Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen"

Transkript

1 Sida 1(12) Datum: Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Uppdateringar av gällande underlag till investeringar i Nationell plan Den 31 augusti lämnade trafikverken enligt regeringens uppdrag ett förslag till Nationell plan för transportsystemet för perioden till Näringsdepartementet. Förslaget hade vissa underlag som behöver justeras eller kompletteras vad gäller anläggningskostnadskalkyler, samhällsekonomiska kalkyler och effektbedömningar. Den pågående processen med medfinansiering av objekten i planen redovisas per 23 november. Trafikverken redovisar med denna PM och tillhörande bilaga de justeringar som gjorts i underlagen för investeringar i förhållande till det förslag som överlämnades den 31 augusti. Kostnader Nya anläggningskostnader som påverkar planen För objekt med totalkostnad större än 100 miljoner kronor ska det genomföras successiva anläggningskostnadskalkyler. Detta var ofullständigt genomfört för ett antal objekt i slutet av augusti. Komplettering har nu gjorts för 7 järnvägsobjekt och 7 vägobjekt. Nya kostnader redovisas i bilaga 1 Sammanställning av nya objekt markerade med orange färg.

2 Sida 2(12) Totalt har kostnaden för järnvägsobjekten ökat med 474 miljoner kr i ramnivån till följd av justerade kostnadskalkyler i förhållande till tidigare förslag. För vägobjekten är motsvarande en kostnadsökning på 110 miljoner kronor i ramnivån. Trafikverken föreslår att kostnadsökningarna finansieras genom en senareläggning under planperioden av åtgärdsområdet Trimning och effektivisering samt att de lägst prioriterade investeringsobjekten färdigställs efter planperiodens slut. För järnvägens del täcks kostnadsökningen av att objektet Ängelholm Maria, som i planförslaget färdigställs efter planperioden, förskjuts ytterligare ett år framåt i tiden. För vägens del täcks kostnadsökningen av att objektet E20 Alingsås Vårgårda förskjuts ett år framåt i tiden och färdigställs efter planperioden. Nya kostnader som inte påverkar planen Järnvägsobjekt Totalkostnaden har justerats för ett par objekt. Detta påverkar inte planen eftersom kostnaderna ligger utanför planperioden eller täcks av externa parter. Tomteboda-Kallhäll har en totalkostnad på miljoner kr, vilket är totalt 929 miljoner kr lägre än tidigare redovisat i förslaget till plan. Det är fortfarande alternativet nedgrävd järnväg som ingår i förslaget till plan. Objektet var tidigare redovisat med för hög totalkostnad. Felet påverkar dock inte planens utrymme eftersom dessa kostnader ligger efter Kirunaprojektet har en totalkostnad på miljoner kr, 653 miljoner kr mer än tidigare redovisat. Dessa tillkommande kostnader finansieras av externa parter i projektet. ERTMS korridor B har en totalkostnad enligt ny successiv anläggningskostnadskalkyl på miljoner kr, miljoner kr mer än tidigare redovisat. Den första kalkylen omfattade inte hela sträckningen för korridor B, sträckningen omfattar nu Öresundsbron - Flemingsberg. Kostnaderna kommer att täckas av banavgifter. För ett antal järnvägsobjekt har inte kostnader som är nedlagda före planperioden tagits med, vilket innebär att fel totalkostnad angivits i förslaget till plan. Kostnaderna under planperioden för dessa objekt är däremot korrekta varför det inte

3 Sida 3(12) påverkar ramutrymmet. Rätt totalkostnad kommer att tas fram inför den slutliga planen. Vägobjekt Töre-Kalix (bundet) har nu en totalkostnad på 137 miljoner kronor vilket innebär en kostnadsökning med cirka 60 miljoner kronor jämfört med planförslaget. I planens ramnivå har följande objekt fått nya kostnader: Trafikplats Viggbyholm i Stockholm har blivit billigare. Kostnaden har sjunkit från 130 miljoner kronor till 105 miljoner kronor. E45 Förbi Sveg har fått en större omfattning som delvis finansieras via länsplan. Nationell plan belastas med 8 miljoner. Hisingsleden Södra delen har fått en annan omfattning. Detta innebär en kostnadsbesparing på 35 miljoner kronor. Förbi Örnsköldsvik har en kostnadsökning som täcks av planerade brukaravgifter. Nettokostnadsförändringar och minskad medfinansiering (se nedan) ger en totalt ökad belastning på 260 mnkr under planperioden. Nya effektberäkningar och justerade nettonuvärdeskvoter Tillföljd av nya kostnadskalkyler förändras en del av de samhällsekonomiska kalkylerna. (I vissa fall är kostnadsförändringarna inte så stora att de ger utslag på nettonuvärdeskvoten). För några objekt saknades tidigare samhällsekonomiska bedömningar eller har nu gjorts kompletteringar till följd av tidigare kvalitetsgranskningar. Förändringarna nedan avser ramnivån. Järnvägsobjekt 3 objekt har fått justerade nettonuvärdeskvoter och 2 objekt som tidigare saknade kvot har kompletterats med detta. Vägobjekt 7 stycken vägobjekt har fått justerade nettonuvärdeskvoter och 2 objekt som tidigare saknade kvot har kompletterats med detta.

4 Sida 4(12) Medfinansiering Järnvägsobjekt Läget i medfinansieringsprocessen har uppdaterats enligt aktuellt läge För järnvägsobjekt (exklusive Kiruna och ERTMS) har medfinansieringen ökat med ca 150 miljoner kr i ramnivån jämfört med tidigare lämnat förslag till nationell plan. I planförslaget saknades ca 500 mnkr p.g.a. att samtliga avsiktsförklaringar inte inkluderades i redovisningen den 1 september. Kust till kustbanan Medfinansieringsavtalet för objektet Alvesta resecentrum i ramnivån omfattar ytterligare tre objekt som återfinns i +15% -nivån (mötesstationerna Åryd och Örsjö samt Växjö bangårdsombyggnad). Dessa objekt föreslås ingå i ramnivån så att medfinansieringspaketet, som är mycket förmånligt för trafikverken), kan genomföras. Detta ökar investeringarna i ramnivån med 8 miljoner kr för trafikverken. Totalkostnaden uppgår till 342 miljoner kr, varav 277 miljoner kr utgör medfinansiering och 65 miljoner kr utgör statlig del i Nationell plan. Dalabanan I planförslaget ingår objektet Uppsala Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 1. Objektets totalkostnad uppgår till 250 mnkr som finansieras med banavgifter. Under hösten har ett genomförandeavtal tecknats som innebär att objektet har utökats med etapp 2 till en ny totalkostnad på 810 mnkr. Genom en hög medfinansieringsandel föreslår trafikverken att 100 mnkr inryms i utvecklingsramen. Resterande del finansieras bl.a. genom medfinansiering från externa parter samt medel från länsplaner. Vägobjekt För vägobjekten har medfinansieringen minskat med drygt 60 miljoner kronor. De berörda objekten är bl.a. Södertälje Hallunda, Södertörnsleden och Förbifart Sveg. Total nettoförändring för planen är 170 miljoner kronor varav 110 miljoner kronor avser kostnadsökningar och 60 miljoner kronor minskad medfinansiering. En nettoförändring som endast avser de bundna objekten resulterar i en ökad kostnad med 260 miljoner kronor.

5 Sida 5(12) Konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar Västsvenska paketet ALLMÄNT I Västsvenska paketet ingår objekt för ca 30 miljarder kronor. Följande delar antas avse nationell plan Förslag på åtgärd Prisnivå 2009 Västlänken ca 5000 mkr Marieholms tunnel ca 3330 mkr Övriga åtgärder i anslutning till ca 300 mkr Marieholmstunnel E6.21 Brantingsmotet - Ringömotet (inkl ca 330 mkr Kvillemotet) E45 Slakthusmotet ca 220 mkr E6.20 Klarebergsmotet ca 310 mkr Trimningsåtgärder, flera platser ca 280 mkr Kollektivtrafikåtgärder K2020 Summa ca 230 mkr ca mkr Merparten av kostnaderna för vägobjekten ligger inom planperioden Åtgärderna kommer framförallt att förbättra för arbetspendling samt gods- och distributionstrafiken i Göteborgsregionen. Viktiga beslutsunderlag såsom kvalitetssäkrad anläggningskalkyl och samhällsekonomisk bedömning av Västlänken finns ännu inte. Motsvarande beräkningar för vägobjekten har inte gjorts med beaktande av trängselskattens påverkan. FÖRSLAG PÅ FINANSIERING AV ÅTGÄRDERNA I VÄSTSVENSKA PAKETET För att finansiera de tillkommande delarna så har Banverket och Vägverket analyserat vilka delar som idag inryms inom planen och hur man kan hantera dessa. Förslag på övrig finansiering framgår nedan.

6 Sida 6(12) Väg Två förslag till finansiering har tagits fram där nivån på EU-medel varieras. Alternativ 1 och 2 förutsätter att 1 respektive 2 mdr kr erhålls och tillförs planen. Objekt Alternativ 1 Alternativ 2 EU medel tillförs planen Marieholmstunneln (ingår i planförslag) Medel för tillkommande behov Trimning och effektivisering (ingår i planförslag) Senareläggning av objekt SUMMA Raden Senareläggning av objekt i tabellen innebär att objekt senareläggs och att vissa färdigställs efter planperiodens slut men samtliga objekt startar inom planperioden. Flertalet av de senarelagda objekten har god lönsamhet och höga trafiksäkerhets effekter. Objekten resulterar bl.a. i två färre döda/år. Effekterna kommer att förskjutas i tiden med 1-2 år. För att klara de årliga ramarna krävs en tillfällig lånefinansiering för att produktionen ska kunna ske i början av planperioden. De beräknade räntekostnaderna har inte belastat planen utan finansieras genom trängselskatt. Alternativ 1 I alternativ 1 uppgår EU-bidraget till mkr. Bidraget är jämnt fördelat över produktionstiden och uppgår till 20% av produktionskostnaden. Det innebär att belastningen på potten för Trimning och effektivisering också minskar med 20%. Efter avdrag för Västsvenska paketet uppgår potten Trimning och effektivisering till ca 200 mkr för åren vilket motsvarar 30% av nivån enligt planförslaget. Räntekostnaden för den tillfälliga lånefinansieringen uppgår till ca 420 mkr Amortering av lån sker under Ett femtiotal objekt senareläggs ett år eller två år, varav ett tiotal färdigställs efter planperiodens slut

7 Sida 7(12) Alternativ 2 I alternativ 2 uppgår EU-bidraget till mkr. Bidraget är jämnt fördelat över produktionstiden och uppgår till 40% av produktionskostnaden. Det innebär att belastningen på potten för Trimning och effektivisering också minskar med 40%. Efter avdrag för Västsvenska paketet uppgår potten Trimning och effektivisering till ca 220 mkr för åren vilket motsvarar drygt 30% av nivån enligt planförslaget. Räntekostnaden för den tillfälliga lånefinansieringen uppgår till ca 270 mkr Amortering av lån sker under Ett trettiotal objekt senareläggs ett år eller två år, varav knappt tiotal färdigställs efter planperiodens slut Järnväg Två förslag till finansiering har tagits fram där nivån på EU-medel varieras. Alternativ 1 och 2 förutsätter att 1 respektive 2 mdr kr erhålls och tillförs planen. Finansiering Alternativ 1 Alternativ 2 EU medel tillförs planen Medel för tillkommande behov Åtgärdsområde: Ökat kollektivtrafikresande Åtgärdsområde: Förstärkt kraftförsörjning i järnvägssystemet Åtgärdsområde: Ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan trafikslagen Åtgärdsområde: Ökad kapacitet och höjd kvalitet i transportsystemet SUMMA Effekten av att reducera ovanstående åtgärdsområden blir följande: Försämrad tillgänglighet för resenärer bl a genom att trafikverken har mindre möjlighet att medverka i statlig medfinansiering av resecentrum

8 Sida 8(12) Försämrad möjlighet att ta emot nya tågtrafikupplägg alternativt försämrad kvalitet i tågtrafiken genom att delar av den nödvändiga förstärkningen av kraftförsörjningen senareläggs. Försämrad möjlighet att få till effektiva transportlösningar mellan trafikslagen. Försämrad kvalitet och effektivitet i tågtrafiken genom att många mindre och effektiva åtgärder i järnvägssystemet senareläggs. EFFEKTER AV ATT MINSKA MEDEL FÖR TILLKOMMANDE BEHOV Effekten av att reducera Medel för tillkommande behov med 1,5 + 1,5 (väg resp. bandelar) miljarder innebär att det i princip inte finns någon flexibilitet att hantera tillkommande behov i väg- respektive järnvägssystemet under kommande planperiod. Dessa medel är angelägna för att trafikverken ska kunna vara lyhörda för de förändringar som sker i samhället när det gäller utbyggnadsplaner i kommuner, nya näringslivsbehov eller trafikoperatörers behov av ny trafikering. Mälarbanan I förslag till Nationell transportplan ingår objektet Tomteboda Kallhäll. Delsträckan Barkarby Kallhäll genomförs i sin helhet under planperiodens första del medan delsträckan Tomteboda Barkarby påbörjas i andra halvan av planperioden och färdigställs efter I Stockholms länsplan har i + 25 % alternativet avsatts mnkr för sträckan Tomteboda Barkarby. Om regeringen väljer den högre ekonomiska nivån för Stockholms län rekommenderar trafikverken att en omprioritering görs i det nationella planförslaget så att ytterligare 1 mdr kr tillförs objektet Tomteboda Kallhäll under planperioden. Det ökade medelsbehovet under planperioden bör finansieras genom en minskning av Medel för tillkommande behov. Om denna omprioritering görs i kombination med till exempel det Västsvenska paketet måste det dock delvis även finansieras genom en minskning av Trimning och effektivisering.

9 Sida 9(12) Södertälje sluss och Mälarfarled En etappindelning av åtgärderna i Södertälje sluss och Mälarfarleden, som inte påverkar kostnadseffektiviteten negativt, är möjlig enligt nedan. Etapp 1: Efter en omfattande miljöbedömning (inkluderande bägge etapper) under 2-2,5 år, genomförs samtliga åtgärder i Södertälje samt åtgärder i farleden mellan Södertälje och Västerås. Byggtid för dessa åtgärder är 2,5 år. Etapp 1 är kostnadsberäknat till 990 mkr i prisnivå 2009, där kostnaden för MKB inklusive miljöprövning utgör 50 mkr, kostnad för arbeten i sluss och kanal i Södertälje 665 mkr och kostnad för muddring i farled till Västerås 275 mkr. Med- och samfinansieringen för etapp 1 summerar till 338 mkr. Etapp 2: Farledsåtgärder mellan Västerås och Köping genomförs därefter i en annan etapp, vars byggtid är 2 år. Muddringsåtgärderna i etapp 2 är kostnadsberäknad till 460 mkr. Med- och samfinansieringen för etapp 2 summerar till 54 mkr. Antingen genomförs båda etapperna under planperioden eller så genomförs endast etapp 1 under åren Om den statliga anslagsfinansieringen tas från medel för tillkommande behov, kan exempelvis denna pott belastas enligt nedanstående tabell, där även med- och samfinansiering framgår. Etapp 1, (Kostnader uttryckta i prisnivå 2009, mkr) Tot Farledsavgifter Västmanlands län Västerås Mälarenergi Länsförsäkringar Medel för tillkommande behov Summa

10 Sida 10(12) Om även etapp 2 önskas genomföras under planperioden kan exempelvis medelsförbrukningen bli enligt nedanstående tabell. Etapp 2, (Kostnader uttryckta i prisnivå 2009, mkr) Tot Västmanlands län Köping Medel för tillkommande behov Summa Om projektet finansieras med anslag från medel för tillkommande behov får det konsekvenser vad gäller framtida flexibilitet i att möta i dag oförutsedda behov. Detta innebär med stor sannolikhet att mer effektiva åtgärder inte kommer att kunna utföras om dessa pengar i dag beslutas finansiera Södertälje sluss och Mälarfarled. Om medel för tillkommande behov används för att finansiera andra objekt (exempelvis Mälarbanan och/eller Västlänken) måste en finansiering av Södertälje sluss och Mälarfarled, ske antingen genom neddragning av medel för trimningsåtgärder eller genom förskjutning av delar av investeringsobjekt utanför planperioden.

11 Sida 11(12) Rättning av mindre fel i planförslaget Ett antal mindre sakfel och behov av förtydliganden har upptäckts i de underlag som trafikverken skickade in till regeringen den 31/ Förslag till Nationell plan för transportsystemet Sidan 109: Står under om bantyp. Skall vara vägtyp. Sidan 172: andra meningen står: En utbyggnad av mötesstationer på järnvägen Kil- Laxå leder till ökad kapacitet för arbetspendling och godstransporter på sträckan. Skall strykas. Har hamnat på fel område. Sidan 187: Texten under kartan. Står E22 förbi Mönsterås. Skall vara E22 genom Mönsterås. Sidan 195: Kartan Namngivna investeringar längs de strategiska ban- och vägnäten. Står om järnvägsobjekt från norr till söder H.Norra stambanan Söderhamn-Kilafors. Skall vara Norra stambanan Kilafors-Holmsveden. O.Värmlandsbanan står Göteborg-Trollhättan. Skall vara Norge/Vänerbanan. Ett avsnitt i förslaget till Nationell plan som heter 8.7 Forskning, utveckling och demonstration (FUD), hade bortfallit i den tryckta versionen av insänt förslag medans det fanns med i word-versionen. Detta avsnitt har därefter lagts ut även på trafikverkens hemsidor. FORSKNING, UTVECKLING OCH DEMONSTRATION (FUD) Vägverkets och Banverkets FUD-verksamhet kommer under planperioden att fokusera på att stödja utvecklingen av en hållbar och kostnadseffektiv väg- och banhållning med hög kvalitet. Sammanlagt har 3,8 miljarder kronor reserverats för detta. Vägverket har lagt fast inriktningen i forsknings- och innovationsstrategin Den effektiva vägen framåt mot ett grönare, säkrare och smartare vägtransportsystem som lämnades till regeringen i december I strategin finns prioriterade forskningsområden. Exempel på områden som kommer att satsas på under planperioden är

12 Sida 12(12) Kundanpassade drift- och underhållstjänster, Nya metoder för ökad robusthet i vägtransportsystemet, Effektiv trafikledning och trafikstyrning, Nya hållbara och kostnadseffektiva tekniska lösningar och processer samt Energieffektiv väghållning. Huvudinriktningarna i Banverkets forsknings- och innovationsstrategi för perioden är att stödja nyttiggörandet av FUD inom spårtransportsektorn, utforma, främja och värdera spårtransportlösningar, stärka spårtransportsystemets säkerhet, trygghet och miljöanpassning samt att utveckla banhållning och spårtrafik. Därutöver bedriver Vägverket och Banverket FUD-verksamhet tillsammans med andra aktörer med syfte att utveckla hela eller delar av transportsystemet. Dessa insatser beskrivs i avsnitt sektorsåtgärder. Inriktningen är att använda cirka 1,7 miljarder kronor till FUD inom sektorsverksamheten. Underlagsrapport: Strategi för drift och underhåll. Sidan 18: I övre delen av texten står bantyp. Skall vara vägtyp. Underlagsrapport miljökonsekvensbeskrivning nationell transportplan för Ändringar framgår av bilaga 2.

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/95 2013-08-15 Samhällsbyggnadskontoret Hans-Erik Eriksson Tel. 0156-520 35 Fax. 0156-520 17 hans-erik.eriksson@trosa.se Yttrande angående förslag till nationell

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE TRAFIKVERKET BORLÄNGE Inkom 2010 - O~- O 1 YORVowl Dj 35E99 Parter /Medfinansiärer 1. Vägverket 2. Banverket 3.

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst Håkan Wennerström Regionchef Trafikverket region Väst Trafikverket startar den 1 april 2010 Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Trafikverkens yttrande över länsplaner för regional transportinfrastruktur 2010-2021

Trafikverkens yttrande över länsplaner för regional transportinfrastruktur 2010-2021 RAPPORT Datum: 2009-12-15 Diarienummer: Vägverket: VV2009/22569 Banverket: F09-9744/SA10 Transportstyrelsen: TSG 2009:14 Sjöfartsverket: 0403-09-02704 Trafikverkens yttrande över länsplaner för regional

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010 2021. publikation 2009:100

Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010 2021. publikation 2009:100 Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010 2021 publikation 2009:100 Sid: 2(266) Sammanfattning Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen fick i december år 2008 regeringens

Läs mer

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar?

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Till Aktuellt från VKL april 2014 Håkan Johansson Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Den 3 april i år fastställde regeringen den Nationella Transportplanen, NTP, för åren

Läs mer

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Objektnummer: 85 54 04 32 Objektnamn: Skällsäter - Bäckefors Skede: Bygghandling december 2002 Datum: 2008-08-25 Rev. datum: 1(7) 1. Bakgrund Befintlig väg har

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Yttrande 2013-08-26 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Sjuhärads kommunalförbund, fortsättningsvis

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Det här ska Trafikverket göra. en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021

Det här ska Trafikverket göra. en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021 Det här ska Trafikverket göra en kortversion av den nationella planen för transportsystemet 2010 2021 Vår plan för Sveriges transportsystem fram till 2021 År 2010 fick Sverige för första gången en gemensam

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur 2011-11-18 Anna Mellin Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Box 556 85 102 15 Stockholm

Läs mer

regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 Remissutgåva juni 2013

regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 Remissutgåva juni 2013 regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 Remissutgåva juni 2013 FÖRORD Vår vision för Halland är Halland bästa livsplatsen, ett Halland där människor ges bästa möjliga förutsättningar att leva,

Läs mer

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 Bilaga 1 till beslut III 3 vid regeringssammanträde den 20 december 2012, N2012/6395/TE m.fl. Näringsdepartementet 2012-12-20 Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 1. Utgångspunkter

Läs mer

Figur 23: Investeringar i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten (Tillkommer ERTMS) 186(250) 2009-04-21

Figur 23: Investeringar i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten (Tillkommer ERTMS) 186(250) 2009-04-21 185(250) Detta är förstås ytterst hämmande för den transportintensiva industrin som till stor del är beroende av effektiva järnvägstransporter. Norrbotniabanan skulle medföra stora mernyttor för investeringarna

Läs mer

Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR)

Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR) har bildats av Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Region

Läs mer

Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025

Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025 Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025 Länstransportplan 2014-2025 - Vad ska/kan planen omfatta? - Planeringsförutsättningar & tidplan Länstransportplan 2010-2021 - Hur tänkte vi?

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Förslag till. Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Generaldirektörernas förslag till trafikverkens styrelser

Förslag till. Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Generaldirektörernas förslag till trafikverkens styrelser RAPPORT 1(242) Datum: Generaldirektörernas förslag till trafikverkens styrelser Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 2(242) Innehållsförteckning Förord... 8 DEL 1 Bakgrund för planeringen...

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen

Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Medfinansiering av transportinfrastruktur i den långsiktiga planeringen Gatukontorsdagarna i Lund den 5 maj 2011 Vår uppgift Vi ska föreslå riktlinjer och processer för medfinansiering i den långsiktiga

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur

Medfinansiering av transportinfrastruktur VTI notat 21-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Medfinansiering av transportinfrastruktur Blev det mer och bättre? Anna Mellin Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Förord Denna promemoria redovisar

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE)

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE) Regionstyrelsen Mats Petersson Enhetschef 044-309 33 01 mats.petersson@skane.se YTTRANDE Datum 2013-08-26 Dnr 1301617 1 (13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm UTKAST Remiss. Förslag till nationell

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012.

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2012. Regeringsbeslut III 7 2011-03-10 N2011/1933/TE Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport namngivna investeringsåtgärder och brister Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 Underlagsrapport namngivna

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Datum 2007-04-26. Ert datum 2007-04-04

Datum 2007-04-26. Ert datum 2007-04-04 It Landstingef B DALARNA HUVUDKONTORET Gunnar Fasten 006 PM Datum 2007-04-26 Ert datum 2007-04-04 Beteckning/diarienr LD07/00179 Er beteckning RD 2007/22 1(5) Synpunkter till Region Dalarna avseende Banverkets

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012

Kan sjöfarten rädda. trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef. Sjöfartsforum den 8 mars 2012 Kan sjöfarten rädda kapacitetsbristen/ trängseln på järnväg? Einar Schuch Regionchef Sjöfartsforum den 8 mars 2012 Sjöfartens betydelse ingen kapacitetsbrist? Sjötransporterna starkt bundna till länder

Läs mer

Fel pengar på fel ställe

Fel pengar på fel ställe Fel pengar på fel ställe Riksrevisor Claes Norgrens anförande på Stora Infradagen 27 januari 2012, Näringslivets Hus i Stockholm. Det talade ordet gäller. I den här församlingen behöver man knappast argumentera

Läs mer

förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 kortversion

förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 kortversion förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 kortversion Titel: Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010 2021, kortversion Publikation: 2009:96 Utgivningsdatum: 31 augusti

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg Underlagsrapport PM 6: Infrastrukturåtgärder Detta är en åtgärd som också Trafikverket har fört fram i Kapacitetsutredningen.Arbetet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Redovisning av uppdrag Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Titel: Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 Publikation: 2008:115 Projektledare: Peo Nordlöf, Vägverket, Rolf Haraldsson,

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14. 2009-09-07 1 (10) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB Dags att se närsjöfartens möjligheter! D l H ilb Douglas Heilborn Oxelösunds Hamn AB Vad är närsjöfart? Närsjöfart: Närsjöfart kallas även europasjöfart och är en intra-europeisk fartygstrafik från en

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender Roland Netterlind - BEF Utifrån,Ole, Lisas Lasses, Åkes, Ulrikas och övriga sprängares perspektiv. Delar kan säkert kallas partsinlaga. Definitioner Summering

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Trångsektors plan Göteborg

Trångsektors plan Göteborg Trångsektors plan Göteborg T15 T15 [Ange dokument ets underrubr ik] RIKTLINJE 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning... 4 Definitioner... 4 Infrastruktur... 4 Trafikstruktur... 5 Allmänt...

Läs mer

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA Miljöpartiets förslag till åtgärder för ett effektivt och robust järnvägssystem Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 6 NIO PUNKTER FÖR ETT ROBUST JÄRNVÄGSSYSTEM De senaste

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021

RAPPORT 1(250) Datum: 2009-04-21. VERSION 6 - Internremiss. Nationell plan för. transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(250) Datum: VERSION 6 - Internremiss Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 2(250) Detta är en internremiss av ett preliminärt förslag till Nationell plan för transportsystemet. Synpunkter

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer