Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Trave! Insurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Trave! Insurance"

Transkript

1 Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Trave! Insurance Mölndals Stad Datum/Date Att: Kommunledningskontoret GEM Agentur/Broker Mölndal Marsh AB Nertokod Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Försäkringsnummer/ Insurance policy No. Försäkringstid/ Insurance period A. Allmänt/General conditions Corporate Travel Insurance 8 Vem försäkringen gäller för/ For whom the insurance applies Anställda, förtroendevalda, praktikanter samt personer utsedda av kommunen som företar tjänsteresa för företagets/kommunens räkning. Försäkringen gäller även för elever rdlhörande kommunens grund- och gvmnasieskola vid resor och praktik i skolans regi eller för resor och praktik som är sanktionerad av skolan. (im inte annat framgär av särskilda vdiknr nedan gäller försäkringen för personer som är bosatta i norden och försäkrade t allmän nordisk försäkringskassa. Employees, elected representat.ives, trainees and persons chosen by the municipality who undertake business trips on hehalf of the company/municipabty. The insurance also appbes to students when traveffing or taking part in a study course directed by the school or other courses which are sancnoned by the school. linless othenvise is stated under special condinons vr1tren below, the pobcy applies to persons resident in a Nordic countn- and belonging to regional social insurance office. När försäkringen gäller/ When the insurance applies Vid tjänsteresa under högst 180 dagar i en följd. Försäkringen gäller även under 14 dagars semester i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands. /Dunng business travel for a consecutive period not exceeding 180 davs. The insurance is alsn valid during 14 vacatinn days in direct connection with a business trip abroad. Försäkringens giltighetsområde/ Where the policy applies Hela världen om inte annat framgär under respektive mnment/wnrldwide, unless othenvise stated under each sectinn. ERV, Bon 1, Sundbyberg Benöksadrenn. LÖfstrdmn AllS SA Telefon: Fan: ww.nrv.se ERV FirsikringsaktiebnIag lpn5t) 1 Styrelsens nain Snndiyberg 1 Orgunisntinnsnummnr 502ni-i447 ERV, Bon 1, SE Sundbyberg, Sweden Vinuting addrens: Läfstrbmn AllS SA Phonn: Fan: ERV Firstiknngaakliebnlng (publ) 1 Reg. Office Snndbyberg 1 campany Rng rio

2 och aktuell försäkringen, ex väsentlig ökning av antalet anställda eller resdagar. T sådana förändringar i employees and students elever/the premium covers up to persons per year, 6885 Premien gäller för högst personer per år, 6885 anställda och Premium,)ERV Premie/ Enligt faktura/see invoice Anmälningsplikt krigs- och högriskområde! Resa till krigsområde eller annat högriskområde ska förhandsanmälas Riskpremie/ \Tid gruppresot samt resor till krigsområde och högriskomräde gäller ERV, Bou 1, Sundbyberg Besikuadresu: Lifströrus Allé 6A Teleinn: Fan: BRy Firsikringsaktiebulag (pubt) 1 Styrelsens säte Sundbyberg 1 Orgariiuabonsnummer: s447 ERV, Bun 1, ae-l72 13 Sundbyberg, Sweden Visibng addreuu: Löiuträms Allé OA Phone: Fan ERV Furuikringsutrtiebnlaq (pablo Eeg. Office aundbyberq 1 cnmpany Reg nu: s0200i-547 Securi dirccnvcs stated in the insurancc conditions is tcquircd. insurance pohcy to providc full insutance coverage, adherence to the kan försäkringsersättmngen minskas eller helt utgå/in ordet for the Säkerhetsföreskrifter/Security directives För att försäkringen ska gälla krävs arti försäkringsvillkoret angivna MSEK 100. Please see scction R. of the insurance condiiions. the same premises together must be reported to ERV in advance MSEK 100. Se vidare moment R. i försäknngsvillkoret./group travel om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger Anmälningsplikt vid gruppresor/ Gruppresor där fler försäkrade deltar och reser tillsammans eller Nofification of group oravel samtidigt ska befinna sig på samma plats ska förhandsanmälas till ERV, the insurance is not valid. Please see the insurance conditions Section Q, and updated information at vww.erv.se must be reported to ER\ in advance. \Vithout such prior notification, Notification of joumeys to warzone or high risk till ERV. Görs inte sådan anmälan är försäkringen inte gällande i någon area del. Se vidare i fötsäkringsvillkoren, moment Q, of the insurance policy and updated informanon at wnv.erv.se and to journeys to war zones and high risk areas, se Sections Q and R information på /Special provisions apply to group travel Risk premium särskilda villkor, se moment Q och R i villkoren och aktuell VAT or any other fees that may be added to the premium. kan belasta försäkringspremien./erv is not bable for any local taxes, ERV ansvarar ej för eventuell lokal skatt, moms eller annan avgift som increase of the number of employees or travel days. Neglect ro notifv such changes may lead to limitations of the insurance coverage. rhe insurance premium or the insurance coverage, such as a significant verksamheten som påverkar premien eller omfattningen av Det åligger försäkringstagaren att meddela ER should the accumulative sum insured for death duc to accident exceed where several insured persons participate and travel together ot stay at information på / Journevs to war zones and high risk areas Försummelse att meddela sådana ändringar kan medföra begränsningar säkerhetsföreskrifter följs. Om säkerhetsföreskrifterna ej till fullo följts, of such changes in the company s operations that will have an effect on av försäkringsomfattmngen./the Pobey holder is liable to notify ERV

3 processing of personal data. 7. routines would render the insurance agreement incompliant, unless it is of the agreement on the basis of any adjustments of hws or legal cancel the insurance agreement with 3 months norice if continuanon *)ERV Policy terms and conditions försäkringsvillkor från Bliwa Livförsäknngs, ömsesidigt, avtal Försäkringsvillkor/ ERVs tjänsrereseförsäkringsvillkor 1 april För moment P. Gäller upp försäkririgsavtalet om fortsatt försäkringsskydd bryter mot Uppsägningsklausul/Terminaiion clause ER\ T förbehåller sig rätten att med 3 månaders uppsägningstid säga 521. /General conditions ERV Corporate Travel Insurance 1 Aprd For Section P. insurance conditions issued by Bliwa ERV, Bon 1, Sundbyberg Benökuadress: Ldfntrbme AllS SA Telefon: Fan: sitt ERV Fersakriegsaktieinlag (publ)i styrelsens Senibyserg 1 Orgunisutinnnnummer, ERV, Boe 1, se Sundbyberg, Sweden Visiting address: Löfntrönin AllS SA Phone Fan BRy Firsakringsaktieinlag (pals) ( Reg Office Sendbyberg 1 cempany Reg no Livförsäkrings, ömsesidigt, agreement villkoret fmns information om behandling av personuppgifrer enligt PIJL. Im the insurance eonditions you can End information abour the gällande lag eller bestämmelse och det inre är möjligt atr göra ändringar possible to make adjustments making the agreement compliant which accepteras av försäkringstagaren och ERV./ERV reserves the nghr to i avtalet som innebär att gällande regler kan efrerlevas och som kan are accepred by the polic holder and ER\

4 expenses expenses reasonable Customaty and Customaru and reasnnable for a maximum of 60 days 4)ERV 1 Corporate Travel Insurance 8 anställda C. Invaliditets- och dödsfalisersättning/ Vid dödsfall pga olycksfall/ln case of death due to D. Reseavbrott/ ålerkostnader för hcmresa/extra expenses for Nödvändiga och Omfattning och högsta ersäuningsbelopp per r&nikrad/scope and maximum compensation per insured SEK Disability and death compensation accident Illness and accidental injuries hemtranspnrr i samband med vård och skäliga kostnader/ B. Sjukdom och olycksfall! Sjukvårdskostnader, merkostnader och Nödvändiga och Journey of replacement person has to be replaced skäbga kostnader/ E. Ersättares resa - Interruption of navel homeward journey skähga kostnader/ accomodatinn compensation under 18 and over 70 years of age exceeding 5% in case of illness and infecdon sjukdom och smitta/in casc of medical disabdity medical disabillty due to accident death or llfe-threatening diness /accidental injurv, for one co-insured, in the event of the insured s 600 per dvgn/supplcmentarv costs during hospital stay abroad SEK 600 per day månad/convalescence compensation connection with repatriadon hemtransport/othcr supplemcntarv costs in Övriga merkostnader i samband med transport in connection with medical care and reasonable behandling/medical and extra expenses and home Customary and treatment expenses Extrakosrnader vid sjukhusvistelse utomlands SEK Merkostnader för resa, kost och logi för två Nödvändiga och Konvalecensersättning SEK2 000 per SEK per month anhöriga alternativt en medförsäkrad vid den skähga kostnader! försäkrades dödsfall eller livshotande sjukdom, Customary and För personer under 18 år samt över 70 år gäller andra belopp/other sums insured apply to persons bving expenses for twn close relatives, alternarivelv, expenses under längst 60 dagar! Supplementary travel and reasonable Rese- och hotellkostnadsersättning/travel and Vid medicinsk invaliditet pga olycksfall/in case of Vid medicinsk invaliditet om minst 5¾ pga Vid ekonomisk invaliditet/in case of ecnnnmic disabilltv Ny ERV, Bon Sundbyberg Beuskuadreun: Löfsirörns Aub SA Telefon: Fan: wwwern.ne ERV Fsroiknngsakieinlag fpublfj slyreloeno nota Sundbyberg 1 Organioainnnnummer: ERV, Bon 1, SE Sundbyberg, Swednn Vinuing addrenn: Löfotrömo Aub SA Pbone: Fan: ERV Firnskriegsaktiebntag (pubi) 1 Reg Office Snndbyierg 1 company Rng on resa! Om den försäkrade måste ersättas/if the insured Nödvändiga och Begravning på plats/local funeral

5 hours catastrophes etc. expenses medical disabibtv exceedmg 30 % natural catastrophes etc. resa! Aterbetalmog av outnyttjade Ny Vid medicinsk invabditet över 30 4/In case of ao additional 24 Delay Crisis therapy 4)ERV 1 Corporate Travel Insurance 8 anställda G. Ersättning vid lddnappning/ SEK2 500 per dygn under längst 90 dygn/ H. Bagageskydd/Luggage coverage Personlig lösegendom/personal propertv J. Trygghetspaket/Safety coverage MediC all - Omfattning och högsta ersättningsbelopp per försäkrad/scope and maidmum compensation per insured SEK K. Ansvarsskydd/ Vid person eller sakskada/personal injurv or E. Ersärtares resa - Kidnapping compensation SEK per day for a period not exceeding 90 Journey of replacement person resekostnader/repayment of unused travel Försening/ Missad avresa/missed departure Personal liability coverage property damage F. Kristerapi/ Vid akut psykisk kris/acute mental crisis runt/medicall - via telefon dygnet Delay of pubbc transportation for more than 3 Försenat bagage vid hemresa/delayed luggage return journey ytrerligate/luggage delay for more than 24 hours, outward journey Företagets egendom/company property theft-prone property Varav stöldbegärlig egendom/of which accomodarioo Anhörigas resa och boende/relatives travel and days Pengar/Money Resehandlingar/Travel documents Additional expenses for accomodation and travel in vistelse pga karantän, naturkatastrof m Merkostnader för boende och resa vid förlängd connection xvith evacuation duc to war, terror, expenses for accomodation and travel in Merkostnader för boende och resa vid evakuering ERVs dygnet runt service/erv s 24 hour Service Allmänt färdmedel försenat mer än 3 timmar/ Bagage försenat mer än 24 timmar, Sjukvårdsupplvsmng hour medical advice hotline pga krig, terror, naturkatastrof m m/additional case the trip is extended duc to quarantine, natural BRy, Sax i3 Sundbyberg Sesöksadress: Lifstrims Ala SA relefon: Fao: wwwerv.se ERV Firsäkrsgsaktiebolag (post) 1 Styrelsens säte. Sundbyberg 1 Organisationsnummxr ERV, Sax 1, SE Sundbyberg, Swedex Visiting addrens: Lifströms Allé 6A Phone: Fas: i ERV Firsakringsaktiebalag (pubi) Reg. Office Sundbyberg company Rog no: Försenat bagage vid utresa/delayed luggage 6 000

6 Personal assault coverage M. Överfallsskydd/ Vid personskada/personal injury SEK SEK 1 000/For the insured as a private individual. 1 Corporate Travel Insurance 8 anställda N. Självriskskydd/ Vid ersättningsbar skada enligt hem- och Excess coverage hilförsäkrtngsvillkor eller villkor för hyrt ERV, Bon 1, Sundbyberg Besökeadrene: Lbfströme Allé 6A Telefon: Fan: ERV Fsrsakringeaksebnlag (Feb11 1 styrelsens sila Sundbyberg 1 Organisabonsnummer: ERV, Ben 1, Sundbyberg, Sweden Visiting addrees. Lbfetrbrns Allé ta Phcne. 4t Fan: tbv Fsrsakringsaktiebulag (pabi) 1 Reg Office. Sundbyberg 1 Cempany Beg no: issued for a rented vehiele to motor and household insuranee or insurance fordon/claims eligible for compensation aeeording Omfattning och högsta ersättningsbelopp per försäkradlscope and maximum compensation per insured SEK Excess of 20% per claim cost however minimum Legal expenses coverage 20% av skadekostnaden, dock minst L. Rättsskvdd/ För den försäkrade som privatperson. Självrisk )ERV

7 P. Dödsfallsersättning vid sjukdom och smitta/ Dödsfallsersätrmng pga sjukdom och smitta/death a) vid sjukdom som leder till dödsfall om no reduction if the insured at the time of death has a child who is bable heir and who is younger than 17 years old. being infected. Livförsäkring, ömsesidigt. Ersättning kan lämnas granted sjukdomen leder till den försäkrades död inom 14 som är yngre än 17 år. dagar från återkomsten till bostaden; eller Försäkringsgivare för försäkringen är Bhwa infection Omfattning och högsta ersättningsbelopp per törsäkrad/scope and maximurn compensation per insured SEK försäkrade vid dödsfallet har arvsberättigat barn Ersättningen reduceras med 5 procentenheter varje Ersättningen är densamma som valts för moment utanför bosättningslandets gränser och till följd av försäkrade ådragit sig smittan vid tjänsteresa smittan avlider inom 3 år från smittotillfället. h) vid dödsfall till följd av smitta om den C (Dödsfall pga olycksfall), dock max är från 55 års ålder. Redukdon sker inte om den Life insurance will be issued by Bbva a) duc to death as a consequence of illness, b) duc to death as a consequcnce of a contagious discase caught on a business trip outside the to accident, maximised to SEK B. Sjukdom och olycksfall! Sjukvårdskostnader, merkostnader och Nödvändiga och ii ERV, Boe 1,172 sundbyberg Besiknedrese: Lifsirims AllS 6A Telefon: Fee: ERV Fursuksngsukhebnlag fpubl j Sfyrelsees sule Sundbyberg 1 Oranina5nnsnummer ERV, Bne 1, SE-I72 13 Sundbyberg, Swecien Visibng eddreen: Lifsirbeis AllS 6A Phune Fen: www ern.se ERV Firsiknegsaktieboleg (pubi) 1 Reg. Office Sundbyberg 1 cernpany Reg no: connection with repatriation hemtransport/other supplementary costs in Övriga merkostnader i samband med behandling/medical and extra expenses and home Customar and Illness and accidental injuries hemtransport i samband med vård och skäbga kostnader/ Omfattning och högsta ersättningsbelopp per rörsäkrad/scope and maximum compensation per insured SEK eacb ycar cornmencing at 55 years of age. There is The compensation is reduced by 5 percentages for Compensation equals the amount for death compensaflon according to section C (Death duc insured within 14 days from the return home. Livförsäknng, ömsesidigt. Compensation can be provided that the illness results in death of the country of domidile and the insured dies as a consequence of this disease vitbin 3 years from SEK Corporate Travel Insurance 8 elever *)ERV Death compensation due to illness and compensation duc to dlness and infection 1 Corporate Travel Insurance 8 anställda transport in connection with medical care and reasonable treatment expenses

8 Crisis therapy försäkrades dödsfall eller livshotande sjukdom, Customarv and for a maximum of 60 days expenses expenses expenses Customarv and reasonahlc Customary and reasonahle disabilitv Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands SEK SEK2 000 per month *,,ERV 2 Corporate Travel Insurance 8 elever C. Invaliditets- och dödsfallsersättning/ Vid dödsfall pga olycksfall/in case of death duc to D. Reseavbrott/ Merkostnader för hemresa/extra expenses for Nödvändiga och E. Ersättares resa - Omfattning och högsta ersättningsbelopp per försäkrad/scope and maximum compensasion per insured SEK F. Kristerapi/ Vid akut psykisk kris/acute mental crisis Disability and death compensation accident Illness and accidental injuries månad/convalescence compensation B. Sjukdom och olycksfall! Konvalecensersättmng SEK per Interruption of navel homeward journey skäliga kostnader/ Ny ERV Roa Sundbyberg Besdkoadrsoo: Löfoirsmo Allt 5A Telefon: Fao: SRV Fsroikringoakiiebolag lpubll Slyrelsens odie Sundbyberg 1 Organloabooseummer: ERV, Roa 1, Sundbyberg, Sweden Vioibng addreoo: Lifsirdmo Allt SA Fhooe: SiG Fao w.owerv.oe ERV Fsroikriogsaksebclag lpubll 1 Reg. Office Sundbyberg 1 compaoy Feg no: medical disability exceeding 30 % accomodation compensation under 18 and over 70 years of age För personer under 18 år samt över 70 år gäller exceeding 5% in case of illness and infection sjukdom och smitta/in case of medical disalidity medical disability duc to accident death or life-threatening ilness/aceidental injury, for one co-insured, in the event of the insured s anhöriga alternarivt en medförsäkrad vid den skäliga kostnader/ Merkostnader för resa, kost och logi för å Nödvändiga och stay abroad SEK 600 per day 600 pcr dygn/supplementary costs during hospital resa! Om den försäkrade måste ersättas/if the insured Nödvändiga och Journey of replacement person has to be replaced skäliga kostnadcr/ under längst 60 dagar! Supplementarv travel and reasonable Vid medicinsk invaliditer över 30 %/In case of resekosrnader/repayment of unused travel Återbetalning av outnyttjade Rese- och hotellkostnadsersättning/travel and Vid ekonomisk invaliditet/in case of economic Vid medicinsk invaliditet om minst 5% pga Vid medicinsk invaliditet pga olycksfall/in case of Begravning på plats/local funerid living expenses for two close relatives, alternatively, expenses andra belopp/other sums insured apply to persons

9 hours catastrophes etc. natural catastrophes etc. Kidnapping compensation SEK2 500 per day for a period not exceeding 90 G. Ersättning vid kidnappning/ SEK2 500 per dygn under längst 90 dygn/ days Omfattning och högsta ersättningsbelopp per försäkrad/scope and maximum compensation per insured SEK J. Trygghetspaket/Safety coverage MediCall - an additional Sjukvärdsupplysning 24 Delay H. Bagageskydd/Luggage coverage Personhg lösegendom/personal propertv Anhöngas resa och boende/reladves travel and aeeomodation 2 Corporate Trave! Insurance 8 elever runt/medicall - Bagage försenat mer än 24 Ummar, hour medical advice hodine case the trip is extended duc to quarandne, natural K. Ansvarsskydd/ Vid person eller sakskada/personal injury or ERV, Rue 1, Sundbyberg Besöksadreso: Löfotrömn AllS 6A Telefon: Fao: ERV Fernakringsaktiebolag (puil) 1 Slyreloenn oale Sundbyberg Organinafinnnnu,nrner ERV, Boo 1, Sundbyberg, Sweden Viniting addrens: Läfotrönin AllS SA Phooe Fao: ERV Fsrnäkriogsaktiebolag IPubi) 1 Reg. Office. sondbyberg j Company Reg no Personal assault coverage M. Överfallsskydd/ Vid personskada/personal injury L. Rättsskydd/ För den försäkrade som privatperson. Självnsk Excess of 20% per clasm cost however minimum SEK SEK 1 000/For the insured as a private individual. Legal expenses coverage 20% av skadekostnaden, dock minst Personal liability coverage propertv damage Addstional expenses for accomodation and travel in vistelse pga karantän, naturkatastrof m connecdon with evacuation due to svar, terror, expenses for accomodation and travel in pga krig, terror, naturkatastrof m m/additional ERVs dygnet runt senrice/erv s 24 hour Service via telefon dygnet Delay of pubbc transportation for more than 3 Försenat bagage vid hemresa/delayed luggage ytterligare/luggage delay for more than 24 hours, return journey Allmänt färdmedel försenat mer än 3 timmar/ outward journey Försenat bagage vid utresa/delayed luggage Försening/?\fissad avresa/)slissed departure Pengar/J\ionev Resehandlingar/Travel documents Företagets egendom/company property theft-p rone property Varav stöldbegärlig egendom/of which Merkostnader för boende och resa vid evakuering Merkostnader för boende och resa vid förlängd ERV

10 Försäkringen , Villkor, or eller Avtalstid, Särskilda villkor! Special conditions issued for a renred vehiele to motor and household insurance or insurance fordon! Claims ehgible for compensation according Excess coverage bdförsäkringsvillkor eller villkor för hyrt also applies in the event that employees regulary perform assignments at different loeadons exeept journeys made by the emergeney services when responding to or beong transporred home from an emergencv call. 2 Corporate Travel Insurance 8 elever Ändrade prerniesatser - Omfattning och högsta ersättningsbelopp per fbrsälcrad/scope and maximum compensation per insured SEK N. Självriskskydd/ Vid ersättningsbar skada enligt hem- och När försäkringen gäller - gäller även för samtliga dagliga resor som anställda gör i tjänsten, förutom räddningstjänstens dagliga resor när dom befinner sig under utryekning / When the insuranee applies- The policy årsförfallodag. / Changes of premium rates and - the parties rhereafrer do not agree on sueh ehanges the insurance contraet will eease ro be valid at renewal. eondirions are announeed at latest 4 monrhs liefore renewal. If före årsförfallodagen. Blir parterna därefter inre överens upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande 30 dagar netto från fakturans ankomsrdag till kommunen./ 30 days from the invoiee date of arrival to the Betalningsvillkor / Terms of payment Anställd /Emplovee: 3,57 Premieurvecklingsgarand / Premium Premien kan höjas om skaderesultatet så kräver, dock med max 9 % per år. / The prennum can be inereased of the municipality claims results requi.re, however, with a maximum of 9 n per year. Premie per person / Premium per person Elever / Studenrs: 0,765 ta ERV, Sax 1, aundbyberg Benäksadrenn: Läfntrbrnn site Allé Telefon: Fan: ERV Förnäkringnakiiebnlag (publ)j Styrelsens Sundbyberg j Orgnninntionsnurnmer: ERV, Bon 1, SE Sundbyberg. Sweden Viniting nddrens: Lbfnlrbrnn AllS ta Phone: Fan: 4t ERV Fsrnåkrtngnakbebnlng (puilf j Feg Grace Sundbyberg 1 Company Reg no: Eventuella ändringar av premiesatser och - villkor aviseras senast 4 månader with the option to exrend until med rätt för kommunen till förlängning r.o.m / Term of the agreement, 2012

11 Viktig information om resa till krigs- och högriskområden *)ERV Särskdda villkor gäller för resor 1 krigsområden. Kngsomräden och högriskomräden är områden där krig, krigsliknande händelse, revolution uppror, upplopp, terror eller liknande råder, eller som drabbats av naturkatastrof, jcrdskalv eller jotdskred. Områden där den försäkrades hälsa allvarligt riskeras, t ex vid epidemier, kan klassas som högnskområde. Krigsområde/Högriskområde Detta är område där krig eller annat mycket allvarbgt tillstånd råder. Om området blir Kngsområde/Högriskområde när den försäkrade redan vistas i området gäller försäkringen som vanligt under 14 dagar. Under denna dd ska man antingen lämna området eller anmäla vistelsen till ERV. Merkostnader ersätts som beror pä att den försäkrade vistas i ett riskområde, t ex fördytade transporter och vårdkostnader, samt merkostnader för utresa ur området. ERV ska godkänna resa till eller fortsatt vistelse i området och debuterar särskild tilläggspremie. 1 dessa fall införs begränsningar i försäkringen (ich endast följande gäller: Sjukdom och olycksfall: Läkekostnader, hemttansport m m, inklusive merkostnader p g a risktillståndet. Högsta ersättningsbelopp är MSEK 2. Invahditets- och dödsfallsersättning: Valfritt försäkringshelopp, dock max MSEK 2. Bagageskydd: Högsta etsättning totalt SEK Pengar ersätts ej. Anmälan och information På vår hemsida, / Företag finns en uppdaterad lista över vilka områden som är Krigsområde/Högrisknmråde tespekdve Riskområde. Där finns också en blankett för snabb och enkel anmälan. Håll er själva uppdaterade och informera oss om var era försäkrade befinner sig så blir resandet säkrare! ERV, Bon Sundbyberg Beniknadrens: Lifnlrims Aub SA Telefon: 077i Fan: ERV Firnikingsakfiebnlag (publ)j Slyrelsees olle: Sundbyberg Orgunioulinnsnummer ERV, Bon 1, SE Sundbyberg, Sweden Visiling nddreno. Lifolrimn Aub SA Phone: i0 Fan: BRy Firslkriegoakfiebelag (publ)! Reg, Office: Sundbyberg 1 company Reg no:

12 apply it is a reqmrement that travel to such an area must always be notified to ERV in advance. War zone/high risk area catastrophe, earthquake or landshde. %)ERV Disabibty and death benefits: Free choice of insurance amount, however, at a maximum MSEK 2; Baggage coverage: Maximum compensation SEK Loss of cash is not compensated. Important information concerning travel to war zones and high risk areas insurance coverage shall continue to be in force in the normal manner for 14 days. During such penod of time, the insured shall ERV shall grant approval of rravel to, or continued sojourn in, the area subject to a special supplementarv premium. Special condstions apply for travel to war zones and high risk areas. War zones and high risk areas are areas where there is war, war Supplementary costs are covered by this insurance that anse as a consequence of the insured s sojourn in a risk zone, e.g. higher have the uption either to leave the area, or to notify ERV of his/her continued sojourn in the area. Areas where the insured s healrh is senousiv ar risk, e.g. in the event of an epidemie, can be classified as high nsk areas. costs for transportation and medical care, as weil as supplementary eosts for travel out of the war zone or high risk area. -like conditions, revolution, civd commotion, riots, acts of terrorism or simdar ctrcumstances, or that are affected by natural The maximum amount of compensation is MSEK 2. An updated list of those areas that are classified as war zone/high risk areas and risk zone, respectively, can be found on our This refers to areas where war, or other extremely dangerous conditions prevail. In order that your business rravel insurance shall In such a case, certain bnntations in the insurance shall be imposed, and only the foilowing shail apply: website: 1-lere there is also a Clainis Form to facilitate notification of loss or claini. If an area is deelared a War zone/high risk area at the nme when the insured is already stavsng in the area, then the business travel Notification and information Sickness and accident: Medical expenses, costs for repatriation, etc, including supplementary costs (in grounds of nsk conditions. We recommend that you keep updated concerning risk zones and that you inform ERV as to where your insureds are located. This will ensure safer travel! ERV, flox 1, Sundbyberg Besöksxdrsss: Löfströms AllS SA Telefon: Fex: ERV Firsikrinisaktiebolag (pubi) 1 Styrelsens säte Sundbyberg Orgunisationsnnermer i447 ii ERV, flox 1, Sundbyberg, Sweden Visiting addrens: Ldfutrörrrn AllS SA Rhone: Fan: wwwerv.se ERV Firsekringsuktiebetag (publ) 1 Reg. Office Sundbyberg 1 cempany Reg rrs

13 ERV 1/1 Försäkrade objekt/insured objects Tjanstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Försäkrade objekt / Insured objects, Company/Insured i\eölndals Stad Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Mölndals Parkerings AB Kvarnfallet Mölndal AB Mölndala Fastighets AB Type IDNo Start date Stop date Insurance cover Country Premium Corporate Travel Insurance 8 anställda SEK Corporate Travel Insurance 8 elever Corporate Travel Insurance 8 anställda CorporateTravellnsurance8anställda Corporate Travel Insurance 8 anställda Corporatc Travel Insurance 8 anställda 0

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Ekerö kommun Att: 110018 Box 205 178 23 EKERÖ Datum/Date 2012-12-20 Agentur/Broker 800100 ERV Tjänstereseförsäkring /

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Österåkers kommun Att: Refnr: OK12400002 Box 103 184 22 ÅKERSBERGA Datum/Date 2012-12-20 Agentur/Broker 800100 ERV Tjänstereseförsäkring

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Willis AB Fabriksgatan 7 41250 GÖTEBORG N Datum / Date 2013-01-31 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance Policy

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Söderberg & Partners Insurance & Investment AB, N Att: Matilda Lundh S & P Offentlig verksamhet, Box 3145 16930 SOLNA Datum /

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB Norra Skeppsbron 5 B 80310 GÄVLE N Datum / Date 2014-03-28 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Sigtuna Kommun Datum/Date 2014-12-18 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget (publ) Business Visitor,

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Marsh AB Klara Norra Kyrkogata 29 11122 STOCKHOLM Datum / Date 2015-01-08 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Ossén Försäkringsmäklare Syd AB Varlabergsvägen 29 434 39 KUNGSBACKA Datum / Date 2015-01-13 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Norrtälje Kommun Att: Ref 18610002 Box 804 76128 NORRTÄLJE Datum/Date 2015-12-11 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Frilans Finans Sverige AB Att: Stephen Schad Dag Hammarkjöldväg 13s SE- 752 37 UPPSALA Datum/Date 2015-08-11 Agentur/Broker

Läs mer

Förändring i Moment C. Invaliditetsersättning vid sjukdom och smitta

Förändring i Moment C. Invaliditetsersättning vid sjukdom och smitta Förnyelse/Renewal Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Haninge kommun Att: Kansliet Säkerhet Box 951 831 29 Östersund Datum/Date 2014-12-08 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Bolander & Co AB Dragarbrunnsgatan 39 753 20 UPPSALA Datum / Date 2014-11-25 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Förändring i Moment C. Invaliditetsersättning vid sjukdom och smitta

Förändring i Moment C. Invaliditetsersättning vid sjukdom och smitta Förnyelse/Renewal Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Lidingö Stad Att: Ansvar L90000, Konsult och servicekontoret Box 382 737 26 Fagersta Datum/Date 2014-12-19 Agentur/Broker 800100

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Bolander & Co AB Dragarbrunnsgatan 39 753 20 UPPSALA Datum / Date 2013-11-11 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Villkorsöversikt/Condition overview Försäkringsnummer/Policy number: 4804173 Försäkringstagare/Policyholder: Landstinget i Östergötland

Villkorsöversikt/Condition overview Försäkringsnummer/Policy number: 4804173 Försäkringstagare/Policyholder: Landstinget i Östergötland Villkorsöversikt/Condition overview Försäkringsnummer/Policy number: 4804173 Försäkringstagare/Policyholder: Landstinget i Östergötland Tjänstereseförsäkring FLEX Business/Corporate Travel Insurance Nr.702/No.702

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer 4805522 Försäkringstagare Vem försäkringen gäller för När och var försäkringen gäller Stockholms stad

Läs mer

2012-01-01-2012-12-31

2012-01-01-2012-12-31 Försäkringsbrev /Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Vimmerby Kommun Stadshuset 59881 Vimmerby Datum/Date 2011-11-29 Agentur/Broker 613200 Mars h AB e EUROPEISKA Försäkringsnummer/

Läs mer

Försäkringsbrev. Datum 2015-05-11 25-1074472

Försäkringsbrev. Datum 2015-05-11 25-1074472 1 (6) Försäkringstid 2015-04-01 -- 2016-03-31 Årspremie kr Organisationsnummer 502032-9081 Premie att betala SEK Enligt faktura Försäkringstagare Skandinaviska Enskilda Banken AB Att: Anita Strandlund

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer Policy number Försäkringstagare Policyholder Vem försäkringen gäller för For whom the insurance applies

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer 4805046 Försäkringstagare Stockholms stad AB Stockholms Stadshus AB Tillhörande dotterbolag, förvaltningar,

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Norrtälje Kommun Att: Ref 18610002 Box 804 76128 NORRTÄLJE Datum/Date 2014-12-15 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Försäkringsbrev/Insurance policy

Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsbrev/Insurance policy Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Nacka kommun Att: Ansvar 11000 Box 50546 20250 Malmö Datum/Date 2014-12-09 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer Policy number Försäkringstagare Policyholder Vem försäkringen gäller för For whom the insurance applies

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Bolander & Co AB Dragarbrunnsgatan 39 753 20 UPPSALA Datum / Date 2015-12-03 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Marsh AB Nettokod Klara Norra Kyrkogata 29 11122 STOCKHOLM Datum / Date 2014-11-28 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Ossén Försäkringsmäklare Syd AB Hamntorget 5 252 21 Helsingborg Datum / Date 2016-11-30 Försäkring / Insurance Policy Försäkringsnummer/Insurance

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Försättsblad/Cover Sheet

Försättsblad/Cover Sheet Försättsblad/Cover Sheet Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Söderberg & Partners Insurance Consulting AB N Södra Tullgatan 4 5 vån. 21140 MALMÖ Datum / Date 2015-12-28 Försäkring / Insurance

Läs mer

Förändring i Moment C. Invaliditetsersättning vid sjukdom och smitta

Förändring i Moment C. Invaliditetsersättning vid sjukdom och smitta Förnyelse/Renewal Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Nynäshamns Kommun Att: Fakturaservice KSF2 KENKOL01 Box 130 14922 Nynäshamn Datum/Date 2014-12-19 Agentur/Broker 800100 ERV Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Vi vill tacka för det fortsatta förtroendet att försäkra er personal som reser i tjänsten.

Vi vill tacka för det fortsatta förtroendet att försäkra er personal som reser i tjänsten. Förnyelse/Renewal Tjänstereseförsäkring / Corporate Travel Insurance Sandvikens Kommun Att: Fakturaenheten, Kommunskyddet Faktura Enheten Projektnr 3013 81180 SANDVIKEN Datum/Date 2015-12-01 Agentur/Broker

Läs mer

Athena Upptaktsseminarium

Athena Upptaktsseminarium 2013-09-04 Athena Upptaktsseminarium Karin Cedergren Karin.cedergren@uhr.se Ansökningar våren 2013 Beviljade Avslag kvalitet Avslag ogiltig Ansökningar per världsdel 7 6 5 4 3 2 Inkomna ansökningar Beviljade

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Svenska Missionsrådets försäkringsavtal Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer Policy number Försäkringstagare Policyholder Vem försäkringen

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer Policy number Försäkringstagare Policyholder Vem försäkringen gäller för For whom the insurance applies

Läs mer

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance

Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Tjänstereseförsäkring/Corporate Travel Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer Policy number Försäkringstagare Policyholder 4804311 Sundsvalls kommun, 212000-2411 Medförsäkrade dotterbolag

Läs mer

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Försäkringsgivare : AIG Europe Limited Org.nr: 516408-1027 Tel : + 46 8 506 920 00 Sverige filial av Försäkringsbolaget

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

")ERV. EURoPEISKA. Försättsblad/Cover Sheet Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover. Bolandet & Co AB

)ERV. EURoPEISKA. Försättsblad/Cover Sheet Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover. Bolandet & Co AB Försättsblad/Cover Sheet Business Visitor, årsavtal / Business Visitor, annual cover Bolandet & Co AB Dragarbtunnsgatan 39 75320 UPPSALA EURoPEISKA Datum / Date 20't5-03-23 ") Fötsäkring / Insutance Policy

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Nu förnyas er försäkring

Nu förnyas er försäkring Skåne Läns Landsting (Region Skåne) Västra Storgatan 12 Södra Vallgatan 5 291 89 KRISTIANSTAD 9CP93 25 november 2016 Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Visitor En försäkring när du får besök från utlandet/ Insurance for visitors from abroad

Visitor En försäkring när du får besök från utlandet/ Insurance for visitors from abroad Gäller fr o m 1 januari 2016/Valid from January 1 2016 En försäkring när du får besök från utlandet/ Insurance for visitors from abroad När du får besök från utlandet kan det kännas tryggt att teckna en

Läs mer

III L~sforsakringar. liil Skane Bank & Forsiikring. Travel Insurance during temporary stay abroad Summary of policy conditions

III L~sforsakringar. liil Skane Bank & Forsiikring. Travel Insurance during temporary stay abroad Summary of policy conditions A O _._.._._. III L~sforsakringar liil Skane Bank & Forsiikring Travel Insurance during temporary stay abroad Summary of policy conditions Sum insured Costs for Medical Treatment Costs during maximum three

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Utlandsstationeringsförsäkring/Corporate Expatriate Insurance

Utlandsstationeringsförsäkring/Corporate Expatriate Insurance Utlandsstationeringsförsäkring/Corporate Expatriate Insurance Försäkringsbrev/Insurance policy Försäkringsnummer Policy number Försäkringstagare Policyholder Vem försäkringen gäller för For whom the insurance

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Reseskydd med resebevis

Reseskydd med resebevis Reseskydd med resebevis Varsågod! Här är ditt resebevis. Kom ihåg att fylla i ditt försäkringsnummer (Policy number). Ta med resebeviset och Doctor s Certificate, se baksidan, på din resa. Visa kortet

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Varsågod! 1 maj 2011. Resetips! Riv av och tag med på resan!

Varsågod! 1 maj 2011. Resetips! Riv av och tag med på resan! Varsågod! Här får du ditt resebevis. Se till att försäkringsnumret (Policy number) är ifyllt. Tag med kortet och Doctor s Certificate, som finns på baksidan, på resan. Visa kortet för läkaren eller tandläkaren.

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

VI KAN FJÄLLEN, MEN VI HAR ALDRIG ÅkT I PISTERNA

VI KAN FJÄLLEN, MEN VI HAR ALDRIG ÅkT I PISTERNA VI KAN FJÄLLEN, MEN VI HAR ALDRIG ÅkT I PISTERNA Hej! Vi är Flygtaxi. Vi hämtar dig när du ska åka och väntar på dig när du kommer fram. Åre flygtransfer och Åre tågtransfer heter våra tjänster. Trevlig

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Tjänstereseförsäkring Norden för dig som reser lokalt eller i Norden

Tjänstereseförsäkring Norden för dig som reser lokalt eller i Norden Tjänstereseförsäkring Norden för dig som reser lokalt eller i Norden ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Löfströms Allé 6A Box 1 SE-172 13 Sundbyberg +46 0770-456 900 www.erv.se ERV travel & care vår egen

Läs mer

Questionnaire for quotation Asylum accommodation

Questionnaire for quotation Asylum accommodation Questionnaire for quotation Asylum accommodation Insured / Försäkrad Address / Adress Postcode / Postnummer Phone / Tel Fax Company registration number / Org.nr Contact person / Kontaktperson E-mail /

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Integrity R1.2-uppgradering för Desktop Pro R7.01 SP2. Produkt: Desktop Pro R7.01 SP2. Datum: 21 november 2013 FCO:

Integrity R1.2-uppgradering för Desktop Pro R7.01 SP2. Produkt: Desktop Pro R7.01 SP2. Datum: 21 november 2013 FCO: Integrity R1.2-uppgradering för Desktop Pro R7.01 SP2 Produkt: Desktop Pro R7.01 SP2 Datum: 21 november 2013 FCO: 200 01 501 036 Informationen i det här meddelandet syftar till att göra dig uppmärksam

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Integrity R1.2- programvaruuppgraderingssats för Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Datum: 21 november 2013 FCO:

Integrity R1.2- programvaruuppgraderingssats för Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Datum: 21 november 2013 FCO: Integrity R1.2- programvaruuppgraderingssats för Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Datum: 21 november 2013 FCO: 200 01 502 035 Informationen i det här meddelandet syftar till att göra dig uppmärksam

Läs mer