Ökat medborgarinflytande Demokrati inte bara vart 4:e år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökat medborgarinflytande Demokrati inte bara vart 4:e år"

Transkript

1 Valmanifest

2 Ökat medborgarinflytande Demokrati inte bara vart 4:e år Miljöpartiet de gröna anser att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Besluten blir bättre anpassade efter de människor som berörs. Den enskilde får större möjlighet till inflytande. Människorna respekterar besluten bättre. Man minskar risken att människor känner maktlöshet och frustration. därför ha en aktiv dialog med Danderydsborna och det lokala föreningslivet. Vi vill göra det enklare för invånarna att bidra med egna idéer och erfarenheter. Sedan valet 2010 har vi arbetat för att förbättra Danderydsbornas möjligheter att aktivt medverka i den politiska beslutsprocessen. Våra syften har varit att göra kommunpolitiken tydlig för medborgarna ge medborgarna större inflytande över den politiska dagordningen öka medborgarnas engagemang för kommunpolitiska frågor ge bättre underlag för kommunens politiska beslut Sedan 2002 kan kommunfullmäktige besluta att införa medborgarförslag. Den som är folkbokförd i kommunen kan därmed väcka ett ärende om frågor inom kommunens ansvarsområde. 70% av Sveriges kommuner har infört medborgarförslag. Under den nuvarande mandatperioden har Miljöpartiet två gånger försökt införa medborgarförslag i Danderyd avslog fullmäktige vår första motion. Vid vårt senaste försök under hösten 2013 röstade Fp, C, M och Kd ned vår motion. Vi tänker inte ge upp! Med ett e-förslag (e-petition) kan en person skicka in ett förslag om utveckling eller förändring till kommunen som i sin tur publicerar förslaget på sin hemsida. När förslaget finns på webben kan andra medborgare rösta på ("gilla") förslaget. För tre år sedan utlovade kommunen ett debattforum på kommunens hemsida. Detta har ännu inte blivit verklighet. att det utlovade debattforumet på kommunens hemsida ska utformas som ett system av e-förslag. Ett vanligt argument mot medborgarförslag och andra åtgärder för ökad medborgardialog är att Sverige har representativ demokrati. "Medborgarna går till val vart fjärde år och ger då sina politiker förtroende att bestämma politiken under den efterföljande mandatperioden." Ett ökat medborgarinflytande minskar avståndet mellan väljarna och de förtroendevalda. Politikerna får veta mera om medborgarnas värderingar. Dessa värderingar ska tillsammans med tjänstemännens faktakunskaper ligga till grund för bättre politiska beslut i kommunen. Medborgardialogen kompletterar därför vår representativa demokrati genom att ge politikerna ett bredare underlag för sina beslut. införa medborgarförslag i Danderyd utforma debattforumet på Danderyds hemsida som ett system av e-förslag skapa nya former för möten mellan allmänheten och de förtroendevalda. Det är särskilt viktigt att vi hittar fungerande former för dialog med våra yngre och äldre medborgare. 2

3 Våra unga Barn- och ungdomsperspektiv i alla beslut Miljöpartiet de gröna anser att alla Danderyds invånare oavsett ålder ska få komma till tals. Inflytande är en demokratisk rättighet och barns och ungdomars kunskaper, erfarenheter och värderingar är en värdefull resurs i det kommunala arbetet. Det är även viktigt för barns och ungdomars utveckling att de har inflytande och känner sig delaktiga i samhället. Därför anser Miljöpartiet att alla kommunens beslut ska granskas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Detta innebär att man utgår från barns och ungdomars mänskliga rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn och ungdomar som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Miljöpartiet anser att kunskap om barns och ungas levnadsvillkor måste ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör dem. Alla beslut och åtgärder bör därför följas upp ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Barnkonventionen har i de flesta kommuner blivit ett verktyg för att skapa ett samhälle som utgår från ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Den grad i vilken barnkonventionen genomförts speglar den politiska viljan att föra en barnvänlig politik. Sedan förra valet har Miljöpartiet tre gånger försökt införa FN:s barnkonvention i Danderyd. Vid det senaste försöket 2013 röstades vårt förslag ned av M, Kd, C och Fp. Handslaget var en del av Alliansregeringens strategi för att FN:s barnkonvention skulle integreras i kommunernas styrdokument och verksamheter. Danderyds politiker valde att inte medverka i överenskommelsen. Nu har regeringen föreslagit riksdagen att göra barnkonventionen till svensk lag eftersom vissa kommuner ännu inte har implementerat konventionen frivilligt lade Miljöpartiet en motion om Giftfri vardag för våra barn och ungdomar. Vi föreslog att deras miljöer skulle miljöcertifieras och rensas från gifter. Så sent som i mars 2014 röstade fullmäktige ner vårt förslag med motiveringen att kostnaden skulle bli för stor. att intentionerna i FN:s Barnkonvention ska finnas i de övergripande styrdokumenten för alla kommunens verksamheter att en giftfri vardag för barnen säkras genom miljöcertifiering av våra skolor och daghem att barn och ungdomar ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen för att kunna påverka sina egna liv och sin närmiljö att barnkonsekvensanalyser görs inför alla kommunala beslut att barn- och ungdomsperspektiv belyses utifrån en checklista innan beslut tas att det inrättas ett inflytandeforum för barn och ungdomar 3

4 Skolorna i fokus Skola med barn- och lärarperspektiv Skolan behöver kompetenta lärare med yrkesstolthet och trygga elever. Elever och lärare behöver en bra arbetsmiljö. Därför måste vi satsa på skolan. Lärarlönerna är lägre i Danderyd än i omgivande kommuner, t.ex. i Stockholm. Miljöpartiet de gröna bygger sin budget på att höja de kommunala lärarnas månadslön med kr så att Danderyd kan behålla och rekrytera kompetenta lärare. Så tar vi vårt ansvar för att göra skolan till en attraktiv arbetsplats. Danderyd är huvudman för de kommunala skolorna, som är mål- och resultatstyrda. I en bra skola kan läraren möta varje elev på den nivå där eleven befinner sig. Läraren som känner sina elever kan bäst bedöma vilka elever som behöver extra stöd, och läraren bör bli tillfrågad om vilka behov som varje elev har. Det är elevernas rättighet att kommunen ger dem de resurser som behövs för att nå målen. Förutom lärarna behöver vi satsa på skolsköterskor, kuratorer och psykologer för att tillgodose elevernas behov av trygghet. Barn vistas tusen timmar per år i skolan och i förskolan ännu mer. Det är dags att inse hur skolmiljön påverkar våra barns hälsa lade Miljöpartiet en motion om Giftfri vardag för barnen. Vi föreslog att våra barns miljöer skulle miljöcertifieras och rensas från gifter. Så sent som i mars 2014 röstade fullmäktige ner vårt förslag med motiveringen att kostnaden skulle bli för stor. ge utrymme i budgeten för att höja lärarlönerna med kr i månaden under nästa mandatperiod minimera administration som inte har med undervisningen att göra. Låt lärarna vara lärare! låta lärare få rätt att ordinera extra stöd till elever med särskilda behov. Detta är elevernas rättighet. förbättra arbetsmiljön i skolorna. Ge barnen en giftfri vardag. Förbättra ventilationen och sänk ljudnivån för lärare och elever. Toaletterna i skolan måste städas rena. 4

5 Äldre och funktionsnedsatta Värdig trygghet för alla även för anhöriga Miljöpartiet de gröna vill ha en kommun för alla. Våra äldre, funktionsnedsatta eller sjuka medmänniskor ska känna sig trygga och vid behov också få en god omvårdnad. Vi vill att samhället ska kunna erbjuda oss ett bättre stöd i livets alla skeden. Då ska vi själva få möjlighet att påverka vår tillvaro vare sig vi är friska eller drabbade av sjukdom eller funktionsnedsättning. Redan idag är en tredjedel av Sveriges befolkning i åldern 60+. Den ökande andelen äldre ställer samhället inför stora humanitära utmaningar. Med Miljöpartiets helhetsperspektiv vill vi prioritera medmänniskors fysiska, psykiska och sociala behov. Vi måste öka resurserna om vi ska lyckas med detta. Allt fler äldre bor kvar i sina hem i många fall även personer som för sin trygghet egentligen vill flytta till ett särskilt boende men som inte bedöms vara tillräckligt hjälpbehövande för ett sådant boende. Miljöpartiet välkomnar planerna på två nya äldreboenden med sammanlagt ett hundratal platser. Men vi befarar att platserna inte räcker till eftersom man också planerar att stänga två äldreboenden. Valfrihet är utmärkt men den måste vara meningsfull. Det är svårt att på ett meningsfullt sätt välja mellan tolv hemtjänstföretag. Att själv få välja om man vill bo kvar hemma eller flytta till ett tryggare boende måste också vara en del av valfriheten. att kommunen ska inrätta en äldrenämnd och en äldreombudsman som resurs för äldre som behöver information, stöd och vägledning i kontakterna med samhällets instanser. Kommunens biståndshandläggare har redan fullt upp. att vid kommunens upphandling av omsorg stor vikt läggs på omsorgens kvalitet (bemanningstäthet och kompetens hos personalen) och inte bara på ekonomin att kontinuitet ges stor vikt och uppmärksamhet i all omsorg. Det är inte rimligt att under en vecka få besök av fler än 10 olika hemtjänstpersoner. Den äldre ska helst i förväg få information om hemtjänstpersonalens namn med fotografi. att personalen i den kommunala hemtjänsten ska ha löner och arbetsvillkor som gör det attraktivt att arbeta med hemtjänst. Personalen ska få möjlighet att hinna med arbetet på ett sätt som ger tillfredsställelse. att antalet platser på särskilda boenden ökas samt att det erbjuds ett mer varierat utbud av boendeformer. T.ex. bör servicehusboende återinföras. Enligt lag ska makar ha rätt att bo tillsammans. att maten ska lagas inom närområdet helst på plats och till största delen av ekologiska råvaror. Undernäring av äldre i vården leder till ökade kostnader. att äldres medicinlistor regelbundet granskas och saneras åtminstone för alla på särskilda boenden att tröskeln för att komma in på ett demensboende ska sänkas. Då behövs ett större antal platser på särskilda boenden. 5

6 Bra mat ekologisk, närproducerad och lagad på plats Varje förälder som på morgonen skickar iväg sina barn till skolan eller förskolan vill känna sig säker på att barnet kommer att äta ordentligt under dagen. Bra mat i skolan och förskolan innebär så mycket mer än kliniskt framräknat näringsinnehåll. T.ex. ska maten kunna ätas under lugna och trivsamma former. Samma sak gäller naturligtvis maten som serveras våra äldre och sjuka. Vad vi äter har stor betydelse för klimatpåverkan, vår hälsa, landskapets utseende och djurens välbefinnande. Stor köttkonsumtion, stordrift i jordbruket och långa transporter ökar påverkan både på klimatet och vårt välbefinnande I oktober 2011 presenterade Miljöpartiet de gröna en motion i kommunfullmäktige om klimat, hälsa, mat och ekonomi. Vi föreslog bl.a. att kommunens köksansvariga och politiker tillsammans med medborgarna skulle delta i rådslag för att därefter upprätta ett kostpolitiskt program för kommunen. Idag finns en kostpolicy i kommunen vilket vi välkomnar. att man i skolor, förskolor, äldreboenden och särskilda boenden får god och näringsriktig mat som samtidigt ger minsta möjliga miljöpåverkan genom att innehålla näringsrik mat lagad från grunden bort med hel- och halvfabrikat närproducerat när det är mest klimateffektivt ekologiska och rättvisemärkta varor så långt möjligt regeringens mål för 2010 var 25%, Danderyds mål är 20% kött om möjligt från djur på naturbete att andelen vegetariska produkter i måltiderna ökas att matsvinnet minskas och att matavfall tas om hand för rötning till biogas som i sin tur blir drivmedel för fordon 6

7 Trafiken ett hållbart transportsystem Danderyd är en genomfartskommun på grund av vårt geografiska läge. När Storstockholms nordostsektor byggs ut kommer detta att bli ännu tydligare. Vi måste försäkra oss om att olägenheterna för Danderyds invånare blir så små som möjligt. Trafiken är den största miljöboven när det gäller klimatpåverkan, luftföroreningar och buller. Danderyd klyvs mitt itu av E18 och Roslagsbanan, som båda orsakar problem av olika slag och därför behöver avlastas. En utvecklad kollektivtrafik med minskat behov att använda bilen skulle innebära både miljöfördelar och ökad trafiksäkerhet. driva att utbyggnaden av Roslagsbanan ska medföra minsta möjliga olägenhet för de boende vad gäller buller och partikelutsläpp. Fler tåg ska stanna vid våra stationer och hastigheten måste vara låg genom tättbebyggt område. däcka över eller tunnelförlägga E18 för att minska buller och luftföroreningar vid Mörby Centrum och skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande bygga ut tunnelbanan till Täby/Arninge snarast möjligt för att minska genomfartstrafiken på vägarna samt bullerdämpa Roslagsbanan för att möjliggöra ökad turtäthet införa bussbanor med egna körfält där detta är möjligt i väntan på utbyggnaden av tunnelbanan kan vara i trafik redan 2015 satsa på bra och utbyggt cykelvägnät med prioriterad väghållning vintertid satsa på säkra gång- och cykelvägar till skolor och förskolor för att minska behovet av bilskjutsande satsa på utbyggd infrastruktur för fossilfria bränslen, laddstolpar för elbilar och tankningsställen för biogas åtgärda många smitvägar genom kommunen med hastighetsdämpande åtgärder. 40 km/tim är en bra början men mer behövs, t.ex. reglering av tung trafik nattetid. se över infartsparkeringar i samarbete med omgivande kommuner för att underlätta vardagen för medborgarna höja miljökraven vid upphandling av kommunens transporttjänster utreda möjligheten att i större utsträckning använda båttransporter 7

8 Bostäder för alla behov Kommunen ansvarar för att skapa förutsättningar för att bygga bostäder som passar olika skeden i livet. Ett utökat utbud av bostäder medför att unga får möjlighet att skaffa eget boende tidigare att äldre hittar en bostad som passar deras behov att unga såväl som äldre kan bo kvar i kommunen satsa på mångfald i bostadsbyggandet med god balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor liksom blandad bebyggelse för ökad trivsel ha tillgång till grönområden nära bostaden som inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter satsa på bostadsförsörjningsplaner på 5, 10 och 25 års sikt där planerat antal hyresrätter och bostadsrätter tydligt anges ha kommunal styrning av bostadsbyggandet genom att detaljplaner görs innan markanvisning vilket ökar möjligheten att ställa krav på entreprenören rörande upplåtelseform, hållbarhet i materialval och energieffektivitet prioritera att ytor som friställs genom tunnelförläggning av kraftledning och överdäckning av E18 detaljplaneras för bostäder med grönytor prioritera att bostäder byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken för minskat bilberoende stödja att våra kommundelars centra i Djursholm, Stocksund och Enebyberg hålls levande när det storsatsas på nya Mörby Centrum satsa på flexibla boendealternativ för äldre och möjlighet till olika slags trygghetsboende satsa på ungdomsbostäder så att våra ungdomar kan bo kvar i kommunen 8

9 Grön ekonomi med framtidsperspektiv Ekonomi betyder hushållning. Med Grön ekonomi menar vi långsiktigt hållbar hushållning ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Investering i mänsklig kunskap och välbefinnande ska vara lika viktig som investering i teknologi. Ett exempel på dålig hushållning i Danderyd är det eftersatta underhållet av skolor och andra fastigheter. Ekonomiskt kan detta på lång sikt leda till högre skatter eller urholkning av värdet på kommunens fastigheter. Socialt kan det leda till sänkta resultat i skolan och sämre hälsa hos barn och personal. Ekologi är samspelet mellan levande organismer och den miljö de lever i. Vilket Danderyd vill vi lämna över till nästa generation? Enligt Danderyds senaste budget har vi en underhållsskuld på flera tiotals miljoner kronor. Eftersläpningen i underhåll gör tyvärr att våra kompetenta tjänstemän på Tekniska kontoret tvingas lägga ner mycket tid på att få igång ett kontinuerligt underhåll, vilket t.ex. leder till försenad planering av nya bostäder för äldre. Sociala investeringar är något som allt fler kommuner använder sig av för att förebygga ohälsa och ett tidigt utanförskap för barn och ungdomar. Tanken är att investera sig ur kommande kostnader genom att satsa på förebyggande arbete inom områden som annars kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader. Till exempel kan ett stöd på tre miljoner till ett barn med särskilda behov under uppväxten bespara samhället mångdubbelt större belopp senare i barnets liv. förbättra det kontinuerliga underhållet av kommunens fastigheter och gator. Dagens många akuta åtgärder försenar och fördyrar. i större utsträckning anlita lokala entreprenörer för att höja kvaliteten på kommunens tjänster. Ett exempel är snöröjning där lokala företag har bättre lokalkännedom och kortare "startsträcka". stärka den kommunala upphandlingen av produkter och tjänster så att upphandlingen präglas av grönt ekonomiskt tänkande. Priset får inte vara den enda parametern. Kommunens tjänstemän och politiker behöver utbildning i upphandling. stärka miljöhänsynstagandet i all upphandling för att gifter inte ska spridas i inomhuseller utomhusmiljön erbjuda en god arbetsmiljö för kommunens anställda med delaktighet i beslut. Möjlighet till personlig kompetensutveckling, anpassade arbetstider och anställningsformer ska tillgodoses i största möjliga utsträckning. God arbetsmiljö förebygger ohälsa. sträva efter låg skatt men ledorden måste vara kvalitet och långsiktighet diplomera företag som gör goda miljöinsatser för både invånare och natur utreda möjligheten att införa sociala investeringsfonder i Danderyd 9

10 Danderyd en ledande grön kommun En attraktiv kommun erbjuder människor goda livsvillkor och en hållbar miljö. Miljöpartiet de gröna vill att Danderyd ska verka för goda livsvillkor även för kommande generationer. För att det ska uppnås behöver vi vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Medborgarna ska uppleva Danderyd som ett föredöme när det gäller omsorg om människor, djur och natur både lokalt och globalt lade Miljöpartiet en motion om Giftfri vardag för våra barn. Vi föreslog att barnens miljöer skulle miljöcertifieras och rensas från gifter. Så sent som i mars 2014 röstade fullmäktige ner vårt förslag med motiveringen att kostnaden skulle bli för stor. Enligt kommunstyrelsens ordförande har Danderyds skollokaler inte renoverats sedan de byggdes på 60-talet. Det är väl känt att dålig ventilation m.m. leder till sämre resultat i skolan. säkra en giftfri vardag för våra barn genom miljöcertifiering av våra skolor och förskolor rusta upp våra skolor och övriga kommunala fastigheter verka för ett rikt kulturliv med god tillgång till lokaler för Danderyds föreningar höja kvaliteten på service och utbildning bekämpa buller från all typer av fordon, fläktar och andra bullerkällor samarbeta med det lokala näringslivet för att skapa jobb och grön omställning verka för resurshushållning genom väl fungerande återvinning av både förpackningar och matavfall. Återvinningsstationerna ska vara placerade så att man inte behöver bil. verka för grönområden för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreation. De gröna kilarna är särskilt viktiga för djurlivet. minska luftföroreningar från främst E18 men även andra vägar och utsläppskällor förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt sjöar och vattendrag. Genom att bygga smart kan vi se till att förorenat vatten sugs upp och renas av grönytor istället för att hamna i dagvattenbrunnar som leds vidare till Edsviken. 10

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun HÅLLBAR TILLVÄXT Miljöarbete i Uddevalla kommun Visste du? Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City. Detta betyder bland annat att vi engagerar oss för etisk konsumtion och lever upp till

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014 Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun Antagen KF Augusti- 2014 Syfte & mål KP vara ett kommungemensamt styrdokument samt stöd och verktyg för förtroendevalda

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018 Vision och mål Vision 2025 för Höörs kommun Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård 2017-05-02 Dnr: Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer