Stenhuggeriet vid Herrgården industriminne och kulturmiljö Tjurkö, Karlskrona skärgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stenhuggeriet vid Herrgården industriminne och kulturmiljö Tjurkö, Karlskrona skärgård"

Transkript

1 Stenhuggeriet vid Herrgården industriminne och kulturmiljö Tjurkö, Karlskrona skärgård Stenhuggare på Tjurkö. Foto Blekinge museum. Blekinge museum Genom området löper en markerad vandringsled som passerar flera anläggningar och minnesmärken från stenhuggeriets tid. Hela slingan är cirka 1,5 km lång och är utmärkt med punkter på kartan. Tag med foldern och gör en rundvandring! Du kan även kostnadsfritt låna CD-spelare med ljudvandringen En värld av vatten och sten i Restaurationshuset. Observera att stigen ej är handikappanpassad.

2 Innehåll Kort historik om stenhuggeriet vid Herrgården Karta Stenhuggeriet vid Herrgården Information ljudvandring En värld av vatten och sten Hamnen. Två fartyg lastas med gatsten. Det inre är Baltic, som lastas dels från bryggan, dels från en pråm som troligen kommit från något av de andra brotten på ön. Wolff hade bogserbåtar som drog pråmarna. Troligen är det inspektor Nilsson som står på lastbryggan. Till vänster syns kolgården. Foto: Blekinge museum Broschyren är producerad av Blekinge museum Projektet har erhållit bidrag från Länsstyrelsen och Landstinget Blekinge Tryck: Printfabriken, Karlskrona 2003

3 Stenhuggeriet vid Herrgården på Tjurkö Tjurkö blev under 1800-talets sista decennier centrum för stenhuggerinäringen i Blekinge. Små, privata stenbrott var då vanliga över hela landskapet men här vid Herrgården bedrevs verksamheten tidigt i industriell skala. Initiativtagare var en tysk före detta fortifikationsingenjör vid namn Franz Herman Wolff, som år 1862 kom till östra skärgården för att köpa brytningsrätt i bergen. Produktionen har framför allt varit inriktad på export av gatsten och kantsten. Innan stenhuggeriets tid bestod Tjurkös befolkning av fiskare och småbrukare med knappa livsvillkor. När firman Wolff etablerade sig här, fick tidigare obrukbar mark ett ekonomiskt värde och genom stenindustrins framfart kom landskapet att omvandlas fullständigt. Med stenhuggeriet uppstod på den lilla ön en helt ny typ av samhälle vars innevånare levde av lönearbete och till största delen var inflyttade från andra orter. Som mest sysselsatte Wolff närmare 1000 personer på Tjurkö och grannön Sturkö. Vid Herrgården uppförde bolaget bostadskaserner åt arbetarna men längre fram kunde en del familjer bygga egna stugor. Flera affärer, matställen och ölhallar öppnades i området, som under några årtionden sjöd av liv och arbete. Dessutom hade Kronoarbetskåren en avdelning förlagd hit mellan åren 1872 och Totalt arbetade cirka 5000 fångar för Wolff under denna period. Från 1800-talets slut blev stenhuggerinäringen i Blekinge alltmer koncentrerad till länets västra del. I samband med tillbakagången på Tjurkö och grannön Sturkö, tog många stenhuggare arbete i stenbrotten runt Karlshamn. Andra flyttade till Bohuslän, det landskap som så småningom helt kom att dominera den svenska granitindustrin. Många emigrerade till Amerika eller Norge. De stenhuggare som stannade här på öarna fick framledes uppleva långa perioder av arbetslöshet och umbäranden. Under och 40-talen bedrevs viss produktion med hjälp av statligt understöd men vid mitten av 1950-talet blev det helt tyst i bergen.

4 = vandringsled = Plats för bänk ljudvandring informationstavla i

5 1. Restaurationshuset. Restaurationshuset byggdes 1885 för att tillgodose de dagliga behoven i det växande stenhuggarsamhället. Byggnaden har innehållit bageri, bryggeri, matservering och affär. Här fanns bostadsrum för läkare och präst. På vindsvåningen hade Blåbandslogen sin lokal. 2. Fångarnas matsal. Matsalen, där fångarna tidigare utspisades, är den enda byggnaden som återstår av den kronoarbetsstation som fanns vid Herrgårdsviken, Tjurkö Idag finns här en liten utställning om stenhuggeri. 3. Kronoarbetsstationen. Endast grunden kvar. 4. Nya kontoret. Numera privat sommarbostad 5. Gamla kontoret 6. Fångsmedjan. Här låg Kronoarbetskårens smedja. Här smiddes och skärptes endast fångarnas verktyg men dessutom utfördes alla andra sorters smidesarbeten. Ursprungligen nådde vattenlinjen ända upp till smedjan. 7. Hamnen. Härifrån exporterades stenprodukter från Tjurkö och närbelägna stenbrott till främst Tyskland. 8. Tippen. Ned på cementplattan vid kajen tippades färdigkrossad makadam som därifrån lastades över på fraktbåtar. På plattan arbetade även gatstenshuggare som fick stenblock levererade hit från bolagets storbrott. 9. Stenkrossen. Fundamentet till den stora stenkrossen som togs i bruk Stallet. Här låg en stallbyggnad med vagnslider och kuskbostad. 11. Brygghus tvättstuga. Tvättstugan byggdes på 1940-talet intill ett övergivet och vattenfyllt stenbrott där tvätten kunde sköljas. Tidigare var det vanligt att kvinnorna i stenhuggarfamiljerna fick extra inkomster genom att ta emot tvätt från Kungsholms fort och ifrån hushåll inne i Karlskrona. 12. Klockare-Johans stenstuga. Stenhuggarfamiljerna kunde själva bygga sig enkla stugor av överbliven brottsten. Här ses murrester av en som var bebodd ett par decennier in på 1900-talet. 13. Storbrottet Vrålebo 14. Stenbrotten. Växtligheten breder åter ut sig över den tidigare helt avskalde markytan men kvar finns spåren av stenarbetarnas möda i småbrotten. Bland den vassa skärvstenen ligger också gatstensämnen de misslyckats med och utkilade stenblock det inte varit lönt att bearbeta vidare. 15. Huggboden. I stenhuggarboden kunde 2-3 man samtidigt knacka gatsten på skravelfyllda arbetsbänkar. Stenblocken lyftes in genom en lucka i bodens gavel. I boden var stenhuggarna skyddade för väder och vind och kunde om kvällarna arbeta i lampljus. Stenhuggarboden här byggdes 1987 och är en rekonstruktion med förebild från Sturkö. 16. Krutboden. Över disken i krutboden expedierades svartkrut för laddning av borrhålen i berget. Härifrån till sprängplatsen bars den högexplosiva varan på krutbårar. Den större sprängkraften i dynamit förvandlade stenen till grus och användes enbart för att få undan värdelöst berg. 17. Högarörskasernen. Här låg Högarörskasernen, som var en av de bostadskaserner stenhuggerifirman uppförde för den tillresande arbetskraften. Till en början trängdes ungkarlar i kasernens åtta rum. Längre fram blev rummen ofta bostad för en hel familj. Byggnaden revs Likboden. I likboden lades avlidna i väntan på begravning. Under arbetet i stenbrotten inträffade ofta större och mindre olycksfall. Då dödsolyckor skedde, var det vanligen i samband med sprängning eller fall i berget.

6 Stenen på Tjurkö kom till för 2 miljarder år sedan. Där levde den tyst och stilla ända till människorna med borrar, släggor, spett och mejslar bröt den ur berget och den började sjunga. Ett stenbrott vid Herrgården på Tjurkö. Fotografiet, som bör vara taget på 1890-talet, visar hur trettio års stenbrytning omformat den tidigare skogsbevuxna ön. Fotografen har lyckats fånga alla stadier i gatsenstillverkningen som den då bedrevs. Uppe till höger på bilden ses ett borrarlag i arbete, en man håller i borret medan två slår på det med borrsläggor. Nere i själva brottet står en ritsare och är i färd med att dela ett gatstensämne till två gatstenar. I skravelhögen till vänster arbetar en putsare med att pika bort knölar på en gatsten. Bakom honom står en annan putsare vid sin stentunna och bredvid den syns färdiga gatstenar staplade i högar. Foto: Blekinge museum.

7 En värld av vatten och sten en ljudvandring Ljudvandringen är markerad med blått på kartan på mittuppslaget. Vandringen börjar vid bänken (bänk nr 1) framför Restaurationshuset och slutar i storbrottet Vrålebo. Det ingår sammanlagt fem platser med numrerade bänkar. Dessa motsvaras av CD-skivans fem spår. Det framgår tydligt i berättelsen när du ska vandra vidare, och i slutet på varje CD-spår finns 3-4 minuter musik att vandra till (CDn fortsätter automatiskt in i nästa spår, så om du inte hunnit fram får du stänga av och själv trycka fram spåret när du är framme). Bänk/spår1 Restaurationshuset 2 Fångarnas matsal 3 Vändskivan 4 Stenkrossen 5 Vrålebo Hela vandringen tar cirka 50 minuter. Musik: Kroumata, slagverksensemble, från skivorna Stonewave, Kroumata, Pleiades, The Kroumata Percussion ensemble (BIS): Sven-David Sandström: Free Music (Stonewave, BIS 1991) 3 40, Rolf Wallin: Stonewave (Stonewave, BIS 1991), 0 23, Per Nörgård: Round (Stonewave, BIS 1991) 1 24, Henrik Strindberg: Ursprung/Gläntor (Kroumata, BIS 1998) 3 00, Ch ien-hui Houng: Le récit dev cinq marimbas (Kroumata, BIS 1998) 0 30, Iannis Xenakis: Claviers ur Pleiades (Pleiades, BIS 1990) 1 50, John Cage: Second construction (The Kroumata percussion ensemble, BIS 1983) Olle Lindvall, gitarrist. Från skivan Olle Lindvall (Drone Music AB 2001): Båtstenarna 3 15, Chili 3 21, Bältares långdans 3 30, Var är mina kor 0 45, Sentimentaliteten som i en liten ask 3 59 Dikten Långt härifrån... av Harry Martinson (ur Nomad 1943) Del ur en berättelse av Olof Sommar som föddes 1890 på Sturkö och började arbeta i stenhuggeriet 9 år gammal. (ur Stenhuggarminnen, red. Mats Renberg, Nordiska museet 1973) Sång och intervjucitat hämtade ur Sven-Öjvind Swahns och Jonas Frykmans inspelningar från 1954 resp Blekinge museums arkiv. Manus, regi och berättare: Maja Verner-Carlsson Skådespelare: Anders Andersson Ljudtekniker: Jan Cruseman

8 Hjortsberga Nättraby Förkärla Hjorthammar Almö Hasslö Aspö Lyckeåborg Augerum Vedeby Lyckeby Lösen Tjurkö Sanda Sturkö Senoren Jämjö Torhamn Hästholmen Östra Skärgården Fågelmara Herrgårdsviken Nabben Stenhuggeri Målaviken Herrgården Hägnaviken Hägnudden TJURKÖ Sundet Korrenabb Sanda V Gårda Kungsholmen Finskan S Gårda Djupasund ii b u Information f Badplats Busshållplats Bobbeskär Mullören c c Camping H H Gästhamn C C Kaffeservering S Maren Kullaskär k Y v Musaskär kkyrka Kyrka YStugby Stugby vvandr Vandrarhem arhem Skärgårdsbåttrafiken åttr f fr från och och till till Karlskrona angör angör Tjurkö Tjurkö vid vid Finskan Finskan och och Herrgårdsviken. Karta: Bild & Information AB Karlskrona Fiskehamn Ekenabben KARLSKRONA Du tar dig lättast till Tjurkö med bil. Vik av från E22 mot Sturkö, Tjurkö. När du kommit till Sturkö följ skyltning mot Tjurkö. Vid första T-korsningen på Tjurkö följ skyltning mot Herrgårdsviken. Sommartid är Restaurationshuset öppet dagligen kl Här finns utställningar och försäljning av lokalt konsthantverk och konst. Du kan även köpa glass och kaffe. Restaurationshuset drivs av konst- och hantverksföreningen Skärgårdskraft. För ytterligare information: Blekinge museum: Borgmästaregatan 21, Karlskrona. Tel: Skärgårdskraft: eller Jan Abramsson eller Christel Hammar-Malmgren

Kulturhistorisk värdebeskrivning för. stenhuggarsamhället i Stenhamra

Kulturhistorisk värdebeskrivning för. stenhuggarsamhället i Stenhamra Bilaga 2 Kulturhistorisk värdebeskrivning för stenhuggarsamhället i Stenhamra Ekerö kommun Stenhuggarsamhället sett från ovan 1986 Foto Ahrenbergs flyg. Källa: Stockholms läns museum Dokumentet är upprättat

Läs mer

Välkommen ut i GöteborGs södra skärgård

Välkommen ut i GöteborGs södra skärgård Välkommen ut i GöteborGs södra skärgård Ett företag inom Veolia Transport dansa ut i det blå Södra Skärgården är ett Bohuslän i miniatyr fast det råkat hamna i Västergötland genom gränsdragningar under

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka Form & Design Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor,

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren Nyckeln till Norrlands lås del 1 Megasystemet de gyllene åren Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade den

Läs mer

Marks kommun. Historiska platser. Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10

Marks kommun. Historiska platser. Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10 Marks kommun Historiska platser Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10 Marks historiska platser Det finns många orter i Mark som har en historia att berätta. Dessa historiska

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013 ALLMÄNNA INTRESSEN BEFOLKNING 124 BOSTÄDER 128 KOMMUNIKATIONER 130 ARBETE & NÄRINGSLIV 132 SERVICE 134 SJÖFART OCH HAMNAR 136 BÅTLIV 140 NATURMILJÖ 142 REKREATION & FRITID 148 KULTURMILJÖ 152 ÖRLOGSSTADEN

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

Pieplows växlar upp. s 8. där Malmö möter havet. Sommarlovsmorgon i marinan s 4. Passion för kalkon s 5. JM satsar på smarta kvadrat s 6

Pieplows växlar upp. s 8. där Malmö möter havet. Sommarlovsmorgon i marinan s 4. Passion för kalkon s 5. JM satsar på smarta kvadrat s 6 Ett nyhetsbrev från Öresundsregionens mest expansiva område där Malmö möter havet Pieplows växlar upp s 8 Sommarlovsmorgon i marinan s 4 Passion för kalkon s 5 JM satsar på smarta kvadrat s 6 N u m m e

Läs mer

En bild av Sveriges banvaktstugor

En bild av Sveriges banvaktstugor Rasmus Axelsson B A N V A K T S T U G O R En bild av Sveriges banvaktstugor Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet Högskolan på Gotland SE-621 67 Visby KURS Examensarbete i byggnadsvård 15

Läs mer

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Fransk konsul i Viken. Kith Wig företagare. Tips till julbaket SID. 13 SID. 11 SID. 22

Fransk konsul i Viken. Kith Wig företagare. Tips till julbaket SID. 13 SID. 11 SID. 22 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #41 Fransk konsul i Viken SID. 13 Kith Wig företagare SID. 11 Tips till julbaket SID. 22 1 Byaluren Det stora Blå Utgiven av Vikens Kultur-

Läs mer

Spräng Nytt. En resa genom tid och rum sida 16. Dolhundar. Jättesalvan i Gladökvarn. En sprängare kan aldrig sluta. Nr. 3 Augusti 2014 - Årgång 28

Spräng Nytt. En resa genom tid och rum sida 16. Dolhundar. Jättesalvan i Gladökvarn. En sprängare kan aldrig sluta. Nr. 3 Augusti 2014 - Årgång 28 Nr. 3 Augusti 2014 - Årgång 28 Spräng Nytt En resa genom tid och rum sida 16 Dolhundar sida 10 Jättesalvan i Gladökvarn sida 20 En sprängare kan aldrig sluta sida 22 SprängNytt 3 2014 1 Norra Sverige Regionchef

Läs mer

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #42 Flygstolen från Viken SID. 12 Allt om Vikenfesten MITTUPPSLAGET Montessori fyller 20 år SID. 16 1 Hjältar i stort och smått Utgiven av

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Från hopplöst projekt till succé!

Från hopplöst projekt till succé! Nyhetsbrev för näringslivet Sveriges vackraste? NYHETSBREv SEPTEMBER 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta håbo kommun informerar BO STATISTIK OM HÅ KOMMUN Håbo i siffror 14st 24st 2,8%

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

En liten geologisk guide till upplevelser på Öland. Sweden

En liten geologisk guide till upplevelser på Öland. Sweden En liten geologisk guide till upplevelser på Öland Sweden 3 4 Välkommen till öland På Öland, från norr till söder, kan besökaren få fantasifulla tittgluggar in i öns spännande geologiska historia. I bergbrotten

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen nr. 3. 2011 nyhetsbrev till näringslivet ` Världsföretag i Rottne ` Succé för Grand Samarkand ` SiteDirect blir globalt ` Växjö framtidens idrottsstad a a a Ulf Alfredsson är Hydro Building Systems Nordenchef.

Läs mer