Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter"

Transkript

1 RAPPORT 2012:32 VERSION 0.1 Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter i Malmöregionen - underlag till finansieringsdiskussion för SPIS

2 Dokumentinformation Titel: Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter i Malmöregionen: underlag till finansieringsdiskussion för SPIS Serie nr: 2012:32 Författare: Beställare: Anna Clark, Lena Smidfelt Rosqvist, SPIS Kontaktperson: Gösta Ahlberg, tel Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Utkast Beställare Beställare Ny tabell i sammanfattning Beställare Huvudkontor Lund: Åldermansgatan Lund tel fax Lokalkontor Stockholm: Barnhusgatan Stockholm tel fax

3 Innehållsförteckning 1. Introduktion Syfte Trafik i Malmöområdet idag 1 2. Finansieringsmöjligheter från trängselskatt/ vägavgifter Finansiering från trängselskatt i Malmö stad Intäkter från trängselavgift på E6 och E Sammanfattning 13

4 1 1. Introduktion 1.1 Syfte SPIS (Spårvägar i Skåne) har gett i uppdrag att översiktligt skatta möjliga intäkter från trängselskatt/vägavgifter i regionen med syfte att finansiera nya spårvägar. Skattningarna som presenteras i föreliggande rapport är grova och bygger på en analys av de system som införts, respektive är på väg att införas, i Stockholm respektive Göteborg. Finansieringsmöjligheter från tre olika varianter på trängselavgifter ska beskrivas och intäkterna från dessa skattas. Rapporten presenterar potentiella förändringar i transportarbete; drift- och investeringskostnader; och andra möjliga effekter av införandet av en avgift/skatt. De tre möjliga trängselavgiftsvarianterna som ska beskrivas är: Trängselskatt i Malmö stad Avgift på E6:an Avgift på E22:an Det här dokumentet ger en kort översikt av möjliga trängselavgifter, baserad på erfarenheter från existerande system. Analysen är gjord utan omfattande studier, modelleringsverktyg, eller mer avancerad transportsystemanalys, vilket betyder att siffror och slutsatser är relativt osäkra. 1.2 Trafik i Malmöområdet idag I Malmöregionen har trafiken sedan 90-talet ständigt ökat, med relativt mycket transittrafik som belastar infrastrukturen. Det finns ännu inte mycket vägträngsel i Malmöregionen, på grund av stor kapacitet i väginfrastrukturen. Vissa undantag finns dock på de större vägarna in till Malmö som under kortare tider även orsaker trängsel i innerstaden (se Figur 1-1) 1. Trängseln på dessa in-/utfarter orsakar förseningar och bristande tillförlitlighet i restid för bil- samt busstrafiken. 1 Arbetspendlingen i Sveriges storstadsområden: nuläge brister och förtjänster (2011). Trivector Rapport 2011:37.

5 2 Figur 1-1 De svarta linjerna visar trafikmässigt hårt belastade vägar i Malmöregionen. Det är främst de stora vägarna in till och ut från Malmö som har stora trafikflöden, som kan orsaka trängsel både på vägarna markerade här, och i Malmös innerstad. Källa: Trafikflödeskartan, Trafikverket. Det finns också hård belastning på spårinfrastrukturen i Malmöregionen, som har stor kapacitetsbrist på många sträckor. Framförallt gäller detta på sträckan mellan Lund och Malmö 2 där 4-spår är planerat för att öka bankapaciteten till år Idag är bankapaciteten mellan Malmö och Lund och Helsingborg och Ängelholm fullt utnyttjad. Stora satsningar på spårinfrastruktur behövs för att klara förväntade resandeökningar i regionen. Utöver kapacitetsproblemen i dagsläget, så visar prognoser på en framtida befolkningsökning i såväl Malmöregionen som i resten av Skåne 3. Exakt i vilken utsträckning denna prognosticerade befolkningsökning påverkar resandet är osäkert, men existerande infrastruktur blir troligen än mer belastad än idag. 2 3 Arbetspendlingen i Sveriges storstadsområden: nuläge brister och förtjänster (2011). Trivector Rapport 2011:37. Skånes befolkningsprognos år Region Skåne.

6 3 2. Finansieringsmöjligheter från trängselskatt/ vägavgifter Att betala för att köra på vägar är ingen ny idé: den ekonomiska teorin om trängselskatt och vägavgifter av olika slag har studerats nästan lika länge som bilar har kört på vägar, och avgifter på ny väginfrastruktur (främst på motorvägar, broar och tunnlar) är ganska vanliga nuförtiden både i Sverige och internationellt. Även om de ekonomiska argumenten för trängselskatt är väl dokumenterade och studerade, så finns det idag få exempel på trängselskatt på individuella vägar eller inom tätorter. Trängselskatt kan bidra till en förändring i utnyttjandet av hela transportsystemet. För att kunna hantera denna förändring, måste vi ta hänsyn till många aspekter utöver effekter på trafik och finansiering: politiska och sociala frågor, utbud av andra färdmedel som kan ersätta bilresor (t ex ett bra, fungerande kollektivtrafiksystem), allmän opinion, m.m. Även om det finns flera exempel på avgifter på väginfrastruktur (t ex bompengar i Norge, Svinesundsförbindelsen, ny motorvägsinfrastruktur i Frankrike m.m.), så finns det få exempel på avgifter som införts på existerande väginfrastruktur (Norge är ett undantag). Det finns heller inget exempel på införande av avgifter på existerande väginfrastruktur som har som mål att bara finansiera kollektivtrafik. I de fall där intäkter från vägavgifter finansierar också annat än den väg som avgiften tas ut på, så brukar inkomsten öronmärkas för nya väginfrastrukturprojekt (med kanske en liten procent andel till kollektivtrafik, hållbara transporter osv). En viktig aspekt är acceptansfrågan. Om inte allmänheten kan se/förstå hur de avgifter (skatt) de betalar används, så är det svårt att få allmän opinion (som påverkar den politiska viljan/opinionen) att acceptera vägavgifterna. Det är också viktigt att förklara skillnaden mellan skatt och avgifter: skatt är inkomst som går till statskassan och kan inte öronmärkas, medan avgifter kan öronmärkas (t ex vägavgift, förskoleavgift, arbetsgivareavgift m.m.). Även om skatteinkomsterna från trängselskatterna i Stockholm och Göteborg är utlovade att återföras till respektive region för investeringar i deras transportsystem, så är det upp till staten att bestämma hur intäkterna från trängselskatt ska användas, och det är sålunda möjligt att inte alls använda dessa till transportsektorn. Finansieringspotentialen från tre olika vägavgiftssystem i Malmö har skattats - en möjlig trängselskatt i Malmö stad, samt möjliga vägavgifter på E6 och E22 utanför centrala Malmö. I de följande avsnitten beskrivs dessa tre alternativ och överskottet från dessa avgifter skattas.

7 4 2.1 Finansiering från trängselskatt i Malmö stad Våra antaganden och analyser för ett system med trängselskatt i Malmö stad baseras på motsvarande system som finns respektive är under införande i Stockholm och Göteborg. Trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg är utformade med ett så kallat avgiftssnitt där bilister betalar en avgift vid passage in respektive ut ur den avgiftsbelagda zonen som omfattar städernas centrala delar. Bilister som reser inom avgiftszonen utan att passera avgiftssnittet behöver inte betala någon avgift 4. Trängselskatten är tidsberoende baserat på trängselsituationen vilket betyder att inga avgifter tas ut under nätter och helger (se Tabell 2-1). Skatten betalas heller inte den 1-31 juli. Tunga fordon räknas som 3 bilar, så de betalar en tre gånger större avgift än för lätta fordon. Tabell 2-1. Trängselavgifter för Göteborg och Stockholm. Beloppen är tidsberoende, och följer ett liknande mönster i båda städerna- olika avgiftsnivåer under dagen i syfte att dämpa trängseln när den är värst under rusningstid. Källa: Göteborg Stockholm Tid Belopp Tid Belopp 06:00 06:29 8 kr 06:30 06:59 10 kr 06:30 06:59 13 kr 07:00 07:29 15 kr 07:00 07:59 18 kr 07:30 08:29 20 kr 08:00 08:29 13 kr 08:30 08:59 15 kr 08:30 14:59 8 kr 09:00 15:29 10 kr 15:00 15:29 13 kr 15:30 15:59 15 kr 15:30 16:59 18 kr 16:00 17:29 20 kr 17:00 17:59 13 kr 17:30 17:59 15 kr 18:00 18:29 8 kr 18:00 18:29 10 kr 18:30 05:59 0 kr 18:30 06:29 0 kr helgdag 0 kr helgdag 0 kr Bilisterna måste betala när de passerar en betalstation. Betalstationernas placering är designad för att minska möjligheterna att köra runt trängselskattezonen på alternativa vägar till destinationen för att undvika avgift (se Figur 2-1). 4 Detta till skillnad från t ex. Londons trängselavgiftsystem som är utformat med en zonavgift för alla som kör inom avgiftszonen, även om resan både börjar och startar inom själva zonen.

8 5 Figur 2-1. Trängselskattzonen i Stockholms stad. Området inom den prickiga linjen är avgiftszonen, och de som kör in eller ur zonen betalar trängselskatt. Siffrorna visar betalstationer, dvs. de punkter på vägnätverket där kontroll av in- eller utfart till avgiftszonen görs. Källa karta: För att identifiera fordon som kör in och ut ur avgiftszonen i Stockholm (och i London) används teknologin RFID (Radio Frequency IDentification (se Figur 2-2). Fordon som har en transponder kan fakturerats automatiskt, och fordon utan transponder identifieras med ANPR (Automatic Number Plate Recognition). I Malmö skulle det vara möjligt att använda BroBizz, som redan idag används för passager över Öresundsbro. Denna lösning skulle även göra det enklare att fakturera de danska bilarna som kör i Malmöområdet och passerar trängselskattens betalsnitt. Figur 2-2 Betalstation i Stockholm. Betalstationer använder RFID från Q-Free samt mjukvaror från IBM. Fordon som passerar betalstationer har antingen en transponder som direkt loggar passagen eller så fotograferas fordonets nummerskylt så att fordonet kan identifieras med ANPR för fakturering av trängselskatten. Bild källa: Holger Elgård (2010), Creative Commons License 3.0.

9 6 Beskrivning av möjlig trängselavgift i Malmö stad Trängsel i Malmö stads vägtrafik orsakas av in- och utfartstrafik (liksom i Stockholm och Göteborg). Malmö är jämfört med Stockholm eller Göteborg mer kompakt i sin stadsstruktur (och mindre i storlek). Det medför att betalstationer för trängselskatt kan förläggas mer i utkanten av staden jämfört med Stockholm och Göteborg. Dessutom ligger Malmö vid havet som på en sida ger staden en tydlig geografisk gräns. Det innebär sammantaget att en möjlig trängselskattezon kan täcka större delen av staden och betalstationerna kan placeras vid de knutpunkter där trafik kör in i eller ut från Malmö stad (se Figur 2-3). Figur 2-3 Mest trängsel i Malmö orsakas av infartstrafik till Malmö. De svarta linjerna visar en möjlig trängselskattezon, de största infarterna till Malmö samt de största knutpunkterna i nätverket där trafik kör in till Malmö. Källa: Trafikflödeskarta Malmö, Trafikverket. Trängseln i Malmös vägtrafik är som nämnts inte på samma nivå som i Göteborg eller Stockholm, vilket innebär att avgifterna, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, inte ska vara så höga som i Göteborg eller Stockholm. Det är svårt att skatta förseningar i städerna orsakade av trängsel, men förseningarna i Stockholms vägtrafik är större än i Göteborg, som i sin tur har mer omfattande förseningar jämfört med Malmö. Baserat på medelförseningsvärden i storstäder 5, så antar vi att medelvärdet på förseningstid i Göteborg är 50 % av den i Stockholm, och i Malmö 25% av den i Stockholm. Med samma mönster som för ovan beskrivna förseningsvärden, föreslås avgifter för Malmö enligt Tabell 2-2. Tabell 2-2 Förslag på trängselskatt i Malmö stad. Rusningstid på morgonen antas vara mellan kl. 07:00-09:00 och under eftermiddagen mellan kl. 15:30-18:00. Ingen skatt tas ut under helgdagar och mellan kl. 18:30-06:29. Malmö Tid Belopp 06:30 06:59 7 kr 07:00 07:29 12 kr 5 Arbetspendlingen i Sveriges storstadsområden: nuläge brister och förtjänster (2011). Trivector Rapport 2011:37.

10 7 07:30 08:29 17 kr 08:30 08:59 12 kr 09:00 15:29 7 kr 15:30 15:59 12 kr 16:00 17:29 17 kr 17:30 17:59 12 kr 18:00 18:29 7 kr 18:30 06:29 0 kr helgdag 0 kr Effekter på trafiken I Stockholm har trafikflödena minskat med ungefär 20-25% på infarter/utfarter sedan trängselskatten infördes. Minskningen i rusningstid är 10-15% 6. I Göteborg förväntas en minskning med ungefär 10 % i de centrala delarna av staden 7. Minskningen av trafiken beror till stor del på att det finns alternativ till att köra bil. I Stockholm bytte ungefär hälften av de resande som slutade köra bil till kollektivtrafik, och den andra hälften av dessa resor försvann (färre resor, kombinerade resor, m.m.). Så gott som alla de resor som flyttades över till kollektivtrafik var arbets-/skolresor och inga arbets-/skolresor försvann. Kollektivtrafiken ökade med 5%. I Malmö behöver en stor satsning på kollektivtrafik göras innan det är möjligt att införa trängselskatt: det måste finnas en välfungerande alternativ till att köra bil, och ovanpå dess, framtidens kollektivtrafik måste också hantera ökad befolkning i regionen. I beräkningarna antar vi en minskning av biltrafiken med % med 5-10% i rusningstid. Skattning av intäkter från skatten För att skatta möjlig intäkt från skatten, behöver vi känna till trafikflöde in och ut från avgiftszonen. Dagens flöde är ungefär ådt på de stora vägarna in och ut från Malmö. Pendlingsresorna inom och till/från Malmöområdet är cirka ådt 8. Det finns utöver de stora infartslederna även andra vägar med flöden till/från staden. Vi gör antagandet att resor in och ut från den möjliga avgiftszonen (Figur 2-3) i dagsläget är mellan ådt. Mer precisa beräkningar skulle kräva beräkningar med transportmodelleringsverktyg. ÅDT ger det genomsnittliga trafikflödet under ett år per dygn mätt som fordon/dygn. Trängselskatt betalas emellertid bara under veckodagar. Vi antar att helgdagstrafik uppgår till 2/3 av veckodagens trafikflöden, att det finns 45 veckor per år med de högre veckotrafikflödena, och att 5 % av trafiken är Promemoria: Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg (2011). Finansdepartementet, Regeringskansliet. Fi2010/5664 Från Malmö trafikflödekarta och Arbetspendlingen i Sveriges storstadsområden: nuläge brister och förtjänster (2011). Trivector Rapport 2011:37.

11 8 tunga fordon (exklusive buss). Vi fördelar trafikflödet över dagen med antagande om rusningstid kl. 07:00-09:00 och kl. 15:30-18:00 (se Tabell 2-3). I Stockholm är det ungefär 15 % av fordonen som inte betalar trängselskatt (miljöbilar, buss, p-tillståndrörelse hindrade, m.m.) 9, och vi antar att det skulle vara fallet även i Malmö. Skatten antas inte erläggas på helgdagar eller i juli (om vi följer systemet från Stockholm). Baserat på dessa antaganden skulle den dagliga intäkten från trängselskatter uppgå till mellan 1,49-2,30 miljoner kronor per dag (se Tabell 2-3). Den årliga intäkten från avgifterna är ungefär miljoner kr per år (jämfört med Göteborg där intäkten beräknas till 925 miljoner kronor 10 ). Tabell 2-3 Skattade intäkter baserat på trafikflödet till/från Malmö, veckodagar från 06:30-18:29. Det totala flödet i den här tabellen är ådt (som antas i analys vara mellan ådt), med ändringar för veckodagstrafik och tunga fordon (avgift för 1 tungt fordon = avgift för 3 personbilar). Tid Trafikflödet veckodag Avgift Betalande trafikflöde (10-20% trafikminskning, 15% som inte betalar) Betalande trafikflöde (5-10% trafikminskning, 15% som inte betalar) Skattad intäkt (10-20% trafikminskning) Skattad intäkt (5-10% trafikminskning) 06:30 06: :00 07: :30 08: :30 08: :00 15: :30 15: :00 17: :30 17: :00 18: SUMMA Investerings- och driftkostnader Prognoser för kostnader för systemet i Göteborg är 940 miljoner kronor för investeringskostnader, och miljoner kronor för driftkostnader de första åren (130 miljoner kronor därefter) 11. I Stockholm var investeringskostnaderna ungefär 1880 miljoner kronor och driftkostnaderna uppgår till ungefär 300 miljoner kronor per år 12. Investeringskostnaderna i Stockholm är inte jämförbara med en möjlig trängselavgift i Malmö, därför att investe Promemoria: Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg (2011). Finansdepartementet, Regeringskansliet. Fi2010/5664 Promemoria: Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg (2011). Finansdepartementet, Regeringskansliet. Fi2010/5664 Samhällsekonomisk analys av Stockholmförsöket (2006). Transek.

12 9 ringskostnaderna inte enbart inkluderar investeringskostnader för infrastruktur, men också andra kostnader som ingick i Stockholmsförsöket t ex avseende trafikanalyser och utvärdering 13. Det är möjligt att kostnaderna i Malmö skulle bli mindre jämfört med de i Göteborg på grund av att zonen är geografiskt mindre, vilket betyder ett behov av färre betalstationer. Investeringskostnaderna per betalstation beräknas uppgå till mellan 5-13 miljoner kronor, övriga investeringskostnader mellan miljoner kronor och driftkostnaderna ungefär 5,7-6,3 miljoner kronor per betalstation 14. Med ett antagande om 30 betalstationer i Malmö bedöms den totala kostnaden för investering samt drift och underhåll uppgå till mellan miljoner kronor under 10 år. Total intäktspotential från skatten i Malmö Inkomst skattas mellan miljoner kr under 10 år, med kostnader Trängselskatt i Malmö stad kunna ge ett överskott 15 på ungefär under 10 år. 2.2 Intäkter från trängselavgift på E6 och E22 Det finns många stora vägar i Europa med avgifter. De flesta använder intäkterna som genereras till att betala för investering i och drift av de vägarna som har avgift (t ex i Frankrike). I Norge används avgifterna inte bara för de vägarna som har avgift, men för att finansiera andra vägkonstruktionsprojekt 16. Det finns dock som ovan nämnts inga stora vägar (nationella vägar, motorvägar, TEN-T-nätverk) i Europa som har belagts med avgift där intäkten enkom används för finansiering av kollektivtrafik. Vägavgifterna i Norge är mellan NOK ( SEK) för personbilar 17. Avgifterna brukar inte vara tidsberoende (detta eftersom avgifterna inte är till för att dämpa trängsel, utan för att finansiera väginfrastruktur 18 ), vilket innebär ett fast pris för alla som kör på vägarna, med olika priser för olika vikt och storlek av fordon (ungefär 3 gånger högre avgift för en lastbil jämfört med lätta fordon) Analys och utvärdering måste också göras i Göteborg och Malmö, med inte till så stor del. Utredning om införande av trängselskatt i Göteborg: som en del av västsvenska infrastrukturpaketet. Vägverket och Banverket (2009). Vissa små ändringar till figurer här så det blir 940MKr max kostnad för 35 betalstationer, som i Göteborg. Priserna ändrar över tiden, och det är komplicerad att svarar på en fråga om hur mycket en ny infrastrukturprojekt ska kosta under 10 år: det här ge en simplifierad idé av överskott i dagsläget, utan att ta hänsyn till räntor, inflation, mm. Road Infrastructure Concession Pracice in Europé (2001). Bousquet & Fayard. Det finns tidsberoende avgifter på motorvägar varav, de mest kända är så kallades HOT lanes i USA. Huvudsyftet med avgifterna på dessa är att minska trängsel, inte att finansiera transportinfrastruktur.

13 10 Beskrivning möjlig trängselavgift på E6:an & E22:an I Norge har avgifterna som främsta syfte att finansiera vägtransportinfrastruktur. I Malmö skulle en avgift på E6 eller E22 i första hand avse att finansiera transportinfrastruktur och i andra hand att minska trängsel. En avgift på E6 och E22 bedöms behöva sättas relativt lågt för att inte smittrafik ska omledas till andra delar av vägnätet. Om det finns andra ruttval till destinationen, så skulle en stor avgift kunna orsaka oönskade effekter i form av ökad trafikbelastning på mindre vägar. Mot denna bakgrund antas en avgift mellan 3-6 kronor (i båda riktningar)på E6 eller E22. Antalet betalstationer beror på antal påfarter till vägarna. På E22 mellan Lund och Malmö finns det 3 påfarter varför vi räknar med 3 betalstationer. På E22 (mellan Vellinge och Malmö) finns det också 3 påfarter (3 betalstationer). Figur 2-4 Avgifter på E6:an (i nederkant av bilden) och E22 (mellan Lund och Malmö). De här vägarna har höga trafikflöden, och är möjliga vägar för införande av avgifter med potentiellt god intäktsgenerering. Betalstationerna kan utformas på liknande sätt som för passage över med bil Öresundsbron: med möjlighet att betala med BroBizz (med rabatt), kreditkort eller kontant.

14 11 Trafikeffekter Det primära målet med avgifterna är inte att minska trafik. Men med den stora belastning av väginfrastruktur som finns i delar av Malmös vägsystem vissa tider (se avsnitt 1.2) så är minskning av trängsel ett sekundärt mål. Erfarenheter från Norge visar nästan ingen effekt av bompengsystemen i form av minskad trafik eller minskad trängsel, med även möjligt ökning av trafik 19, men man kan anta att en minskning med 5 % skulle vara möjlig 20. Systemet med trängselskatt behöver utformas så att det inte finns möjligheter att köra till slutdestination på andra vägar. En av anledningarna till att minskning av trafiken i Norge är väldigt liten är utöver acceptans av ett system som har varit på plats ganska länge och som används för att bygga ny väginfrastruktur är att det inte finns alternativa vägar som kan användas för att komma till slutdestination. Ofta inte heller alternativa färdsätt. Problematiken med alternativa rutter skulle vara lite svårare i Malmöområdet, och det skulle kanske vara nödvändigt att införa avgifter på alla stora vägar på en gång (se svarta linjer i Figur 1-1) så att alternativa avgiftsfria resvägar inte skulle vara möjliga. Skattning av intäkter från trängselskatt i Malmö Lätta fordon betalar mellan 3-6 kronor per passage. Tunga fordon betalar 3 gånger så mycket som lätta fordon. Årlig intäkt på E6 (Norr, mellan Lund och Malmö) beräknas uppgå till mellan miljoner kronor, på E22 till mellan miljoner kronor (och på E65 till mellan miljoner kronor). Tabell 2-4 Skattad intäkt från avgifter på E6, E22 and E65 utanför Malmö. Avgifter för lätta fordon är mellan 3-6 kr och för tunga fordon 9-18 kr. Väg Intäkt per år låg (MKr) E E E SUMMA Intäkt per år hög (MKr) Försörjnings- och installationskostnader Kostnaderna för att sätta upp och driva betalstationerna och betalsystemet är ungefär 10-40% av intäkten 21, vilket betyder att kostnaderna på E6 och E22 är mellan 4-34 kronor respektive 5-44 miljoner kronor per år Vägavgifter: Lägesanalyser i Sverige och världen. Naturvårdsverket, Victoria Transport Policy Institute, TDM Encyclopedia.

15 12 Total finansieringspotential från avgifterna på E6 och E22 Överskottet beräknas uppgå till miljoner kronor för avgift på E6 och miljoner kronor för avgift på E22 under 10 år.

16 13 3. Sammanfattning Införande av vägavgifter på existerande vägar erbjuder ett möjligt sätt att bidra till finansiering av transportinfrastruktur i Skåne. Utan att ta hänsyn till de politiska och sociala utmaningarna som till stor del påverkar det här ämnet, har finansieringspotentialen från tre olika avgiftssystem i Malmö skattats. Den första varianten är en trängselskatt i Malmö stad, liknande den i Stockholm och den som ska genomföras i Göteborg. Under 10 år beräknas överskottet uppgå till miljoner kronor från detta system. De andra två varianterna som analyserats är vägavgifter på E6 och E22 utanför Malmö. Dessa system skulle kunna bidra med ungefär respektive miljoner kronor i överskott under 10 år (se Tabell 3-1). Intäkternas storlek beror mycket på trafikflöden (som påverkas av avgifterna) samt investerings- och driftkostnader. Utan större studier eller djupare trafikanalys är det svårt att skatta exakta siffror. Avgifter på vägar orsakar ändrat resbeteende avseende ruttval, val av färdmedel, val av restidpunkt, eller val att inte resa alls. Om det finns andra möjliga ruttalternativ för att nå en önskad målpunkt, så skulle vissa välja att köra en väg som inte är avgiftsbelagd, även om den är lite längre och även om alternativet är att köra på mindre vägar. Den trängselskatt som föreslås för att köra in till Malmö stad skulle inte drabbas av problem med omledningstrafik eftersom skattezonen här kan designas så att alla som har staden som slutmål måste passera avgiftssnittet och betala skatten. Avgiftssystem på E6 och/eller E22 skulle troligen drabbas mer av detta problem, därför att det finns andra möjliga alternativa vägar i anslutning till dessa. Avgifterna på dessa vägar föreslås läggas på en ganska låg nivå för att minska problemet med oönskat ruttval. Ett system med avgifter på de regionala vägarna runt Malmö medför behov av att minska attraktiviteten på alternativa vägar som inte är avgiftsbelagda t ex med avgifter på fler sträckor, eller genom trafikplaneringsåtgärder som t ex sänkta hastigheter på de alternativa vägarna. Tabell 3-1 Sammanfattning av överskott, och finansierings möjligheter från trängselskatt i Malmö Stad samt vägavgifter på E6:an och E22:an (i miljoner kronor). Det finns osäkerhet i kalkylerna, så breda spanar för överskottet. Överskott över 10 år låg hög Malmö stad trängselskatt Vägavgift E Vägavgift E TOTAL

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Klimatet och trängselfrågorna i trafikplaneringen för Stockholmsregionen 2009-10-27/mn

Klimatet och trängselfrågorna i trafikplaneringen för Stockholmsregionen 2009-10-27/mn Klimatet och trängselfrågorna i trafikplaneringen för Stockholmsregionen 2009-10-27/mn A. Stockholmsöverenskommelsen, dec 2007 Bakgrund Förslag framförhandlat 2007 under ledning av förra finansborgarrådet

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Vägverket publikation 2003:95

Vägverket publikation 2003:95 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG. Björn Öhman

TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG. Björn Öhman TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG Björn Öhman Trängselskatt i Göteborg Västsvenska paketet Trängselskatten Systemet Nuläget VÄSTSVENSKA PAKETET Problem i Göteborgsregionen Nedsatt funktion i transportsystemet hämmar

Läs mer

Att hantera inducerad efterfrågan på trafik

Att hantera inducerad efterfrågan på trafik TRAFFIC AB RAPPORT 2009:8 VERSION 1.0 Att hantera inducerad efterfrågan på trafik Dokumentinformation Titel: Serie nr: Projektnr: Att hantera inducerad efterfrågan på trafik 2009:8 8126 Författare: Kvalitetsgranskning

Läs mer

Frågan om trängselskatt i Göteborg

Frågan om trängselskatt i Göteborg Hur påverkas luften i centrala Göteborg om föreslagna trängselavgifter införs? Svenska Luftvårdsföreningen 20 april 2010 Per Bergström Jonsson Trafikverket Region Väst Leder den grupp som bland annat utreder

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

Trängselskatt - genomförda system och deras effekter. Staffan Algers Professor, KTH

Trängselskatt - genomförda system och deras effekter. Staffan Algers Professor, KTH Trängselskatt - genomförda system och deras effekter Staffan Algers Professor, KTH 1 Vilka exempel? Singapore 1975 London 2003 Stockholm 2007 (2006) Valetta 2007 Milano 2008 (Durham 2002) (Oslo 1990, Bergen

Läs mer

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik?

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier,

Läs mer

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss

Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Svar på remiss Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-04-18 Betänkandet trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3).

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande Trängselavgifter SOU 2003:61

Yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande Trängselavgifter SOU 2003:61 TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingsstyrelsens förvaltning 2003-09-04 LS 0306-1994 Koncernstaben Anna Linusson Landstingsstyrelsen 1(6) Yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande Trängselavgifter SOU 2003:61

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Vägavgifter i fyra städer: Same, same. But different?

Vägavgifter i fyra städer: Same, same. But different? Vägavgifter i fyra städer: Same, same. But different? Oslo, Trondheim, Stockholm, Göteborg Karin Brundell Freij, WSP Jämförelserna i projektet I projektet arbetar vi med fyra städer Huvudpoängen är dock

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Region Skåne

YTTRANDE Ärendenr: NV Region Skåne 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dickinson, Joanna Tel: 010-698 10 94 joanna.dickinson@naturvardsverket.se YTTRANDE 2017-10-15 Ärendenr: NV-06931-17 Region Skåne region@skane.se Remissyttrande

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi 1 (7) PM Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi Stockholm 2013-05-31, reviderad 2013-09-03 WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Trafikverket Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Malmö Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Datum Uppdragsnummer

Läs mer

Fixa Stockholmstrafiken

Fixa Stockholmstrafiken Fixa Stockholmstrafiken Stockholmsöverenskommelsen Investeringar (milj kr) Start före 2020 Start 2020-2030 Totalt Spår 47 800-49 800 20 200-20 700 68 000-70 500 Väg 51 000 12 500-13 400 63 500-64 400 Summa

Läs mer

skyltar, transpondrar och tullkepor

skyltar, transpondrar och tullkepor skyltar, transpondrar och tullkepor Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar 7 2 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Skyltar som numera finns i Stadsmuseets samlingar. Foto: Ramón Maldonado, 2008,

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Promemoria om införande av trängselskatt i Göteborg

Remissvar från Gröna Bilister: Promemoria om införande av trängselskatt i Göteborg Finansdepartementet Uppsala den 19 mars 2010 Remissvar från Gröna Bilister: Promemoria om införande av trängselskatt i Göteborg Sammanfattning I promemorian föreslås att trängselskatt ska införas i Göteborg.

Läs mer

Trängselskatt presentation SWE. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Trängselskatt presentation SWE. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Trängselskatt presentation 060125 SWE 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Trängselskatt presentation 060125 SWE 2 Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Effekter av trängselskatterna i Göteborg

Effekter av trängselskatterna i Göteborg Effekter av trängselskatterna i Göteborg Ulla-Stina Ingemarsson, Trafikverket Transportforum Karin Björklind, Trafikkontoret Vilka effekter följer vi initialt? Vägtrafikflöden Restider och restidsförlängningar

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Dnr Fi2010/5664 Finansdepartementet 2011-03-01 Promemoria Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås vissa förändringar av det framtida uttaget

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Underlags-PM - Trafikanalyser

Underlags-PM - Trafikanalyser Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- - Trafikanalyser Göteborg 1 (24) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telephone +46

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn:

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn: VZfnotat Nummer: T 20 Datum: 1987-09-21 Titel: Översiktlig beräkning av antalet omkörningar längs E6. Författare: Arne Carlsson och Gunilla Sörensen Avdelning: Trafik Projektnummer: _75313-7 Projektnamn:

Läs mer

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08 Krister Sandberg Uppdrag: Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden Syfte Kunskapsunderlag om hur arbetspendling ser ut i storstadsområdena

Läs mer

Trängselskatt med Östlig förbindelse

Trängselskatt med Östlig förbindelse Trängselskatt med Östlig förbindelse Underlag till Sverigeförhandlingen Version 23 september 2015 1 Dokumenttitel: Trängselskatter och vägavgifter med Östlig förbindelse, Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling

Läs mer

RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1. LinkLink Plus. Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping

RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1. LinkLink Plus. Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1 LinkLink Plus Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping Dokumentinformation Titel: LinkLink Plus - Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping Serie nr:

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Superbuss Malmö. Ekonomisk kalkyl. Sida 1(9) Dokumentnamn: Författare: Datum: 2012-05-11 Ärende 8 bilaga 2 Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl 120120-kn

Superbuss Malmö. Ekonomisk kalkyl. Sida 1(9) Dokumentnamn: Författare: Datum: 2012-05-11 Ärende 8 bilaga 2 Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl 120120-kn Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl Sida 1(9) Innehåll Innehåll... 2 1. Inledning... 3 2. Intäkter... 3 2.1. Jämförelsealternativ Ledbuss... 3 2.2. Utredningsalternativ Superbuss... 4 3. Investeringskostnader...

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:13 Trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon

Betänkandet SOU 2013:13 Trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon YTTRANDE 2013-02-10 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2013:13 Trängselskatt delegation, sanktioner och utländska fordon Det var bara under medeltiden som ägarna till strategiska vägar

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector

FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector FRAMKOMLIGHETSÅTGÄRDER SOM FLYTTAR TYRESÖ 15 MINUTER NÄRMRE CITY! Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Trafikplanering Trivector 2 Trivector VARJE DAG SKER 290 000 RESOR MED STOMBUSSARNA LIKA MÅNGA RESOR

Läs mer

Sammanfattning. Kalkylerna är robusta

Sammanfattning. Kalkylerna är robusta Sammanfattning Kalkylerna är robusta Den svenska transportpolitiken bygger på samhällsekonomiska kalkyler eftersom offentliga medel är en begränsad resurs och det är viktigt att de används där de kan göra

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Kollektivtrafik i Södra Landvetter En studie av alternativa spårburna system PUBLIKATION 2009:04 Dokumentinformation Titel: Trivector Serie nr: Kollektivtrafik

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Kompletterande beräkningar av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-4 Datum: 2016-05-13 Antal

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets regeringsuppdrag angående åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser (Rapport 2016:111)

Remissvar angående Trafikverkets regeringsuppdrag angående åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser (Rapport 2016:111) Ert dnr: Vårt dnr: Li146/2016 Handläggare: Lars Sandberg Anna Johansson, Infrastrukturminister Ola Nordlander, Näringsdepartementet Anna T Johansson, Näringsdepartementet Sten Hammarlund, Trafikverket

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Konsult: Beställare:

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Yttrande över betänkandet om trängselskatt (SOU 2013:3)

Yttrande över betänkandet om trängselskatt (SOU 2013:3) 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-04-15 Dnr SBN 2013-150 Christer Nilsson Dnr KS 2013-229 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet om trängselskatt (SOU 2013:3)

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Basalternativet: 1. Trafikanalyser för att kvantifiera effekten på bil- och kollektivtrafiken och framkomligheten. Genom trafikstudier under oktober 2007 respektive

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:76

Regeringens proposition 2013/14:76 Regeringens proposition 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm Prop. 2013/14:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2014

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer