HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5"

Transkript

1 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4 Diskrimineringsgrunder 5 Kön 5 Etnisk tillhörighet 6 Religion och annan trosuppfattning 6 Funktionshinder 7 Sexuell läggning 7 Ålder 7 Annan kränkande behandling 8 Förebyggande arbete 8 Kartläggning och upptäckt 10 Åtgärder vid enstaka händelse 11 Handlingsplan vid mobbing 11 Trygghetsteamets uppdrag och rutiner 17 Uppföljning och utvärdering 17 Arbetslagets mål för läsåret 18

3 VISION På vår skola ska alla vara fria från diskriminering, iminering, trakasserier och kränkande behandling. Ur FN:s konvention om barns rättigheter LAGEN Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion. De rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. (artikel2) Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen, och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. (artikel 29) Skollagen och Diskrimineringslagen Likabehandlingsplanen har som syfte att behandla innebörden av två olika lagar som har gemensamt att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta dels i 14a kap. skollagen, dels i delar av diskrimineringslagen som rör utbildningsområdet. Inom skolinspektionen finns Barn- och elevombudet som ska följa att verksamheterna följer denna lag och Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att bestämmelserna i diskrimineringslagen följs. Verksamheten skall bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer.

4 Både det främjande och förebyggande arbetet ska framgå i verksamhetens planer mot diskriminering och kränkande behandling. Hultsbergs skola F-5 har valt att sammanföra dessa planer i en som vi benämner Likabehandlingsplanen. Diskriminering BEGREPPSFÖRKLARING Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Kränkande behandling Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfast likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Trakasserier Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling Det är förbjudet för huvudmannen och personalen att diskriminera eller utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Om någon trakasseras eller utsätts för kränkande behandling måste verksamheten utreda omständigheterna kring detta och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas

5 ANSVARSFÖRDELNING Rektors ansvar Det är rektors ansvar att: Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete att främja och förebygga barns/elevers och personals lika rättigheter samt att motverka diskriminering och trakasserier. Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal, barn/elever och om möjligt även vårdnadshavare. Se till att det finns tydliga rutiner för ingripande, utredning, åtgärder och dokumentation av eventuella förekommande trakasserier och kränkande behandling både för barn och personal i vår verksamhet. Om verksamheten får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, se till att ingripande, utredning, åtgärder och dokumentation genomförs. Personalens ansvar Det är personalens ansvar att: Följa skolans årligen upprättade Likabehandlingsplan. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar och sträva efter likabehandling. Omedelbart ingripa enligt Likabehandlingsplanen då eventuell diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks för både barn och annan personal. Följa Likabehandlingsplanens rutiner för ingripande, utredning, åtgärder och dokumentation då diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling

6 misstänkt/anmäls/upptäcks för barn omedelbart informera rektor om det gäller personal. Skolans sammanfattande folder om Likabehandlingsplanen varje läsårsstart överlämnas till de inskriva barnens vårdnadshavare i samband med information på höstens första föräldramöte. Samt informera om att de kan läsa skolans Likabehandlingsplan i sin helhet på vår hemsida. Göra barnen medvetna om att en Likabehandlingsplan finns och vad den innebär. Aktivt delta i skolans Trygghetsteams aktiviteter när så påkallas. DISKRIMINERINGSGRUNDER Kön Kön är en term som används för att särskilja individer som producerar olika typer av gameter, (könsceller). Genus är de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla olika förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotyper, könsroller och fördomar, om vad som är kvinnligt och manligt. Vi skall också verka för att flickor och pojkar ska få lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Aktiviteter i vår verksamhet: Vi ska arbeta efter den värdegrund som beskrivs i Lgr Vi är förebilder och är uppmärksamma på vuxnas/barns språk, kroppsspråk, attityder och värderingar. Använda vardagssituationer för att hjälpa barnen att hitta sin identitet och öka sitt självförtroende bl.a. genom att uppmärksamma hur vi fördelar ordet och ifrågasätta/påminna varandra om våra genusbilder. Vi ska bevaka att flickor och pojkar får lika mycket utrymme i verksamheten, genom att årligen be våra kandidater från lärar/fritidspedagogsutbildningen att genomföra observationer att lära från.

7

8 Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg eller annat liknande förhållande. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Aktiviteter i vår verksamhet: Vi har fokus på alla människors lika värde, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning genom att arbeta enligt den modifierade modellen SET (Social Emotionell Träning) med barnen kontinuerligt under året. Personalen i arbetslaget ska vara positivt inställda till personer med annan kulturell bakgrund. Vi anser att kulturell mångfald berikar och utvecklar oss och samarbetar med modersmålslärarna för att presentera olika kulturer. Vi ska vara goda förebilder för barnen och andra vuxna och visa intresse för människor med annan kulturell bakgrund. Religion och annan trosuppfattning Vi får inte missgynna något barn eller vuxen på grund av hans eller hennes religion eller annan trosuppfattning. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Vi förebygger och förhindrar diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Aktiviteter i vår verksamhet: Vi ska uppmärksamma olika religioners högtider under året. Vid behov kommer vi att söka fakta om den berörda trosuppfattningen för barn och vuxna som finns i vår verksamhet.

9 Funktionshinder Funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella. Som funktionshinder räknas både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Inte något barn eller vuxen känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder. Alla barn ska ha möjlighet att delta skola och fritidshemmens verksamhet oavsett funktionshinder. Aktiviteter i vår verksamhet: När vi planerar skolans verksamhet ska konsekvenserna för barn och vuxna med olika funktionshinder beaktas. Vi anpassar miljön så barn och vuxna får likvärdiga möjligheter att delta i skol-och fritidsverksamheten, oavsett funktionshinder. Vi ökar kunskapen om barn och vuxna med olika funktionshinder i vår verksamhet genom relevant fortbildning. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet, transperson och hetrosexualitet. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Förhindra och förebygga diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Aktiviteter i vår verksamhet: Ämnet skall tas upp med barnen när frågor uppstår samt i naturliga situationer. Ämnet diskuteras vid behov i på våra arbetslagssmöten då vi lyfter de tankar och värderingar vi har samt deltar i relevanta fortbildningar. Ålder Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Förhindra och förebygga diskriminering och trakasserier på grund av ett barns eller vuxens ålder. Aktiviteter i vår verksamhet: Ämnet skall tas upp med barnen när frågor uppstår samt i naturliga situationer. Ämnet diskuteras vid behov i på våra arbetslagssmöten då vi lyfter de tankar och värderingar vi har samt deltar i relevanta fortbildningar.

10 ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Skolan ska förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker ett barns eller vuxens värdighet. Det kan vara mobbning när kränkningen är återkommande men även enstaka händelser kan definieras som mobbning. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Alla ska känna sig trygga varje dag de är i våra verksamheter. All personal ska känna till olika redskap för hur man kan hantera eventuella konflikter. Personalen agerar efter att det är effekten av en handling som har betydelse inte avsikten. ( Vi skojade bara ) Aktiviteter i vår verksamhet: Vi undersöker kontinuerligt över läsåret om barn upplever sig kränkta genom observationer, enkäter och samtal i vardagen. Vi arbetar förebyggande kontinuerligt varje vecka med SET (Social Emotionell Träning) och i EQ i barngruppen och samarbetar med hemmen kring våra förväntansdokument. När konflikt har uppstått agerar vi omedelbart (Se vidare under rubrik Åtgärder). FÖREBYGGANDE ARBETE Vår skola ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling (2.2.1 Normer och Värden, Lgr 2011) Vår skola ska sträva efter att varje elev: Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter Respekterar andra människors egenvärde Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och Visar respekt för omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

11 KARTLÄGGNING OCH UPPTÄCKT Vår strategi för att upptäcka och kartlägga eventuella kränkningar och mobbning är att: Alla arbetslag sätter varje läsår upp mål för sitt förebyggande arbete och dessa mål bygger på den kunskap personalen har av tidigare erfarenheter samt undersökningar i form av enkäter, observationer, samtal med elever etc. Skola i samarbete med fritidshemmen gör en undersökning om vart barnen känner sig trygga eller otrygga under hösten. Detta avser inomhus och utomhusmiljön, till exempel korridorer, toaletter, några klassrum och fotbollsplanen. På våren genomförs en enkätundersökning om hur barnen upplever miljö, barn och personal i arbetslaget. 5 rastvakter befinner sig ute i synliga västar på skolans baksida samt 2 rastvakter på skolans framsida. På baksidan skall en rastvakt finnas synlig på planen hela rasten och de resterande fyra röra sig runt och upp i skogen för bästa uppsikt. Personal följer elever genom korridorerna till idrottslektionerna och har uppsikt över omklädningsrum i samtliga klasser. Alla vuxna agerar direkt då vi ser någon misstänkt handling av kränkning och informerar mentor och annan berörd personal. Vi samtalar med barnen om vikten om att bry sig om varandra och ta hjälp av någon vuxen, när man upplever att någon kamrat är utsatt eller ensam. Skolområdet har ett Elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor som fungerar som övergripande kontroll (hälsoenkäter och intervjuer, kommunövergripande undersökningar etc.) över elevernas välmående samt handledande av personal. Skolan har också ett Trygghetsteam som består av pedagoger från samtliga arbetslag i F-5 skola och Fritidshem tillsammans med rektor, kurator och skolpsykolog. Trygghetsteamet underrättas när misstanke om kränkning/mobbning förekommer och informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Trygghetsteamet är stödresurser vid samtal och åtgärder och Trygghetsteamets personalrepresentanter har ett uttalat uppdrag att ständigt uppmärksamma Likabehandlingsplanen, genomföra förebyggande och kartläggande aktiviteter samt bevaka aktuella fall i det egna arbetslaget.

12 ÅTGÄRDER VID ENSTAKA HÄNDELSER Upptäckt av en kränkande handling eller eventuell sådan skall omedelbart stoppas vid minsta misstanke och personal ingripa och reda ut händelsen. Efter detta görs en bedömning om allvaret i händelsen och om föräldrar skall kontaktas, händelsen dokumenteras, rektor informeras. Information till föräldrar om hur personalen gör denna bedömning skall tydliggöras på höstens första föräldramöte. Vi använder oss av samtal för att reda ut enstaka händelser genom: Konflikthanteringssamtal. Samtal om allas lika värde. Samtal om sex- och samlevnad (ofta i samband med elevers språk bög, hora etc.) Barn som utsätts för eller som sett någon utsättas för kränkning/mobbing uppmanas att: eller Berätta för någon vuxen på skolan eller fritidshemmet som han/hon har förtroende för Berätta för någon annan vuxen, exempelvis skolsköterskan/kurator/representant från Trygghetsteamet eller rektor. HANDLINGSPLAN VID MOBBING I en akut mobbingsituation arbetar vi enligt följande: 1. Ansvarig rektor, representant från Trygghetsteamet och berörd mentor startar arbetet. 2. Mentorn (tillsammans med ansvarig rektor och/eller representant Trygghetsteamet) pratar med den mobbade för att i detalj få reda på vad som skett och vad den utsatte har upplevt. Det är viktigt för det fortsatta arbetet att vi har all information innan vi kan gå vidare. Avslutningsvis gör vi klart för den mobbade att vi nu tänker sätta stopp för vidare mobbning. 3. Därefter konfronteras mobbaren/mobbarna en och en med de uppgifter vi har. Oftast vet de redan när de kommer vad vi tänker prata om. När vi pratat färdigt med mobbaren gör vi klart att vi absolut inte tänker låta honom/henne fortsätta och att vi kommer att följa upp samtalet igen för att kontrollera att mobbningen upphört. 4. Mentorn/rektor informerar alla inblandade föräldrar om vad som skett och vad vi samtalat om och kallar till ett möte.

13 5. Vi lägger upp en handlingsplan som har som huvudsyfte att stoppa mobbningen och planera långsiktiga åtgärder för varaktighet och uppfölning. I handlingsplanen planeras även stöd för den mobbade, men även individuella aktioner för mobbaren/mobbarna. 6. Mentorn/rektor bestämmer tider för kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar med alla inblandade parter tills mobbningen har upphört. 7. Elevhälsoteamet/Trygghetsteamet går i lämpliga fall in och jobbar med hela gruppen. 8. Hela händelseförloppet ska dokumenteras förutom handlingsplanen dvs Trygghetsteamets beslut, rektors samtal etc. 9. Dokumentationen i ett mobbningsärende skall förvaras inlåst hos specialpedagogen i elevens mapp. Handlingsplan för elever utsatta för kränkande behandling eller mobbing Elevens namn: Vårdnadshavare: Personnr: Telefon: Adress: Vårdnadshavare: Telefon: Adress: Skola: Klass: Ansvarig mentor: Handlingsplan upprättad den: Ansvarig rektor: Uppföljningsmöte med personal: Utvärderingsmöte med vårdnadshavare:

14 Långsiktigt mål Kortsiktiga mål (utvärderingsbara) Åtgärder - hur ska målet nås Organisationen Ansvarig

15 Gruppen Ansvarig Individen Ansvarig

16 Utvärdering av handlingsplan Datum: Elevens namn: Närvarande: Resultat av åtgärder Har nått det långsiktiga målet Har nått samtliga kortsiktiga mål Har nått delar av de kortsiktiga målen Målet ej nått Analys/bedömning Beslut om åtgärder

17 Upprättande av ny handlingsplan Ingen fortsatt åtgärd Annat (beskriv här) Datum: Rektor TRYGGHETSTEAMETS UPPDRAG OCH RUTINER Trygghetsteamet träffas minst 1/g månad enligt schemalagt årshjul. Teamet går igenom ev. aktuella akuta ärenden som är kända och där representanter från Trygghetsteamet medverkat. I teamet finns möjlighet till handledning och gemensamma beslut för ev. vidare åtgärder i enskilda fall. Varje enskild representant i Trygghetsteamet kan kontaktas personligen av både elev, förälder och annan personal för hjälp och stöd. Stöd i samtal, genomförande av kartläggningar etc. kan genomföras i det egna arbetslaget mellan de ordinarie schemalagda mötena, men enskild representant kan även sammankalla hela teamet i akuta behov. Till mötena tar representanterna med sig den pärm som arbetslaget har samlat dokumentation kring Enstaka händelser för genomgång. Trygghetsteamet planerar och genomför elevaktiva aktiviteter under läsåret som har som syfte att främja trivsel och respekt. En mindre budget finns avsatt till dessa aktiviteter UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Uppföljning och utvärdering av Likabehandlingsplanen i sin helhet sker i maj årligen i samband med utvärderingen av mål- och verksamhetsplanen. Rapport lämnas till rektor där

18 man beskriver hur arbetet, för att förvekliga planen om likabehandling, har gått till och vilka resultat man uppnått. Ansvarig rektor: Suzanne Lemborn Tel Trygghetsteamet: Jenny Eriksson, kurator Kajsa Knape, Skolpsykolog Kristina Nyström, personal Solberga Siw Andersson, personal Solberga Marcus Pettersson, personal Skrolyckan Caroline Säfström, personal Mårbacka

19 ARBETSLAGET MÅRBACKAS MÅL FÖR LÄSÅRET :1 NORMER OCH VÄRDEN Ur Lgr11 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Mål Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 1. Nulägesbeskrivning/kartläggning Vi i Mårbackas personal tycker att många barn har svårt att sätta sig in i andra människors situation. Många barn har ofta fokus på sin egen vinning. Vi vill att alla våra elever utvecklar en vilja att handla både för sitt eget och kompisens bästa. Vi vill att eleverna ska glädjas åt andras lycka. 2. Målformulering för ökad måluppfyllelse. Mål: Att påvisa att goda och positiva handlingar skapar god arbetsmiljö både för elever och personal i skola och på fritids. Delmål 1: Att goda och positiva handlingar ökar både i skolan och på fritids. Metod/genomförande: För att göra barnen uppmärksamma på goda handlingar vill vi undersöka hur ofta eleverna upplever att någon har hjälpt/sagt något som gör han/henne glad. Vi börjar med att genomföra en enkät under vecka 40 där barnen får svara på fyra frågor: Har någon gjort något för dig idag som kändes bra? Har någon sagt något idag som kändes bra? Har DU gjort något idag för någon annan som du tror gjorde någon glad? Har DU sagt något idag som du tror gjorde någon annan glad?

20 Vi förväntar oss att barnen skattar sin egen insats högre än andras. Vi tror att ca 70% svarar att de själva säger och gör något som gör någon annan glad. Vi tror 40% svarar att de har upplevt att någon annan har sagt eller gjort något som kändes bra. Lisbeth och Anna sammanställer enkäten under vecka 41. Vi diskuterar vidare på vår APT om resultatet och fyller i likabehandlingsplanen under vecka 42. Vi arbetar vidare med att uppmärksamma när goda handlingar utförs. Det gör vi genom en kick-off vecka 42, där vi personal illusterar hur positiva handlingar kan gå till i vardagen. De som planerar för detta drama/forum är Gunilla L, Gunilla C, Caroline och Jessica. Därefter diskuterar vi vidare i små EQ- grupper v. 42 där barnen får tillsammans i gruppen berätta om handlingar som gör dem glada. Varje grupp gör ett collage som vi sätter upp på en gemensam vägg. Vi sätter upp bilderna ute i korridoren - Vi på Mårbacka mår bra av: Efter lovet v.45 sätter vi igång med vår jakt på goda gärningar både i skolan och på fritids. Vid exempelvis varje slutsamling får barnen berätta (om de vill) om vad som har känts bra under dagen och klistra upp ett hjärta. Lotta och Ann-Christine fixar hjärtan. Vi arbetar med detta till vecka 49. Under de 5 veckorna vi arbetar med att samla stjärnor har vi 2 EQ-pass. Innehållet i dessa pass planeras av den gruppen som planerar vår kick-off. All personal som arbetar på Mårbacka uppmärksammar dagligen när barnen säger och gör schyssta saker mot varandra. Vecka 49 planeras vårterminens arbete med Att påvisa att goda och positiva handlingar skapar god arbetsmiljö både för elever och personal i skola och på fritids. 3. Uppföljning Vi fyller ständigt i likabehandlingsplanen då vi planerar nya arbetsmoment inom vårt mål. Enkäten som vi gör vecka 40 görs en gång till innan jullovet. Sammanställning sker då. Resultat av enkät som genomfördes vecka 40: Hur vår kick-off om goda handlingar gick vecka 42:

21 Hur vårt arbete i EQ-grupperna gick vecka 42 angående samtal om vad som gör eleverna glada: Sammanställning av enkätundersökningen i december: 4. Utvärdering Första utvärderingen sker i december Andra utvärdering sker i slutet av maj 2013.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer