FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE"

Transkript

1 FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015

2 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca nöjda villaägare som haft fjärrvärme under en kortare eller längre tid. Ekebacksområdet har t ex haft fjärrvärme i över 30 år. Vi levererar även fjärrvärme till omkring lägenheter och givetvis till andra lokaler som Lasarettet, Brunnsgården, Ljungsätra, affärslokaler och industrilokaler. Vill även du byta uppvärmningssystem? Idag har vi kunder som gått från bergvärme till fjärrvärme, och givetvis från olja, elpanna, direktel, pellets, ved och frånluftsvärmepump till det smidiga och prisvärda fjärrvärmesystemet. Vill du veta om vi kan erbjuda dig fjärrvärme? Då är det enklast att du slår oss en signal på och frågar efter Anders eller Rickard. Det finns ett par alternativ på hur man kan få fjärrvärme till en villa Alt. 1 - Fjärrvärme till ett område där vi tidigare byggt ut och vi skickar ut en enkät (dvs. där Ljungby Energi tar initiativet) 1. En enkät skickas ut för att ta reda på hur stort intresset är bland villaägarna i det aktuella området. 2. Visar enkäten på stort intresse sammankallar Ljungby Energi till en informationsträff. 3. Vid informationsträffen visas en komplett fjärrvärmecentral. Information ges om hur byggnationen går till i gata och tomtmark, samt information om villkor, priser, funktion mm. 4. Avtal och beställningsblankett skickas till dem som visat intresse. Det du får hemsänt är då följande; Avtal med villkor för fjärrvärmeanslutningen. Beställningsblankett för dig som önskar köpa installation av fjärrvärmecentral via Ljungby Energi till ett fast pris, och då få en samlad faktura på allt som är köpt genom oss, du får sedan en faktura på totalbeloppet efter det att besiktningen är genomförd. 5. Intresserade fastighetsägare sänder in underskrivna avtal/beställningsblanketter. 6. De som bor utmed stamledning kan till 99 % säkerhet få fjärrvärme. De som inte bor utmed stamledningen kan ev. få fjärrvärme om flera vill ansluta sig. 7. Är antalet avtal tillräckligt för en byggnation, och Ljungby Energi AB erhåller grävtillstånd, undertecknas avtalen och vi returnerar ett exemplar till respektive villaägare. OBS! Intagspunkt i fastigheten bestäms i samråd med fastighetsägaren. Alt. 2 Du vet att du bor utmed en stamledning och kontaktar själv Ljungby Energi för pris och villkor Alt. 3 Du och några grannar har pratat ihop er och vill veta om det går att få fjärrvärme till ert område För mer information är du välkommen att kontakta oss Ljungby Energi kundtjänst

3 Vad händer på min tomt och i fastigheten när jag väljer fjärrvärme? 1. Först markeras befintliga rör och ledningar i gatan. 2. På tomten används i de flesta fall kopparslang, mellan kulverten i gatan och in i fastigheten (ca 95 % av fastigheterna går vi in i befintligt pannrum). Vi försöker oftast utföra grävning på tomt innan vi schaktar i gatan. 3. Ljungby Energi sköter grovåterställningen på tomten. Villaägaren gör själv finåterställningen samt svarar för eventuell grässådd, plattsättning, kantsten mm. Grovåterställning innebär att vi fyller upp med sand/grus/ jord upp till ca cm från marknivå. Därefter lägger vi ut en hög med jord som du själv kör ut och finplanerar. OBS! Är vi tvungna att bryta upp asfaltsbeläggning återställer vi denna, och det ingår i anslutningsavgiften (avvikelse kan förekomma). Du finåterställer själv på din tomt. 4. Vår entreprenör gräver upp i gata/trottoar (eventuellt i kommunal grönyta) för att ansluta till befintliga fjärrvärmerör. 5. När rören är på plats svetsas de samman och provtrycks. Bilden här visar en stamschakt när vi går fram till flera hus

4 Inne i fastigheten sker följande 1. I en fastighet med källare görs håltagningen i grundmur på överenskommen plats, oftast i pannrum, ca 60 cm under markytan. Finns ingen källare sker håltagning i fasadvägg ovan mark, och en liten plastkåpa täcker kopparslangen utvändigt på fasaden. 2. Kopparslang dras innanför vägg och avslutas med 2 st avstängningsventiler. Har du valt att köpa installationen av fjärrvärmecentral från Ljungby Energi, utför vi och våra entreprenörer de arbeten som du beställt. 3. Ljungby Energi och entreprenörerna har all kontakt med dig. Detta innebär att du inte behöver boka tider mm. 4. Faktura skickas på anslutnings- och installationsarbeten efter det att besiktningen av anläggningen är genomförd. Besiktningen utförs av vår fjärrvärmetekniker. Fjärrvärmecentralen är på plats, och det extra rummet har blivit till lekrum och gästrum. Skåpet som döljer fjärrvärmeväxlaren.

5 Jämför driftkostnader (ej hushållsel) Exempel vid olika förbrukningstal elpanna/elpatron och fjärrvärme (priser inkl. moms) ELPANNA / ELPATRON Total årskostnad Exkl. hushållsel El årskostnad kwh/år kr kwh/år kr kwh/år kr FJÄRRVÄRME Totalt årskostnad Inkl. fast och rörlig avg. Årskostnad kwh/år kr kwh/år kr kwh/år kr Förutsättningarna i exemplet ovan är enligt följande: El Nät överföringskostnad 9,38 öre/kwh inkl. moms. Energipris räknat på 1 kr/kwh (inkl.moms, energiskatt, elcert. och överföringskostnad). Fjärrvärme Avser fast årskostnad på 5.937:- inkl. moms (för en- och tvåfamiljsfastighet) samt den rörliga kostnaden på 39,6 öre/kwh inkl. moms. Driftkostnaden för fjärrvärme faktureras efter avläst förbrukning fakturering 6 ggr/år. (är en övergångsperiod under 2015, med manuell avläsning 1 ggr/år) Samtliga priser och avgifter avser januari OBS! Du kan vid en fjärrvärmeanslutning oftast få ned ditt säkringsabonnemang. Dvs. om du har haft 20 A säkring går det oftast att säkra ned till 16 A vid en fjärrvärmeanslutning och i så fall sparar du 867 kr/år inkl. moms. Du kan givetvis göra en egen jämförelse med andra uppvärmningssätt Ved glöm inte att räkna med inköp av bensin, ev. semesterdagar, elkostnad när du eventuell på elpatron, sotning, och givetvis om du köper veden. Pellets glöm inte att räkna med sotning, ev. lagerhållning, hanteringskostnader, elkostnad om du använder elpatron och givetvis priset på pellets. Bergvärme/Frånluftsvärmepump räkna med underhållskostnader, fundera på vad ett Kompressorbyte kostar, nytt borrhål etc.

6 Så här faktureras förbrukning av fjärrvärme Den fasta årsavgiften baseras på fastighetens (15 kw) maximala värmeeffektbehov Fast årsavgift (är samma avgift för alla en- och två bostadshus) kr (inkl. moms) Jämförelse, år 1995 var denna avgift 5.612:-- Rörlig förbrukningsavgift (exempel) dvs. det du förbrukar kwh x 39,6 öre = kr (inkl. moms) Den uttagna värmemängden x energipriset Total årskostnad i detta exempel kr kr SUMMA kr (inkl. moms) Avläsningen sker manuellt 1 ggr/år, men kommer framöver ändras så att det sker med automatik

7 EXEMPEL PÅ AVTAL Enskilt kundavtal för leverans av fjärrvärme till konsument (alt. till småhus) Mellan Ljungby Energi AB, org. nr , här kallad Leverantören och nedan angiven kund, här kallad Kunden, har följande avtal upprättats. Kund Namn Adress Telefon Namn (2) Avtalsnummer: Fastighet nr Leverans till Gatuadress fastighet Postadress Anslutningsavgift kr inkl. moms Priset gäller när Ljungby Energi går fram i ett större område efter det att vi har gjort en förfrågan till flera villor. Vid enstakta anslutningar är anslutnings-avgiften kr inkl. moms. OBS! Anslutningsavgiften kan också vara högre beroende på avståndet till stamledningen. För er fastighets pris och möjlighet är ni välkommen att kontakta oss. Värmeleveransen ska börja 2015 Kategorital / tim Effekt vid anslutning 15 kw Detta avtal är föranlett av den nya fjärrvärmelagen (2008:263) vilken avser att stärka konsumentskyddet. Lagtexten finns att hämta på Svensk Fjärrvärmes hemsida, Detta avtal för leverans av fjärrvärme omfattar följande handlingar som gäller i följande ordning: 1. Detta enskilda avtal för leverans av fjärrvärme 2. Taxa för leverans av värme. Bilaga 1 3. Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. Bilaga 2 Leveransens omfattning Leverantören förbinder sig att leverera och kunden att motta avtalad värmeleverans i den omfattning och på de villkor som anges i detta avtal och därtill hörande bilagor. Effektbestämning Effektbestämning enligt ovan. Kundens abonnemang fastställs och regleras på det sätt som framgår av prisbestämmelser, Bilaga 1. Avtalstid Avtalstid 10 år från avtalets undertecknande. Avgifter, priser m.m. Kunden erlägger det pris som framgår av bifogad taxa, bilaga 1. Information om prissättning, betalningstid m.m. framgår av vår hemsida eller skickas på begäran. Ändring av avtalsvillkor Leverantören äger rätt att ensidigt ändra villkor för priser, tekniska bestämmelser, allmänna avtalsvillkor etc. Detta givetvis under beaktande av fjärrvärmelagen som har krav på tidsfrist mellan information och ikraftträdande av nya villkor, kundens rätt till förhandling och eventuell medling, samt rätten att häva avtalet. Förhandling om avtalsvillkor Kunden har rätt till förhandling med leverantören om priset för kundens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Kunden har även rätt till förhandling om leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till kundens nackdel. Begäran om sådan förhandling ska framställas av kunden inom tre veckor från den dag då kunden underrättades om de ändrade villkoren. Leveransgräns och äganderätt Leveransgräns framgår av bilaga 2. Kunden äger värmeväxlaren och all utrustning efter leveransgränsen. Ägarbyte Kunden ska utan dröjsmål meddela Leverantören när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge namn, adress och telefonnummer till nya ägaren. Kunden ska informera den nya ägaren om villkoren för leverans av fjärrvärme. Om den nya ägaren och Leverantören tecknar nytt avtal om fjärrvärmeleverans till fastigheten upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägning när leverans enligt det nya avtalet påbörjas och samtliga vid tillträdet utestående fjärrvärmeleveranser reglerats. Särskilda villkor I anslutningsavgiften ingår 12 m servisledning (avser sträckan från tomtgräns där stamkulvert läggs). Överstigande servissträcka fram till punkt innanför pannrumsvägg debiteras leverantörens självkostnadspris. En anslutningspunkt bestäms i samråd mellan fastighetsägaren och en representant från leverantören. I de fall då fastighetsägaren inte köper fjärrvärmecentralen via leverantören skall en konstruktionsritning lämnas till leverantören för godkännande före arbetets utförande. Detta arbete skall utföras av behörig entreprenör. Vid inkoppling av något ytterligare värmesystem på radiatorkretsen skall leverantören meddelas i god tid för att säkerställa systemets säkerhet och driftskvalité. Om kundens installation är försedd med automatisk regleringsanordning för den tillförda värmen, skall kunden vid inställning av denna anordning vara skyldig att beakta leverantörens önskemål i den mån detta kan ske utan att kundens krav på tillförsel av värme åsidosätts. Det samma gäller även i tillämpliga delar vid manuell inställning av värmeregleringen. Detta innebär t ex att Ljungby Energi AB accepterar en returtemperatur på max 60º. Kunden förbinder sig att följa sådana av leverantören påtalade anvisningar rörande förbrukningen av värme och varmvatten, som är föranledda av offentligt påbud om bränsleransonering eller liknande restriktion. Kunden får endast i mån av leverantörens medgivande plantera träd, buskar eller annat på mark över eller i omedelbar närhet av servisvärmeledningarna och de övriga värmeanordningarna i samband med tomtens bebyggande eller dess utnyttjande på annat sätt. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen och göras senast fem månader före avtalstidens utgång. Sker ej uppsägning av avtalet förlängs detsamma med fem år i sänder Bilagor Aktuell prislista och allmänna avtalsvillkor Avtalets överlåtelse Detta avtal får ej överlåtas utan Leverantörens skriftliga medgivande.

8 Beställningsblankett för fjärrvärmecentral genom Ljungby Energi GÄLLER EN & TVÅFAMILJSHUS VID ANNAN TYP AV HUS ERFORDRAS STÖRRE VÄRMEVÄXLARE Gäller installation i fastighet med vattenburet system, där olja-/el-/pellets-/vedpanna ersätts OBS! berörs din ventilation av borttagandet av befintlig värmeanläggning så kan det erfordras en inmontering av ny fläkt med tillbehör, detta ingår ej i priset nedan. Avser beställning och utförande under Pos 1 Leverans, montage samt inkoppling av värmeväxlare med expansionskärl, Pris cirkulationspump, reglercentral med utegivare. Moms 6.000:-- Provtryckning av anläggningen ingår Summa Losskoppling av panna ingår (Ej uttransport och bortforsling) I de fall skorstensrör vilar på befintlig panna offereras demontering på begäran. Om pannan skjuts åt sidan kan ev. skorstensrör falla ned och plåttäckning på/i tak kan behövas. Detta beställs och bekostas av kunden. Synliga delar av expansionsledning i pannrum demonteras. Grovstädning utföres av entreprenören. Ingen demontering av elinstallationer utöver vad som fordras för nyinstallation utförs. Ev. målningsarbeten och murningsarbeten ingår ej. Invändig finjustering av tätning i husgrund/husfasad ingår ej. Ev. nydragning av rördragning som erfordras för s.k. hetvattenelement ingår ej (offereras på begäran). Priset ovan förutsätter att Ljungby Energis servisanslutning sker i pannrum. Pos 2 A Uttransport och bortforsling av befintlig panna, med tillhörande Pris 3.000:-- röranslutningar inkl. grovstädning. Tallriksventil sätts i skorstenskanal. Moms 750:-- Ev. målningsarbeten och murningsarbeten ingår ej. Summa 3.750:-- Utrustningen är kundens egendom om så önskas, men kan ev. behövas skäras ned för att kunna utföra uttransport. OBS! Avser panna som är placerad i källare. Pos 2 B Uttransport och bortforsling av befintlig panna, med tillhörande Pris 2.280:-- röranslutning inkl. grovstädning. Tallriksventil sätts i skorstenskanal. Moms 570:-- Ev. målningsarbeten och murningsarbeten ingår ej. Summa 2.850:-- Utrustningen är kundens egendom om så önskas, men kan ev. behövas skäras ned för att kunna utföra uttransport. OBS! Avser panna som är placerad i markplan. När det gäller tömning och rengörning av oljetank samt eventuell bortforsling så hänvisar vi dig till de olika entreprenörer som utför dessa arbeten. Rotavdrag har du rätt till Rotavdrag så görs det direkt på din faktura från oss. Pos 1. Arbetskostnad är inkl. moms kr, dvs. ditt avdrag blir kr inkl. moms Övriga positioner på denna blankett berättigar inte till Rotavdrag. På anslutningsavgiften är arbetskostnaden kr och ditt avdrag blir kr inkl. moms Ljungby Energi utför grovåterställning i tomtmark om ingen annan överenskommelse görs. Garantitid: 2år Betalningsvillkor: 30 dagar netto OBS! Servissträcka överstigande 12 m från tomtgräns där stamkulvert finns och fram till punkt innanför pannrumsvägg debiteras till Ljungby Energis självkostnadspris. Jag beställer ovan markerade positioner. Fakturering sker via Ljungby Energi AB efter det att installationen är besiktigad. Ort Ljungby Datum Ort Ljungby Datum Underskrift kund Underskrift Ljungby Energinät AB Namn Adress Post nr Ort Telefon bostad: Telefon arb: Tel Mobil: DENNA BESTÄLLNINGSBLANKETT ÄR BINDANDE BÅDA EXEMPLAREN SKICKAS TILL LJUNGBY ENERGINÄT AB för vårt undertecknande. Denna beställning förutsätter för sin giltighet att godkänd kreditprövning kan ske OBS! detta exemplar ska inte användas

9 Frågor och svar om fjärrvärme Hur utvecklas priserna på olja? Oljepriset består till största delen av skatter och avgifter. Oavsett den underliggande prisutvecklingen och förändringar av dollarkursen kommer politiska beslut att vara avgörande för oljeprisets utveckling. Oljan har varit och förblir med all sannolikhet ett hårt beskattat bränsle. Hur utvecklas priserna på el? Elpriset är svårt att förutsäga men en rimlig gissning är att det åtminstone kommer att följa den allmänna prisutvecklingen. Tillgången på vattenkraft varierar från år till år och är en av de väsentligaste faktorerna till att elhandelspriserna går upp och ned. Vi har under de senaste åren haft väldiga svängningar i elpriset beroende på dålig vattentillgång, och därtill justeringar i energiskatten och fr.o.m en ny elcertifikatavgift som ökat elkostnaderna. Även utsläppsrätterna har påverkat elpriset väldigt mycket, vilket gör att totalpriset för 1 kwh har fördubblats under den senaste 10-årsperioden. Får jag lika varmt som tidigare? Precis som tidigare reglerar kunden själv temperaturen på radiatorer och tappvarmvatten. Får vi använda braskamin eller liknande värmekälla? Du får använda braskamin, insats, kakelugn osv. Även i efterhand får man montera in en öppen spis eller annan form av värmekälla. Vid inkopplingen av något ytterligare värmesystem på radiatorkretsen skall Ljungby Energi meddelas i god tid för att säkerhetsställa systemets säkerhet och driftskvalité. Kan man ansluta sig med bara rören innanför vägg? Kunden kan teckna ett avtal om så kallat passiv anslutning vilket innebär att vi skriver ett datum i avtalet då man senast ska ha installerat en fjärrvärmecentral. I dagsläget är det en maximal passiv tid på 6 år (kan vara kortare tid beroende på vilken form av utbyggnad det gäller i de olika projekten/anslutningarna). Skulle anslutning inte vara gjord efter i avtalet angivet sista datum har Ljungby Energi rätt att debitera kunden en månatlig avgift. Vad händer om jag vill ansluta mig efter det att återställning i gatan är gjord? På grund av väsentligt ökade kostnader för enstaka anslutningar i form av schakt, återfyllnad och justering inklusive asfaltbeläggning efter det att Ljungby Energi avslutat en utbyggnadsetapp måste vi kompensera denna kostnadsökning med en högre anslutningsavgift från kunden. Vad är Pannakuten hos Ljungby Energi? Om avtal skrivits med fastighetsägare, kan vi vid ett eventuellt pannhaveri erbjuda en bra alternativ värmelösning till dess att fjärrvärmeledningen är framdragen till fastigheten/villan. Kan jag få ROT-avdrag? Ja, är du berättigad till ROT-avdrag ges det på anslutningsavgiften, installationen och ombyggnaden från direktel. Se exempel på beställningsblanketten i denna broschyr.

10 Många fördelar med fjärrvärme Enkelt och bekvämt Fjärrvärme innebär alltid jämn och behaglig värme och näst intill obegränsad tillgång till varmvatten uppskattat av både små och stora familjer. Fjärrvärmen är tyst och smutsar inte ner. Du slipper sotning, oljebeställningar, lukt från oljetanken, ljud från panna, brännare mm. Fjärrvärme har också överlägsen driftsäkerhet. Tryggt och säkert Fjärrvärme är alltid pålitlig och tekniken är beprövad och enkel även mitt i iskalla vintern och du har alltid full kontroll över din villavärme och ditt varmvatten. Fjärrvärme har funnits i Ljungby i mer än 30 år och idag finns det över nöjda hushåll i Ljungby som är anslutna till fjärrvärmenätet. Ekonomiskt Med fjärrvärme har du en betydligt säkrare och jämnare energikostnad över lång tid och du slipper eventuella prischocker. Underhållskostnaderna är låga och värmeförlusten är endast ett par procent i din fjärrvärmecentral/värmeväxlare, vilket är mycket lägre än vid andra alternativ. Miljöklokt Fjärrvärmen produceras genom förbränning av hushållsavfall och träbränslen vilket innebär en effektiv hushållning av våra gemensamma resurser. Förbränningen av hushållsavfall och träbränslen är mycket effektiv. Avancerad rökgasrening medför en betydligt bättre miljö i och kring Ljungby. Vi får mindre försurande utsläpp, reducerad växthuseffekt och bättre luft. Mer utrymme När vi får fjärrvärme ska jag få ett eget rum. Ja visst, du får mer utrymme utan att bygga till. Det gamla pannrummet kan du bygga om till ett pojk- eller flickrum eller hobbyrum... Fjärrvärmecentralen/ värmeväxlaren (se sid. 3 och 7) tar mycket liten plats. Ca 80 cm hög, 54 cm bred och 43 cm djup. Anslutning och installation Jämfört med andra uppvärmningsalternativ (standardalternativ) innebär installationen av fjärrvärme lägre kostnader. Under 2015 är anslutningsavgiften kronor (engångskostnad se exempel på avtal sid. 5). Är det ett enstaka hus som ska anslutas är anslutningsavgiften något högre, kr. OBS! Ett hus kan vara beläget så att kostnaden är väsentligt högre eller att vi är tvungna att tacka nej p.g.a. avståndet till vår stamledning. En komplett installation av fjärrvärmecentral för en- och tvåfamiljsvilla kostar kronor (aktuellt pris 2015). I priset ingår förutom installationen också komplett kringutrustning, t ex expansionskärl, utegivare. Fastigheter med direktel Idag har ca 60 villor i Ljungby byggts om från direktel. Där kan du få ROT-avdrag på all arbetskostnad för att konvertera från direktel till ett vattenburet system. Fastigheter med bergvärme Under de senare åren har vi anslutit ett antal villor som tidigare haft bergvärme, ett gott betyg för fjärrvärmealternativet.

11 Vad är fjärrvärme? Våra hem behöver värmas upp under en stor del av året och fjärrvärme är ett av de smartaste och mest miljöanpassade sätten att göra detta. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd. Som namnet säger handlar det om värme som kommer någon annanstans ifrån. Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central anläggning som med avancerad rening och kvalificerad personal kan drivas med många olika slags bränslen. Det tjänar både hushållen och miljön på. Så fungerar det Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. Värmen sprids till ortens hushåll genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. Miljövänligt och resurssnålt I fjärrvärmens barndom på 1950-talet eldades värmeverken med olja, men sedan början av 1980-talet har man stegvis gått över till att använda biobränsle, som energiskog eller spill från skogsavverkning. Dessutom utnyttjas energi från avfallsförbränning, jordvärme och spillvärme från industrier. Det gör att fjärrvärmen har utvecklats till att bli en mycket resurssnål och miljövänlig värmekälla. Den miljöomställning som fjärrvärmen möjliggjort har inneburit att vi minskat utsläppen av koldioxid motsvarande en femtedel av hela Sveriges nuvarande utsläpp. Dessutom har utsläppen av svavel, kväveoxid och partiklar i våra tätorter minskat kraftigt. Värmer varannan svensk Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Idag värms omkring 75 procent av alla flerfamiljshus och småhus med fjärrvärme och totalt får närmare fyra miljoner svenskar sin värme från fjärrvärme i hemmet, på jobbet eller i skolan. Ett smart system Genom att utnyttja biobränsle från trakten och andra lokala resurser tar fjärrvärmen till vara energi som annars skulle ha gått förlorad, som till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Fyra femtedelar av den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars inte hade kommit till nytta. Effektiva fjärrvärmeverk medför mindre utsläpp av miljöstörande ämnen till luft än pannor i enskilda fastigheter, vilket bidragit till minskad klimatpåverkan och gjort att luften i svenska städer blivit påtagligt bättre. Växer stadigt Fjärrvärmen finns idag i över svenska småhus. Tillväxttakten i fjärrvärmeutbyggnaden har under många år varit stabil och eftersom mer än åtta av tio svenskar bor i tätorter finns goda möjligheter till fortsatt utbyggnad.

12 Välkommen att kontakta oss på Vi reserverar oss för ev. felskrivningar och prisförändringar

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? Nu kan även du som har direktverkande el byta till fjärrvärme 2015 Välkommen att ta del av vår information om hur en villa med direktverkande el kan få fjärrvärme. Ljungby

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Eda Energ i AB. Åmotfors

Eda Energ i AB. Åmotfors Eda Energ i AB Åmotfors 2 Vi bor i ett kallt land och vi behöver en tillförlitlig värmekälla som är både trygg och miljöanpassad. Att välja fjärrvärme är att välja ett enkelt, tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person.

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Sidan 1 av 5 Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Avtal Detta avtal är upprättat mellan Namn: Personnummer: Adress: Postnr: Postort: Land:

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel den nya Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-07-08 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad Bolaget) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Bilagor. Till exempelkontrakt för bergvärmepumpsinstallation

Bilagor. Till exempelkontrakt för bergvärmepumpsinstallation Bilagor Till exempelkontrakt för bergvärmepumpsinstallation Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGIS ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI Har du pool eller funderar på att skaffa en? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Du som är villaägare och fjärrvärmekund har möjlighet att teckna pooltaxa,

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Halmstads stadsnät AB, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet

Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Halmstads stadsnät AB, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet Anslutningsavgift Basavgift 4 800 kr 125 kr/månad 10 år Serviceorganisation/Felanmälan:

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV)

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV) Framledningstemperat ur C SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME De priser och leveransvillkor som NAV kommunicerar i prislistor genom utskick och hemsida avser en normalanslutning samt normalleverans av fjärrvärme,

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Augusti Vill du veta mer?

Augusti Vill du veta mer? Augusti 2015 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! Frågor och svar -om din

Läs mer

Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal.

Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal. Hej, Bifogar information om fiberanslutning samt anslutnings- och installationsavtal. Enligt Roland Höglund på Österåkers Stadsnät finns stora möjligheter att få det installerat i Stensvik om vi är tillräckligt

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

LINGHEM, Lövsångarevägen

LINGHEM, Lövsångarevägen 2011-03-18 LINGHEM, Lövsångarevägen Linghem är en tätort med ca 2700 invånare (2010) och är strategiskt placerad ut med järnvägen mellan Linköping och Norrköping. Avståndet till Linköping är ca 10 km och

Läs mer

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015 Värme Fjärrvärme företag och flerfamiljshus Prislista 2015 Bekymmerfri och driftsäker värmeförsörjning. Det finns tre prisalternativ för dig som är fjärrvärmekund och du väljer själv det som passar dig

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing!

Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing! Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing! För att säkerställa att din värmepump arbetar optimalt år efter år och levererar den maximala energibesparingen, krävs det regelbunden

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. FJÄRRVÄRMEFÖRETAGENS MONOPOL INNEBÄR MARKNADSMÄSSIGA BRISTER 3 3. KONSUMENTENS STÄLLNING MÅSTE

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB KVÄLLENS AGENDA Inledning Allmänt om fjärrvärmen i Växjö

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Prislista 2017 priser2017

Prislista 2017 priser2017 Prislista 2017 Gäller från 1 januari 2017 fev.se/priser2017 Elhandel För att du ska hitta ett elhandelsav tal som passar just dig har vi fyra olika av talsformer: Fast pris, Rörligt pris, Falupriset och

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGSPROCESSEN 8 7 ca 20 veckor ca 21 veckor 6 HEJ HEJ ca 6 veckor 1 3 5 5 ca 12 veckor 2 4 ca 2 veckor ca 10 veckor Se till att vara ute

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om ej Sverige)

Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om ej Sverige) 1av5 2015-06-24 Avtal om fastighetsanslutning Aktiv anslutning Aktiv anslutning av extra hus på en och samma fastighetsbeteckning Passiv anslutning (sätt ett X i aktuell ruta) Anslutningsalternativ Med

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer