Det här har vi hört och så går vi vidare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här har vi hört och så går vi vidare."

Transkript

1 Det här har vi hört och så går vi vidare. 1

2 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna om äldreomsorgen? 11 Vad tycker stockholmarna om barnomsorgen? 13 Vad tycker stockholmarna om skolan? 14 Vilka verksamheter i välfärden har vi besökt? 17 Hur har besöken i välfärdsverksamheterna gått till? 18 Vad tycker de anställda i välfärden? 18 Hur fortsätter Lyssna & Förnya under 2013? 20 Hur kommer synpunkterna från samtalen att användas i valrörelsen? 20 Vilka kommer att bli de större kampanjtillfällena under 2013? 22 Du som läser det här är förmodligen en av våra över tusen medlemmar som deltagit aktivt i kampanjen Lyssna & Förnya. Tack vare era gemensamma insatser har vi samtalat med över personer i Stockholmsregionen, och har fått ta del av nästan lika många tankar och idéer kring hur vi kan utveckla vår politik. Det går inte att nog poängtera hur viktigt detta är. För att Moderaterna ska kunna fortsätta vara intressanta som parti och uppfattas som ett trovärdigt regeringsalternativ måste vi ständigt utveckla oss. När omvärlden förändras och nya samhällsutmaningar uppstår måste vår politik förnyas för att kunna möta de nya krav som ställs. Att vara ute för att samtala och lyssna har därför varit en väldigt viktig del i denna förnyelseprocess. Vi har kunnat inkludera alla grupper i samhället, och fånga upp alla berättelser och synpunkter från personer som inte vanligtvis gör sina röster hörda i samhällsdebatten. Med denna sammanfattning lägger vi den första intensiva delen av Lyssna & Förnya till handlingarna. Detta innebär dock inte att vi kommer att sluta lyssna och samtala för att få in synpunkter som kan hjälpa oss att utveckla den moderata politiken. Tvärtom kommer vi under 2013 att genomföra detta i betydligt större omfattning och inkludera fler frågor än bara välfärd. Partistyrelsen har tagit initiativ till att Moderaterna ska samtala med väljare utspridda över hela landet. Vi moderater i Stockholms stad och län hoppas självfallet kunna gå i bräschen för denna satsning. Fram till valdagen vill vi därför genomföra av dessa samtal här i Stockholmsregionen. På så sätt kan vi tillsammans lägga grunden för en ny utvecklad politik som kan leda fram till ännu en valseger Resumé 24 Omslagsfoto: Ola Ericson/Stockholmsfoto Fotografer: Jonna Thomasson, Ulrika Vendelbo 2 Nu kör vi! 3

3 Varför Lyssna & Förnya? Valet 2010 var ett rekordval för Moderaterna, med ett bibehållet regeringsinnehav i kombination med det starkaste nationella väljarstödet i modern tid. Även för Moderaterna i Stockholmsregionen blev det i grund och botten ett framgångsval. Vi behöll styret såväl i landstinget som i 21 av de 26 kommunerna i Stockholms län, och befäste därmed rollen som det dominerande partiet i länet. Vi gjorde ett flertal inbrytningar i områden där vi tidigare varit svaga, men dessvärre skedde det även tydliga väljarförluster i flera av de kommuner som traditionellt sett varit våra starkaste fästen. I den valanalys som förbundsstyrelserna för Moderaterna i Stockholms stad respektive län presenterade i februari 2011 tog vi tydligt fasta på detta. För att säkra ett långsiktigt starkt moderat parti som växer och utvecklas föreslogs nedanstående fem konkreta åtgärder: Starkare lokala budskap Kontinuerlig omvärldsbevakning Mer samtal och besök Ledarskapsutveckling Säkerställa god tillväxt av nya företrädare För att ta fasta på fler samtal och besök, och på så sätt även ge en grund för fler och starkare lokala budskap, beslutade förbundsstyrelserna därför att initiera samtalskampanjen Lyssna & Förnya. Genom att lyssna in stockholmarnas berättelser om vår lokalpolitik samt om skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen skapas en grund för starka budskap med en tydlig förankring i den lokala opinionen. För att få en bra överblick och sammanställning av de genomförda samtalen har de skett enligt en på förhand uppställd mall, och all data från samtalen har sedan digitalt rapporterats in till ett för ändamålet avsett system. 4 5

4 Hur startade Lyssna & Förnya? Lyssna & Förnya inleddes i januari 2012 med en kick-off för alla deltagare i kampanjen. Över 600 personer slöt upp för att lyssna till inspirerande föredrag av statsminister Fredrik Reinfeldt, retorikkonsulten Elaine Eksvärd och förbundsordförandena Henry Sténson (Moderaterna i Stockholms stad) och Catharina Elmsäter Svärd (Moderaterna i Stockholms län). Därefter påbörjades en period med utbildningar om hur man på bästa sätt knackar dörr och genomför lyssnande samtal, innan de första samtalen sedan ägde rum under mars månad. Förutom ett kortare uppehåll under sommarens semestertider fortsatte samtalen sedan att ske fram till slutet av oktober. Hur har vi lyssnat? Samtalskampanjen initierades centralt av Moderaterna i Stockholm, men har i huvudsak utförts i lokalföreningarnas regi där förbundskansliet för Moderaterna i Stockholm har fungerat som stöd. Merparten av samtalen har skett genom traditionell dörrknackning, där aktiva föreningsmedlemmar parvis gått ut i bostadsområden och samtalat med dem som för stunden varit hemma och tillgängliga i sina bostäder. Som komplement till dessa samtal har en del samtal även skett genom lokala kampanjer på gator och torg, där förbipasserande personer fått svara på samma frågor som vid dörrknackningen. Eftersom Moderaterna har haft ett lågt förtroende inom välfärdspolitiken har Lyssna & Förnya haft ett särskilt fokus på att lyfta fram åsikter, idéer och berättelser från medarbetarna inom om äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen. För att nå dessa personer har över 350 verksamhetsbesök genomförts, där en eller flera moderata företrädare besökt olika verksamheter inom dessa områden för att lyssna till medarbetarna där. Med hjälp av Valmyndighetens statistik kring hur rösterna fördelats i olika valdistrikt de senaste valen, har vi kunnat analysera nedanstående tre målgrupper, vilka har varit de mest prioriterade att nå ut till: Valdistrikt där vi har vunnit flest väljare från (S) 2002 och 2010 Valdistrikt där vi hade störst negativ röstsplittring i valet 2010 Valdistrikt där vi varit starka men backade i valet

5 Vad handlade samtalen om? Den ursprungliga tanken med Lyssna & Förnya var att enbart prata om de tre välfärdsverksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Ganska snart förstod vi dock att det inte gick att prata bara om dessa specifika verksamhetsområden, utan att det fanns gott om synpunkter även inom andra politiska områden. Eftersom tanken var att genomföra just lyssnande samtal tog vi självfallet även del av dessa synpunkter, som oftast rörde områdena trygghet, skatt, miljö, integration och lokala stadsmiljöfrågor. Däremot har vi inte fördjupat oss inom dessa områden med hjälp av standardiserade och förberedda följdfrågor, utan detta har vi bara gjort när samtalen handlat om de tre olika typerna av välfärdsverksamheter. Därför är det också dessa frågor vi vill berätta mer om hur svaren fördelade sig och vad personerna vi pratat med tyckt varit bra och dåligt. Vilka områden har samtalen inom Lyssna & Förnya i huvudsak handlat om? ÄLDREOMSORG 15% ANNAT BARNOMSORG 17% 42% 27% 8 9 SKOLA

6 Vad tycker stockholmarna om äldreomsorgen? Diagrammet anger hur svaren har fördelats på frågan Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge äldreomsorgen i Stockholm, på skalan 1 5?. Som framgår av diagrammet är den stora merparten nöjda sammanlagt 65 procent av de tillfrågade har angett något av de tre översta betygsstegen, medan endast 15 procent har uttryck sitt missnöje genom att använda sig av något av de två lägsta betygsstegen. Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge äldreomsorgen i Stockholm, på skalan 1 5? 1 INGET SVAR 5% 2 21% 10% 5 10% 26% 3 29%

7 Vad tycker stockholmarna om barnomsorgen? Diagrammet anger hur svaren har fördelats på frågan Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge barnomsorgen i Stockholm, på skalan 1 5?. Som framgår av diagrammet är den stora merparten nöjda sammanlagt 73 procent av de tillfrågade har angett något av de tre översta betygsstegen, medan endast 7 procent har uttryck sitt missnöje genom att använda sig av något av de två lägsta betygsstegen. Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge barnomsorgen i Stockholm, på skalan 1 5? 1 2 1% INGET SVAR 6% 3 20% 17% 20% 36%

8 Vad tycker stockholmarna om skolan? Diagrammet anger hur svaren har fördelats på frågan Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge skolan i Stockholm, på skalan 1 5?. Som framgår av diagrammet är de flesta nöjda sammanlagt 70 procent av de tillfrågade har angett något av de tre översta betygsstegen, medan endast 8 procent har uttryck sitt missnöje genom att använda sig av något av de två lägsta betygsstegen. Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge skolan i Stockholm, på skalan 1 5? 1 1% 2 INGET SVAR 7% 22% 24% % 30% Foto: Ulrika Vendelbo

9 Vilka verksamheter i välfärden har vi besökt? Som ett komplement till de lyssnande samtalen har vi även genomfört ett antal verksamhetsbesök inom de tre välfärdsverksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Sammanlagt har över 350 besök ägt rum i länets 26 kommuner, varav tyngdpunkten har legat på Stockholm stad där ungefär hälften av besöken har skett. Diagrammet nedan visar hur de olika besöken har fördelat sig när det gäller olika typerna av verksamheter. Rubriken övrigt innefattar de enstaka besök som skett vid särskolor, SFI samt hemtjänst. FRITIDSHEM ÖVRIGT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE DAGHEMS- VERKSAMHET 9% 10% 4% 29% FÖRSKOLA 14% 15% 19% DEMENSBOENDE SKOLA 16 17

10 Hur har besöken i välfärdsverksamheterna gått till? Vid varje besök har två eller tre förtroendevalda moderater tillsammans åkt ut för att samtala med personalen och lyssna på vad de har att säga. Besöken har alltid varit inbokade i förväg, och har oftast inletts med att någon av de ansvariga cheferna på plats har hälsat välkomna och gett en kortare introduktion om den aktuella verksamheten. Därefter har besöken fortsatt med den viktigaste delen i besöken samtalen och gruppdiskussionerna. Så gott som alltid har dessa skett i någon av personalrummen, där anställda från verksamhetens olika personalgrupper samlats. Mellan en halvtimme och en timme har samtalen brukat pågå, och ämnena har då helt och hållet styrts av vad personalen själva velat berätta mer om. I dessa samtal har oftast inga chefer deltagit, eftersom det lätt kan hämma diskussionerna och samtalsklimatet för personalen. Vad tycker de anställda i välfärden? Förr när man var ute på rasterna eller med på lunchen kunde man lära känna eleverna och det kom alltid fram något. Idag springer jag till möten hela tiden och under lektionstid hinner jag bara med dokumentationen. Jag ägnar mer tid till att dokumentera barnen än att umgås med dem! Lärare vid en grundskola Jag har utbildat mig till att ta hand om och vara med äldre inte sitta och fylla i papper hela dagarna Undersköterska vid ett vård- och omsorgsboende Det höjer verkligen självkänslan att få kontinuerlig vidareutbildning. Det är viktigt att hela tiden hänga med i vad som händer i samhället om vi ska kunna förmedla kunskapen vidare till våra. Idag kan ju barnen mer om datorer än vad vi kan, där behöver vi massor av utbildning där. Lärare vid en högstadieskola Vår chef och de på ekonomiavdelningen är alltid ute tillsammans med oss om vi behöver ta in vikarier. Det är mycket bättre än att ta in extrapersonal och sedan vet de alla vad vi pratar om och alla känner till varandra. Ingen kan gömma sig man ställer helt enkelt upp för varandra. Sjuksköterska vid ett demensboende Trots att de besökta verksamheterna har många olikheter, och riktar sig till personer i helt olika skeenden av livet, kan man se många likheter bland synpunkterna från de anställda. På nästa sida hittar du utdrag av synpunkterna vi har fått ta del av. Genomgående är det sju övergripande synpunkter som dykt upp, oavsett vilken typ av verksamhet som har besökts: Mer tid till barnen eller de äldre Mer respekt för yrkesrollen Högre lön Mer utbildning och kompetenshöjning Mindre enheter Plattare strukturer Mindre dokumentation Jag är så nöjd med att vi infört plattare struktur och slopat flera chefstjänster som inte behövdes egentligen. Så fort ett beslut ska tas, samlas vi och det är klart med en gång. Det finns inte någon som sitter långt bort och fattar beslut utan att ens veta vilka vi är eller vad vi heter. Vårdbiträde vid ett äldreboende Jag har kronor i månaden som ingångslön, det går inte att ensam försörja en familj på det. Sedan har man ju studieskulder ovanpå på det. Jag kan faktiskt inte förstå varför vi har så låg lön när vi gör ett så viktigt jobb, det är inte någon speciellt bra morot för att välja det här yrket. Sjuksköterska vid ett vård- och omsorgsboende 18 19

11 Foto: Ulrika Vendelbo Hur fortsätter Lyssna & Förnya under 2013? Under 2013 kommer lyssnade kampanjer att fortsätta runt om i Stockholmsregionen. Fram till valet kommer moderaterna att samtala med personer, av dessa samtal kommer att ske i Stockholms län. De lyssnande samtalen kommer mer att koncentreras till de frågor som lokalföreningarna märkte var återkommande under 2012 års kampanjer. med Lyssna & Förnya. För att hinna med samtal kommer mindre tid att ägnas åt återrapportering, istället kommer fokus vara på att nå så många som möjligt i olika valdistrikt. Samtalen kommer dock även fortsättningsvis att ske via dörrknackning eller lyssnande kampanjer på gator och torg. Hur kommer synpunkterna från samtalen att användas i valrörelsen? Under Lyssna & Förnya har vi fått in tankar och idéer om ett antal olika politiska områden. Gemensamt för många av synpunkterna är att de berör lokala frågor, exempelvis städning, bostadsbyggande, parkmiljö och trafik. Våra lokala partiföreningar kommer alla att ta till sig av dessa frågor och diskutera igenom de olika synpunkterna. Detta för att sedan i god tid innan valet 2014 återkomma med moderata förslag till lösningar som kan omvandlas till konkreta vallöften

12 Vilka kommer att bli de större kampanjtillfällena under 2013? 29 mars Lönelördag När årsmötesperioden är avklarad kickar vi igång våren med årets första lönelördagskampanj. Denna kampanj går i korthet ut på att utnyttja det faktum att många människor som just fått lön är ute vid större torg och köpcentrum, och då är lätta att fånga upp för samtal. 14 september Stockholm halvmaraton Förutom att Stockholm halvmaraton är ett lysande tillfälle att fånga upp och samtala med människor som är ute för att delta i eller kolla på loppet. Vi vill även uppmärksamma att det denna dag är precis 1 år kvar till valdagen, som infaller 14 september april Vårkampanj Under två veckors tid intensifieras kampanjandet i föreningarna och samordnas med ett särskilt kampanjmaterial som tas fram av förbundskansliet. Vi kommer även ha en kampanjbuss med medlemsvärvartema som åker runt till olika platser. Tanken är att det varje dag ska ske flera olika kampanjer på olika ställen och att vi moderater därmed ska synas i varje kommundel. 2 maj Deklarationskampanj Traditionsenlig kampanj som äger rum utanför de platser där man kan lämna in sin skattedeklaration, då deadline för detta är den 2 maj varje år. Precis som med lönelördagskampanjer försöker vi utnyttja det faktum att många människor är ute i rörelse och därför är lätta att fånga upp för samtal. 25 maj Lönelördag När sommaren snart står för dörren avslutar vi våren med ännu en lönelördagskampanj, enligt samma koncept som tidigare. 4 oktober Kanelbullens dag Traditionsenlig kampanj där vi uppmärksammar att det är kanelbullens dag genom att på flera olika platser dela ut kanelbullar, eller recept och jäst för att kunna göra egna kanelbullar. 14 oktober 3 november Höstkampanj Precis som den särskilda vårkampanjen i april innebär höstkampanjen ett massivt kampanjande som sker i 14 dagar under ett särskilt maner och tema som tas fram från förbundskansliet. 30 november Lönelördag Precis innan julruschen sätter igång på allvar äger årets sista lönelördagskampanj rum, med precis samma koncept som tidigare lönelördagskampanjer. När det gäller samtliga kampanjtillfällen kommer informationen att distribueras till ordföranden och valledare i lokalföreningarna, så att de kan sprida informationen vidare till föreningsmedlemmarna. Utöver de större kampanjtillfällena ovan kommer lokalföreningarna självfallet att kontinuerligt arrangera egna kampanjer inom Lyssna & Förnya. Läs mer på moderaterna.net/lyssna eller mejla för att få mer information om hur du kan delta

13 Resumé Lyssna & Förnya är en omfattande samtalskampanj som Moderaterna i Stockholms stad och län har initierat, med syftet att genom lyssnande samtal få in synpunkter, tankar och idéer som kan fungera som underlag för utveckling av vår politik. Kampanjen är ett resultat av Moderaterna i Stockholms stad och läns valanalys för valet 2010, som konstaterade att vi behövde starkare lokala budskap samt mer samtal och besök. Samtalen har skett i form av dörrknackning och kampanjer på stan, vilka har genomförts med hjälp av de över tusen medlemmar som har deltagit i kampanjen. Som ett komplement till samtalen har även ett antal besök skett vid olika välfärdsverksamheter inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kampanjen Inleddes i januari 2012 med kick-off, och fortsatte sedan under resten av vintern med utbildningar i hur man på bästa sätt genom för lyssnande samtal, innan de första samtalen skedde i mars för att sedan fortgå året ut. 19 procent av samtalen har handlat om skola, 14 procent om äldreomsorg och 12 procent om barnomsorg. Under 2013 kommer Lyssna & Förnya att bedrivas i större omfattning och inkludera fler frågor än bara välfärd. I stockholmsregionen kommer vi att genomföra samtal fram till valdagen. Alla synpunkter som kommit in via Lyssna & Förnya kommer att behandlas av de lokala partiföreningarna, vilka kommer att ta fasta på de mest relevanta förslagen och utifrån dem formulera moderata förslag till lösningar som kan omvandlas till konkreta vallöften i valet

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ

DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ DIN GUIDE TILL ÅRETS JULKAMPANJ För oss är du viktig som du säkert förstår. Därför behöver vi dina tips för ett bättre Sverige nästa år! SVERIGES ENDA ARBETARPARTI Inledning Tiden går fort och snart är

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Örebro län 2010-01-21 Valstrategi för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land. Det är ett Sverige

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Politiskt ledarskap i Sverige

Politiskt ledarskap i Sverige Novus Opinion Politiskt ledarskap i Mars 2009 Arne Modig 2009-04-02 Politiskt ledarskap i Novus Opinion genomför undersökningen som ett led i arbetet med att utveckla och fördjupa företagets analys av

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se.

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se. FÖR KONTROLLANTER VÄLKOMMEN! Du som läser det här är antagligen utsedd som kontrollant för Skolval 2014. Kanske är du elev, kanske förälder eller lärare. Oavsett har du en viktig uppgift i att se till

Läs mer

RAPPORT personkampanjen #kryssaandersg, valrörelsen 2014

RAPPORT personkampanjen #kryssaandersg, valrörelsen 2014 RAPPORT personkampanjen #kryssaandersg, valrörelsen 2014 Till: Moderaterna i Skaraborg; förbundsstyrelsen, ordförande i partiförenings- och kretsstyrelser RAPPORT FRÅN EN KANDIDAT Att vara en av Moderaternas

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj.

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj. KAMPANJBOK -Var med i Sveriges största samtalskampanj. Jag vet att Sverige kan vara möjligheternas land för alla. Men då måste jobben sättas först och vi måste investera i infrastruktur, klimatomställning

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

En varning till Stockholmarna inför landstingsvalet

En varning till Stockholmarna inför landstingsvalet En varning till Stockholmarna inför landstingsvalet 1 En varning till Stockholmarna inför landstingsvalet Socialdemokraterna har inför årets val åter lanserat en ny ledande företrädare för partiet i Stockholmsregionen.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015 1 (5) TÄVLINGSREGLER 2015 1 Interna tävlingar Midsommargårdens Fotoklubb arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar:

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 2013 46 svarande av 50 elever, 17 flickor och 26 pojkar, tre har inte angett kön (enligt Procapita 6/2) dvs

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kompletteringspass onsdagen den 13 november. Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän.

Kompletteringspass onsdagen den 13 november. Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän. Kompletteringspass onsdagen den 13 november Under dagens klubbtid så ska du gå igenom dina tidigare inlämnade uppgifter i tema 2 Miljövän. Arbeta enligt denna ordning: 1) Reflektionsfrågorna 2) Labbrapport

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Haninge. Myter om välfärlden avslöjas. Arbetskraften lyfter Sverige. Valmanifestet

Haninge. Myter om välfärlden avslöjas. Arbetskraften lyfter Sverige. Valmanifestet Haninge Myter om välfärlden avslöjas Arbetskraften lyfter Sverige Valmanifestet 2 Nya Haninge Valledarna har ordet Valtider och kampanjtider är härliga tider. Redan förra året hade vi 79 kampanjer, mer

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer