Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3"

Transkript

1 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i kvarteret. Dessutom skulle kostnadsförslag tas fram för förberedande anläggning av fibernät. Vid vårstämman 2010 presenterades de inkomna tre anbuden angående asfaltering. NCC hade lägsta anbudet, totalt ca :- mot Asfaltläggarna som offererade total ca :-. Från tredje anbudslämnaren, Marbit, erhölls inget komplett anbud. 2. Beslut Vid vårstämman beslöts att: - Vi skulle välja NCC som leverantör. - I ett första läge skulle vi enbart upphandla asfaltering av vägarna inne i området. Fast pris: :- inkl moms. - Kostnaden för asfaltering av måsvingarna offererades till :- men uteslöts av kostnadsskäl. NCC rekommendation med att vi själva skulle bespruta måsvingarna med RAK-klister valdes. - Asfaltering av parkeringen ca :- skulle ske senare. - Transit:s nedläggning av ledningsrör skulle göras för ev. kommande fibernätsinstallation utan kostnad för samfälligheten mot att vi tecknade nytt 5-årsavtal. Bedömd kostnad för kanalisationen :-. 3. Genomförande 3.1 Asfaltering Transit utförde förberedande ledningsdragning på 22 ställen där asfalten skars upp och ledningsrör las ner varefter NCC asfalterade vilket utfördes slutet av juni. Asfaltering av samtliga vägar inom området utförde NCC med start den 13 september. Arbetet tog sex arbetsdagar med åtta asfaltläggare. En omfattande maskinpark användes med b la smal asfaltmaskin ( 1,3 m), stor asfaltmaskin (typ motorväg) samt vägvält. Genom mycket gott samarbete med NCC och deras positiva attityd erhöll vi utan kostnad: - Ändrad asfalttyp från offererad ABT (tät asfalt) till ABD (dränerad asfalt) för att minimera vattensamlingar då området har för få brunnar ( ca18 000:- ). - Asfaltering i gångar vid pingisrum och mopedförråd, utanför kvartersgård samt vid infart (totalt ca 25 m2). - Asfalt för lagning av hål i måsvingar (ca 5 skottkärror) - Lån av asfaltspruta samt inköp av RAK- klister för egen besprutning av måsvingarna (350 liter mot bedömt 20 liter). - Delbetalning av slutfaktura så att vi kunde undvika att ta lån! 3.2 Transit Bredband För att erhålla kanalisiering utan kostnad för samfälligheten tecknades att 5- årsavtal den 15 juni 2010 att gälla fr.o.m Uppsägning senast 6 månader före avtalets utgång. Samfälligheten har möjlighet att säga upp avtalet i förtid efter tre respektive fyra år mot en om 20 tkr resp. 10 tkr.

2 Budget 2011 Bilaga 2 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Budget Intäkter Medlemsavgifter inklusive kabela Övrigt ) Summa intäkter Kostnader Kvartersgård och pool Kvartersgård och pool Investering och underhåll kvartersgård ) Investering och underhåll pool ) Summa investering och underhåll Renhållning Vatten o. avlopp El ) Skötsel och förbrukning kvartersgård Skötsel och förbrukning pool Summa driftskostnader Summa kvartersgård och pool Garage och yttre anläggning Investering och underhåll garage ) Investering och underhåll yttre anläggn ) Summa investering och underhåll Renhållning El ) Kabelavgift Skötsel och förbrukning Snöröjning Summa driftskostnader Summa garage och yttre anläggn Allmänna omkostnader Försäkringar Kontorskostnader Trivselåtgärder Summa allmänna omkostnader Totalt summa kostnader Varav investering och underhåll Varav driftskostnader Avskrivningar Avskrivningar maskiner/inventarier Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till investeringsfond Resultat efter bokslutsdispositioner Kommentarer: 1) Extra utdebetering (2010).( Kr) Hyra av parkeringsplatser (2010), Fortum (13500 kr) Extra utdebetering 2011.(39600) 2) Inventarier 3) Pump 5) Underhåll panel, Målning 4) Uppsala El, Fortum Rörliga avtal 6) Plattor, Sand lekplatser

3 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie Höststämma den 11 november Dagordning: 1. Val av ordförande för stämman Stämman valde Stig Hedlund till ordförande 2. Val av sekreterare för stämman Stämman valde Niclas Åding till sekreterare 3. Justering av röstlängd Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 1 med 25 av 62 hushåll närvarande och röstberättigade. 4. Val av två justeringsmän Inga-Britt Karlsson & Ulla Lundmark valdes till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll. 5. Stämman utlyst i behörig ordning Det konstaterades att stämman tidsmässigt utlyst i laga ordning, dvs två veckor före stämman. Ett förbehåll anmäldes. Förbehållet gäller att vi enligt samfällighetens stadgar skall kallelsen delas ut i medlemmarnas brevlåda. Tidigare har beslut tagits att kallelsen skall sättas upp på de tre yttre anslagstavlorna, på anslagstavlan i kvartersgården samt läggas in på samfällighetens hemsida. Dessutom finns papperskopior att avhämta hos ordförande. Detta tillvägagångssätt godkändes av stämman och beslöts att även gälla för kommande stämmokallelser och övriga stämmodokument. 6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna Inga framställningar från styrelsen presenterades. Följande motioner från medlemmarna föredrogs: - Bilfritt vid sopning av parkeringen Stämman biföll motionen. Styrelsen har rätt att debitera en avgift på 500:- om inte ägaren till fordonet flyttat fordonet från parkeringen den dag då renhållning (sopning och/eller snöröjning) skall utföras. Styrelsen ansvarar för att information om aktuell dag sker i god tid innan renhållningen skall utföras. - Nyttjande av garage Utdrag av motionen: Varje form av nyttjande av tilldelad garageplats för annat ändamål än vad som är avsett, det vill säga som fordonsplats, skall fastighetsägaren utan dröjsmål informera styrelsen om. Det blir därefter styrelsens uppgift att efter bedömning fatta ett beslut om hur den aktuella garageplatsen i fortsättningen får brukas. Ett av de viktigaste kriterierna, som skall bilda underlag till styrelsens beslut, är den aktuella och på lång sikt, av styrelsen förutsedda platsbristen på samfällighetens bilparkering. Till beslutsunderlaget bör även tillgången av p-platser för besökare beaktas.

4 En livlig diskussion fördes om problemet, speciellt vintertid, av att vi har för få fria parkeringsplatser. Det bedömdes att garage nyttjas till annat än för bil. Hur detta skall åtgärdas har debatt förts under flera år med uppmaningar på anslag, utskick i protokoll mm utan påtagbar förändring! Att utöva någon polisverksamhet för att få någon ändring till stånd är den nuvarande styrelsen inte intresserad av att göra. Därför beslöts att: - Styrelsen går ut med en enkät till samtliga medlemmar för att få en säkrare uppgift om hur många husägare som använder garaget till avsett ändamål respektive hur många som använder garaget till annat och vad man avser göra för åtgärd för att ge plats för sin bil! - Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vilken rätt samfälligheten har att kräva att garagen används på avsett sätt, d vs för bilförvaring. Stämman biföll motionen med ovanstående tillägg: - Asfaltering av parkeringen Stämman beslöt att inte bifalla motionen. Stämman uttryckte sin positiva syn på den asfaltering som utförts av vägarna inom kvarteret. Behovet av asfaltering även av parkeringsytan bedömdes inte så akut att det måste utföras under Samfälligheten har en option från NCC som inte är tidsbegränsad på asfaltering av parkeringen varför det beslöts att avvakta med åtgärden. Det beslöts även att: -Styrelsen inför vårstämman skall återkomma med kostnad för ev. borttag av refuger samt hur många parkeringsplatser som då ev. tillkommer - Skylt Privat parkering Stämman beslutar att inte bifalla motionen. Att sätta upp en sådan skylt vid infarten skulle medföra att samfälligheten måste avsätta ett antal besöksplatser. 7. Föredragning av budget 2011 och fastställande av avgift/debiteringslängd för Kassören föredrog och kommenterade förväntat resultat 2010 samt föreslagna budgeten för Förväntat resultat för 2010 blir ca :-, då avskrivningen för garageportarna ( :- ) ej medräknas. Det negativa resultatet orsakas i huvudsak av att asfalteringen genomförts utan upptagning av något lån samt att delar av intäkterna från den extra utdebiteringen kommer först under Andra poster som avviker från budget 2010 är främst högre elkostnader än budgeterat (ca :- ) och högre snöröjningskostnader. Vid 2010 års slut bedöms att samfälligheten har ca :- i kassan. Enligt budgeten för 2011 förväntas resultatet bli ca :-. Extra påslag relativt budget 2010 har gjorts för elkostnader, ca :-. Debiteringen blir enligt tidigare 1700:- per kvartal och hushåll. Stämman beslutade att bifalla föreslagen budget med förbehåll. Förbehållet gäller att avskrivningarna för garageportarna tas bort då garageportarna till fullo betalades redan 2009.

5 8. Övriga frågor Sture påminner samtliga husägare sitt individuella ansvar att lamporna som finns i anslutning till fastigheten fungerar i enlighet med syftet. 8.1 Underhåll och investeringar Stämman beslutade att bifalla gällande förslag. 8.2 Kvartersinformation - Asfaltering och Transit Ordförande informerade om den genomförda asfalteringen och det nytecknade avtalet med Transit Bredband, se bilaga Val av valberedning för 2011 Stämman godkände föreslagna Tina Eriksson (sammankallande), Ann Lindgren och Fredrik Jakobsson. 8.4 Ytterbelysning Sture Lindroth påminde om att det är varje husägares ansvar att se till så att ytterbelysningen mot gränder och gångar fungerar och inte är inbyggda 8.5 Trädfällning - Carina Boldén och Bo Lindström informerade om att ett av träden mot idrottsplanen lutar betänkligt med risk för att trädet ramlar mot husplanken. Då det är kommunens mark måste vi ta kontakt med kommunens markavdelning för åtgärd (Bo Lindström). - Mona Hedlund anser att några av träden på stora gräsmattan som växer in i varandra bör tas bort. Det beslöts att det är styrelsens uppgift att så sker efter samråd med de närmaste boende. 9 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Protokollet kommer sättas upp på de tre anslagstavlorna, i kvartersgården samt publiceras på hemsidan senast 14 dagar efter stämman. 10 Mötets avslutande Stig Hedlund tackade samtliga för ett bra möte med många inlägg och förklarade höststämman avslutad kl Bilagor: 1 Röstlängd, närvarolista 2 Budget Asfaltering och Transit Bredband Niclas Åding, sekreterare Stig Hedlund, ordförande Inga-Britt Karlsson, protokolljusterare Ulla Lundmark, protokolljusterare

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening?

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015 Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Medlemskap i en brf innebär att man äger en andel i föreningen, inte att man

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer