Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen"

Transkript

1 Sida 1(12) Datum: Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Uppdateringar av gällande underlag till investeringar i Nationell plan Den 31 augusti lämnade trafikverken enligt regeringens uppdrag ett förslag till Nationell plan för transportsystemet för perioden till Näringsdepartementet. Förslaget hade vissa underlag som behöver justeras eller kompletteras vad gäller anläggningskostnadskalkyler, samhällsekonomiska kalkyler och effektbedömningar. Den pågående processen med medfinansiering av objekten i planen redovisas per 23 november. Trafikverken redovisar med denna PM och tillhörande bilaga de justeringar som gjorts i underlagen för investeringar i förhållande till det förslag som överlämnades den 31 augusti. Kostnader Nya anläggningskostnader som påverkar planen För objekt med totalkostnad större än 100 miljoner kronor ska det genomföras successiva anläggningskostnadskalkyler. Detta var ofullständigt genomfört för ett antal objekt i slutet av augusti. Komplettering har nu gjorts för 7 järnvägsobjekt och 7 vägobjekt. Nya kostnader redovisas i bilaga 1 Sammanställning av nya objekt markerade med orange färg.

2 Sida 2(12) Totalt har kostnaden för järnvägsobjekten ökat med 474 miljoner kr i ramnivån till följd av justerade kostnadskalkyler i förhållande till tidigare förslag. För vägobjekten är motsvarande en kostnadsökning på 110 miljoner kronor i ramnivån. Trafikverken föreslår att kostnadsökningarna finansieras genom en senareläggning under planperioden av åtgärdsområdet Trimning och effektivisering samt att de lägst prioriterade investeringsobjekten färdigställs efter planperiodens slut. För järnvägens del täcks kostnadsökningen av att objektet Ängelholm Maria, som i planförslaget färdigställs efter planperioden, förskjuts ytterligare ett år framåt i tiden. För vägens del täcks kostnadsökningen av att objektet E20 Alingsås Vårgårda förskjuts ett år framåt i tiden och färdigställs efter planperioden. Nya kostnader som inte påverkar planen Järnvägsobjekt Totalkostnaden har justerats för ett par objekt. Detta påverkar inte planen eftersom kostnaderna ligger utanför planperioden eller täcks av externa parter. Tomteboda-Kallhäll har en totalkostnad på miljoner kr, vilket är totalt 929 miljoner kr lägre än tidigare redovisat i förslaget till plan. Det är fortfarande alternativet nedgrävd järnväg som ingår i förslaget till plan. Objektet var tidigare redovisat med för hög totalkostnad. Felet påverkar dock inte planens utrymme eftersom dessa kostnader ligger efter Kirunaprojektet har en totalkostnad på miljoner kr, 653 miljoner kr mer än tidigare redovisat. Dessa tillkommande kostnader finansieras av externa parter i projektet. ERTMS korridor B har en totalkostnad enligt ny successiv anläggningskostnadskalkyl på miljoner kr, miljoner kr mer än tidigare redovisat. Den första kalkylen omfattade inte hela sträckningen för korridor B, sträckningen omfattar nu Öresundsbron - Flemingsberg. Kostnaderna kommer att täckas av banavgifter. För ett antal järnvägsobjekt har inte kostnader som är nedlagda före planperioden tagits med, vilket innebär att fel totalkostnad angivits i förslaget till plan. Kostnaderna under planperioden för dessa objekt är däremot korrekta varför det inte

3 Sida 3(12) påverkar ramutrymmet. Rätt totalkostnad kommer att tas fram inför den slutliga planen. Vägobjekt Töre-Kalix (bundet) har nu en totalkostnad på 137 miljoner kronor vilket innebär en kostnadsökning med cirka 60 miljoner kronor jämfört med planförslaget. I planens ramnivå har följande objekt fått nya kostnader: Trafikplats Viggbyholm i Stockholm har blivit billigare. Kostnaden har sjunkit från 130 miljoner kronor till 105 miljoner kronor. E45 Förbi Sveg har fått en större omfattning som delvis finansieras via länsplan. Nationell plan belastas med 8 miljoner. Hisingsleden Södra delen har fått en annan omfattning. Detta innebär en kostnadsbesparing på 35 miljoner kronor. Förbi Örnsköldsvik har en kostnadsökning som täcks av planerade brukaravgifter. Nettokostnadsförändringar och minskad medfinansiering (se nedan) ger en totalt ökad belastning på 260 mnkr under planperioden. Nya effektberäkningar och justerade nettonuvärdeskvoter Tillföljd av nya kostnadskalkyler förändras en del av de samhällsekonomiska kalkylerna. (I vissa fall är kostnadsförändringarna inte så stora att de ger utslag på nettonuvärdeskvoten). För några objekt saknades tidigare samhällsekonomiska bedömningar eller har nu gjorts kompletteringar till följd av tidigare kvalitetsgranskningar. Förändringarna nedan avser ramnivån. Järnvägsobjekt 3 objekt har fått justerade nettonuvärdeskvoter och 2 objekt som tidigare saknade kvot har kompletterats med detta. Vägobjekt 7 stycken vägobjekt har fått justerade nettonuvärdeskvoter och 2 objekt som tidigare saknade kvot har kompletterats med detta.

4 Sida 4(12) Medfinansiering Järnvägsobjekt Läget i medfinansieringsprocessen har uppdaterats enligt aktuellt läge För järnvägsobjekt (exklusive Kiruna och ERTMS) har medfinansieringen ökat med ca 150 miljoner kr i ramnivån jämfört med tidigare lämnat förslag till nationell plan. I planförslaget saknades ca 500 mnkr p.g.a. att samtliga avsiktsförklaringar inte inkluderades i redovisningen den 1 september. Kust till kustbanan Medfinansieringsavtalet för objektet Alvesta resecentrum i ramnivån omfattar ytterligare tre objekt som återfinns i +15% -nivån (mötesstationerna Åryd och Örsjö samt Växjö bangårdsombyggnad). Dessa objekt föreslås ingå i ramnivån så att medfinansieringspaketet, som är mycket förmånligt för trafikverken), kan genomföras. Detta ökar investeringarna i ramnivån med 8 miljoner kr för trafikverken. Totalkostnaden uppgår till 342 miljoner kr, varav 277 miljoner kr utgör medfinansiering och 65 miljoner kr utgör statlig del i Nationell plan. Dalabanan I planförslaget ingår objektet Uppsala Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 1. Objektets totalkostnad uppgår till 250 mnkr som finansieras med banavgifter. Under hösten har ett genomförandeavtal tecknats som innebär att objektet har utökats med etapp 2 till en ny totalkostnad på 810 mnkr. Genom en hög medfinansieringsandel föreslår trafikverken att 100 mnkr inryms i utvecklingsramen. Resterande del finansieras bl.a. genom medfinansiering från externa parter samt medel från länsplaner. Vägobjekt För vägobjekten har medfinansieringen minskat med drygt 60 miljoner kronor. De berörda objekten är bl.a. Södertälje Hallunda, Södertörnsleden och Förbifart Sveg. Total nettoförändring för planen är 170 miljoner kronor varav 110 miljoner kronor avser kostnadsökningar och 60 miljoner kronor minskad medfinansiering. En nettoförändring som endast avser de bundna objekten resulterar i en ökad kostnad med 260 miljoner kronor.

5 Sida 5(12) Konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar Västsvenska paketet ALLMÄNT I Västsvenska paketet ingår objekt för ca 30 miljarder kronor. Följande delar antas avse nationell plan Förslag på åtgärd Prisnivå 2009 Västlänken ca 5000 mkr Marieholms tunnel ca 3330 mkr Övriga åtgärder i anslutning till ca 300 mkr Marieholmstunnel E6.21 Brantingsmotet - Ringömotet (inkl ca 330 mkr Kvillemotet) E45 Slakthusmotet ca 220 mkr E6.20 Klarebergsmotet ca 310 mkr Trimningsåtgärder, flera platser ca 280 mkr Kollektivtrafikåtgärder K2020 Summa ca 230 mkr ca mkr Merparten av kostnaderna för vägobjekten ligger inom planperioden Åtgärderna kommer framförallt att förbättra för arbetspendling samt gods- och distributionstrafiken i Göteborgsregionen. Viktiga beslutsunderlag såsom kvalitetssäkrad anläggningskalkyl och samhällsekonomisk bedömning av Västlänken finns ännu inte. Motsvarande beräkningar för vägobjekten har inte gjorts med beaktande av trängselskattens påverkan. FÖRSLAG PÅ FINANSIERING AV ÅTGÄRDERNA I VÄSTSVENSKA PAKETET För att finansiera de tillkommande delarna så har Banverket och Vägverket analyserat vilka delar som idag inryms inom planen och hur man kan hantera dessa. Förslag på övrig finansiering framgår nedan.

6 Sida 6(12) Väg Två förslag till finansiering har tagits fram där nivån på EU-medel varieras. Alternativ 1 och 2 förutsätter att 1 respektive 2 mdr kr erhålls och tillförs planen. Objekt Alternativ 1 Alternativ 2 EU medel tillförs planen Marieholmstunneln (ingår i planförslag) Medel för tillkommande behov Trimning och effektivisering (ingår i planförslag) Senareläggning av objekt SUMMA Raden Senareläggning av objekt i tabellen innebär att objekt senareläggs och att vissa färdigställs efter planperiodens slut men samtliga objekt startar inom planperioden. Flertalet av de senarelagda objekten har god lönsamhet och höga trafiksäkerhets effekter. Objekten resulterar bl.a. i två färre döda/år. Effekterna kommer att förskjutas i tiden med 1-2 år. För att klara de årliga ramarna krävs en tillfällig lånefinansiering för att produktionen ska kunna ske i början av planperioden. De beräknade räntekostnaderna har inte belastat planen utan finansieras genom trängselskatt. Alternativ 1 I alternativ 1 uppgår EU-bidraget till mkr. Bidraget är jämnt fördelat över produktionstiden och uppgår till 20% av produktionskostnaden. Det innebär att belastningen på potten för Trimning och effektivisering också minskar med 20%. Efter avdrag för Västsvenska paketet uppgår potten Trimning och effektivisering till ca 200 mkr för åren vilket motsvarar 30% av nivån enligt planförslaget. Räntekostnaden för den tillfälliga lånefinansieringen uppgår till ca 420 mkr Amortering av lån sker under Ett femtiotal objekt senareläggs ett år eller två år, varav ett tiotal färdigställs efter planperiodens slut

7 Sida 7(12) Alternativ 2 I alternativ 2 uppgår EU-bidraget till mkr. Bidraget är jämnt fördelat över produktionstiden och uppgår till 40% av produktionskostnaden. Det innebär att belastningen på potten för Trimning och effektivisering också minskar med 40%. Efter avdrag för Västsvenska paketet uppgår potten Trimning och effektivisering till ca 220 mkr för åren vilket motsvarar drygt 30% av nivån enligt planförslaget. Räntekostnaden för den tillfälliga lånefinansieringen uppgår till ca 270 mkr Amortering av lån sker under Ett trettiotal objekt senareläggs ett år eller två år, varav knappt tiotal färdigställs efter planperiodens slut Järnväg Två förslag till finansiering har tagits fram där nivån på EU-medel varieras. Alternativ 1 och 2 förutsätter att 1 respektive 2 mdr kr erhålls och tillförs planen. Finansiering Alternativ 1 Alternativ 2 EU medel tillförs planen Medel för tillkommande behov Åtgärdsområde: Ökat kollektivtrafikresande Åtgärdsområde: Förstärkt kraftförsörjning i järnvägssystemet Åtgärdsområde: Ökad samordning av näringslivets gods- och varutransporter mellan trafikslagen Åtgärdsområde: Ökad kapacitet och höjd kvalitet i transportsystemet SUMMA Effekten av att reducera ovanstående åtgärdsområden blir följande: Försämrad tillgänglighet för resenärer bl a genom att trafikverken har mindre möjlighet att medverka i statlig medfinansiering av resecentrum

8 Sida 8(12) Försämrad möjlighet att ta emot nya tågtrafikupplägg alternativt försämrad kvalitet i tågtrafiken genom att delar av den nödvändiga förstärkningen av kraftförsörjningen senareläggs. Försämrad möjlighet att få till effektiva transportlösningar mellan trafikslagen. Försämrad kvalitet och effektivitet i tågtrafiken genom att många mindre och effektiva åtgärder i järnvägssystemet senareläggs. EFFEKTER AV ATT MINSKA MEDEL FÖR TILLKOMMANDE BEHOV Effekten av att reducera Medel för tillkommande behov med 1,5 + 1,5 (väg resp. bandelar) miljarder innebär att det i princip inte finns någon flexibilitet att hantera tillkommande behov i väg- respektive järnvägssystemet under kommande planperiod. Dessa medel är angelägna för att trafikverken ska kunna vara lyhörda för de förändringar som sker i samhället när det gäller utbyggnadsplaner i kommuner, nya näringslivsbehov eller trafikoperatörers behov av ny trafikering. Mälarbanan I förslag till Nationell transportplan ingår objektet Tomteboda Kallhäll. Delsträckan Barkarby Kallhäll genomförs i sin helhet under planperiodens första del medan delsträckan Tomteboda Barkarby påbörjas i andra halvan av planperioden och färdigställs efter I Stockholms länsplan har i + 25 % alternativet avsatts mnkr för sträckan Tomteboda Barkarby. Om regeringen väljer den högre ekonomiska nivån för Stockholms län rekommenderar trafikverken att en omprioritering görs i det nationella planförslaget så att ytterligare 1 mdr kr tillförs objektet Tomteboda Kallhäll under planperioden. Det ökade medelsbehovet under planperioden bör finansieras genom en minskning av Medel för tillkommande behov. Om denna omprioritering görs i kombination med till exempel det Västsvenska paketet måste det dock delvis även finansieras genom en minskning av Trimning och effektivisering.

9 Sida 9(12) Södertälje sluss och Mälarfarled En etappindelning av åtgärderna i Södertälje sluss och Mälarfarleden, som inte påverkar kostnadseffektiviteten negativt, är möjlig enligt nedan. Etapp 1: Efter en omfattande miljöbedömning (inkluderande bägge etapper) under 2-2,5 år, genomförs samtliga åtgärder i Södertälje samt åtgärder i farleden mellan Södertälje och Västerås. Byggtid för dessa åtgärder är 2,5 år. Etapp 1 är kostnadsberäknat till 990 mkr i prisnivå 2009, där kostnaden för MKB inklusive miljöprövning utgör 50 mkr, kostnad för arbeten i sluss och kanal i Södertälje 665 mkr och kostnad för muddring i farled till Västerås 275 mkr. Med- och samfinansieringen för etapp 1 summerar till 338 mkr. Etapp 2: Farledsåtgärder mellan Västerås och Köping genomförs därefter i en annan etapp, vars byggtid är 2 år. Muddringsåtgärderna i etapp 2 är kostnadsberäknad till 460 mkr. Med- och samfinansieringen för etapp 2 summerar till 54 mkr. Antingen genomförs båda etapperna under planperioden eller så genomförs endast etapp 1 under åren Om den statliga anslagsfinansieringen tas från medel för tillkommande behov, kan exempelvis denna pott belastas enligt nedanstående tabell, där även med- och samfinansiering framgår. Etapp 1, (Kostnader uttryckta i prisnivå 2009, mkr) Tot Farledsavgifter Västmanlands län Västerås Mälarenergi Länsförsäkringar Medel för tillkommande behov Summa

10 Sida 10(12) Om även etapp 2 önskas genomföras under planperioden kan exempelvis medelsförbrukningen bli enligt nedanstående tabell. Etapp 2, (Kostnader uttryckta i prisnivå 2009, mkr) Tot Västmanlands län Köping Medel för tillkommande behov Summa Om projektet finansieras med anslag från medel för tillkommande behov får det konsekvenser vad gäller framtida flexibilitet i att möta i dag oförutsedda behov. Detta innebär med stor sannolikhet att mer effektiva åtgärder inte kommer att kunna utföras om dessa pengar i dag beslutas finansiera Södertälje sluss och Mälarfarled. Om medel för tillkommande behov används för att finansiera andra objekt (exempelvis Mälarbanan och/eller Västlänken) måste en finansiering av Södertälje sluss och Mälarfarled, ske antingen genom neddragning av medel för trimningsåtgärder eller genom förskjutning av delar av investeringsobjekt utanför planperioden.

11 Sida 11(12) Rättning av mindre fel i planförslaget Ett antal mindre sakfel och behov av förtydliganden har upptäckts i de underlag som trafikverken skickade in till regeringen den 31/ Förslag till Nationell plan för transportsystemet Sidan 109: Står under om bantyp. Skall vara vägtyp. Sidan 172: andra meningen står: En utbyggnad av mötesstationer på järnvägen Kil- Laxå leder till ökad kapacitet för arbetspendling och godstransporter på sträckan. Skall strykas. Har hamnat på fel område. Sidan 187: Texten under kartan. Står E22 förbi Mönsterås. Skall vara E22 genom Mönsterås. Sidan 195: Kartan Namngivna investeringar längs de strategiska ban- och vägnäten. Står om järnvägsobjekt från norr till söder H.Norra stambanan Söderhamn-Kilafors. Skall vara Norra stambanan Kilafors-Holmsveden. O.Värmlandsbanan står Göteborg-Trollhättan. Skall vara Norge/Vänerbanan. Ett avsnitt i förslaget till Nationell plan som heter 8.7 Forskning, utveckling och demonstration (FUD), hade bortfallit i den tryckta versionen av insänt förslag medans det fanns med i word-versionen. Detta avsnitt har därefter lagts ut även på trafikverkens hemsidor. FORSKNING, UTVECKLING OCH DEMONSTRATION (FUD) Vägverkets och Banverkets FUD-verksamhet kommer under planperioden att fokusera på att stödja utvecklingen av en hållbar och kostnadseffektiv väg- och banhållning med hög kvalitet. Sammanlagt har 3,8 miljarder kronor reserverats för detta. Vägverket har lagt fast inriktningen i forsknings- och innovationsstrategin Den effektiva vägen framåt mot ett grönare, säkrare och smartare vägtransportsystem som lämnades till regeringen i december I strategin finns prioriterade forskningsområden. Exempel på områden som kommer att satsas på under planperioden är

12 Sida 12(12) Kundanpassade drift- och underhållstjänster, Nya metoder för ökad robusthet i vägtransportsystemet, Effektiv trafikledning och trafikstyrning, Nya hållbara och kostnadseffektiva tekniska lösningar och processer samt Energieffektiv väghållning. Huvudinriktningarna i Banverkets forsknings- och innovationsstrategi för perioden är att stödja nyttiggörandet av FUD inom spårtransportsektorn, utforma, främja och värdera spårtransportlösningar, stärka spårtransportsystemets säkerhet, trygghet och miljöanpassning samt att utveckla banhållning och spårtrafik. Därutöver bedriver Vägverket och Banverket FUD-verksamhet tillsammans med andra aktörer med syfte att utveckla hela eller delar av transportsystemet. Dessa insatser beskrivs i avsnitt sektorsåtgärder. Inriktningen är att använda cirka 1,7 miljarder kronor till FUD inom sektorsverksamheten. Underlagsrapport: Strategi för drift och underhåll. Sidan 18: I övre delen av texten står bantyp. Skall vara vägtyp. Underlagsrapport miljökonsekvensbeskrivning nationell transportplan för Ändringar framgår av bilaga 2.

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna

Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de offentliga finanserna Nya stambanor mellan Stockholm- Göteborg/Malmö Analys av möjliga organisations- och finansieringslösningar samt effekter på de 28 Februari 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar?

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Till Aktuellt från VKL april 2014 Håkan Johansson Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Den 3 april i år fastställde regeringen den Nationella Transportplanen, NTP, för åren

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer