SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl samt föredragningsdel M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson (M) kl , 94 samt föredragningsdel samt beslutsdel M Anders Lindal C Leif Sternfledt, kl fördragningsdel samt 94 beslutsdel C Stefan Brunander tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl föredragningsdel samt beslutsdel FP Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson KD Per-Olof Hermansson, kl fördragningsdel samt 94 beslutsdel C Eva-Karin Torhem Arnell tjänstgör för Per- Olof Hermansson (KD), kl föredragningsdel samt beslutsdel MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Barbro Pettersson samt föredragningsdel samt beslutsdel S AnnSofi Turesson tjänstgör för Barbro Petersson 94 föredragningsdel och 94 beslutsdel. S Christopher Thorsson S Sonia Danella Smith V Eivor Hellman Max MOD Jan-Ola Gustavsson Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare S AnnSofi Tureson samt S Leo Rosenberg S Anita Lomander, kl fördragningsdel S Margrethe Möller Berggren M Pär-Erik Johansson, kl samt föredragningsdel C Stefan Brunander, kl fördragningsdel C Eva-Karin Torhem Arnell, kl fördragningsdel V Karin Jageby FP Sofia Sjöstrand, kl fördragningsdel KD Lars-Inge Andersson, kl samt del av 97 fördragningsdel

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(23) Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Magnus Larsson, kommunikatör Karin Hydén, ekonomichef Oscar Kamperin, planeringsekonom Martin Svenhed, redovisningschef 97 Helena Blomqvist, kommunjurist 97 Christer Nilsson, personalchef Tomas Hellberg, utvecklingschef Kerstin Guth, planeringsledare Utses att justera Justeringens plats och tid Lisa Dahlberg Kommunledningskontoret, Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Malin Stomberg Ordförande Margareta Justerande Lisa Dahlberg

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(23) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset Kinna Underskrift Malin Stomberg

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(23) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 90 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 91 Ekonomisk uppföljning för Marks kommun 92 Budget för kommunstyrelsen 93 Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) Svar på medborgarförslag om stimulansbidrag för kommunens mindre orter Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvist Stiftelse 96 Övertagande av Malmsäter och Rönnäng 97 Organisation för samrehab - information 98 Anmälan av delegationsbeslut 99 Meddelanden 100

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(23) 90/2014 Förändring av ärendelistan s beslut Extrasärende om Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter och informationsärende om organisation för samrehab tillförs ärendelistan. Dagens sammanträde Ordföranden anmäler extrasärende om Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter och informationsärende om organisation för samrehab. Ärendet tillförs. Extraärenden och informationsärenden får tillföras.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(23) 91/2014 Dnr Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Planeringsekonom Oscar Kamperin redogör för en ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamhet för maj månad med fördelning på intäkter och kostnader samt fördelat på ansvar, netto. I redogörelsen presenteras en driftredovisning för intäkter och kostnader genom en jämförelse för utfall och budget. Redovisningen visar ett positivt utfall om 1,95 miljoner kronor jämfört med budget. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar slutligen om informationen kan noteras och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(23) 92/2014 Dnr Ekonomisk uppföljning för Marks kommun s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för en ekonomisk uppföljning för kommunens personalkostnadsuppföljning per januari maj Riktpunkt vid jämn förbrukning efter fem månader är 41,7%. Utfallet för perioden 2014 blev 39,3 %. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar slutligen om informationen kan noteras och finner att så sker.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(23) 93/2014 Dnr Budget för kommunstyrelsen s beslut Budget för kommunstyrelsen godkänns. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få ett förslag till budget i balans. Budgetunderlag för kommunstyrelsen kompletteras med ett kompletterande avsnitt under punkt 2.1 Övergripande utvecklingsfrågor, texten kompletteras med innebörden att skapa förutsättningar för tillväxt. Miljö ska läggas till som ett av grunduppdragen under 1.1, Övergripande utvecklingsfrågor i Budgetunderlag för kommunstyrelsen. Ärendet Enligt Marks kommuns styrsystem skall respektive nämnd och styrelse färdigställa förslag till mål- och resultatplan för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag som budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till mål- och resultatplan för kommunens samlade verksamhet. budget bygger på de anvisningar som kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 5 mars 2014, 58. Detta innebär att: Interna intäkter är uppräknade med 1 procent årligen. Interna kostnader är överenskomna med teknik- och serviceförvaltningen (1 procent årligen). Personalkostnadsutvecklingen budgeteras till 2,9 procent 2015, 3,2 procent 2016, 3,5 procent 2017 och 3,5 procent Övrig kostnadsutveckling budgeteras till 2,2 procent 2015, 2,5 procent 2016, 2,7 procent 2017 och 2,7 procent Kommunledningskontorets förslag till budget är inte i balans. Nettokostnaderna för 2015 överstiger av fullmäktige tilldelad budgetram med tkr. Investeringsbudgeten för perioden är 10 miljoner kronor årligen, varav 5 miljoner kronor avser reinvestering inom IT-området och 5 miljoner kronor avser markinköp. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 maj s arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 juni 2014, 109, där följande föreslås: Budget för kommunstyrelsen godkänns.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(23) Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få ett förslag till budget i balans. Budgetunderlag för kommunstyrelsen kompletteras med ett kompletterande avsnitt under punkt 2.1 Övergripande utvecklingsfrågor, texten kompletteras med innebörden att skapa förutsättningar för tillväxt. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén och planeringsekonom Oscar Kamperin redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Eivor Hellman Max (V) föreslår ett tilläggsförslag om att miljö ska läggas till som ett av grunduppdragen under 1.1, Övergripande utvecklingsfrågor i Budgetunderlag för kommunstyrelsen. Beslutsgång Beslutsgång 1 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Eivor Hellman Max (V) tilläggsförslag om att miljö ska läggas till som ett av grunduppdragen under 1.1, Övergripande utvecklingsfrågor i Budgetunderlag för kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Beslutsgång 2 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan godkänna arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(23) 94/2014 Dnr Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) s förslag till kommunfullmäktige Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige med förslag att bevilja ansvarsfrihet för direktionen. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) föreligger. Verksamheten har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och verksamhetsplan. Årets resultat visar ett överskott om 3,2 miljoner kronor. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj s arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 maj 2014, 105, där följande föreslås: Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige med förslag att bevilja ansvarsfrihet för direktionen. Dagens sammanträde Personallchef Christer Nilsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker. Jäv Barbro Petersson (S) och Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i fördragningsdel samt beslutsdel av ärendet. För Barbro Petersson (S) tjänstgör Annsofie Turesson (S). För Tomas Johansson (M) tjänstgör Pär Erik Johansson (M).

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(23) 95/2014 Dnr Svar på medborgarförslag om stimulansbidrag för kommunens mindre orter s förslag till kommunfullmäktige I anslutning till framtagandet av den kommunala översiktsplanen finns forum för samråd kring kommunal inriktning och prioritering för den fysiska planeringen. Kommunens byalag har som tidigare möjlighet att ansöka om medel i enlighet med riktlinjer för utvecklingspeng för att möjliggöra lokalt utvecklingsarbete. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Bengt Bengtsson föreslår i ett medborgarförslag från den 20 september 2012 att Marks kommuns kommunfullmäktige avsätter hälften av de kommunala medel som satsas i offentlig miljö i centralorten för att finansiera åtgärder inom kommunens mindre orter och på landsbygden. För att få en långsiktig hållbar utveckling över hela kommunen behövs det stimulansåtgärder som omfattar alla delar och orter i Marks kommun. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 maj s arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 maj 2014, 104, där följande föreslås: I anslutning till framtagandet av den kommunala översiktsplanen finns forum för samråd kring kommunal inriktning och prioritering för den fysiska planeringen. Kommunens byalag har som tidigare möjlighet att ansöka om medel i enlighet med riktlinjer för utvecklingspeng för att möjliggöra lokalt utvecklingsarbete. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Dagens sammanträde Utvecklingschef Thomas Hellberg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(23) Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(23) 96/2014 Dnr Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse s beslut 1. Fritsla Byalag beviljades 5000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 2. Fritsla Idrottsförening beviljades 3000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 3. Fritsla Hockeyklubb. Avslag i avvaktan på vidare projektering. 4. Beslöts att reservera medel 5000 kronor för reparation av julbelysningen i Fritsla. Totalt kronor beviljas från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. Ärendet Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse har inkommit från följande verksamheter: 1. Fritsla Byalag ansöker om bidrag för målningsarbeten på dansbanan Viljans Park i Fritsla. Sökt summa kronor. 2. Fritsla Idrottsförening ansöker om bidrag för deltagande i fotbollsturnering I Sandefjord, Norge Sökt summa kronor 3. Fritsla Hockeyklubb ansöker om medel för ombyggnad till konstfrusen anläggning enligt bifogad projektbeskrivning. 4. Fritsla ansöker om bidrag för reparation av befintliga juldekorationer i Fritsla. Sökt summa kronor. Enligt uppgift från Ekonomiservice bör stiftelsen under 2014 dela ut kronor. Ärendets behandling Arbetsgruppen för beredning av ansökningar om utdelning ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse har behandlat ärendet den 13 maj 2014 och lämnat följande förslag till kommunstyrelsen: 1. Fritsla Byalag beviljades 5000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 2. Fritsla Idrottsförening beviljades 3000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 3. Fritsla Hockeyklubb. Avslag i avvaktan på vidare projektering.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(23) 4. Beslöts att reservera medel 5000 kronor för reparation av julbelysningen i Fritsla. Totalt kronor beviljas från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. Beslutsgång Ordföranden föreslår följande förslag till beslut: 1. Fritsla Byalag beviljades 5000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 2. Fritsla Idrottsförening beviljades 3000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 3. Fritsla Hockeyklubb. Avslag i avvaktan på vidare projektering. 4. Beslöts att reservera medel 5000 kronor för reparation av julbelysningen i Fritsla. Totalt kronor beviljas från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. Förslagen antas.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(23) 97/2014 Dnr Övertagande av Malmsäter och Rönnäng s förslag till kommunfullmäktige Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta förhandling med berörda parter. Inför extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 18 juni 2014 kompletteras underlaget utifrån dagens diskussion. Kommunchefen får uppdrag att upphandla jurist och ekonomitjänst för fortsatt utredningsuppdrag gällande övertagande av Malmsäter och Rönnäng. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Margareta Lövgren Ordförande Lisa Dahlberg Justerande Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet De båda fastigheterna Rönnäng och Malmsäter ägs av Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter, nedan benämnd föreningen. Båda fastigheterna används för vård- och omsorgsboende, på Malmsäter finns även ett 30-tal trygghetslägenheter. Föreningen har en låneskuld på 80 miljoner kronor, vilket överskrider fastigheternas marknadsvärde. SBAB, föreningens lån-givare, har meddelat att de avser säga upp samtliga lån med omedelbar verkan. Föreningen har ingen möjlighet att betala lånen eller att få annat lån gick Marks kommun i borgen för lån på 44 miljoner kronor till föreningen. Borgensåtagandet förändrades 1999 när föreningen köpte fastigheten Rönnäng 1. Borgensbeloppet förändrades inte men borgensåtagandet tidsbegränsades till 15 år, tillsammans med utökningen av borgensåtagandet för ombyggnad av köket på Rönnäng 1998 är kommunens totala borgensåtagande idag 45 miljoner kronor. SBAB begär nu att kommunen ska infria borgensåtagandet och kommunen har därmed att betala 45 miljoner kronor till SBAB samtidigt som kommunen får en regressfordran mot föreningen med samma belopp. Även efter det att kommunen betalat 45 miljoner kronor, har föreningen en återstående skuld på 35 miljoner kronor till SBAB som föreningen inte har möjlighet att betala utan att fastigheterna säljs. Representanter från kommunen har vid ett flertal tillfällen träffat representanter från föreningen, banken och Riksbyggen. Syftet har varit att tillsammans komma fram till en lösning som är långsiktigt hållbar för alla. Kommunens prioritet är i nuläget att trygga boendet för de boende på

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(23) Rönnäng och Malmsäter. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 juni fick information om ärendet den 28 maj 2014, 80/2014. s arbetsutskott fick information om ärendet den 4 juni 2014, 110/2014. Förvaltningens förslag till beslut Marks kommun tar emot en donation från Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter gällande föreningens tillgångar per den 30 juni Som villkor för donationen gäller att kommunen samtidigt tar över föreningens skulder. Förvaltningen av fastigheterna övergår med omedelbar verkan till Marks kommun. Som medlem i föreningen godkänner kommunen att föreningen avhänder sig sin fasta egendom. Donationen sker under förutsättning av att föreningsstämman så beslutar vid två av varandra oberoende möten varav det senaste äger rum den 26 juni 2014 samt att Riksbyggen godkänner att föreningen avhänder sig sin fasta egendom. Marks kommun ställer sig bakom att Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter avvecklas under ordnade former. Kommunen åtar sig, efter sedvanlig förhandling, att där så är möjligt förlänga nu befintliga avtal/förvaltningsavtal. Kommunchefen bemyndigas att för Marks kommuns räkning teckna erforderliga handlingar med anledning av donationen och övertagandet av skulderna samt därtill hörande avtal och andra förpliktelser. beslutar om omedelbar justering av paragrafen. Ärendet förs vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Dagens sammanträde Kommunchef Haleh Lindqvist, kommunjurist Helena Blomqvist och ekonomichef Karin Hydén och redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår följande förslag: Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta förhandling med berörda parter. Inför extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 18 juni 2014 kompletteras underlaget utifrån dagens diskussion.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(23) Kommunchefen får uppdrag att upphandla jurist och ekonomitjänst för fortsatt utredningsuppdrag gällande övertagande av Malmsäter och Rönnäng. Ordföranden frågar om förslagen kan antas och finner att så sker.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(23) 98/2014 Dnr Organisation för samrehab s beslut Information noteras. Dagens sammanträde Planeringsledare Kerstin Guth lämnar lägesinformation om organisationen för samrehab. Vid ägarsamråd den 22 maj 2014 enades ägarna, om att ta fram ett nytt avtal från den 1 januari Fortfarande återstår dock oklarheter vad gäller arbetsrättsliga frågor och längden på regionens kostnads-ansvar för primärvårdsrehabiliteringen vid en eventuell avveckling. För att leva upp till kraven i Västra Götalandsregionens krav- och kvalitetsbok kommer det att krävas förändrare arbetssätt och en organisation där primärvårdsrehabiliteringen hålls åtskild från övrig rehabiliteringsverksamhet. s ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. Ordföranden fråga om informationen kan noteras och finner att så sker.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(23) 99/2014 Anmälan av delegationsbeslut a) Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott. b) Dnr Delegationsbeslut , om placering av likvida medel. c) Dnr Delegationsbeslut , om inköp av leasingfordon. d) Dnr Delegationsbeslut , avseende tecknande av licensavtal för system för digital administration av handlingar. e) Dnr Delegationsbeslut , om utbetalning till Fotskäl fiberförening. f) Dnr Delegationsbeslut , om inköp av Systemet Exdoc. g) Dnr Delegationsbeslut , om Servitutsavtal för vatten- och avloppledningar, tecknat för härskande fastighet Håven 1:58. h) Dnr Delegationsbeslut , om ansökan om att få använda kommunens officiella flaggstänger. i) Dnr Delegationsbeslut , om beslutsattest, enligt fastställd attestordning/delegationsordning: beslutsattest avseende valnämnden. j) Dnr Delegationsbeslut , om beslutsattest, enligt fastställd attestordning/delegationsordning: avseende kommunfullmäktige. k) Dnr Delegationsbeslut , om vidaredelegering och ekonomisk ansvarsfördelning för s verksamhetsområden.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(23) l) Dnr Delegationsbeslut , om upplåtelse av servitut för fjärrvärmeledningar belastande kommunens fastighet Kinnaström 5. m) Dnr Beslut om tjänsteförrättande chef (tjf) från och med till och med vid personalenheten på kommunledningskontoret. n) Dnr Delegationsbeslut , om inköp av leasingfordon. o) Sammanträdesprotokoll från s arbetsutskott. p) Dnr Hantering av fullmakter/behörigheter i Nordea. q) Dnr Delegationsbeslut , om inköp av leasingfordon. r) Dnr Delegationsbeslut , om yttrande till förvaltningsrätten i mål nr angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. s1) Dnr Delegationsbeslut , om överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kinna 25:21 (kommunens) och Kinna 25:20 samt Kinna 25:22. S2) Dnr Delegationsbeslut , om överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kinna 25:21 (kommunens), Kinns 25:17 (kommunens och Kinna 25:19. s3) Dnr Delegationsbeslut om nyttjanderättsavtal på del av Vännåkra 1:3 för Marks Fågelklubb. s4) Dnr Delegationsbeslut om Fastighetsreglering mellan Sätila 2:34 (kommunens) och Sätila 2:66.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(23) s5) Dnr Delegationsbeslut om Jordbruksarrende, Skene 21,12 och Håven 2:47. s6) Dnr Delegationsbeslut om Jordbruksarrende, Skene 2:1, Skene 11:40 och Skene 21:12. s7) Dnr Delegationsbeslut om markupplåtelseavtal för elektronisk starkströmsledning (Vattenfall) Skene 2:1. s8) Dnr Delegationsbeslut om överenskommelse om ledningsrätt för vatten- och avlopp (justering av sträckning) Sätila S:2. s9) Dnr Delegationsbeslut om markupplåtelseavtal för elektrisk starkströmsledning (Vattenfall) Rydal 2:3. s10) Dnr Delegationsbeslut om Servitutsavtal för VA på Fritsla 2:90 (tjänande). s11) Dnr Delegationsbeslut om Servitutsavtal för VA-ledning på Loftsgården 4:67. t) Dnr Delegationsbeslut om tecknande av licensavtal för Geografiskt informationssystem (GIS). u) Dnr Delegationsbeslut om förlängning av AutoStore supportavtal.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(23) 100/2014 Meddelanden a) Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet om Kommunalförbundens insatser för Västra Götalandsregionens miljömiljoner b) Pressmeddelande från Sveriges kommuner och Landsting om Ökade krav på välfärd utmanar ekonomin. c) Dnr Sammanträdesprotokoll från Spinnerskan i Mark AB. d) Statistik-NYTT från Kommunledningskontoret Nr 2 år e) Sammanträdesprotokoll från Kommunala Pensionärsrådet. f) Dnr Våra Gårdar maj 2014, kommunerna måste prioritera de allmänna samlingslokalerna! g) Dnr Protokoll från Boråsregionens Etableringsråd. h) Dnr Sammanträdesprotokoll från Marks Bostads AB:s styrelse. i) Dnr Sammanträdesprotokoll från Marks Kraftvärme AB. j) Dnr Länsstyrelsen Västra Götalands Län , årlig rapport om Mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland. (rapporten finns på KLK i pappersformat). k)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23) Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott. l) Dnr Marks bostads AB ordinarie årsstämma m) Dnr Sammanträdesprotokoll för Mark kraftvärme ab. n) Kallelse till Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-14.20 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson 94-97, 99-103 M Anders Lindal tjänstför för Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(30) Kommunstyrelsen 2014-12-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(30) Kommunstyrelsen 2014-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(30) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.50 Ajournering 16.25 16.35 Beslutande M Margareta Lövgren M Anders Lindal tjänstgör för Tomas Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30 15.05 Beslutande Övriga närvarande M M C C MBP L MP S S S S S V MOD SD M M C KD MBP KD S S V Tomas Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.00. Paus klockan 15.15-15.30. Ajounering klockan 16.25-16.35. Beslutande M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.30 17.30, 1-14 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2012-12-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2012-12-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.30. Ajournering klockan 17.10-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M FP C FP MP KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 20.45 paus klockan 18.40 19.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Pelle Pellby S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(34) Kommunstyrelsen 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(34) Kommunstyrelsen 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(34) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.25 Ajournering klockan 16.55 17.10 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna 08:30-12:15 Beslutande KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör för Margareta Lövgren (M) C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsen 2013-06-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsen 2013-06-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.40. Ajournering klockan 14.50-15.20. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(51) Kommunstyrelsen 2014-09-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(51) Kommunstyrelsen 2014-09-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(51) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-19.15 Ajournering klockan 18.40-18.50 Beslutande S Gunnar Nilsson tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) S Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 169-177, 179-185 FP Rolf Hallberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 258-267, 269-271 FP Rolf Hallberg tjänstgör för Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(39) Kommunstyrelsen 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(39) Kommunstyrelsen 2015-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(39) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 17.20 Ajournering 16.40 17.05 Beslutande M Anders Lindal tjänstgör för Margareta Lövgren M Tomas Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.20 16.30. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Stellan Hammarberg tjänstgör för Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.15 Varav budgetberedning klockan 13.30-15.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M MP Tomas Johansson, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) kl 13.30-14.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55, paus klockan 15.05-15.20. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(40) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(40) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(40) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.45 Beslutande M Margareta Lövgren 34-43, 46-56 C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Margareta Lövgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.45. Beslutande M Margareta Lövgren C M Leif Sternfeldt, 177-180 samt 182-186 Tomas Johansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(35) Kommunstyrelsen 2015-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(35) Kommunstyrelsen 2015-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(35) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.45 Ajournering klockan 17.05 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23 Plats och tid Kvarnen i Hyssna, klockan 13.00 15.15 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-10-12 Sida 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-10-12 Sida 1 (25) 2011-10-12 Sida 1 (25) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.40 Ajournering klockan 17.10 17.25 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson Övriga närvarande M C C FP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Kommunstyrelsen 2015-11-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Kommunstyrelsen 2015-11-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Andersson Åberg tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-19.15 paus klockan 18.20-18.50 Beslutande M Margareta Lövgren 81-86, 88-96 M Jannicke Wichne tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Kommunstyrelsen 2013-02-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Kommunstyrelsen 2013-02-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-19.10. Ajournering klockan 18.15-18.35. Beslutande M Margareta Lövgren M Pär-Erik Johansson, tjänstgör för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.15 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg, 222-232, kl. 08.30-10.00 MP Lo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07 Tid Kl 08:30-12:00 Plats Skene lasarett, sjukvårdskansliet plan 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Beslutande M MP C S C S FP Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 09:30-10:45 M MP S C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 september 2016 kl. 13.30 14.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Samrehabnämnden 2015-09-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Samrehabnämnden 2015-09-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Claes Redberg, Västra Götalandsregionen 09:30-11:35 M ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 18.10 Ajournering klockan 16.55 17.10 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, klockan 13.30 17.45

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Onsdag 22 april 2015, kl. 13.15-21.15, ajournering 14.00 14.30, 17.15 18.00 samt19.10 19.30. Plats Svansjörummet, kommunhuset Beslutande MBP Ylva Höglund FP Niklas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer