HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5"

Transkript

1 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4 Diskrimineringsgrunder 5 Kön 5 Etnisk tillhörighet 6 Religion och annan trosuppfattning 6 Funktionshinder 7 Sexuell läggning 7 Ålder 7 Annan kränkande behandling 8 Förebyggande arbete 8 Kartläggning och upptäckt 10 Åtgärder vid enstaka händelse 11 Handlingsplan vid mobbing 11 Trygghetsteamets uppdrag och rutiner 17 Uppföljning och utvärdering 17 Arbetslagets mål för läsåret 18

3 VISION På vår skola ska alla vara fria från diskriminering, iminering, trakasserier och kränkande behandling. Ur FN:s konvention om barns rättigheter LAGEN Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion. De rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. (artikel2) Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen, och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. (artikel 29) Skollagen och Diskrimineringslagen Likabehandlingsplanen har som syfte att behandla innebörden av två olika lagar som har gemensamt att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta dels i 14a kap. skollagen, dels i delar av diskrimineringslagen som rör utbildningsområdet. Inom skolinspektionen finns Barn- och elevombudet som ska följa att verksamheterna följer denna lag och Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att bestämmelserna i diskrimineringslagen följs. Verksamheten skall bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer.

4 Både det främjande och förebyggande arbetet ska framgå i verksamhetens planer mot diskriminering och kränkande behandling. Hultsbergs skola F-5 har valt att sammanföra dessa planer i en som vi benämner Likabehandlingsplanen. Diskriminering BEGREPPSFÖRKLARING Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Kränkande behandling Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfast likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Trakasserier Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling Det är förbjudet för huvudmannen och personalen att diskriminera eller utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Om någon trakasseras eller utsätts för kränkande behandling måste verksamheten utreda omständigheterna kring detta och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas

5 ANSVARSFÖRDELNING Rektors ansvar Det är rektors ansvar att: Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete att främja och förebygga barns/elevers och personals lika rättigheter samt att motverka diskriminering och trakasserier. Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal, barn/elever och om möjligt även vårdnadshavare. Se till att det finns tydliga rutiner för ingripande, utredning, åtgärder och dokumentation av eventuella förekommande trakasserier och kränkande behandling både för barn och personal i vår verksamhet. Om verksamheten får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, se till att ingripande, utredning, åtgärder och dokumentation genomförs. Personalens ansvar Det är personalens ansvar att: Följa skolans årligen upprättade Likabehandlingsplan. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar och sträva efter likabehandling. Omedelbart ingripa enligt Likabehandlingsplanen då eventuell diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks för både barn och annan personal. Följa Likabehandlingsplanens rutiner för ingripande, utredning, åtgärder och dokumentation då diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling

6 misstänkt/anmäls/upptäcks för barn omedelbart informera rektor om det gäller personal. Skolans sammanfattande folder om Likabehandlingsplanen varje läsårsstart överlämnas till de inskriva barnens vårdnadshavare i samband med information på höstens första föräldramöte. Samt informera om att de kan läsa skolans Likabehandlingsplan i sin helhet på vår hemsida. Göra barnen medvetna om att en Likabehandlingsplan finns och vad den innebär. Aktivt delta i skolans Trygghetsteams aktiviteter när så påkallas. DISKRIMINERINGSGRUNDER Kön Kön är en term som används för att särskilja individer som producerar olika typer av gameter, (könsceller). Genus är de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla olika förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotyper, könsroller och fördomar, om vad som är kvinnligt och manligt. Vi skall också verka för att flickor och pojkar ska få lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Aktiviteter i vår verksamhet: Vi ska arbeta efter den värdegrund som beskrivs i Lgr Vi är förebilder och är uppmärksamma på vuxnas/barns språk, kroppsspråk, attityder och värderingar. Använda vardagssituationer för att hjälpa barnen att hitta sin identitet och öka sitt självförtroende bl.a. genom att uppmärksamma hur vi fördelar ordet och ifrågasätta/påminna varandra om våra genusbilder. Vi ska bevaka att flickor och pojkar får lika mycket utrymme i verksamheten, genom att årligen be våra kandidater från lärar/fritidspedagogsutbildningen att genomföra observationer att lära från.

7

8 Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg eller annat liknande förhållande. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Aktiviteter i vår verksamhet: Vi har fokus på alla människors lika värde, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning genom att arbeta enligt den modifierade modellen SET (Social Emotionell Träning) med barnen kontinuerligt under året. Personalen i arbetslaget ska vara positivt inställda till personer med annan kulturell bakgrund. Vi anser att kulturell mångfald berikar och utvecklar oss och samarbetar med modersmålslärarna för att presentera olika kulturer. Vi ska vara goda förebilder för barnen och andra vuxna och visa intresse för människor med annan kulturell bakgrund. Religion och annan trosuppfattning Vi får inte missgynna något barn eller vuxen på grund av hans eller hennes religion eller annan trosuppfattning. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Vi förebygger och förhindrar diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Aktiviteter i vår verksamhet: Vi ska uppmärksamma olika religioners högtider under året. Vid behov kommer vi att söka fakta om den berörda trosuppfattningen för barn och vuxna som finns i vår verksamhet.

9 Funktionshinder Funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella. Som funktionshinder räknas både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Inte något barn eller vuxen känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder. Alla barn ska ha möjlighet att delta skola och fritidshemmens verksamhet oavsett funktionshinder. Aktiviteter i vår verksamhet: När vi planerar skolans verksamhet ska konsekvenserna för barn och vuxna med olika funktionshinder beaktas. Vi anpassar miljön så barn och vuxna får likvärdiga möjligheter att delta i skol-och fritidsverksamheten, oavsett funktionshinder. Vi ökar kunskapen om barn och vuxna med olika funktionshinder i vår verksamhet genom relevant fortbildning. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet, transperson och hetrosexualitet. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Förhindra och förebygga diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Aktiviteter i vår verksamhet: Ämnet skall tas upp med barnen när frågor uppstår samt i naturliga situationer. Ämnet diskuteras vid behov i på våra arbetslagssmöten då vi lyfter de tankar och värderingar vi har samt deltar i relevanta fortbildningar. Ålder Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Förhindra och förebygga diskriminering och trakasserier på grund av ett barns eller vuxens ålder. Aktiviteter i vår verksamhet: Ämnet skall tas upp med barnen när frågor uppstår samt i naturliga situationer. Ämnet diskuteras vid behov i på våra arbetslagssmöten då vi lyfter de tankar och värderingar vi har samt deltar i relevanta fortbildningar.

10 ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Skolan ska förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker ett barns eller vuxens värdighet. Det kan vara mobbning när kränkningen är återkommande men även enstaka händelser kan definieras som mobbning. Vårt förhållningssätt skall sträva mot att: Alla ska känna sig trygga varje dag de är i våra verksamheter. All personal ska känna till olika redskap för hur man kan hantera eventuella konflikter. Personalen agerar efter att det är effekten av en handling som har betydelse inte avsikten. ( Vi skojade bara ) Aktiviteter i vår verksamhet: Vi undersöker kontinuerligt över läsåret om barn upplever sig kränkta genom observationer, enkäter och samtal i vardagen. Vi arbetar förebyggande kontinuerligt varje vecka med SET (Social Emotionell Träning) och i EQ i barngruppen och samarbetar med hemmen kring våra förväntansdokument. När konflikt har uppstått agerar vi omedelbart (Se vidare under rubrik Åtgärder). FÖREBYGGANDE ARBETE Vår skola ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling (2.2.1 Normer och Värden, Lgr 2011) Vår skola ska sträva efter att varje elev: Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter Respekterar andra människors egenvärde Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och Visar respekt för omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

11 KARTLÄGGNING OCH UPPTÄCKT Vår strategi för att upptäcka och kartlägga eventuella kränkningar och mobbning är att: Alla arbetslag sätter varje läsår upp mål för sitt förebyggande arbete och dessa mål bygger på den kunskap personalen har av tidigare erfarenheter samt undersökningar i form av enkäter, observationer, samtal med elever etc. Skola i samarbete med fritidshemmen gör en undersökning om vart barnen känner sig trygga eller otrygga under hösten. Detta avser inomhus och utomhusmiljön, till exempel korridorer, toaletter, några klassrum och fotbollsplanen. På våren genomförs en enkätundersökning om hur barnen upplever miljö, barn och personal i arbetslaget. 5 rastvakter befinner sig ute i synliga västar på skolans baksida samt 2 rastvakter på skolans framsida. På baksidan skall en rastvakt finnas synlig på planen hela rasten och de resterande fyra röra sig runt och upp i skogen för bästa uppsikt. Personal följer elever genom korridorerna till idrottslektionerna och har uppsikt över omklädningsrum i samtliga klasser. Alla vuxna agerar direkt då vi ser någon misstänkt handling av kränkning och informerar mentor och annan berörd personal. Vi samtalar med barnen om vikten om att bry sig om varandra och ta hjälp av någon vuxen, när man upplever att någon kamrat är utsatt eller ensam. Skolområdet har ett Elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor som fungerar som övergripande kontroll (hälsoenkäter och intervjuer, kommunövergripande undersökningar etc.) över elevernas välmående samt handledande av personal. Skolan har också ett Trygghetsteam som består av pedagoger från samtliga arbetslag i F-5 skola och Fritidshem tillsammans med rektor, kurator och skolpsykolog. Trygghetsteamet underrättas när misstanke om kränkning/mobbning förekommer och informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Trygghetsteamet är stödresurser vid samtal och åtgärder och Trygghetsteamets personalrepresentanter har ett uttalat uppdrag att ständigt uppmärksamma Likabehandlingsplanen, genomföra förebyggande och kartläggande aktiviteter samt bevaka aktuella fall i det egna arbetslaget.

12 ÅTGÄRDER VID ENSTAKA HÄNDELSER Upptäckt av en kränkande handling eller eventuell sådan skall omedelbart stoppas vid minsta misstanke och personal ingripa och reda ut händelsen. Efter detta görs en bedömning om allvaret i händelsen och om föräldrar skall kontaktas, händelsen dokumenteras, rektor informeras. Information till föräldrar om hur personalen gör denna bedömning skall tydliggöras på höstens första föräldramöte. Vi använder oss av samtal för att reda ut enstaka händelser genom: Konflikthanteringssamtal. Samtal om allas lika värde. Samtal om sex- och samlevnad (ofta i samband med elevers språk bög, hora etc.) Barn som utsätts för eller som sett någon utsättas för kränkning/mobbing uppmanas att: eller Berätta för någon vuxen på skolan eller fritidshemmet som han/hon har förtroende för Berätta för någon annan vuxen, exempelvis skolsköterskan/kurator/representant från Trygghetsteamet eller rektor. HANDLINGSPLAN VID MOBBING I en akut mobbingsituation arbetar vi enligt följande: 1. Ansvarig rektor, representant från Trygghetsteamet och berörd mentor startar arbetet. 2. Mentorn (tillsammans med ansvarig rektor och/eller representant Trygghetsteamet) pratar med den mobbade för att i detalj få reda på vad som skett och vad den utsatte har upplevt. Det är viktigt för det fortsatta arbetet att vi har all information innan vi kan gå vidare. Avslutningsvis gör vi klart för den mobbade att vi nu tänker sätta stopp för vidare mobbning. 3. Därefter konfronteras mobbaren/mobbarna en och en med de uppgifter vi har. Oftast vet de redan när de kommer vad vi tänker prata om. När vi pratat färdigt med mobbaren gör vi klart att vi absolut inte tänker låta honom/henne fortsätta och att vi kommer att följa upp samtalet igen för att kontrollera att mobbningen upphört. 4. Mentorn/rektor informerar alla inblandade föräldrar om vad som skett och vad vi samtalat om och kallar till ett möte.

13 5. Vi lägger upp en handlingsplan som har som huvudsyfte att stoppa mobbningen och planera långsiktiga åtgärder för varaktighet och uppfölning. I handlingsplanen planeras även stöd för den mobbade, men även individuella aktioner för mobbaren/mobbarna. 6. Mentorn/rektor bestämmer tider för kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar med alla inblandade parter tills mobbningen har upphört. 7. Elevhälsoteamet/Trygghetsteamet går i lämpliga fall in och jobbar med hela gruppen. 8. Hela händelseförloppet ska dokumenteras förutom handlingsplanen dvs Trygghetsteamets beslut, rektors samtal etc. 9. Dokumentationen i ett mobbningsärende skall förvaras inlåst hos specialpedagogen i elevens mapp. Handlingsplan för elever utsatta för kränkande behandling eller mobbing Elevens namn: Vårdnadshavare: Personnr: Telefon: Adress: Vårdnadshavare: Telefon: Adress: Skola: Klass: Ansvarig mentor: Handlingsplan upprättad den: Ansvarig rektor: Uppföljningsmöte med personal: Utvärderingsmöte med vårdnadshavare:

14 Långsiktigt mål Kortsiktiga mål (utvärderingsbara) Åtgärder - hur ska målet nås Organisationen Ansvarig

15 Gruppen Ansvarig Individen Ansvarig

16 Utvärdering av handlingsplan Datum: Elevens namn: Närvarande: Resultat av åtgärder Har nått det långsiktiga målet Har nått samtliga kortsiktiga mål Har nått delar av de kortsiktiga målen Målet ej nått Analys/bedömning Beslut om åtgärder

17 Upprättande av ny handlingsplan Ingen fortsatt åtgärd Annat (beskriv här) Datum: Rektor TRYGGHETSTEAMETS UPPDRAG OCH RUTINER Trygghetsteamet träffas minst 1/g månad enligt schemalagt årshjul. Teamet går igenom ev. aktuella akuta ärenden som är kända och där representanter från Trygghetsteamet medverkat. I teamet finns möjlighet till handledning och gemensamma beslut för ev. vidare åtgärder i enskilda fall. Varje enskild representant i Trygghetsteamet kan kontaktas personligen av både elev, förälder och annan personal för hjälp och stöd. Stöd i samtal, genomförande av kartläggningar etc. kan genomföras i det egna arbetslaget mellan de ordinarie schemalagda mötena, men enskild representant kan även sammankalla hela teamet i akuta behov. Till mötena tar representanterna med sig den pärm som arbetslaget har samlat dokumentation kring Enstaka händelser för genomgång. Trygghetsteamet planerar och genomför elevaktiva aktiviteter under läsåret som har som syfte att främja trivsel och respekt. En mindre budget finns avsatt till dessa aktiviteter UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Uppföljning och utvärdering av Likabehandlingsplanen i sin helhet sker i maj årligen i samband med utvärderingen av mål- och verksamhetsplanen. Rapport lämnas till rektor där

18 man beskriver hur arbetet, för att förvekliga planen om likabehandling, har gått till och vilka resultat man uppnått. Ansvarig rektor: Suzanne Lemborn Tel Trygghetsteamet: Jenny Eriksson, kurator Kajsa Knape, Skolpsykolog Kristina Nyström, personal Solberga Siw Andersson, personal Solberga Marcus Pettersson, personal Skrolyckan Caroline Säfström, personal Mårbacka

19 ARBETSLAGET MÅRBACKAS MÅL FÖR LÄSÅRET :1 NORMER OCH VÄRDEN Ur Lgr11 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Mål Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 1. Nulägesbeskrivning/kartläggning Vi i Mårbackas personal tycker att många barn har svårt att sätta sig in i andra människors situation. Många barn har ofta fokus på sin egen vinning. Vi vill att alla våra elever utvecklar en vilja att handla både för sitt eget och kompisens bästa. Vi vill att eleverna ska glädjas åt andras lycka. 2. Målformulering för ökad måluppfyllelse. Mål: Att påvisa att goda och positiva handlingar skapar god arbetsmiljö både för elever och personal i skola och på fritids. Delmål 1: Att goda och positiva handlingar ökar både i skolan och på fritids. Metod/genomförande: För att göra barnen uppmärksamma på goda handlingar vill vi undersöka hur ofta eleverna upplever att någon har hjälpt/sagt något som gör han/henne glad. Vi börjar med att genomföra en enkät under vecka 40 där barnen får svara på fyra frågor: Har någon gjort något för dig idag som kändes bra? Har någon sagt något idag som kändes bra? Har DU gjort något idag för någon annan som du tror gjorde någon glad? Har DU sagt något idag som du tror gjorde någon annan glad?

20 Vi förväntar oss att barnen skattar sin egen insats högre än andras. Vi tror att ca 70% svarar att de själva säger och gör något som gör någon annan glad. Vi tror 40% svarar att de har upplevt att någon annan har sagt eller gjort något som kändes bra. Lisbeth och Anna sammanställer enkäten under vecka 41. Vi diskuterar vidare på vår APT om resultatet och fyller i likabehandlingsplanen under vecka 42. Vi arbetar vidare med att uppmärksamma när goda handlingar utförs. Det gör vi genom en kick-off vecka 42, där vi personal illusterar hur positiva handlingar kan gå till i vardagen. De som planerar för detta drama/forum är Gunilla L, Gunilla C, Caroline och Jessica. Därefter diskuterar vi vidare i små EQ- grupper v. 42 där barnen får tillsammans i gruppen berätta om handlingar som gör dem glada. Varje grupp gör ett collage som vi sätter upp på en gemensam vägg. Vi sätter upp bilderna ute i korridoren - Vi på Mårbacka mår bra av: Efter lovet v.45 sätter vi igång med vår jakt på goda gärningar både i skolan och på fritids. Vid exempelvis varje slutsamling får barnen berätta (om de vill) om vad som har känts bra under dagen och klistra upp ett hjärta. Lotta och Ann-Christine fixar hjärtan. Vi arbetar med detta till vecka 49. Under de 5 veckorna vi arbetar med att samla stjärnor har vi 2 EQ-pass. Innehållet i dessa pass planeras av den gruppen som planerar vår kick-off. All personal som arbetar på Mårbacka uppmärksammar dagligen när barnen säger och gör schyssta saker mot varandra. Vecka 49 planeras vårterminens arbete med Att påvisa att goda och positiva handlingar skapar god arbetsmiljö både för elever och personal i skola och på fritids. 3. Uppföljning Vi fyller ständigt i likabehandlingsplanen då vi planerar nya arbetsmoment inom vårt mål. Enkäten som vi gör vecka 40 görs en gång till innan jullovet. Sammanställning sker då. Resultat av enkät som genomfördes vecka 40: Hur vår kick-off om goda handlingar gick vecka 42:

21 Hur vårt arbete i EQ-grupperna gick vecka 42 angående samtal om vad som gör eleverna glada: Sammanställning av enkätundersökningen i december: 4. Utvärdering Första utvärderingen sker i december Andra utvärdering sker i slutet av maj 2013.

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Stora Bållebergets förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567)

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola Innehållsförteckning 1. Vision... 1 2. Diskrimineringsgrunder... 1-4 Kön Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Ilsbo förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Nyckelpigans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2016-2017 Reviderad 2016-05-23 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lövåsens fritidshem

Likabehandlingsplan för Lövåsens fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Lövåsens fritidshem Susanne Kinhult Likabehandlingsplan för Lövåsens fritidshem 2 Likabehandlingsplan Lövåsens fritidshem Vår målsättning är att alla barn skall känna sig trygga på

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Ane Skoland, 0533-683610 ane.skoland@saffle.se LIKABEHANDLINGSPLAN Godkänd/ansvarig Diarie:2014-210 1(10) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Logårdens förskola Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd om arbetet

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå förskola. Mål och vision. Lagen Likabehandlingsplan för Skå förskola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att barnen ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Musikförskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Förskolechef och pedagoger tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Mål: Alla ska känna

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan Hulans enhet

Likabehandlingsplan Hulans enhet 1 (9) 2014-2015 Hulans enhet Likabehandlingsplan Hulans enhet Hulanskolan Uppdaterad 2014-09-01 2 Inledning I skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratins

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och diskriminering 1 (11) Årlig plan 2016-2017 Lärande Familjedaghemmen Lerums kommun Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och diskriminering LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 Familjedaghemmen Lerums kommun 2 (11)

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens förskola. 2016/2017 Kristallens vision På Kristallens förskola ska alla känna sig trygga och inte utsättas för någon form av diskriminering

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition Snösätraskolan 2012 Likabehandlingsplan Bakgrund Denna likabehandlingsplan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer