MILJÖDIPLOMERING Kickoff Jönköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖDIPLOMERING 2015. Kickoff 2015-02-24 Jönköpings kommun"

Transkript

1 MILJÖDIPLOMERING 2015 Kickoff Jönköpings kommun

2 AGENDA Nyheter inom miljödiplomering Nya metoden Workshop med fokus på Aktivitetsbanken

3 UTVECKLING NATIONELLT Källa:

4 DIPLOM JÖNKÖPINGS Källa:

5 TVÅ VARIANTER AV LOGOTYPEN

6 ANNONSKAMPANJ VÅREN 2015

7 NY METOD - MÅL Enklare att arbeta med dokumentatinen Ännu mer åtgärdsorienterad Tydligare kopplad till krav i Svensk Miljöbas

8 JÖNKÖPINGSMETODEN SAMLAD MILJÖHANDBOK AKTIVITETSBANK NY HANDLEDNING

9 WORKSHOPS NYA METODEN 27 MARS MULTISITEVERKSAMHETER 31 MARS DIPLOMERADE VERKSAMHETER 24 APRIL EJ DIPLOMERADE VERKSAMHETER Inbjudan kommer att gå ut till dessa inom kort. Fler workshops genomförs om intresset är stort.

10 SAMLAD MILJÖHANDBOK All dokumentation av miljöarbetet samlad på ett ställe Godkänns av verksamhetsansvarig i sin helhet Möjlighet att bryta ut delar av miljöhandboken som egna dokument

11 l. JÖNKÖPI GS M i ljöorgan isation V~ mh~na mn : Målerifirman AB Besöksadress: Industrigatan 48 PostBdr-ess: Jönköping Or"ganisationsnummer: 9988n-6655 Antal medarbdar~ 9 MiljösaiTIOf"dnarr: Ollr Andersson V~mhrtsansvari g; Ali Ahmadi Td don: ~ Beskrivning av vet"ksamheten: E-postadress: Hr msida: Målerifirman AB utför måleriuppdrag främst i Jonköpings kommun. Kunderna är både privatpersoner, foretag och kommunala verksamheter. Vi sal)er aven farg och målenprodukter. foretaget har ett kontor och tillhorande lager. Lokaler Vi hyr kontor (35 rn2)-vatten och varme mgår i hyran. El betalar vi for separat och VI koper fornybar el från Jonlcoping Energi. Vi hyr lageriokal (50m2)-el, vatten och värme ingår i hyran. Resor Vi har fem skåpbilar som anvands av våra målare, \NV Caddy (l gas, 4 diesel) och en Volvo XC60 (diesel) som används av VD för tjänsteresor. Vi har en skriftlig resepolicy som styr hur vi reser i tjansten. Godstransporter Transporter ingår vid beställning av inköp till vår verksamhet Vi försoker samordna inköp för att minimera mangden transporter till vårt lager. ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS z. MIIJoutredmnc l tabellen nedan listas alla verksamhetens aktiviteter som ger mnjöpåverlcan. l de fall det är möjligt anges hur mycket som användsfsläpps ut under ett år. För att kunna följa upp miljöarbetet anges även nyckeltal när det är möjligt_ Alla aktiviteter är rangordnade efter hur stor mnjöpåverlcan vi bedömer att de har, 1 är mest betydande, därefter 2, 3 och så vidare. De aktiviteter som vi bedömer har betydande miljöpåverkan är fetmarkerade i listan. Dessa aktiviteter ligger till grund för miljömål och handlingsplaner. lndilloto</ Rancordninc Hur mydet ~nvincb eue_r Aktivitet 50m plverbr mljön Nydtolt l l t, 2. 1,, 5, s~pps ut? o, 7 osv.) RtsOri~Mt~ A mil Kontonp~pper LlOOOmil G101m lith dihti kolclioiid/km 1 ooo tcb~ ls 000 u koldio id a ton SOOOAWrk/ir Andol t~l ~temnn1nc: f" l JOOOkWh/i.r!] oucoz Inköp 2,4 miljoner kr {2014) Andel miljömjflrt M ~brfirc 1 10 K miljomörir (201A) An tal ~''"' kemttu Kom.. lior lövnctl ptoduttt.r so kemlsk~ proctutter pi lisun Andol z o K molpmöm (Z014) 5 mdjömir~ p<oduktor 1"1 soootr Andolol:oloCJSU uvsmoclollk ffo, f* l 7 ao" ol:olocostt (2014) IIYsmodol l" J. vattenförbtukn.nc 1ncir 1 hynn_ mitsej Lukt måln~ncgrbete Ej mitbmt 4 2 ) ' 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner Miljöarbetet är organiserat pi följande sätt i vrrksamheten: Olle Andersson är mnjösamordnare och ansvarar för att vårt miljöarbete hålls levande och att dokumentationen uppdateras. Olle bevakar miljonyheter inom branschen och informerar regelbundet personalen om detta. Anna Smith ansvarar for kemikaliehantering och Al i Ahmedi ansvarar fur avfallsfrågor. Delar av verksamheten som omfattas av miljöledningssystemet Hela verksamheten inklusive kontor, lager och uppdragsplatser. Miljöpolicy Målerifirman AB utför måleriuppdrag i lönköpings kommun med omnejd. Miljöhänsyn är central i vår verksamhet och gallande miljolagstiftning ar en mini mi nivå i vårt arbete. For att standiet m1nska vår miijopåverkan ska vi: utbilda vår personal i miijofrågor som beror vår verlcsa mhet. Vagleda våra kunder i syfte att val ja miljoanpassade alternativ. Minimera miljopåverkan från våra egna resor och transporter. Anvanda så miljoanpassade kemikalier som vi kan i vår verksamhet

12 JÖNKÖPINGS lf.!5m. miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS Källsortera avfall och minska mängden avfall. Miljömål och handlingsplaner för år: 2015 Mål t l Andelen avfall f ör återvinning ska öka med 1596 jämfört med 2014 ltcärd/aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utbildning för samtliga anställda i avfallshantering ( avtal sentreprenören hider i denna) AfiAhmadi Uppföljning av måletster på följande l statistik från avfallsentreprenör sätt: Resurser l t immar 3000kr K.,ikali.,. Resor Inköp Vi ställer miljökrav vid upphandling och inköp på följande slitt: M~jökriiY vid inköp liv vo.ror och tjiinst.,. Vi tar miljöhänsyn vid inköp av varor/tjänster på följande sätt i vår verksamhet: Vi strävar a lltid efter att minimera miljöpåverkan i samband med inköp genom att i första hand välja miljömärkta produkter. Vi köper alltid miljömärleta produ kter inom följande områden: M ål z l Öka andel miljömärkt färg til so% l tgärd/aktivitet Endast a nvända m iljömirleta färgprodukter vid inomtuasm ålning Ansvarig AliAhmadi Tidpunkt Resurser Kaffeoch te Kontorspapper och kuvert Toalettpapper och hushåuspapper Diskmedel och tvättmedel Informera aisa medarbetare om beslutet Afi Ahmadi Uppföljnine av måletster på följande l sammanställning av inköpsstatistik sätt: M ål 3 l M inska utsläppen av Coltkörd km med 2096 j ärnfön med t imme När det gäller inköp av färg och kemikalier strävar vi efter att när det är möjligt av hänsyn till funktion och pris k6po miljömirleta produkt... Vid nyinköp av fordon till verksamheten köper vi vid utbyte a lltid bilar med bättre miljöprestanda än de som vi byter ut mot. Allra helst bilar med möjlighet att köra på förnybara bränslen. l tgärd/aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser Utbilda de fem som kör flest mil/ år i Ecooriving Olle Andersson 201S-o sookr!.h/medarbetare Leverantörsgranskning Vi har kartlagt miljöstatus hos våra viktigaste leverantörer. Byta ut en av ståpbilarna mot en gasbil AfiAhmadi Uppföljnine av måletster på följande I Brinslefakturor sätt: 4. Verksa mhetsrutiner 201S-o kr Vi har utvärderat behovet av rut iner/inst ruktioner för att minimera miljöpåverkan f rån de betydande m iljöaspekterna. Vi har rutiner på följande områden i vårt miljöledningssyst em: Inköp Avfall Intern och Extern kommunikat ion trverantör Miltticrouillen Al tso Posten AB tso Kontorsvan~hu.set All Avfall status p~ verk~m i'm!uns miljoarbete (ex. MiljödC)IomeOO, ISO 14001, Miljöpolicy et c.) Miijöpolicy M1ijöchplomerad Mi~öpolicy Uppeluerad o=m lolt-09--ls t & ls Vi har gjort en genomgång av vilket avfall vi har och tar hand om farligt avfall enligt lagkrav. farligt avfall

13 JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS Farligt avfall hanteras på följande sätt i vår verksamhet ~ Tran sportör med tillstånd hämtar hos oss: Stena Miljö D Vi lämnar på sortergård och har gjort egen anmälan om detta t ill Länsstyrelsen Vi för journal över fartigt avfall som vi lämnar ifrån oss. Vi sorterar avfall i fötjande fraktioner i vår verksamhet Typ av avfall Plats för sorterincsjcär1 Entreprenör eller limnas til Pappenförpa ckningar Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Wel papp Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Hårdplast Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Me U ll Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö färgat glas Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö o färgat glas Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Batterier Grön station på kontoret stena Miljö Lysrör ayu och tas om hand av f astighew gare Matavbtl Under diskbänken i köket Jönköoin~s kommun Kem ikalier Hylla på lagret stena Miljö Kontorspapper Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Datorer/e5ektronit Hylla på lagret stena Miljö Intern och Extern kommunikation Vi informerar våra medarbetare om verksamhetens miljöarbete på följande sätt: Miljöinformation ges i samband med veckornöte n på måndagar med all personal. Vi informerar externa intressenter om verksamhetens miljöarbete på följande sätt: Information om miljöpolicy, miljöberättelse och att vi är miljödiplomerade finns på vår externa he msida. Kemikalier Vi förtecknar de kemikalier vi har i verksamheten och har även säkerhetsdatablad tillgängliga i anslutning till ke mikalierna. Kemiska produkter förvaras och hanteras säkert. Vi arbet ar aktivt med att byta ut produkter till mer miljöanpassade alt e rnativ. Produktnillmn Til veftare/levenntör Miljömärke Användnine Användningsområde svanen Regelbundet (R) ara Miljöval Sb utgå {U) f U-blomman Sb ersättas (f ) sällan (s) Bestå Täckfärg Ale< o svanen Måleri Miltu s tidcfirc Alao svan... Milrtri Amptlisii n ruadflrc Clparol Milffi Ajlx rencatinc ~t~ lraoive AB svanen aenc.srin,c v"~r~ny fönsterputs Gipeco A Renc;örin,c Apx~ le~tion ~ate-pa lmoiw AB svanen A Reneö ring CekoV p01.neld NOI'dsjO f-j M,Omirt.t A l (v>tttnbilstrld) MiltexM01n Alao EU-blomman A Pt.utfirc Nords jo swnenmirtt A (nttenbasend) Sindoplut o~ta sorter..., 01:lt.i svanenmirtu eller ru-blommolln Spacklf mtdium NonlsjO S\'in~mif'kt A 1'1 c MlltU7 Alao In miljöva~ swnen, ru-.." blomman Resor Vi har en miljöstyrande resepolicy i verksamheten. Resepolicy Policyn syftar till att uppmuntra till ett eltonomislct och miljöm<dvetet linkande vid a lla resor i tjänsten. Vi ska: P1anera vårt arbete och våra arbetsresor så att vi inte kör i onödan Sam5ka när det lir möjligt till arbeten Sträva efter att köra enliet principer för EcoDrivinc Använda de miljöfordon vi har i första hand 5. Lagkrav Vi har gjort en utvärdering av vilka miljölagar och övriga rättsregler som berör vår verksamhet. Vi har också tagit fram instruktioner för att säkerställa att lagar och regler efterlevs. ( ta.creferens firg fire Ja, Tillståndspliktig O Ja, anmälningspliktig Ne

14 JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~l SVENSKMIUÖBAS Verll:nm.hetsrutin/attivitet utbildninc och kompetens All medarbetart sk1 ha relevant kompetens på mij5omridtt. lnk6psrvtin/polcy Vi städer mifjötnv vid lnt 6o/...,handlinr. Kemikalier Vi har t mib hefört.o:ninc och säkerhe tsd:.itabl;ad för ktmbb produkter. Produktff förvans om h.ilnte ras säkert. Vi a rbetar aktivt mtd att byta u.: produkter til mer mljöl n.passlde l lttrnatn. AMVaric Olle Andersson All Ah!Mdi Olle Andersson Awhll A Ii Mthmtdi Vi arbetar a lc.tm med a tt m~.skl. i termvinda och återvinna avf.ll. fafict wbl fötvnu och tu;nsporteras enligt blgknv. Torncånpkörnin.c Ali Mehmedi vi vndviter torn&,ncsk6rn.. g m r in 1 minut och h11r informerat vår a m.darbetare om dem. Mlj5ris.Ur o<h n Mehmed nödliic;esberedskap Vi rbttar svstt:m tijtt mh br-andskydd och a tt fort:bvep bnlnd i vår vettsamhet uereterens M iljöbillk {M S) SFS 1998:108 MB kap. 2 AllmlftAl hlnsynsrteltr 2 Kun.sbpstrnet U,6n:.ticMuprindpen 5 Hushållnings & kretsloppsprincipen t.t Produk.tv.asrectln B Sbdea ASV'ilret M iljöbillk {M B) SF'S 199&-.808 M IS Kap. 2 AlminM himynsrteltr 2 Kunstapskr.wet tl inittichoupm<ipon 4 Produk.tvalsregeln MB bp. 14 Kemista produkter och biotetniska orc ndmtr förordning om kemiska produkter och bioteknid a OI'Cinismtt' (SfS loqi' lcs) RfAat-förordnincen förordn.ing (EG) nr 1907/2006 Miljöb.llk {MI) SfS ltti;ioi MB K;~p 1S Avbll och producenta nsvilt Avf~lsförordnincen (SfS 2011:127) Natu.rvårdswrh ts toreskrifter om tnnsport av avtal (N fs loos:j ) MB K;~p. 2 AllmånN hämcynsre,cler ts H ush JIIA~,s a krtuioppsprincipen f.örord:nin& om produ<entai\syilr för: förp<ldninpr ISfS 2QQ6:1273l Returpapper 1if1 1994: 12051, Batterier (SfS 200&~1!1341 Bilar {gi ~. Dick {.Sf$ 1??!:12361, Elettrish och elektronisb produkter fsfs ZOOS:209l Glödlampor och Wssa belysnincsarmaturer fsfs 20Q()'20fl Lokal ren~rninn.ordninp oc:h avfalb_p_lan LOkala förestrift.r avshftde hälsa och miljö uc om skydd mot olyclor tsn 2001:771 Miljörisk Brand Kemibfiespill Förbil\dras cenom Systematiskt brandskyddsarbete (brandsläckare, utrymningsvägar) säker förvaring av kemikalier 7. Utbildning och kompetens Vid olycka C:Örs följande Rädda, larma, släcka FO!j råd i säkerhetsdatablad Våra medarbetare får miljöutbiktning inom ett år från anställning. Vi identifierar årligen ut bildningsbehov för våra medarbetare och sammanställer detta i kompetensplanen. Medarbetare, namn Anstä lld Genomförd Genomförd Ut bildnings Planerad tid för från å r Grundläcgande övrig behov kommande miljöutbildninc: mifjöutbild ninc: (ämnesområde) miljöutbildninc: {da tum) (datum) Olle Andersson Mitjöledarutbild nine: 2013~1~3 1 Afi Ahmadi Miljöleda rutbild 2015 ni ng PeUe Jonsson Nisse Klarsson AsaNilsson Jaana Nilsen Petter Persson Nielas Nordfett 2014 E i genomförd Miföutbildning Februa ri 2015 Jan.ne Jansson Miljöberättelse Vi gör varje år en egen uppföljning av vårt miljöarbete i form av en miljöberättelse. Miljöberättelse för år: 2014 Verksamhetens miljöpåverkan Vi hoj r i v!. r miljö ut redning idcn tifterojt fö lj OJndc m iljoospcktc r som d c mest bctyd<lndc : Målarfärg Resor i tjänsten Avfall 6. Miljörisker och nödlägesberedskilp Vi har utvärderat miljörisker i vår ve rksamhet och lämpliga sätt att förebygga dem. l tabe llen n~an har vi dokument~rat r~sultat~ t. dvs. risk~r m~ ~rksamhet~n. hur vi ska ag~~ för att förhindra dem och vad vi eör om de ändå händer. l de fall en lä nere instruktion behövs har vi gett en hänvisning. Uppföljning av aktivitete r för att minska miljöpåverkan Vi arbet ar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och har genomfört följande aktivit eter. M iljöförbätt~ nde åtgärd/ aktivitet Genomförd (år) Inköp av supbil som ear pa biogas (Cadctv) 2012 Byte til miljömärtt kaffe och te 2013 Utrensning av lo kemikalier 2014 Byte av standardfärg för inomhusmålning till mijömärkta produkter 2014

15 JÖNKÖPINGS ta... miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS Uppföljning av miljömål Vi har un de r det senaste å ret a rbetat med våra miljömål och ha r följa nde resultat: Ökat andelen miljömärkt färg till30% (uppnått målet) Minskat antalet kemikalie r med 25% (uppnått målet) Miljöindikatorer/Nyckeltal för miljöpåver-kan Miljöaspekt NyckelUll år Nyckeltal år Andel miljömärkt målarfärg "' 10% Resor i tjänsten, gram COl/tm 160gram/ km 14Sgram/km Avfall, andel till åtetvinning 78" 84% Nyckeltal år Nyckdal år "" '"" 14Sgram/km 12.5 gram/km 86% 92% Uppföljning av miljöind ikatorer Vi följer ett antal nyckelindikatorer för miljöpåverkan och har följande kommentarer avseende utvecklingen: över gång till att i första hand använda miljömärkta produkter vid inomhusmålning gör att andelen m iljömärkta produkter har ökat. Här går vi vidare för att ytterligare öka andelen under kommande år. Vi byter successivt ut vår bilflotta t ill bilar med förnybara bränslen och detta i kombination med att vi ut bildar våra medarbetare i EcoOriving gör att vi hoppas kunna minska våra utsläpp från resor i arbetet ytterligare. Vi har blivit bättre på att sorter a ut avfall för återvinning de senaste åren~ men vi är ännu inte nöjda och hoppas kunna öka denna andel ytterligare genom att bli ännu noggrannar e. M iljöpolicyns aktualitet M iljömål-och handlingsplan för kommande år Verksamhetsrutiner M iljörisker och nödlägesberedskap Utvärdering av senaste årets miljöarbete M iljöberättelse Intern och extern kommunikation Revisioner ledningens genomgång av ovanstående punkter har resulterat i denna Miljöhandbok som godkänts av verksamhetsansvarig. 9. Intern revision Vår verksamhet omfattas inte av kravet på intern revision i m iljödiplomering. 10. Ledningens genomgång Verksamhetens ledning tar varje år upp miljöfrågan på agendan och i samband med detta har följande punkter gåtts igenom: M iljöorganisation Värdering av miljöaspekter

16 AKTIVITETSBANK Tips på aktiviteter/ åtgärder Goda exempel sprids Spetsigare och mer branschspecifika åtgärder

17 NY HANDLEDNING Beskrivning av Jönköpingsmetoden Sammanfattning av krav Handledning till miljöhandboken Tydlig hänvisning till kravstandard SMB

18 JÖNKÖPINGS lp-i:.\ miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS &' JÖNKÖPINGS UJ ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS &' JÖNKÖPINGS UJ ~ miljödiplom ~} SVENSI< Mll.IÖ6AS Innehållsförteckning Miljödiplomerinc i.llönköpincs kommun Krav på miljödiplomerad verksamhet 1. Miljöorganisation 2. Miljöutredning 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner 4. Verksamhetsrutiner 5. lagkrav 6. Miljörisker och nödlägesberedskap 7. Utbildning och kompetens 8. Miljöberättelse 9. Intern revision 10. ledningens genomgång 11. Extern revision Miljödiplomering i Jönköpings kommun lönköpings kommun erbjuder möjlighet för verksamheter att miljödiplomeras i enlighet med kravstandarden Svensk Miljöbas. För att möta denna standard har l önköpings kommun tagit fram en egen metod. Jönköpings kommuns metod för miljödiplomer ing består av ett följande: Miljöhandbok Mallen för miljöhandbok innehåller samtliga delar som behöver redovisas i samband med revision. Om delar av miljöhandboken finns i externa dokument hänvisar man till bilagor. Valda delar av miljöhandboken finns också som egna mallar för verksamheter som har behov av detta. Det är också möjligt för en verksamhet an redovisa sin miljöhandbok på ett annat sätt, så länge man kan visa att man klarar kriterier i kravstandarden för ver ksamheter i Svensk Miljöbas. För att underlätta för verksamheter som arbetar med miljödiplomering finns det en exempeldokumenr' som visar hur mallen är tänkt att användas. Handledning Handledningen beskriver arbetsprocessen mot en miljödiplomering samt vilka krav som finns på en verksamhet som ska bli miljödiplomerad. Här ges också mer utvecklad information om de olika de&ama i en miljöledningssystem. Handledningen är en vägledning för ver ksamheter som ska ta fram sin miljöhand bok. Aktivitetsbank Aktivitetsbanken är en samling med aktiviteter och åtgärder som verksamheter kan göra för att minska sin miljöpåver kan. Miljöförbättrande aktiviteter ska planeras och genomföras varje år för an en ver ksamhet ska bli mitjödiplomerad. Aktivitetsbanken uppdateras minst en gång per år och ska vara en inspirationskälla för an hela tiden komma framåt i miljöarbetet. Revisionsinstruktion Här beskrivs arbetsgången för dokumentgranskning och extern revision på plats av verksamhetemas miljöarbete. Kravnivån för an godkänna verksamheter för miljödiplom fönydligas i förhållande till kravstandarden Svensk Miljöbas. Revisionsinstruktionen utgår från det arbetssätt och det handledningsmaterial som används inom Jönköpingsmetoden för mitjödiplomering.

19 l jönköplngs JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS l JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS Årscykel för miljödiplomering Eget arbete Arbetet med att ta sig fram till en miljödiplomer ing är verksamhetens eget ansvar. lnom ramen för årsavgiften ingår ingen konsurthjälp. Projektledare för miljödiplomering i Jönköpings kommun kan svara på frågor om handledningsmateria l, mallar och annat. /'... i Rev1S10n Diplom förnyas årngen utifrån aktuelft material Introduktion/ Upptaktsmete Eget arbete VKI behov kan man ta hjälp av extern konsult för att komma framåt med vissa delar av diplomer ingsarbetet, men de allra flesta diplomerade verksamheter tar sig fram utan konsults-töd. Viktigt an tänka på för att komma rätt in i arbetet med miljödiplomering är att: göra en enkel planering av diplomeringsarbetet tkligt i processen genomföra den grundläggande miljöutbil dningen för an skapa engagemang och ge alla den kunskap de behöver Revision ltdpunkten för revision av miljöarbete välj er verksamheten själva. Vid revisionen ingår an revisorn går igenom dokumentation samt gör fysiskt platsbesök. Revisionens syfte är att stämma av om verksamheten uppfyller krav enngr Svensk Miljöbas samt att ge tips om utvecknngsmöjligheter i miljöarbetet. Diplomering Efter godkänd revision är verksamheten miljödiplomerad under ett års tid. Detta innebär an verksamheten: Arsavgift Första steget mot miljödiplomering är an anmäla sig till projektledare för miljödiplomering i Jönköpings kommun. l samband med an anmälan görs tår verksamheten tillgång till handledningsmaterial, mallar och annat material digitalt via en lösenordskyddad sida. f ör detta betalar verksamheten en årsavgift. Introduktion De verksamheter som så önskar Ilar möj!jghet att vid uppstan av arbete med Miljödiplomering boka ett introduktionsmöte mot en kostnad. Vid detta möte görs en grundlig genomgång av handledningsmaterialet och processen mot en miljödiplomering gås igenom. Erhåller ett miljödiplom Registreras som miljödiplomerad verksamhet på Har möjlighet att använda miljödiplomeringens logotyp i egen martmadsföring. Årligen återkommande process För att behålla miljödiplomet i verksamheten så krävs att man förnyar sin miljödiplomering årtigen. Detta genom att betala årsavgift för Miljödiplomering samt an genomgå en ny revision utifrån aktuell kravstandard där man kan visa att man arbetar aktivt med miljöförbättringar. Upptaktsmöte Alla verksamheter som arbetar med miljödiplomering bjuds ärtigen in till ett upptaktsmöte där nyheter inom miljödiplomering presenteras. Denna träff ger också möjlighet till erfarenhetsut byte mellan verksamheter.

20 JÖNKÖPINGS IIS\\ miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS il JÖNKÖPINGS (j ~ miljödiplom ~} SVENSI<MILJÖ6AS i JÖNKÖPING$ ll!7.im. miljödiplom V::!!:!)} SVBISIC MII.JÖ8AS Krav på miljödiplomerad verksamhet Här är en sammanfattande beskrivning av de krav som st älls på en verksam het som vill bli miljödiplomerad. Efter denna sammanfattning följer en fördjupad handledning för de olika delarna av miljöledningssystemet där krav inom respektive delområde även förtydligas. 1. Miljöorganisation./ Vi har utsett en miljöansvarig och har tillsammans med miljöansvarig definierat dennes roll, ansvar och befogenheter../ Vi har en verksamhetsbeskrivning som även beskriver vår miljöorganisation och omfattning av miljöledningssystemet. 2. Miljöutredning./ Vi har en miljöutredning som innehåller identifaering och bedömning if\/ miljöaspekter samt fastställande av betydande miljöaspekter. 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner "' Vi har en miljöpolicy som speglar intenttonerna och styr miljöarbetet. "' Vi har utifrån betydande miljöaspekter upprättat miljömål och handlingsplaner som är möjl iga an följa upp och verifiera. 4. Verksamhetsrutiner "' Vi har en kemikalieförteckning med alla kemikalier vi använder och tillhörande säkerhetsdata blad. "' Vi har en inköpsrutin som styr mot miljöanpassade inköp och begär in information om de viktigaste leverantörernas miljöarbete. "' Vi har rutiner för hur vi tar hand om verksamhetens avfall. "' Vi har rutiner för hur våra medarbetare och övriga intressenter informeras om verksamhetens milj öarbete. "' Vi har utvärderat behov av ytterngare rutiner för att minimera miljöpåverkan från de betydande miljöaspekterna. 6. M iljörisker och nödlägesberedskap ~ Vi har gjort en bedömning av miljörisker i vår verksamhet. ~ Vi har rutiner för an förebygga olyckor och beskrivning av hur vi arerar vid eventuell olycka eller tillbud. 7. Utbildning och kompetens.;' Våra medarbetare har fått grundläggande miljöutbild ni ng../ Vi har identifierat utbildni ngsbehov inom den egna vertsamhet en och har med detta som grund tagit fram en utbildningsplan. 8. M iljöberättelse ~ Vi följer upp van miljöarbete och upprittar 5rligen en miljöberättelse som beskriver mlljöarfletet och den utved<ling som skett över tid. l miljöberättelsen används för vår verksamhet relevanta indikatorer. Miljöberättelsen il tillgänglig för intressenter. ~ Vi kan årligen visa an förflänringar har sken genom det egna miljöarbetet. 9. Intern revision ~ Verl<samheter med lokaler på olika fysiska platser och/eller med varierad verksamhet har rutin M för att f ölja upp miljöarbetet i de olika verksamhetsdelarna odl denna uppföljning dokumenteras../ Ana detverksamheter kan redovisa aktivitet er/åtgärder för att minska mwjöpåverkan. 10. Ledningens genomgång ~ V5r ledning genomför årligen en utvirdering av miljöarbetet som dokumenteras. 11. Extern revision ~ Verl<samheten ska genomgå extern revision va~e år. s. Lagkrav "' Vi följer gällande lagkrav eller andra krav från myndigheter inom miljöområdet och har dokumenterat detta i en laglista.

21 JÖNKÖPINGS tf.f:m. miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS i JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom \Sil ~ MII.JO&t.S i JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~} SVENSI<MILJÖ6AS l. Miljöorganisation "' Vi har utsett en miljöansvarig och har tillsammans med miljöansvarig definierat dennes roll, ansvar och befogenheter. "' Vi har en verksamhetsbeskrivning som även beskriver vår miljöorganisation och omfattning av miljöledningssystemet. Svensk Miljöbas krav (SMB) T allaung oc;h förtydlipnde 3.2 Miljö..sW'OIIIIig Verksamhetens tedninc sb utse mdj &ns~ric. M1tjCSsamordnarens namn sb nces l Lednincen W tii AmrMns med mil~nsnric mifj()n~tn. d efinien. dennes roll, ;ansvar oål befocenheter. Mdjösamordnarens roi, ansvar och l.3 M~jöutre<!Nnc on befogenheter beskrivs nonnatt i Verbamhettn Jka ha en dokumenttrad mitjönrw:ik*tn. Om det vid revisiomn mifjöutredninc med följinde innehill: framkommer m den m iljöil~rices roll i r o tydlic. är d et en avvikelse. V erbamhd:sbesknvl'llln.c, innehå and e:: Typ av vettamhet M1~ösamordnarens roi, ansvar od\ Anul Mstil da befocenheter behöver inte wra skriftict De produkter/tjänster som produceras dokume nterat o m det ändå tuncerar.. Attue.llt miljöarbete och miljökompetens Verksamhetsbestrivninc sb rlftnh som visar pi typ av vt.rtcnmhel. antal ~nstilld~. de produktertjänster so m produceras samt aktuellt miljöarbete och m iljötompetens. En obligatoriskttrav l diplomeringen är an en miljösamordnare il r utsedd. Det är viktigt an klargönt vilka uppgifter som förväntas an miljösamorona ren ska utföra och villtetansvllr som följer med roren. Ytterst ansvarig är verksamhetens Mesta chef. Med ansvar följer befogenheter, det är viktigt an klargöra vad miljösamordnar en har rätt an ta beslut om, exempelvis miljöutbildning för personalen. Det är en fördel om delegeringen görs skriftligt. Grundtank~n lr an miljosamordn...,n ska samonfna verksamhetens miljöar1lete. Det kan omfatta an sammanställa miljöstatistik, ta fram verksamhets rutiner. hålla ihop miljögruppens möten om sådan erupp finns etc. Andra viktiea områden i miljöarbetet, såsom avtals- och kemikaliehantering samt inköp, tas oftast bäst om hand av de personer som arbetar med dessa i sin ordinarie verksamhet. 2. Miljöutredning,;' Vi har en miljöutredning som innehåller identifiering och bedömning av miljöaspekt er samt fast ställande av betydande miljöaspekter. Svensk Miljöbas krav (SMB) Tolkning och förtydtigande 3.3 M iljöutredningen M iljöutredningen uppdateras årligen av Verksamheten ska ha en dokumenterad verksamheten och ingår antingen i miljöutredning med följande innehåll: miljöhandbalten eller redovisas som eget dokument. Identifiering av miljöaspekter: Verksamheten ska identifiera sina miljöaspekter, l miljöutredningen identifierar verksamheten positiva såväl som negativa, och bedöma vilken sina miljöaspekter, värderar dem och pekar påverkan de har inom följande område: tydligt ut vilka som är betydande miljöaspekter. Användning av: energi, d rivmedel, varor, Även indirekta och positiva miljöaspekter ska tjänster, vatten och kemiska produkter identifieras. litsläpp tiu luft, vatten och m ark Avta D M iljöaspekt er som inte uppkommer i Verksamhetens produkter och tjänster verksamheten behöver inte redovisas (t ex Buller, vibrationer och lukt buuer, vibration och lukt). Betydande miljöaspekter: Verksamheten ska fonlöpande faststäda vilka miljöaspekter som är betydande. Om verksamhetens inriktning och/ eller omfattning förändras väsentligt ska miljöutredningen uppdateras direkt. Alla aktiviteter som görs i en verksamhet leder till någon typ av miljöpåverkan, antingen direkt eller indirekt. Exempel på direkt miljöpåverkan är användning av drivmedel, energi, vatten och förbrukningsmaterial men också avfall och utsläpp som sker i den egna verksamheten. Indirekt påverkan uppstår då beslut och åtgärder i den egna verksamheten leder till ökad eller i vissa fall minskad miljöpåverkan i någon annans verksamhet. Det är viktigt an få med indirekt miljöpåvertan i miljöutredningen då det kanske är där verksamheten har sin största möjlighel till an minska miljöpåvertan i stort. E.xempe1 på aktiviteter som kan ha en betydande indirekt miljöpåverkan är inköpsbeslut (påverkar leverantörernas miljöarbete), försäljning och marknadsföring ifv verksamhetens tjänster eller produkter (påverkar kundens val av produkter), attitydpåverkan på brukare i verksamheten (kan bidra till ökad miljömedvetenhet i vardagen), undervisning. l arbetet med an göra listan över sin miljöpåvertan är del positivt om så många som möjijgt i personatgruppen kan bmira för an få med alla aspekter och även för att förankra miljöarbetet i organisationen.

22 HANDLEDNINGSMATERIAL + sök miljödiplomering Användarnamn: gr01173 Lösen: jönköping2015

23 WORKSHOP - AKTIVITETSBANKEN Hur kan ni använda aktivitetsbanken? Förslag på nya områden? Förslag på aktiviteter som saknas nu? Varje grupp noterar sina förslag på en lapp Kort summering på slutet

24 Jörgen Johansson Mobil: Jens Ottosson

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Restaurang Sjömagasinet

Restaurang Sjömagasinet REVISIONSRAPPORT FÖR MILJÖDIPLOMERING 2017 Grunduppgifter Omdiplomering - tredjepartsrevision Utfärdare Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svens

Läs mer

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Vägen Ut! kooperativen Christina Xenos 414 58 Göteborg Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Grunduppgifter Revision Omdiplomering Revisionskriterier: Kraven enligt

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Areims miljö och energiledningssystem 2015

Areims miljö och energiledningssystem 2015 AREIM I FUND L.P Quarterly Report 4th Quarter 2008 Areims miljö och energiledningssystem 2015 Areim AB 2016-04-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MILJÖPOLICY 4 2 PLANERA VERKSAMHETEN 4 2.1 Miljöutredning 4 2.2

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Inköpspolicy Miljöledningssystemet

Inköpspolicy Miljöledningssystemet Utgivare: Joachim Lundberg Publiceringsdatum: 2016-02-03 Senast sparat: 2016-02-03 14:58 : Version: 1.0 Dokumentstatus: Godkänd SE-118 60 Stockholm, Sweden, Telefon: +46 (0)8 51 90 90 00 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Lisebergs verksamhet är inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Lisebergs verksamhet är inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Miljöberättelse 2015 Liseberg AB Om Liseberg Liseberg AB är ett kommunalt bolag inom Göteborgs Stad. Liseberg driver nöjespark med 42 åk- och upplevelseattraktioner, spel och lyckohjul, musikscener, dansbana

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L Nulägesanalys - kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan En nulägesanalys utreder sambanden mellan din arbetsplats och dess påverkan på miljön

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den

1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den 1. Förteckning över miljölagstiftning som berör oss samt hur vi tillämpar den Miljöbalken och författningar med stöd av miljöbalken uppdaterad Kapitel i Miljöbalken Förordning/Paragraf Hur uppfyller vi

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik.

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik. 1 (14) Miljöpolicy VVS International AB bevakar de miljöaspekter som är förknippade med vår verksamhet för att uppfylla den tillämpliga miljölagstiftning som vi följer. Vårt produktsortiment skall omfatta

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare/miljöombud: Postadress: Tel: E-postadress:

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare: Postadress: Tfn: E-postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Lagar och regler för miljöledningsarbetet

Lagar och regler för miljöledningsarbetet Lagar och regler för miljöledningsarbetet Ullika Lundgren Miljöcontroller ullika@gu.se Tel: 031 786 9870 Utbildning för miljösamordnare och miljörepresentanter 26 oktober 2011 09.25-10.15 Lagar och regler

Läs mer

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

MILJÖHANDBOK SEE U Halmstad AB

MILJÖHANDBOK SEE U Halmstad AB MILJÖHANDBOK 2016 SEE U Halmstad AB 1. Miljöutredning 1.1 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsnamn: Destination Halmstad AB Besöksadress: Köpmansgatan 20 Fattighuset Postadress: 302 43, Halmstad Organisationsnummer:

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet Sida 1 (6) Nedan ges en översikt av dokumentationen av Stockholms universitets miljöledningssystem. De dokument som har en koppling till miljöarbetet men står utanför Miljörådets ansvarområde finns att

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljöberättelse. Danvikshem

Miljöberättelse. Danvikshem Miljöberättelse Miljöberättelsen är giltig under perioden 150503-160502 Innehåll 1. Organisation och verksamhet 2. Miljöpåverkan 3. Indikatorer som årligen följs upp 4. Miljöpolicy 5. Miljö- och klimatmål

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001 Universitetsledningen, Universitetsadministrationen, SLU-biblioteket i, har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS -EN vad gäller: has an environmental management system that fulfils the

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande:

Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande: Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande: Miljö Arbetsmiljö och Trafiksäkerhet Kvalitet Verksamhetsberättelsen uppdaterades i maj 2015 och är giltig till och med maj 2016 Ferms Åkeri Besöksadress

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer