Anlitande av språktolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anlitande av språktolk"

Transkript

1 Anlitande av språktolk Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Avgränsning Revisionsmetod Definition Allmän information 3 2 Granskningsresultat Finns avtal som tillgodoser behovet av språktolk? Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för anlitande av språktolk? Sker uppföljning av att riktlinjer och rutiner efterlevs samt av användandet av språktolk Finns rutiner och riktlinjer för hanteringen av rekvisitioner och hur kostnader skall fördelas mellan verksamheter? Finns tillgänglig information på flertal språk på landstingets hemsida? Finns tydliga krav avseende användning av språktolk i upprättande avtal inom ramen för hälsoval? Ekonomi 8 3 Revisionell bedömning 9

3 Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Landstinget Gävleborg har kommunal sektor inom PwC granskat om landstingstyrelsens rutiner för anlitande av språktolk är ändamålsenlig. God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Internationell forskning visar att nästan dubbelt så många anmälda vårdskador beror på brister i kommunikation än på brister i den medicinska kompetensen. Granskningen har utgått från de kontrollmål som satts upp och intervjuer visar att användandet av språktolk inom landstinget på många sätt fungerar ändamålsenligt, men att det också finns några utvecklingsmöjligheter. Några slutsatser i rapporten är: Avtal finns upprättade som tillgodoser behovet av språktolk. Vår bedömning är dock att gällande avtal och regler för avrop måste göras kända i verksamheten och att avtalstroheten måste förbättras. Det finns inte några övergripande riktlinjer eller rutiner som exempelvis klargör Landstinget Gävleborgs ambitioner och syften med användande av språktolk eller som klargör vilka krav som ska ställas på kompetensnivå vid olika patientsärenden och situationer. Granskningen visar att avvikelserapportering inte sker i den omfattning som vore önskvärt. Verksamheten saknar också rutiner för att kontrollera att den språktolk som anlitats uppfyller kravspecifikationen. Utifrån det som framkommit vid genomförd granskning är vår bedömning att Landstinget Gävleborg bör se över möjligheterna att i större omfattning ha patientinformation på fler språk. I föregående granskning lämnades synpunkter på hanteringen av rekvisitioner. Den interna kontrollen i denna del har utvecklats. 1 av 9

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Internationell forskning visar att nästan dubbelt så många anmälda vårdskador beror på brister i kommunikation än på brister i den medicinska kompetensen. Behovet av att förstå och bli förstådd är en självklar demokratisk rättighet för alla patienter vid kontakt med Hälso- och sjukvård. Detta stöds enligt HSL 2 där målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. De som inte behärskar det svenska språket har därmed rätt till tolk vilket omfattas av förvaltningslagens 8. Det är berörd person som bäst kan bedöma om han/hon behöver tolk, men det är myndigheten som ansvarar för att tolk anlitas. 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfråga. Är landstingsstyrelsens rutiner för anlitande av språktolk ändamålsenlig? Kontrollmål/granskningsmål Finns avtal som tillgodoser behovet av språktolk? Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för anlitande av språktolk? Sker uppföljning av att riktlinjer och rutiner efterlevs samt av användandet av språktolk? Finns rutiner och riktlinjer för hanteringen av rekvisitioner och hur kostnader skall fördelas mellan verksamheter? Finns tillgänglig information på flertal språk på landstingets hemsida? Finns tydliga krav avseende användning av språktolk i upprättande avtal inom ramen för hälsoval? 1.3 Avgränsning Granskningen avgränsas till landstingets hälso- och sjukvård. 1.4 Revisionsmetod Granskningen genomförs genom intervjuer med ansvarig för upphandling av tolkstöd och med representant vid en hälsocentral i Gästrikland och Hälsingland. Intervjuer genomförs dessutom vid infektionskliniken, akutmottagningen och ambulansen i Gävle, medicin i Hudiksvall samt med representant från hälsovalskontoret. 2 av 9

5 1.5 Definition I granskningen kommer primärvård och slutenvård att benämnas som enhet eller verksamhetsområde om det inte skrivs ut specifikt. 1.6 Allmän information Enligt 1177.se (landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård)är personal inom hälso- och sjukvård skyldig att lämna information som är individuellt anpassad, därmed skall de ta hänsyn till bland annat vilken kulturell och språklig bakgrund en patient besitter. Om invandrare med tolkbehov har anhöriga och vänner som kan hjälpa till att tolka rekommenderas ändå en officiell tolk genom landstingets eller kommunens försorg. Det finns tre olika nivåer på tolkar att tillgå, den lägsta nivån är Godkänd tolk vilket innebär att tolken genomgått ett språktest samt ett enklare tolktest avseende sjukvård. Andra nivån är Auktoriserad tolk där tolken genomgått ett mer avancerat prov/test både muntligt och skriftligt inom språk, juridik, sjukvård och försäkring. Den högsta nivån, Auktoriserad tolk med specialkompetens har genomfört samma test som en auktoriserad tolk men innehar också specialkompetens inom ett visst sjukvårdsområde. Enligt en undersökning som Sveriges Radio publicerade den 19/6-12 får de flesta invandrare som behöver tolkhjälp nöja sig med tolkar som saknar formell kompetens. Undersökningen visade att i 9 av 12 landsting utfördes inte ens var femte tolkning av en auktoriserad tolk och endast ett fåtal procent utfördes av specialiserade sjukvårdstolkar. Statistiken för Gävleborg visade att under åren 2010 och 2011 genomfördes tolkuppdrag varav 26 % tolkades via telefon och 74 % via möte. Av dessa uppdrag utfördes 93 % av fallen av ej auktoriserade tolkar och vid endast 1 % av auktoriserade sjukvårdstolkar. Bristen av tolkar som fastställts leder till felbehandlingar och bryter mot patientsäkerhetslagen. 2 Granskningsresultat 2.1 Finns avtal som tillgodoser behovet av språktolk? Landstinget Gävleborg har ramavtal skrivna med tre stycken förmedlingar rörande kontakttolkning (Semantix Tolkjouren AB, Gävle Tolkjour AB och Gävleborgs Tolkservice AB) och med två stycken förmedlingar för telefontolkning (Semantix Tolkjouren AB och Transvoice Stockholms Tolkförmedling AB). En samordnad upphandling genomfördes av Inköp Gävleborg för kontakttolkning och telefontolkning, men på grund av att avtalen för telefontolkningen blev omprövade sträcker sig dessa avtal fram till medan avtalen för kontakttolkning går ut av 9

6 I avtalen är leverantörerna rangordnade. Den högst rangordnade leverantören ska alltid kontaktas i första hand. Om hjälp inte kan ges av den anropande leverantören besitter beställaren rätten att vända sig till närmast följande leverantör. Krav som kan ställas vid beställningen är exempelvis kompetens och kön. Kraven som finns på både kontakt- och telefontolkar är att de skall tillhandahålla och förmedla tolkar dygnet runt årets alla dagar samt att ta emot avrop via telefon, e-post eller telefax hos bemannad beställningscentral, vardagar mellan samt via jourtelefon övrig tid. Förmedling av kontakttolkar ska sedan när inte specifika kvalitetskrav efterfrågas levereras enligt närhetsprincip för att minimera resvägen. Inställelsekravet för kontakttolkar är fyra timmar och de ansvarar för att tolkningen slutförs oavsett om angiven tid för utropet löpt ut. Samma gäller för telefontolkar, om det inte är möjligt ska uppdraget avbrytas och ny tid bokas. I övrigt har leverantören ansvar för att det vid telefontolkning finns kommunikationsmedel med hög ljudkvalitet och att tolken befinner sig i en miljö där inget stör samtalet. Samarbetet mellan avtalsenheten och leverantörerna uppfattas i huvudsak fungera bra. I något fall behöver samverkan utvecklas då kontakt med varandra sker för sällan. Möten med leverantörer handlar bland annat om uppföljning av rapporterade avvikelser. Antalet avvikelser är vanligtvis få, ca fyra stycken/månad för hela landstinget. Avvikelserna handlar främst om tillgänglighet där tolken har avbokat sitt uppdrag i sista minuten. I enlighet med den lagstiftning som gäller sedan senaste upphandlingen så har rangordningen av tolkförmedlingarna skett. Denna rangordning tillämpas däremot inte fullt ut då enheter enligt intervjuer vid särskilda fall vänder sig till tvåan på rangordningen först beroende på att de redan vet att ettan inte kan bistå med den hjälp de behöver. Två av fem intervjuade enheter uppger också att de inte har kännedom om den rangordning som finns vilket lett till att de hela tiden vänder sig till den tolkförmedling som de känner till sedan tidigare. Nåbarheten hos förmedlingarna anses vara bra och de svarar alla tider på dygnet. Tillgången på tolkar varierar däremot beroende på vilka språk som efterfrågas och beroende på tolkförmedling. Vetskapen om att vissa förmedlingar inte kan tillhandahålla språktolkar med vissa språk är anledningen till att beslutad rangordning ibland frångås och kontakt direkt tas med den leverantör som de vet kan tillhandahålla det som efterfrågas. Särskilt gäller det Karen (Burma) och Uiguriska (västra Kina). Ett problem med tolkningen som en enhet uppger är att tolken ofta har för tajt schema och bokar nytt möte per timme. Detta leder till att tolken många gånger vill bryta tolkningen med en patient tio minuter före utsatt tid för att ha möjlighet till nästa möte. Antalet tolkar är idag för få enligt avtalsenheten, särskilt gällande tillgången av auktoriserade och specialiserade auktoriserade tolkar. 4 av 9

7 2.2 Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för anlitande av språktolk? Enligt genomförd granskning finns det inte några dokumenterade riktlinjer som gäller för anlitande av språktolk inom Landstinget Gävleborg. På 1177.se finns dock riktlinjer avseende när språktolk ska användas och vilka hänsyn som ska vägas in vid anlitande av språktolk (Se kap 2 Inledning). För division primärvård har det upprättats dokumenterade rutiner för anlitande av språktolk och rutinerna stämmer väl överens med vad som uttrycks på 1177.se. Av rutinerna framgår bland annat att patienten inte ska ha en personlig relation till tolken. Genomförda intervjuer vittnar om att samtliga enheter är väl införstådda med vilka riktlinjer som gäller för språktolk, men enligt de intervjuade kan de frångås vid komplicerade medicinska frågeställningar. Vid intervjuerna framkommer också att vissa enheter försöker undvika att samma tolk återkommer till en patient flera gånger. Anledningen är att tolken inte ska ha för stor insyn i den enskildes situation eller att det ska skapas personliga relationer. Detta är dock svårt då antalet tolkar är få. Bortsett från primärvårdens verksamheter så är det inte någon av de andra enheterna som har dokumenterade rutiner för anlitande av språktolk. Samtliga intervjuade uppger dock att de har väl fungerande arbetssätt och på vissa enheter finns det olika former av stöddokument för att anlitande av språktolk ska gå rätt till. Introduktion om hur personal ska gå tillväga vid anlitandet av språktolk ges vid introduktionen för nyanställda. Enligt genomförd intervju så sker ingen beställning av tolk av ambulanspersonal, däremot kan de för att påskynda processen meddela akuten att en inkommande patient behöver tolkhjälp. Inga specifika riktlinjer finns framtagna för hur ambulanspersonal ska gå tillväga i situationer med en patient som inte kan svenska. Ett dokument finns däremot med enkla fraser på olika språk. Hjälp tas annars oftast av anhörig som får tolka. Vid behov kan anhöriga kontaktas via telefon för tolkning. Teckenspråk och kroppsspråk är annars det som löser situationen. 2.3 Sker uppföljning av att riktlinjer och rutiner efterlevs samt av användandet av språktolk Inför tidigare genomförd upphandling skedde en utvärdering av leverantörerna utifrån de avtal som fanns upprättade. För att utvärdera huruvida leverantörerna skötte sig togs kontakt med några enheter för att få en övergripande bild av läget. 5 av 9

8 Utvärderingen gav information om vad i avtalen som behövde ändras och vilka krav som skulle finnas uppställda. Enligt genomförd granskning sker inte någon generell uppföljning av verksamhetens efterlevnad av rutiner och/eller riktlinjer vad gäller språktolk. Vissa enheter använder avvikelsesystemet för att följa upp hur tolkstödet fungerat. Det är inte en rutin som gäller vid samtliga granskade enheter. Anledningen till att avvikelser inte används för uppföljning uppges vara att antalet avvikelser är för få. Som tidigare nämnts är det ca fyra stycken avvikelser i månaden för hela Landstinget Gävleborg. Främst avser avvikelserna tillgänglighet där tolken har avbokat sitt uppdrag i sista minuten. Ingen kontroll sker av den tolk som kommer till mottagningen utan det förutsätts att förmedlingarna har skickat den tolk som överrenskommits. Vilken utbildning språktolken som kommer har kan de endast avgöra då tolken har med sig handlingar om sin utbildning (en enhet som uppgett att tolken tar med sig det). Vilken utbildning eller vem det är som tolkar via telefon går det inte med säkerhet att veta, detta är inte heller något som kontrolleras. Enheterna förutsätter att tolken är den han uppger sig vara. 2.4 Finns rutiner och riktlinjer för hanteringen av rekvisitioner och hur kostnader skall fördelas mellan verksamheter? När tolken kommer till en enhet har han/hon med sig en rekvisition, en enhet uppger att tolken dessutom har med sig underlag med handlingar som styrker tolkens utbildningsnivå. Enligt de rekvisitionsblanketter som vi granskat ska tolken fylla i uppgifter avseende: Plats för tolkningen, kontaktperson, klient/patient, patientens personnummer, tolk, språk, datum, tid samt restid. Enligt de rekvisitionsblanketter som vi granskat ska kunden fylla i uppgifter avseende: Tid för tolkningen, underskrift, befattning samt om någon anteckning behöver göras. Vem som skriver under rekvisitionerna varierar. En del enheter har en speciellt ansvarig som skriver under rekvisitionen. Medan det vid andra enheter är den sköterska/läkare som har haft hand om patienten som skriver under. Samtliga enheter uppger att alla sköterskor kan denna rutin och den är enkel att följa. 6 av 9

9 Enligt genomförda intervjuer upplevs tolkens närvarotid inte vara någon väsentlig fråga. Vid en enhet framkommer att det inte finns rutiner som säkerställer att det vid skiftbyte finns dokumentation om när språktolken anlänt. För att minska risken för att den som skriver under rekvisitionen saknar information om vilken tidpunkt språktolken har påbörjat sitt uppdrag så ska en ny rekvisition upprättas om tolken lämnar en mottagning för att fortsätta tolkning vid en annan mottagning. Det gör det också möjligt att fördela kostnaderna till rätt mottagning. Enligt en rekvisition som granskats har språktolken varit på två mottagningar men endast en rekvisition har upprättats för uppdraget som helhet. Det kan dock bero på att patienten är asylsökande och att samtliga kostnader ska debiteras migrationsverket och ej fördelas mellan mottagningarna. Vi kan dock konstatera att den som skrivit under rekvisitionen inte arbetar på den mottagning som språktolken påbörjade sitt uppdrag och har därmed troligtvis inte vet tidpunkten för detta. I rekvisitionen behöver tolken inte delge vilken utbildning han/hon har. 2.5 Finns tillgänglig information på flertal språk på landstingets hemsida? De intervjuade uttrycker olika uppfattning avseende möjligheten för icke svensktalande att ta del av Landstingets information. Avseende landstingets hemsida anser vissa att informationen är tillräcklig då alla har möjlighet att använda google translate och därigenom kunna läsa på sitt eget språk. Det finns dessutom information på svenska och finska avseende möjligheten att använda språktolk. På exempelvis kan besökare även ta del av bilder som ökar förståelsen. Andra intervjuade anser däremot att vissa områden bör förbättras, önskemål finns bland annat om att ge information om smittskyddslagen på fler språk. Vid granskade enheter behöver information på enheten utges på flera språk, detta ses dock hos vissa enheter som svårt och på exempelvis akuten finns för lite plats för att ha möjlighet till mycket information på flera språk. Vid granskningen framkommer även brister vid ingångar till olika enheter samt sjukhus där det på vissa ställen endast står information på svenska, alternativt på svenska och engelska. En enhet delger även att de precis fått nya foldrar där information endast finns på svenska och engelska. 2.6 Finns tydliga krav avseende användning av språktolk i upprättande avtal inom ramen för hälsoval? Anlitande av språktolk ingår i basuppdraget enligt hälsovalshandboken. Hälsocentralerna får sedermera ersättning för språktolkar månadsvis från 7 av 9

10 Hälsovalskontoret. Ersättningen som ges är lika med den fakturerade kostnaden för språktolkning som hälsocentralen har. Endast de tolkföretag som landstinget har avtal med accepteras och ingen ersättning ges om hälsocentralens egen personal tolkar. Utöver kravet på att avrop sker utifrån tecknade avtal så ställer Hälsovalskontoret krav på är att det finns ett system för avvikelsehantering för att mottagningen ska vara berättigad ersättning för språktolk. De intervjuade inom primärvården ger dock uttryck för att avvikelserapportering inte utförs i stor utsträckning. Enligt intervju med hälsovalskontoret samt granskning av den upprättande rutin för primärvård ska i första hand telefontolkning användas. Detta är enligt intervju dock situationsanpassats och det är således viktigt att kunna läsa av patienten och bevilja hans/hennes önskan om telefon- eller kontakttolk ska användas. Enligt de intervjuade enheterna används telefontolkning oftast och kommunikationsmedlen upplevs i huvudsak som bra. 2.7 Ekonomi Kostnaderna för språktolkar inom slutenvården är budgeterade per enhet. Primärvården får som tidigare nämnts ersättning månadsvis för användandet av tolkar för svenska medborgare. För asylsökande debiteras Migrationsverket oavsett om tolkningen skett inom primärvården eller slutenvården. De intervjuade enheternas användande av språktolkar varierar. Exempelvis använder Medicin i Hudiksvall språktolk endast någon gång i månaden medan hälsocentralen i Söderhamn använder språktolk flera gånger per dag. Kostnaderna för språktolkar år 2011 utläses av tabell nedan. Enhet Kostnad 2011 Söderhamns hälsocentral Andersbergs hälsocentral Akuten Gävle Infektion Gävle Medicin Hudiksvall De totala kostnaderna för anlitande av språktolk för Landstinget Gävleborg uppgick år 2011 till ca 10 mnkr. Utifrån redovisningen går det dock inte att särskilja kostnaderna för telefon- respektive kontakttolk. Däremot kan vi enligt de uppgifter vi fått in konstatera att stora kostnader läggs på Gävle Tolkjour rörande telefontolk. Gävle Tolkjour är en förmedling som det inte finns avtal med angående just telefontolk. Enligt uppgifter från landstingets ekonomitjänst har inga kostnader lagts på Stockholm Transvoice som är rangordnade som nummer två enligt avtal för telefontolk vilket också är en indikation på att anlitande av telefontolk inte följs av avtal. 8 av 9

11 3 Revisionell bedömning Den genomförda granskningen visar på att användandet av språktolk inom landstinget på många sätt fungerar ändamålsenligt, men att det finns ett antal utvecklingsmöjligheter. Vi bedömer det därför som viktigt att förbättra och åtgärda de brister som kommit fram i granskningen enligt punkterna nedan: Avtal finns upprättade som tillgodoser behovet av språktolk. Vid granskningen har det framkommit att två av fem granskade enheter inte har tagit del av de avtal och regler för avrop som gäller. Vår bedömning är att gällande avtal och regler för avrop måste göras kända i verksamheten och att avtalstroheten måste förbättras. Det finns inte några övergripande riktlinjer eller rutiner som exempelvis klargör Landstinget Gävleborgs ambitioner och syften med användande av språktolk eller som klargör vilka krav som ska ställas på kompetensnivå vid olika patientsärenden och situationer. Vår bedömning är att representanterna vid de granskade enheterna trots detta har en gemensam bild av när språktolkar ska användas, dock inte vilka krav som bör ställas vid olika situationer. Inom primärvården finns dokumenterade rutiner på divisionsnivå som klargör tillvägagångssätt vid anlitande av språktolk. Vi anser att gemensamma riktlinjer eller rutiner bör finnas och vara gällande för all hälso - och sjukvård inom Landstinget Gävleborg. Det bör också övervägas i vilken omfattning ambulanspersonal har möjlighet att använda telefontolk istället för att ringa anhörig. Granskningen visar att avvikelserapportering inte sker i den omfattning som vore önskvärt. Verksamheten saknar också rutiner för att kontrollera att den språktolk som anlitats uppfyller kravspecifikationen. Vår bedömning är att avvikelserapporteringen behöver utvecklas. Det behöver också framarbetas rutiner för att säkerställa kontroller av de språktolkar som används. Utifrån det som framkommit vid genomförd granskning är vår bedömning att Landstinget Gävleborg bör se över möjligheterna att i större omfattning ha patientinformation på fler språk. I föregående granskning lämnades synpunkter på hanteringen av rekvisitioner. Den interna kontrollen i denna del har utvecklats. 9 av 9

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk

Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-14 1 (5) HSN 2016-4150 Handläggare: Razvan State Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 9 Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk Ärendebeskrivning

Läs mer

Nytt från 1 juni 2010. Viktig information för dig som bokar språktolk

Nytt från 1 juni 2010. Viktig information för dig som bokar språktolk Nytt från 1 juni 2010 Viktig information för dig som bokar språktolk Det du behöver veta om språktolksbeställning Från den 1 juni 2010 har Stockholms läns landsting ett nytt ramavtal för språktolkstjänster.

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn

Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn 2013-02-05 Krav på tolktjänster i arbetet med ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län, reviderad tillsammans med arbetsgrupperna

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund Tolkförmedling Väst Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund Medlemmar: Västra Götalandsregionen och 27 kommuner. Tolkförmedling Väst är den enda leverantören av språktolktjänster till sina medlemmar

Läs mer

Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna

Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna Anlitande av språktolkar i landstinget Dalarna Landstinget Dalarna Revisionskontoret 2010-02-22 2 Innehållsförteckning sida 1. sammanfattande bedömning och rekommendationer 3 2. Inledning 5 - Uppdrag 5

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg

Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omhändertagande och väntetider inom akutmottagningarna (PM 5) Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Margaretha Larsson Mars 2012 Löpande granskning

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter

Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-19 Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2012-04-19 Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av språktolkservice i Stockholms läns landsting

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av språktolkservice i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-02 1 (3) HSN 1501-0139 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Att beställa och använda tolk

Att beställa och använda tolk Handbok Datum: 2016-09-23 Att beställa och använda tolk En handbok för gode män Version: 2 Att beställa och använda tolk En handbok för gode män 2016-01-04 Innehåll 1. Tips till dig som tolkanvändare...

Läs mer

TOLKSERVICE GISLAVEDS KOMMUN

TOLKSERVICE GISLAVEDS KOMMUN TOLKSERVICE GISLAVEDS KOMMUN TOLKSERVICE, GISLAVEDS KOMMUN Tolkservice i Gislaveds kommun förmedlar tolkar till bland annat kommuner, landsting, företag, polis och privatpersoner. Vi kan erbjuda tolk i

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Linda Marklund Inhyrd personal via bemanningsföretag Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen 2015-11-05 Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar det viktigaste som rör patienten

Läs mer

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. Syftet med tolkning Tolkning möjliggör kommunikation mellan två eller flera parter som inte förstår varandras språk men som vill eller måste ha kontakt med varandra. Målet för hälso- och sjukvården är

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Handbok. för tolkanvändare

Handbok. för tolkanvändare Handbok för tolkanvändare Innehåll Inledning 3 När ska jag använda tolk och varför? 4 Välj rätt tolk för uppdraget 6 Typer av tolkning 8 Tolkens uppgift vad kan jag kräva? 12 Inledning Det finns flera

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Riktlinje, Samtycke och sekretess inom hälsooch sjukvård

Riktlinje, Samtycke och sekretess inom hälsooch sjukvård Riktlinje, Samtycke och sekretess inom hälsooch sjukvård Antagna av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2016-06-14 Senast uppdaterad: 2016-06-14 Gäller för: Enebackens äldreboende, Vårdbo i Åkersberga,

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Kundnr hos resp. tolkförmedling Klinik. Klaran Tandvård 50559 Praktikertjänst AB 53038 Praktikertjänst Behzad Sharifi

Kundnr hos resp. tolkförmedling Klinik. Klaran Tandvård 50559 Praktikertjänst AB 53038 Praktikertjänst Behzad Sharifi Nytt tolkavtal för Landstinget Landstinget i Värmland har tecknat ett avtal med tre tolkförmedlingar som börjar gälla 1 maj. För att det ska bli enkelt och tydligt för er i privata tandvården har vi sammanställt

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen

Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen Syfte med snabbguiden Tolkportalen introduceras under hösten 2015 för landstingets vårdgivare med störst tolkbehov och under 2017 kommer Tolkportalen att

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande

Läs mer

Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk?

Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk? Region Skåne Granskning Kommunikationsproblem i vården en patientsäkerhetsrisk? 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattande analys och rekommendationer... 3 1.1 Korta svar på revisionsfrågorna... 3 1.2 Rekommendationer...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Patientlagen Josefin Leijon och Sofie Tängman

Patientlagen Josefin Leijon och Sofie Tängman Patientlagen 2015-11-17 Josefin Leijon och Sofie Tängman josefin.leijon@vll.se sofie.tangman@vll.se Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av språktolkservice gällande kontakttolk i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av språktolkservice gällande kontakttolk i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 15-12-10 1 (4) HSN 1501-0139 Handläggare: Razvan State Hälso- och sjukvårdsnämnden 16-01-26, p 15 Antagande av leverantör - upphandling av språktolkservice

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2015-12-01 Upphandlande organisation Upphandling Gävleborgs läns landsting Medicinsk abstinensbehandling i slutenvård för minderåriga Charlotte Lövblom RS 2015/1096 Sista anbudsdag:

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt

Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt R2A DATUM 1 (6) Tolkpolicy för Södertörns tingsrätt Ange uppgift, Ange uppgift Ange uppgift Besöksadress: Ange uppgift Telefon: Ange uppgift Fax: Ange uppgift ange uppgift Ange uppgift Expeditionstid:

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer