i detta examensarbete. 2.2 Syfte Syftet med examensarbetet är att visa på tekniska och designmässiga framsteg som kan tillämpas inom bilfinans för att uppnå en effektivisering och modernisering av det befintliga systemet för bilköp. Under lång tid har DnB NOR Finans och återförsäljare varit i samarbete med varandra där DnB NOR Finans stått bakom en rad återförsäljare. Finansbolaget har därigenom riktat in sig, vad gäller tekniska hjälpmedel, mot återförsäljaren. Dock har samarbetet, och uppbyggnaden av det, med kunden i samband med ett bilköp uteblivit, vilket skapat ett behov av att utnyttja även den kanalen. Att marknaden ser ut som den gör idag där informationen inte finns samlad på ett ställe kräver att det tas hänsyn till kundernas behov. Med hjälp av ny teknik och nya medier syftar examensarbetet till att visa på alternativ till de eventuella brister som råder idag och dessutom utnyttja dem för att bygga upp ett effektivt och modernt system. 8

13 2.3 Målformulering Identifiera flaskhalsar och brister i det befintliga systemet Få en god bild av kundkraven Möta kundkraven med förbättrad marknadskommunikation Utforma ett förslag för systemlösning Använda nya medier som en del av den framtagna systemlösningen 2.4 Målgrupp Slutkunderna, d. v. s. en specifik typ av användare, är de som utgör målgruppen. Det är de som vill köpa bil. Det kan därför vara svårt att urskilja en specifik grupp individer för att egentligen är det vem som helst som kan köpa bil. Vilka är bilköparna? Enkelt kan det sägas att det är de som är över 18 år och har körkort, men det är en alltför stor grupp som varierar i alltifrån ålder till yrken. Alla kan inte heller ingå i målgruppen, men den gemensamma nämnaren för dessa individer är att de alla har bilköp i tankarna. Dessa personer tittar på bilar på Internet och besöker bilhallar. Den slutliga målgruppen blir således personer över 18 år, har körkort och tänker inom den närmsta framtiden köpa en bil. 2.5 Frågeställning Kan köpprocessen effektiviseras och i så fall hur? Kan nya medier utnyttjas, vilka och på vilket sätt? I en bilköpprocess tar det oftast lång tid för kunden att ta sig från start till slut. Det handlar om att fånga upp kunden i ett tidigt stadium och hjälpa denna med att ta sig vidare på ett så enkelt och okomplicerat sätt som möjligt. Genom att se över det befintliga systemet och identifiera flaskhalsar kan det effektiviseras på ett sätt som gynnar kunden. Ett modernt och effektivt system kan även tänkas vara delvis uppbyggt av nya medier då kommunikationskanalerna blivit fler i dagens informationssamhälle. 2.6 Avgränsningar Examensarbetets mål är inte att ta fram ett marknadsföringsunderlag eller undersöka vilka medel som kan användas i marknadsföringssyfte. Det undersöks vilka nya medier som kan utnyttjas i ett effektivt system för att kunna möta kunden i ett tidigt stadium, men det ska poängteras att det inte är i marknadsföringssyfte. Examensarbetets mål är inte heller att sätta eventuella prototyper i bruk, utan enbart presentera dem som ett underlag för en framtida modell. I studien tas heller ingen hänsyn till andra användargrupper än enbart slutkunderna. Användarna i studien utgörs således av slutkunderna. 9

14 3 Teori Tredje kapitlet tar upp de teorier som använts i studien, bland annat Lean Six Sigma, Toyota-modellen, informationssystem samt agila utvecklingsmetoder. 3.1 Lean Six Sigma Lean Six Sigma är en metod för att utveckla och maximera ett bolags marknadsandelar genom att snabbare uppnå förbättring inom kundnöjdhet, kvalitet och tids- och kostnadseffektivitet. Det är sammanslagningen av Lean och Six Sigma som gör detta möjligt, trots att de ofta enskilt ses som rivaliserande metoder. Istället kan de anses komplettera varandra. Lean är känt för hastighet inom flöden, medan Six Sigma gör sig känt för kundbehov och kundnöjdhet. Lean Six Sigma blir därför den optimala lösningen inom service (George, s. 8, 2003). Lean fokuserar på lösningar där produktionshastigheten maximeras genom att skilja mellan värdebringande (eng. value-added) och icke-värdebringande (eng. non-valueadded) arbete för att på så sätt få bort de tidsfördröjande och icke-värdebringande arbetsmomenten. Det finns verktyg för att mäta och analysera dessa parametrar för varje steg i en process (George, s. 27, 2003). För varje gång en defekt uppstår, inom exempelvis tillverkning, åtgärdas det och det ses till att samma defekt aldrig uppstår igen. På detta sätt förhindras framtida fördröjningar och förluster. Six Sigma fokuserar på att höja kvaliteten på servicen genom att förbättra leveransen och se till kundbehoven. Verktygen som används inom Six Sigma kan visa vilka moment som hindrar företaget från att ge kvalitetsservice. Arbetet med att höja kvaliteten och kundnöjdheten kräver en hel del tid och arbete för att utveckla effektiva ramverk för framtida produktionslösningar. Men genom att implementera Six Sigma på ett korrekt sätt kan avkastningen ökas (George, s. 7, 2003). De två metoderna fungerar väldigt bra var för sig. För ett bolag som väljer antingen den ena eller andra metoden höjs avkastningen (eng. Return on Invest, ROI). Men genom en kombination av båda ökas ROI med en faktor. Lean Six Sigma används som arbetsmetod därför att man inte kan välja bara kvalitet eller bara hastighet, utan båda förblir lika viktiga (George, s. 8, 2003). 10

15 3.1.1 Utvecklingen av Lean Toyota-modellen Världens största biltillverkare, Toyota, grundades på värderingar som tagit dem till toppen genom att ta fram och utveckla Lean-produktionen de senaste 50 åren. Enligt Liker (s. 6, 2004) står Toyota på en grund av 14 principer som bolaget följt slaviskt, principer som ligger djupt rotade i den japanska kulturen. Att Lean skapades av Toyota är känt, men det finns även ännu ett produktionssystem som kallas Toyota Production System (TPS) och är den arbetsmodell som bolaget bygger på sin egna Lean-produktion. Är en organisations mål långsiktiga för att uppnå högre kvalitet och lägre kostnader bör den inspireras av Toyota-modellen, även om det kan verka svårt att anamma det japanska arbetssättet. Medan bolag i länder utanför Japan fokuserar på kostnader, fokuserar Toyota på att eliminera bortfall (eng. waste, jap. muda) i varje led av tillverkningsprocessen. Grundtanken i Toyota-modellen är att ur slutkundsperspektiv skilja på value-added arbete och non-value-added. Det som klassas som non-value-added är bortfall, s.k. waste, vilket bör elimineras så gott som möjligt. Till dessa hör väntetider, onödiga transporter och arbetsrörelser, för stora lager, defekter och reparationer, samt outnyttjad kreativitet bland anställda. Inom Lean fortskrider processerna genom att alla parter jobbar nära varandra och tillverkningsvolymhastigheten bestäms utifrån kundbehovet. Däremot är TPS ett system byggt på att alla parter arbetar på ett sätt som bidrar till helheten, från golvet till högsta chefen (Liker, s 13, 2004) TPS i andra branscher TPS fungerar uppenbarligen bra i Toyotas biltillverkning. Däremot kan det vara lite knepigare så fort arbetet flyttas till ett konferensrum, ett labb eller ett IT-kosultbolag. Frågan är då hur TPS kan användas inom andra branscher där tillverkning inte utgör en central del av bolagets verksamhet. Återigen handlar Toyota-modellen om att kundbehovet identifieras och därtill anpassas verksamheten, vilket är vad andra bolag bör göra även om de inte arbetar med tillverkning. Och som tidigare också nämnts bör det skiljas på value-added och non-value-added arbete, vilket resulterar i att, för ett ITkonsultbolag exempelvis, bortfall upptäcks. (Liker, s. 27, 2004) Frågan är om TPS verkligen kan implementeras i andra branscher än enbart tillverkningsindustrin. För mindre bolag är det relativt enkelt men något tidskrävande eftersom det tar tid att genomgå en omställning. Däremot finns det mycket att tjäna på lång sikt vilket kommer hjälpa bolaget att växa på marknaden. För större bolag tar det däremot längre tid att ställa om till TPS-filosofin. Alla parter som ingår i systemet måste vara med, villiga att ställa om och anamma det nya arbetssättet. Det är alltså inte bara kundbehovet som identifieras, utan hela bolaget på alla nivåer jobbar mot kundbehoven och hela tiden sträva efter egenförbättring genom att ständigt minska bortfallet (Liker, s. 24, 2004). Toyota-modellen är inte bara en arbetsmodell baserad på Lean, utan också grundad på kulturell lärdom. 11

16 På grund av bolagens hårda konkurrens med Toyota, när det kom till kvalitet och reducerade kostnader, under 1980-talet, anammades delar av Toyotas arbetsmodell och utvecklades till det som idag kallas Lean. Arbetet innebär att optimera produktionsflödet och arbetsprocesserna så att waste räknat i tid och pengar minskas (Ward, s. 40, 2007) Genom att eliminera bortfallet ökas kvaliteten i arbetet, flexibiliteten ökas och kostnaderna minskas. Villkoret är att hela arbetet blir fritt från misstag, och som det nämndes ovan, att samma misstag aldrig uppstår igen. Detta arbetssätt är fördelaktigt och gynnsamt då det kan implementeras inom alla delar av bolaget, från ledningen till golvet. Anledningen är att de enkla verktygen bygger på de fem S:en (eng.): sorting, simplifying, sweeping, standardization och sustaining process improvement. (Martin, s. 40, 2008 ). Det vill säga att arbetet sorteras, förenklas, arbetsplatsen sopas rent, standardisering och upprätthållande av processförbättring. Framgångarna med Lean inom tillverkningsindustrin har dokumenterats väl och kan därför implementeras och utvecklas inom andra branscher. Med de verktyg som används förenklas arbetet och arbetsflödet effektiviseras. Dessutom förbättras arbetet kontinuerligt inom de olika delarna i organisationen (Ward, 2007) Utvecklingen av Six Sigma Six Sigma-programmet fokuserar på att förbättra arbetsprocessen kvalitativt. Initiativet till Six Sigma togs av Motorola på 1980-talet, som ett svar mot den allt hårdare konkurrensen i elektronikbranschen. Däremot var det ett arbete förpassat till att utvecklas under en längre tid och inte en direkt genomförd arbetsmetod. För att täcka behovet av ökad produktivitet inrättades och utvecklades Six Sigma därefter hos AlliedSignal under 1990-talet, vilket resulterade i en ökad produktivitet på två till fyra procent årligen. Från mitten på 1990-talet och framåt, anammades Six Sigma av företag världen över, däribland General Electrics. Generellt kan det sägas att för att lyckas med produktivitetsökningen krävs att bolag implementerar Six Sigma på rätt sätt. Tyvärr är det många bolag som utvecklar ineffektiva varianter på Six Sigma så att det inte resulterar i ökad produktivitet (George, 2003). Arbetet med Six Sigma definieras av fem faser, så kallade DMAIC (eng.): define, measure, analyze, improve och control. Det vill säga att arbetet definieras, mäts, analyseras, förbättras och kontrolleras. Det General Electric gjorde var att införa två delfaser: voice of the customer (VOC) och voice of the business (VOB), arbetsfaser där nöjdhet och service tas i akt (s. 43, Martin, 2008). I denna studie är det enbart VOC som använts för att den specifika användargruppen är slutkunderna i bilköpsprocessen. Andra användargruppers förhållning till bilköpsprocessen har således inte studerats, utan enbart vad dessa användargrupper kan göra för slutkunderna VOC Voice of the Customer Enligt Jakob Nielsen (s. 228, 1993) ska ett IT-system vara standardiserat och konsekvent. Användaren ska inte behöva undra om olika begrepp och händelser betyder samma sak på olika plattformar. De olika systemen ska följa en gemensam standard för 12

17 att få kontinuitet, vilket är av yttersta vikt när multisystem byggs. I det här exeamensarbetet relateras användarna till voice of the customer (VOC) som inom MDI kunnat heta Voice of the user. I en marknad som dessutom är väldigt beroende av kunden gäller det att ta hänsyn till dennes preferenser. Det är även fördelaktigt för företag att tillgodose dem Att förstå kundbehoven If there were one major concept above all others that could help organizations compete effectively in today s world, it would be to understand and create systems that consistently meet customer needs and value expectations (James W. Martin, s. 57, Understanding the Voice of the Customer (VOC), 2008). Som citatet ovan beskriver är det av yttersta vikt att lyssna på, och ge kunden utrymme att göra sig hörd, för att företaget ska lyckas inom sin marknad. Idag är konkurrensen så stor att många företag utövar sin verksamhet inom väldigt specifika marknadssegment att storleken på företaget blir irrelevant. Detta skapar utrymme för mindre företag att etablera sig och stå upp mot de större genom väldigt enkla medel. Genom att inkludera kundbehoven i ett arbetssystem kan man kontinuerligt upprätthålla god kvalitet och ett utbud som svarar mot efterfrågan. Detta resulterar i bland annat ett mervärde för kunden och på den vägen blir företaget konkurrenskraftigt inom sitt segment. Tyvärr är det väldigt få företag som tillämpar en sådan arbetsmetod och förbiser kunden. (Martin, s. 57, 2008) Fig. 2. Voice of the customer (VOC) (Martin, 2008). 13

18 VOC vs MDI vs iteration Metoder för att förstå och inkludera Voice of the Customer (VOC) är ett område inom logistiken som motsvarar arbetet inom människa-datorinteraktion (MDI). Det handlar om att bygga och utveckla system anpassade efter kundens preferenser. På den vägen kan iterativa arbetsprocesser byggas där kunden utgör en central del i arbetet. På grund av många gemensamma drag kan man dra paralleller mellan MDI och logistikens VOC, varför det i olika kunskapsområden finns olika namn på liknande arbetsmetoder. Inom MDI är det vanligt att användarna är med i hela utvecklingsprocessen och iterationen mellan utvecklare och användare gör att den slutliga produkten eller tjänsten är optimalt utvecklad. Däremot finns det en viss skillnad i det logistiska planet, t.ex. agila utvecklingsmetoder (se avsnitt 3.2), för att kontinuerligt, flexibelt och effektivt utveckla och anpassa tjänster eller produkter efter användarbehoven. Nyckeln ligger i att företag använder agila systemverktyg på rätt sätt när de vill förstå och inkludera VOC i sitt system. VOC förkroppsligar användarna. 3.2 Agila utvecklingsmetoder Agila utvecklingsmetoder är arbetsmodeller som används vid mjukvaruutveckling där arbetsflödet är flexibelt jämfört med andra utvecklingsmetoder, exempelvis vattenfallsmodellen (Eckstein, s. 10, 2004) Grundprinciperna är gemensamma för de flesta agila utvecklingsmetoder, däribland Scrum, där utvecklingsarbetet sker genom ett nära och iterativt samarbete mellan användare och utvecklare. På det sättet utvärderas produkten kontinuerligt mellan iterationerna och kan därigenom snabbt ändras enligt användarnas, eventuellt, nya önskemål (Eckstien, s 13, 2004). Bland annat fokuseras arbetet på produktutvecklingen och därför läggs det inte heller dyrbar tid på dokumentation, som ingen ändå kommer att läsa. Fördelen med att nyttja agila utvecklingsmetoder är att delar av en produkt blir färdiga så att även delar av ett större system fungerar, istället för att ge produktutvecklingen ett slutdatum som i de allra flesta fall felberäknas och skjuts framåt. Det finns ett flertal metoder inom agil systemutveckling; förutom tidigare nämnda Scrum, finns även Lean Software Development och Extrem programmering (XP). (Eckstien, s. 15, 2004) Scrum Scrum är en agil utvecklingsmetod som tillämpats sedan början på 1990-talet och är ett sätt att sätta ihop arbetslag, så kallade scrum-lag, där fokus ligger i att leverera värdebringande produkter och tjänster (Eckstein, s. 85, 2004). Det är i sig ingen teknik för produktutveckling utan en arbetsmodell bestående av ramverk för olika processer inom produktutvecklingen. Som i de flesta agila utvecklingsmetoderna sker utvecklingen med Scrum inom iterationscykler där varje iteration, som inom Scrum kallas sprint, är 30 dagar (Eckstein, s. 89, 2004). Inledningsvis sker ett planeringsmöte med användare, beställare och scrum-laget för att tydliggöra målet med sprinten. Därefter påbörjas scrum-lagets arbete som inte får påverkas av någon under den 30 dagar långa utvecklingsprocessen. Under de 30 dagarna börjar varje dag med ett 15 14

19 minuter långt möte där scrum-laget presenterar sina dittills uppnådda resultat samt mål inför nästa dag. Hur scrum-laget väljer att utföra sitt arbete får ingen annan utom de själva bestämma. Avslutningsvis utvärderar scrum-laget resultatet av arbetet tillsammans med användare och beställare. Att arbeta med denna metod är framför allt fördelaktigt då värdebringande systemfunktioner utvecklas först och att brister som upptäcks inom varje iterationscykel kan åtgärdas inom nästkommande iterationscykel (Eckstein, s. 36, 2004) Burndown Chart Mängden arbete i förhållande till iterationscykler kan illustreras i en s.k. burndown chart där iterationerna presenteras på den horisontella axeln och arbetstimmar på den vertikala (se fig. 3 nedan). En burndown chart kan även gälla kostnaderna i förhållande till iterationerna. Fördelarna med ett sådant schema är att projektet blir lätt att överblicka både i arbetstid och i kostnad, samt att återstoden av arbetet visas tydligt (Pries, s. 38, 2010). Fig. 3 Burndown Chart (Pries, 2010) Den räta linjen i figuren ovan representerar det ideala sambandet mellan iterationer och arbetstimmar, och kan jämföras med den streckade linjen som representerar den faktiska tidsåtgången (Pries, s. 39, 2010). Målet förblir tydligt, att projektet ska vara färdigt efter ett specifikt antal iterationer. Därför är det även viktigt att schemat uppdateras dagligen av t.ex. projektledaren för att ha kontroll över arbetsgången. En burndown chart kan tillämpas inom ett flertal projektformer och är nödvändigtvis inte knutet till agil utveckling. Till exempel lämpar sig schemat även för projekt som följer vattenfallsmodellen trots att arbetet inte är iterativt. Scrum bygger på strikta regler för iterationerna där längden för varje iteration är tidsbestämd vilket gör en burndown chart lämplig (Pries, s. 39, 2010). Om den streckade linjen passerar sista markeringen betyder 15

20 det att projektet är försenat, och vice versa om den streckade linjen korsar x-axeln för sista markeringen (Pries, s. 40, 2010). 3.3 Kravhantering Ordet krav kan anses betyda att något krävs och ovillkorligen bör uppfyllas. Dock kan detta begrepp tolkas på en rad olika sätt då de betyder olika för olika branscher. Inom IT-system kan ordet krav därför beskrivas som en önskvärd egenskap eller funktion (Eriksson, s. 24, 2008). De flesta krav är förhandlingsbara och huruvida de går att uppfylla beror på en del faktorer, bland annat antalet krav, tiden för att realisera kraven, budget och tillgång på utvecklare. Begreppet kravhantering definieras således som förvaltningen av kravet, det vill säga insamling, strukturering och genomförande. Konsekvenserna av en dåligt skött kravhantering inför utvecklingen av ett IT-system kan, beroende på i vilket skede det inträffar, vara så små att de knappt märks av eller så stora att det påverkar resten av utvecklingen IT-systemet. Att det senare sker är mycket vanligt. Exempel på konsekvenser är att färdigställandet av systemet senareläggs, utvecklingen kostar mer pengar än beräknat eller att användarna blir missnöjda (se fig. 4 nedan, Boehms kurva) (Eriksson, s.23, 2008). Det är framförallt det sistnämnda, användarna, som glöms bort i en kravhanteringsprocess. Det gäller även att produkten eller tjänsten levereras med rätt kvalitet, i rätt tid och inom rätt budget, för att vara kunden tillags. Detta blir även svårare i tider med allt hårdare konkurrens i branschen. Detta ökar i sin tur kravet på effektivare produktionsflöden. Det som dock hjälper bolag i den hårt konkurrensutsatta marknaden är kvaliteten på kravhanteringen. Voice of the Customer (VOC), som nämndes i tidigare avsnitt, poängterar värdet av att kunna tillgodogöra sig informationen från kunderna för att därmed kunna konkurrera med resten av marknaden. Detta ger möjligheten för små bolag att öka sina marknadsandelar. 16

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Agile - det moderna synsättet på mjukvaruutveckling Ordet Agile kommer från engelskan och kan närmast översättas med flexibel, dynamisk och smidig. Med det menar vi dynamiska projekt som konstruktivt kan

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar

Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Datavetenskap Opponent(er): Rikard Boström Lars-Olof Moilanen Respondent(er): Mathias Andersson Henrik Bäck Anpassningsbar applikationsstruktur för flerpunktsskärmar Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Lean software development och lättrörlig utveckling

Lean software development och lättrörlig utveckling Lean software development och lättrörlig utveckling TOBIAS FORS & MIKAEL LUNDGREN Agenda Vi vill visa: Ett pågående paradigmskifte i mjukvaruvärlden Nämligen: Lean: en teoribas för lättrörlig utveckling

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2012-02-12 Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - IT-stöd och systemutveckling

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

SESAM. Agila metoder

SESAM. Agila metoder SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Agila metoder en förutsättning för att lyckas med komplexa försvarssystem? 11 november 2010 Armémuseum, Stockholm

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 1 Datainsamling Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför övningen ha läst

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning

Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander. Innehållsförteckning 1 (6) Mottagare: Åsa Cajander Mårten Cronander Utvärdering av prototyp: Frågedatabas av Mårten Cronander Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Ten usability heuristics 2 1.2 Severity ratings for usability

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Mål och syfte. Den här presentationen belyser ergonomin idag och i framtiden.

Mål och syfte. Den här presentationen belyser ergonomin idag och i framtiden. ERGONOMI & HUMAN FACTORS Mål och syfte Den här presentationen belyser ergonomin idag och i framtiden. Syftet är att du ska få en aktuell bild av ergonomiområdet, med målet att förstå vikten av att ergonomin

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Fälttest - Pilot. MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola

Fälttest - Pilot. MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola Fälttest - Pilot MariAnne Karlsson Chalmers tekniska högskola Vad är det värt...? 500 x 10 x 200 = 1.000.000 1.000.000 x 0.30 = 300.000 Om en organisation med 500 anställda drabbas av 10 minuters användbarhetsproblem

Läs mer

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Användarcentrerad Systemdesign

Användarcentrerad Systemdesign Uppsala universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för människa-datorinteraktion Användarcentrerad Systemdesign, 5p HT2006 Caroline Hägglund caha3800@student.uu.se Anna Küller anku8060@student.uu.se

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer