*a>f QSoooSo. Evaluering af NKS's programmet NKS miks

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*a>f QSoooSo. Evaluering af NKS's programmet 1990-1993 NKS-94-17. miks"

Transkript

1 *a>f QSoooSo Evaluering af NKS's programmet NKS miks November 1994

2 m Nordi<* kernesikkerhedsforskning Nordisk karnsakerhctsforskning fluhjoijfrniincrt ydinlurv*ilrjmstuiktmus Nordic nuclear safety research NKS(94)17 Nordisk kernesikkerhedsforskning Evaluering og administrativ sammenfatning Denne rapport er udarbejdet af Franz Marcus og den indeholder evalueringsrapporter af Leiv Berteig Olli Paakkola Heikki Niini Goran Steen Povl L. Ølgaard November 1994

3 Denne rapport kan fås fra NKS-Sekretariatet Postboks 49 DK-4000 Roskilde Danmark ISBN

4 Et nyt nordisk forskningsprogram på kernesikkerhedsområdet - det fjerde siden blev gennemført i årene Hovedfinansierer var myndighederne i de fem nordiske lande. Programmet omfattede fire områder: beredskab, radioaktivt affald, radioøkologi og reaktorsikkerhed. Programmet blev evalueret i 1994, og konklusionerne er udnyttet ved tilrettelæggelsen af det femte NKS-program INIS descriptors: COORDINATED RESEARCH PROGRAMS; DECOMMISSIONING; DENMARK; EMERGENCY PLANS; EVALUATION; FINLAND; ICELAND; NORWAY; PROGRESS REPORT; RADIATION PROTECTION; RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT, RADIOECOLOGY; REACTOR SAFETY; REGIONAL COOPERATION; SWEDEN

5 Indhold side Indledende bemærkninger 1 1. Baggrund 2. Det fjerde NKS-program Slutrapporter 4. Evalueringen 4.1 Planlægningsnitiner og projektindsatser 4.2 Projektfasen 4.3 Rapportering om projektarbejdet 4.4 Resultatpresentation 4.5 Evalueringsmæssige synspunkter 4.6 Sammenfatning af evalueringsgruppens rekommandationer 5. Finansiering og forbrug af midler 6. De enkelte evalueringsrapporter 6.1 BER-programmet 6.2 KAN-programmet 6.3 KAN-3 projektet 6.4 RAD-programmet 6.5 SIK-progruinmet 7. Referencer Bilag: Personer som har deltaget i programmet 70

6 Sammenfatning Et fireårigt nordisk forskningsprogram vedrørende kemesikkerhed, det fjerde siden 1977, blev gennemført af den nordiske komité for sikkerhedsforskning (NKS) i tiden 1990 til og med Programmet skulle bidrage til kompetencen i de nordiske lande, således at man bedre kunne bedømme sikkerhedsforhold i kernetekniske anlæg og gennemføre modtiltag ved ulykker. Programmet bestod af 19 projekter inden for dets fire hovedområder Beredskab, Affald og nedlægning, Radioøkologi, og Reaktorsikkerhed. Som hovedfinansierer medvirkede en ansvarlig myndighed fra hvert af de fem nordiske lande, som tilsammen bidrog med ialt 25 millioner danske kroner (DKK), og hertil kom tilskud fra tillzgsfinansiercr på knapt 3 mio. DKK. Ud over dette kom der betydelige bidrag fra de cirka 200 projektdeltagere og deres organisationer. Programmets resultater præsenteres i 15 slutrapporter, en bog med de fire radioøkologiprojekter, sammenfatningsrapporter, samt et stort antal arbejdsdokumenter. Programmet blev evalueret i 1994 af ialt fem udredningsmsnd som hver behandlede sit hovedområde eller en del heraf. Evalueringen støtter sig til NKS' egne evalueringskriterier og lægger hovedvægten på overordnede forhold, idet den faglige bedømmelse under projektarbejdets forløb varetages af de referencegrupper som er oprettet for hvert af de fire programområder. Ved diskussionen med evalueringsgruppen er der lagt vægt på at formulere rekommandationer som kan være nyttige i forbindelse med det nye NKS* program Det anbefales således, at man på forhånd sikrer sig, at deltagerne og deres organisationer accepterer at gennemføre de planlagte arbejdsindsatser. Projektplanerne bør gennemgås midt i perioden for at man kan korrigere og ajourføre programmet. NKS bør benytte sig af kriterier for at måle arbejdets fremdrift og succes. Hver projektleder må sørge for at delprojekter inden for projektområdet samles til en helhed, og projektlederen må benytte økonomiske pressionsmidler for at holde tidsplanen. De fleste rekommandationer gælder rapportering og resultatpræsentation. Projektlederne må sprede information i en bred faglig kreds, og også organisere seminarer for en udvidet målgruppe. NKS* årsrapporter bør udformes således at de kan anvendes til udadvendt information. i

7 Det anbefales, at NKS udarbejder en policy for at udvide kundskab«til sit arbejde. Slutrapporterne bør munde ud i konklusioner og i anbefalinger som kan følges op; siledes bør cheferne for myndighederne i Norden (sikkerhed, strålebeskyttelse og beredskab) anmodes om at give deres syn pi rekommandationerne, og industrien bør kommentere nyttevzrdien. Evalueringsgruppen finder ogsi, at NKS bør overveje presentation for de ansvarlige ministre eller deres ministerier, og hertil bør der foreligge sammenfatninger pi alle nordiske sprog. Det nye program blev igangsat med en forprojektperiode i begyndelsen af 1994, og nogle af rekommandationerne er blevet fulgt i denne periode, mens andre først skal diskuteres i NKS. Il

8 Summary A four-year Nordic research programme in the field of nuclear safety was carried through from 1990 through This was the fourth such programme since 1977 performed under the auspices of the Nordic Committee for Nuclear Safety Research, NK$. The prime aim has been to increase the knowledge required to judge the safety of nuclear installations in and around the Nordic area, and to improve and harmonize emergency preparedness. There were 19 individual projects within the four main sections of the programme: Emergency preparedness, Waste & decommissioniig, Radiaecology, and Rector safety. The work was basically financed by the authorities - one from each of the five Nordic countries - who together contributed a total of 25 million Danish kroner (DKK), while almost 3 million DKK were offered by other sponsors. In addition, the approximately 200 project participants and their organizations invested considerable assistance to the work. The outcome of the programme is presented in 15 final reports, a textbook containing the four radioecoiogy projects, summary revues, and a great number of other publications. The programme was evaluated in 1994 by five evaluators, each of whom dealt with one of the main sections or part of it. NKS' own evaluation criteria were used, and the main emphasis was on questions of more general character, since professional advice and evaluation had been the task of reference groups established for each of the four main sections In discussing with the evaluation group it has been paramount to arrive at recommendations that might be useful for the follow-up NKS programme Thus, the evaluators recommend to ascertain, at the outset, the preparedness of project participants and their organizations to dedicate time according to the plans. Project plans need to be revised at mid-term to enable corrections and updating. During the project period, NKS should make use of specific criteria in order to judge progress and success. Each project leader must make sure that the various sub-projects are tied together into a unified project. The project leader should resort to economic pressure in order to adhere to time tables. The majority of recommendations deal with reporting and presentation of results. Thus, it is the project leaders' task to convey information on the professional level, and to organize seminars with an extended attendance. The NKS annual reports should be conceived so that they can also be used for external information.

9 It is recommended that NKS establishes a policy aiming at enhanced information about its projects. Final reports should contain conclusions and recommendations which can subsequently be followed up. Thus, the directors of the competent authorities in the Nordic countries should be requested to give their views on the recommendations, and industry likewise on the usefulness of the results. The evaluation group even proposes that NKS consider presentation of the outcome to responsible ministers and their staff. For this purpose summaries in all Nordic languages would be needed. The next Nordic nuclear safety research programme was started early in 1994 with a preprojecl period, and some of the recommendations have already been taken into account during this period. Others will subsequently be dealt with by the NKS. IV

10 Indledende bemærkninger Denne rapport har et dobbelt formil. Den skal dels give en oversigt af administrativ karakter over det nu afsluttede fjerde NKS-program, dels skal den gøre rede for den faglige evaluering af programmet. Af administrative oplysninger finder man navnene pi de organisationer som har finansieret programmet, deres bidrag, og de enkelte projekters forbrug. Endvidere finder man betegnelserne på de enkelte projekter og navnene på deres ledere, en oversigt over slutrapporter, og en fortegnelse over deltagere i fireårsprogrammet. Evalueringen er beskrevet på to steder i rapporten. Tidligt i rapporten er der et afsnit med evalueringsgruppens rekommandationer til NKS. Lamgere bagud kommer de enkelte evalueringsmznds rapporter.

11

12 1. Baggrund Tjernobyl-ulykken påvirkede det NKS-program som afsluttedes i 1989 [1], og da et nyt program blev overvejet i 1988 blev det naturlig nok suerkt påvirket af de tanker som fremkom efter ulykken. To vigtige nordiske udredninger foreli pi det tidspunkt da det nye program skulle diskuteres: Finn Lied's vurdering fra september 1987 om nordisk projektarbejde inden for kernekraftomradet [2], og "Annerberg"-udredningen fra februar 1988 om Nordisk samarbejde om atomsikkerhed og radtaktiv forurening [3]. Begge papeger betydningen af at fortsætte NKS* projektarbejde, og at det skulle indrettes efter de behov som havde vist sig efter Tjernobyl-ulykken. Da et sådant program kom op til diskussion viste det sig, at kemesikkerheti ikke mere passede ind i den ramme for nordisk energisamarbejde som Nordisk ministerrad var villig til at finansiere over det nordiske budget. De fem nordiske landes nukleare sikkerhedsmyndigheder indgik derfor sidst i 1989 en aftale hvor de selv finansierede et nyt - det fjerde - NKS-program til start i Konsorfialparter i det fjerde nordiske fcernesikkerftedsprogram Beredskabsstyrelsen, Danmark,(tidligere Civilforsvarsstyrelsen) Handels- og Industriministeriet, Finland Geislavarnir Rikisins, Island Statens Strilevem, Norge (tidligere Statens Atomtilsyn) Statens Kårnkraftinspektion, Sverige Det nye program skulle som noget nyt indeholde beredskabsprojekter, det nordiske radioøkologisamarbejde skufle atter sættes i gang, og de mere traditionelle affalds- og reaktorsikkerhedsomrader skulle indeholde projekter om reaktorer i nabolandene og om affald fra en stor tandforurening.

13 Programmet blev, lige som de tre tidligere NKS programmer, planlagt som et fireårsprogram og med krav om at de deltagende organisationer selv skulle bidrage med indsatser af samme størrelsesorden som basisfinansieringen, gerne i form af egenindsatser. En beskrivelse af programmet blev udarbejdet af NKS og trykt i Nordisk Udredningssene i Maj 1989 [4]. Otte organisationer i Norden erklærede deres interesse i programmet og besluttede at indtræde som tillægsfinansierer med mindre beløb. Tillægsfinansierer Industriens kraft (TVO), Finland Imatran Voima, Finland Karnkraftsakerhet och utbildning, Sverige Statens Kåmbranslenåmnd, Sverige Statens Råddningsverk, Sverige Sydkraft, Sverige Svensk Karnbranslehantering Vattenfall, Sverige Programmet kom til at indeholde 18 enkelte projekter inden for dets fire hovedområder (senere udvidet til 19 projekter) plus en samordningsfimktion. 1 overensstemmelse med rekommandationerne i evalueringsrapporten fra det forrige program [5] udså NKS en koordinator for hvert af de fire programområder, og tilsatte også fire referencegrupper. Ved programmets afslutning ved udgangen af 1993 var arbejdet med slutrapporteringen i gang, og fem evalueringspcrsoner havde påbegyndt deres arbejde. Imidlertid blev slutrapporterne forsinkede, og evalueringen kunne først gennemføres i løbet af De vigugste evalueringsresultater forelagdes for NKS i september 1994, og der blev draget omsorg for at erfaringerne kom deltagerne idet nye program [6] tit gode.

14 2. Det fjerde NKS-program Programmet indeholdt 18 selvstændige projekter, hver ledet af en projektleder. Projekterne var opdelt i fire programområder: BER: beredskab i unormale strålingssituationer KAN: kerneaffald og nedlægning RAD: radioøkologi SIK: reaktorsikkerhed - kundskabsmæssigt beredskab Projekternes titler, koordinatorer og projektledere fremgår af nedenstående tabel, idet det skal bemærkes at projekt KAN-1.0 aldrig blev et selvstændigt projekt, mens projekt SIK-0 først tilkom i projektperiodens sidste år. Tilsvarende blev projekt BER-6 først besluttet i BER Beredskab i unormale strålingssituat ioner Koordinator: Erlig Stranden, Strålevernet BER-1 BER-2 BER-3 BER-4 BER-5 BER-6 Spredning og omgivelseskonsekvenser. Projektleder: Ulf Tveten, IFE. Strategi og metoder for malning samt håndtering och utvåxsling av data for beslutsfattare. Projektleder: Janne Koivukoski, Inrikesministeriet. Evaluering, harmonisering av planleggingen for mottijtak og anvendelse av tiltaksnivåer. Projektleder; Ole Walmod-Larsen, Risø. Underlag for informasjon til publikum. Projektleder: Sven Carlsson, SSL Afløst af: Gunilla Wunche, SKI. Fellesnordisk beredskapsøvelse. Projektleder: Erling Stranden, Strålevernet Återstållande av radioaktivt kontaminerade omraden. Projektleder: Judith Melin, afløst af Per Strand, Strålevernet

15 KAN Kemeaffald og nedlægning Koordinator: Johan Andersson, SKI, Sverige KAN-1.0 Samordning af KAN-1. Projektleder: Anne Liv Rudjord, Strålevemet. KAN-1.1 Kriterier for friklassning af radioaktivt material. Projektleder: Esko Ruokola, STUK. KAN-1.2 Erfarenheter från rivningen av uran-renseanlegget.(ura) Projektleder: J. Erling Lundby, IFE. KAN-1.3 Informationsbevarande. Projektleder: Mikael Jensen, SSI. KAN-2 Avfallshantering vid markbelåggning med radioaktivitet från intråffad reaktorolyckshåndelse, transport m.m. Projektleder: Jukka Lento, Helsingfors Universitet. KAN-3 Geologiska och klimatologiska processer av betydelse for långtidssåkerheten hos ett slutforvar. Projektleder: Fritz Kautsky, SKI. RAD Radioøkologi Koordinator: Henn ; ng Dahlgaard, Risø, Danmark RAD-1 RAD-2 RAD-3 RAD-4 Uddannelse, kvalitetssikring, metodik. Projektleder: Elis Holm, Lund Universitet. Akvatisk Radioøkologi. Projektleder: Manuela Notter, Statens Naturvårdsverk. Jordbrugets økosystemer. Projektleder: Per Strand, Strålevernet. Naturlige økosystemer. Projektleder: Aino Rantavaara, STUK. SIK Reaktorsikkerhed - kundskabsmæssig beredskab Koordinator: Risto Sairanen, VTT, Finland SIK-0 Summary report af the SIK programme. Projektleder: Risto Sairanen, VTT, Finland SIK-1 Såkerhetsvårdering. Projektleder: Kari Laakso, VTT.

16 SIK-2 SIK-3 Svåra olyckors forlopp. Projektleder: Wiktor Frid, SKI. Data om naboreaktoranlægs sikkerhedsforhold. Projektleder: Erik Nonbøl, Risø. 3. Slutrapporter Rapporterne fra de tre programmer BER, KAN og SIK, ialt IS rapporter, udgives i Nordisk ministerråds serie "Tema Nord". Oversigt over slutrapporter og forfattere: BER-l Dispersion prognoses and consequences in the environment U. Tveten BER-2 Monitoring artificial radioactivity in the Nordic countries T. Bennerstedt BER-3 Intervention principles and levels in the event of a nuclear accident O. Walmod BER-4 Information and communication in the event of abnormal situations relating to nuclear power S. Carlsson G. Wunsche BER-S Nordic nuclear emergency exercises T. Bennerstedt BEK-6 Reclamation of contaminated urban and rural environments following a severe nuclear accident P. Strand KAN-1.1 Guidance on clearence from regulatory control of radioactive materials E. Ruokola

17 KAN-1.2 Decommissioning of a uranium reprocessing pilot plant - practical experience J. Lundby KAN-1.3 Conservation and retrieval of information M. Jensen KAN-2 Cleanup of targe radioactive-contaminated areas and disposal of generated waste J. Lento KAN-3 Climatical processes of importance for the long term stability of a repository for radioactive waste F. Kautzky SIK-0 Nordic studies in reactor safety B. Pershagen SIK-1 Safety evaluation by living PSA and safety indicators K. Laakso S1K-2 Severe accident phenomena W. Frid SIK-3 Design and safety features of nuclear E. Nonbøi reactors neighbouring the Nordic countries De fire RAD-rapporter er udgivet samlet i en publikation hos forlaget Elsevier under titlen: Nordic radioecology, the transfer of radionuclides through Nordic ecosystems to man. Edited by H. Dahlgaard. Der er også udkommet to kortfattede sammenfatninger om BER og om KAN arbejdet, mens en af slutrapporterne (SIK-0) indeholder en mere udførlig sammenfatning af SIKarbejdet. ii i i i i i i i

18 4. Evalueringen Formålet med evalueringen af programmet er at kommentere det udførte arbejde, resultaterne og organisationen. Det er ikke meningen at evalueringen skal indeholde en detaljeret kritisk gennemgang af det faglige indhold. Denne opgave udføres under projektarbejdets gang af referencegrupperne. Derimod skal evalueringen resultere i sådanne overvejelser som kan være til nytte i det kommende NKS-program, både på det faglige område, men især vedrørende programmets tilrettelæggelse, administration og resultatpræsentation. NKS udviklede sin egen evalueringsmetodik allerede ved afslutning af sit første fireårsprogram i 1980 [6]. I modsætning til omfattende nationale og internationale evalueringsprocedurer er NKS' metode simpel. En enkelt evaluenngsperson for hvert programområde gennemgår resultaterne og gør sig bekendt med projektarbejdets forløb, ved samtaler dels med personer som har været involveret i arbejdet, dels med de som bør være bekendt med resultaterne for at kunne udnytte dem Evalueringskriterierne omfatter projektvalget, arbejdsformer og finansiering, projektgennemføring, og resultatudnyttelse. De samme kriterier som har været anvendt i alle tidligere NKS-evalueringer har ligget til grund for denne fjerde evaluering. Kriterierne vises i skemaet på de to følgende sider. Som evalueringspersoner har medvirket Goran Steen, Sverige (BER-programmet) Leiv Berteig, Norge (KAN-programmet undtagen KAN-3) Heikki Niini, Finland (projekt KAN-3) Olli Paakkola, Finland (RAD-programmet) Povl L. Ølgaard, Danmark (SIK-programmet) Hver af evalueringspersonerne har gennemgået sin del af programmet og bedømt de opnåede resultater på et fagligt grundlag. Denne del af evalueringen er af særlig interesse for de personer som har deltaget i projektarbejdet, og til en vis grad for dem som skal udnytte resultalerne. De enkelte evalueringsrapporter findes som kapitel 6 i denne rapport.

19 Evalueringskriterier PROJEKTVAL Kriterier Anmårkningar A.I Relevans i forhalland«til nationella behov och internationella program A.2 Lamplighet for nordiskt samarbete A.3 Effekter f6r ett utvidgat nordiskt samarbete - behov av generella och specifika kunskaper i olika lander, aktualitet i projekttiden, betydelse for såkerhetsarbetet nationellt och internationellt - t.ex. sammankoppling/utnyttjande av specifika resurser, betydelse av at uppnå gemensam syn, kunskaper, verktyg - både fackliga, ekonomiska och politiska synspunkter B. ARBETSFORMER OCH FINANSIERING B.l Projektorganisation B.2 Detaljplanering och projektstyrning B.3 Finansiering med nordiska och nationella medel B.4 Kontakter med intressenter under projekttiden effektivitet och komplikationer vid samarbetet, fbrbåttringsforslag val av insatser (litteraturstudier utredningar, experiment, metodutveckling, berakningar). Gemensamt arbete/samordnade nationella insatser rutiner fftr lopande resultatspridning, "marknadsforing" av projektarbetet, spridning utanfor Norden 10

20 C. PROJEKTRBSUI.TAT Kriterier Anmärkningar Cl Genomförande av projektplanen C.2 Uppfyllande av fackmässiga mal C.3 Mervärde på grund av nordiskt samarbete jämförelse med de uppsatta milen, inklusive tid- och resursanvändning uppnådda tekniska och vetenskapliga värden, bedömning av projektresultat, såsom slutrapporter, beräkningsmodeller, etc. t.ex. utökat informationsutbyte, nya kontakter, utbildningsaspekter, skolning och kompetensöverföring, utnyttjande av resurser, betydelse i internationella sammenhang UTNYTTJANDE AV RESULTATEN D.l Praktiskt utnyttjande D.2 Utnyttjandeprobleroatiken D.3 Resulterande verksamhet - tillämpningsmöjligheter inom och utanför energiområdet, i samhållet för övrigt - metoder för resultatspridning - användning av nordiska resultat i nationellt och internationellt arbete, utnyttjande av generella/ specifika resultat, kontaktproblem med användarna - t.ex. i forskning, utveckling, utbildning, internationella kontakter, politiska effekter, inflytande på utvecklingen - betydelse för fortsatt nordisk samverkan ti

21 Ved et fælles mode i August 1994 har evalueringspersoneme behandlet sådanne forhold som er af mere almengyldig karakter, og som kan vxre af værdi for gennemførelsen af det nye NKS-program. De sammenfattes i det følgende. Pi baggrund af erfaringerne fra programmet anser gruppen af evalueringspersoner, at Nordisk projektsamarbejde fortsat har sin berettigelse i en fase hvor andet europæisk og specielt EU-samarbejde bliver aktuelt. Gruppen finder, at der også fremover er behov for at bedrive arbejde for at frembringe nordiske projektresultater, bl. a. fordi nordisk arbejde er mere ukompliceret og fordi resultaterne lettere kan gøres tilgængelige for sikkerhedsprogrammets interessenter. Imidlertid kan der gøres en del for at gøre projektarbejdet mere effektivt, og nogle tanker om dette fremlægges her som et resultat af evalueringsgruppens diskussion. 4.1 Planlægningsrutiner og projektindsatser Når projektområdet er defineret og arbejsindsatseme er fordelt, bør der anvendes tid og omsorg for at foretage en detaljeret planlægning. Ved den type af målrettede indsatser som indgår i NKS-programmet må det være muligt at komme frem til en detaljeret definition af de opgaver og delmomenter som skal indgå i projekterne. Dette kan opdateres med mellemrum. Projektbeskrivelsen bør dække alle insatser og vise hvordan de integreres. En sådan plan er af værdi for de medarbejdere som gennemfører deres nordiske arbejdsindsatser parallelt med at de udfører deres sædvanlige arbejde. Planen kan også hjælpe til at opnå akcept hos deltagernes organisationer, og hos deres chefer, for at projektmedarbejderne kan anvende den nødvendige tid til det nordiske projektarbejde. Alle involverede bør akceptere planen inden arbejdet sætte igang, og NKS må se til at projektdeltagernes chefer er enige i den nødvendige prioritering af arbejdsopgaverne. Denne planlægning bør justeres under hele projektperioden således at afvigelser fremgår klart og forklares. Den fireårige projektperiode bør deles op i - i det mindste - to klart adskilte perioder. Ved hver årsrapportering, og efter den første periode, bør der være anledning til at revidere projektindsatserne, at afbryde projektet, eller til at omdefinere den følgende fase., Arbejdsplanerne skal tjene til at belyse indholdet i projektet, og de skal følges op ved rapporteringer hvor man sammenligner planer mtd resultater. Viser det sig at de oprindeligt planlagte insatser ikke har kunnet gennemføres, fx på grund af andre

22 prioriteringer i deltagerorganisationerne, kan planen indikere at det er nødvendigt at udføre udeblevne indsatser på anden vis, fx ved at inddrage andre deltagere eller ved hjælp af konsulentindsatser. Det foreslås også, at man inden for projekterne søger at engagere centrale personer på hel- eller halvtid for at sikre en fortløbende arbejdsindsats. De potentielle anvendere af projektresultateme bør inddrages i arbejdet si tidligt som muligt. NKS' eksekutivsekretær må holde sig underrettet om arbejdets gang i de enkelte projekter og bistå projektlederne således at de kan undgå forsinkelser. 4.2 Projektfasen Forholdene bør lægges til rette således at projektlederen er motiveret og inspirerer medarbejderne. En af opgaverne er at samordne forskellige delprojekter si indsatserne ikke gennemføres uafhængige af hinanden. Samspillet mellem projektleder og referencegruppe bør være til fordel for arbejdet: gruppen kan hjælpe til at gøre planlægningen mere realistisk, teste projektforslagets mulighed for gennemførelse og resultatopnåelse, og den kan have en kontrollerende funktion. Projektlederen kan konsultere referencegruppen ifald der opstår forsinkelser; gruppen kan da lægge pres på deltagerorganisationeme så arbejdet gennemføres efter tidsplanen uden at det bliver nødvendigt med en omlægning af kursen under et projektafsnits forløb. Referenceguppens medlemmer bør være aktive for at sprede information om projektarbejdet. NKS bør etablere kriterier for projektarbejdets fremdrift og succes, saledes at gennemførelsen kan bedømmes mere objektivt. Tidligere af NKS benyttede kriterier kan herved udnyttes. Eksempler pi sådanne kriterier er: om de som skal udnytte resultaterne er bekendt med eller deltager i - projektet, graden af nordisk samarbejde i projektet, øgningen af kundskabsniveauet, om arbejdet munder ud i konkrete slutsatser eller rekommendationer, i hvilket omfang projektresultater er anvendt i praksis, om informationen spredes ved seminarer, etc. Projektlederen bør udstyres med økonomiske pressionsmidler for at sikre fremdriften. NKS må arbejde for at slutrapporterne fremkommer med mindre forsinkelser end i programmet Indholdet i slutrapporterne bør diskuteres af NKS og referencegrupper i et tidligt stade siledes at skrivning af slutrapporten bliver en kontinuert indsats under hele projektet. Økonomiske incitamenter bør udnyttes for at sikre rettidig afslutning af slutrapporteringen.

23 4.3 Rapportering om projektarbejdet Det viser sig at der i dag er meget begrænsede kundskaber om NKS-programmet uden for kredsen af involverede personer. Den (halv)årlige rapportering burde udnyttes tit også at give udenforstående interessenter information om projektarbejdet. Årsrapporten bør gores mere udadvendt og fordeles til de kredse som kan være interesseret i arbejdet. Hertil bør man i begyndelsen af programperioden oprette en fordelingsliste for hvert projekt, fx ved at eksekutivsekretæren udsender en bekendgørelse til en bred kreds af mulige interessenter. Rapporterne bør indeholde adresser til projektlederne såtedes at interessenter kan tage direkte kontakt med dem. Af rapporterne bør fremgå hvor arbejdet står i forhold til de oprindelige tidsplaner, hvilke dokumenter som er tilgængelige, og hvilke indsatser som gen står at udføre. På tilsvarende måde bør projektlederne se til at arbejdsrapporter spredes til kredsen af interessenter i Norden foruden til de som selv er involveret i projektarbejdet Seminarer og "mini"seminarer giver udmærket information om det igangværende faglige arbejde; de bør faktisk afholdes hvert år og ikke en eller to gange under projektperioden som det har været tilfældet i dele af programmet. Seminarer bør holdes i forskellige lande på steder hvor interessenterne har deres naturlige færden, de bør også rette sig til yngre forskere, og deltagelsen bør være billig. 4.4 Resultatpræsentation Slutrapporterne repræsenterer NKS' budskab til de berørte parter. Disse omfatter i første omgang forskellige myndigheder og institutioner som kan gøre brug af resultaterne, eller som bør gøre sig bekendt med dem. NKS bør udarbejde en policy for hvordan slutrapporter præsenteres, og instruktionerne for rapportudformning må revideres i overensstemmelse hermed. Alle slutrapporter - helst også videnskabelige rapporter - må munde ud i slutsatser og rekommandationer, og disse skal inkluderes i rapportens indledende sammenfatning. Rekommandationerne må være konkrete, lettilgængelige og kortfattede. NKS bør sende rapporterne til cheferne for de berørte myndigheder og bede om deres syn på rekommandationerne. Rapporterne bør også sendes til andre anvendere (fx industri) med forespørgsel om kommentarer og om den, nytteværdi som resultaterne har eller forventes " ' i ' ' i r r r 141 i i i i i ri i i i rir ri

24 at få. NKS bør sætte en tidsfrist for disse besvarelser. Disse forhold bør rapporteres i NKS* årsrapporter. For de rapporter som egner sig til dette bør NKS sammen med myndighederne i de enkelte lande overveje en præsentation af indholdet for den ansvarlige minister (projektleder, eksekutivsekretær, myndighedsrepresentant kan deltage i præsentationen), og der bør udgives pressemeddelelse om dette. SammenfatningsrappoTter (som for BER og KAN) i enkelt, let forståeligt sprog, og med rekcmmendationeme, bør findes for alle områder (også RAD), således at de kan sendes til ansvarlige departementer, helst på landets eget sprog. Hertil bør der også udarbejdes en brochure, fx i samarbejde med de statlige informationstjenester i de enkelte lande. 4.5 Evalueringsmæssige synspunkter NKS' evalueringsprocedure med en enkelt person for hvert hovedområde er enklere end de metoder som anvendes i visse andre internationale evalueringer, og den er vel egnet for et relativt lille program som NKS. Evalueringskriterierne er udmærkede, dog kunne punkt B.3 (finansiering med nordiske og nationale midler) tages bon. Evalueringspersonerne har svært ved at bedømme nytteværdien umiddelbart efter projekternes afslutning, og afsnit D kunne derfor indarbejdes i afsnit C. Evalueringsgruppen finder, at den rent faglige vurdering er mindre væsentlig for NKS end en bedømmelse af arbejdsformerne. Den faglige evaluering bør foretages løbende af referencegrupperne og af NKS. Evalueringen bør komme så tidligt at slutsatseme kan udnyttes i det følgende NKSprogram. Det har været en komplikation for evalueringen at praktisk talt ingen slutrapporter forelå i tid. Evalueringspersonerne bør udses så tidligt at de får mulighed for at være nærværende ved de afsluttende diskussioner i projekterne. Herved kan de iagttage forskellige synspunkter, nuancer, og opnå bedre indblik i projektet og dets ledelse.

25 4.7 Sammenfatning ar evalueringsgruppens rekommandationer Planlægningsfasen * Den detaljerede arbejdsplan mi akcepteres af deltagerne og deres organisation * Den fireårige projektperiode må deles i mindst to perioder med mulighed for omdefinering eller afbrydelse Projektfasen * NKS må udarbejde kriterier for fremdrift og succes * Projektlederen må samle delprojekterne til en helhed * Projektlederen må anvende økonomiske pressionsmidler for at holde tidsplanen Rapportering * NKS' årsrapporter må formuleres således at de kan anvendes til udadvendt information * Projektlederen må sprede information i en bred faglig kreds * De årlige seminarer bør holdes. Målgruppen bør udvides, fx til medierne Resultatpræsentation * NKS bør udarbejde en policy for at udvide kundskabet til dets arbejde * Slutrapporterne bør munde ud i konklusioner og rekommandationer som kan følges op * resultaterne bør præsenteres for myndighedschefeme, som bør anmodes om al give deres syn på rekommandationerne * NKS bør bede industrien om at kommentere nytteværdien * NKS bør overveje præsentation for den ansvarlige minister eller ministerium * Hertil bør der udarbejdes sammenfatninger på alle Nordiske sprog

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Allmänt Det andra Malmö-mötet Kvalitet i strålskyddsarbetet hölls på Radisson SAS Hotel i Malmö den 4 5 februari 2004. Mötet arrangerades av NSFS,

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Yrkescirkulation blandt jurister

Yrkescirkulation blandt jurister Onsdag den 20. august 1975 kl. 11 og kl. 14 Plenarmøde Yrkescirkulation blandt jurister Se bilag I Diskussionsleder: Mødets præsident, højesteretsdommer Ármann Snævarr, Island. Diskussionsiederen: Jeg

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar Lokala säkerhetsnämnden vid s kärnkraftverk informerar Lokala säkerhetsnämnden På Simpevarpshalvön norr om ligger sverket, som drivs av OKG Aktiebolag. Verkets tre kärnkraftsaggregat producerar en tiondel

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

3.6 ÖVNINGSVERKSAMHET

3.6 ÖVNINGSVERKSAMHET KAPITTEL 3 OPERATIVT SAMARBEIDE Antall sider: 54 Denne side er nr. 44 3.6 ÖVNINGSVERKSAMHET 3.6.1 Allmänna riktlinjer (Sekr) Övningar inom Köpenhamnsavtalet indelas i 3 typer Diskussionsspel (övningstyp

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

Plutonium i barns tänder

Plutonium i barns tänder Plutonium i barns tänder Greenpeace meddelade den 1/8 97 att man påvisat det mycket farliga ämnet plutonium i tänderna hos barn i England. Halten var högre ju närmare en kärnanläggning man bodde. I Sellafield

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København www.pwc.dk Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Kl. 08.30 09.00 Morgenmad Kl. 09.00 09.45 Kl. 09.45 10.00 Kl. 10.00 10.45 Kl. 10.45 11.00 Kl. 11.00

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Posttrampet 2012. Välkommen Postens Idrottsförbund

Posttrampet 2012. Välkommen Postens Idrottsförbund Posttrampet 2012 Hamlet och Ofelia Shakespear skrev ett av sina mest berömda dramer med handlingen förlagd till Helsingörs slott. Bilden ovan ljuger lite, kring år 1600 när pjäsen skrevs, var kvinnor inte

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Förslag till. Framtida samarbetsformer. Nordiska Storbyars miljøkonferens. 11 13 november 2007

Förslag till. Framtida samarbetsformer. Nordiska Storbyars miljøkonferens. 11 13 november 2007 Malmö stad Miljöförvaltningen Bilaga 1 Förslag till Framtida samarbetsformer Miljöförvaltningen i Malmö Stad Bergsgatan 17 20580 Malmö Telefon +4640-34 10 00 Nordiska Storbyars miljøkonferens 11 13 november

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE SKIP TO MAIN CONTENT Home 2015 Malmö SE Program Program Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga *Programmet för Storstadens Hjärta och

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Ett gränsöverskridande miljöarbete inom hälso- och sjukvård

Ett gränsöverskridande miljöarbete inom hälso- och sjukvård Ett gränsöverskridande miljöarbete inom hälso- och sjukvård Slutrapport april 2008 1. Sammanfattning av projektet... 4 2. Bakgrund, utgångsläge... 10 2.1 Tidplan... 11 2.2 Projektdeltagare... 11 2.3 Finansiering...

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer