FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE"

Transkript

1 FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015

2 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca nöjda villaägare som haft fjärrvärme under en kortare eller längre tid. Ekebacksområdet har t ex haft fjärrvärme i över 30 år. Vi levererar även fjärrvärme till omkring lägenheter och givetvis till andra lokaler som Lasarettet, Brunnsgården, Ljungsätra, affärslokaler och industrilokaler. Vill även du byta uppvärmningssystem? Idag har vi kunder som gått från bergvärme till fjärrvärme, och givetvis från olja, elpanna, direktel, pellets, ved och frånluftsvärmepump till det smidiga och prisvärda fjärrvärmesystemet. Vill du veta om vi kan erbjuda dig fjärrvärme? Då är det enklast att du slår oss en signal på och frågar efter Anders eller Rickard. Det finns ett par alternativ på hur man kan få fjärrvärme till en villa Alt. 1 - Fjärrvärme till ett område där vi tidigare byggt ut och vi skickar ut en enkät (dvs. där Ljungby Energi tar initiativet) 1. En enkät skickas ut för att ta reda på hur stort intresset är bland villaägarna i det aktuella området. 2. Visar enkäten på stort intresse sammankallar Ljungby Energi till en informationsträff. 3. Vid informationsträffen visas en komplett fjärrvärmecentral. Information ges om hur byggnationen går till i gata och tomtmark, samt information om villkor, priser, funktion mm. 4. Avtal och beställningsblankett skickas till dem som visat intresse. Det du får hemsänt är då följande; Avtal med villkor för fjärrvärmeanslutningen. Beställningsblankett för dig som önskar köpa installation av fjärrvärmecentral via Ljungby Energi till ett fast pris, och då få en samlad faktura på allt som är köpt genom oss, du får sedan en faktura på totalbeloppet efter det att besiktningen är genomförd. 5. Intresserade fastighetsägare sänder in underskrivna avtal/beställningsblanketter. 6. De som bor utmed stamledning kan till 99 % säkerhet få fjärrvärme. De som inte bor utmed stamledningen kan ev. få fjärrvärme om flera vill ansluta sig. 7. Är antalet avtal tillräckligt för en byggnation, och Ljungby Energi AB erhåller grävtillstånd, undertecknas avtalen och vi returnerar ett exemplar till respektive villaägare. OBS! Intagspunkt i fastigheten bestäms i samråd med fastighetsägaren. Alt. 2 Du vet att du bor utmed en stamledning och kontaktar själv Ljungby Energi för pris och villkor Alt. 3 Du och några grannar har pratat ihop er och vill veta om det går att få fjärrvärme till ert område För mer information är du välkommen att kontakta oss Ljungby Energi kundtjänst

3 Vad händer på min tomt och i fastigheten när jag väljer fjärrvärme? 1. Först markeras befintliga rör och ledningar i gatan. 2. På tomten används i de flesta fall kopparslang, mellan kulverten i gatan och in i fastigheten (ca 95 % av fastigheterna går vi in i befintligt pannrum). Vi försöker oftast utföra grävning på tomt innan vi schaktar i gatan. 3. Ljungby Energi sköter grovåterställningen på tomten. Villaägaren gör själv finåterställningen samt svarar för eventuell grässådd, plattsättning, kantsten mm. Grovåterställning innebär att vi fyller upp med sand/grus/ jord upp till ca cm från marknivå. Därefter lägger vi ut en hög med jord som du själv kör ut och finplanerar. OBS! Är vi tvungna att bryta upp asfaltsbeläggning återställer vi denna, och det ingår i anslutningsavgiften (avvikelse kan förekomma). Du finåterställer själv på din tomt. 4. Vår entreprenör gräver upp i gata/trottoar (eventuellt i kommunal grönyta) för att ansluta till befintliga fjärrvärmerör. 5. När rören är på plats svetsas de samman och provtrycks. Bilden här visar en stamschakt när vi går fram till flera hus

4 Inne i fastigheten sker följande 1. I en fastighet med källare görs håltagningen i grundmur på överenskommen plats, oftast i pannrum, ca 60 cm under markytan. Finns ingen källare sker håltagning i fasadvägg ovan mark, och en liten plastkåpa täcker kopparslangen utvändigt på fasaden. 2. Kopparslang dras innanför vägg och avslutas med 2 st avstängningsventiler. Har du valt att köpa installationen av fjärrvärmecentral från Ljungby Energi, utför vi och våra entreprenörer de arbeten som du beställt. 3. Ljungby Energi och entreprenörerna har all kontakt med dig. Detta innebär att du inte behöver boka tider mm. 4. Faktura skickas på anslutnings- och installationsarbeten efter det att besiktningen av anläggningen är genomförd. Besiktningen utförs av vår fjärrvärmetekniker. Fjärrvärmecentralen är på plats, och det extra rummet har blivit till lekrum och gästrum. Skåpet som döljer fjärrvärmeväxlaren.

5 Jämför driftkostnader (ej hushållsel) Exempel vid olika förbrukningstal elpanna/elpatron och fjärrvärme (priser inkl. moms) ELPANNA / ELPATRON Total årskostnad Exkl. hushållsel El årskostnad kwh/år kr kwh/år kr kwh/år kr FJÄRRVÄRME Totalt årskostnad Inkl. fast och rörlig avg. Årskostnad kwh/år kr kwh/år kr kwh/år kr Förutsättningarna i exemplet ovan är enligt följande: El Nät överföringskostnad 9,38 öre/kwh inkl. moms. Energipris räknat på 1 kr/kwh (inkl.moms, energiskatt, elcert. och överföringskostnad). Fjärrvärme Avser fast årskostnad på 5.937:- inkl. moms (för en- och tvåfamiljsfastighet) samt den rörliga kostnaden på 39,6 öre/kwh inkl. moms. Driftkostnaden för fjärrvärme faktureras efter avläst förbrukning fakturering 6 ggr/år. (är en övergångsperiod under 2015, med manuell avläsning 1 ggr/år) Samtliga priser och avgifter avser januari OBS! Du kan vid en fjärrvärmeanslutning oftast få ned ditt säkringsabonnemang. Dvs. om du har haft 20 A säkring går det oftast att säkra ned till 16 A vid en fjärrvärmeanslutning och i så fall sparar du 867 kr/år inkl. moms. Du kan givetvis göra en egen jämförelse med andra uppvärmningssätt Ved glöm inte att räkna med inköp av bensin, ev. semesterdagar, elkostnad när du eventuell på elpatron, sotning, och givetvis om du köper veden. Pellets glöm inte att räkna med sotning, ev. lagerhållning, hanteringskostnader, elkostnad om du använder elpatron och givetvis priset på pellets. Bergvärme/Frånluftsvärmepump räkna med underhållskostnader, fundera på vad ett Kompressorbyte kostar, nytt borrhål etc.

6 Så här faktureras förbrukning av fjärrvärme Den fasta årsavgiften baseras på fastighetens (15 kw) maximala värmeeffektbehov Fast årsavgift (är samma avgift för alla en- och två bostadshus) kr (inkl. moms) Jämförelse, år 1995 var denna avgift 5.612:-- Rörlig förbrukningsavgift (exempel) dvs. det du förbrukar kwh x 39,6 öre = kr (inkl. moms) Den uttagna värmemängden x energipriset Total årskostnad i detta exempel kr kr SUMMA kr (inkl. moms) Avläsningen sker manuellt 1 ggr/år, men kommer framöver ändras så att det sker med automatik

7 EXEMPEL PÅ AVTAL Enskilt kundavtal för leverans av fjärrvärme till konsument (alt. till småhus) Mellan Ljungby Energi AB, org. nr , här kallad Leverantören och nedan angiven kund, här kallad Kunden, har följande avtal upprättats. Kund Namn Adress Telefon Namn (2) Avtalsnummer: Fastighet nr Leverans till Gatuadress fastighet Postadress Anslutningsavgift kr inkl. moms Priset gäller när Ljungby Energi går fram i ett större område efter det att vi har gjort en förfrågan till flera villor. Vid enstakta anslutningar är anslutnings-avgiften kr inkl. moms. OBS! Anslutningsavgiften kan också vara högre beroende på avståndet till stamledningen. För er fastighets pris och möjlighet är ni välkommen att kontakta oss. Värmeleveransen ska börja 2015 Kategorital / tim Effekt vid anslutning 15 kw Detta avtal är föranlett av den nya fjärrvärmelagen (2008:263) vilken avser att stärka konsumentskyddet. Lagtexten finns att hämta på Svensk Fjärrvärmes hemsida, Detta avtal för leverans av fjärrvärme omfattar följande handlingar som gäller i följande ordning: 1. Detta enskilda avtal för leverans av fjärrvärme 2. Taxa för leverans av värme. Bilaga 1 3. Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. Bilaga 2 Leveransens omfattning Leverantören förbinder sig att leverera och kunden att motta avtalad värmeleverans i den omfattning och på de villkor som anges i detta avtal och därtill hörande bilagor. Effektbestämning Effektbestämning enligt ovan. Kundens abonnemang fastställs och regleras på det sätt som framgår av prisbestämmelser, Bilaga 1. Avtalstid Avtalstid 10 år från avtalets undertecknande. Avgifter, priser m.m. Kunden erlägger det pris som framgår av bifogad taxa, bilaga 1. Information om prissättning, betalningstid m.m. framgår av vår hemsida eller skickas på begäran. Ändring av avtalsvillkor Leverantören äger rätt att ensidigt ändra villkor för priser, tekniska bestämmelser, allmänna avtalsvillkor etc. Detta givetvis under beaktande av fjärrvärmelagen som har krav på tidsfrist mellan information och ikraftträdande av nya villkor, kundens rätt till förhandling och eventuell medling, samt rätten att häva avtalet. Förhandling om avtalsvillkor Kunden har rätt till förhandling med leverantören om priset för kundens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Kunden har även rätt till förhandling om leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till kundens nackdel. Begäran om sådan förhandling ska framställas av kunden inom tre veckor från den dag då kunden underrättades om de ändrade villkoren. Leveransgräns och äganderätt Leveransgräns framgår av bilaga 2. Kunden äger värmeväxlaren och all utrustning efter leveransgränsen. Ägarbyte Kunden ska utan dröjsmål meddela Leverantören när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge namn, adress och telefonnummer till nya ägaren. Kunden ska informera den nya ägaren om villkoren för leverans av fjärrvärme. Om den nya ägaren och Leverantören tecknar nytt avtal om fjärrvärmeleverans till fastigheten upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägning när leverans enligt det nya avtalet påbörjas och samtliga vid tillträdet utestående fjärrvärmeleveranser reglerats. Särskilda villkor I anslutningsavgiften ingår 12 m servisledning (avser sträckan från tomtgräns där stamkulvert läggs). Överstigande servissträcka fram till punkt innanför pannrumsvägg debiteras leverantörens självkostnadspris. En anslutningspunkt bestäms i samråd mellan fastighetsägaren och en representant från leverantören. I de fall då fastighetsägaren inte köper fjärrvärmecentralen via leverantören skall en konstruktionsritning lämnas till leverantören för godkännande före arbetets utförande. Detta arbete skall utföras av behörig entreprenör. Vid inkoppling av något ytterligare värmesystem på radiatorkretsen skall leverantören meddelas i god tid för att säkerställa systemets säkerhet och driftskvalité. Om kundens installation är försedd med automatisk regleringsanordning för den tillförda värmen, skall kunden vid inställning av denna anordning vara skyldig att beakta leverantörens önskemål i den mån detta kan ske utan att kundens krav på tillförsel av värme åsidosätts. Det samma gäller även i tillämpliga delar vid manuell inställning av värmeregleringen. Detta innebär t ex att Ljungby Energi AB accepterar en returtemperatur på max 60º. Kunden förbinder sig att följa sådana av leverantören påtalade anvisningar rörande förbrukningen av värme och varmvatten, som är föranledda av offentligt påbud om bränsleransonering eller liknande restriktion. Kunden får endast i mån av leverantörens medgivande plantera träd, buskar eller annat på mark över eller i omedelbar närhet av servisvärmeledningarna och de övriga värmeanordningarna i samband med tomtens bebyggande eller dess utnyttjande på annat sätt. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen och göras senast fem månader före avtalstidens utgång. Sker ej uppsägning av avtalet förlängs detsamma med fem år i sänder Bilagor Aktuell prislista och allmänna avtalsvillkor Avtalets överlåtelse Detta avtal får ej överlåtas utan Leverantörens skriftliga medgivande.

8 Beställningsblankett för fjärrvärmecentral genom Ljungby Energi GÄLLER EN & TVÅFAMILJSHUS VID ANNAN TYP AV HUS ERFORDRAS STÖRRE VÄRMEVÄXLARE Gäller installation i fastighet med vattenburet system, där olja-/el-/pellets-/vedpanna ersätts OBS! berörs din ventilation av borttagandet av befintlig värmeanläggning så kan det erfordras en inmontering av ny fläkt med tillbehör, detta ingår ej i priset nedan. Avser beställning och utförande under Pos 1 Leverans, montage samt inkoppling av värmeväxlare med expansionskärl, Pris cirkulationspump, reglercentral med utegivare. Moms 6.000:-- Provtryckning av anläggningen ingår Summa Losskoppling av panna ingår (Ej uttransport och bortforsling) I de fall skorstensrör vilar på befintlig panna offereras demontering på begäran. Om pannan skjuts åt sidan kan ev. skorstensrör falla ned och plåttäckning på/i tak kan behövas. Detta beställs och bekostas av kunden. Synliga delar av expansionsledning i pannrum demonteras. Grovstädning utföres av entreprenören. Ingen demontering av elinstallationer utöver vad som fordras för nyinstallation utförs. Ev. målningsarbeten och murningsarbeten ingår ej. Invändig finjustering av tätning i husgrund/husfasad ingår ej. Ev. nydragning av rördragning som erfordras för s.k. hetvattenelement ingår ej (offereras på begäran). Priset ovan förutsätter att Ljungby Energis servisanslutning sker i pannrum. Pos 2 A Uttransport och bortforsling av befintlig panna, med tillhörande Pris 3.000:-- röranslutningar inkl. grovstädning. Tallriksventil sätts i skorstenskanal. Moms 750:-- Ev. målningsarbeten och murningsarbeten ingår ej. Summa 3.750:-- Utrustningen är kundens egendom om så önskas, men kan ev. behövas skäras ned för att kunna utföra uttransport. OBS! Avser panna som är placerad i källare. Pos 2 B Uttransport och bortforsling av befintlig panna, med tillhörande Pris 2.280:-- röranslutning inkl. grovstädning. Tallriksventil sätts i skorstenskanal. Moms 570:-- Ev. målningsarbeten och murningsarbeten ingår ej. Summa 2.850:-- Utrustningen är kundens egendom om så önskas, men kan ev. behövas skäras ned för att kunna utföra uttransport. OBS! Avser panna som är placerad i markplan. När det gäller tömning och rengörning av oljetank samt eventuell bortforsling så hänvisar vi dig till de olika entreprenörer som utför dessa arbeten. Rotavdrag har du rätt till Rotavdrag så görs det direkt på din faktura från oss. Pos 1. Arbetskostnad är inkl. moms kr, dvs. ditt avdrag blir kr inkl. moms Övriga positioner på denna blankett berättigar inte till Rotavdrag. På anslutningsavgiften är arbetskostnaden kr och ditt avdrag blir kr inkl. moms Ljungby Energi utför grovåterställning i tomtmark om ingen annan överenskommelse görs. Garantitid: 2år Betalningsvillkor: 30 dagar netto OBS! Servissträcka överstigande 12 m från tomtgräns där stamkulvert finns och fram till punkt innanför pannrumsvägg debiteras till Ljungby Energis självkostnadspris. Jag beställer ovan markerade positioner. Fakturering sker via Ljungby Energi AB efter det att installationen är besiktigad. Ort Ljungby Datum Ort Ljungby Datum Underskrift kund Underskrift Ljungby Energinät AB Namn Adress Post nr Ort Telefon bostad: Telefon arb: Tel Mobil: DENNA BESTÄLLNINGSBLANKETT ÄR BINDANDE BÅDA EXEMPLAREN SKICKAS TILL LJUNGBY ENERGINÄT AB för vårt undertecknande. Denna beställning förutsätter för sin giltighet att godkänd kreditprövning kan ske OBS! detta exemplar ska inte användas

9 Frågor och svar om fjärrvärme Hur utvecklas priserna på olja? Oljepriset består till största delen av skatter och avgifter. Oavsett den underliggande prisutvecklingen och förändringar av dollarkursen kommer politiska beslut att vara avgörande för oljeprisets utveckling. Oljan har varit och förblir med all sannolikhet ett hårt beskattat bränsle. Hur utvecklas priserna på el? Elpriset är svårt att förutsäga men en rimlig gissning är att det åtminstone kommer att följa den allmänna prisutvecklingen. Tillgången på vattenkraft varierar från år till år och är en av de väsentligaste faktorerna till att elhandelspriserna går upp och ned. Vi har under de senaste åren haft väldiga svängningar i elpriset beroende på dålig vattentillgång, och därtill justeringar i energiskatten och fr.o.m en ny elcertifikatavgift som ökat elkostnaderna. Även utsläppsrätterna har påverkat elpriset väldigt mycket, vilket gör att totalpriset för 1 kwh har fördubblats under den senaste 10-årsperioden. Får jag lika varmt som tidigare? Precis som tidigare reglerar kunden själv temperaturen på radiatorer och tappvarmvatten. Får vi använda braskamin eller liknande värmekälla? Du får använda braskamin, insats, kakelugn osv. Även i efterhand får man montera in en öppen spis eller annan form av värmekälla. Vid inkopplingen av något ytterligare värmesystem på radiatorkretsen skall Ljungby Energi meddelas i god tid för att säkerhetsställa systemets säkerhet och driftskvalité. Kan man ansluta sig med bara rören innanför vägg? Kunden kan teckna ett avtal om så kallat passiv anslutning vilket innebär att vi skriver ett datum i avtalet då man senast ska ha installerat en fjärrvärmecentral. I dagsläget är det en maximal passiv tid på 6 år (kan vara kortare tid beroende på vilken form av utbyggnad det gäller i de olika projekten/anslutningarna). Skulle anslutning inte vara gjord efter i avtalet angivet sista datum har Ljungby Energi rätt att debitera kunden en månatlig avgift. Vad händer om jag vill ansluta mig efter det att återställning i gatan är gjord? På grund av väsentligt ökade kostnader för enstaka anslutningar i form av schakt, återfyllnad och justering inklusive asfaltbeläggning efter det att Ljungby Energi avslutat en utbyggnadsetapp måste vi kompensera denna kostnadsökning med en högre anslutningsavgift från kunden. Vad är Pannakuten hos Ljungby Energi? Om avtal skrivits med fastighetsägare, kan vi vid ett eventuellt pannhaveri erbjuda en bra alternativ värmelösning till dess att fjärrvärmeledningen är framdragen till fastigheten/villan. Kan jag få ROT-avdrag? Ja, är du berättigad till ROT-avdrag ges det på anslutningsavgiften, installationen och ombyggnaden från direktel. Se exempel på beställningsblanketten i denna broschyr.

10 Många fördelar med fjärrvärme Enkelt och bekvämt Fjärrvärme innebär alltid jämn och behaglig värme och näst intill obegränsad tillgång till varmvatten uppskattat av både små och stora familjer. Fjärrvärmen är tyst och smutsar inte ner. Du slipper sotning, oljebeställningar, lukt från oljetanken, ljud från panna, brännare mm. Fjärrvärme har också överlägsen driftsäkerhet. Tryggt och säkert Fjärrvärme är alltid pålitlig och tekniken är beprövad och enkel även mitt i iskalla vintern och du har alltid full kontroll över din villavärme och ditt varmvatten. Fjärrvärme har funnits i Ljungby i mer än 30 år och idag finns det över nöjda hushåll i Ljungby som är anslutna till fjärrvärmenätet. Ekonomiskt Med fjärrvärme har du en betydligt säkrare och jämnare energikostnad över lång tid och du slipper eventuella prischocker. Underhållskostnaderna är låga och värmeförlusten är endast ett par procent i din fjärrvärmecentral/värmeväxlare, vilket är mycket lägre än vid andra alternativ. Miljöklokt Fjärrvärmen produceras genom förbränning av hushållsavfall och träbränslen vilket innebär en effektiv hushållning av våra gemensamma resurser. Förbränningen av hushållsavfall och träbränslen är mycket effektiv. Avancerad rökgasrening medför en betydligt bättre miljö i och kring Ljungby. Vi får mindre försurande utsläpp, reducerad växthuseffekt och bättre luft. Mer utrymme När vi får fjärrvärme ska jag få ett eget rum. Ja visst, du får mer utrymme utan att bygga till. Det gamla pannrummet kan du bygga om till ett pojk- eller flickrum eller hobbyrum... Fjärrvärmecentralen/ värmeväxlaren (se sid. 3 och 7) tar mycket liten plats. Ca 80 cm hög, 54 cm bred och 43 cm djup. Anslutning och installation Jämfört med andra uppvärmningsalternativ (standardalternativ) innebär installationen av fjärrvärme lägre kostnader. Under 2015 är anslutningsavgiften kronor (engångskostnad se exempel på avtal sid. 5). Är det ett enstaka hus som ska anslutas är anslutningsavgiften något högre, kr. OBS! Ett hus kan vara beläget så att kostnaden är väsentligt högre eller att vi är tvungna att tacka nej p.g.a. avståndet till vår stamledning. En komplett installation av fjärrvärmecentral för en- och tvåfamiljsvilla kostar kronor (aktuellt pris 2015). I priset ingår förutom installationen också komplett kringutrustning, t ex expansionskärl, utegivare. Fastigheter med direktel Idag har ca 60 villor i Ljungby byggts om från direktel. Där kan du få ROT-avdrag på all arbetskostnad för att konvertera från direktel till ett vattenburet system. Fastigheter med bergvärme Under de senare åren har vi anslutit ett antal villor som tidigare haft bergvärme, ett gott betyg för fjärrvärmealternativet.

11 Vad är fjärrvärme? Våra hem behöver värmas upp under en stor del av året och fjärrvärme är ett av de smartaste och mest miljöanpassade sätten att göra detta. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd. Som namnet säger handlar det om värme som kommer någon annanstans ifrån. Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central anläggning som med avancerad rening och kvalificerad personal kan drivas med många olika slags bränslen. Det tjänar både hushållen och miljön på. Så fungerar det Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. Värmen sprids till ortens hushåll genom att det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet i kranarna. Det är inte samma vatten som strömmar genom de olika systemen utan det avsvalnade fjärrvärmevattnet går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. Miljövänligt och resurssnålt I fjärrvärmens barndom på 1950-talet eldades värmeverken med olja, men sedan början av 1980-talet har man stegvis gått över till att använda biobränsle, som energiskog eller spill från skogsavverkning. Dessutom utnyttjas energi från avfallsförbränning, jordvärme och spillvärme från industrier. Det gör att fjärrvärmen har utvecklats till att bli en mycket resurssnål och miljövänlig värmekälla. Den miljöomställning som fjärrvärmen möjliggjort har inneburit att vi minskat utsläppen av koldioxid motsvarande en femtedel av hela Sveriges nuvarande utsläpp. Dessutom har utsläppen av svavel, kväveoxid och partiklar i våra tätorter minskat kraftigt. Värmer varannan svensk Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Idag värms omkring 75 procent av alla flerfamiljshus och småhus med fjärrvärme och totalt får närmare fyra miljoner svenskar sin värme från fjärrvärme i hemmet, på jobbet eller i skolan. Ett smart system Genom att utnyttja biobränsle från trakten och andra lokala resurser tar fjärrvärmen till vara energi som annars skulle ha gått förlorad, som till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. Fyra femtedelar av den värme som används i de svenska fjärrvärmenäten baseras på energi som annars inte hade kommit till nytta. Effektiva fjärrvärmeverk medför mindre utsläpp av miljöstörande ämnen till luft än pannor i enskilda fastigheter, vilket bidragit till minskad klimatpåverkan och gjort att luften i svenska städer blivit påtagligt bättre. Växer stadigt Fjärrvärmen finns idag i över svenska småhus. Tillväxttakten i fjärrvärmeutbyggnaden har under många år varit stabil och eftersom mer än åtta av tio svenskar bor i tätorter finns goda möjligheter till fortsatt utbyggnad.

12 Välkommen att kontakta oss på Vi reserverar oss för ev. felskrivningar och prisförändringar

Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004

Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004 Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004 Tekniska Verken 1(6) Datum 2004-08-11 Handläggare Daniel Gustavsson Er Referens Vår Referens Fjärrvärmekombi uppföljning av konverteringsprojekt

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer