Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ)

2 Innehållsförteckning Generell information angående emissionen 2 Tidpunkter för ekonomisk information 2 Definitioner 2 Bolagsinformation 2 Inbjudan till förvärv av konvertibler 3 Erbjudandet i sammandrag 3 Netrevelation i korthet 4 Villkor och anvisningar 6 Bakgrund och motiv till kapitalanskaffningen 7 VD har ordet 8 Affärsidé, mål och strategi 9 Historia 10 Organisation 11 Produkter/tjänster 12 Netsys 14 Kunder och kundnytta 16 Marknad, större pågående projekt och konkurrenter 18 Försäljning och marknadsföring 20 Ledande befattningshavare och styrelse 21 Skattefrågor i Sverige och övrig information 22 Aktie- och ägarstruktur 24 Riskanalys 25 Nyckeltal 26 Delårsrapport för första kvartalet Årsredovisning Resultaträkning och balansräkning 32 Kassaflödesanalys 34 Bokslutskommentarer 35 Noter 36 Villkor för konvertibla förlagslån 39 Bolagsordning 44 Ersättningar 44 Bilaga 1: Årsredovisning för Netrevelation Holding AB (publ) år Granskningsberättelse 46 Generell information angående emissionen Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att ett sådant godkännande och registrering inte innebär någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på erbjudandet enligt prospektet. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Tidpunkter för ekonomisk information Netrevelations räkenskapsår är 1 januari t. o. m. 31 december Delårsrapport januari-juni: 11 augusti 2003 Delårsrapport januari-september: 10 november 2003 Bokslutskommuniké för 2003: 16 februari 2004 Definitioner Med Netrevelation och Bolaget avses Netrevelation Holding AB (publ) med organisationsnummer Med Helle & Westermark avses Advokatfirman Helle & Westermark AB. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ). Bolagsinformation Bolagets firma är Netrevelation Holding AB (publ). Bolaget registrerades hos Patent- och Registreringsverket och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets styrelse har sitt säte i Helsingborg och dess organisationsnummer är Bolaget är ett aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen (SFS 1975:1385). Adressen till bolagets huvudkontor är: Netrevelation Holding AB (publ) Box Helsingborg Disclaimer Utlåning till företag är förknippad med högre risk än utlåning till exempelvis finansiella institut och staten. Ifall Netrevelations verksamhet av någon anledning skulle utvecklas negativt i framtiden kan det finnas risk för att det belopp som Du lånat till Bolaget helt eller delvis inte kommer att kunna återbetalas (se vidare i avsnittet Riskanalys på sidan 25). 2 NETREVELATION PROSPEKT 2003

3 Inbjudan till förvärv av konvertibler Styrelsen i Netrevelation Holding AB har i enlighet med bemyndigande erhållet vid ordinarie bolagstämma den 10 april 2003, fattat beslut att emittera konvertibla förlagslån med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Enligt villkoren i detta prospekt inbjuds härmed Netrevelations aktieägare till teckning av högst konvertibla förlagslån (konvertibler). Konvertiblerna tecknas i ett paket innehållande konvertibler med två olika konverteringskurser. De som på avstämningsdagen den 19 augusti 2003 är registrerade som aktieägare i Netrevelation, äger rätt att för 30 gamla aktier teckna ett paket om nominellt 4 kronor. Varje paket är en kombination av två konvertibla förlagslån med nummer 4 respektive nummer 5. Paketet består av två stycken konvertibler 4 och två stycken konvertibler 5. En konvertibel 4 berättigar till konvertering till en (1) ny aktie för 0,50 kr. En konvertibel 5 berättigar till konvertering till en ( 1 ) ny aktie för 1,50 kr. Aktieägare enligt ovanstående har därutöver en eventuell möjlighet till teckning av konvertibla förlagslån i enlighet med stycket Teckning utan stöd av uniträtter på sidan 6. erhålls De konvertibla skuldebrevens sammanlagda belopp uppgår till högst kronor fördelat på högst konvertibla förlagslån 4 och högst konvertibla förlagslån 5. Efter full konvertering motsvarar detta aktier. De konvertibla skuldebreven löper under perioden 31 oktober 2003 till och med den 31 oktober Årlig ränta utgår under löptiden med f n 7,0% (Stibor360* + 4,0%). Betalning av ränta sker under löptiden per den 31 oktober varje år med början den 31 oktober Dessutom sker en räntebetalning på lånets förfallodag den 31 oktober Vid konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående ränteförfallodag. I enlighet med bolagsstämmans beslut inbjuds Netrevelations aktieägare till teckning i enlighet med villkoren i detta prospekt. ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Konvertibelpaket Konvertibelt förlagslån 4: 2 st Konvertibelt förlagslån 5: 2 st Kostnad per paket 4 kr (2 st à 0,50 kr+2 st à 1,50 kr) Antal paket Max st Konvertibelt förlagslån konvertibler Konverteringskurs förlagslån 4 0,50 kr Konvertibelt förlagslån konvertibler Konverteringskurs förlagslån 5 1,50 kr Teckningstid 25 augusti 12 september Lånets löptid 4 år, till och med den 31 oktober 2007 Ränta F.n. 7% per år från och med den 31 oktober 2003 Konverteringstillfällen En gång per år under lånets löptid. Mellan den 1 november och den 15 november varje år kan konvertering ske. År 2007 sker konverteringen 1 oktober till 15 oktober * Räntesatsen Stibor beskrivs på sidan 39. NETREVELATION PROSPEKT

4 Netrevelation i korthet Netrevelation grundades 1990 och är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Netrevelations målsättning är att varje resa eller transaktion alltid ska leverera kunden eller produkten från punkt A till punkt B i ett flöde. Verksamhetsbeskrivning Netrevelation har specialiserat sig på logistiklösningar för transporter som inkluderar taxiresor. Netrevelation kan via sitt egenutvecklade affärssystem, Netsys, koppla samman tåg-, buss-, färj- och flygtrafik med taxitransporter. Den resande kan beställa en helhetsresa från punkt A till punkt B och får exakta tidpunkter för hämtning och lämning på olika adresser. Om tåget blir försenat anpassar sig exempelvis tågtaxin till detta och en bil står ändå och väntar vid ankomsten. Det fasta priset betalas på samma faktura som resterande delar av resan. Netrevelations ambition är att helhetslösningen skall göra transporten enklare, säkrare och mer ekonomisk för de inblandade parterna. Affärssystemet Netsys består av tre systemplattformar; Transfer, Corporate Cab, samt Nethandling. Transfer är plattformen för transportkoncept till och från tidtabellbundna trafiksystem, exempelvis Tågtaxi, som är en koppling mellan tåg och taxi. Plattformen Corporate Cab är utvecklad för bokningar av taxiresa via resebyråsystem eller via internetbaserade självbokningssystem. Exempel på utvecklat produktkoncept är FöretagsTaxi som är skapad för de stora företagens behov. Nethandling är plattformen för effektiv godslogistik. Varje enskild plattform är individuellt utvecklad för att garantera optimala och skräddarsydda transportlösningar. Affärspartners och slutkunder Netrevelations kunder kan delas upp i segmenten Affärspartners samt Slutkunder. Till affärspartners räknas alla stora transportstrukturer, som t. ex. SJ, Worldspan samt hela taxibranschen. Till slutkunder hör huvudsakligen transportköpare i form av företag, statliga myndigheter, organisationer samt privatresenärer. Bland avtalskunderna kan nämnas Försvarsmakten, Vägverket, Green Cargo m. fl. Försäljning och intäktsmodell I motsats till andra affärssystemföretag licensierar inte Netrevelation sitt affärssystem, utan bolaget tar istället betalt per transaktion. Tillsammans med en affärspartner, som t. ex. SJ, arrangerar man ett affärsupplägg där man tillsammans marknadsför, säljer och supportar tjänsterna mot slutkund. Intäkter uppnås genom en transaktionsersättning på varje resa eller transport som säljes. Netrevelations produkter och tjänster ger således intäkter från varje transaktion eller resa som fördelas mellan säljare och Netrevelation. 4 NETREVELATION PROSPEKT 2003

5 Marknad Netrevelation uppskattar att marknaden för bolagets tjänster och produkter uppgår till omkring 1 miljard kronor i Sverige. Netrevelation omsatte 2002 drygt 93 Mkr vilket är knappt 10% av den totala beräknade marknaden i Sverige. Genom samarbetet med Worldspan, ett av världens största företag inom resebokning och distribution av elektronisk reseinformation, avser man under hösten att införa konceptet på den engelska marknaden, med start i London. Ekonomisk utveckling/framtid Netrevelation har under 2003 förflyttat sitt fokus från teknik- och utvecklingsfas till expansionsfas. Bolaget anser sig ha en stabil teknikplattform att bygga vidare på, vilken har etablerats hos såväl affärspartners som slutkunder. Netrevelation har som målsättning att bruttomarginalen (resultatet efter transportörersättningar och distributionskostnader i procent av omsättningen), skall nå 15% för helåret 2003, att jämföra med 12,1% för år Utvecklingen för 2003 bedöms således fortsatt positiv. Nedan Netrevelations försäljning baserad på rullande 12 månader. Försäljning, rullande 12 månader (tkr) Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April NETREVELATION PROSPEKT

6 Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 19 augusti 2003 är registrerade som aktieägare i Netrevelation, äger rätt att för 30 gamla aktier teckna ett paket innehållande: 2 st konvertibler nummer 4 à 0,50 kronor och 2 st konvertibler nummer 5 à 1,50 kronor, totalt nominellt 4 kronor per paket. En (1) konvertibel 4 berättigar till konvertering till en (1) ny aktie för 0,50 kronor. En (1) konvertibel 5 berättigar till konvertering till en (1) ny aktie för 1,50 kronor. Aktieägare enligt ovanstående har därutöver en eventuell möjlighet till teckning av konvertibla förlagslån i enlighet med stycket Teckning utan stöd av uniträtter (UR). Nominellt belopp Konvertibel 4: 0,50 kronor Konvertibel 5: 1,50 kronor Teckningskurs Teckningskursen per paket är fastställd till 4 kronor. Konverteringskurs Konvertibel 4: 0,50 kronor per aktie Konvertibel 5: 1,50 kronor per aktie Skuldebrevens sammanlagda belopp De konvertibla skuldebrevens sammanlagda belopp uppgår till högst kronor fördelat på konvertibla förlagslån. Konvertibla förlagslån 4 uppgår till kr fördelat på högst konvertibler. Konvertibla förlagslån 5 uppgår till kr fördelat på och högst konvertibler. Efter full konvertering motsvarar detta aktier. Löptid och ränta Löptiden för de konvertibla förlagslånen är fastställda att gälla från och med den 31 oktober 2003 till och med den 31 oktober Årlig ränta utgår under löptiden med f n 7,0 procent (Stibor ,0%). Betalning av ränta sker under löptiden per den 31 oktober varje år med början den 31 oktober Dessutom sker en räntebetalning på lånets förfallodag den 31 oktober Vid konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmast föregående ränteförfallodag. Efterställning De konvertibla förlagslånen skall i händelse av Bolagets konkurs eller likvidation medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets övriga skulder. Bolaget förbehåller sig rätt att i framtiden utge nya konvertibla förlagslån och därvid föreskriva att dessa eventuellt tillkommande konvertibla förlagslån skall medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar jämsides (pari passu) med konvertibla förlagslån tillhörande dessa lån. Tid för konvertering samt verkställande av konvertering Konvertibelinnehavaren kan under perioden från det att registrering sker hos PRV av de konvertibla förlagslånen, t o m den 15 oktober 2007, begära konvertering av lånet till aktier. På grund av administrativa kostnader förbehåller sig Bolaget rätten att verkställa sådan konvertering en gång per år under löptiden mellan den 1 november och 15 november, således under maximalt två veckor per år. Första konverteringstillfälle är under november År 2007 sker denna konvertering mellan den 1 oktober och 15 oktober. Rätt till utdelning Aktier som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som utfaller närmast efter det att konvertering skett. Avstämningsdag Avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att erhålla uniträtter i emissionen av konvertibla förlagslån är den 19 augusti Aktien handlas inklusive uniträtt till och med den 14 augusti 2003 och exklusive uniträtt från och med den 15 augusti Information från VPC till direktregistrerade aktieägare Samtliga direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare erhåller prospekt och så kallad emissionsredovisning med inbetalningsavi avseende teckning av konvertibla förlagslån från VPC. Av VPC s emissionsredovisning framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckning över panthavare m fl erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-kontot skickas inte ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning skall i stället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Uniträtter För 1 gammal aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs 30 UR för att teckna ett paket konvertibla förlagslån. Handel med uniträtter Handel med uniträtter äger rum under perioden 25 augusti till och med den 9 september 2003 på Nya Marknaden. Teckningstid Teckning av konvertibla förlagslån skall ske under perioden 25 augusti till och med den 12 september Efter teckningstidens utgång saknar outnyttjade uniträtter värde. Cirka en vecka efter teckningstidens utgång kommer uniträtter som inte utnyttjats att tas bort från VP-kontot utan avisering från VPC. Teckning och betalning med stöd av uniträtter Teckning av konvertibla förlagslån sker genom samtidig kontant betalning. Som framgår ovan har från VPC erhållits en emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi. Teckning genom betalning skall göras antingen med den utsända, förtryckta inbetalningsavin från VPC eller med Särskild Anmälningssedel. Särskild Anmälningssedel I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning, ett annat antal uniträtter än det som framgår av den utsända emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall Särskild Anmälningssedel användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Den förtryckta inbetalningsavin från VPC skall därvid inte användas, utan istället skall den inbetalningsavi som medföljer Särskild Anmälningssedel ifyllas, betalas och insändas till Thenberg & Kinde. Särskilda Anmälningssedel kan rekvireras från Thenberg & Kinde, telefon , telefax eller Särskild Anmälningssedel skall skickas till: Thenberg & Kinde Fondkommission AB Emissioner Box GÖTEBORG Teckning utan stöd av uniträtter För det fall samtliga uniträtter inte utnyttjas äger styrelsen i samråd med Thenberg & Kinde inom ramen för emissionens högsta belopp bestämma om tilldelning av resterande konvertibla förlagslån. Teckning utan stöd av uniträtter skall ske under samma tidsperiod, det vill säga under tiden 25 augusti till och med den 12 september Intresseanmälan görs på Anmälningssedel utan företräde och skall omfatta minst 500 paket à 4 kr, motsvarande kr. Anmälningssedel utan företräde Betalning för konvertibla förlagslån utan stöd av uniträtter skall erläggas genom anvisning på avräkningsnota. Avräkningsnotor kommer att utsändas cirka en vecka efter eventuell tilldelning. Styrelsen beslutar om tilldelning i samband med teckningstidens utgång. Anmälningssedel utan företräde skall skickas till: Thenberg & Kinde Fondkommission AB Emissioner Box GÖTEBORG Anmälningssedel utan företräde kan rekvireras från Thenberg & Kinde, telefon , telefax eller VPC-registrering av konvertibla förlagslån De konvertibla förlagslånen registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket innebär några bankdagar efter teckningstidens utgång. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av konvertibla förlagslån skett på tecknarens VP-konto. Tills emissionen är registrerad hos Patent- och registreringsverket kommer de konvertibla fölagslånen registreras som Betald Tecknad Unit (BTU). Registrering hos Patent- och registreringsverket beräknas ske i slutet av oktober De konvertibla förlagslånen registreras som KV 4 respektive KV 5 hos VPC. Det kommer inte skickas någon avi från VPC vid växlingen mellan BTU till konvertibler. Handel med konvertibla förlagslån De konvertibla förlagslånen kommer att handlas på Nya Marknaden. Fullständiga villkor Fullständiga villkor för de konvertibla förlagslånen återfinns på sidan 39. Förklaring av Erbjudandet Vad är ett konvertibelt förlagslån? Ett konvertibelt förlagslån är ett lån till ett företag där långivaren har rätt att under en viss tid konvertera (omvandla) sitt lån till aktier i företaget. Förlagslånet löper med fast ränta eller kopplas till någon form av marknadsränta. Räntan utbetalas vanligtvis en eller två gånger per år. Det konvertibla förlagslånet medger alltså en rätt men inte en skyldighet till framtida köp av aktier i företaget samtidigt som långivaren erhåller en årlig ränta på sin investering. Det är i förväg bestämt när innehavaren av det konvertibla förlagslånet får konvertera sitt lån till aktier och till vilket pris. Vid konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmsta föregående ränteförfallodag. Om konvertering inte sker återbetalas lånet i sin helhet på förfallodagen till långivaren. Räkneexempel Antag att du bestämmer dig för att teckna dig för ett konvertibelpaket. Det innehåller en mix av två olika konvertibla förlagslån. Lånen har samma löptid, samma ränta men ger dig olika konverteringskurser. Det konvertibla förlagslånet innebär att du lånar ut pengar till Netrevelation. Om du tecknar dig för ett paket uppgår det belopp du lånar ut till Bolaget till 4 kr (2 * 0,50 kr plus 2 * 1,5 kr). Under tiden du innehar de konvertibla förlagslånen erhåller du f n 7 % ränta, Stibor (360) + 4% i årlig fast ränta på lånebeloppet. Det innebär 0,28 kr (4*0,07) per år. Från och med den 31 oktober 2003 till och med den 31 oktober 2007 kan du konvertera de konvertibla förlagslånen till sammanlagt 4 nya aktier i Netrevelation. Vid konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden från närmsta föregående ränteförfallodag. Att konvertera det konvertibla förlagslånet till aktie Om Netrevelation-aktien under förlagslånets löptid noteras till en högre kurs än 0,50 kr för konvertibel 4 respektive 1,5 kr för konvertibel 5 är det fördelaktigt att konvertera det konvertibla förlagslånet till ny aktie. På grund av administrativa kostnader förbehåller sig bolaget rätten att verkställa sådan konvertering under maximalt två veckor per år. 6 NETREVELATION PROSPEKT 2003

7 Bakgrund och motiv till kapitalanskaffningen Netrevelation har ägnat de senaste åren till att utveckla affärssystemet Netsys. Nu är utvecklingsarbetet klart och affärssystemet är testat mot slutkund. Netrevelations kunder förstår nyttan med systemet vilket har resulterat i en ökad efterfrågan. Bolaget omsatte under förra räkenskapsåret (2002) drygt 93 Mkr. Parallellt med utvecklingsarbetet av systemet har företagsledningen arbetat intensivt med att organisera och trimma organisationen så att den står redo för att ta hand om den ökade tillväxten som vi står inför. I och med samarbetsavtalet med Worldspan, ett av världens största företag inom resebokning och distribution av elektronisk reseinformation, kan vi etablera vårt koncept i London. Detta innebär stora möjligheter till mångdubbling av omsättningen. Att bryta ner transsportstrukturer i en så stor stad som London är naturligtvis kostsamt. För att lyckas etablera vårt koncept i London har vi sökt en samarbetspartner som har befintliga säljkanaler och starka band till resebyråer. Därför ser vi fram emot att nu starta ett samarbete med Worldspan som mycket väl svarar upp mot våra krav. Styrelsen har beslutat om föreliggande företrädesemission för att stärka Netrevelations finansiella ställning. Emissionslikvid kommer att användas för att etablera konceptet i London samt för att stärka rörelsekapitalet. Styrelsen ser med tillförsikt an den kommande perioden då Netrevelation skall gå in i en ny fas i sin utveckling. Styrelsen för Netrevelation är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, de i prospektet lämnade uppgifter överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Netrevelation som skapas i detta prospekt. Helsingborg augusti 2003 Netrevelation Holding AB (Publ) Styrelsen NETREVELATION PROSPEKT

8 VD har ordet Vad är främsta skälet till att göra en investering i Netrevelation? Timingen är rätt då Netrevelation efter drygt tio års utveckling nått en punkt där man på allvar är beredd att gå ut på marknaden med sitt system. Affärsidén är sedan länge bekräftad. Det visar också omsättningen på nästan 100 MSEK som vi nått, trots att vi koncentrerat krafterna på systemutveckling. Andra skäl till att investera i Netrevelation är också bolagets affärsmodell och strategi: Genom att inte sälja systemet mot en licensavgift, utan istället erbjuda kompletta produktlösningar mot transaktionsavgift, får Netrevelation en större affär då antalet transaktioner ökar än om det enbart handlade om licensavgifter. Dessutom blir man en del av en etablerad infrastruktur med relativt lättprognostiserade flöden, då systemet kopplas upp mot etablerade partners som Woldspan och SJ. VD Roger Blomquist Vad är det som får kunderna att välja Netrevelations produkter och tjänster? Netrevelation har skapat en helhetslösning för t. ex. taxiresor som gör processen kring taxiresandet enklare, säkrare och mer lönsamt för alla inblandade. Stora organisationer och företag kan spara betydande belopp inom detta område. Ett annat skäl till att kunderna väljer just Netrevelations koncept är att det är unikt. Ingen annan kan leverera något liknande. Det har tagit 10 år att utveckla affärssystemet Netsys. Hur pass bra är systemet nu och hur mycket ytterligare utveckling kommer att krävas? Grundtjänsterna i systemet är mycket stabila. Nu slutför vi konfiguration och utveckling av tjänsterna så att vi kan nå en bredare kundbas och lättare nå ut i fler distributionskanaler. Detta arbete beräknas vara avslutat under kvartal fyra Vilken typ av kunder siktar ni in er på nu? Främst siktar vi in oss på stora organisationer som regelbundet nyttjar taxitransporter, samt resebyråkedjor som vill utveckla sina mervärden och erbjudanden till sina kunder. Vi bearbetar också företag som bygger Internetbaserade reseportaler. Hur ser konkurrenssituationen ut för Netrevelation? Inom kombinationen flyg och taxi finns ett bolag som heter Flygtaxi. De verkar dock endast inom detta segment och med en äldre teknik. I övrigt har vi inga konkurrenter. Är ni oroliga för att det kan komma nya aktörer med bättre lösningar? Nej - Men vi har en ödmjuk inställning och inser att konkurrenter kan komma att dyka upp. Vi har ägnat mycket resurser åt vårt system Netsys och åt att knyta samman den kedja av affärspartners vi har idag, däribland SJ samt 80% av alla taxibilar i Sverige. Vi har skaffat oss ett rejält försprång så det blir en tuff match för den som vill utmana oss. Var ligger breakeven* för Netrevelation och när kan ni tänkas nå den? För rörelsen vid en omsättning omkring 100 MSEK. Vi är snart där. Hur ser ni på möjligheterna att applicera ert koncept på den utländska marknaden? Bra - Dels för att vår metod är tillämplig för utrullning, men också för att behoven är så stora. I och med samarbetet med Worldspan kommer vi tillsammans i ett första steg applicera våra tjänster på den engelska marknaden. Är samarbetet med Worldspan att ses som ett första steg för en utlandssatsning? Ja, definitivt. Samarbetet med Worldspan i England blir ett första test för oss. Fungerar allt som planerat kommer vi att titta vidare på övriga Västeuropa. Vi ser ingen anledning till att våra tjänster och produkter inte skulle fungera lika bra i andra länder som i Sverige. Ni är nu noterade på Nya Marknaden, hur ser den långsiktiga noteringsplanen ut? I dagsläget är vi för små för att gå vidare till exempelvis O-listan men långsiktigt ser vi fram mot att noteras på en större lista, som då exempelvis O-listan. Vi tittar även på möjligheterna att noteras på en utländsk lista, som t. ex. AIM-listan i London. * Breakeven: vändning till positivt resultat. Vad fokuserar ni på för det kommande året? Vi koncentrerar oss på att slutföra teknikutvecklingen och att driftsätta de kontrakt vi tecknat så här långt. Vi skall också koncentrera oss på att bygga upp vår sälj- och marknadsavdelning för att intensifiera arbetet med att teckna fler kontrakt, knyta till oss fler partners, samt utöka antalet distributionskanaler. 8 NETREVELATION PROSPEKT 2003

9 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Netrevelations affärsidé är att bedriva systemutveckling av logistikprogram, planera och samordna produktion av transporttjänster med därtill hörande bokningar och betalningar. Detta görs med det egenutvecklade affärssystemet Netsys som bas. Netrevelation skiljer sig från andra systemleverantörer, där kunden själv måste organisera produktionen av tjänsten. Netrevelation säljer inte sitt affärssystem utan bolaget säljer istället affären som man skapar tillsammans med en affärspartner. Affären marknadsförs och supportas sedan gemensamt mot slutkunden. Vinst som uppstår delas mellan Netrevelation och dess affärspartner. Utvecklingsverktyget Netsys samt partnerfilosofin gör att kundens affärsmiljö garanterat blir en naturlig del av Netrevelations lösning. Mål Netrevelation strävar efter att förenkla bokning och transport samt administrera flödet av människor, varor och information. Netrevelation ser resan eller transporten som ett enda flöde, från början till slut. Oavsett om det är människor, varor, kapital och information som transporteras, eller vilka transportslag som används. Bolagets målsättning är att varje resa eller transaktion, oavsett komplexitet, alltid ska leverera kunden eller produkten från A till B, A2B, i ett enda flöde, utan krångligheter. Synsättet A2B präglar hela Netrevelations verksamhet. Strategi Netrevelation har ett flertal strategiska referensfall i Sverige som verifierar att bolagets produkter och tjänster fyller en funktion och att efterfrågan finns (se exempel på sid. 16). Bolaget arbetar nu intensivt med att nå fler slutkunder och affärspartners i Sverige. Strategin framöver är att i och med samarbetet med det internationella bolaget Worldspan, etablera Netrevelations koncept på den engelska marknaden med fokus på London. NETREVELATION PROSPEKT

10 Historia Företaget grundas. FöretagsTaxi lanseras i samband med avregleringen av taxibranschen. I samarbete med Svetax utvecklas produkten till att omfatta system för bokning, hantering av olika betalformer, fakturering, och kunduppföljning. Ett enda rikstäckande 020-nummer införs TaxiOnline blir det första internetbaserade bokningssystemet. I och med det öppnas dörrarna till andra logistik- och transportsystem. Nu skapas möjligheter att leverera ett verkligt systemkunnande och bolagets andra utvecklingsvåg inleds Kunderna önskar kompletta lösningar, med tjänster kopplade till själva transporten. Mjukvaran blir avgörande. FöretagsTaxi befäster sitt oberoende från taxibranschen genom att köpa ut Svetax ur verksamheten. Varumärket FöretagsTaxi och riksnumret ingår i affären. FöretagsTaxi tecknar ett avtal med SJ om att sköta utveckling och produktion av alla taxitransporter inom SJ-koncernen. Archibald Ltd går in som delägare och bidrar med finansieringen av TaxiOnlines utveckling. Riskkapitalbolaget Core Ventures investerar i bolaget Den nya organisationen består nu av tre bolag: Netrevelation AB som är moderbolag med två döttrar, Netrevelation Support AB och Netrevelation Technologies AB. Systemutvecklingsverktyget Netsys byggs upp kring tre produktionsplattformar: Transfer integration av matartrafik med tåg, flyg och buss. Corporate Cab - effektivare tjänsteresor med taxi. Nethandling kompletta e-handelslösningar. Avtal tecknas med Bussgods och Netrevelation kan i och med detta erbjuda flexibla och rikstäckande pakettransporter. Den uppmärksammade lösningen Din Del Kurir levereras till Eniro-företaget Din Dels e-handelsportal: dindel.se. Avtal tecknas med Totalförsvaret, Försvarsmakten, statliga förvaltningar och myndigheter i Sverige. Netrevelation beslutar om en riktad emission till anställda och styrelse i första hand. Netrevelation har 40 ägare varav hälften är anställda. Bolaget beslutar sig för att börsintroduceras och ansluta sig till VPC Efter tio års utveckling introduceras systemutvecklingsverktyget Netsys. Tågtaxi introduceras som den första produkten utvecklad på Netsys. Netrevelation noteras på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. Netrevelation planerar att stegvis utvidga verksamheten till Norden och övriga Europa Pilotfasen är över för bolaget som kan konstatera att tekniken och konceptet fungerar enligt plan. Under året planeras och distribueras ca Tågtaxitransporter av Netsys samtidigt som användandet ökar allt mer. Netrevelation och Worldspan, ett av världens största företag inom resebokning och distribution av elektronisk reseinformation, tecknar ett samarbetsavtal om att lansera ett globalt koncept för flygtaxi och tågtaxi. Letter of Intent tecknas med bl. a. Telia för taxitransporter med tillhörande system och administration. 10 NETREVELATION PROSPEKT 2003

11 Organisation För att producera och leverera tjänsterna till slutkunden krävs ett nära samarbete mellan Netrevelation och dess affärspartners. Detta tillgodoses genom att Netrevelations interna organisation är uppbyggd som en nätverksorganisation. För Netrevelation innebär det huvudsakligen följande: Varje medarbetare skall vara certifierad för sin roll i nätverket. Samtliga systemresurser skall finnas tillgängliga via Internet. Arbetsplatser inom Netrevelations egna företag och avdelningar skall vara generella och mobila. Geografisk placering skall inte ha betydelse. Organisationen skall i huvudsak byggas som en processorganisation. Med det menas att den skall vara bäst på arbetsprocesser, d. v. s. flöden. Organisationen skall vara icke-auktoritär. Den skall styras av medarbetare som fått ansvar och rätten att fatta beslut i enlighet med ett specifikt certifieringsprogram. Netrevelation Support och Netrevelation Technologies är vilande dotterbolag till Netrevelation Holding AB och fungerar idag som underavdelningar. NETREVELATION PROSPEKT

12 Produkter/tjänster Affärssystemet Netsys är själva grunden för Netrevelations affärsutveckling och består av tre olika systemplattformar; Transfer (Tågtaxi), Corporate Cab (FöretagsTaxi) samt Nethandling (Godslogistik). Varje enskild plattform är individuellt utvecklad för att garantera slutkunden optimala och skräddarsydda transportlösningar inom sitt eget speciella logistikområde. Det är ur dessa tre systemplattformar som tjänsten mot slutkunden skapas. Se sid 14 för utförlig beskrivning av Netsys. Netsys tre systemplattformar Transfer (Tågtaxi) Tågtaxi är en integration av taxi tillsammans med tåg, buss eller flyg. Tågtaxi garanterar kunden ett säkert och effektivt dörr-till-dörr-resande. Tågtaxi har utvecklats från systemplattformen Transfer. Bakgrund: SJ letade efter en lösning på hur man utvecklar matartrafik till tågen så att de blev en naturligt integrerad del i SJ:s reseprodukt. Taxi och tåg är två av de mest krävande och komplexa transportsystem som finns, med ofantliga mängder kombinationslösningar av tidtabeller, prisstrukturer och leverantörer. Problem: Hur kan man samordna taxi med tåg så att man får ett enhetligt och smidigt system för dörr-till-dörr-resande, över hela landet? Lösning: Tågtaxi är resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete med SJ och är en helt samordnad lösning av landets större taxibolag och SJ:s hela trafiksystem. Tågtaxi är idag helt integrerad med SJ:s tåglinjesystem. Resultat: Tågtaxi har blivit en stor framgång både för SJ och taxibranschen. Idag är av landets ca taxibilar anslutna till Tågtaxi. Tågtaxi säljs av SJ Biljettförsäljning, SJ Telefonförsäljning och samarbetspartners. Tågtaxi innebär att SJ kan erbjuda ett stort mervärde till sina resenärer: Kunden kan boka en tågresa från avreseadress till ankomstadress. Kunden får en förutbestämd avresetid och ankomsttid på minuten. Taxin finns på plats när tåget kommer, oavsett om tåget är tidigt eller försenat. Hela resan sker på tidtabell på en enda biljett som kunden får på stationen, i en automat, hos ett ATG-ombud eller hemskickad, om man så önskar. Kunden betalar hela resan på en gång, direkt när resan köps eller mot faktura. Kunden slipper alla betalningsbestyr under resan och kan kliva ur taxin utan att vänta på växelpengar, kvitton eller kontokortsslippar. Kunden slipper planera resan och alla delmoment som ingår, t. ex. säkerhetsmarginaler. Resegaranti, d. v. s. Netrevelation lämnar en ekonomisk garanti för att transporten fungerar som utlovat. 12 NETREVELATION PROSPEKT 2003

13 Corporate Cab (FöretagsTaxi) FöretagsTaxi har utvecklats från systemplattformen Corporate Cab. Affärsidén med FöretagsTaxi är att erbjuda företag och organisationer en enhetlig, säker och kostnadseffektiv taxitjänst oavsett var i landet behovet uppstår. Detta uppnås genom att koppla samman landets taxiresurser i ett gemensamt system för produktion, kvalitetssäkring och administration. Vid varje tillfälle en taxiresa görs i tjänsten så inleds en process som inte är avslutad förrän kunden redovisat reseräkning och kvitton, kontrollerat olika fakturor och resan är konterad på rätt kostnadsställe och inlagd på rätt sätt i projektredovisningen. Stora organisationer kan årligen tjäna betydande belopp på att effektivisera denna process. Problem: Hur kan man förenkla och förbättra kvalitet och rutiner, minimera administrativa kostnader och samtidigt öka säkerheten för taxiresor i tjänsten? Lösning: Ett rikstäckande betalsystem med skräddarsydd debitering och specificering av fakturor. Ett enda telefonnummer för hela landet, med dygnet runt service. Kvalitetssäkrade taxiresor med certifierade taxifirmor. Resegaranti, d. v. s. Netrevelation lämnar en ekonomisk garanti för att transporten fungerar som utlovat. Bokningsbart via resebyråer och Internet. Möjlighet för slutkundens företag att skräddarsy olika typer av speciallösningar för fakturering, redovisningsrutiner och skydd mot missbruk. Resultat: FöretagsTaxi har blivit en mycket efterfrågad tjänst och till slutkunderna hör exempelvis Försvarsmakten och statliga myndigheter och verk samt större företag. Med dessa kunder har avtal tecknats om rikstäckande taxitjänster. Nethandling (Godslogistik) Affärsområdet Godslogistik har utvecklats från systemplattformen Nethandling. Godslogistik satsar på lösningar för logistik av gods för både butiker och tjänsteföretag. Målet är att utveckla en handelstjänst där man kan garantera att varken beställning eller pengar riskerar att förloras. Netrevelation arbetar för närvarande inte aktivt inom detta segment. NETREVELATION PROSPEKT

14 Netsys Netsys är Netrevelations egenutvecklade affärssystem för logistiklösningar. Netrevelation samlar in all nödvändig information från systemen för taxi, tåg, flyg, resebyråer o.s.v. Sedan digitaliseras och omkonfigureras dessa värdekomponenter i Netsys. På så sätt skapas helt nya produkter med ett nytt och högre värdeinnehåll. Därefter adderas alla önskvärda administrativa funktioner, så att den slutliga applikationen passar slutanvändaren. Netsys samlar in information från taxi och tåg osv. Informationen digitaliseras och omkonfigureras i Netsys och utvecklas till produkter, som t. ex. Tågtaxi. Till skillnad från andra logistiksystem kan Netsys göra mer än att bara binda ihop säljare och köpare. Netsys kan i en enda produkt fånga ett mer koncentrerat erbjudande genom att hantera fler värdekomponenter än andra system. När Netrevelation efter hand insåg begränsningarna med andra system förstod man att lösningen var att integrera fler och fler värdekomponenter till systemet och att slutligen själva ta ett aktivt och drivande ansvar i samarbete med kunderna. Det började med taxi och sedan har flera olika verksamheter anslutits; tåg, buss, båt, flyg. Netsys - Systemöversikt Netsys är avsedd för utveckling av applikationer inom transportlogistik. Netsys plattformar möjliggör unika transportkoncept inom tre olika områden: a. Plattformen Transfer: Lösningar för matartrafik till och från tåg, flyg, färjor. b. Plattformen Corporate Cab: Lösningar för företag och organisationers behov av taxitransport i tjänsten. c. Plattformen Nethandling: Lösningar för handelns behov av logistik och betalningstjänster, främst via Internet. Kommunikation och access Netsys är konstruerat med en tydlig gräns för presentationsskikt och affärslogik. Kommunikationen däremellan sker med hjälp av XML-meddelanden. Systemarkitekturen är komponentbaserad, d. v. s. de olika systemkomponenterna körs på en plattform där varje komponent har ett fastställt gränssnitt. Kommunikationen mellan komponenterna på plattformen sker via COM. Bokningsdialogen samt all presentation av data sker alltså i presentationsskiktet hos Netrevelations kunder eller via partners system. Dessa system utgörs ofta av webplatser men också av andra system, som t. ex. PETRA, vilket är ett reservations och biljetteringssystem för tågbiljetter. Kommunikation och access till Netsys Delsystem Netsys består av fem skikt. Skikt 1 är resurser i form av taxibilar, bussar, utlämningsställen etc. De övriga fyra skikten är IT-system, vars syfte är att planera, prissätta, allokera samt sköta administrationen av transporterna. 14 NETREVELATION PROSPEKT 2003

15 Skikt 1: Rikstäckande transportskikt taxibilar fördelade på ca 400 beställningscentraler. Ca busslinjer och 600 utlämningsställen. Samtliga resurser i transportskiktet är bundna till systemet genom transportörsavtal. Skikt 2: Netrev-IS Netrevelation Information System. Skiktets uppgift är att stödja support, avvikelsehantering samt att administrera dokument. NETREV-IS TJÄNSTER: a. Globalt ärendehanteringssystem. Ärenden i form av supportfrågor eller utredningar av avvikelser. b. Global notifiering. Notifierar beställningscentraler, e-butiker, transportörer eller personer om händelser eller ickehändelser. Notifiering kan ske via: SMS (med eller utan kvittering), omvänt talsvar, fax samt . c. Global dokumenthantering. Hanterar och distribuerar produktionsmanualer samt övriga dokument. d. Callcenter. Callcenterteknik för telefonsupport av de olika transportkoncepten. Exempelvis Tågtaxi Support, FöretagsTaxi Support osv. Skikt 3; Netrev-AS Netrevelation Account System. Skiktets uppgift är att hantera all ekonomisk administration. Både vad gäller kunder och transportörer. NETREV-AS TJÄNSTER: a. Kontohantering. Hanterar kunders konton för debitering av transporter eller köp via näthandeln. Hanterar också konton för avräkningar till transportörer och E-butiker. b. Betalningstjänster. System för betalning av transporter eller köp via näthandeln. Betalningsformer via faktura eller kort. c. Hantering av betalningsdokument. Utfärdar och anpassar betalningsdokument för betalning av taxiresa, exempelvis plastkort eller rekvisitioner. Skikt 4; Netrev-PS Netrevelation Production System. Skiktet hanterar all information som krävs för att planera, prissätta samt att allokera uppdraget hos transportör. Kärnan i Netrev-PS utgörs av en vägdatabas med information om vägar, gator, hastigheter och adresser över hela landet. Informationen är mycket detaljerad och särskilt utformad för att prissätta och planera taxitrafiken. Med hjälp av vägdatabasen kan systemet beräkna pris och körtid för en specifik taxitransport från en punkt till en annan. Resultatet blir att kunden får ett fast pris samt en avgångs- och en ankomsttid för sin taxiresa. Transportören som utför uppdraget gör det på s. k. rulltaxa, vilket innebär att priset för uppdraget är baserat på körsträcka och körtid för varje enskilt uppdrag. Systemet säljer alltså transporten till ett fast pris och handlar upp transporten med dynamisk prissättning. Skikt 5; Konceptplattformar Det femte och översta skiktet är en logisk paketering av de underliggande fyra skikten. Femte skiktet utgörs av tre plattformskoncept, vart och ett anpassat för en viss typ av logistiklösningar. De konkreta transportkoncepten (applikationerna) körs på den plattform de är skapta för t. ex.: Tågtaxi körs på plattformen Transfer och FöretagsTaxi körs på plattformen Corporate Cab. a. Transfer. Plattformen för att skapa logistiklösningar (matartrafik) till och från tidtabellsbundna trafiksystem, t. ex. tåglinjer och flyglinjer. b. Corporate Cab. Plattformen för att skapa lösningar på företag och organisationers behov av taxi i tjänsten. c. Nethandling. Plattformen för att skapa kompletta lösningar för logistik av gods. Applikationer Applikationer är namnet på ett enskilt transportkoncept (exempelvis Tågtaxi). Applikationen produceras eller körs på den plattform den är avsedd för (se ovan). Applikationer har tillgång till plattformens hela tjänsteregister men kan också förädla eller anpassa tjänsterna för att uppfylla unika behov. Ur ett tekniskt perspektiv utgörs Applikationerna av adapters som mycket väl kan exekveras utanför Netsys. Huvudsaken är dock att de har kontakt med plattformen via Internet. Extern drift kan vara intressant då man vill öka adapterns funktionalitet genom att integrera den med sin egen driftsmiljö. Samtliga applikationer är dokumenterade i s. k. Manifest. Där redogörs för applikationens kundnytta, tjänster och policies. NETREVELATION PROSPEKT

16 Kunder och kundnytta Netrevelations kunder kan delas upp i segmenten Affärspartners samt Slutkunder. Till affärspartners räknas alla stora transportstrukturer, som t. ex. SJ, Worldspan samt hela taxibranschen. Tillsammans med dem utvecklar Netrevelation produkter, som man sedan gemensamt erbjuder och marknadsför mot slutkunder. Till slutkunder hör huvudsakligen transportköpare i form av företag, statliga myndigheter, organisationer och privatresenärer. Exempelvis Försvarsmakten, Vägverket samt Green Cargo hör till dessa. Gemensamt är att samtliga vill ha en ökad säkerhet och effektivitet på resan eller transporten samtidigt som man önskar minska de administrativa kostnaderna. Nedan beskrivs hur Worldspan, SJ och Försvarsmakten ser på samarbetet med Netrevelation. Worldspan Worldspans sätt att se på teknologi för resebranschen är unikt. Worldspan förser den globala resebranschen med elektroniskt distribuerad reseinformation, Internetprodukter såväl som bokningsmotorer för e-handel till resebranschen och näringslivet. Worldspan är ledande i e-handels segmentet för flygbokningar. Ungefär 500 flygbolag, hotell och biluthyrnings platser finns tillgängliga i systemet. Worldspan servar närmare resebyråer i mer än 70 länder över hela världen. Worldspans mainframe system är placerad vid huvudkontoret i Atlanta, Georgia USA. Systemet processar ca 5,83 miljarder meddelanden per månad. Worldspan är känt för att historiskt ta korrekta långsiktiga strategiska beslut. Det är ingen tillfällighet att man tidigt såg affärspotentialen i Internet teknologin och kapitaliserade dessa möjligheter, vilket har gjort Worldspan till ledaren inom e-handel idag gällande flygbokningar gjorda på Internet. Bland flera viktiga milstolpar kan nämnas att Worldspan var den första GDS att installeras hos resebyråer, den första GDS att vara tillängligt på PC hos resebyråerna och att man lanserade det första bokningssystemet som riktades direkt till konsument. Man var också först med att lansera en boknings produkt som var helt kompatibel med Microsoft Windows och också först med att göra resebokning möjligt över Internet. På den svenska marknaden letade Worldspan efter en produkt för marktransporter, främst till och från flygplatser. Netrevelation kunde erbjuda både den moderna tekniska plattform med den flexibilitet och integreringsmöjligheter som Worldspan satt som standard, som ledare inom teknologin, samt en kvalitetssäkring av själva tjänsten. Rätt snart stod det klart att det som var tänkt att bli en lösning för att fylla en lucka i tjänsteutbudet på den svenska marknaden skulle kunna bli ett helt nytt service koncept på andra marknader. Netrevelations möjlighet att leverera tjänsten på andra marknader och Worldspans möjlighet att distribuera densamma kändes som en perfekt matchning av de båda företagens ambitioner. Worldspan bedömer att projektet har så pass stor vikt att man inte vill begränsa sitt engagemang till endast en passiv finansiell roll. Istället vill Worldspan ta en mer aktiv roll genom att göra personal och marknadsintelligens tillänglig till projektet utan att någon kostnad belastas Netrevelation. Det kommer att ge projektet en flygande start då Worldspan genom sina befintliga resurser och infrastruktur kommer att sälja och marknadsföra tjänsten till såväl existerande som potentiella kunder. Detta är ett långsiktigt och globalt samarbete och stödet kommer att göras tillgängligt på alla marknader där tjänsten lanseras. MR GRAHAM NICHOLS, VICE PRESIDENT EMEA, WORLDSPAN 16 NETREVELATION PROSPEKT 2003

17 SJ Samarbetet mellan SJ och Netrevelation inleddes för fem år sedan, när SJ genomförde en stor EU-upphandling med annons i Official Journal. Vi hade flera anbudsgivare och det slutade med att SJ fann att samarbetet med vår nuvarande part var det mest lovande. SJ hade sedan flera år tillbaka ett system för tågtaxi i anslutning till och från tågen på vissa stationer. Den utveckling som nu har genomförts i samarbetet mellan SJ och Netrevelation med datoriserad bokning av tågtaxiresorna, försäljning av tågtaxibiljetter via SJ:s säljsystem PETRA på alla stationer och på alla resebyråer har visat sig robust. Denna försäljning sker samtidigt som beställningarna läggs in tekniskt i systemet så att alla tågtaxiresor når beställningscentralerna garanterat och i rätt tidpunkt före resans genomförande. Detta har visat sig pålitligt och utvecklingsbart. Tack vare ett gott samarbete mellan SJ och Netrevelation, har också ett system för bokning av samåkning till eller från stationerna kunnat utvecklas. Det har byggt på en utveckling i datormiljön där digitaliserade kartor och adressregister används. Det betyder att det nu även finns verktyg för taxiinsatser vid störningar i tågtrafiken. Störningar ska inte uppstå, men ibland måste ändå sådana situationer hanteras, och det går då lätt med denna teknik. Tågtaxivolymen ska öka ytterligare, medan störningstaxiinsatserna önskas vara så små som möjligt. Vidare kan numera tågresor till vilken av SJ:s stationer som helst kompletteras med tågtaxi, och den senaste utvecklingen är att även resenärer som gjort en anslutande bussresa - en så kallad tågplusresa - kan få en taxi från bussen på en ort vid sidan av järnvägsnätet. Utvecklingspotentialen är mycket intressant. Kundnytta Netrevelation har som mål att skapa en helhetslösning som gör det enklare (enkelt att boka, tillgänglighet överallt, samma telefonnummer över landet), säkrare (rikstäckande resegaranti) och mer lönsamt (minskad administration) för alla inblandade. KURT HULTGREN, KRINGTJÄNSTCHEF, SJ Försvarsmakten FÖRSVARSMAKTEN har liksom andra myndigheter och organisationer ett behov av taxitransporter. Fram till mitten av 1990-talet använde sig Försvarsmakten av kreditbevis från "Kritax" som betalningsmedel i taxin. I slutändan kom det en faktura som endast gav ett serienummer med tillhörande belopp för resan. Detta var inte tillfredsställande men det var det som fanns på marknaden. Vi testade andra system men fann ganska snart att dessa inte kunde matcha våra behov. Netrevelation och dess tjänst FöretagsTaxi kontaktade oss då och erbjöd sina tjänster med centralt telefonnummer för bokning, betalningsmedel i form av kort, kreditbevis, faxrekvisitioner och biljettämnen för printning. Vidare erbjöd Netrevelation en väl genomtänkt faktureringsrutin som såg till att alla "måste-data" fanns med. Dessa uppgifter säkerställdes redan i beställningssekvensen och samtliga dessa data fanns sedan med i statistiken. Försvarsmakten gjorde en upphandling av dessa tjänster och FöretagsTaxi tilldelades kontraktet. Det fanns inga konkurrenter som hade ett liknande system för taxiresor. Totalt köper Försvarsmakten taxitjänster av Netrevelation för omkring Mkr/år. Samarbetet fungerar mycket bra och för närvarande utvecklar vi lokala anpassningar av taxiresor. I dessa försöker vi att tillgodose de olika behov som varje förband har och skräddarsyr taxiprodukter lokalt. KJELL KIMSTRÖM, FUNKTIONSANSVARIG FÖR TAXI INOM FÖRSVARSMAKTEN NETREVELATION PROSPEKT

18 Marknad, större pågående projekt och konkurrenter 10% Netrevelation beräknar att marknaden för bolagets tjänster uppgår till omkring 1 miljard kronor i Sverige varav persontransportmarknaden uppskattningsvis uppgår till omkring 800 Mkr och godslogistikdelen till ca 200 Mkr. Netrevelation omsatte drygt 93 Mkr för år 2002 vilket då är ca 10% av bolagets beräknade marknadspotential. I och med den ökade globaliseringen har transportbehoven ökat vilket även påverkar marknadspotentialen. I takt med de ökade transportbehoven så har också kraven på mer effektiva och integrerade system vuxit fram. Dagens system har hittills inte hängt med i den utvecklingen. Dessa faktorer skapar gynnsamma förutsättningar för Netrevelation. TAXIMARKNADEN I SVERIGE Netrevelations omsättning i relation till den beräknade totala marknaden i Sverige. Enligt Svenska Taxiförbundet, uppgår den svenska marknaden för taxi till omkring 10 miljarder kronor per år. Totalt finns ca taxibilar i landet, varav ca i Stockholms län. Netrevelation har avtal med omkring av Sveriges taxibilar. Taxinäringens marknader brukar delas upp i samhällsbetalda resor (sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik), företagsresor och privatresor. I genomsnitt över hela landet uppgår de samhällsbetalda transporterna till drygt 50% av de totala intäkterna. Av resterande del dominerar de företagsbetalda transporterna. Större pågående projekt WORLDSPAN Tillsammans med Worldspan skall Netrevelation inleda en testverksamhet i London under hösten Inför etableringen gjordes en undersökning av den engelska marknaden där Netrevelation lät intervjua ett antal affärsreserbyråer på Londonmarknaden. Resebyrårerna tyckte att Netrevelations tjänster var så pass bra och intressanta att de skulle erbjuda den till mellan % av sina kunder. Det visar på att det finns ett behov och en potential. Netrevelation räknar konservativt med att kunna få ca 5-10% av de resenärer som bokar via affärsresebyråer att använda konceptet. Enligt statistik från British Aviation Authorities (BAA) så kan man för år 2002 se att totala antalet passagerare på de flygplatser som administreras av BAA var 106 miljoner (60 miljoner Heathrow, 30 Gatwick, 16 Stanstead). Detta omfattar både ankommande och avresande passagerare. En del av dessa skall dock reduceras bort för att få en mer exakt siffra för Netrevelations potentiella marknad, till exempel skall ca 20% som är s. k. transitpassagerare reduceras. Då kvarstår 86 miljoner passagerare. Netrevelation spår att den engelska marknaden för privatresenärer kommer att gå relativt trögt i starten. Denna grupp uppgår till knappt 50% av de resande vilket reducerar Netrevelations primära potentiella målgrupp till minimum ca 43 miljoner passagerare i London. Når Netrevelation 10% av minimum 43 miljoner passagerare så gör det 4,3 miljoner passagerare per år på denna växande marknad. Varje transaktion bedöms ha ett genomsnittligt ordervärde på motsvarande SEK. Parternas bedömning är att Londonmarknaden är värd mellan Mkr för Netrevelation. Flygplatserna Luton och London City som uppskattas öka potentialen ytterligare, har inte tagits med i denna beräkning. Projektet med Worldspan ryms inom befintlig systemfunktionalitet och är inte förknippat med några större systemutvecklingskostnader för Netrevelation. 18 NETREVELATION PROSPEKT 2003

19 FÖRSVARSMAKTEN Transportenheten TpE, en enhet inom Försvarsmaktens Försörjningsdivision, har tillsammans med Netrevelation startat ett projekt skall minska behovet av de egna bilarna och istället låta Netsys samplanera transporterna med taxi, kombinerat med ett mindre antal egna fordon. Resultatet blir ett bättre resursutnyttjande och en förbättrad kostnadeffektivitet. Pilotfas beräknas inledas under kvartal tre, 2003, med ett mindre antal förband inblandade. Efter en positiv utvärdering växlar man upp och projektet omfattar då samtliga förband i landet. Parterna gör bedömningen att projektets ordervärde är Mkr. Projektet med Försvarsmakten ryms inom befintlig systemfunktionalitet och är inte förknippat med betydande systemutvecklingskostnader för Netrevelation. MARAKANDA Nyligen tecknade Netrevelation och Marakanda ett avtal om att ansluta Netsys och Netrevelations produkt FöretagsTaxi, som omfattar mer än taxibilar, till Marakandas affärsreseportal Marakanda Tur&Retur. Marakanda är marknadsledande inom helhetslösningar för elektronisk affärsresehantering. I Marakanda Tur&Retur kan företag och myndigheter hantera sina resenärsprofiler, resebokningar, reseräkningar och fakturor via en webbaserad portal. Lösningen innebär effektivare administration och bättre uppföljning och kontroll av resandet. Till de redan existerande bokningskanalerna för tåg, flyg och hotell, kan nu även taxi adderas. Bland Marakandas kunder finns flera reseintensiva statliga myndigheter och verk, men också stora privata reseköpare som TeliaSonera. Parterna gör bedömningen att ordervärdet på avtalet beräknas till 7-10 Mkr. Projektet med Marakanda ryms inom befintlig systemfunktionalitet och är inte förknippat med några större systemutvecklingskostnader för Netrevelation. Konkurrenter Netrevelations enda företagskonkurrent i dagsläget består av bolaget Flygtaxi. Flygtaxi erbjuder en liknande tjänst som Netrevelations Tågtaxi, men är enbart inriktad på flyg och är att se som en konkurrent inom det specifika segmentet. Flygtaxis system bygger på en äldre teknikplattform som kan fyllas med en mycket begränsad mängd värdekomponenter. Detta gör att Flygtaxis totala tjänsteutbud begränsas varför Netrevelation inte ser Flygtaxi som ett hot mot marknaden för taxitransporter i anknytning till tåg och buss o.s.v. Till konkurrensen skall också nämnas de substitut och alternativa färdsätt man kan använda sig av istället för taxi, d. v. s. man bokar taxiresan själv, använder egen personbil etc. Netrevelation har ägnat tio år åt att utveckla affärssystemet Netsys. Det unika med systemet är den mängd av värdekomponenter man kan hantera för att få fram komplexa tjänster som t. ex. Tågtaxi och FöretagsTaxi. Dessutom har Netrevelation ägnat mycket resurser åt att knyta samman den kedja av affärspartners man har idag, såsom SJ samt merparten av Sveriges taxibolag. Denna process skulle vara mycket tidsödande för en ny aktör som vill in på marknaden. NETREVELATION PROSPEKT

20 Försäljning och marknadsföring Netrevelations försäljning och marknadsföring bygger huvudsakligen på samarbeten med bolagets affärspartners, som SJ och Worldspan. Netrevelation strävar efter att bygga in sig i affärspartnerns infrastruktur för att på så sätt se till att Netrevelations tjänster kan ingå i affärspartnerns erbjudande mot slutkund. På detta sätt cementeras samarbetet på ett effektivt sätt och gynnar båda parter. När Netrevelation startar samarbete med en affärspartner inleder man med att sätta upp en styrgrupp med representanter från de båda organisationerna. Styrgruppen strukturerar affären som sedan gemensamt marknadsförs och supportas mot slutkunden. Vinst som uppstår fördelas mellan de två parterna. Styrgruppen säljer, marknadsför och supportar Netrevelation har tre nivåer för att effektivt nå till samarbeten och försäljning; Nivå 1) Under nivå 1 pågår bearbetning och systemförsäljning mot de största företagen och organisationerna. Affären struktureras och en styrgrupp tillsätts. Nivå 2) Nivå 2 är ett mellansegment där account managers arbetar med redan befintliga kunder. Man vidareutvecklar de beställda tjänsterna och underhåller rutinerna. Detta segment skall stärkas ytterligare i den expansionsfas som Netrevelation nu påbörjar. Nivå 3) På nivå 3 finns de bokningskanaler som säljer direkt till slutkund. Exempelvis har Tågtaxi ca resesäljare med tillgång till Netsys. Denna funktion förstärks kontinuerligt med nya samarbetsavtal. 20 NETREVELATION PROSPEKT 2003

Dokumentnamn: NETSYS- Systemöversikt. Dokument: ASE1118 Klass: A Version: 2001-02-19. Godkänd av: R.Blomquist 2001-02-19 Ersätter version: -

Dokumentnamn: NETSYS- Systemöversikt. Dokument: ASE1118 Klass: A Version: 2001-02-19. Godkänd av: R.Blomquist 2001-02-19 Ersätter version: - Dokumentnamn: NETSYS- Systemöversikt Telefon: 042-208700 Sidan 1 av 8 Godkänd av: R.Blomquist 2001-02-19 Ersätter version: - Skapad av: R.Blomquist 2001-02-19 Underhåll: R.Blomquist Syfte: Att ge en översiktlig

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Stämmohandlingar för extra bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ) måndagen den 20 januari 2003

Stämmohandlingar för extra bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ) måndagen den 20 januari 2003 Stämmohandlingar för extra bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ) måndagen den 20 januari 2003 Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ) 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Har TeliaSonera kunnat börja använda Netsys än? 2. Är någon del klar för TeliaSonera att kunna använda?

Har TeliaSonera kunnat börja använda Netsys än? 2. Är någon del klar för TeliaSonera att kunna använda? Frågor och Svar: 2003-12-16 Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste tiden. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist och

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Kallelse EGM SCN pdf, Attendance form.pdf, Proxy form.pdf Kallelse till extra bolagsstämma. i Sverige AB (publ)

Kallelse EGM SCN pdf, Attendance form.pdf, Proxy form.pdf Kallelse till extra bolagsstämma. i Sverige AB (publ) MeldingsID: 208615 Innsendt dato: 28.04.2008 08:54 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: SCN Scandinavian Clinical Nutrition

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö. A. Rätt att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 )

Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 ) Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 ) Innehåll 2 Generell information 3 Erbjudandet i sammandrag 3 Definitioner 4 Bakgrund och motiv 5 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Frågor

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december Nettoomsättningen för helåret ökade och blev: 94 MSEK (enligt ny modell för intäktsredovisning). Periodens kassaflöde blev positivt:

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

För JM Konvertibler 2015/2019 ska i övrigt följande villkor gälla:

För JM Konvertibler 2015/2019 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 160 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2015/2019 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Delårsrapport Netrevelation Holding AB (publ)

Delårsrapport Netrevelation Holding AB (publ) Delårsrapport Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 30 september Omsättningen för perioden uppgick till 72 200 Kkr (57 300 Kkr). En ökning med 26 % jämfört med samma period. Bruttomarginal steg till

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2013/2017 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Innehav av konvertibel i ÅF 2012/2016, KV 4 B, nominellt: Konvertibeln finns på VP-konto: Period för konvertering Konverteringsperioden för ÅFs

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), 559053-5174, ( SBB ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 november

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB (publ) registrerade i norska VPS Stockholm den 29 september 2010 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2012/2016 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer