~~. TRANAs KOMMUN Sida 3 (32)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~. TRANAs KOMMUN 2011-10-12 Sida 3 (32)"

Transkript

1 ~.. ~ Sammanträdesdatum ~~. TRANAs KOMMUN Sida 3 (32) 0_'''''" KOMMUNSTRYRRSENS AU,;.,.,... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 179 Dnr 469/11 Pensionspolicy för Tranås kommun Kansli- och personalchef Maria Ejhed redogörför ärendet. Kansli- och personalavdelningen samt ekonomiavdelningen har tillsammans med försäkringsförmedlare, Magnus Larsson, Försäkringsstrategi AB arbetatframförslag till pensionspolicy för Tranås kommun. I och med tillkomsten avpensionsavtalet, KAP-KL, har det öppnatupp möjligheter att utforma pensionslösningar för individer eller grupper av anställda samt alternativ att trygga dessa utfästelser. Avsikten med policyn äratt tydliggöra vilka pensionslösningar somaccepteras inomkommunen, hur dessa skatryggas samt hur arbetet med pensionsfrågor skall bedrivas. Förslaget är samverkat med fackliga parter och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta bifogad pensionspolicy för Tranås kommun. att kansli- och personalchef uppdaterar policyn med när uppdatering av policyn ska ske samt vilken funktion som ansvarar på uppdateringen. Expedieras till Kommunstyrelsen Maria Ejhed

2 Tranås Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 'TRANAs KOMMUN KL-Förvaltningen Ank.."'-9.j.l ;:.~Q.:Q.~...l)nr.. I.Jb. tl.jl..:j. Kommunledningsförvaltningen Maria Ejhed Kommunstyrelsen Pensionspolicy för Tranås Kommun Kansli- och personalavdelningen samt ekonomiavdelningen har tillsammans med försäkringsförmedlare, Magnus Larsson, Försäkringsstrategi AB arbetatfram förslag till pensionspolicy för Tranås Kommun. I och med tillkomsten av pensionsavtalet, KA P-KL, har det öppnat upp möjligheter att utforma pensionslösningar för individer eller grupper av anställda samt alternativ att trygga dessa utfästelser. Avsikten med policyn är att tydliggöra vilka pensionslösningar somaccepteras inom kommunen, hur dessa ska tryggas samt hur arbetet med pensionsfrågor skall bedrivas. Förslaget är samverkat med fackliga parter och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot förs laget. Kommunstyrelsen fö res lås besluta: - att föreslå kommunfullmäktige att anta bifogad pensionspolicy för Tranås Kommun. I~ Maria Ejhed personalchef

3 \ ~-...;:. ' '~ " """"'-_... ~ '. TRANÅS KOMMUN 6 'S\ AF, ryd..jghet RESPE T KREAT V!TE

4 Innehål!sfört eckning Inlednin g" " " " " " " " " ",.. " "...,,,,,.,,,,.,, ". " '.. " " 3 Bakgrund..". ".,.".".,, ",,, ".'..,", ',,.,..,'..".."."..,', 3 Syfte....,, "..,..,....,......,.,,,.."... 3 Uppdatering"." ",, " " ".. " ", "",...", 3 Beslutsordn ing."..' " ' " ' 3 Pension för anställda " " 3 Pension för förtroendevalda "." ",,, 3 Heltidspolitike r..,,,..,.",.. " ",,.,,.,,.,,.,..,,., ',..,, 3 Deltid spolitiker"..," ",, "..... ", "." " " " " " ", " " 3 Information " " ",, " " " ".. " ,, " " " 4 Nyanställda,.,',..,,"..,,,.," 4 Avg iftsbestäm d ålderspension (Det individuella valet),.,,,.,,,.,..,,,, 4 Under anställningstiden,"..".",,,,,,,."."" "." ".. " "." ".. "". ".....,.., 4 Inför pensionsavgång " ".. "... " " 4 Pensionsgrundande ledigheter ' 4 Pensionsgrundande avlöningsförm åner,.. "... "..,... 4 Åt erbet alni ng av för mycket utbet ald pension".,..,',.,,,, 4 Utbet alni ng av små förmåner ". " Ut bet alni ng av små pensionsavgifter , 4 Särskild avtalspension (SAP),,, 5 Allmänt.,,..,,,,, ", 5 Omfattning.. " ".. "" " " " ", " " 5 Förmånsnivå " " " Pensionsavgifter, ",, " ".. ",, ' "" " " " ' " '''' '''' '' '''' " " ". " ", 5 Samordning,,..,,,,..,.,.,.,,.,,.,,,..,,,..." ".,.. " ".,.,."." " ' ",,,.,5 Förmånsbestämd åldersp ens ion,.,,,......, ,..,,, 5 1ryggande av SAP" "," " "." "."."."""""""".. ". '"''..," " ". " " 5 Löneväxling mot pension.. ".,",.,.,,.,.,.,.,..,",..,..,"',.","",.", 5 Tranås kommuns pensionsplan '''.. ",.. " " 5 Bilaga (Alternativ KAP -KL)

5 Inledning Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-i<L har det tillkommiten del områden där' varje enskildarbetsgivare måste tavissa beslut. Det har även öppnats upp möjligheter att utforma pensionslösningar för individer eller grupper av anstäl lda samt alternativ att tryggadessa utfästelser, Kommunens pensionspolicy ska tjdliggö ra vilka pensionslösningar somaccepteras inomkommunen, hur dessaska tryggas samt hur arbetet med pensionsfrågor skall bedrivas Syfte - Policyn skall effektivisera kommunens administration och ge snabbaoch enklarutiner vilket ska bidra tillsänktakostnader. - Pensonspoäcvnskall medverka till att kommunenalltid Ilar marknadsmässigt riktiga fö rmåner för de anställda ochattdetta går att följa upp, -Pensorslörm årema skall hjälpakommunenattanrahera och behålla kompetent personal, - Nyanställningar ska klarasav inom ram en för pensionspoli cyn somska fungerasomett ramverk inomvilken nyanställningen skall hanteras Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vart tredje år eller då det fi nns behov avatt den uppdateras, Däremellanska uppdateringskedå det skett större förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Personalchef tar initiativ till uppdatering, Beslutsordning Övergripandeoch strategiskafrågor beslutas av: Beslut påindividnivå fattas av : Det löpande ansvaret för pensionsfrågor handläggs av: Kommunstyrelsen Förvaltningschef Personalchefen Pension för anställda För samtligaanställda med pensionsrätt I kommunengäller KAP- KL fr.o.m. 2006, Anställd med rätt till förtidspension eller Sjukbidrag vid övergången till KAP-KL respektive PFAkvarstår i det äldre pensionsavtalet P,A,-KL eller PFA KAP- KL gäller inte för arbetstagaresomtillträder en anställning efter det att han eller hon har fyllt 67 år. Pension för förtroendevalda Heltidspolitiker Kommunen har antagitbestämmelser om pensionoch avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF) att gälla fr.o.m , Vissaövergångsbestämmelser gäller för de med förtroendeuppdrag dessförinnan, Reglementet gäller för de två ~ l e l tid s syss e l s atta politikerna samt ordförandena i socialnämnden och barn- ochutbildningsnämnden, Vid utbetalningav visstidspensionsförmåner SOI11 följer av PBFär 2 inkol11stbasbelopp frittfråninkomstsamordning, Deltidspolitiker Politiker som ej omfattas av PBF har rätt till kontant påslag på förlorad arbetsinkomst som ersättning för ev, förlorad tjänstepensionsförmån, Påslaget uppgår till 4,0 %, Påslagets storlek beräknas på den förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsinkomst. Påslaget utbetalas somett engängsbeloppårsvis i efterskott, Enbart påslag somöverstiger 100 kronorska betalas ut somkontant påslag, Lägre ersättning utbetalasej, Genomattkomm unen utger ovanstående påslag på ersättningen för förloradarbetsinkomst somkompensation har kommunen fullgjortsin lagligaskyldighet att ersättaden förtroendevalda för förlorad pensionsförmån, 3

6 Information Nyanställda Somendel av introduktionen till anställningen/uppdraget skaalla nyanställdafå informationomde pensionsförmåner somgäller för anställningen/uppdraget. Informationenutges i skriftlig form, Anställd som har rätt till Alternativ KAP-KL ska informeras om detta samt bli erbjuden individuell pensionsrådgivning av extern rådgivarevilkenanvisas av kommunen, Avgiftsbestämd ålderspension (Det individuella valet) Den nyanställdeskaskriftligen informeras genomvalpaket frånvalcentralenommöjlighetelna att väljapensionsplaceling, valbara förvaltare och vad somhänder om inget val görs, Under anställningstiden Den anställde med pensionsrätt ska få regelbunden information ominqänade pensionsförmåner i anställningen, Pensionsinformationenskavaraskriftlig och så långtdet är möjligt lämnas i ett samlat pensionsbeskedipensionsprognos. Informationenbör bland annat innehålla uppgift om förmånernas storlek, pensionsgrundande lön, tjänstetid och historiskt pensionsgrundande anställningar. De som närmar sig pensionsåldern inbjuds ti ll särskilda pensionsträffar. Inför pensionsavgång Anställdsomskaavgå med pensionskalllämnaskriftlig ansökan till närmastechef samt pensionshandläggaresenast tre månader före planerad pensionsavgång, Pensionsgrundande ledigheter Enbart pensionsgrundandeledigheter somär upptagnai KAP-KL skaligga ti ll grund för intjänandeav tjänstepensionsförmåner, Pensionsgrundande avlöningsförm åner Enbart pensionsgrundande avlöningsförmåner somär upptagna i KAP-KL ska ligga till grun d för intjänandeav tjänstepensionsförmåner, Återbetalning av för mycket utbetald pension Arbetstagarenär skyldigattlämna uppgifter som behövs för beräkning av pensioni enlighet med arbetsgivarensanvisningar i de fall det behövs,om oriktigaeller ofullständiga uppgifter lämnasska återbetalningske, Kommunenhar alltid rättatt inleda utred ningav för mycket utbetald pensioni de fall kommunen anser det vara försvarbart, Utbetalning av små förmåner Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 200 kr kommer kommunenattistället omrsknapensionen och utbetala beloppet somett engångsbelopp, Utbetalning av små pensionsavgifter Enbart pensionsavgifter somöverstiger 1 %av sammaårs IBB ska betalas ut sompensionsavgift, I annat fall (förutsatt att beloppet är 100 kr eller mer) betalas det ut somenkontantutbetalning och sker året efter intjänandet. Belopp under 100 kr utbetalas ej, 4

7 Särskild Avt alspension (SAP) Allmänt Särski ld avtalspension är ett arbetsg ivarinstrument och ska användas med stor restriktivitet. Pensionen kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse mellan kommunen och den ans tällde, Pensonen kan beviljas vid övertalighet och organisatoriska förändringar ejå tjänsteninte behöver återbesättas,samt då detfinns särskildaskäl avindividuell karaktär, Beslut fattas ener individuell prövning ochkostnadenförs på respektive förvaltning, Med särskildavtalspensionavses pension före 65 år, Villkoren för den SärskilrJa avtalspensionen dokumenteras i en överenskommelsevilken, efter samråd med pensonaichefen, ska undertecknas av bådedenanställde och berörd förvaltningschef, Omfattning SAPen upphör vid 65 år eller då intjänad pensionsrätt och/eter förmånsbestämdålderpension utbetatasav kommunen. Förmånsnivå Förmånsnivån avtalas separat vid varje tillfälle uttryckt i procent av aktuell lön, Pensionsavgifter Pensionsavgift tillgodoräknasarbetstagaren under tidenmed SAP, beräknad på pensionsunderlaget vid tidpunktenför erhållanejet av SAPen, Samordning Pensionen kan komma att samordnas med annan inkomst.villkor avseende detta moment avtalas separat i varje enskild överenskommelse Förmånsbestämd ålderspension Den förrr ånsbesåmca ålderspensionen skall anses somgenast påbörjande, Den anställde får tillgodogöra sig tjänstetid för beräkning av förmånsbestämd ålderspension motsvarande den kvarvarande tiden framtill 65 år. Denanstä llde skall även omfattas av de övergångsbestämmelser somi övrigt gäller för KAP- KL, Tryggande av SAP Tryggandet av densärskilda avtalspen si onen samt ev, tilläggsbelopp kan antingen ske genominbetalning till ett fö rsäkringsbolag somett engångsbelopp vilket anvisas av kommunen eller administreras somenlöpande utbetalning via kommunens pensionsadministratör. Löneväxling mot pension ~j u varan de kollektivavtal ger möjlighet tilllöneväxling mot pension, Det innebär attanställd avstår en bestämd del av bruttolönen mot att motsvarandedel plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring, Särskilt beslut om riktlinjer för sådan löneväxling kan kommaatt fattas läng re fram, Tranås kommuns pensionsplan Samtligaanställdamed en lön överstigande8,5 188 I pensionsunderlag erbjudssk Alternativ KAP-KL utifrån de riktlinjer om Alternativ KAP-KL somfastställts av korm unen enligt bilaga till denna policy, 5

8 TRANÅS KOMMUN

9 Riktlinjer för alter nativ pensionslösning för förmånsbaserad ålderspension, s.k. Alternativ KAP-KL 1. Inledning Avtalet "KollektivAvtalad Pension-Kommun och Landsting" (KAP-KL) medger möjlighet till alternativa pensionslösningar för utvalda personer eller grupper. Avtalet medger att arbetsgivare och arbetstagare överen skommer om annan pensionslösning skall gälla än vad som följer av KAP-KL. I Tranås Kommun erbjuds nedanstående kategorier (punkt 2) att teckna s.k. Alternativ KAP-KL vilket ersätter den förmånsbaserade ålderspension (FAp), d.v.s. pensionen på lönedelar överstigande ett pensionsunderlag på 7,5 inkomstbasbelopp. Erbjudandet kommer bl.a. att öka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner. I en Alternativ KAP-KL får medarbetaren en pensionslösning anpassad efter egna önskemål. Medarbetare som avstår från att aktivt välja, kvarstår i ursprunglig KAP-KL för Fåpen, enligt kollektivavtalets huvudregel. För de medarbetare som väljer att kvarstå i ursprunglig KAP-KL, kan val av Alternativ KAp KL göras senare. Kravet är då att medarbetaren vid detta senare tillfälle har ett pensionsunderlag överstig ande 8,5 inkomstbasbelopp. Alternativ KAP-KL kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag och kollektivavtal. Rätten till eget val av pensionsförvaltare till den avgiftsbestämda ålderspensionen kvarstår oförändrat även för medarbetare som väljer Alternativ KAP-KL. Premien för avgiftsbestämd ålderspen sion får inte användas för Alternativ KAP-KL. Tranås Kommun utser valbara försäkringsgivare avseende placering av premien för Alternativ KAP-KL. Annan tillämpning av Alternativ KAP-KL än vad som anges i dessa riktlinjer får inte förekomma i Tranås Kommun. Riktlinjerna gäller tillsvidare. [Skri v text]

10 2. Personkrets Tranås Kommun erbjuder Alternativ KAP-KL till de medarbetare som uppfy ller samtliga följande villkor : o Omfattas av KAP-KL. o Är 28 år eller äldre. Har en tillsvidareanställning i kommunen o Har ett pensionsunderlag som överstiger 8,5 inkomstbasbelopp o Har en lön som omräknat till årslön vid nyanställning uppgår till 8,5 inkomstbasbelopp 3. Grundregler Pensionsåldern är 65 år. Medarbetaren omfattas av KAP-KL:s regler om pensionsmedförande lön, intjänandetid mm. Tranås Kommun svarar, enligt plan, för finansiering och tryggande av förmånerna. Medarbetaren äger enligt KAP-KL, efter överenskommelse med Tranås Kommun, att istället för ursprunglig KAP-KL välja annan pensionsjösning för ålderspensionen för pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. KAP-KL:s avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kolle ktivavtalet. Sjuk- och efterlevandepensionsförmåner kvarstår på hela pensionsunderlaget. Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den tidpu nkt som skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antin gen som ett livsvarigt eller temporärt uttag. Premiebetalning ska ske så länge medarb etaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 65 års ålder. För arbetstagare som avgår före 65 år, dock tidigast från och med kalendermånaden under vilken han eller hon fyller 61 år, tillgodöräknas även den tid som återstår till 65 år, s.k. slutbetalning. För arbetstagare som avgår med pension fram till ska det sammanvägda basbeloppet enligt KAP-KL gälla som gräns för intjänande och premiesättning. Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som tillika är oåterkallelig förmånstagare.

11 4. Val av utformning av Alternativ KAP-KL Den medarbetare som väljer Alternativ KAP-KL, får välja premiebestämd försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som Tran ås kommun bestämmer avseende såväl traditionell- som fondförsäkring Premieunderlag tör Alternativ KAP-KL Premien tör försäkringar enligt Alternativ KAP-KL kommer årligen att avstämmas mot den premiekostnad som kommunen annars skulle ha haft vid kollektiv försäkringslösning av denna förmån. Premieneutralitet gäller för Tranås kommun Tradi tionell- eller fondförsäkring Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek basera s på pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensions kapitalets storlek är beroende av de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den vinstdelning som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller vid fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av fondförsäkring är alltid medarbetaren själv ansvarig för valet av fond, och därmed också storleken på pensionsförmånerna. 4.3 Efterlevandeskydd Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetare själv avgöra om hans/hennes alternativa pensionslösning ska omfatta utökat efte rlevandeskydd. Detta påverkar den egna ålderspensionen, som då blir lägre. Tranås Kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i det fall någon medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd i det alternativa valet Obligatoriskt premieskydd vid sjukdom Premien för Alternativ KAP-KL ska obligatoriskt innehålla premieskydd vid sjukdom. Det betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även under sjukdomstid. Kostnaden för premieskyddet belastar ej den anställdes premieutrymme utan betalas av arbetsgivaren utöver den övriga premien. 5. Konsekvenser av att välja Alternativ KAP-KL Medarbetare som valt Alternativ KAP-KL kan inte under anställningstiden hos Tranås Kommun återgå till ursprunglig Fåp.

12 Genom att välja Alternativ KAP-KL tar medarbetaren eget ansvar för den valda pensionslösningen. Medarbetaren eller efterlevande till medarbetaren, kan således i framtiden inte ställa några krav på Tranås Kommun, för att vald pensionslösning skulle ge ett oförmånligt ekonomiskt utfall, jämfört med den ålderspension som ursprunglig FÅP skulle ha givit. 6. Förändring av vald alternativ försäkringslösning Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform inom den alternativa försäkringslösningen. 7. Löneökning/löneminskning Om medarbetare inom personkretsen får löneökning så att hans pensionsunderlag överstiger 8,5 inkomstbasbelopp, ska han erbjudas att välja Alternativ KAP-KL. Om medarbetare som valt Alternativ KAP-KL får löneminskning, så att pensionsunderlaget understiger 7,5 inkomstbasbelopp, upphör prem iebetaln ingen. 8. Rådgivning För medarbetaren innebär valet mellan ursprunglig och Alternativ KAP KL ett viktigt privatekonomiskt beslut. Tranås Kommun kommer därför att erbjuda medarbetaren individuell rådgivning av oberoende försäkringsspecialist vilken utses av Tranås kommun. För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet mellan ursprunglig och Alternativ KAP-KL, ska denne före sitt val alltid få information om skillnaderna mellan de olika försäkringslösningarna.

13 TRANÅS KO MM UN SAM MA NT RÄDESPROTOKOL L Sida 3(3) Centrala samverkan Sammanträdesdatum 2011-(}9-08 ;, O. Östsam sociallonden R n c:ioj\j1 :::::::. r io ~ nrc infnrm.cr ::lr nm :::::::.tf rn o n fillc a rrirn c rr c m.o rll:nmmll nom:::a i nctorl"'lntl:::an n inl"'\~ r o n t" 1"\I"I"IIold '-' JV ' " (' '-',." V I...\ lt ~,, _ ~ ~.,. _..,, _ ' _." "" 0'' _,,"" ",,, _...,_ ",,_ " ' :::; " " gäller kompete nsförsörjning införgeneraiionsskifie. Projektet sträcker sig över 2är. De medel somsöktsska användas till olikakompetensutvecklingsinsatserför anställdai kommunen. il/ier information omdetta kommer attlämnas senare under året eller i början på 20 ~ Information sammanhållen hemsjukvård Fors informeraromden planering som pågåri länet rörande kommunens övertagande av hemsjukvården SomFors serdet finns det inget val gällandedetta. På sikt är det tänkt attdettagäller alla kommuner i landet. Manhar antagit en Vision: KOM HEM: vård- omsorg - rehab- näradig. Deförslag som är lagda kom mer attgå ut påremiss till kommunerna i oktober månad,där det ska framgå vilka avgrän sningarsom ska göras Rent ekonomisktskadet inte innebära någraökade kos tnader för kommunen då skatteväxlingsker. Kommunal frågarom det finns planeradeutbildningsinsa/ser för den personal som berörs av detta. Vårdförbundel säger att det finns enoroi sjuksköterskegruppen att de, beroende på huruppdraget kommer a/t se, saknar delar av den kompetens som är önskvärdför detta uppdrag. Deframhåller vikten avatt arbetsgivaren tar medkompe/ensbeho vet i planeringen. Man undrar också hurmånga avdesjuksköterskor somidag arbetari distriktssjukvarden inomlandstinget somkommer attfölja medövertillkommunen samt hur det är tänktatt organisationen skase ut. Samverkar. 8. Pensionspolicy Ärendet var uppe på centralsamverkan för information Handling ar i ärendet sändes med kallelsen De fackligaföreträdarna har inget alterinramot policyn. Ärendet anses med detta samverkat. Övrige: frågor S. ArbGtsmilj5d" g Gustafsson påminner omkommunens Arbetsmiljödag Samverkansformer Ejhed önskar en diskussion kring kommunens samverkansformer. Detta kommer att bli en punktvid nästkommande cen tral samverkan. Vidare föreslårejhed attman skaförlägga något möte i central samverkan ute i verksamheten. De fackliga företrädarna serpositivtpå detta. Man enas om att ha detta somen punkt på nästkommande möte 11. Nästa möte Torsd agen den 13 oktober Justering Protokolletfinns klartför justering tisdagen den 13 september i Stadshusetsrecepti on

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Pensionspolicy för Mörbylånga kommun.

Pensionspolicy för Mörbylånga kommun. POLICY Dnr 14/598-024 1(8) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 150/2014 MBLAFS 2014:4 Pensionspolicy för Mörbylånga kommun. m:\policy styrdok - beslutade\pensionspolicy rev 140908.docx MÖRBYLÅNGA KOMMUN

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun Dnr 2015/483-003

Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun Dnr 2015/483-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (25) 2015-12-14 Kf Ks 377 Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun Dnr 2015/483-003 Villkoren som tillkom genom de nya pensionsavtalen medger i vissa

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Under anställningstid

Riktlinjer Tjänstepension Under anställningstid Riktlinjer Tjänstepension Under anställningstid Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 UNDER ANSTÄLLNINGSTID Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Dnr 2015/220/024 Id 47886 Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2015-09-28 198 Innehållsförteckning INLEDNING... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden

Riktlinjer för pensionsåtaganden Blad 1 Riktlinjer för pensionsåtaganden Antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005, 141 med ändring den 13 september 2006, 222 och reviderad 13 oktober 2010, 227 Inledning Bakgrund och syfte Pensionsrelaterade

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Pensionspolicy för Hudiksvalls kommun Pensionspolicy Pensionspolicyn omfattar alla tillsvidareanställda och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Titel: Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-12-18, 141 KS 2009-12-16, 111 Uppdateras: 2013 Riktlinjer

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Pensionspolicy för Vara kommun Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Pension till anställda. 2 Tryggande

Läs mer

Pensionspolicy. Sammanfattning. Antagen av Kommunstyrelsen

Pensionspolicy. Sammanfattning. Antagen av Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Pensionspolicy Antagen av Kommunstyrelsen 2008-05-21. Sammanfattning Beslutsordning Kommunstyrelsen beslutar om pensionspolicyn.

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2007-05-31 42 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 ALLMÄNT... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING...3

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

PENSIONSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11

PENSIONSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 PENSIONSPOLICY Antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 Emmaboda kommuns pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 2008-03-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Uppdatering... 2

Läs mer

Ärende 16. Pensionspolicy

Ärende 16. Pensionspolicy Ärende 16 Pensionspolicy Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-30 Handläggare Lone Atterstig, Personalavdelningen KS 2015.0357 Pensionspolicy Sammanfattning Karlskoga kommun strävar efter att vara en attraktiv

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2007-09-24 139 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 2 INLEDNING... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Uppdatering... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION FÖR ANSTÄLLDA...

Läs mer

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige DIARIENUMMER KS 2015.198 1.3.6.7 P O LICY Pensionspolicy för anställda HR-avdelningen Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-12 Pensionspolicy för anställda Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdatering...

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 2012-06-14 Sid 1 (13) PENSIONSPOLICY Antagandebeslut: Kommunfullmäktige 2005-02-24, 4 Uppdaterad Kommunfullmäktige 2009-04-23, 24 Reviderad, kommunfullmäktige, 2012-06-14,

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Pensionspolicy. Gnosjö kommun I samarbete med

Pensionspolicy. Gnosjö kommun I samarbete med Pensionspolicy 2012-06-19 Gnosjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING... 5 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 6

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp Pensionsriktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 178 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

2015-02-03. Pensionspolicy

2015-02-03. Pensionspolicy 2015-02-03 Pensionspolicy Antagna av kommunfullmäktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-09-29 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Pensionspolicy för Bollebygds kommun

Pensionspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2017-01-31 Fastställd: Fullmäktige 2017-XX-XX x Gäller för: Dokumentansvarig: HR-chef Dnr : 84825 Pensionspolicy för Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 Pensionspolicy FÖR DALS-EDS KOMMUN KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Bakgrund... 3 Uppdatering... 3 Beslutsordning...

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionspolicy för Håbo kommun

Pensionspolicy för Håbo kommun Pensionspolicy för Håbo kommun Dokumentansvarig: Personalchef Antagen: Kommunfullmäktige 2017-06-12 74 POLICY 2(10) POLICY 3(10) Innehållsförteckning Allmänt 4 Uppdatering 4 Pension till medarbetare 4

Läs mer

Pensionspolicy. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , uppdateras före

Pensionspolicy. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Policy Dnr 189/2017 Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-06-12, uppdateras före 2021-06-30 Dokumentet finns på www.grastorp.se

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Pensionspolicy - missiv

Pensionspolicy - missiv Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:101 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Pensionspolicy - missiv Bakgrund Mjölby kommun har inte någon

Läs mer

Pensionspolicy. Östra Göinge kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12. I samarbete med

Pensionspolicy. Östra Göinge kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12 Östra Göinge kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDATERING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 ALLMÄNT...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Susanne Frölander 2012-01-31 LS-LED12-146-1 Ä R E N D E G Å N G Personalutskottet Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M 2012-03-13

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Pensionsreglemente för Flens kommun

Pensionsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:03-000 Pensionsreglemente för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-03-30 41 1 Inledning Detta pensionsreglemente avser att övergripande beskriva de pensionsförmåner

Läs mer

FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2011-11-28 2011-12-09, Direktionen 2015-07-02/A Grewe Lindberg Astrid Grewe Lindberg 2015- Sida 1(5) FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2006-12-14 Sida 1 (14) Senast reviderad: 2007-11-12 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Pensionspolicy för förtroendevalda

Pensionspolicy för förtroendevalda DIARIENUMMER KS 2015.199 1.3.02 Pensionspolicy för förtroendevalda Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-12 112 Pensionspolicy för förtroendevalda Innehåll 1. Sammanfattning... 4 1.1 Pension till förtroendevalda...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Antagande av pensionsavtalet KAP/KL

Antagande av pensionsavtalet KAP/KL PM 2006 RV (Dnr 217-2323/2006) Antagande av pensionsavtalet KAP/KL Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. KAP-KL med giltighet från den 1 januari 2006, med utformning och innehåll

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Styrdokument med riktlinjer om löneväxling beskriver i detalj villkor och förutsättningar för löneväxling.

Styrdokument med riktlinjer om löneväxling beskriver i detalj villkor och förutsättningar för löneväxling. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-06-14 Kommunstyrelsens personalutskott 36 Revidering av pensionspolicy Dnr KS 2017/0622 Bakgrund Med anledning av skrivelsen den 11 maj 2017 från kommundirektören gavs

Läs mer

Regler för omställningsstöd och pension

Regler för omställningsstöd och pension Munkedals kommun Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom Munkedals kommun Innehållsförteckning Pension till förtroendevalda i Munkedals kommun... 2 Pensionsmyndighet... 2 Pension

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern Styrande dokument Senast ändrad 2017-01-24 Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till anställda

Riktlinjer för pensioner till anställda SID 1(13) Riktlinjer för pensioner till anställda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Pensionsstrategi. Beslutad av kommunfullmäktige KS Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr

Pensionsstrategi. Beslutad av kommunfullmäktige KS Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr Pensionsstrategi Beslutad av kommunfullmäktige 2014-05-26 153 KS-2013-00646 Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr 1 Bakgrund Kollektivavtalet Kommunens anställda omfattas

Läs mer