Projektplan. 1. Projektnamn. 2. Projektidé. Upptäck Änglamarken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. 1. Projektnamn. 2. Projektidé. Upptäck Änglamarken 2012-03-19 1"

Transkript

1 Upptäck Änglamarken Projektplan 1. Projektnamn Med syftet att främja besöksnäringen i den södra delen av Kristianstads kommun har en ideell förening bildats, föreningen Änglamarken. Medlemskapet är öppet men riktar sig i första hand till företag och andra organisationer inom besöksnäringen. Föreningen ansöker om stöd från Leader till ett uppbyggnadsprojekt fram till 31 oktober Budgetförslag finns i bilaga. Som namn på projektet föreslås: Upptäck Änglamarken. 2. Projektidé Besökare och boende i regionen ska lockas att i större utsträckning besöka de intressanta besöksmål som finns i de södra delarna av Kristianstad. Området är en glesbygd vars största tillgångar är naturen, kulturminnen och en rad kulturpersoner, som ofta lockats hit av miljön. Här finns en stor, outnyttjad potential i det fängslande landskapet och i dåligt utnyttjade restauranglokaler, etc. Området saknar en traditionell benämning, förutom byarnas namn, och har hamnat i skuggan av de mer kända begreppen Österlen, Linderödsåsen och Ålakusten. Avsikten med projektet är att sätta området på kartan, både bokstavligt och bildligt. Ett välkänt, geografiskt begrepp, Änglamarken, introduceras som beteckning på området och som ett gemensamt varumärke. Någon skarp geografisk avgränsning av området görs inte, på samma sätt som namnet Änglamarken inte har gränser men betecknar ett vänligt och fascinerande landskap värt att bevara och besöka. Föreningen kommer också att vara öppen för medlemmar med verksamhet i andra kommuner. Vi vill utgå från besökarnas intressen, antingen de kommer nära ifrån eller från andra länder, och kunna erbjuda en helhetsupplevelse med aktiviteter, mat och boenden. Idag är området underförsörjt när det gäller restauranger och boenden av högre kvalitet så här finns ett utrymme för expansion och nyetablering. Flera restauranger står t ex outnyttjade stora delar av året, några hela året. Områdets utsträckning bryter mot sedvanan i området där en uppdelning brukar göras efter den gamla häradsgränsen, där Åhus församling sträcker sig i en kil långt söderut längs kusten. Vi har funnit det mer ändamålsenligt att inkludera både stranden och åsen, eftersom besökarna ofta är intresserade av bådadera och avstånden är obetydliga, i vart fall för bilburna. En badtur, antingen till havsbad eller något av områdets tre bassängbad, kan lätt kompletteras med besök på Fjällmossen, Forsakar och Pulken.

2 Upptäck Änglamarken Bakgrund De södra delarna av Kristianstad erbjuder en omväxlande natur, vacker för ögat, inbjudande för sinnet och rogivande för själen. Linderödsåsen möter här Hanöbukten och Kristianstadsslätten och hit har konstnärer och andra kulturintresserade hittat i många år. Området gränsar till Österlen, men gränsen är diffus och sandstranden syns oändlig. Området är sedan länge en jord-, fiske och skogsbruksbygd och befolkningen minskade kraftigt under 1900-talet. Sommartid mångdubblas nu invånarantalet, främst längs kusten, men här finns också ett antal mindre byar, som är bebodda även vintertid, samt en centralort, Degeberga. Hit har kommersiell och offentlig service koncentrerats. Kommunikationsvägarna i området, som vi vill kalla Änglamarken, domineras helt av de nordsydliga riksvägarna 19 och 118. Antalet förbipasserande är stort, i båda riktningarna, men områdets kvalitéer framgår inte, med några undantag, från vägarna. Besöksnäringen i området är småskalig och många av de mest intressanta besöksmålen ägs av det offentliga eller av ideella föreningar. Naturen är hela tiden påtaglig och fascinerande med ett 10-tal naturreservat med flera rödlistade arter, rika orkidéängar, etc. En badbar sandstrand sträcker sig hela vägen från Kivik till Åhus och i Forsakar finns en djup, bokskogsklädd ravin med Skånes vackraste vattenfall och med den högsta fria fallhöjden. Strax bredvid ligger Hembygdsparken i Degeberga, med gamla byggnader liknande Skansen i Stockholm eller Kulturen i Lund. Allt detta är gratis och fritt, öppet och tillgängligt året om. Informationen om dessa sevärdheter har dock svårt att nå ut och möjligheterna till upplevelsebesök har inte paketerats. I området finns också en mängd kulturpersoner, konstnärer, författare, musiker som hämtar inspiration och möter sin publik i avspänd miljö. Det var här konstrundan skapades (1968), som nu har fått efterföljd inte bara i Skåne. Den erbjuder gratis tillträde till konstnärernas ateljéer och lockar många besökare under några dagar per år. I området finns några större företag, främst inom trä- och anläggningsbranscherna, men inga stora aktörer inom besöksnäringen. Något kommersiellt turistmål finns inte, om man inte räknar golfklubben som kommersiell, och den största restaurangen finns i Furuboda folkhögskola. Boendemöjligheter finns i Degeberga stugby och i Rigeleje Camping samt i några B & B. Något hotell finns inte i området och utbudet av restauranger är synnerligen begränsat. Säsongen för de sommaröppna restaurangerna är dessutom mycket kort. Företagen i besöksnäringen är för det mesta små, ofta rena familjeföretag. Dessa har ofta också anan sysselsättning/verksamhet parallellt. Den korta säsongen, med en mycket markant topp i juli, gör det svårt att utveckla verksamheten, t ex att utöka lokalerna så man kan ta emot fler gäster. På det sättet missar man antagligen många kunder under högsäsongen. De små företagen har ofta inte heller vara sig kunskap eller ekonomiska möjligheter till en mer omfattande marknadsföring. Det räcker inte heller att marknadsföra ett bra boende eller goda matvaror eftersom de flesta besökare efterfrågar kombinationen av upplevelser, mat och boende. I området ordnas årligen flera större arrangemang, främst i Hembygdsparken i Degeberga. I huvudsak har då ingen organiserad samverkan ägt rum med andra aktörer.

3 Upptäck Änglamarken Koppling till Leader Skånes Ess strategi Projektets huvudsyfte är att främja besöksnäringen och utveckla nya arrangemang i linje med temat Besöka och uppleva. Genom att göra områdets besöksmål mer kända, attraktiva och lättillgängliga kan fler besökare lockas till området och uppleva Änglamarkens unika karaktär. Fler paketlösningar, gemensam marknadsföring samt nya arrangemang som breddar säsongen förstärker detta tema ytterligare. Genom denna satsning på besöksnäringen gynnas även övriga näringslivet både direkt och indirekt, inom temat Verka och utvecklas. Samverkan mellan det lokala näringslivet, boende och föreningar stärker entreprenörskapet samtidigt som kompetensutveckling och marknadsföring för besöksnäringen utvecklar företagandet i området. Nya arrangemang och samarbete kring paketerbjudanden erbjuder både utvecklingsmöjligheter för befintliga företag och etableringsmöjligheter för nya företag. Genom dessa satsningar på besöksnäringen och näringslivet ska också den lokala boendemiljön utvecklas, i linje med temat Bo och trivas. Projektet har ett tydligt underifrånperspektiv och ett stort lokalt engagemang som projektledningen kommer att ta väl vara på. Genom en bred plattform för samverkan och påverkan kommer de boende att kunna ge sina synpunkter på hur besöksnäringen och bygden kan främjas långsiktigt. Detta förväntas öka de boendes och verksammas möjligheter att påverka bygdens utveckling och livskvaliteten i bygden, vilket även främjar inflyttning och stärker föreningslivet. Övergripande strävar Upptäck Änglamarken efter att uppfylla Leader Skånes Ess strategi genom att utveckla det lokala entreprenörskapet genom nätverk och samverkan samt främja en stärkt identitet genom lokal samverkan, ett tydligt varumärke, marknadsföring och satsningar både på föreningslivet och lokala arrangemang. 5. Syfte Projektet syftar till att få fler personer att besöka området, under en större del av året och under längre tid. Vi vill göra områdets besöksmål mer kända, mer attraktiva och lätt tillgängliga. Med detta skapas bättre förutsättningar för att utveckla den lokala besöksnäringen, både dagens företag och nyetablerade. Projektet syftar också till att stimulera till fler evenemang och andra aktiviteter inom området, inte minst för att förlänga säsongen, samt en utveckling av områdets naturområden och deras tillgänglighet. Besökarna ska kunna erbjudas ett paket av upplevelser, mat och möjlighet till boende. 6. Mål Övergripande vision: Med projektet Upptäck Änglamarken vill vi sätta området på kartan, innebärande att de flesta boende och besökare i östra Skåne känner till var Änglamarken finns och förknippar det med fascinerande natur, spännande kultur och gärna också god mat. Projektet vill också stimulera till ett ökat lokalt engagemang för bygden och förbättra kunskaperna om områdets förutsättningar. Med detta skapas goda förutsättningar för en fortsatt och långsiktig utveckling av området som ett intressant besöksmål under en stor del av året.

4 Upptäck Änglamarken Projektets huvudmål är: A. Att marknadsföra områdets sevärdheter och besöksmål under ett gemensamt varumärke, lokalt, regional och internationellt. En detaljerad karta, ett kalendarium och en webbsajt skapas. B. Tillsammans med alla intressenter utveckla en långsiktig handlingsplan för hur besöksnäringen i området kan främjas och hur projektresultaten ska tas tillvara för att skapa hållbarhet. C. Att utveckla nätverk inom besöksnäringen och hitta former för samverkan med andra relevanta aktörer, i synnerhet kommunen och Länsstyrelsen. Inom denna samverkan ska möjligheterna till utveckling av vandrings- och cykelleder i området undersökas. D. En serie kompetenshöjande aktiviteter, bestående av tre kurser, studiebesök och ett mentorsprogram, kommer att ha erbjudits företagare i området. E. Besöksnäringen ska utvecklas och säsongen breddas. Minst fyra nya paketerbjudanden tas fram och tre nya evenemang utanför högsäsong initieras. 7. Målgrupper Projektet har två primära målgrupper. Upptäck Änglamarken vänder sig till besöksnäringen, näringslivet och de boende i området för att dessa aktörer gemensamt ska kunna främja besöksnäringen och livskraftigheten i området. Eftersom syftet är att främja besöksnäringen vänder projektet sig även till potentiella besökare som t.ex. natur- och kulturintresserade i Sverige och näraliggande länder. Området erbjuder ett brett spektrum av natur och kultur. Genom att på ett lätt tillgängligt sätt presentera områdets kvalitéer, erbjuda varierade aktiviteter och god mat, kan tillfälliga besökare lockas att stanna kvar i området. 8. Projektets horisontella arbetsområden Hållbar utveckling Projektet har sin grund i idén att gemensamt och hållbart utveckla Änglamarksområdet genom att beakta ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Genom att samverka och bättre utnyttja befintliga resurser avser projektet att arbeta med ekonomisk hållbarhet. All utveckling som sker måste också fokusera på och beakta hållbarhet för miljön. För att nå social hållbarhet kommer projektet att vara inkluderande och ge möjligheter för alla i området att göra sina röster hörda och skapa en utveckling baserad på samverkan. Alla tre aspekterna av hållbar utveckling stärks också indirekt genom att en livskraftig landsbygd med möjligheter för entreprenörskap och rekreation främjas. En annan aspekt på hållbar utveckling är projektets bärkraftighet och hur projektresultaten ska tas tillvara långsiktigt. Föreningen Änglamarken har för avsikt att verka för att främja utvecklingen i området även efter projektets slut och ambitionen är att projektresultaten ska leva vidare och vidareutvecklas. I slutet av projektet utarbetas en handlingsplan för området, tillsammans med besöksnäringen, de boende och andra intressenter och den kommer att ligga till grund för föreningens fortsatta verksamhet.

5 Upptäck Änglamarken Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet Alla aktiviteter kommer att beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv så att kvinnor och män ges lika möjligheter. En jämn könsfördelning kommer att eftersträvas inom styrgrupp och föreningens styrelse. Andelen utlandsfödda i området är mycket låg men däremot utgör utlandsfödda i närområdet en intressant målgrupp för marknadsföring då dessa grupper inte nyttjar naturen i samma utsträckning som personer födda i Sverige. Projektet kommer därför att sträva efter att nå denna målgrupp. Genom hela projektet kommer tillgängligheten att beaktas från fysisk tillgänglighet till bemötande, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Målet är att ingen ska utestängas på grund av någon form av funktionsnedsättning. Detta är inte minst viktigt för tillgänglighet vid leder och arrangemang. Delaktighet Underifrånperspektivet och delaktighet har varit ledord när föreningen Änglamarken skapades och kommer att fortsätta driva projektet. Projektet kommer aktivt att arbeta för att nå och inkludera olika grupper i området och inflytande, öppenhet och dialog ska genomsyra alla delar av projektet. Exempelvis vilka nya arrangemang som ska skapas kommer att bestämmas i samverkan med boende och näringsliv i bygden samt den långsiktiga handlingsplanen för området. Ungdomar Projektet kommer att sträva efter att lyfta fram ungdomars erfarenheter, idéer och tankar kring hur området och besöksnäringen kan utvecklas. Vid workshops och samverkan kommer projektet att aktivt vända sig till ungdomar för att få dessa att delta i aktiviteterna. Ungas expertis kommer också att användas i projektet, bl.a. vid utvecklingen av appar. Kompetensutveckling En viktig del av projektet utgörs av stärkandet av besöksnäringen och näringslivet och detta kommer att ske genom kompetensutveckling, samverkan och nätverkande. Kompetensutvecklingen kommer att bestå av kurser i bl.a. marknadsföring och värdskap, studiebesök och ett mentorsprogram, vilket kommer att ge ny kunskap, nätverk och inspiration. Dessa satsningar förväntas ge ringar på vattnet och främja hela utvecklingen av bygden. Stärkt konkurrenskraft Genom att stärka näringslivet och skapa en tydlig, gemensam marknadsföring av området baserad på varumärket Änglamarken kommer områdets konkurrenskraft att stärkas. Samverkan och nya nätverk skapar också förutsättningar för tillväxt och utveckling. 9. Aktiviteter Områdets attraktivitet utgår från naturen, kulturen och maten och dessa resurser behöver presenteras och göras lätt tillgängliga för besökare. En förlängd säsong eftersträvas och kan stimuleras med fler evenemang, framförallt under hösten, och utökad och riktad marknadsföring. Den riktade marknadsföringen kommer även att vända sig till målgrupper som inte nyttjar naturen i sitt närområde i någon större utsträckning som exempelvis utlandsfödda och ungdomar. Besöksnäringen består nästan uteslutande av småföretag vars möjligheter att marknadsföra sig är begränsade. Naturområdena har också begränsade reklambudgeter liksom de stora evenemang som arrangeras av ideella organisationer. Besökarna efterfrågar ofta ett paket av upplevelser, mat och boende. Det är därför särskilt intressant att kunna genomföra en gemensam marknadsföring av området.

6 Upptäck Änglamarken Genom att lansera ett attraktivt varumärke ges bättre förutsättningar för att marknadsföra området kvalitéer och de enskilda företagens verksamheter. A. Marknadsföra Änglamarken Ta fram en tryckt karta i stor skala över området. På kartan markeras alla kända besökspunkter, vandringsleder etc. Dessa presenteras också kort i text (på svenska) och bild på kartans baksida. Ett kalendarium ges ut, som tätast var 14e dag, där alla evenemang i området presenteras. En webbsajt skapas med samma information som i kartan, som här uppdateras fortlöpande, samt från kalendariet, inklusive länkar till besöksmålen. Successivt kompletteras webben med utförligare information på flera språk och med detaljrika kartor och beskrivningar, t ex över vandringsleder och naturupplevelser. Beskrivningarna av besöksmålen och evenemangen görs också tillgängliga via kommunens turistbyrå och sajten skane.com. Även i övrigt ska föreningen samarbeta med kommunens turistbyråer, inte minst den i Degeberga, där möjligheten till samdrift bör prövas. Uppdatering och revidering av kartan, som trycks i ny utgåva Introducera nya kulturaktiviteter/kulturevenemang i samråd med lokala resurser Stimulera till fler guidade natur- och kulturvandringar Verka för uppsättning av fler skyltar och annat informationsmateriell B. Långsiktig handlingsplan Genom en serie workshops utarbetas hållbara strategier. De är öppna både för besöksnäringen, boende och andra intressenter. Exempel på teman: Workshop 1: Hur får man besökare/genomresande att stanna i området? Möjligheter Problem? Workshop 2: Forsakar som dragplåster och turistmagnet för Änglamarken? Möjligheter Problem Workshop 3: Göra Äta Bo? Möjligheter problem? Workshop 4: Kultur som dragplåster för en säsongförlängning En långsiktig handlingsplan för fortsatt utveckling av besöksnäringen inom Änglamarken tas fram med utgångspunkt från resultaten av dessa workshops och erfarenheterna från de utökade marknadföringsinsatserna. C. Nätverk och samverkan Aktivt stärka det lokala nätverket inom besöksnäringen och därmed fler får nytta av de olika evenemangen. Hitta former för samverkan med andra aktörer, näringsliv, organisationer, myndigheter. Näringslivsträffar kunskap om varandras företagande. Fotoalbum och kvalitetssäkringsdokument för att säkerställa kunskapen om området

7 Upptäck Änglamarken D. Kompetensutveckling Utbildning inom marknadsföring Värdskapsrollen i besöksnäringen. Betydelsen av utvidgade öppettider. Ambassadörsutbildning hur kan vi skapa och själva vara en positiv förebild för Änglamarken? Mentorsprogram för företagare i området. Utveckla en stöttande och rådgivande support för att stärka utvecklingen av lokala produkter & företag. Studieresor. Innehåll bestäms efter våra Workshops. Utveckling av nya produkter och koncept. Samarbete med etablerade aktörer, som har kompetens inom områden. E. Utveckla besöksnäringen och förlänga säsongen Ta fram olika förslag på aktivitetspaket. Utveckla paket som knyter ihop befintliga aktiviteter och företag som skall ge besökaren mervärde. Utveckla minst 4 paket inom områden vandring, cykling, bil och bussresor. Dessa paket utvecklas speciellt med tanke på de tre säsongerna vår sommar höst. Vandrings-, rid- och cykelleder. Beskriva och ta fram förslag till förverkligande av minst 5 leder. Samarbete med kommunen och berörda markägare. Inspirera till och ta fram 3 nya evenemang utanför högsäsongen. Marknadsföring internt och av webbsida och kalendarium. Lokala aktörer informeras om behov för och betydelsen av samordning. Utarbeta en folder på 32 sidor som presenterar området på ett mycket trevligt och informativt sätt. Distribueras till turistkontor i Skåne och medlemsföretag kan använda foldern i utskick till sina kunder. Utveckla informationstjänster för smartphones som guidar besökaren i Änglamarkens värld. Denna utveckling kommer att ske i samverkan med ungdomar i området. Översättning av webbsajten till minst ett annat språk. 10. Projektorganisation Projektägare är den ideella föreningen Änglamarken. Projektet leds av en styrgrupp bestående av representanter för föreningen, kommunen och Leader-kontoret. En projektledare, anställd på heltid av föreningen, blir sammanhållande för projektet, utvecklar det lokala nätverket och svarar för fortlöpande uppdatering av webbsajt och kalendarium. Projektledaren svarar också för administrering av workshops och utbildningar, är spindeln i nätet för marknadsföring av evenemang, driver olika informationsprojekt, administrerar översättningar och är sammanhållande för framtagning av den långsiktiga handlingsplanen. En medlem i styrgruppen blir arbetsledare för projektledaren. För genomförandet av projektets aktiviteter bildas också olika arbetsgrupper inom föreningen. Dessa söker samarbete med den offentliga turistverksamheten och andra intressenter. Byalag och andra föreningar inom området inbjuds till workshops och referensgrupper.

8 Upptäck Änglamarken Tidsplan 2012/13 Apr Maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt Kat. Aktiviteter Projektledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x A Tryckt karta x x x A Kalendarium x x x x x x x x x x x A Webbsajt skapas x x A Utveckling av "app" x x B Work Shop 1,2,3,4 x x x x C Näringslivsträffar x x x x x C Fotoalbum x x x x C Kvalitetssäkringsdok. x x x D Marknadsföringskurs x D Värdskapsrollen x D "Ambassadörsutbildning" x x D Mentorsprogram x x x x x D Studieresor x D Utveckling koncept x x E Utveckla aktivitetspaket x x x x x E Skyltning till leder x E Evenemang - 3 st x x x E Intern marknadsföring x x x E Folder 32 sidor x x x E Handlingsplan x x Utvärdering x x x 12. Utvärdering Projektresultatet utvärderas av en särskild grupp som utses av föreningen i samråd med Leader-kontoret.

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2014 5 Studieresa 5 Marknadsföring 6 Vandringsleder 7 Kilinventering

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne att överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen Nära samverkan

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé PROJEKTPLAN 1.Projektnamn Hörte hamn Den gröna hamnen 2.Projektidé Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2015. Förslag till verksamhetsplan 2014-11-28

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2015. Förslag till verksamhetsplan 2014-11-28 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2015 Förslag till verksamhetsplan 2014-11-28 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2015 5 Studieresa 5 Marknadsföring

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer