Det här har vi hört och så går vi vidare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här har vi hört och så går vi vidare."

Transkript

1 Det här har vi hört och så går vi vidare. 1

2 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna om äldreomsorgen? 11 Vad tycker stockholmarna om barnomsorgen? 13 Vad tycker stockholmarna om skolan? 14 Vilka verksamheter i välfärden har vi besökt? 17 Hur har besöken i välfärdsverksamheterna gått till? 18 Vad tycker de anställda i välfärden? 18 Hur fortsätter Lyssna & Förnya under 2013? 20 Hur kommer synpunkterna från samtalen att användas i valrörelsen? 20 Vilka kommer att bli de större kampanjtillfällena under 2013? 22 Du som läser det här är förmodligen en av våra över tusen medlemmar som deltagit aktivt i kampanjen Lyssna & Förnya. Tack vare era gemensamma insatser har vi samtalat med över personer i Stockholmsregionen, och har fått ta del av nästan lika många tankar och idéer kring hur vi kan utveckla vår politik. Det går inte att nog poängtera hur viktigt detta är. För att Moderaterna ska kunna fortsätta vara intressanta som parti och uppfattas som ett trovärdigt regeringsalternativ måste vi ständigt utveckla oss. När omvärlden förändras och nya samhällsutmaningar uppstår måste vår politik förnyas för att kunna möta de nya krav som ställs. Att vara ute för att samtala och lyssna har därför varit en väldigt viktig del i denna förnyelseprocess. Vi har kunnat inkludera alla grupper i samhället, och fånga upp alla berättelser och synpunkter från personer som inte vanligtvis gör sina röster hörda i samhällsdebatten. Med denna sammanfattning lägger vi den första intensiva delen av Lyssna & Förnya till handlingarna. Detta innebär dock inte att vi kommer att sluta lyssna och samtala för att få in synpunkter som kan hjälpa oss att utveckla den moderata politiken. Tvärtom kommer vi under 2013 att genomföra detta i betydligt större omfattning och inkludera fler frågor än bara välfärd. Partistyrelsen har tagit initiativ till att Moderaterna ska samtala med väljare utspridda över hela landet. Vi moderater i Stockholms stad och län hoppas självfallet kunna gå i bräschen för denna satsning. Fram till valdagen vill vi därför genomföra av dessa samtal här i Stockholmsregionen. På så sätt kan vi tillsammans lägga grunden för en ny utvecklad politik som kan leda fram till ännu en valseger Resumé 24 Omslagsfoto: Ola Ericson/Stockholmsfoto Fotografer: Jonna Thomasson, Ulrika Vendelbo 2 Nu kör vi! 3

3 Varför Lyssna & Förnya? Valet 2010 var ett rekordval för Moderaterna, med ett bibehållet regeringsinnehav i kombination med det starkaste nationella väljarstödet i modern tid. Även för Moderaterna i Stockholmsregionen blev det i grund och botten ett framgångsval. Vi behöll styret såväl i landstinget som i 21 av de 26 kommunerna i Stockholms län, och befäste därmed rollen som det dominerande partiet i länet. Vi gjorde ett flertal inbrytningar i områden där vi tidigare varit svaga, men dessvärre skedde det även tydliga väljarförluster i flera av de kommuner som traditionellt sett varit våra starkaste fästen. I den valanalys som förbundsstyrelserna för Moderaterna i Stockholms stad respektive län presenterade i februari 2011 tog vi tydligt fasta på detta. För att säkra ett långsiktigt starkt moderat parti som växer och utvecklas föreslogs nedanstående fem konkreta åtgärder: Starkare lokala budskap Kontinuerlig omvärldsbevakning Mer samtal och besök Ledarskapsutveckling Säkerställa god tillväxt av nya företrädare För att ta fasta på fler samtal och besök, och på så sätt även ge en grund för fler och starkare lokala budskap, beslutade förbundsstyrelserna därför att initiera samtalskampanjen Lyssna & Förnya. Genom att lyssna in stockholmarnas berättelser om vår lokalpolitik samt om skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen skapas en grund för starka budskap med en tydlig förankring i den lokala opinionen. För att få en bra överblick och sammanställning av de genomförda samtalen har de skett enligt en på förhand uppställd mall, och all data från samtalen har sedan digitalt rapporterats in till ett för ändamålet avsett system. 4 5

4 Hur startade Lyssna & Förnya? Lyssna & Förnya inleddes i januari 2012 med en kick-off för alla deltagare i kampanjen. Över 600 personer slöt upp för att lyssna till inspirerande föredrag av statsminister Fredrik Reinfeldt, retorikkonsulten Elaine Eksvärd och förbundsordförandena Henry Sténson (Moderaterna i Stockholms stad) och Catharina Elmsäter Svärd (Moderaterna i Stockholms län). Därefter påbörjades en period med utbildningar om hur man på bästa sätt knackar dörr och genomför lyssnande samtal, innan de första samtalen sedan ägde rum under mars månad. Förutom ett kortare uppehåll under sommarens semestertider fortsatte samtalen sedan att ske fram till slutet av oktober. Hur har vi lyssnat? Samtalskampanjen initierades centralt av Moderaterna i Stockholm, men har i huvudsak utförts i lokalföreningarnas regi där förbundskansliet för Moderaterna i Stockholm har fungerat som stöd. Merparten av samtalen har skett genom traditionell dörrknackning, där aktiva föreningsmedlemmar parvis gått ut i bostadsområden och samtalat med dem som för stunden varit hemma och tillgängliga i sina bostäder. Som komplement till dessa samtal har en del samtal även skett genom lokala kampanjer på gator och torg, där förbipasserande personer fått svara på samma frågor som vid dörrknackningen. Eftersom Moderaterna har haft ett lågt förtroende inom välfärdspolitiken har Lyssna & Förnya haft ett särskilt fokus på att lyfta fram åsikter, idéer och berättelser från medarbetarna inom om äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen. För att nå dessa personer har över 350 verksamhetsbesök genomförts, där en eller flera moderata företrädare besökt olika verksamheter inom dessa områden för att lyssna till medarbetarna där. Med hjälp av Valmyndighetens statistik kring hur rösterna fördelats i olika valdistrikt de senaste valen, har vi kunnat analysera nedanstående tre målgrupper, vilka har varit de mest prioriterade att nå ut till: Valdistrikt där vi har vunnit flest väljare från (S) 2002 och 2010 Valdistrikt där vi hade störst negativ röstsplittring i valet 2010 Valdistrikt där vi varit starka men backade i valet

5 Vad handlade samtalen om? Den ursprungliga tanken med Lyssna & Förnya var att enbart prata om de tre välfärdsverksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Ganska snart förstod vi dock att det inte gick att prata bara om dessa specifika verksamhetsområden, utan att det fanns gott om synpunkter även inom andra politiska områden. Eftersom tanken var att genomföra just lyssnande samtal tog vi självfallet även del av dessa synpunkter, som oftast rörde områdena trygghet, skatt, miljö, integration och lokala stadsmiljöfrågor. Däremot har vi inte fördjupat oss inom dessa områden med hjälp av standardiserade och förberedda följdfrågor, utan detta har vi bara gjort när samtalen handlat om de tre olika typerna av välfärdsverksamheter. Därför är det också dessa frågor vi vill berätta mer om hur svaren fördelade sig och vad personerna vi pratat med tyckt varit bra och dåligt. Vilka områden har samtalen inom Lyssna & Förnya i huvudsak handlat om? ÄLDREOMSORG 15% ANNAT BARNOMSORG 17% 42% 27% 8 9 SKOLA

6 Vad tycker stockholmarna om äldreomsorgen? Diagrammet anger hur svaren har fördelats på frågan Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge äldreomsorgen i Stockholm, på skalan 1 5?. Som framgår av diagrammet är den stora merparten nöjda sammanlagt 65 procent av de tillfrågade har angett något av de tre översta betygsstegen, medan endast 15 procent har uttryck sitt missnöje genom att använda sig av något av de två lägsta betygsstegen. Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge äldreomsorgen i Stockholm, på skalan 1 5? 1 INGET SVAR 5% 2 21% 10% 5 10% 26% 3 29%

7 Vad tycker stockholmarna om barnomsorgen? Diagrammet anger hur svaren har fördelats på frågan Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge barnomsorgen i Stockholm, på skalan 1 5?. Som framgår av diagrammet är den stora merparten nöjda sammanlagt 73 procent av de tillfrågade har angett något av de tre översta betygsstegen, medan endast 7 procent har uttryck sitt missnöje genom att använda sig av något av de två lägsta betygsstegen. Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge barnomsorgen i Stockholm, på skalan 1 5? 1 2 1% INGET SVAR 6% 3 20% 17% 20% 36%

8 Vad tycker stockholmarna om skolan? Diagrammet anger hur svaren har fördelats på frågan Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge skolan i Stockholm, på skalan 1 5?. Som framgår av diagrammet är de flesta nöjda sammanlagt 70 procent av de tillfrågade har angett något av de tre översta betygsstegen, medan endast 8 procent har uttryck sitt missnöje genom att använda sig av något av de två lägsta betygsstegen. Vilket övergripande betyg skulle du spontant vilja ge skolan i Stockholm, på skalan 1 5? 1 1% 2 INGET SVAR 7% 22% 24% % 30% Foto: Ulrika Vendelbo

9 Vilka verksamheter i välfärden har vi besökt? Som ett komplement till de lyssnande samtalen har vi även genomfört ett antal verksamhetsbesök inom de tre välfärdsverksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Sammanlagt har över 350 besök ägt rum i länets 26 kommuner, varav tyngdpunkten har legat på Stockholm stad där ungefär hälften av besöken har skett. Diagrammet nedan visar hur de olika besöken har fördelat sig när det gäller olika typerna av verksamheter. Rubriken övrigt innefattar de enstaka besök som skett vid särskolor, SFI samt hemtjänst. FRITIDSHEM ÖVRIGT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE DAGHEMS- VERKSAMHET 9% 10% 4% 29% FÖRSKOLA 14% 15% 19% DEMENSBOENDE SKOLA 16 17

10 Hur har besöken i välfärdsverksamheterna gått till? Vid varje besök har två eller tre förtroendevalda moderater tillsammans åkt ut för att samtala med personalen och lyssna på vad de har att säga. Besöken har alltid varit inbokade i förväg, och har oftast inletts med att någon av de ansvariga cheferna på plats har hälsat välkomna och gett en kortare introduktion om den aktuella verksamheten. Därefter har besöken fortsatt med den viktigaste delen i besöken samtalen och gruppdiskussionerna. Så gott som alltid har dessa skett i någon av personalrummen, där anställda från verksamhetens olika personalgrupper samlats. Mellan en halvtimme och en timme har samtalen brukat pågå, och ämnena har då helt och hållet styrts av vad personalen själva velat berätta mer om. I dessa samtal har oftast inga chefer deltagit, eftersom det lätt kan hämma diskussionerna och samtalsklimatet för personalen. Vad tycker de anställda i välfärden? Förr när man var ute på rasterna eller med på lunchen kunde man lära känna eleverna och det kom alltid fram något. Idag springer jag till möten hela tiden och under lektionstid hinner jag bara med dokumentationen. Jag ägnar mer tid till att dokumentera barnen än att umgås med dem! Lärare vid en grundskola Jag har utbildat mig till att ta hand om och vara med äldre inte sitta och fylla i papper hela dagarna Undersköterska vid ett vård- och omsorgsboende Det höjer verkligen självkänslan att få kontinuerlig vidareutbildning. Det är viktigt att hela tiden hänga med i vad som händer i samhället om vi ska kunna förmedla kunskapen vidare till våra. Idag kan ju barnen mer om datorer än vad vi kan, där behöver vi massor av utbildning där. Lärare vid en högstadieskola Vår chef och de på ekonomiavdelningen är alltid ute tillsammans med oss om vi behöver ta in vikarier. Det är mycket bättre än att ta in extrapersonal och sedan vet de alla vad vi pratar om och alla känner till varandra. Ingen kan gömma sig man ställer helt enkelt upp för varandra. Sjuksköterska vid ett demensboende Trots att de besökta verksamheterna har många olikheter, och riktar sig till personer i helt olika skeenden av livet, kan man se många likheter bland synpunkterna från de anställda. På nästa sida hittar du utdrag av synpunkterna vi har fått ta del av. Genomgående är det sju övergripande synpunkter som dykt upp, oavsett vilken typ av verksamhet som har besökts: Mer tid till barnen eller de äldre Mer respekt för yrkesrollen Högre lön Mer utbildning och kompetenshöjning Mindre enheter Plattare strukturer Mindre dokumentation Jag är så nöjd med att vi infört plattare struktur och slopat flera chefstjänster som inte behövdes egentligen. Så fort ett beslut ska tas, samlas vi och det är klart med en gång. Det finns inte någon som sitter långt bort och fattar beslut utan att ens veta vilka vi är eller vad vi heter. Vårdbiträde vid ett äldreboende Jag har kronor i månaden som ingångslön, det går inte att ensam försörja en familj på det. Sedan har man ju studieskulder ovanpå på det. Jag kan faktiskt inte förstå varför vi har så låg lön när vi gör ett så viktigt jobb, det är inte någon speciellt bra morot för att välja det här yrket. Sjuksköterska vid ett vård- och omsorgsboende 18 19

11 Foto: Ulrika Vendelbo Hur fortsätter Lyssna & Förnya under 2013? Under 2013 kommer lyssnade kampanjer att fortsätta runt om i Stockholmsregionen. Fram till valet kommer moderaterna att samtala med personer, av dessa samtal kommer att ske i Stockholms län. De lyssnande samtalen kommer mer att koncentreras till de frågor som lokalföreningarna märkte var återkommande under 2012 års kampanjer. med Lyssna & Förnya. För att hinna med samtal kommer mindre tid att ägnas åt återrapportering, istället kommer fokus vara på att nå så många som möjligt i olika valdistrikt. Samtalen kommer dock även fortsättningsvis att ske via dörrknackning eller lyssnande kampanjer på gator och torg. Hur kommer synpunkterna från samtalen att användas i valrörelsen? Under Lyssna & Förnya har vi fått in tankar och idéer om ett antal olika politiska områden. Gemensamt för många av synpunkterna är att de berör lokala frågor, exempelvis städning, bostadsbyggande, parkmiljö och trafik. Våra lokala partiföreningar kommer alla att ta till sig av dessa frågor och diskutera igenom de olika synpunkterna. Detta för att sedan i god tid innan valet 2014 återkomma med moderata förslag till lösningar som kan omvandlas till konkreta vallöften

12 Vilka kommer att bli de större kampanjtillfällena under 2013? 29 mars Lönelördag När årsmötesperioden är avklarad kickar vi igång våren med årets första lönelördagskampanj. Denna kampanj går i korthet ut på att utnyttja det faktum att många människor som just fått lön är ute vid större torg och köpcentrum, och då är lätta att fånga upp för samtal. 14 september Stockholm halvmaraton Förutom att Stockholm halvmaraton är ett lysande tillfälle att fånga upp och samtala med människor som är ute för att delta i eller kolla på loppet. Vi vill även uppmärksamma att det denna dag är precis 1 år kvar till valdagen, som infaller 14 september april Vårkampanj Under två veckors tid intensifieras kampanjandet i föreningarna och samordnas med ett särskilt kampanjmaterial som tas fram av förbundskansliet. Vi kommer även ha en kampanjbuss med medlemsvärvartema som åker runt till olika platser. Tanken är att det varje dag ska ske flera olika kampanjer på olika ställen och att vi moderater därmed ska synas i varje kommundel. 2 maj Deklarationskampanj Traditionsenlig kampanj som äger rum utanför de platser där man kan lämna in sin skattedeklaration, då deadline för detta är den 2 maj varje år. Precis som med lönelördagskampanjer försöker vi utnyttja det faktum att många människor är ute i rörelse och därför är lätta att fånga upp för samtal. 25 maj Lönelördag När sommaren snart står för dörren avslutar vi våren med ännu en lönelördagskampanj, enligt samma koncept som tidigare. 4 oktober Kanelbullens dag Traditionsenlig kampanj där vi uppmärksammar att det är kanelbullens dag genom att på flera olika platser dela ut kanelbullar, eller recept och jäst för att kunna göra egna kanelbullar. 14 oktober 3 november Höstkampanj Precis som den särskilda vårkampanjen i april innebär höstkampanjen ett massivt kampanjande som sker i 14 dagar under ett särskilt maner och tema som tas fram från förbundskansliet. 30 november Lönelördag Precis innan julruschen sätter igång på allvar äger årets sista lönelördagskampanj rum, med precis samma koncept som tidigare lönelördagskampanjer. När det gäller samtliga kampanjtillfällen kommer informationen att distribueras till ordföranden och valledare i lokalföreningarna, så att de kan sprida informationen vidare till föreningsmedlemmarna. Utöver de större kampanjtillfällena ovan kommer lokalföreningarna självfallet att kontinuerligt arrangera egna kampanjer inom Lyssna & Förnya. Läs mer på moderaterna.net/lyssna eller mejla för att få mer information om hur du kan delta

13 Resumé Lyssna & Förnya är en omfattande samtalskampanj som Moderaterna i Stockholms stad och län har initierat, med syftet att genom lyssnande samtal få in synpunkter, tankar och idéer som kan fungera som underlag för utveckling av vår politik. Kampanjen är ett resultat av Moderaterna i Stockholms stad och läns valanalys för valet 2010, som konstaterade att vi behövde starkare lokala budskap samt mer samtal och besök. Samtalen har skett i form av dörrknackning och kampanjer på stan, vilka har genomförts med hjälp av de över tusen medlemmar som har deltagit i kampanjen. Som ett komplement till samtalen har även ett antal besök skett vid olika välfärdsverksamheter inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kampanjen Inleddes i januari 2012 med kick-off, och fortsatte sedan under resten av vintern med utbildningar i hur man på bästa sätt genom för lyssnande samtal, innan de första samtalen skedde i mars för att sedan fortgå året ut. 19 procent av samtalen har handlat om skola, 14 procent om äldreomsorg och 12 procent om barnomsorg. Under 2013 kommer Lyssna & Förnya att bedrivas i större omfattning och inkludera fler frågor än bara välfärd. I stockholmsregionen kommer vi att genomföra samtal fram till valdagen. Alla synpunkter som kommit in via Lyssna & Förnya kommer att behandlas av de lokala partiföreningarna, vilka kommer att ta fasta på de mest relevanta förslagen och utifrån dem formulera moderata förslag till lösningar som kan omvandlas till konkreta vallöften i valet

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer