Uppförandekod. seb uppförandekod 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. seb uppförandekod 1"

Transkript

1 Uppförandekod seb uppförandekod 1

2 uppförandekod Vår vision Vår mission Vårt varumärkeslöfte Våra värderingar Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner Vi är övertygade om att de flesta människor har idéer och planer för framtiden. Vi arbetar varje dag för att förtjäna våra kunders förtroende som en partner i både goda och dåliga tider. Vi finns här för att hjälpa dem att förverkliga sina ambitioner. Att hjälpa individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god rådgivning och finansiella medel Vi lyssnar, delar med oss av vår kunskap och möter våra kunders behov och förväntningar. Det är genom våra kunders framgångar som vi bidrar till att samhället i stort kan växa och blomstra. Det ger vårt arbete både innehåll och glädje. Givande relationer Vi strävar efter att bygga varaktiga och givande relationer med våra kunder, likväl som med varandra och våra aktieägare. Engagemang, ömsesidig respekt, professionalism och kontinuitet Våra värderingar hjälper oss medarbetare i SEB att möta vardagen med ett gemensamt förhållningssätt. Våra värderingar är mer än bara fyra ord. De ger oss en inre kompass att följa i ambitionen att nå vår vision. De guidar oss i vår vardag, i vår strävan att skapa värde, möta kundens förväntan och förtjäna deras förtroende. Vi mäts också och följs upp på hur väl vi lever våra värderingar. seb uppförandekod 2

3 VD har ordet Relationer och förtroende betyder allt för oss. Våra kunder anförtror oss inte bara sina pengar utan också sina ambitioner och sina planer för framtiden. De förväntar sig att vi ska finnas där när de gör verklighet av dessa ambitioner och vara deras partner i goda såväl som i sämre tider. Vi ser det som vår uppgift att lyssna, tillgängliggöra vår kunskap, förenkla och ge goda råd och att alltid uppföra oss ansvarsfullt och professionellt. Vår verkliga tillgång är ju människor medarbetare, kunder och andra parter som tillsammans kan bygga relationer. Uppförandekoden är en vägledning i dessa relationer, och uttrycker de värderingar som formar vårt beteende och hur vi bedriver vår verksamhet. Att ha en kultur som främjar gott affärsmannaskap och etiskt agerande kan inte regleras. Det är något vi skapar gemensamt, genom att omsätta våra värderingar och våra riktlinjer i praktisk handling, och genom att föregå med gott exempel, oavsett om vi är medarbetare eller ledare. Integritet och hög etik genomsyrar allt vi gör. Det är en förutsättning för att vi ska fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Det är med andra ord något vi aldrig äventyrar! Annika Falkengren Verkställande direktör och koncernchef seb uppförandekod 3

4 Innehåll Uppförandekod...2 VD har ordet... 3 Varför en uppförandekod?...5 Vår roll och vårt ansvar i samhället... 7 Våra kundrelationer...8 Våra relationer till leverantörer, andra affärspartner och konkurrenter...12 Hur vi hanterar intressekonflikter...14 Öppen och proaktiv kommunikation En attraktiv arbetsplats Rapportera oegentligheter (Whistleblowing) Våra instruktioner och riktlinjer...23 seb uppförandekod 4

5 Varför en uppförandekod? Vår uppförandekod beskriver och utvecklar våra värderingar och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångspunkt i våra värderingar hjälper den oss i arbetet med att bygga långvariga relationer med kunder och andra parter. Vår e-utbildning som är obligatorisk för alla medarbetare konkretiserar koden och gör den till ett handfast redskap. Syftet med koden är framförallt att göra det enklare att göra rätt, genom att beskriva för oss medarbetare vilket ansvar vi har som anställda i SEB vägleda oss i affärsrelationer vägleda oss i hur vi löser potentiellt svåra situationer ge oss ett verktyg för att rapportera oegentligheter beskriva för andra berörda parter hur vi agerar. För vem gäller den? Uppförandekoden gäller för alla medarbetare i SEB-koncernen i alla marknader där SEB har verksamhet och alla andra som representerar företag inom SEB, inklusive styrelseledamöter, självständiga entreprenörer och konsulter. Det innebär att vi som medarbetare har ansvaret att ha kunskap om koden och att be om vägledning vid behov. Vi är individuellt ansvariga för att känna till de lagar, förordningar och interna regler som påverkar, eller är relevanta för vårt specifika arbete eller position. Som stöd finns också en webbaserad utbildning på intranätet, som visar hur principerna i koden kan omsättas i praktisk handling. Så används den Vi är beroende av att omvärlden har förtroende för oss. Det är bara genom att bevara förtroendet hos våra kunder, aktieägare och andra berörda parter som vi kan fortsätta att vara ett framgångsrikt företag. seb uppförandekod 5

6 Som medarbetare är det i de flesta situationer enkelt att avgöra hur koden ska användas, medan vissa situationer kan vara mer komplexa. Använd alltid ditt goda omdöme och sunda förnuft. Om du som medarbetare stöter på en situation där koden inte ger vägledning kan de här frågorna hjälpa dig att göra rätt val: Är det lagligt, rättvist och etiskt? Är du säker på att SEB inte skulle skadas om situationen blev publik? Skulle du godta situationen om du var kund, kollega, aktieägare eller annan berörd part? Om du är osäker på hur du ska använda koden, diskutera med din närmaste chef, din kontaktperson inom HR eller med Group Compliance. Vi vidtar aldrig åtgärder mot en person därför att hon/han har tagit upp legitima farhågor eller frågor om etik, diskriminering eller trakasserier, eller därför att hon/han har rapporterat misstänkta överträdelser. Läs mer på sid 22 i detta dokument under Rapportera oegentligheter (Whistleblowing). seb uppförandekod 6

7 Vår roll och vårt ansvar i samhället Ett modernt samhälle skulle inte fungera utan finansiella institutioner. Som en nordisk finansiell koncern har SEB ett inflytande i många länder. Genom att bistå med finansiering, säkra betalningar och förvaltning av våra kunders sparmedel stödjer vi ekonomisk utveckling, internationell handel och bidrar till finansiell trygghet. Genom att dela med oss av våra specialistkunskaper ger vi hushåll, entreprenörer och företag möjlighet att fatta välgrundade beslut så att de kan förverkliga sina planer och ambitioner. medvetna om vår direkta och indirekta påverkan. Vi respekterar mänskliga rättigheter och verkar för sunda arbetsvillkor, en sund affärsetik, vi motverkar korruption och alla former av finansiell brottslighet. för ytterligare vägledning, läs på intranätet i våra interna regler om: Hållbarhet Alla bankverksamhet bygger på relationer och förtroende. Viktiga framgångsfaktorer för oss är engagerade människor, långsiktighet, finansiell stabilitet, hög etik och god bolagsstyrning. Ett hållbart perspektiv på allt vi gör är en naturlig del i hur vi arbetar och gör affärer. Genom att ta ansvar för de samhällen där vi verkar och integrera hållbarhetsperspektivet i vårt arbete främjar vi långsiktig tillväxt och ekonomisk utveckling. Skapa mervärde för våra kunder I över 150 har SEB verkat i företagsamhetens tjänst. Lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till ekonomin och samhället i stort. Genom att driva vår verksamhet ansvarsfullt och hålla en hög etisk standard skapar vi ett tydligt mervärde för våra kunder och de marknader där vi verkar. Det ger oss möjlighet att betala löner till våra medarbetare, ge utdelning till våra aktieägare, betala våra leverantörer och strategiska samarbetspartner och generera skatteintäkter. Dessutom ger det möjligheten att arbeta långsiktigt och investera i framtiden för de samhällen där vi är verksamma, genom att exempelvis stötta nästa generations företag och individer. Vi vet att våra kunder vill ha en finansiell partner som förstår deras behov, affärsutmaningar och framtidsambitioner, och som har förmågan att sätta sig in i deras unika situation. Därför arbetar vi hela tiden för att utveckla vår kompetens och ta ansvar för och förstå relevanta hållbarhetsaspekter. Vi respekterar utmaningarna inom miljöområdet, och är Ett hållbart perspektiv på allt vi gör är en naturlig del i hur vi arbetar och gör affärer. seb uppförandekod 7

8 Våra kundrelationer Genom att bygga långsiktiga relationer med våra kunder lär vi oss att förstå deras ekonomiska behov, affärsutmaningar och framtidsambitioner och hur vi kan möta dessa. Vi strävar efter att förbättra samarbetet och utbytet mellan olika delar av SEB för att möta våra kunders förväntningar. Som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete är det viktigt för oss att ta del av hur våra kunder uppfattar vårt bemötande och våra produkter och tjänster. Därför informerar vi alltid om vart man ska vända sig för att lämna synpunkter och vi hanterar kundklagomål på ett professionellt sätt. För oss är det centralt att använda och förvalta den kundinformation vi har på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Banksekretess är en förutsättning för att kunna bygga starka kundrelationer. Vi använder inte och tolererar inte olagliga eller orättvisa affärsmetoder som till exempel mutor. Vi agerar alltid ansvarsfullt och professionellt. Rätt till tydlig information Vi tar tillvara kundernas intressen och agerar hederligt, och professionellt. Vi strävar alltid efter att ge saklig, rättvisande och lättbegriplig information så att våra kunder kan välja rätt bland olika finansiella lösningar. Våra kunder ska förstå de produkter de investerar i och de risker som kan vara förknippade med produkterna. Det ska vara enkelt att göra affärer med oss. Att känna sin kund Som finansiell aktör är det avgörande ur flera perspektiv att vi känner våra kunder. Den främsta orsaken är att vi genom god kundkännedom har möjlighet att ge råd och erbjuda finansiella lösningar som är anpassade efter kundernas behov och individuella situation. Vi behöver alltid känna till våra kunders identitet, vilket för juridiska personer innefattar att vi ska veta vem som är verklig huvudman och vem som har mandat att fatta beslut. seb uppförandekod 8

9 Vi behöver också förstå en affärsförbindelses syfte och art. Bara när kundens verksamhet är legitim och vi förstår kundens verksamhet ska vi inleda en affärsförbindelse. Vi följer pågående affärsförbindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap vi har om den aktuella kunden, om kundens affärs- och riskprofil och när det är relevant, varifrån de ekonomiska medlen kommer. Handlingar, uppgifter och upplysningar om kunden ska alltid vara uppdaterade och relevanta. Stopp för penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt är den process som omvandlar olagliga vinster till medel som ser ut att vara legitima. Det gäller mer än bara kontanttransaktioner. Vi bevakar officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till penningtvätt och terroristaktiviteter. Vi vidtar åtgärder för att inte oavsiktligt underlätta penningtvätt, eller hjälpa till med finansiering av terrorism genom förbindelser med misstänkta individer eller organisationer. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla rutinerna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, och rapporterar misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter. All kundinformation är konfidentiell All information om våra kunder är konfidentiell. Det gäller information om att det finns eller har funnits en relation mellan oss och en kund. Också uppgifter om namn, adress, konton, tjänster och produkter som kunden använder, familjeförhållanden etc är konfidentiella. Vi sprider inte konfidentiell kundinformation eller diskuterar sådan information med någon inte heller med kollegor som inte är behörig att ta del av den eller har behov av att känna till informationen för att utföra sitt arbete. Vi diskuterar inte heller känsliga ärenden eller talar om konfidentiell information utanför SEB. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla rutinerna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. seb uppförandekod 9

10 Vi är också ansvariga för att vidta försiktighetsåtgärder mot otillåten spridning av konfidentiell kundinformation, till exempel genom att förvara konfidentiellt material på ett säkert sätt, kryptera information som skickas via e-post och iaktta gällande behörighetsrutiner. Vi får bara bryta banksekretessen om en kund uttryckligen godkänner det, eller om vi är skyldiga att lämna en uppgift enligt lag. Skydd av personuppgifter integritet Vi har särskilda principer och rutiner för att skydda och behandla våra kunders personuppgifter. Personuppgifter får bara samlas in, användas och spridas om en kund har lämnat sitt samtycke, om hanteringen är nödvändig för vissa lagliga ändamål till exempel för att fullgöra ett avtal eller om det finns ett berättigat intresse. Särskilt strikta regler gäller om informationen är känslig, till exempel uppgifter om en persons hälsa, religionstillhörighet, sexuella läggning eller begångna brott. Kunderna ska som huvudregel få information om hur vi kommer att behandla deras personuppgifter redan i samband med att vi samlar in dem. Personuppgifter kan i princip bara användas för det ändamål som de ursprungligen samlades in för. Åtkomsten till personuppgifter inom SEB är begränsad till de anställda som har behöriga affärsskäl att få tillgång till uppgifterna. I de flesta länder där vi är verksamma har våra kunder själva rätt att fråga oss om vi har personuppgifter om dem och, om så är fallet, också rätt att granska uppgifterna. En kund kan även ha rätt att få besked om hur vi har fått uppgifterna, hur de används och till vem vi har spridit dem. Vi får bara bryta banksekretessen om en kund uttryckligen godkänner det, eller om vi är skyldiga att lämna en uppgift enligt lag. seb uppförandekod 10

11 Dokumentation och avtal Alla våra avtal med kunder är dokumenterade och identifierar tydligt parterna, produkterna och tjänsterna som omfattas, betalningsvillkor och andra relevanta villkor. Endast behöriga medarbetare får underteckna avtal å SEB:s vägnar. Styrelsen i de olika SEB-företagen har delegerat behörighet till enskilda personer att teckna företagets firma. Dessutom kan vissa medarbetare till följd av anställningen i ett SEB-företag anses ha behörighet att underteckna å företagets vägnar. Firmateckningsrätt kan även etableras genom en skriftlig fullmakt. Firmateckningsrätten kan bara utövas av medarbetare inom deras ansvarsområde eller enligt deras arbetsbeskrivning. Kund och leverantör Vi köper ofta varor och tjänster från leverantörer som också är kunder hos SEB. Detta är normalt och acceptabelt förutsatt att relationen hanteras separat för att undvika intressekonflikter. Läs mer om intressekonflikter längre ner. för ytterligare vägledning, kontakta din närmaste chef, Group Compliance eller läs på intranätet i våra interna regler om: Etik Outsourcing Inköp Kundklagomål Sekretess och personuppgifter Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering seb uppförandekod 11

12 Våra relationer till leverantörer, andra affärspartner och konkurrenter Vi strävar efter att på ett rättvist och ärligt sätt överträffa våra konkurrenter. Vi når konkurrensfördelar genom högsta kvalitet på våra prestationer, aldrig genom oetiska eller olagliga affärsmetoder. Vi gör inte affärer med någon som vi tror kan skada SEB:s rykte. Vi har hög affärsetik och följer de regler som gäller i de länder där SEB bedriver verksamhet. Vägledande principer För att använda våra tillgångar på bästa sätt och dra nytta av vår köpkraft i syfte att skapa värde för våra kunder och aktieägare, köper vi alla varor och tjänster på ett hållbart och koordinerat sätt och baserat på objektiva faktorer såsom kvalitet, pris, tillgänglighet, leverans och service. Vi avtalar med våra leverantörer om att de måste följa våra interna regler där de är tillämpliga, iaktta banksekretess och godkänna att hålla affärsrelationen med SEB konfidentiell, om vi inte har kommit överens om annat. Konkurrentbevakning När vi samlar in information om konkurrenter gör vi det på ett lagligt och etiskt sätt. Att stjäla information är förstås inte tillåtet, och inte heller att få tillgång till affärshemligheter utan tillstånd. seb uppförandekod 12

13 Vi följer alla regler som gäller för sund konkurrens och så kallade otillåtna konkurrensbegränsningar i de länder där vi är verksamma. Sund konkurrens och konkurrensbegränsningar Vi följer alla regler som gäller för sund konkurrens och så kallade otillåtna konkurrensbegränsningar i de länder där vi är verksamma. Reglerna är ofta komplexa och skiljer sig betydligt från land till land. De är i allmänhet utformade för att värna en sund konkurrens mellan företag och skydda kunderna mot konkurrensbegränsande avtal och metoder. Om dessa regler inte följs kan det leda till höga böter för ett företag och i vissa länder även för de inblandade personerna. Vi undviker situationer som kan leda till olagligt och konkurrens hämmande beteende, till exempel: förslag från konkurrenter att dela prisinformation eller annan konkurrerande marknadsföringsinformation, eller att dela upp marknader eller kunder. försök av befintliga eller potentiella kunder att förhindra oss att ha affärsrelationer eller ingå avtal med en annan kund. diskussioner vid branschsammankomster om konkurrensmässigt känsliga ämnen, såsom priser, prissättningsmetoder, kostnader och marknadsföringsstrategier. Dokumentation och avtal Vi dokumenterar avtal med leverantörer och andra affärspartner. Avtalen ska tydligt identifiera parterna, produkterna och tjänsterna som omfattas, betalningsvillkor och andra viktiga villkor. Bara behöriga firmatecknare får underteckna avtal. Branschorganisationer Vi stödjer medlemskap i branschorganisationer som strävar efter att upprätthålla en väl fungerande marknad och en sund affärsmiljö. När vi representerar SEB i en branschorganisation eller någon annan organisation måste företagshemligheter och kundinformation alltid hållas konfidentiella. Diskussioner i en branschorganisation får aldrig användas som medel för att uppnå överenskommelser som kan innebära en begränsning av konkurrensen. för ytterligare vägledning, kontakta din närmaste chef, jurist eller Group Compliance eller läs på intranätet i våra regler om: Etik Outsourcing Inköp Sekretess och personuppgifter seb uppförandekod 13

14 Hur vi hanterar intressekonflikter Allmänhetens förtroende för finansmarknaden är av grundläggande betydelse för SEB. En intressekonflikt uppstår när affärsmässiga eller personliga förhållanden påverkar den yrkesmässiga bedömningen eller förmågan att agera i kundernas, aktieägarnas eller SEB:s bästa intressen. En intressekonflikt uppstår exempelvis om SEB: får ekonomisk vinst på en kunds bekostnad gynnar en kund framför en annan har ett annat intresse än en kund av en produkt eller tjänst Våra affärsbeslut, liksom vårt övriga agerande, ska aldrig vara grundade på personliga hänsynstaganden eller relationer. Vi ska undvika intressekonflikter med våra kunder, behandla dem rättvist och inte omotiverat gynna en kund framför en annan. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera eventuella intressekonflikter och organiserar vår verksamhet så att vi undviker och förebygger intressekonflikter. När en potentiell intressekonflikt inte går att undvika ska den redovisas för den berörda kunden. Vi har särskilda rutiner för att hindra obehörig spridning av information. Bland de viktigare rutinerna är att vissa verksamheter är fysiskt och systemmässigt avskilda från andra delar av banken för att säkerställa tydliga informationsbarriärer. seb uppförandekod 14

15 Exempel på verksamheter som behöver vara avskilda från varandra är t ex våra handlarrum, vår corporate finance-verksamhet och delar av vår utlåningsverksamhet. De måste vara helt separerade från till exempel rådgivning till kunder som investerar i värdepapper. Här finns ofta direkt motstående intressen mellan bankens olika kundgrupper, och det är därför oerhört viktigt att vi hanterar de intressekonflikter som kan uppstå. På sid 16 i detta dokument följer regler och riktlinjer för specifika situationer där en intressekonflikt kan uppstå. Vissa aktiviteter ska vi helt undvika, andra kräver skriftligt godkännande innan vi kan gå vidare. Om vi som medarbetare identifierar en potentiell intressekonflikt i något annat sammanhang ska vi rådfråga vår närmaste chef eller Group Compliance. Detsamma gäller om tillämpningen av en regel är oklar. Vi ska alltid tillvarata våra kunders intressen, och vår relation till kunderna får inte påverkas av andra ovidkommande hänsyn. Kundrelationer Relationerna till våra kunder bygger på förtroende, och vi måste därför alltid behandla våra kunder rättvist och inte gynna en kund framför en annan. Vi ska alltid tillvarata våra kunders intressen, och vår relation till kunderna får inte påverkas av andra ovidkommande hänsyn. Vi får till exempel inte rekommendera en kund en produkt utifrån att vi tjänar mer på den produkten. Anställdas transaktioner Våra egna transaktioner får aldrig strida mot våra kunders intressen. Om en intressekonflikt inte går att undvika har våra kunders och SEB:s intressen företräde. Vissa anställda är föremål för restriktioner när det gäller egen handel med värde papper på värdepappersmarknaden. Vi är därmed under kastade regler om bland annat lägsta innehavstid (enmånadsregeln) och har rapporteringsskyldighet av vårt värdepappersinnehav. seb uppförandekod 15

16 Otillbörliga affärer Som anställda ger vi oss inte in i affärer eller andra åtaganden som allvarligt kan äventyra den egna ekonomin. Jäv Som anställda handlägger vi inte bankaffärer eller frågor i vilka vi har ett personligt intresse. Det gäller också bankaffärer eller frågor i vilka till exempel en anhörig, bekant, eller ett företag i vilket vi själva, anhöriga eller bekanta har ett väsentligt intresse. Det kan vara svårt att avgöra om en gåva eller ett evenemang kan klassas som muta, eller om det är ett acceptabelt inslag i en affärsrelation. Gåvor och representation Vi följer gällande anti-korruptionslagar och regler och tolererar inte under några omständigheter mutor, d v s vare sig att någon i SEB erbjuds eller tar emot en muta eller att en anställd erbjuder eller lämnar muta åt någon. Ingen anställd i SEB, styrelseledamot i bolag i SEB-koncernen, oberoende avtalspart, konsult eller annan som kan förknippas med SEB och dess verksamhet får direkt eller indirekt erbjuda, utlova, lämna, fråga efter eller ta emot en muta. Muta betyder i detta sammanhang betalning eller förmån (som inte krävs enligt lag) som är avsedd eller som rimligen kan förväntas påverka hur en person utför sitt uppdrag. Mutor, eller misstankar om mutor, innebär en ryktesrisk och att vårt varumärke skadas, och en anställd som upptäcker mutor ska rapportera dem till sin närmaste chef eller till Group Compliance. Externa engagemang /uppdrag utanför SEB (Bisysslor och annan sidoverksamhet) Som anställda är det viktigt att vårt engagemang i och ansvar för SEB är oklanderligt. Engagemang i externa aktiviteter ska anmälas till och godkännas av närmaste chefen. Exempel på sådana aktiviteter är att ta anställning utanför SEB (del- eller heltid), sitta i styrelsen eller liknande organ för ett annat företag eller annan organisation, eller driva affärsverksamhet av något slag. Det kan vara svårt att avgöra om en gåva eller ett erbjudande om att till exempel delta i ett evenemang kan klassas som muta, eller om det är ett acceptabelt inslag i en affärsrelation. Tre vägledande principer är att alltid vara öppen (informera närmaste chef), visa måttfullhet och undvika situationer där en gåva eller representation kan påverka ditt beteende i arbetet. Om du känner dig osäker, kontakta alltid din närmaste chef eller Group Compliance. Läs mer på intranätet i våra interna regler om: Etik Gåvor och affärsrepresentation Intressekonflikter Anställdas värdepappersaffärer seb uppförandekod 16

17 Öppen och proaktiv kommunikation Vi vill att våra kunder, aktieägare, medarbetare, investerare och andra berörda parter ska kunna bilda sig en balanserad och sann bild av SEB. Vi strävar därför efter att vara öppna och proaktiva i vår kommunikation utan att för den delen avslöja känslig information som kan skada våra kundrelationer eller vår konkurrensposition. Rätt information i rätt tid Som börsnoterat företag offentliggör vi redovisningshandlingar och annan väsentlig information när det är befogat eller föreskrivet. Vi engagerar oss inte i olämpligt, selektivt offentliggörande. Vi har interna regler för att säkerställa att väsentlig information på ett konsekvent sätt sprids till investerare, aktiemarknader, analytiker eller media, och att informationen är korrekt, relevant, pålitlig och tillgänglig för alla i rätt tid. Vi upprätthåller fullständig, korrekt och pålitlig dokumentation för att hantera vår verksamhet och uppfylla våra legala och finansiella åtaganden. Några icke-offentliggjorda eller oredovisade intäkter, kostnader, tillgångar eller skulder får vi inte skapa eller bevara av någon anledning. Vi för också korrekt bokföring och bevarar annan räkenskapsinformation som ger en rättvisande bild av vår finansiella ställning, resultat, affärstransaktioner, tillgångar och skulder. Det är nödvändigt för att vi ska kunna göra rättvisande och tydliga offentliggöranden i rätt tid i våra rapporter till aktieägare och tillsynsmyndigheter, och i all vår övriga kommunikation. Frågor från medier Vi blir dagligen tillfrågade av media att uttrycka våra åsikter i olika frågor. Group Communications har det övergripande ansvaret för mediekontakter. Som medarbetare kan vi uttala oss inom våra respektive ansvarsområden och då efter dialog med Group Communications. Frågor som rör till exempel affärsutveckling, ekonomisk information och strategiska ställningstaganden, det vill säga information som kan påverka den finansiella marknadens och allmänhetens bild av oss, svarar som allmän regel högsta ledningen, Group Communications och/eller Investor Relations på. seb uppförandekod 17

18 SEB som arbetsplats präglas av öppenhet och vi har alltid rätt att påtala missförhållanden eller framföra vår åsikt i syfte att skapa en förbättring. Sociala medier På våra arbetsplatser har de flesta av oss tillgång till Internet och sociala medier. Dessa är på samma sätt som telefon och e-post hjälpmedel i arbetet och är avsedda för att kommunicera i arbetssammanhang. Vi använder möjligheterna att stärka relationen med våra kunder i sociala medier, men det ska alltid ske i organiserad form. Den som vill starta en SEB-grupp på exempelvis Facebook, eller börja kommunicera med kunder och andra intressenter som officiell representant för SEB, måste alltid först kontakta och stämma av med Group Communications. Den som i sin professionella roll kommunicerar i sociala medier representerar alltid hela SEB. Därför måste all kommunikation ligga i linje med SEB:s värderingar och vara förenlig med hur vi kommunicerar i andra kanaler. Som medarbetare måste vi också dra en tydlig gräns mellan privat och professionell närvaro på Internet och i sociala medier. I vissa länder gäller begränsningar avseende möjligheten att delta i sociala medier för SEB:s räkning. Som anställda är vi själva skyldiga att sätta oss in i vilka eventuella begränsningar som gäller och att följa dessa. Förståelse, förtroende och engagemang hos medarbetarna Utveckling av ledarrollen, internkommunikation och dialog medarbetare emellan är något som vi uppmuntrar till och prioriterar i SEB. Inte minst ser vi chefers förmåga att kommunicera som avgörande för att skapa en bra kultur på arbetsplatsen och för att bidra till förståelse, förtroende och engagemang för vår övergripande strategi. Såväl dialog som internkommunikation spelar en viktig roll för att vi ska nå våra mål och i slutänden också öka lönsamheten. Vi uppmuntrar också medarbetare från olika enheter, divisioner och länder att lära sig och dela med sig av sina lösningar och sätt att agera på, som visat sig framgångsrika. Vi tror på uppföljning som ett medel för ständig förbättring och ser till att det finns möjlighet till återkoppling på alla kommunikationsnivåer. Vårt varumärke SEB:s historia, värderingar, produkter och tjänster och marknads föring bidrar till hur vi uppfattas. Men framförallt tror vi att det är människor som gör skillnad och att det är alla vi i SEB som i samspelet med kunder, aktieägare och varandra skapar vårt varumärke. Vårt varumärkeslöfte, Givande relationer, betyder att relationen med oss ska vara ömsesidigt givande, något som vi arbetar för att uppfylla i alla situationer. seb uppförandekod 18

19 Vår skriftliga och grafiska profil speglar vår identitet och ska alltid kommuniceras enhetligt för att ge samma bild av varumärket SEB oavsett språk, marknad eller sammanhang. I den flod av budskap som individer dagligen översköljs av ska just vårt varumärke sticka ut och vara enkelt att känna igen. Som stöd finns vår Brand manual som reglerar och beskriver vår varumärkes-kommunikation. Alla vi anställda har ansvar att följa denna manual och att be Group Communications om vägledning och hjälp när det behövs. Alla kontakter med tillsynsmyndigheter ska samordnas med Group Compliance. Vänd dig därför alltid till Group Compliance när du kontaktar eller blir kontaktad av en tillsynsmyndighet. för ytterligare vägledning, kontakta Group Communications eller läs på intranätet i våra interna regler om: Kommunikation Varumärkeshantering Kommunikation via telefon, e-post, webb och sociala medier Kommunikation med tillsynsmyndigheter Vi strävar efter att ha en god relation med tillsynsmyndigheter i de länder där vi är verksamma. seb uppförandekod 19

20 En attraktiv arbetsplats Att ha tillgång till rätt kompetens är avgörande för oss, och med en mångfacetterad diversifierad personalstyrka kan vi bättre erbjuda tjänster som uppfyller olika kunders behov. Vi arbetar därför strategiskt med att rekrytera och behålla de medarbetare som är nödvändiga för SEB:s långsiktiga utveckling. SEB:s värderingar engagemang, ömsesidig respekt, professio nalism och kontinuitet är grunden för allt vi gör. De vägleder oss i vår vardag, och medarbetare och chefer förväntas agera i enlighet med dem. Som arbetsgivare har SEB ett stort ansvar att säkerställa att alla medarbetare behandlas jämlikt, med respekt och värdighet och att alla ges lika möjligheter till professionell och personlig utveckling. När en person utvärderas för rekrytering, utbildning, utveckling eller befordran ser vi bara till faktorer som är relevanta individens förmåga och potential att utföra arbetet. Alla vi som är anställda i SEB har också ett eget ansvar för att dagligen se till att vi har en attraktiv och trygg arbetsmiljö där varje anställd uppskattas och respekteras. Diskriminering och trakasserier Vi erbjuder medarbetare en arbetsplats som stödjer mång fald och där olikheter både respekteras och uppskattas. Diskriminering och trakasserier tolererar vi inte, vare sig de är grundade på en persons etniska eller nationella ursprung, kön, hudfärg, trosuppfattning, religion, medborgarskap, ålder, handikapp, civilstånd, sexuella läggning eller någon annan faktor. Trygghet, hälsa och säkerhet Vi ser det som vårt ansvar gentemot alla oss i SEB, kunder, aktieägare och andra intressenter, att också verka för en hälsosam och produktiv arbetsplats. Arbetsmiljön ska vara en grund för trygghet, välbefinnande och hälsa. En sund arbetsmiljö leder till friska medarbetare och ökad trivsel, vilket skapar förutsättningar för ett bra affärsresultat. De anställdas säkerhet på arbetsplatsen är prioriterad. Det gäller alla aspekter på arbetsförhållanden. Vi är alla ansvariga för att upprätthålla en säker arbetsplats genom att följa gällande hälso- och säkerhetsregler och riktlinjer. Våra tillgångar Vårt företag har många olika tillgångar, däribland fysisk egendom (lokaler, utrustning etc), affärshemligheter och intellektuell egendom (dataprogram, koncept, varumärken etc). Affärshemligheter inkluderar affärsplaner, strategiska planer, pris- och ekonomisk information, system och processer som inte är allmänt kända och som ger oss konkurrensfördelar. SEB:s tillgångar, inklusive kommunikationssystem, får bara användas för legitima affärsändamål och aldrig för egen vinning. För att förhindra förlust, stöld, skada eller missbruk vidtar vi alla rimliga åtgärder för att skydda tillgångar som ägs av eller har anförtrotts SEB. Det innebär till exempel att vi inte får avslöja affärshemligheter eller tillåta andra att använda SEB:s tillgångar utan medgivande från ansvarig beslutsfattare. seb uppförandekod 20

21 Konfidentiell information Som medarbetare är det viktigt att vi värnar om sekretess för den information som skapas i samband med verksamheten. Konfidentiell information kan bland annat vara information om SEB:s verksamhet, resultat och strategier affärsplaner och affärsprocesser teknik och system Alla medarbetare, konsulter och andra som utför tjänster åt SEB undertecknar en sekretessförbindelse. Åtagandet att bevara information konfidentiellt gäller även på fritiden och efter att en medarbetares anställning i eller koppling till SEB har upphört. Politiska och religiösa aktiviteter och bidrag Vi stödjer inte politiska partier eller religiösa aktiviteter genom donationer eller liknande. I enlighet med det engagerar vi medarbetare oss inte i politiska aktiviteter på arbetsplatsen eller i SEB:s namn. SEB tar avstånd från all politik eller annan verksamhet som står i strid med vår strävan efter individuell och kulturell mångfald och lika möjligheter för alla. Skydd för personalakter integritet Vi värnar om medarbetarnas personliga integritet och upprätthåller sekretess för uppgifter i personalakter. Uppgifterna får bara behandlas när det finns en befogad anledning, till exempel i personalärenden som rör medarbetaren, i samband med omplacering eller ändrad tjänst inom SEB, om medarbetaren själv har tillåtit det, om det krävs enligt lagen eller annan föreskrift, eller på grund av ett beslut från av en myndighet eller domstol. Marknadsmissbruk insideraffärer Med insiderinformation menar vi information om en omständighet som inte har offentliggjorts eller inte är allmänt känd och som kan förväntas ha en väsentlig påverkan på priset på finansiella instrument. En person som har tillgång till insiderinformation är förbjuden att handla för egen räkning, råda eller på annat sätt föranleda någon annan att handla med de instrument som informationen avser eller att sprida informationen vidare. Vi bedömer kontinuerligt om de uppgifter som vi tar emot är insiderinformation. Inom SEB delar vi insiderinformation endast med interna eller externa parter som har behov av den och som kan garantera att informationen hålls konfidentiell i enlighet med våra interna rutiner och tillämpliga lagar, regler och förordningar. Att använda SEB:s namn, lokaler eller relationer SEB: s namn, även på företagets brevpapper eller i e-post, lokaler eller relationer får aldrig användas för egen vinning eller i privat syfte. seb uppförandekod 21

22 Rapportera oegentligheter (Whistleblowing) Att agera etiskt och vidta åtgärder för att förhindra oegentligheter är en viktig del av vår kultur. Därför har vi en så kallad whistleblowing-process för att kunna rapportera oegentligheter. Om du som medarbetare skulle upptäcka ett eventuellt oetiskt eller olagligt beteende har du ansvar för att rapportera dina iakttagelser. Du kan rapportera både under och utanför arbetstid. Rapportering kan även ske anonymt. Din identitet kommer att hållas hemlig i uppföljning, förfrågningar och diskussioner i ärendet såvida vi inte är skyldiga enligt lagen att röja din identitet. Skulle så vara fallet kommer du att bli informerad. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar, varken vid tidpunkten för rapporteringen eller i framtiden. Group Compliance och Group Internal Audit ska med beaktande av tystnadsplikten och när det anses lämpligt informera Audit and Compliance Committee och verkställande direktören, om rapporterade händelser. Vem du kan kontakta Om du vill rapportera ett beteende som skulle kunna vara oetiskt eller olagligt kan du välja kontaktvägar på olika nivåer. Lokal nivå kontakta någon av följande: din närmaste chef annan chef inom din organisation din lokala Compliance Officer Koncernnivå Om du inte får tillräckligt svar på lokal nivå, eller om ditt ärende inte bara rör din egen organisation, kan du ta kontakt med: Chef för Group Compliance eller Chef för koncernstab Internrevision Du kan även ta kontakt via e-post: seb uppförandekod 22

23 Våra instruktioner och riktlinjer Här hittar du riktlinjer och instruktioner som ger mer detaljerad vägledning om uppförande i affärsrelationer i SEB. De stöder alla SEB: s Uppförandekod och de ses över löpande. Ändringar av befintliga interna regler kommer att göras och nya interna regler kommer att antas övertid. Du hittar SEB: s interna regler på koncernens intranät. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Instruction (Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering) Brand Manual (Varumärke) Communication Policy (Kommunikation) Conflicts of Interest Instruction (Intressekonflikter) Confidentiality and Personal Data Protection Instruction (Konfidentialitet och skydd av personuppgifter) Corporate Sustainability Policy (Hållbarhet) Diversity Policy (Mångfald) Environmental Policy (Miljö) Ethics Policy (Etik) Customer Complaint Instruction (Kundklagomål) Gifts and Business Entertainment Instruction (Gåvor och underhållningsevenemang) Insider Instruction (Insideraffärer) Information Security Instruction (Informationssäkerhet) Instruction for telephone, , Internet and social media communication (Kommunikation via telefon, e-post, webb och sociala medier) Outsourcing Instruction (Outsourcing) Personal Account Dealing Instruction (Anställdas värdepappersaffärer) Procurement Policy (Inköp) Remuneration Policy (Löner och ersättningar) seb uppförandekod 23

24 Blomquist & Co seb uppförandekod 24

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod. Antagen av styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 7 december 2016.

Uppförandekod. Antagen av styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 7 december 2016. Uppförandekod Antagen av styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) den 7 december 2016. INLEDNING Inledning Uppförandekoden beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer.

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST

CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST CODE OF CONDUCT KOMMUNINVEST Inledning Kommuninvest är en värderingsstyrd organisation. Våra kärnvärden utgör basen för hur vi ska agera internt och externt, hur vi ska möta våra verksamhetsmål och förväntningarna

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Funktionen för Axel Styrelsen 2016-12-14 regelefterlevnad Wilhelmsson POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer