Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning"

Transkript

1 Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning

2 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från ord till handling i processen att skaffa en egen anläggning. För många korpföreningar är bristen på bra tider i kommunernas lokaler en verklig flaskhals för föreningens verksamhetsutveckling, och då kan det vara av stort intresse att utforska möjligheten att skaffa en egen lokal: hyra eller köpa lokaler av kommunen eller en privat fastighetsägare, eller att ta över driften av ett företags befintliga friskvårdsanläggning, eller att vara med och projektera en anläggning från grunden tillsammans med andra föreningar och kommunen. Guiden bygger främst på kunskap från våra egna föreningar. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som delat med er så generöst av era erfarenheter och kunskap! Ett särskilt tack till Ulf Larsson, verksamhetschef Korpen Gävle, som har författat större delen av texterna i denna guide. Ulf har lång och gedigen erfarenhet av anläggningsprojekt runt om i Korpsverige som han här delar med sig av. Innehåll 1 Egen anläggning eller inte? Om vikten av nulägesanalysen i föreningen. 3 2 Dags för egen anläggning hyra eller köpa? 5 3 Ideell förening och aktiebolag 9 4 Vi gjorde det! Fyra goda exempel från Korpverkligheten 11 Korpen Gotlands väg till ny bassäng. Korpen Gävle Bra med egen kompetens, med ibland krävs externt stöd. Korpen Hede Nu bestämmer vi själva tiderna för våra verksamheter! Korpen Stockholm får Saab-anställda i Järfälla att träna mer. 5 Söka pengar 20 6 Miljö och energi 21 7 Läs- och länktips 21

3 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / EGEN ANLÄGGNING ELLER INTE? 3 Egen anläggning eller inte? Om vikten av nulägesanalysen i föreningen 1Att drömma om en ny anläggning är enkelt. Att faktiskt få en ny anlägg- ning är en lång och mödosam process som involverar många arbetstim- mar men är ingen omöjlighet. Anledningen till att det inte byggs fler idrottsanläggningar handlar om ekonomi. Nyckeln till att få en ny anläggning är att bygga upp relationer mellan idrott, näringsliv och kommun för att skapa bästa förutsättningarna. Det är viktigt att ha med sig att det inte finns några genvägar för att få en ny idrottsanläggning byggd. Det finns många goda råd och smarta tips men i slutändan är det hårt arbete, drivkraft och energi som är grunden. Finns inte den rätta viljan att arbeta med en ny anläggning blir det inte heller någon ny anläggning. Vissa föreningar har inte förutsättningar för att driva ett anläggningsprojekt och ska då inte göra det. Många korpföreningar har en vision om en ny idrottsanläggning. Att få en ny idrottsanläggning kan innebära stora förändringar för en förening. Förändringarna beror på föreningens roll i produktion och drift, men oavsett hur stor eller liten roll en förening har i ett anläggningsprojekt så måste föreningen inse vad ett anläggningsprojekt innebär. Varje korpförening måste göra en intern analys innan ett projekt påbörjas eller påtänks. Kontinuitet Handlar om omsättningen av personer inom föreningen, dels bland medlemmar, dels bland de styrande i föreningen. Föreningen behöver en stabil och helst ökande medlemsbas. Det skapar stabilitet i föreningen eftersom det är medlemmarna som utgör grunden i en förening. Kontinuitet bland de styrande i föreningen har betydelse då det gäller lojalitet, föreningskännedom, rutiner vilket leder till att föreningen har en tydlig ståndpunkt och vet hur man ska agera i olika frågor. fakta Vad behövs för att lyckas med anläggningsprojekt? - Stort engagemang, bred uppslutning och god förankring i föreningen. - Föreningen bör utse en person som har mandat at att föra föreningens talan - Under projekteringsfasen, byggandet samt när hallen är färdigbyggd, måste föreningen vara beredd att satsa många ideella arbetstimmar. Ekonomi En stabil ekonomi är en nödvändighet om det finns ambitioner att gå in i ett anläggningsprojekt. En stabil ekonomi karakteriseras av en stabil omsättning under en längre period, det vill säga över flera år. Ambitioner En stabil förening är inte beroende av ett fåtal personer utan det ska finnas en tydlig verksamhetsidé som ska tydliggöra vad som är syftet med föreningen. Föreningen ska skapa en utvecklingsplan som innehåller mål och strategier med verksamheten på kort och lång sikt, riktlinjer som föreningen arbetar efter och även policydokument som beskriver vad det innebär att vara en del av föreningen.

4 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / EGEN ANLÄGGNING ELLER INTE? 4 Med en tydligt angiven väg för föreningen att följa skapas en stadga i föreningen som inte är beroende av individer. Att t ta beslut om framtiden blir enklare när besluten kan sättas i relation till föreningen visioner. Resurser Korpföreningen med ambition om en ny idrottsanläggning måste fråga sig om man är beredd att lägga ner kraft och energi under lång tid i form av beslut, lobbning och relationsbildande. Är vinningen större än den eventuella förlusten som det kan innebära om det blir ett nej angående ny anläggning? Vad finns det för resurser i föreningen som kan driva och underhålla processen från idé till beslut? Utmaningen i en förening är att fundera kring om de här resurserna finns och hur de ska frigöras. I ett tidigt skede måste föreningen se över vad det finns för personella resurser att driva en anläggning. Resursfrågan inom föreningen vilket handlar lika mycket om ekonomi som drivkraft och engagemang är en av nycklarna för att få en ny anläggning till stånd och för att kunna driva den på ett framgångsrikt sätt. Förväntningar Många korpföreningar har en bred verksamhet och dåligt med halltider. När en ny idrottsanläggning planeras målas ofta visioner om fler med- lemmar upp eftersom halltiderna blir fler. Men en ny anläggning behöver inte betyda fler medlemmar per automatik. Föreningen måste fråga sig hur mycket kostnader finns i dagsläget, och därifrån fråga sig hur mycket mer medlemmar man kan locka med en ny anläggning i relation till kostnaderna. Är det så enkelt att alla problem med halltider löses med en egen anläggning? Kommer det att komma fler medlemmar bara för att vi har en egen anläggning? Behovet En anläggning måste fylla ett behov. Det behovet kan se ut på många olika sätt beroende på föreningens verksamhet, nuläge och ambitioner. Efter att ha synat den egna verksamheten, blivit trygg med sina framtidsambitioner och preciserat föreningens behov är det dags att se till omvärlden. Vid anläggningsfrågor är kommunen en mycket viktig samtalspartner eftersom det är en trolig aktör som kan lösa problem som uppstår, vare sig det handlar om misskötsel eller ekonomiska problem. Därför är det viktigt att föra en dialog med kommunen och läsa på kring vilka beslut som har tagits eller hur budgeten ser ut, allt för att vara väl förberedd och hitta en bra timing att diskutera anläggningsfrågor med kommunen. En förenings behov är sällan tillräckligt för att en ny anläggning ska komma till stånd, utan det krävs en större kraft som tillsammans har ett behov. Omvärldsanalys handlar om att titta på allt annat nat än den egna föreningen. Tre delar att titta på är den övriga idrotten och kommunens behov. Omvärldsanalysen bör inkludera den övriga idrotten i kommunen, för att hitta potentiella samarbetspartners som har ett behov som överensstämmer med föreningens. Kommunen är en nyckelpart i processen att få en ny anläggning vilket kräver att man förstår hur kommunen tänker, vad kommunen har för prioriteringar och hur man som förening och idrott hittar den bästa ingången till att skapa en konstruktiv dialog. Ett vanligt hinder är ekonomi. En kartläggning av planerade investeringar bör göras för att få en bra timing i dialogen med kommunen. Vilka hyresgäster kan tänka sig att hyra yta i den nya anläggningen? En kartläggning av företagens behov bör göras. Kommun, skolor och friskolor kan i det här sammanhanget kunna fungera som hyresgäster i en idrottsanläggning. Det behövs en medvetenhet om anläggningens livslängd och att det behövs långsiktiga planer på hur anläggningen ska kunna användas fakta utanför föreningens tider. Källa: Ny idrottsanläggning? Hur fl er idrottsanläggningar kan byggas och drivas. Svenska Innebandyförbundet En korpförening som ger sig in i ett anläggningsprojekt behöver stadga i sin ekonomi och organisation, tydliga och realistiska framtidsambitioner, rimliga förväntningar, vara tydlig med sina behov och veta att det finns resurser att driva ett anläggningsprojekt.

5 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / HYRA ELLER KÖPA? 5 2 Dags för egen anläggning hyra eller köpa? Om en Korpförening upplever att bristen på tider i kommunens verksamhetslokaler förhindrar en utveckling av föreningens verksamhet kan det vara av intresse att undersöka andra alternativ. Ett alternativ kan vara att hyra lokaler av en privat fastighetsägare, ett annat alternativ kan vara att undersöka möjligheten att köpa en fastighet som är lämplig för verksamheten. I båda fallen behöver man få svar på en mängd i huvudsak ekonomiska frågor. Detta försöker vi belysa i nedanstående text och kalkyler. Kalkylerna beskriver förutsättningar för en verksamhet i egen anläggning för gruppträning och styrketräning som idag är de vanligaste motionsformerna i Sverige. På större tätorter krävs det anpassade lokaler för exempelvis gruppträning, de gamla slitna skolgymnastiksalarna duger inte idag. Detsamma a gäller musiken, tidigare gick det bra med en liten kassettspelare i gympasalen idag ska det vara en riktig musikanläggning för att locka många deltagare till verksamheten. I ett ekonomiskt perspektiv så är gruppträningen lite besvärlig. Det krävs stora ytor som endast används under begränsad tid, dvs att stora lokaler står outnyttjade många timmar/dag samt under stor del av sommaren. Det krävs därför att föreningen är kreativ och fyller lokalerna med verksamhet under så står del av dagen som möjligt för att det ekonomiska utfallet ska bli bra. Ett gym kräver initialt relativt stora investeringar i form av styrketräningsutrustning. Dock krävs det inte så stora ytor plus att verksamheten kan pågå hela dagarna och även om än i mindre omfattning under sommaren. Det finns också möjlighet att erbjuda detta utan att det är personal på plats hela tiden i form av s.k. nyckelgym. Att hyra en egen anläggning Om föreningen är ensam hyrestagare så förfogar man över lokalen som man själv önskar. Ofta krävs det att lokalerna anpassas till den verksamhet föreningen ska bedriva. Det blir då en förhandlingsfråga mellan föreningen (hyrestagaren) och fastighetsägaren (hyresvärden) hur anpassningen av lokalerna ska finansieras. Om fastighetsägaren ska finansiera en ombyggnation krävs det oftast ett hyresavtal med föreningen på minst 10 år. Fördelen med en sådan lösning är att föreningen inte behöver ta något lån för att finansiera ombyggnationen men fastighetsägaren kräver istället en högre hyra som ska täcka fastighetsägarens finansieringskostnader. En fastighetsägare måste ha täckning för sina kapitalkostnader, alkostnader, ex räntor på lån på fastigheten samt underhåll och driftskostnader. Utöver detta ska fastighetsägaren också ha en vinstmarginal. Detta innebär att det generellt sett är dyrare att hyra än att själva äga lokalerna. Ett flerårigt hyresavtal innebär dock ett relativt litet risktagande för föreningen samt en trygghet för verksamheten.

6 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / HYRA ELLER KÖPA? 6 Kostnads/Intäktskalkyl För att se om det finns en ekonomisk bärighet i att bedriva föreningens verksamhet i en egen anläggning, behöver vi göra en kostnads- och intäktskalkyl. I kostnadskalkylen ska hyreskostnaden, eventuella leasingkostnader m m. finnas med. I intäktskalkylen ska olika former av beräknade intäkter tas med. Tänk på att det kan ta några år att bygga upp en verksamhet, vilket ger lägre intäkter i början. Nedan ett exempel på kalkyl för en hyrd lokal/anläggning: KALKYL BASGYM + GRUPPTRÄNINGSLOKAL Kostnader År 1 År 2 Hyra 350 kvm x 800 kr/kvm/år Utr. Leasing (700 x 48 x 5 % ränta) Personal 100% tjänst Ledarkostnader (arvode-utb.) År pass x 100kr x 40v År pass Service/Underhåll/Förbrukningsmatr Total kostnad Intäkt 400 trän.kort x 190 kr/mån x 12 mån x 190 kr x Försäljnings netto Lokalt aktivitetsstöd Totalt Intäkter Resultat * Alla summor i hela tusentals kronor. I exemplet kan man utläsa att det krävs ca 400 deltagare som köper årskort eller ett antal deltagare som tillsammans genererar en intäkt på ca kr på ett år för att det ska finnas en ekonomiskt bärighet i att hyra en egen anläggning med ovanstående kostnader. Det kan ta något år att arbeta upp verksamheten, för att kunna täcka upp en ev. förlust det första eller möjligen de två första åren är det därför nödvändigt att föreningen har ett eget reservkapital eller möjligen en bankkredit. Att äga och driva en anläggning Om föreningen istället köper en fastighet och iordningställer den för sin verksamhet så innebär det en stor trygghet för att utveckla verksamheten och man kan själva avgöra hur man vill förändra i fastigheten för sin verksamhet. Dock innebär detta troligen att föreningen behöver ta banklån eller liknande för att ha möjlighet att köpa fastigheten och för att kunna finansiera en ombyggnation. Långivaren/banken kommer då att kräva en marknadsvärdering av fastigheten för att bevilja lånet. Om marknadsvärdet är högre än det sökta lånet kommer banken att ta ut sin säkerhet i fastigheten. Drift/Underhåll Det är viktigt att föreningen har en organisation med kompetens att hantera drift och underhåll av den egna anläggningen, dessa kostnader ska finnas med i föreningens budget. Man kan säga att en förening som äger en anläggning betalar drifts- och underhållskostnader samt räntekostnader istället för att betala en hyra. Driftskostnader som el och uppvärmning varierar under året beroende av årstid. På senare år har denna kostnad ökat mycket pga. kraftigt höjda elpriser. Detta ger i sin tur anledning till att se över anläggningens ventilations- och uppvärmningssystem, här kan det finnas stora pengar att spara. tips Under läs- och länktips hittar du flera bra böcker som som handlar om energieffektivisering och miljö/klimataspekterna.

7 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / HYRA ELLER KÖPA? 7 Kapitalkostnad När man har köpt en fastighet, får man en kapitalkostnad som utgörs av summan av räntor och avskrivningar förknippade med fastigheten. Kapitalkostnaden ska tillsammans med drifts- och underhållskostnader vara med i en kostnadskalkyl. I intäktskalkylen ska de beräknade intäkterna på verksamheten samt ev. försäljningsintäkter m m. finnas med. Nedan ett exempel på en föreningsägd lokal/anläggning: KALKYL BASGYM + GRUPPTRÄNINGSLOKAL Kostnader År 1 År 2 Lån fastighetsköp 350 kvm. 1,5 milj.kr x 6% ränta Driftskostnader el, värme, vatten Utr. Leasing (700 x 48 x 5% ränta) Personal 100% tjänst Ledarkostnader (arvode-utb.) År 1: 15 pass x 100 kr x 40v År 2: 17 pass/v Underhållskostnader Förbrukningsmaterial m m Total kostnad Intäkt 400 kort x 190 kr x kort x 190 kr x Försäljnings netto Lokalt aktivitetsstöd Totala Intäkter Resultat * Alla summor i hela tusentals kronor. * Tillkommer amortering 1.5 milj. kr/20 år = kr/år = ca 6500 kr/mån, räknas ej som en kostnad p g a att föreningens tillgångar ökar. I exemplet kan vi utläsa att med samma intäkter som i fallet med en hyrd verksamhetslokal blir resultatet med en föreningsägd anläggning ca kr bättre första året. I takt med att föreningen betalar av lånet på fastigheten så minskar också räntekostnaden. Underhållsplan Kostnaden för underhåll av den föreningsägda fastigheten kommer i någon mån att öka efterhand. Det är därför viktigt att upprätta en underhållsplan för fastigheten. Även när man hyr en verksamhetslokal är det vanligt att hyrestagaren, d v s föreningen ansvarar för underhållskostnader invändigt. De beräknade underhållskostnaderna ska finnas med i föreningens budget. Det är idag vanligt att man så att säga köper utrustning via ett leasingkontrakt, det gäller exempelvis gymutrustning. Det är då viktigt att tänka på att kontraktet inte sträcker sig över längre tid än utrustningens livslängd. Konditionsutrustning som löpband, crosstrainers m m. kan behöva bytas ut efter ca 4 år, vilket innebär att ett leasingkontrakt då max ska skrivas på 48 månader. OBS! Se till att kontraktet har ett slutdatum i annat fall är det ett hyreskontrakt som måste sägas upp av föreningen! Investeringsplan Det är bra att sammanställa en investeringsplan så att föreningen får en bild av kommande investeringskostnader så att dessa kan fördelas från år till år. Likviditetsplan Eftersom efterfrågan på föreningens verksamhet varierar under året så kommer också aktivitetsintäkterna att variera under året. Kostnader i form av personalkostnader och hyror är däremot lika året om. Det är därför viktigt att upprätta en likviditetsplan så att föreningen ser att man har täckning för sina kostnader även under delar av året då intäkterna är lägre (ofta under sommaren). Man kan något förenklat säga att likviditetsplanen redovisar föreningens ut och inflöde av pengar månad för månad under ett år.

8 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / HYRA ELLER KÖPA? 8 Summering Att hyra eller äga och driva en egen anläggning ställer högre kompetenskrav på föreningen än om man endast hyr in sig per timme i kommunens lokaler, men det ger föreningen stora möjligheter att utveckla föreningens verksamhet. Om föreningen ska hyra eller själva köpa en fastighet för sin verksamhet måste nog avgöras från fall till fall. En förening som har en egen verksamhetslokal får också en tydlig profil ut mot allmänheten på orten där föreningen har sin verksamhet. En tydlig profil underlättar marknadsföringen av föreningens verksamhet. Man kan säga att en egen anläggning påtagligt stärker varumärket Korpen på orten.

9 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / IDEEL FÖRENING ELLER AB 9 3Om en förening äger eller ansvarar för driften av en idrottsanläggning kan det vara en fördel att bilda ett AB som ansvarar för driften av anläggningen. Alla driftskostnader som el, värme och vatten har en momssats på 25 % vilket också gäller kostnader för underhåll, reparationer och ombyggnationer. De allra flesta tjänster man köper betalar man 25 % moms för. Ett AB kan göra avdrag för dessa momskostnader vilket inte är möjligt för en ideell idrotts förening. Ett AB måste dock ha intäkter som är momsbelagda för att få göra dessa avdrag. Det kan exempelvis vara hyresintäkter, försäljning eller någon annan form av verksamhet. I de flesta verksamheter gäller momssatsen 25 % men några verksamheter är helt moms- befriade eller har andra momssatser. Detta gäller ex. friskvårdsverksamhet som har en moms på 6 % vilket innebär att ett privat AB som erbjuder friskvård är skyldiga att ta ut 6 % moms av sina kunder. Företaget är sedan skyldiga att redovisa (och betala in) denna momsintäkt till skatteverket. Dock är det ju så att företaget också har kostnader där man (har) betalar moms och då oftast 25 % moms, den inbetalda momsen får då dras av från den moms som företaget fått på sina intäkter. Ideell förening och aktiebolag Eftersom det är olika momssatser på olika tjänster så kan det innebära att ett företag som erbjuder friskvårdsverksamhet kan göra ett större avdrag för moms på varor och tjänster man köper (ingående moms) än den moms man tar ut av sina kunder (utgående moms). Detta innebär att man får tillbaka överskjutande del av skatteverket. Om organisationen har höga driftskostnader för sina lokaler kan det röra sig om ganska stora belopp. Detsamma gäller om organisationen har stora kostnader för ombyggnationer eller liknande. Exempel 1 Om ett nytt sportgolv i en innebandyhall kostar kr utgör momsen kr. Om arbetskostnaden är kr utgör momsen kr. Ett AB kan dra av kostnaden för ingående moms på kr, det kan inte den ideella idrottsföreningen göra. Exempel 2 Om uppvärmningskostnader, elkostnader och kostnad för vattenförbrukning i verksamhetslokalerna i genomsnitt är kr/mån under ett år så blir driftskostnaden kr på ett år kr av detta är ingående moms som ett AB kan göra avdrag för, det kan inte den ideella föreningen göra.

10 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / IDEEL FÖRENING ELLER AB 10 Moms vid uthyrning av lokaler Uthyrning av lokaler är normalt sett momsfritt, dock är det vanligt att fastighetsägare ansöker hos Skatteverket om så kallad frivillig skattskyldighet för att kunna ta ut 25 % moms av sina hyresgäster. En anledning till detta är att fastighetsägaren då också har rätt att dra av momsen på sina omkostnader i form av drift, underhåll mm. Om en (privat) fastighetsägare hyr ut till en ideell förening får inte fastighetsägaren lägga på 25 % moms på hyran. Det kan tyckas vara en fördel för den ideella föreningen men det kan samtidigt innebära att fastighetsägaren inte alls vill hyra ut till föreningen eller att fastighetsägaren vill kompensera sig genom att ta ut en högre hyra som då gör att föreningen inte har möjlighet att hyra lokalen. Det kan då vara en fördel att föreningen bildar ett AB som tecknar ett hyresavtal med fastighetsägaren. AB kan sedan hyra ut lokalerna i form av korttidsuthyrning dvs timme för timme till den egna föreningen och andra organisationer för deras idrottsverksamhet. När ett AB hyr ut lokaler timme för timme för idrottsverksamhet ska 6 % moms läggas på hyran. Detta gäller oavsett vem som hyr, dvs att det gäller även om det är en ideell förening som hyr lokaler för sin verksamhet. Att bilda ett AB Det är relativt enkelt att bilda ett AB och det finns mycket utförlig information om detta på och Det krävs ett aktiekapital på kr för att få registrera ett nytt aktiebolag. Aktiekapitalet är dock ingen direkt kostnad eftersom pengarna tillhör det nybildade aktiebolaget. Det tillkommer dock vissa mindre registreringskostnader, läs mer om detta på Här kan du också läsa mer om F-skattebevis samt hur man registrerar sig som arbetsgivare mm. Det ställs lite högre krav på den ekonomiska redovisningen för ett AB än för en ideell förening, bl.a. så tillkommer momsredovisning som ofta sker månadsvis men den kan för små AB ske mer sällan. I de fall AB kan räkna med att få tillbaka mer momspengar än vad man själva redovisar så är det en fördel att redovisningen sker månadsvis. Inte längre krav på auktoriserad revisor Enligt bestämmelser från 2010 är det inte längre ett krav på mindre AB att anlita en auktoriserad revisor. Följande gäller: Ett aktiebolag måste ha revisor om det når upp till minst två av dessa värden, för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning Att tänka på: En auktoriserad/godkänd revisor kan ge stöd och hjälp kring den ekonomiska redovisningen och årsredovisningen. Att anlita en auktoriserad/godkänd revisor medför en relativt begränsad kostnad och ger samtidigt en stor trygghet för organisationen. EU direktiv EU-kommissionen kräver att Sverige anpassar sina momsregler till EU:s direktiv så att ideella föreningar inte längre undantas från skyldighet att redovisa moms för delar av sin verksamhet. Det är ännu inte helt klart vad som då ska innefattas, men det kommer troligen inte att gälla den rent idrottsliga verksamheten. För mindre idrottsföreningar kan ett sådant beslut innebära försämrade ekonomiska förutsättningar samt en mer omfattande ekonomisk administration. Hur detta kan komma att påverka stora föreningar med egna anläggningar är idag ovist. Den Svenska Regeringen med stöd av Riksidrottsförbundet försöker få EU kommissionen att besluta om ett undantag från gällande momsregler för den Svenska Idrottsmodellen. Slutsats En ideell idrottsförening som äger eller ansvarar för driften av en idrottsanläggning kan med i dag gällande moms regler spara in stora kostnader genom att bilda ett AB. För en mindre förening som endast ansvarar för driften av en liten anläggning är det mer tveksamt att bilda ett AB eftersom detta också medför en ökad ekonomisk administration.

11 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 11 4Vi gjorde det! Fyra goda exempel från Korpverkligheten Korpen Gotlands väg till ny bassäng Anna Sandell Skoggren: Lyssna inte på olyckskorpar! Korpen Gotland har lyckats med det som verkade omöjligt att skaffa en ny bassäng i Visby. Förra vintern stod det klart att den bassäng föreningen hyrt i över sex år av Gotlands Energi, GEAB, skulle försvinna. GEAB hade planer på att sälja fastigheten med bassäng och allt. Det senaste året har Korpen fått hyra bassängen av GEAB men med korta hyresavtal eftersom GEAB inte vetat hur en ny köpare skulle vilja ha det. Vattenträningen är något av Korpen Gotlands signum. Särskilt i Visby är vattenträningen vår konkurrensfördel, säger Anna Sandell Skoggren, verksamhetschef och den som drivit bassängfrågan. Problemet måste lösas. Det insåg hon så fort hon fick veta att ryktena om GEAB:s säljplaner var riktiga.

12 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 12 Vattenträning har funnits hela tiden, ända sedan Korpen startade förening på Gotland för cirka 20 år sedan. I många år har föreningen haft en vision om att skaffa en egen bassäng. Men det har stannat vid en vision. Ingen har riktigt tagit itu med att undersöka möjligheterna för detta. Eftersom vi är en ideell förening så förutsätter många redan från början att det inte är möjligt att genomföra en sådan här stor sak, säger Anna Sandell Skoggren. Det är precis det hon menar är fel att tro att det är ett hopplöst projekt, att det blir för dyrt, att det aldrig kommer att gå. Lyssna inte på olyckskorpar. Undersök möjligheterna i stället! Vad som behövs är en balans mellan föreningstänk och företagande. Själv inledde hon ett research-arbete förra våren efter att först ha fått klartecken från styrelsen. Den accepterade hennes förslag om att få undersöka Korpens möjligheter att skaffa egen bassäng. Det handlar om en ovanjordsbassäng med cirkamått på 8 x 12 meter och med 32-gradigt vatten. En sådan bassäng lämpar sig för all typ av vattenträning babysim, träning för skolbarn, idrottsföreningar, företag och patientföreningar med mera. Bara i Visby har vi cirka 500 aktiva vattendeltagare i veckan så det är en stor verksamhet, säger Anna. Totalt på hela ön aktiverar vi ungefär 900 personer per vecka i olika bassänger. Det är deltagare från tre månader till 91 år, säger Anna Sandell Skoggren. Totalt på Gotland har Kopen cirka 1800 medlemmar. Det kan jämföras med Friskis och Svettis som har cirka medlemmar i sin nystartade jympaverksamhet i Visby. I Visby är konkurrensen om medlemmar hård och det finns många träningsmöjligheter att välja mellan. Flera stora friskvårdsaktörer på marknaden satsar hårt med nya fina anläggningar. Om vi ska kunna överleva i Visby måste vi satsa på vattenträningen, säger Anna. Där har vi i princip ingen konkurrens och efterfrågan och behovet är stort. Anna Sandell Skoggren Korpen Gotland Start av research-arbetet Hon började sitt research-arbete med att kartlägga Visbys fastighetsmarknad. Fanns det någon befintlig byggnad som kunde lämpa sig för en ovanjordsbassäng av den typ Korpen behövde? Det skulle i så all krävas en takhöjd på minst 6 meter. Eller skulle det krävas ett nybygge och vad skulle det i så fall kosta? Frågorna var många. Anna hade hjälp av sin bakgrund som egenföretagare och entreprenör men hon fick också hjälp av Korpen Riks. Jag visste att Ulf Larsson på Korpen Gävle hade erfarenhet av anläggningsfrågor så jag kontaktade honom på ett tidigt stadium. Han har varit med i arbetet med att skaffa bland annat en egen anläggning i Gävle så han kan resan och vet vilka kontakter man måste ta och vad som krävs, säger Anna. Ulf Larsson kom till Visby två gånger, dels för att träffa styrelsen och dels för att tillsammans med Anna titta på en fastighet. Just den fastigheten blev det ingenting av med eftersom ägaren inte var villig att hjälpa till att anpassa lokalen efter Korpens behov och att investera i en hyrd lokal var inte aktuellt för Korpen. Arbetet gick trögt eftersom utbudet av lokaler i Visby var begränsat. Så i somras, under sin semester, fick Anna syn på en industribyggnad på Skarphäll, strax utan för murarna i Visby, med en skylt Lokal uthyres. Jag kikade in genom fönstret och tänkte att det här kanske kan vara något! Anna kontaktade fastighetsägaren, garen, Hans-Göran Eklund, vd för Blåeld Fastighetsbolag, och gick igenom fastigheten med honom. De beslutade att tillsammans bekosta en arkitekt som fick i uppdrag att undersöka om Annas önskemål gick att förverkliga i byggnaden. I lokalen hade tidigare funnits en zoo-affär men nu hyrdes den ut för möbelförsäljning. ljning. Parallellt med arkitektens arbete jobbade Anna med budgeten tillsammans med kassören och revisorn för att ta fram aktuella siffror på inkomsterna, dagens hyreskostnader och var exakt föreningens ekonomiska smärtgräns låg. Vi kom fram till att en månadskostnad på var vår smärtgräns. Det är vad vi betalar i dag för bassänghyra och kanslihyra.

13 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 13 Arkitekten tog fram ett ritningsförslag på lokalen men då visade det sig att även grannen till den tänkta lokalen skulle flytta och i den lokalen skulle det finnas ännu större möjligheter för Korpen att ha sin anläggning. Arkitekten gjorde ett nytt förslag som både Korpen och fastighetsägaren var nöjda med och eftersom lokalen redan innehöll omklädningsrum och kontor skulle ombyggnationen inte bli lika omfattande. Nästa steg var att ordna banklån för att kunna köpa en bassäng. Konsulten Ulf Larsson kom till pass igen. Han tog på sig att ta in offerter på pooler. I första skedet var planen att Korpen Gotland skulle stå för inköp av bassängen och fastighetsägaren för renoveringen. Kostnaden för den och för ombyggnationen skulle sedan läggas på vår hyra. Den här kompetensen har Korpen Gotland i Visby själva Ekonomisk kompetens i form av en kassör som arbetat många år som ekonom inom kommunen. En revisor som tittat igenom föreningens beräkningar. Erfarenhet av entreprenörskap Stor erfarenhet och en väl inarbetad verksamhet när det gäller vattenträning Brett kontaktnät. Anna Sandell Skoggren har utnyttjat och engagerat familj, vänner och andra i närheten inom olika kompetensområden som till exempel bygg, poolbygg med mera. tips Det gäller att vara otroligt om sig och kring sig, hålla ögon och öron öppna, prata med folk och ställa frågor för att få all hjälp man behöver. Ett steg tillbaka och två framåt För att kunna skriva av momsen på hyran, beslutade styrelsen att föreningen skulle bilda ett aktiebolag, som skulle stå för driften av anläggningen. Nu flöt det på. Man hade hittat en bank som sagt ja till ett lån på kr, den summa som behövdes för bassängen. Kravet var att styrelsen ställde upp som borgenär. Styrelsen sa nej vilket kändes tråkigt men på ett sätt förståligt eftersom styrelseledamöterna blir personligt ansvariga. Det kändes som att vi kastades tillbaka till ruta ett, säger Anna. Hon och Ulf Larsson undersökte alternativa vägar, till exempel att leasa en bassäng, men intenting var riktigt bra. Sedan dök en lösning upp runt hörnet fastighetägaren sa sig vara villig att stå för finansieringen av bassängen. Där är vi i dag. Frågan är om vi ska köpa bassängen på avbetalning av fastighetsägaren eller om vi ska hyra både den och lokalen. Vi får se, huvudsaken är att vi får en bassäng och kan öppna portarna till Korpens nya vattenträningscenter i Visby redan i augusti, säger Anna Sandell Skoggren. Vi har haft en otrolig tur som hittat en fastighetsägare som är så positiv till vår verksamhet och som varit villig att stå för ombyggnaden av lokalen. Det är förstås inget man kan räkna med och hade inte det här tillfället dykt upp så hade vi fått söka oss andra vägar till en lösning. Extern kompetens Ulf Larsson, Korpen Gävle Den här kompetensen tänker Korpen Gotland i Visby skaffa sig genom internutbildning Underhåll Drift Städ

14 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 14 Ulf Larsson, Korpen Gävle: Bra med egen kompetens men ibland krävs externt stöd Korpen Gävles anläggningsresa har varit framgångsrik, mycket tack vare starka konsulenter. Redan på 1990-talet hade föreningen fasta lokaler och nu är det storslagna målet att skapa en Hälsans Arena i ett av Gävles hetaste nybyggnadsområden, Gävlestrand. Gävleföreningen var före sin tid redan när jag anställdes som konsulent i början av 1990-talet säger Ulf Larsson, en av Korpens eldsjälar. I Gävle hade föreningen fasta lokaler i en före detta tennishall där man hade och gruppträning. Lokalerna var hyrda på långtidskontrakt och inte bara på timmar som är vanligt i föreningslivet. När Ulf Larsson började jobba i Gävleföreningen hade träningsvågen ännu inte slagit till. Det var inte så vanligt med gym/träningsanläggningar för allmänheten. Men ganska snart började läget förändras. Allmänhetens intresse för motion ökade och trycket på Korpen att bygga ut blev påtagligt. Vi byggde ut lokalerna i den gamla tennishallen/ Korphallen, i takt med att vi fick nya medlemmar, i den mån det gick och när kommunen i slutet av 90-talet meddelade att de ville sälja fastigheten, anmälde vi oss som intressenter, säger Ulf Larsson. Korpen hade gott rykte i kommunen och det blev inga problem att få ett banklån. Fastigheten fungerade som säkerhet. Nu när man förfogade över hela huset på 600 kvadratmeter blev det rejäla ombyggnationer. Det var högt i tak så det gick att bygga till ett övre plan, inte lika stort som bottenplanet men en hylla, som räckte till en lokal med konditionsmaskiner och en lokal för gruppträning. I samma veva döpte man om huset från Korphallen till Sporthuset. Även om vi hade gott rykte i kommunen så var vårt varumärke Korpen inte särskilt starkt hos allmänheten när det gällde gymträning. Många förknippade oss kanske mest med korpfotboll för gubbar. Det höll inte nu när konkurrenter som Sats och World Class dök upp på arenan, säger Ulf Larsson. Vi blev tvungna att tänka till, att höja kompetensen och bli tydliga med vad vi ville erbjuda. Kartlager med potential Samtidigt som Sporthuset utvecklades, letade föreningen med ljus och lykta efter en lämplig egen lokal för innebandy. Hittills hade man varit hänvisad till tillfälliga inhyrningar i kommunens olika lokaler och Korpen kom som vanligt sist i kön eftersom ungdomsverksamhet alltid går före vuxenidrott. Vi fick tips om en stor lokal som tidigare varit Lantmäteriets kartlager. Det var en stora, öppna ytor i en fastighet någon kilometer från centrum. De kunde fungera om de byggdes om! Sagt och gjort. Ulf Larsson kontaktade fastighetsägaren - fastighetsbolaget Norrporten - och frågade om föreningen kunde få hyra 1200 kvadratmeter till att börja med. Det gick bra men anpassning och renovering fick Korpen stå för själv. Det blev ett nytt banklån. Det var ju inga flashiga lokaler precis och vi hittade billiga lösningar så vi behövde inte ta ett särskilt stort lån.

15 KORPENS LAGIDROTTSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 15 Resultatet av den inledande renoveringen blev en nästan fullstor innebandyhall och fyra badmintonplaner, som naturligtvis även kunde användas för andra bollsporter, som handboll eller basket. Under årens lopp har föreningen fortsatt att fräscha upp lokalerna och byggt en reception med enklare servering. Men sedan, för tre-fyra år sedan, stod det klart att området Gävlestrand var på väg att exploateras, att förvandlas från industriområde till bostadsområde, lite i stil med Hammarby Sjöstad i Stockholm. Från Korpens sida såg vi planerna både som hot och möjlighet. Vad skulle hända med vår fastighet? Skulle vi klara att köpa loss hela huset på kvadratmeter och behövde vi så stora ytor? När föreningen tog upp saken med Norrporten visade det sig att huset var ett udda ägg för fastighetsbolaget och att Korpen visst fick köpa huset. En fördel för Korpen var att Norrporten kunde tänka sig att sälja fastigheten för det bokförda värdet, vilket var så lågt som fyra miljoner kronor. Ulf Larsson gick glad i hågen till banken för att be om ytterligare ett lån men på första banken blev det nej. Lågkonjunkturen hade slagit till, det var 2008, och bankerna höll hårt i pengarna. Men till slut var det en bank som gick med på att låna ut hela köpesumman. Det var tack vare att Korpen lät göra en marknadsvärdering av fastigheten. Värderingen visade att marknadsvärdet var betydligt högre än köpesumman! Huset var vårt och vi började genast bygga om för våra behov. Det blev ett litet gym och två gympasalar, en som vi hyr ut till Engelska skolan, och en för våra egna medlemmar. Huset döptes till Korpen Gävlestrand och föreningen har stora framtidsplaner för verksamheten. Eftersom Sporthuset i centrala Gävle är maxat och inte går att utveckla mer, satsar vi på Gävlestrand i stället. Där finns utrymme att bygga ytterligare ett plan och vår vision är att huset ska bli en Hälsans Arena där många externa aktörer kan få plats, inte bara inom idrott utan inom hälsoområdet i stort, säger Ulf Larsson. För närvarande pågår diskussioner mellan Korpen Gävle och banken om den här visionen som man hoppas blir verklighet när det nya flashiga bostadsområdet är färdigt. Den här kompetensen har Korpen Gävle själva Ekonomisk kompetens vilken innebär kunskap i att utforma en budget, att göra en investeringsplan, en underhållsplan, en likviditetsplan/analys, göra intäktsoch kostnadskalkyler samt ta in offerter. Andra erfarenheter/kompetenser bland de anställda: Marknadsföringskompetens IT-kompetens (till exempel att skapa en hemsida) Välutbildad verksamhetspersonal och arvoderade instruktörer Duktig och kundvänlig receptionspersonal Kunnig och utvecklingsinriktad/visionär styrelse Extern kompetens Auktoriserad revisor Köp av arkitekt vid behov tips Alla ovanstående kompetenser måste inte finnas lokalt, om det finns möjlighet att få hjälp och stöd via det centrala kansliet/regionerna. För en större förening lönar det sig att bilda aktiebolag som ansvarar för drift och underhåll av fastigheter. Då kan man dra av momsen för driftskostnader och investeringar. För oss i Gävle har momsvinsten blivit kronor om året. Se till att ledamöter i styrelsen har kompetenser från privata näringslivet, gärna någon egenföretagare. Anställ en kreativ och framåtsträvande konsulent/ chef. Gäller särskilt för större föreningar. Genomför årliga planeringskonferenser där riktlinjerna för cirka 5 år framåt dras upp.

16 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 16 Catrin Backman, Korpen Hede: Nu bestämmer vi själva över tiderna för våra verksamheter! Efter att Korpen Hede flyttat in i den nya anläggningen 2009 så har medlemsantalet ökat med 115 procent! Just nu är det cirka 165 medlemmar i föreningen. Det betyder att mer än var tionde person boende i och omkring Hede är medlem i föreningen. 165 medlemmar låter ju inte så mycket, men ser man till antalet i bygden är vi självklart nöjda. Men vi slår oss inte till ro och vill bli ännu fler och utveckla vår verksamhet ytterligare, säger Catrin Backman som är ordförande i föreningen. Året 2009 tog Korpen Hede över lokalen NålaÅa som Hedebygdens kulturkrets tidigare ägt och varit verksam i. Under första året hyrde föreningen lokalen från kulturkretsen, men då de efter ett år gav korpen ultimatumet att antingen ta över lokalen eller flytta ut ur den så började Korpen, med Catrin i spetsen att kolla på möjligheten att överta lokalen. Anläggningen, som är samhällets gamla Folket Hus, hade stor potential men även ett stort renoveringsbehov. Både tid och pengar krävdes för att få lokalen till det föreningen önskade. Innan föreningen flyttade in i, och började hyra, den nya lokalen så hade de haft verksamhet i en lägenhet samt i samhällets gymnastiksal. Anledningen till att föreningen sökte sig från dessa lokaler var enkel: Vi blev för stora för de lokalerna och tiderna i gympahallen räckte inte till. Gympahallen ska ju självklart även ge byns andra idrottsföreningar en möjlighet till träning och det gjorde att tiderna vi blev tilldelade inte passade så bra. När den här möjligheten om egen anläggning dök upp så valde vi, efter många möten med kommun om ekonomiska bidrag etc, att hoppa på den säger Catrin. Lokalen kostade föreningen 1 krona och hade, som ovan beskrivits, stora brister när föreningen flyttade in. En av de mest akuta åtgärdspunkterna var att få värme i lokalerna under vintermånaderna: Under vintern 2009, när vi fortfarande hyrde lokalen, var vi tvungna att hålla stängt i 3 veckor eftersom det endast var några få plusgrader där inne.

17 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 17 Den låga temperaturen berodde dels på gamla dragiga fönster, men även på att utrustningen i pannrummet var undermålig. Under hösten 2010, efter övertagandet, så såg föreningen till att rusta upp i pannrummet så att verksamheten kunde hålla igång hela året. Nästa projekt blev att byta alla fönster i lokalen och detta gjordes under januari månad Det känns jättebra att stå vid fönstren idag och känna att det inte drar något säger Catrin glatt. Det kommer spara oss mycket pengar i elkostnader också. I dagsläget har lokalen driftskostnader på ca kr/år. Vad de kommer landa på efter dessa renoveringsarbeten vet föreningen ännu inte, men billigare kommer det att bli då värmen numer faktiskt stannar kvar i huset. Hur har föreningen då kunnat finansiera alla dessa kostsamma renoverings- arbeten? Kommunen har varit otroligt hjälpsamma och verkligen sett nyttan i att ha en bra träningslokal i byn samt även förstått att vi är en seriös och hårt arbetan- de förening. Sammanlagt har vi fått kr i bidrag av kommunen för att rusta upp lokalen och därmed kunna erbjuda bra träning på bra tider. En helt fantastisk summa, så nu vågar jag nog inte fråga om några mer pengar på ett tag! säger Catrin som varit drivande i alla ansökningsprocesser. Föreningen har även fått ett löfte om anläggnings- bidrag från RF på maximalt kr för att bygga en ny entré till huset samt köpa och sätta upp p en stor skylt på ena långsidan med texten: Korpen Huset. För att kunna få bidraget var vi tvungna att ha en medfinansiär, men eftersom kommunen gått in med så mycket pengar så skrev vi en ansökan som gällde ny entré, skylten på huset samt även fönsterbytet. Huset är så fult utvändigt så detta kommer verkligen piffa upp det och kanske göra fler nyfikna på att komma in och se vad vi håller på med. Nu har vi fått ett löfte om max kr som vi får då vi skickar in kvitton på det material som köpts och arbete som gjorts. Föreningen har även sökt och fått idrottslyftsmedel för att kunna nå ut till ungdomar med sin verksamhet. Dessa pengar har gett föreningen möjlighet att byta ut en del av utrustningen i gymmet eftersom föreningen n ser att gymträning är en av de verksam- Styrelsen har jobbat hårt för detta och även haft hjälp av ett bra kontaktnät av personer inom Korpen och även kommunpolitiker och SISU-konsulenter. Erik Ahlström (som jobbar på Korpen Riks reds anm.) har verkligen hjälpt till mycket. Ringt och mailat och sagt: nu ska du söka det här Catrin, kolla hur korpen Gävle och Vallentuna skrivit här, osv. Så då har jag kunnat kopiera lite av deras arbete och det har underlättat mycket. Sen har vi också en kommunpolitiker som bor i byn som hjälpt mig med vem på kommunen jag ska kontakta och hur jag ska gå till väga. Det har sparat mycket tid då jag hamnat hos rätt person direkt med mina frågor menar Catrin. I samband med att lokalen övertogs så blev föreningen även hyresvärdar. Dels för ett företag som jobbar med ett viktminskningsprogram för sina kunder, och snart flyttar även ett annat hälsoinriktat företag, med t.ex. massage på agendan, in i lokaler på anläggningen. Tjejen som driver företaget med viktminskningsgrupperna använder sig av Korpens gym i samband med träningen, och detta har gett Korpen fler medlemmar och bra marknadsföring. De kunder som köper tjänst av företaget och också då tränar i vårt gym får genom detta möjlighet att se att: Ojdå, här tränar ju ingen elit. Något som stärker dem att fortsätta träna och ger oss möjlighet att få fler medlemmar. Vi erbjuder även hennes kunder rabatt om de blir medlemmar och köper ett gymkort. Hyresgästerna ska förhoppningsvis även göra gymmet tillgängligt under dagtid, något som saknas idag. Detta beror på att föreningen inte har någon anställd. När vi nu har två företag som hyresgäster ster så har vi diskuterat att kunna ha gymmet öppet för medlemmarna under dagtid när någon är på plats i lokalen. Annars är gymmet öppet på kvällarna a när vi har gruppträningspass i lokalen, ca måndag-torsdag. Vill l man träna andra dagar eller tider får man komma förbi och låna nyckeln från någon av oss i styrelsen. Det funkar ju bra när vi bor i en så liten by och alla känner varann, men det vore jättebra att kunna ge möjlighet att lite enklare att träna på gymmet även dagtid.

18 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 18 heter som attraherar dem. Föreningen har även förmånliga rabatter för ungdo- marna både på grupptränings och gymkort. I Hede finns en skola för årskurs 1-9 samt även ett gymnasialt turistprogram. Förutom att föreningen besöker klasserna på högstadiet samt gymnasieprogrammet så har de varje termin en idrottslektion tillsammans med årskurs 8 och 9 där de får prova på olika grupp- träningsformer. Vi har köpt gymutrustning för sammanlagt cirka kr tack vare idrottslyftet. Hälften är nytt och hälften begagnat. Vi såg till att köpa mycket fria vikter eftersom detta är något som efterfrågats. Catrin är även ledare i skidklubben och har där kunnat locka några nya medlemmar hos sina adepter. Om det varit för kallt för att träna utomhus på vintrarna så har vi ibland gått och tränat på Korpen tillsammans istället, gratis. Det har gjort att några av de äldre åkarna efteråt köpt gymkort hos oss för att kunna träna styrka på egen hand. Hur går de då tillväga för att underhålla lokalerna om de inte har någon anställd vaktmästare som jobbar med det? I början av februari så tog en kvinna kontakt med mig och frågade om hon inte kunde få göra arbetspraktik hos under några månader. Jovisst sa jag och vi pratade ihop oss i styrelsen om vad hon skulle kunna göra. Vi såg en chans att få hjälp med vissa av de saker som vi inte hunnit med som att måla om nere i källaren. Under tiden kom det även fram att kvinnan hade en svägerska som var konstnär, så hon kom och målade en stor Korpen-logga på ena väggen där nere. Resultatet blev så otroligt bra och det känns mycket ljusare och fräschare i de lokalerna nu! När det gäller tillsyn och städningen av lokalerna så har föreningen delat upp städningen i olika grupper som sköter det en vecka åt gången cirka 2-3 gånger/termin. I grupperna ingår ledarna och några få medlemmar. Lokalen är också uppdelad i olika städzoner som olika grupper ansvarar för varje vecka för att städjobbet inte ska bli övermäktigt. Visst önskar vi att ännu fler medlemmar skulle ställa upp och vilja hjälpa oss med detta. Det skulle ju minska arbetstimmarna för de som gör det nu. Men samtidigt är vi otroligt tacksamma för de som hjälper till i dagsläget. Vad är då det bästa med att faktiskt förfoga över en egen lokal? Det är absolut att vi själva bestämmer tiderna för våra verksamheter. I dags läget har vi all vår verksamhet förutom barngympa och vattengympa i lokalen och vi kan lägga passen på dagar som passar våra ledare och på tider som passar våra medlemmar. tips Framgångs faktorer för Korpen Hede Bra relationer till politiker i kommunen och boende på orten. Drivande ordförande, engagerad styrelse och förening. Skapat ekonomiska resurser via sökta bidrag, samarbeten och medlemstillväxt.

19 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / FYRA GODA EXEMPEL 19 Korpen Stockholm får Saab-anställda i Järfälla att träna mer Korpen Stockholms senaste stora projekt är samarbetet med Saab i Järfälla. Det var för ett år sedan som föreningen tog över friskvården på företaget med anställda. Saab:s förväntningar är tydliga: träningen ska öka. Den senaste mätningen som blev klar i april visar att så också har skett: Fler deltagare på varje gruppträningspass, fler antal pass per vecka och fler bokningar av träningshallen jämfört med innan Korpen tog över. Att Saab vände sig till Korpen beror på att Korpen Linköping har drivit friskvården på Saab:s liknande anläggning där sedan 2008 med gott resultat. Nu ville företaget ha samma sak gjord på Järfälla-anläggningen och då hamnade uppdraget hos oss, säger Elin Schelin, verksamhetsansvarig för Saab på Korpen Stockholm. Även om arbetsplatsträning är Korpens specialitet historiskt sett, finns det inget universalrecept som fungerar överallt. Det gäller att ta reda på vad de anställda på just det här företaget kan tänkas vara intresserade av och hur de vill ha träningen organiserad. Vi valde att bygga på det som fanns i stället för att börja med något helt nytt. Tidigare hade två Saab-anställda skött verksamheten. Dessa två anställde vi i stället på deltid. Den ena är numera pensionär och fungerar som anläggningsförvaltare; den andra är gruppträningsinstruktör och friskvårdsansvarig, säger Elin Schelin. Hon tror att det var viktigt att ta vara på företagets egen friskvårdskompetens och kunskap om de anställda. Det var bra för Korpen, som då snabbare fick inblick i träningskulturen, och det var bra för ledningen och de anställda, som slapp en alltför dramatisk förändring. Elin Schelin, verksamhetsansvarig för Saab på Korpen Stockholm Vi valde att göra så här för att få en trygg övergång och vår plan var att göra förändringar efter hand när vi tyckte att det var nödvändigt, säger Elin Schelin. Det första halvåret skedde inga förändringar i utbudet alls. Korpen fortsatte med den gruppträning och det gym, som redan var igång på företaget samt tog över bokningen av företagets gympahall för de som ville spela bordtennis, spela innebandy eller något annat i egen regi. Men Korpen fortsatte att rekrytera fler inifrån företaget, instruktörer till gruppträning som komplement till de egna instruktörerna. Många tycker det är roligt att ha en kollega som instruktör. Efter ett halvår presenterade Korpen en rad prova-på-aktiviteter som till exempel Pilates och Zumba och drog igång tävlingar, till exempel stegtävling och en tävling som gav poäng efter hur mycket man rört på sig. I slutet av året genomfördes en enkät. I enkäten framfördes en rad önskemål på olika träningsformer tipspromenader, lunchpromenader, boxercise, yoga och spinning. De tre senare aktiviteterna startade Korpen Stockholm under våren Vi vet ju att Saab-ledningen vill att fler på företaget ska börja träna. De har inte satt upp några exakta siffror och vi har inte heller satt upp några mätbara mål ännu. Men det kommer. Den stora utmaningen för oss är att vi ska locka både de som tips är intresserade Isolera uppdraget och undvik villovägar. av motion och När Korpen Stockholm tog över friskvården de som inte på Saab i Järfälla trodde nog många att Korpen skulle göra allt som deras tidigare är det. Det anställda hade gjort på heltid trots att det måste alltså nu handlade om färre timmar. Viktigt finnas allt att klargöra sådant. från låg- till En god idé är att göra en verksamhetsplahögintensiv nering samt att följa upp och utvärdera den. träning att Det är viktigt både för utföraren och för kunden. välja mellan, Korpen Stockholm drog nytta av Linköpingföreningens erfarenheter på Saab där. säger Elin Schelin. Ta hjälp av andra föreningar!

20 KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE / SÖKA PENGAR 5Söka pengar Riksidrottsförbundet, RF Det är respektive distriktsidrottsförbund (DF) som handlägger ansökningar av bidrag. Information om bidraget, ansökningsblankett och lista över kontaktpersoner finns på DF:s hemsida eller via RF.se Tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet. Ansökan finner du på och klicka dig fram till anläggningar. Övergripande riktlinjer för bidrag Huvudsyftet med bidraget är aktivitetsytor som genererar idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Anläggning måste också ägas eller disponerar av förening eller föreningsallians i minst tio år och stöd kan ges till investeringar för bestående redskap som ingår i idrottens regelverk. Inte tränings-, tävlings- och individuella redskap och utrustning som bollar, cyklar, skidor etc. Flera riktlinjer, regler och anvisningar finner du på Riksidrottsförbundets hemsida. Där finner du också aktuell information i dessa frågor. Allmänna arvsfonden Stöd ges till nyskapande och utveckling av ny verksamhet, som kräver förändringar av lokalen eller anläggningen, - Stöd utgår ej till ordinarie underhåll. - Bidrag kan sökas hela året, men måste ske före byggstart. Besked inom tre månader. Fakta: Boverket Investeringsstöd till allmänna samlingslokaler för ny- och tillbyggnad eller renovering. För att lokalen ska räknas som allmän samlingslokal krävs att den kan utnyttjas av det lokala föreningslivet. - Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Bidrag ges för att anpassa lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. - Bidrag måste sökas före byggstart och senast 31 december, med besked senast i maj månad kommande år. Fakta: Leaderprojekt Leader-områden, stödområden inom EU, finns runt om i landet. Olika förutsättningar gäller i regionerna, men i flera fall kan det vara möjligt att inom ramen för projekten passa in idrottsanläggningar eller delar av dessa. - Sök aktuellt Leader-område genom att googla på ordet Leader. 20 Kommunalt bidrag Söks via din kommun. Här skiljer sig reglerna för, och möjligheterna till, bidrag mycket mellan kommunerna. Stiftelser med mera Lokalt kan det finnas stiftelser som ger bidrag till den här typen av projekt, framförallt med inriktning på byggnation av lokaler för ungdomsverksamhet. Undersök vilka möjligheter som finns på lokalplanet. - Sammanställning över ett stort antal stiftelser finns på Arvsfondens hemsida, och vidare under rubriken Söka stöd.

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer