Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen"

Transkript

1 Sida 1(12) Datum: Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Uppdateringar av gällande underlag till investeringar i Nationell plan Den 31 augusti lämnade trafikverken enligt regeringens uppdrag ett förslag till Nationell plan för transportsystemet för perioden till Näringsdepartementet. Förslaget hade vissa underlag som behöver justeras eller kompletteras vad gäller anläggningskostnadskalkyler, samhällsekonomiska kalkyler och effektbedömningar. Den pågående processen med medfinansiering av objekten i planen redovisas per 23 november. Trafikverken redovisar med denna PM och tillhörande bilaga de justeringar som gjorts i underlagen för investeringar i förhållande till det förslag som överlämnades den 31 augusti. Kostnader Nya anläggningskostnader som påverkar planen För objekt med totalkostnad större än 100 miljoner kronor ska det genomföras successiva anläggningskostnadskalkyler. Detta var ofullständigt genomfört för ett antal objekt i slutet av augusti. Komplettering har nu gjorts för 7 järnvägsobjekt och 7 vägobjekt. Nya kostnader redovisas i bilaga 1 Sammanställning av nya objekt markerade med orange färg.

2 Sida 2(12) Totalt har kostnaden för järnvägsobjekten ökat med 474 miljoner kr i ramnivån till följd av justerade kostnadskalkyler i förhållande till tidigare förslag. För vägobjekten är motsvarande en kostnadsökning på 110 miljoner kronor i ramnivån. Trafikverken föreslår att kostnadsökningarna finansieras genom en senareläggning under planperioden av åtgärdsområdet Trimning och effektivisering samt att de lägst prioriterade investeringsobjekten färdigställs efter planperiodens slut. För järnvägens del täcks kostnadsökningen av att objektet Ängelholm Maria, som i planförslaget färdigställs efter planperioden, förskjuts ytterligare ett år framåt i tiden. För vägens del täcks kostnadsökningen av att objektet E20 Alingsås Vårgårda förskjuts ett år framåt i tiden och färdigställs efter planperioden. Nya kostnader som inte påverkar planen Järnvägsobjekt Totalkostnaden har justerats för ett par objekt. Detta påverkar inte planen eftersom kostnaderna ligger utanför planperioden eller täcks av externa parter. Tomteboda-Kallhäll har en totalkostnad på miljoner kr, vilket är totalt 929 miljoner kr lägre än tidigare redovisat i förslaget till plan. Det är fortfarande alternativet nedgrävd järnväg som ingår i förslaget till plan. Objektet var tidigare redovisat med för hög totalkostnad. Felet påverkar dock inte planens utrymme eftersom dessa kostnader ligger efter Kirunaprojektet har en totalkostnad på miljoner kr, 653 miljoner kr mer än tidigare redovisat. Dessa tillkommande kostnader finansieras av externa parter i projektet. ERTMS korridor B har en totalkostnad enligt ny successiv anläggningskostnadskalkyl på miljoner kr, miljoner kr mer än tidigare redovisat. Den första kalkylen omfattade inte hela sträckningen för korridor B, sträckningen omfattar nu Öresundsbron - Flemingsberg. Kostnaderna kommer att täckas av banavgifter. För ett antal järnvägsobjekt har inte kostnader som är nedlagda före planperioden tagits med, vilket innebär att fel totalkostnad angivits i förslaget till plan. Kostnaderna under planperioden för dessa objekt är däremot korrekta varför det inte

3 Sida 3(12) påverkar ramutrymmet. Rätt totalkostnad kommer att tas fram inför den slutliga planen. Vägobjekt Töre-Kalix (bundet) har nu en totalkostnad på 137 miljoner kronor vilket innebär en kostnadsökning med cirka 60 miljoner kronor jämfört med planförslaget. I planens ramnivå har följande objekt fått nya kostnader: Trafikplats Viggbyholm i Stockholm har blivit billigare. Kostnaden har sjunkit från 130 miljoner kronor till 105 miljoner kronor. E45 Förbi Sveg har fått en större omfattning som delvis finansieras via länsplan. Nationell plan belastas med 8 miljoner. Hisingsleden Södra delen har fått en annan omfattning. Detta innebär en kostnadsbesparing på 35 miljoner kronor. Förbi Örnsköldsvik har en kostnadsökning som täcks av planerade brukaravgifter. Nettokostnadsförändringar och minskad medfinansiering (se nedan) ger en totalt ökad belastning på 260 mnkr under planperioden. Nya effektberäkningar och justerade nettonuvärdeskvoter Tillföljd av nya kostnadskalkyler förändras en del av de samhällsekonomiska kalkylerna. (I vissa fall är kostnadsförändringarna inte så stora att de ger utslag på nettonuvärdeskvoten). För några objekt saknades tidigare samhällsekonomiska bedömningar eller har nu gjorts kompletteringar till följd av tidigare kvalitetsgranskningar. Förändringarna nedan avser ramnivån. Järnvägsobjekt 3 objekt har fått justerade nettonuvärdeskvoter och 2 objekt som tidigare saknade kvot har kompletterats med detta. Vägobjekt 7 stycken vägobjekt har fått justerade nettonuvärdeskvoter och 2 objekt som tidigare saknade kvot har kompletterats med detta.

4 Sida 4(12) Medfinansiering Järnvägsobjekt Läget i medfinansieringsprocessen har uppdaterats enligt aktuellt läge För järnvägsobjekt (exklusive Kiruna och ERTMS) har medfinansieringen ökat med ca 150 miljoner kr i ramnivån jämfört med tidigare lämnat förslag till nationell plan. I planförslaget saknades ca 500 mnkr p.g.a. att samtliga avsiktsförklaringar inte inkluderades i redovisningen den 1 september. Kust till kustbanan Medfinansieringsavtalet för objektet Alvesta resecentrum i ramnivån omfattar ytterligare tre objekt som återfinns i +15% -nivån (mötesstationerna Åryd och Örsjö samt Växjö bangårdsombyggnad). Dessa objekt föreslås ingå i ramnivån så att medfinansieringspaketet, som är mycket förmånligt för trafikverken), kan genomföras. Detta ökar investeringarna i ramnivån med 8 miljoner kr för trafikverken. Totalkostnaden uppgår till 342 miljoner kr, varav 277 miljoner kr utgör medfinansiering och 65 miljoner kr utgör statlig del i Nationell plan. Dalabanan I planförslaget ingår objektet Uppsala Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 1. Objektets totalkostnad uppgår till 250 mnkr som finansieras med banavgifter. Under hösten har ett genomförandeavtal tecknats som innebär att objektet har utökats med etapp 2 till en ny totalkostnad på 810 mnkr. Genom en hög medfinansieringsandel föreslår trafikverken att 100 mnkr inryms i utvecklingsramen. Resterande del finansieras bl.a. genom medfinansiering från externa parter samt medel från länsplaner. Vägobjekt För vägobjekten har medfinansieringen minskat med drygt 60 miljoner kronor. De berörda objekten är bl.a. Södertälje Hallunda, Södertörnsleden och Förbifart Sveg. Total nettoförändring för planen är 170 miljoner kronor varav 110 miljoner kronor avser kostnadsökningar och 60 miljoner kronor minskad medfinansiering. En nettoförändring som endast avser de bundna objekten resulterar i en ökad kostnad med 260 miljoner kronor.

5 Sida 5(12) Konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar Västsvenska paketet ALLMÄNT I Västsvenska paketet ingår objekt för ca 30 miljarder kronor. Följande delar antas avse nationell plan Förslag på åtgärd Prisnivå 2009 Västlänken ca 5000 mkr Marieholms tunnel ca 3330 mkr Övriga åtgärder i anslutning till ca 300 mkr Marieholmstunnel E6.21 Brantingsmotet - Ringömotet (inkl ca 330 mkr Kvillemotet) E45 Slakthusmotet ca 220 mkr E6.20 Klarebergsmotet ca 310 mkr Trimningsåtgärder, flera platser ca 280 mkr Kollektivtrafikåtgärder K2020 Summa ca 230 mkr ca mkr Merparten av kostnaderna för vägobjekten ligger inom planperioden Åtgärderna kommer framförallt att förbättra för arbetspendling samt gods- och distributionstrafiken i Göteborgsregionen. Viktiga beslutsunderlag såsom kvalitetssäkrad anläggningskalkyl och samhällsekonomisk bedömning av Västlänken finns ännu inte. Motsvarande beräkningar för vägobjekten har inte gjorts med beaktande av trängselskattens påverkan. FÖRSLAG PÅ FINANSIERING AV ÅTGÄRDERNA I VÄSTSVENSKA PAKETET För att finansiera de tillkommande delarna så har Banverket och Vägverket analyserat vilka delar som idag inryms inom planen och hur man kan hantera dessa. Förslag på övrig finansiering framgår nedan.

6 Sida 6(12) Väg Två förslag till finansiering har tagits fram där nivån på EU-medel varieras. Alternativ 1 och 2 förutsätter att 1 respektive 2 mdr kr erhålls och tillförs planen. Objekt Alternativ 1 Alternativ 2 EU medel tillförs planen Marieholmstunneln (ingår i planförslag) Medel för tillkommande behov Trimning och effektivisering (ingår i planförslag) Senareläggning av objekt SUMMA Raden Senareläggning av objekt i tabellen innebär att objekt senareläggs och att vissa färdigställs efter planperiodens slut men samtliga objekt startar inom planperioden. Flertalet av de senarelagda objekten har god lönsamhet och höga trafiksäkerhets effekter. Objekten resulterar bl.a. i två färre döda/år. Effekterna kommer att förskjutas i tiden med 1-2 år. För att klara de årliga ramarna krävs en tillfällig lånefinansiering för att produktionen ska kunna ske i början av planperioden. De beräknade räntekostnaderna har inte belastat planen utan finansieras genom trängselskatt. Alternativ 1 I alternativ 1 uppgår EU-bidraget till mkr. Bidraget är jämnt fördelat över produktionstiden och uppgår till 20% av produktionskostnaden. Det innebär att belastningen på potten för Trimning och effektivisering också minskar med 20%. Efter avdrag för Västsvenska paketet uppgår potten Trimning och effektivisering till ca 200 mkr för åren vilket motsvarar 30% av nivån enligt planförslaget. Räntekostnaden för den tillfälliga lånefinansieringen uppgår till ca 420 mkr Amortering av lån sker under Ett femtiotal objekt senareläggs ett år eller två år, varav ett tiotal färdigställs efter planperiodens slut

7 Sida 7(12) Alternativ 2 I alternativ 2 uppgår EU-bidraget till mkr. Bidraget är jämnt fördelat över produktionstiden och uppgår till 40% av produktionskostnaden. Det innebär att belastningen på potten för Trimning och effektivisering också minskar med 40%. Efter avdrag för Västsvenska paketet uppgår potten Trimning och effektivisering till ca 220 mkr för åren vilket motsvarar drygt 30% av nivån enligt planförslaget. Räntekostnaden för den tillfälliga lånefinansieringen uppgår till ca 270 mkr Amortering av lån sker under Ett trettiotal objekt senareläggs ett år eller två år, varav knappt tiotal färdigställs efter planperiodens slut Järnväg Två förslag till finansiering har tagits fram där nivån på EU-medel varieras. Alternativ 1 och 2 förutsätter att 1 respektive 2 mdr kr erhålls och tillförs planen. Finansiering Alternativ 1 Alternativ 2 EU medel tillförs planen Medel för tillkommande behov Åtgärdsområde: Ökat kollektivtrafikresande Åtgärdsområde: Förstärkt kraftförsörjning i järnvägssystemet Åtgärdsområde: Ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan trafikslagen Åtgärdsområde: Ökad kapacitet och höjd kvalitet i transportsystemet SUMMA Effekten av att reducera ovanstående åtgärdsområden blir följande: Försämrad tillgänglighet för resenärer bl a genom att trafikverken har mindre möjlighet att medverka i statlig medfinansiering av resecentrum

8 Sida 8(12) Försämrad möjlighet att ta emot nya tågtrafikupplägg alternativt försämrad kvalitet i tågtrafiken genom att delar av den nödvändiga förstärkningen av kraftförsörjningen senareläggs. Försämrad möjlighet att få till effektiva transportlösningar mellan trafikslagen. Försämrad kvalitet och effektivitet i tågtrafiken genom att många mindre och effektiva åtgärder i järnvägssystemet senareläggs. EFFEKTER AV ATT MINSKA MEDEL FÖR TILLKOMMANDE BEHOV Effekten av att reducera Medel för tillkommande behov med 1,5 + 1,5 (väg resp. bandelar) miljarder innebär att det i princip inte finns någon flexibilitet att hantera tillkommande behov i väg- respektive järnvägssystemet under kommande planperiod. Dessa medel är angelägna för att trafikverken ska kunna vara lyhörda för de förändringar som sker i samhället när det gäller utbyggnadsplaner i kommuner, nya näringslivsbehov eller trafikoperatörers behov av ny trafikering. Mälarbanan I förslag till Nationell transportplan ingår objektet Tomteboda Kallhäll. Delsträckan Barkarby Kallhäll genomförs i sin helhet under planperiodens första del medan delsträckan Tomteboda Barkarby påbörjas i andra halvan av planperioden och färdigställs efter I Stockholms länsplan har i + 25 % alternativet avsatts mnkr för sträckan Tomteboda Barkarby. Om regeringen väljer den högre ekonomiska nivån för Stockholms län rekommenderar trafikverken att en omprioritering görs i det nationella planförslaget så att ytterligare 1 mdr kr tillförs objektet Tomteboda Kallhäll under planperioden. Det ökade medelsbehovet under planperioden bör finansieras genom en minskning av Medel för tillkommande behov. Om denna omprioritering görs i kombination med till exempel det Västsvenska paketet måste det dock delvis även finansieras genom en minskning av Trimning och effektivisering.

9 Sida 9(12) Södertälje sluss och Mälarfarled En etappindelning av åtgärderna i Södertälje sluss och Mälarfarleden, som inte påverkar kostnadseffektiviteten negativt, är möjlig enligt nedan. Etapp 1: Efter en omfattande miljöbedömning (inkluderande bägge etapper) under 2-2,5 år, genomförs samtliga åtgärder i Södertälje samt åtgärder i farleden mellan Södertälje och Västerås. Byggtid för dessa åtgärder är 2,5 år. Etapp 1 är kostnadsberäknat till 990 mkr i prisnivå 2009, där kostnaden för MKB inklusive miljöprövning utgör 50 mkr, kostnad för arbeten i sluss och kanal i Södertälje 665 mkr och kostnad för muddring i farled till Västerås 275 mkr. Med- och samfinansieringen för etapp 1 summerar till 338 mkr. Etapp 2: Farledsåtgärder mellan Västerås och Köping genomförs därefter i en annan etapp, vars byggtid är 2 år. Muddringsåtgärderna i etapp 2 är kostnadsberäknad till 460 mkr. Med- och samfinansieringen för etapp 2 summerar till 54 mkr. Antingen genomförs båda etapperna under planperioden eller så genomförs endast etapp 1 under åren Om den statliga anslagsfinansieringen tas från medel för tillkommande behov, kan exempelvis denna pott belastas enligt nedanstående tabell, där även med- och samfinansiering framgår. Etapp 1, (Kostnader uttryckta i prisnivå 2009, mkr) Tot Farledsavgifter Västmanlands län Västerås Mälarenergi Länsförsäkringar Medel för tillkommande behov Summa

10 Sida 10(12) Om även etapp 2 önskas genomföras under planperioden kan exempelvis medelsförbrukningen bli enligt nedanstående tabell. Etapp 2, (Kostnader uttryckta i prisnivå 2009, mkr) Tot Västmanlands län Köping Medel för tillkommande behov Summa Om projektet finansieras med anslag från medel för tillkommande behov får det konsekvenser vad gäller framtida flexibilitet i att möta i dag oförutsedda behov. Detta innebär med stor sannolikhet att mer effektiva åtgärder inte kommer att kunna utföras om dessa pengar i dag beslutas finansiera Södertälje sluss och Mälarfarled. Om medel för tillkommande behov används för att finansiera andra objekt (exempelvis Mälarbanan och/eller Västlänken) måste en finansiering av Södertälje sluss och Mälarfarled, ske antingen genom neddragning av medel för trimningsåtgärder eller genom förskjutning av delar av investeringsobjekt utanför planperioden.

11 Sida 11(12) Rättning av mindre fel i planförslaget Ett antal mindre sakfel och behov av förtydliganden har upptäckts i de underlag som trafikverken skickade in till regeringen den 31/ Förslag till Nationell plan för transportsystemet Sidan 109: Står under om bantyp. Skall vara vägtyp. Sidan 172: andra meningen står: En utbyggnad av mötesstationer på järnvägen Kil- Laxå leder till ökad kapacitet för arbetspendling och godstransporter på sträckan. Skall strykas. Har hamnat på fel område. Sidan 187: Texten under kartan. Står E22 förbi Mönsterås. Skall vara E22 genom Mönsterås. Sidan 195: Kartan Namngivna investeringar längs de strategiska ban- och vägnäten. Står om järnvägsobjekt från norr till söder H.Norra stambanan Söderhamn-Kilafors. Skall vara Norra stambanan Kilafors-Holmsveden. O.Värmlandsbanan står Göteborg-Trollhättan. Skall vara Norge/Vänerbanan. Ett avsnitt i förslaget till Nationell plan som heter 8.7 Forskning, utveckling och demonstration (FUD), hade bortfallit i den tryckta versionen av insänt förslag medans det fanns med i word-versionen. Detta avsnitt har därefter lagts ut även på trafikverkens hemsidor. FORSKNING, UTVECKLING OCH DEMONSTRATION (FUD) Vägverkets och Banverkets FUD-verksamhet kommer under planperioden att fokusera på att stödja utvecklingen av en hållbar och kostnadseffektiv väg- och banhållning med hög kvalitet. Sammanlagt har 3,8 miljarder kronor reserverats för detta. Vägverket har lagt fast inriktningen i forsknings- och innovationsstrategin Den effektiva vägen framåt mot ett grönare, säkrare och smartare vägtransportsystem som lämnades till regeringen i december I strategin finns prioriterade forskningsområden. Exempel på områden som kommer att satsas på under planperioden är

12 Sida 12(12) Kundanpassade drift- och underhållstjänster, Nya metoder för ökad robusthet i vägtransportsystemet, Effektiv trafikledning och trafikstyrning, Nya hållbara och kostnadseffektiva tekniska lösningar och processer samt Energieffektiv väghållning. Huvudinriktningarna i Banverkets forsknings- och innovationsstrategi för perioden är att stödja nyttiggörandet av FUD inom spårtransportsektorn, utforma, främja och värdera spårtransportlösningar, stärka spårtransportsystemets säkerhet, trygghet och miljöanpassning samt att utveckla banhållning och spårtrafik. Därutöver bedriver Vägverket och Banverket FUD-verksamhet tillsammans med andra aktörer med syfte att utveckla hela eller delar av transportsystemet. Dessa insatser beskrivs i avsnitt sektorsåtgärder. Inriktningen är att använda cirka 1,7 miljarder kronor till FUD inom sektorsverksamheten. Underlagsrapport: Strategi för drift och underhåll. Sidan 18: I övre delen av texten står bantyp. Skall vara vägtyp. Underlagsrapport miljökonsekvensbeskrivning nationell transportplan för Ändringar framgår av bilaga 2.

Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne. Nationell långsiktig plan 2010-2021

Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne. Nationell långsiktig plan 2010-2021 Workshop om åtgärdsplaneringen i Skåne Nationell långsiktig plan 2010-2021 Benny Nilsson Vägverket Britt-Mari Grafström Banverket Den övergripande processen Åtgärdsplanering Inriktningsplanering Infrastruktur

Läs mer

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Vägverkets styrelse 11 augusti 2009 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Swecos kapitalmarknadsdag 2013-11-29 Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Förslaget till Nationell Plan för Transportsystemet 2 2013-11-30 Gäller 2014-2025 Innehåller åtgärder för 522 mdr kronor Är

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Förslag till NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021

Förslag till NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Förslag till NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Helsingborg 23 september 2009 Katarina Norén, Planeringsdirektör, Banverket 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande

Läs mer

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Regionsamverkan Sydsverige 2016-06-27 Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsen 2009-10-12 186 490 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 196 422 Dnr 09.534-50 oktks15 Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg Kommunstyrelsen 2007-05-14 89 181 Plan- och tillväxtutskottet 2007-04-23 49 90 Banverket, Vägverket, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen 07.39 21 majks19 Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner

Läs mer

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE TRAFIKVERKET BORLÄNGE Inkom 2010 - O~- O 1 YORVowl Dj 35E99 Parter /Medfinansiärer 1. Vägverket 2. Banverket 3.

Läs mer

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/95 2013-08-15 Samhällsbyggnadskontoret Hans-Erik Eriksson Tel. 0156-520 35 Fax. 0156-520 17 hans-erik.eriksson@trosa.se Yttrande angående förslag till nationell

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Nationell transportplan för Sverige Första och sista

Nationell transportplan för Sverige Första och sista Nationell transportplan för Sverige 2010-2021 Första och sista Öresundsbron Trafikökning över Öresundsbron sedan öppnandet år 2000 Kontinuerlig trafikökning sedan öppnandet Avmattning av ökningen skedde

Läs mer

Åtgärdsplanering Trafikverkens avrapportering. Redovisning Näringsdepartementet

Åtgärdsplanering Trafikverkens avrapportering. Redovisning Näringsdepartementet Åtgärdsplanering 2010-2020 Trafikverkens avrapportering Redovisning Näringsdepartementet 2008-10-10 Trafikverkens uppdrag Metod för Regional systemanalys Metod för Strategisk miljöbedömning Modeller och

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet 2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014 Näringsdepartementet N2014/1779/TE m.fl. Nationell trafikslagsövergripande plan för perioden för utveckling av transportsystemet

Läs mer

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator 2013.04.12 Pernilla Sott Stråkkoordinator Innehåll Typer av vägar... 3 Kostnad... 3 Typer av finansiering... 3 Ekonomisk bakgrund... 5 Nationella planen (nationella vägar)... 5 Regionala planen/länsplanen

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Västmanland en del av Östra Mellansverige

Västmanland en del av Östra Mellansverige Västmanland en del av Östra Mellansverige Prioriteringar 2014-2025 av kommunerna, Landstinget och Länsstyrelsen i Västmanlands län Diarienr: 340-2501-12 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver viktiga

Läs mer

PM Väg status 2009

PM Väg status 2009 PM Väg 288 - status 2009 Uppdragsnummer: 2125280 2009/11/06 Titel: Väg 288 - status 2009 Uppdragsnummer: 2125280 Utgivningsdatum: 2009-11-06 Utgivare: Sweco Infrastructure AB Kontaktperson: Anders Schweitz

Läs mer

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg

2011-08-30. 5 miljarder kronor till järnväg och väg 2011-08-30 5 miljarder kronor till järnväg och väg Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst Håkan Wennerström Regionchef Trafikverket region Väst Trafikverket startar den 1 april 2010 Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Kalmar län 2030. Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03

Kalmar län 2030. Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03 Kalmar län 2030 Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03 Fosilbränslefri regionförstoring 2030 Tågpendling Cykelparkering Pendlarparkering Attityder

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015 Promemoria 2008-09-12 Näringsdepartementet Regeringens närtidssatsning på vägar och järnväg 2009-2010 Regeringen anser att det är viktigt att sätta fart på förbättringarna i trafiksystemet så att resultat

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_020 Laxå bangårdsombyggnad

Effektredovisning för BVSt_020 Laxå bangårdsombyggnad 2008-11-24 Till amlad effektbedömning PM Effektredovisning för BVt_020 Laxå bangårdsombyggnad Handläggare: Joakim Johansson, WP A& Telefon: 08-688 77 46 e-post: joakim.p.johansson@wspgroup.se Innehåll

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Nationell Transportplan Vad är gjort och vad kommer framöver? Nils Alm Planering Region Nord

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Nationell Transportplan Vad är gjort och vad kommer framöver? Nils Alm Planering Region Nord TMALL 0141 Presentation v 1.0 Nationell Transportplan Vad är gjort och vad kommer framöver? Nils Alm Planering Region Nord Innehåll Nationella planen 2014-2025 Namngivna åtgärder, vad pågår och vad planeras?

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 REMISS 1 (10) Enheten för samhällsplanering Robert Örtegren Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Länsstyrelsen avser göra en teknisk justering av Länsplan för

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2016-08-25 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer

Datum Bilaga

Datum Bilaga PM Effektredovisning för BVSt_016 Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 1, BVSt_019 Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 2 Handläggare:

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län Nationell transportplan för 2014 2025 Regeringens beslut den 3 april 2014 I beslutet den 3 april 2014 har regeringen

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer

Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025. Ylva Gustafsson Höjer Åtgärdsplaneringen och ny Nationell plan 2014-2025 Ylva Gustafsson Höjer Kapacitetsbrister kan inte byggas bort Kraftigt förväntad trafikökning till år 2050 Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen

Läs mer

Politisk omväldsspaning - hösten Lars Sandberg,

Politisk omväldsspaning - hösten Lars Sandberg, Politisk omväldsspaning - hösten 2015 Lars Sandberg, 2015-11-24 Proposition resenärsrättigheter Resenärer måste hålla reda på hur lång linjen är Linjer som är kortare än 15 mil ersättning efter 20 minuter,

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Datum Bilaga 2008-11-21 Till Samlad effektbedömning för Sandhem-Nässjö PM Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Handläggare: sirje pädam, wsp A&S

Läs mer

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021 Näringsdepartementet 2010-03-29 Underbilaga 1a till regeringsbeslut II 1 den 29 mars 2010 N2009/6374/TE N2008/8869/TE (delvis) Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (25) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kommunikationer Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 Länsplanen

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Objektnummer: 85 54 04 32 Objektnamn: Skällsäter - Bäckefors Skede: Bygghandling december 2002 Datum: 2008-08-25 Rev. datum: 1(7) 1. Bakgrund Befintlig väg har

Läs mer

Kommittédirektiv. Medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur. Dir. 2010:92

Kommittédirektiv. Medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur. Dir. 2010:92 Kommittédirektiv Medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur Dir. 2010:92 Beslut vid regeringssammanträde den 9 september 2010 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden , dnr N2015/4305/TIF

Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden , dnr N2015/4305/TIF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF 0705808904 Stockholm, den 23 februari 2016 150140 Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029,

Läs mer

Yttrande över Nationell plan för transportsystemet samt Miljökonsekvensbeskrivning

Yttrande över Nationell plan för transportsystemet samt Miljökonsekvensbeskrivning 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 samt Miljökonsekvensbeskrivning Ärendet Trafikverken (Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(13) Samlad effektbedömning Objekt: BVMa_020 Kust till kustbanan, Datum för upprättande: Upprättad av: Hans Thorselius, danielsondosk ab Kvalitetsgranskad av: Pär Ström Godkänd

Läs mer

Åtgärdsval Mälarbanan

Åtgärdsval Mälarbanan PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-10 Åtgärdsval Mälarbanan Målsättning Att förbättra situationen för pendling mellan Västerås och Stockholm. Att punktligheten på Mälarbanan skall

Läs mer

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-07 KS 2013/0824 Kommunfullmäktige Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun Förslag

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_020 Flen, bangårdsombyggnad etapp 2

Effektredovisning för BVSt_020 Flen, bangårdsombyggnad etapp 2 2008-11-24 Till amlad effektbedömning PM Effektredovisning för BVt_020 Flen, bangårdsombyggnad etapp 2 Handläggare: Joakim Johansson, WP A& Telefon: 08-688 77 46 e-post: joakim.p.johansson@wspgroup.se

Läs mer

Trafikverkens yttrande över länsplaner för regional transportinfrastruktur 2010-2021

Trafikverkens yttrande över länsplaner för regional transportinfrastruktur 2010-2021 RAPPORT Datum: 2009-12-15 Diarienummer: Vägverket: VV2009/22569 Banverket: F09-9744/SA10 Transportstyrelsen: TSG 2009:14 Sjöfartsverket: 0403-09-02704 Trafikverkens yttrande över länsplaner för regional

Läs mer

Preliminära synpunkter TRV s kapacitetsutredning

Preliminära synpunkter TRV s kapacitetsutredning Preliminära synpunkter 2012-03-16 TRV s kapacitetsutredning ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER Det behövs ökade satsningar på drift o underhåll mm samt åtgärder för ett effektivare kapacitetsutnyttjande MEN det krävs

Läs mer

Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27. Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås

Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27. Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27 Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås Process för samordning, prioritering och genomförande av infrastrukturplaner Trafikverket Region Väst

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Bilaga 7. Ett nationellt prioriterat nät av kollektivtrafik. Förslag till fortsatt etappvis utveckling under perioden 2010 2021

Bilaga 7. Ett nationellt prioriterat nät av kollektivtrafik. Förslag till fortsatt etappvis utveckling under perioden 2010 2021 Bilaga 7 Ett nationellt prioriterat nät av kollektivtrafik Förslag till fortsatt etappvis utveckling under perioden 2010 2021 1 Innehåll Uppdraget 3 Bakgrund 3 Sammanfattning av arbetet med etapp 1, 2007

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen

Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Gatukontorsdagarna i Lund den 5 maj 2011 Vår uppgift Vi ska föreslå riktlinjer och processer för medfinansiering i den långsiktiga

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar?

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Till Aktuellt från VKL april 2014 Håkan Johansson Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Den 3 april i år fastställde regeringen den Nationella Transportplanen, NTP, för åren

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad

Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad PM Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

regional infrastrukturplan för halland 2014 2025

regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 fastställd av regionfullmäktige 18 juni 2014 FÖRORD Halland - Bästa Livsplatsen, är vår gemensamma vision i Halland. Ett Halland där människor har bästa

Läs mer

Det här ska Trafikverket göra. en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021

Det här ska Trafikverket göra. en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021 Det här ska Trafikverket göra en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021 Vår plan för Sveriges transportsystem fram till 2021 År 2010 fick Sverige för första gången en gemensam

Läs mer

Underlag till synpunkter för yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen

Underlag till synpunkter för yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen Dnr: 12 212.20 Utkast 2013-06-26 Underlag till synpunkter för yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2014-2025 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från

Läs mer

Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025

Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025 Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025 Länstransportplan 2014-2025 - Vad ska/kan planen omfatta? - Planeringsförutsättningar & tidplan Länstransportplan 2010-2021 - Hur tänkte vi?

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan

E 20-projektet. Kommuner längs E 20 i samverkan E 20-projektet Kommuner längs E 20 i samverkan Historisk trafikutveckling, E20 vid Alingsås 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1996 2000 2004 E20 norr Mariestad 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 Bilaga 1 till beslut III 3 vid regeringssammanträde den 20 december 2012, N2012/6395/TE m.fl. Näringsdepartementet 2012-12-20 Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 1. Utgångspunkter

Läs mer

ERTMS finansiering av ombordutrustning

ERTMS finansiering av ombordutrustning ERTMS finansiering av ombordutrustning 12 mars 2013 Agenda Kostnader och nyttor för ERTMS fördelning på aktörer Kostnader för ERTMS-ombordutrustning och hur de påverkar järnvägsbranschen Möjliga finansieringsalternativ

Läs mer

It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå

It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå It s a long road to Sth Oslo.or? *Inriktningsplanering *Gemensam bild *Åtgärdsvalsstudie övergripande på nationell nivå 2015-11-12 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Christer Karlsson Transport-, tillväxt-,

Läs mer

Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering , förslag till nationell plan för järnvägen

Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering , förslag till nationell plan för järnvägen 1 (5) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 2003-01-15 F 03-10/SA20 Banverket 781 85 BORLÄNGE Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för. Nationell transportplan. Samrådsversion 090422

Miljökonsekvensbeskrivning för. Nationell transportplan. Samrådsversion 090422 Sid: 1(216) Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010 2021 Samrådsversion 090422 Obs! Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning bygger på vad som föreslås i ett tidigt arbetsmaterial. Det

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer