SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl samt föredragningsdel M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson (M) kl , 94 samt föredragningsdel samt beslutsdel M Anders Lindal C Leif Sternfledt, kl fördragningsdel samt 94 beslutsdel C Stefan Brunander tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl föredragningsdel samt beslutsdel FP Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson KD Per-Olof Hermansson, kl fördragningsdel samt 94 beslutsdel C Eva-Karin Torhem Arnell tjänstgör för Per- Olof Hermansson (KD), kl föredragningsdel samt beslutsdel MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Barbro Pettersson samt föredragningsdel samt beslutsdel S AnnSofi Turesson tjänstgör för Barbro Petersson 94 föredragningsdel och 94 beslutsdel. S Christopher Thorsson S Sonia Danella Smith V Eivor Hellman Max MOD Jan-Ola Gustavsson Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare S AnnSofi Tureson samt S Leo Rosenberg S Anita Lomander, kl fördragningsdel S Margrethe Möller Berggren M Pär-Erik Johansson, kl samt föredragningsdel C Stefan Brunander, kl fördragningsdel C Eva-Karin Torhem Arnell, kl fördragningsdel V Karin Jageby FP Sofia Sjöstrand, kl fördragningsdel KD Lars-Inge Andersson, kl samt del av 97 fördragningsdel

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(23) Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Magnus Larsson, kommunikatör Karin Hydén, ekonomichef Oscar Kamperin, planeringsekonom Martin Svenhed, redovisningschef 97 Helena Blomqvist, kommunjurist 97 Christer Nilsson, personalchef Tomas Hellberg, utvecklingschef Kerstin Guth, planeringsledare Utses att justera Justeringens plats och tid Lisa Dahlberg Kommunledningskontoret, Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Malin Stomberg Ordförande Margareta Justerande Lisa Dahlberg

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(23) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset Kinna Underskrift Malin Stomberg

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(23) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 90 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 91 Ekonomisk uppföljning för Marks kommun 92 Budget för kommunstyrelsen 93 Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) Svar på medborgarförslag om stimulansbidrag för kommunens mindre orter Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvist Stiftelse 96 Övertagande av Malmsäter och Rönnäng 97 Organisation för samrehab - information 98 Anmälan av delegationsbeslut 99 Meddelanden 100

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(23) 90/2014 Förändring av ärendelistan s beslut Extrasärende om Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter och informationsärende om organisation för samrehab tillförs ärendelistan. Dagens sammanträde Ordföranden anmäler extrasärende om Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter och informationsärende om organisation för samrehab. Ärendet tillförs. Extraärenden och informationsärenden får tillföras.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(23) 91/2014 Dnr Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Planeringsekonom Oscar Kamperin redogör för en ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamhet för maj månad med fördelning på intäkter och kostnader samt fördelat på ansvar, netto. I redogörelsen presenteras en driftredovisning för intäkter och kostnader genom en jämförelse för utfall och budget. Redovisningen visar ett positivt utfall om 1,95 miljoner kronor jämfört med budget. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar slutligen om informationen kan noteras och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(23) 92/2014 Dnr Ekonomisk uppföljning för Marks kommun s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för en ekonomisk uppföljning för kommunens personalkostnadsuppföljning per januari maj Riktpunkt vid jämn förbrukning efter fem månader är 41,7%. Utfallet för perioden 2014 blev 39,3 %. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar slutligen om informationen kan noteras och finner att så sker.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(23) 93/2014 Dnr Budget för kommunstyrelsen s beslut Budget för kommunstyrelsen godkänns. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få ett förslag till budget i balans. Budgetunderlag för kommunstyrelsen kompletteras med ett kompletterande avsnitt under punkt 2.1 Övergripande utvecklingsfrågor, texten kompletteras med innebörden att skapa förutsättningar för tillväxt. Miljö ska läggas till som ett av grunduppdragen under 1.1, Övergripande utvecklingsfrågor i Budgetunderlag för kommunstyrelsen. Ärendet Enligt Marks kommuns styrsystem skall respektive nämnd och styrelse färdigställa förslag till mål- och resultatplan för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag som budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till mål- och resultatplan för kommunens samlade verksamhet. budget bygger på de anvisningar som kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 5 mars 2014, 58. Detta innebär att: Interna intäkter är uppräknade med 1 procent årligen. Interna kostnader är överenskomna med teknik- och serviceförvaltningen (1 procent årligen). Personalkostnadsutvecklingen budgeteras till 2,9 procent 2015, 3,2 procent 2016, 3,5 procent 2017 och 3,5 procent Övrig kostnadsutveckling budgeteras till 2,2 procent 2015, 2,5 procent 2016, 2,7 procent 2017 och 2,7 procent Kommunledningskontorets förslag till budget är inte i balans. Nettokostnaderna för 2015 överstiger av fullmäktige tilldelad budgetram med tkr. Investeringsbudgeten för perioden är 10 miljoner kronor årligen, varav 5 miljoner kronor avser reinvestering inom IT-området och 5 miljoner kronor avser markinköp. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 maj s arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 juni 2014, 109, där följande föreslås: Budget för kommunstyrelsen godkänns.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(23) Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få ett förslag till budget i balans. Budgetunderlag för kommunstyrelsen kompletteras med ett kompletterande avsnitt under punkt 2.1 Övergripande utvecklingsfrågor, texten kompletteras med innebörden att skapa förutsättningar för tillväxt. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén och planeringsekonom Oscar Kamperin redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Eivor Hellman Max (V) föreslår ett tilläggsförslag om att miljö ska läggas till som ett av grunduppdragen under 1.1, Övergripande utvecklingsfrågor i Budgetunderlag för kommunstyrelsen. Beslutsgång Beslutsgång 1 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Eivor Hellman Max (V) tilläggsförslag om att miljö ska läggas till som ett av grunduppdragen under 1.1, Övergripande utvecklingsfrågor i Budgetunderlag för kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Beslutsgång 2 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan godkänna arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(23) 94/2014 Dnr Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) s förslag till kommunfullmäktige Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige med förslag att bevilja ansvarsfrihet för direktionen. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) föreligger. Verksamheten har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och verksamhetsplan. Årets resultat visar ett överskott om 3,2 miljoner kronor. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj s arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 maj 2014, 105, där följande föreslås: Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige med förslag att bevilja ansvarsfrihet för direktionen. Dagens sammanträde Personallchef Christer Nilsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker. Jäv Barbro Petersson (S) och Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i fördragningsdel samt beslutsdel av ärendet. För Barbro Petersson (S) tjänstgör Annsofie Turesson (S). För Tomas Johansson (M) tjänstgör Pär Erik Johansson (M).

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(23) 95/2014 Dnr Svar på medborgarförslag om stimulansbidrag för kommunens mindre orter s förslag till kommunfullmäktige I anslutning till framtagandet av den kommunala översiktsplanen finns forum för samråd kring kommunal inriktning och prioritering för den fysiska planeringen. Kommunens byalag har som tidigare möjlighet att ansöka om medel i enlighet med riktlinjer för utvecklingspeng för att möjliggöra lokalt utvecklingsarbete. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Bengt Bengtsson föreslår i ett medborgarförslag från den 20 september 2012 att Marks kommuns kommunfullmäktige avsätter hälften av de kommunala medel som satsas i offentlig miljö i centralorten för att finansiera åtgärder inom kommunens mindre orter och på landsbygden. För att få en långsiktig hållbar utveckling över hela kommunen behövs det stimulansåtgärder som omfattar alla delar och orter i Marks kommun. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 maj s arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 maj 2014, 104, där följande föreslås: I anslutning till framtagandet av den kommunala översiktsplanen finns forum för samråd kring kommunal inriktning och prioritering för den fysiska planeringen. Kommunens byalag har som tidigare möjlighet att ansöka om medel i enlighet med riktlinjer för utvecklingspeng för att möjliggöra lokalt utvecklingsarbete. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Dagens sammanträde Utvecklingschef Thomas Hellberg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(23) Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(23) 96/2014 Dnr Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse s beslut 1. Fritsla Byalag beviljades 5000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 2. Fritsla Idrottsförening beviljades 3000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 3. Fritsla Hockeyklubb. Avslag i avvaktan på vidare projektering. 4. Beslöts att reservera medel 5000 kronor för reparation av julbelysningen i Fritsla. Totalt kronor beviljas från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. Ärendet Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse har inkommit från följande verksamheter: 1. Fritsla Byalag ansöker om bidrag för målningsarbeten på dansbanan Viljans Park i Fritsla. Sökt summa kronor. 2. Fritsla Idrottsförening ansöker om bidrag för deltagande i fotbollsturnering I Sandefjord, Norge Sökt summa kronor 3. Fritsla Hockeyklubb ansöker om medel för ombyggnad till konstfrusen anläggning enligt bifogad projektbeskrivning. 4. Fritsla ansöker om bidrag för reparation av befintliga juldekorationer i Fritsla. Sökt summa kronor. Enligt uppgift från Ekonomiservice bör stiftelsen under 2014 dela ut kronor. Ärendets behandling Arbetsgruppen för beredning av ansökningar om utdelning ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse har behandlat ärendet den 13 maj 2014 och lämnat följande förslag till kommunstyrelsen: 1. Fritsla Byalag beviljades 5000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 2. Fritsla Idrottsförening beviljades 3000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 3. Fritsla Hockeyklubb. Avslag i avvaktan på vidare projektering.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(23) 4. Beslöts att reservera medel 5000 kronor för reparation av julbelysningen i Fritsla. Totalt kronor beviljas från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. Beslutsgång Ordföranden föreslår följande förslag till beslut: 1. Fritsla Byalag beviljades 5000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 2. Fritsla Idrottsförening beviljades 3000 kronor från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 3. Fritsla Hockeyklubb. Avslag i avvaktan på vidare projektering. 4. Beslöts att reservera medel 5000 kronor för reparation av julbelysningen i Fritsla. Totalt kronor beviljas från Birger och Maria Wingqvists stiftelse. Förslagen antas.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(23) 97/2014 Dnr Övertagande av Malmsäter och Rönnäng s förslag till kommunfullmäktige Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta förhandling med berörda parter. Inför extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 18 juni 2014 kompletteras underlaget utifrån dagens diskussion. Kommunchefen får uppdrag att upphandla jurist och ekonomitjänst för fortsatt utredningsuppdrag gällande övertagande av Malmsäter och Rönnäng. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Margareta Lövgren Ordförande Lisa Dahlberg Justerande Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet De båda fastigheterna Rönnäng och Malmsäter ägs av Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter, nedan benämnd föreningen. Båda fastigheterna används för vård- och omsorgsboende, på Malmsäter finns även ett 30-tal trygghetslägenheter. Föreningen har en låneskuld på 80 miljoner kronor, vilket överskrider fastigheternas marknadsvärde. SBAB, föreningens lån-givare, har meddelat att de avser säga upp samtliga lån med omedelbar verkan. Föreningen har ingen möjlighet att betala lånen eller att få annat lån gick Marks kommun i borgen för lån på 44 miljoner kronor till föreningen. Borgensåtagandet förändrades 1999 när föreningen köpte fastigheten Rönnäng 1. Borgensbeloppet förändrades inte men borgensåtagandet tidsbegränsades till 15 år, tillsammans med utökningen av borgensåtagandet för ombyggnad av köket på Rönnäng 1998 är kommunens totala borgensåtagande idag 45 miljoner kronor. SBAB begär nu att kommunen ska infria borgensåtagandet och kommunen har därmed att betala 45 miljoner kronor till SBAB samtidigt som kommunen får en regressfordran mot föreningen med samma belopp. Även efter det att kommunen betalat 45 miljoner kronor, har föreningen en återstående skuld på 35 miljoner kronor till SBAB som föreningen inte har möjlighet att betala utan att fastigheterna säljs. Representanter från kommunen har vid ett flertal tillfällen träffat representanter från föreningen, banken och Riksbyggen. Syftet har varit att tillsammans komma fram till en lösning som är långsiktigt hållbar för alla. Kommunens prioritet är i nuläget att trygga boendet för de boende på

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(23) Rönnäng och Malmsäter. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 juni fick information om ärendet den 28 maj 2014, 80/2014. s arbetsutskott fick information om ärendet den 4 juni 2014, 110/2014. Förvaltningens förslag till beslut Marks kommun tar emot en donation från Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter gällande föreningens tillgångar per den 30 juni Som villkor för donationen gäller att kommunen samtidigt tar över föreningens skulder. Förvaltningen av fastigheterna övergår med omedelbar verkan till Marks kommun. Som medlem i föreningen godkänner kommunen att föreningen avhänder sig sin fasta egendom. Donationen sker under förutsättning av att föreningsstämman så beslutar vid två av varandra oberoende möten varav det senaste äger rum den 26 juni 2014 samt att Riksbyggen godkänner att föreningen avhänder sig sin fasta egendom. Marks kommun ställer sig bakom att Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter avvecklas under ordnade former. Kommunen åtar sig, efter sedvanlig förhandling, att där så är möjligt förlänga nu befintliga avtal/förvaltningsavtal. Kommunchefen bemyndigas att för Marks kommuns räkning teckna erforderliga handlingar med anledning av donationen och övertagandet av skulderna samt därtill hörande avtal och andra förpliktelser. beslutar om omedelbar justering av paragrafen. Ärendet förs vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Dagens sammanträde Kommunchef Haleh Lindqvist, kommunjurist Helena Blomqvist och ekonomichef Karin Hydén och redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår följande förslag: Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta förhandling med berörda parter. Inför extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 18 juni 2014 kompletteras underlaget utifrån dagens diskussion.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(23) Kommunchefen får uppdrag att upphandla jurist och ekonomitjänst för fortsatt utredningsuppdrag gällande övertagande av Malmsäter och Rönnäng. Ordföranden frågar om förslagen kan antas och finner att så sker.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(23) 98/2014 Dnr Organisation för samrehab s beslut Information noteras. Dagens sammanträde Planeringsledare Kerstin Guth lämnar lägesinformation om organisationen för samrehab. Vid ägarsamråd den 22 maj 2014 enades ägarna, om att ta fram ett nytt avtal från den 1 januari Fortfarande återstår dock oklarheter vad gäller arbetsrättsliga frågor och längden på regionens kostnads-ansvar för primärvårdsrehabiliteringen vid en eventuell avveckling. För att leva upp till kraven i Västra Götalandsregionens krav- och kvalitetsbok kommer det att krävas förändrare arbetssätt och en organisation där primärvårdsrehabiliteringen hålls åtskild från övrig rehabiliteringsverksamhet. s ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. Ordföranden fråga om informationen kan noteras och finner att så sker.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(23) 99/2014 Anmälan av delegationsbeslut a) Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott. b) Dnr Delegationsbeslut , om placering av likvida medel. c) Dnr Delegationsbeslut , om inköp av leasingfordon. d) Dnr Delegationsbeslut , avseende tecknande av licensavtal för system för digital administration av handlingar. e) Dnr Delegationsbeslut , om utbetalning till Fotskäl fiberförening. f) Dnr Delegationsbeslut , om inköp av Systemet Exdoc. g) Dnr Delegationsbeslut , om Servitutsavtal för vatten- och avloppledningar, tecknat för härskande fastighet Håven 1:58. h) Dnr Delegationsbeslut , om ansökan om att få använda kommunens officiella flaggstänger. i) Dnr Delegationsbeslut , om beslutsattest, enligt fastställd attestordning/delegationsordning: beslutsattest avseende valnämnden. j) Dnr Delegationsbeslut , om beslutsattest, enligt fastställd attestordning/delegationsordning: avseende kommunfullmäktige. k) Dnr Delegationsbeslut , om vidaredelegering och ekonomisk ansvarsfördelning för s verksamhetsområden.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(23) l) Dnr Delegationsbeslut , om upplåtelse av servitut för fjärrvärmeledningar belastande kommunens fastighet Kinnaström 5. m) Dnr Beslut om tjänsteförrättande chef (tjf) från och med till och med vid personalenheten på kommunledningskontoret. n) Dnr Delegationsbeslut , om inköp av leasingfordon. o) Sammanträdesprotokoll från s arbetsutskott. p) Dnr Hantering av fullmakter/behörigheter i Nordea. q) Dnr Delegationsbeslut , om inköp av leasingfordon. r) Dnr Delegationsbeslut , om yttrande till förvaltningsrätten i mål nr angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. s1) Dnr Delegationsbeslut , om överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kinna 25:21 (kommunens) och Kinna 25:20 samt Kinna 25:22. S2) Dnr Delegationsbeslut , om överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kinna 25:21 (kommunens), Kinns 25:17 (kommunens och Kinna 25:19. s3) Dnr Delegationsbeslut om nyttjanderättsavtal på del av Vännåkra 1:3 för Marks Fågelklubb. s4) Dnr Delegationsbeslut om Fastighetsreglering mellan Sätila 2:34 (kommunens) och Sätila 2:66.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(23) s5) Dnr Delegationsbeslut om Jordbruksarrende, Skene 21,12 och Håven 2:47. s6) Dnr Delegationsbeslut om Jordbruksarrende, Skene 2:1, Skene 11:40 och Skene 21:12. s7) Dnr Delegationsbeslut om markupplåtelseavtal för elektronisk starkströmsledning (Vattenfall) Skene 2:1. s8) Dnr Delegationsbeslut om överenskommelse om ledningsrätt för vatten- och avlopp (justering av sträckning) Sätila S:2. s9) Dnr Delegationsbeslut om markupplåtelseavtal för elektrisk starkströmsledning (Vattenfall) Rydal 2:3. s10) Dnr Delegationsbeslut om Servitutsavtal för VA på Fritsla 2:90 (tjänande). s11) Dnr Delegationsbeslut om Servitutsavtal för VA-ledning på Loftsgården 4:67. t) Dnr Delegationsbeslut om tecknande av licensavtal för Geografiskt informationssystem (GIS). u) Dnr Delegationsbeslut om förlängning av AutoStore supportavtal.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(23) 100/2014 Meddelanden a) Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet om Kommunalförbundens insatser för Västra Götalandsregionens miljömiljoner b) Pressmeddelande från Sveriges kommuner och Landsting om Ökade krav på välfärd utmanar ekonomin. c) Dnr Sammanträdesprotokoll från Spinnerskan i Mark AB. d) Statistik-NYTT från Kommunledningskontoret Nr 2 år e) Sammanträdesprotokoll från Kommunala Pensionärsrådet. f) Dnr Våra Gårdar maj 2014, kommunerna måste prioritera de allmänna samlingslokalerna! g) Dnr Protokoll från Boråsregionens Etableringsråd. h) Dnr Sammanträdesprotokoll från Marks Bostads AB:s styrelse. i) Dnr Sammanträdesprotokoll från Marks Kraftvärme AB. j) Dnr Länsstyrelsen Västra Götalands Län , årlig rapport om Mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland. (rapporten finns på KLK i pappersformat). k)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23) Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott. l) Dnr Marks bostads AB ordinarie årsstämma m) Dnr Sammanträdesprotokoll för Mark kraftvärme ab. n) Kallelse till Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer