Å r s r e dov i s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e dov i s n i n g 2 0 1 1 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Året i korthet Den totala insamlingen i Sverige ökade med 6,6% jämfört med 2010 och insamlingsresultatet 2011 blev 9,3 miljoner kronor. Hungerprojektet skrev i december på avtal om att bli ny förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. I 2012-års utdelning i februari fick vi ta emot 4 miljoner kronor. Pengarna, som inte är öronmärkta, genererades under 2011 men räknas till insamlingsresultatet Radiohjälpen har under året finansierat mikrokreditprogrammet samt Enemore epicenters vidareutveckling i Etiopien. Under december medverkade Hungerprojektet i Musikhjälpen i Göteborg, inför vilket SVT med reportrarna Klara Zimmergren och Daniel Adams Ray filmade ett reportage från våra program i Etiopien. I reportaget följde de 12-åriga Kiddits en hel dag från morgon till kväll. Kiddits är en flicka som bor i området kring Mesqan epicenter i Etiopien. Se filmen och Klaras reflektion på vår hemsida: ( Samarbetsavtalet med Stichting af Jochnick Foundation löpte ut i slutet av året. Ett nytt avtal har skrivits för kommande tre år vad gäller Ghana. Avtalet med Allba Holding för den storskaliga satsningen på epicenter i Ghana löpte vidare. Av de företag och stiftelser som investerar i Hungerprojektet är några exempel Sätila Holding, KappAhl, Alfa Laval, Scandinavian Cosmetics, Talentia, Symsoft, Nobia, Procordia, Berns och Young Art, som genomförde Young Art for at Good Cause både i Stockholm och i Oslo. Föreningen Young Investors har gjort ett flertal framgångsrika insamlingsaktiviteter under året, bland annat Goda Granar. Inför 2012 har samarbetsavtal skrivits bland annat med Filippa K och ansökan har lämnats in om att bli ramorganisation till SIDA. Svenska investerare deltog i investerarresan till Mexiko i september och till Bangladesh i november. Dessutom reste flera svenska investterare till New York för att delta vid organisationens årliga globala arrangemang i oktober. När det gäller anställda har både Filippa Odevall och Johannes Källgren slutat under året och har ersatts av Magdalena Bergqvist i Stockholm och Lina Areblad i Göteborg. Antalet ideellt aktiva har ökat och ligger nu på ca 280 personer. Samarbetet med Forum Syd har fortsatt och vi har fått fotsatt beviljad finansiering till delar av vår verksamhet i Indien, att stärka lokalt folkvalda kvinnor i Uttarakhand, samt till vårt informationsarbete i Sverige. Antalet arrangemang för att sprida information om och samla in pengar till Hungerprojektet fortsätter att öka, t ex golftävlingar, konstauktioner, löptävlingen Running for Change som både arrangerades i Luleå och Malmö av Rotaract samt seminariet Hållbart Ledarskap. 2

3 Ordförande har ordet Med tillfredsställelse kan jag konstatera att insamlingsresultatet i Hungerprojektet i Sverige har utvecklats väl och åter överträffat tidigare år med god marginal. Samtidigt har grunden lagts för en ambitiös expansionsplan för de närmaste åren. Internationellt har insamlingsarbetet på vissa håll, inte minst i USA, alltjämt präglats av finanskrisens kvardröjande effekter. Glädjande nog har organisationen kunnat förstärkas och en förbättring kan nu skönjas. Andra länder som Australien och Holland kan å andra sidan uppvisa mycket goda resultat. I programländerna har arbetet kunnat förstärkas och vid globala styrelsens vårmöte i Stockholm påbörjades en ny strategisk plan för programverksamheten. Under senhösten fick vi vända oss efter en ny VD sedan Åsa Skogström Feldt meddelat att hon efter åtta år lämnar Hungerprojektet för en nyinrättad befattning på IKEA för att utveckla ett program för En ny era! Under mina åtta år som VD har jag blivit stärkt i min övertygelse att delaktighet och engagemang kan förflytta berg. Det är visionen, inte pengarna, som driver utvecklingen. Sedan behövs det alltid resurser längs vägen, men det är oerhört viktigt att vi alla arbetar med vårt förhållningssätt och att vi fortsätter att tro att alla är kapabla. Det handlar om att skapa möjligheter för människor att växa och utvecklas. Jag har även lärt mig mycket om tålamod. Om en förändringsprocess ska bli långsiktigt hållbar kan man inte trycka in förändringen. Det har blivit tydligare och tydligare för mig för varje år. Deltagarna måste äga och driva sin egen förändringsprocess. Det finns inga snabba lösningar på komplicerade problem som fattigdom och hunger. Hungerprojektet lever och utvecklas. Vi brukar säga att vi är en lärande organisation. Hållbar utveckling är inte ett att arbeta med nya leverantörer i utvecklingsländer. Ett jobb där hennes erfarenheter från Hungerprojektet kommer utomordentligt väl till pass! Åsa har mycket framgångsrikt lett verksamheten inte bara i Sverige utan även på senare år ingått i den globala ledningsgruppen. Jag vill framföra styrelsens tack till Åsa för hennes hängivna arbete! Ett tack som jag vet omfattas med värme av investerare och kollegor som inspirerats av hennes ledarskap och varma personlighet. Det är med tillfredsställelse som jag också kan hälsa tillträdande VD Sara Wettergren välkommen! Slutligen vill jag framföra styrelsens tack till investerare, volontärer och medarbetare för era insatser som alla bidragit till det viktiga arbetet att bekämpa hunger och fattigdom! Carl-Diedric Hamilton Styrelseordförande projekt, det är en långsiktig process där vi alla är delaktiga. Nu börjar en ny era och det känns bra att lämna över stafettpinnen till Sara Wettergren, som kommer att fortsätta att leda processen framåt och skapa fortsatt tillväxt för Hungerprojektet i Sverige. Själv kommer jag att fortsätta engagera mig genom att vara styrelseledamot och investerare. Jag vill tacka alla som har varit med dessa åtta spännande år: Tack till styrelsen som har vågat satsa. Tack till er ambitiösa och driftiga medarbetare, det har varit ett nöje att få arbeta i samma team. Och tack till dig som är engagerad och satsar på ett långsiktigt engagemang. Det är tack vare att du investerar i Hungerprojektet som vårt arbete kan fortsätta! Vi har en lång resa kvar innan hunger och fattigdom har avskaffats en gång för alla. Det kräver lite tålamod och hårt arbete, men det går! Bästa hälsningar, Åsa Skogström Feldt 3

4 Hungerprojektets globala verksamhet De pengar du investerar i Hungerprojektet används inte till gåvor eller akut välgörenhet. Istället går pengarna till att stödja förändringar av sociala strukturer och tankegångar, undanröja byråkratiska hinder och ge människor utbildning samt praktisk starthjälp så att de själva får möjlighet att genomföra långsiktiga, hållbara förändringar. Lite förenklat kan man säga att Hungerprojektets arbete går ut på att engagera människor på gräsrotsnivå till att själva förbättra sina levnadsvillkor. Hungerprojektets volontärer driver program och förändringsprocesser över hela världen. Det krävs olika åtgärder beroende på var i världen man befinner sig. Som exempel arbetar vi med epicenterstrategin i Afrika medan vi i Indien har fokus på att utbilda lokalt folkvalda kvinnor. Nyckelfrågan är alltid: Vad saknas? Oavsett var vi verkar innehåller våra program samma grundkomponenter: Social mobilisering För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs en vision. Visionen är början till den sociala mobiliseringen. I våra program läggs stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision som bygger på en framtid utan hunger och fattigdom. Visionen formuleras gemensamt så att alla deltagare är överens, känner att de kan tro på sin vision och vill sträva för att uppnå den. Samtidigt startas aktiviteter som ger direkta resultat så att deltagarna ser att det är möjligt att ta stora steg framåt. Förändringar startar ofta i liten skala för att sedan spridas och växa till nya normer och förhållningssätt. Under mobiliseringen träder naturliga ledare fram och deltagarna börjar samarbeta och organisera sig kring gemensamma intressen. Efterhand som samarbetet går framåt får deltagarna bättre självförtroende, och når insikten att de själva är nyckeln till en bättre framtid. Jämställdhet En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. Om ett samhälle diskriminerar hälften av medborgarna står hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet outnyttjad. Kvinnor som får makt strävar naturligt efter millenniemålen, tack vare sina familjenära ansvarsområden som till exempel familjejordbruket. Kvinnor måste ses som jämställda och ha rätt att fatta beslut i frågor som påverkar deras liv och utveckling. I våra program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. Samspel med lokalt ledarskap Medborgare kan ha rättigheter som är formulerade i lag men som de inte känner till och därför inte kan dra nytta av. Vi mobiliserar människor på bynivå och förbättrar relationen mellan invånare, myndigheter, olika instanser, politiker, byhövdingar, religiösa ledare och andra som på olika sätt kan påverka lokala beslut. När alla är inkluderade i processerna kan människor genomföra förändringar och ta vara på de möjligheter och resurser de är berättigade till. Resultat Att det odlas mer mat, vägar byggs, sjukvårdspersonal finns tillgänglig och att familjer skapar mer inkomst är indikatorer på den verkliga förändringen - människors ökade engagemang i att avskaffa sin egen hunger. Det sker stora förändringar när kvinnor och män som lever i hunger och fattigdom på landsbygden får möjlighet att påverka sin egen framtid. Följ resultaten från vårt arbete på vår hemsida: Organisationen är indelad i insamlingsländer och programländer. Vi är totalt 340 anställda, varav 300 i programländerna. Våra lokala volontärer står bakom våra framgångar och resultat. De har förändrat livet för 35 miljoner människor! Programländer Insamlingsländer

5 Förvaltningsberättelse Hungerprojektet, The Hunger Project, är en internationell, ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att avskaffa kronisk hunger och fattigdom i världen. Vi driver program i Afrika, Latinamerika, Indien och Bangladesh. Verksamheten är uppdelad i insamlings- och programländer, och av våra 340 lokalt anställda finns cirka 300 i programländerna. Under 2010 har programländerna dessutom fortsatt att utveckla direkta finansieringssamarbeten. Hungerprojektet åstadkommer stora förändringar med små medel. Arbetet bedrivs till största delen av lokala volontärer och når cirka 35 miljoner människor. Stiftelsen Hungerprojektet har som uppgift att i Sverige informera om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala organisation. Dessutom har stiftelsen som uppdrag att arbeta med utbildning, informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi samtidigt kunskap om hunger och fattigdom, om millenniemålen med mera. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program, når vi nya investerare och motiverar befintliga investerare att fortsätta vara partners. Globala program strategiarbete där alla länder medverkat. Inledningsvis skapade man underlag till den globala styrelsens arbetsmöte i Stockholm i april. Arbetet fortsatte därefter med regionala workshops och ytterligare en diskussion med globala styrelsen i oktober 2011 samt genomgång och diskussion vid den globala personalkonferensen. Fyra nyckelpunkter kommer nu att ses över i samtliga program, alltifrån på gräsrotsnivå till nationell inflytandenivå. att skapa självförsörjande samhällen. Varje epicenter bygger på ett samarbete mellan byar i området. Tillsammans bygger befolkningen ett samhällscentrum som bland annat erbjuder vuxenutbildning, sjukvård, matlager och mikrokrediter. Epicenterstrategin skapar samhällsutveckling både genom att stimulera privat entreprenörskap och genom att samarbeta med myndigheter som levererar offentliga tjänster. Under 2011 har vi utvecklat definitionen av självförsörjning. Det kommer medföra att arbetet inom epicenterstrategin kommer förlängas något och att självförsörjning uppnås inom sju till åtta år. Idag finns 117 epicenter varav 21 klarar sig på egen hand. det femåriga avtalet för Ghana löpte ut. Det nya avtalet löper över tre år och är på 1,8 miljoner USD. Avtalet gäller den fortsatta storskaliga satsningen i Ghana. besökte Sverige under första veckan i november och genomförde ett stort antal seminarier i Stockholm, Göteborg, stärka kvinnors ledarskap i byråden, så kallade Panchayat, tack vare finansiering av Forum Syd. Hungerprojektet i Indien har sedan 2001 utbildat cirka kvinnliga folkvalda ledare. I slutet av 2010 och början av 2011 arbetade Hungerprojektet Indien med att stärka kvinnors deltagande slutet av februari. Detta arbete uppmärksammades och Hungerprojektet nominerades till EdelGive Social Innovation Honours (ESIH) 2011 som en av 235 organisationer. Utmärkelsen som även innefattade USD vanns av Hungerprojektet (The Hunger Project India) lokala volontärer finns i Bangladesh. Under 2011 har man fortsatt arbetet med att utbilda volontärer i byar över hela landet för att skapa visioner för hur befolkningen ska uppnå millenniemå- kvinnor, bland annat genom National Girl Child Day. att VD Lorena Vázquez Ordaz blivit invald som rådgivande medlem i en kommission som tillsatts för att stödja och Andra globala nyheter Dionne Warwick & Friends ställde upp på en konsert för Hungerprojektet i Apollo Theatre. Satsningen World Hunger Day fick stor uppmärksamhet i media och kommer att ar- vid organisationens årliga globala arrangemang i oktober. Svenska investerare deltog även vid tre av årets globala Insamling Sverige Stiftelsen Hungerprojektets verksamhet fortsatte att expandera under Den totala insamlingen i Sverige ökade med 6,6% jämfört med 2010 och insamlingsresultatet blev personer, företag, stiftelser och organisationer. Nyckeltal De administrativa kostnaderna uppgick till 5,5% och insamlingskostnaderna till 6,4%. Av insamlade medel gick 82,6% överfördes till internationella globala program. Tack vare stöd från bland annat Allba Holding samt Tove och Ingvar Jensen kunde våra kostnader hållas mycket låga. har använts till mikrokreditprogrammet samt den fortsatta satsningen på Enemore epicenter och de riktade överförda medlen till Indien från Forum Syd har använts till mobilisering samt utbildning av folkvalda kvinnor i Uttarakhand. och Uganda, där de har använts till epicenterstrategin, till Indien, där de har använts till mobilisering samt utbildning av folkvalda kvinnor, samt till det globala sekretariatet för program-, utvärderings- och samordningskostnader. 5 5

6 Fördelning typ av investerare 2011 (tkr) Vid årets slu olika typer av investerare: privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser. Privatpersoner som investerar mellan kronor månatligen deltar i det vi kallar för Globala Familjen (GF). 44 personer och företag investerar som Globala Partners (GP) minimum respektive kr per år, 21 personer och företag investerar som Globala investerare (GI) minimum respektive kr per år. Förutom dessa investerare har vi 30 investerare som ligger på betydligt högre nivåer, varav sex över kr. ler Enemore epicenter i Etiopien och medel beviljades även till mikrokreditprogrammet i Etiopien. Forum Syd beviljade medel till utveckvlingen av folkvalda kvinnors ledarskap i Uttarakhand i Indien av Forum Syd gällande Avtalet löpte vidare med Stichting Af Jochnick Foundation, fjärde året av fyra och ett nytt avtal har ingåtts för Ett nytt avtal ingicks med Allba Holding för gällande den storskaliga satsningen på epicenter i Ghana. Bland övriga företag och stiftelser som investerar i Hunger- Scandinavian Cosmetics, Talentia, Symsoft, Nobia och Procordia. Cause både i Stockholm och i Oslo. Insamlingen som kommer från aktiviteter arrangerade av volontärer och ambassadörer ökar något. Bland aktiviteterna kan nämnas ett flertal golftävlingar, kampanjer i samband med Internatio- Insamling (tkr) Fördelning typ av investerare 2011 (tkr) Fördelning av verksamhetsintäkter ,4 %* 5,5 %* 36 % 27 % Stiftelser och organisationer Privatpersoner Administration Ändamål 37 % Företag 82,6 %* Insamling 6 6 * Beräknas enligt instruktion från Svensk Insamlingskontroll: andel av kostnad = kostnad / verksamhetsintäkter. 5,5% av verksamhetsintäkterna avsattes till reserver.

7 Kommunikation Pro bono samarbe Beepsend och Active24 har löpt vidare under Under året har ett flertal insamlingskampanjer genomförts bland annat via samt en matchnings- och en e-julkortskampanj. Under året har vi fått införande av så kallade plugg-annonser i dagspress till ett värde av cirka 1,5 miljoner kronor. Organisationen har förstärkts med en halvtidsanställd i Göteborg, som har ansvar för vår kommunikation i digitala medier. Påverkansarbete Hungerprojektet har under 2011 genomfört en rad aktiviteter inom ramen för Forum Syd informationsbidrag. Ambassadörer och volontärer Ett flertal praktikanter har under året arbetat såväl i Stock- den löpande administrationen, kommunikation och insamling. Frivilliga insatser utfördes av cirka 280 (250) personer, som arbetade med insamling, evenemang, nyhetsbrev, presentationer m.m. En nationell konferens har genomförts för samtliga volontärer och ambassadörer, med bland annat besök från The Hunger Projects globala VD. Utvecklingen av struktur och support av ledarskapsteamet (volontärkoordinatorer och studentambassadörer) har fortsatt. Ideella insatser har även gjorts av företag. Den löpande bokföringen sköttes under året av Allba Holdings administration genom Susanne Bergeros med Ingvar Jensen som ansvarig. Under året var Hungerprojektets personal och volontärer inbjudna att tala om verksamheten vid många seminarier och presentationer, alltifrån ledarskapsutbildningar till evenemang hos lokala företagsgrupper och nätverk. Föreläsningar på skolor har bland annat genomförts via nätverket Transfer. Personal Åsa Skogström Feldt har under året arbetat som inhyrd VD varit medlem i den globala ledningsgruppen för The Hunger Project. med speciellt fokus på institutionell insamling och flyttade under året från Stockholm till Göteborg för att förstärka vår lokala närvaro. Filippa Odevall lämnade sin anställning är heltidsanställd som fundraiser/projektledare i Stockholm arbetat deltid som IT-koordinator och ersattes i november av Lina Areblad på halvtid samtidigt som tjänsten omarbetades till webbutvecklare / kommunikatör. Styrelse Styrelsen har under året haft fyra ordinarie ledamöter: Carl- Diedric Hamilton, ordförande, Tove Jensen, Thomas Sund- Trege och Ingvar Jensen. Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Carl-Diedric Hamilton har under året fortsatt att även medverka i The Hunger Projects globala styrelse. Kontor Hungerprojektet har kostnadsfritt fått nyttja kontorslokaler hos Allba Holding i Stockholm. Adress: Blasieholmsgatan 5, Stockholm. Telefon: nion och Nätverket Göran på Slottsgatan 20, i Stockholm Göteborg hos Drivhuset, Södra vägen 67 under hösten. 90-konto I Sverige använ Den oberoende stiftelsen Svensk Insamlingskontroll, SFI, övervakar att pengarna används för sitt ändamål och att högst 25% används till insamlings- och administrations- rapport har upprättats. Revisor För revisionen anlitades auktoriserad revisor Ulrika Granholm Dahl vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ansvarig revisor och auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg som hennes suppleant. Kontakt Hemsida: Global hemsida: E-post: Händelser efter räkenskapsårets utgång Åsa Skogström Feldt slutar efter åtta år som VD och fortsätter istället som styrelseledamot. Hon ersätts av Sara - Under slutet av 2011 undertecknades samarbetsavtal med Avtal skrevs även på med PostkodLotteriet och utdelning som tillföll Hungerprojektet 2012 uppgick till 4 miljoner kronor. 7 7

8 Resultaträkning (tkr) Stiftelsens intäkter Insamlade medel Not Stiftelsens kostnader Ändamålskostnader Not Insamlingskostnader Not Administrationskostnader Not Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 8 2 Årets resultat Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar Not Summa finansiella anläggningstillgångar 1 1 Summa anläggningstillgångar 1 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 3 6 Upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder (tkr) Eget kapital Balanserad resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 21 3 Övriga skulder Upplupna kostnader Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 8 8

9 Bokslutskommentarer Stiftelsens överskott uppgående till ,75 kronor balanseras i ny räkning. Beträffande resultatet av verksamheten under året och stiftelsens ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer i form av noter. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen tillämpar FRIIs kvalitetskod och kodrapport har upprättats. Tillgångar och skulder Tillgångar och skulder har värderats till nominellt värde. Ändamålskostnader Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens ändamål enligt dess stadgar. I ändamålskostnader ingår kostnad för beviljade medel för respektive ändamål. Insamlingskostnader Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga för att generera externa intäkter. Administrationskostnader Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera stiftelsens kansli. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att säkerställa en god kvalitet på stiftelsens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt. Not 1 Stiftelsens intäkter (tkr) Insamlade medel från: Företag Privatpersoner Övriga externa fonder, stiftelser och andra organisationer Summa intäkter Not 2 Personal Medelantalet anställda har uppgått till: Kvinnor 2 2 Män - - Löner och andra ersättningar: Styrelse och VD * 0 0 Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (27) (13) * Kostnaden för inhyrd arbetskraft, VD, 650 tkr, fördelas mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnad. Under året har ca 280 (250 ) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Not 3 Andelar Medlemsinsats i Ekobankens medlemsbank 1 1 Not 4 Upplupna intäkter Upplupna intäkter från företag Upplupna intäkter från organisationer 196 Upplupna intäkter från privatpersoner 83 Summa upplupna intäkter

10 Not 5 Upplupna kostnader Semesterlöneskuld Sociala avgifter Upplupna arvoden Summa upplupna kostnader

11 11

12 INVESTERA DU OCKSÅ WWW. HUNGERPROJEKTET. SE H UNGERPROJEKTET AVSKAFFAR HUNGER OCH FATTIGDOM GENOM ATT V Ä CKA LOKAL ENTREPRENÖ RSANDA. DET GER BESTÅENDE RESULTAT OCH ÄKTA FRAMTIDSTRO. 2 T FN , E-POST: HUNGERPROJEKTET. SE, PLUSGIRO: , BANKGIRO:

Året i korthet. Den totala insamlingen i Sverige ökade med 12% jämfört med 2009 och insamlingsresultatet blev 8,7 miljoner kronor.

Året i korthet. Den totala insamlingen i Sverige ökade med 12% jämfört med 2009 och insamlingsresultatet blev 8,7 miljoner kronor. Å r s r e dov i s n i n g 2 0 1 0 1 Året i korthet Den totala insamlingen i Sverige ökade med 12% jämfört med 2009 och insamlingsresultatet blev 8,7 miljoner kronor. Antalet ideellt engagerade volontärer

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 1 (12) Årsredovisning för år 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 1 (12) Årsredovisning för år 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 0 8 1

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 0 8 1 Årsredovisning 2008 1 Får vi föreslå ett nytt sätt att få slut på fattigdom och hunger? Det nya är att du slutar skänka pengar till välgörenhet. I stället investerar du i människors driftighet och idérikedom

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2013

Hungerprojektets Årsberättelse 2013 Hungerprojektets Årsberättelse 2013 1 Jordens bästa affärsidé Innehåll Ordförande har ordet 3 Tillsammans blir vi starkare 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 En värld fri från hunger 6 kvinnor

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Årsredovisning 2007 Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1 100 90 80 70 60 50 40 Årets nyckeltal * Jordens bästa affärsidé -54% Spädbarnsdödlighet -44% Analfabetism Får vi föreslå ett nytt sätt att

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS

Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Årsredovisning för Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Utveckla Roslagen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret Organisationsnummer 802402-6521 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för 2010 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STOCKHOLMS ALLMÄNNA LAWNTENNIS KLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2016

STOCKHOLMS ALLMÄNNA LAWNTENNIS KLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2016 ÅRSREDOVISNING 2016 Styrelsen för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer