MILJÖDIPLOMERING Kickoff Jönköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖDIPLOMERING 2015. Kickoff 2015-02-24 Jönköpings kommun"

Transkript

1 MILJÖDIPLOMERING 2015 Kickoff Jönköpings kommun

2 AGENDA Nyheter inom miljödiplomering Nya metoden Workshop med fokus på Aktivitetsbanken

3 UTVECKLING NATIONELLT Källa:

4 DIPLOM JÖNKÖPINGS Källa:

5 TVÅ VARIANTER AV LOGOTYPEN

6 ANNONSKAMPANJ VÅREN 2015

7 NY METOD - MÅL Enklare att arbeta med dokumentatinen Ännu mer åtgärdsorienterad Tydligare kopplad till krav i Svensk Miljöbas

8 JÖNKÖPINGSMETODEN SAMLAD MILJÖHANDBOK AKTIVITETSBANK NY HANDLEDNING

9 WORKSHOPS NYA METODEN 27 MARS MULTISITEVERKSAMHETER 31 MARS DIPLOMERADE VERKSAMHETER 24 APRIL EJ DIPLOMERADE VERKSAMHETER Inbjudan kommer att gå ut till dessa inom kort. Fler workshops genomförs om intresset är stort.

10 SAMLAD MILJÖHANDBOK All dokumentation av miljöarbetet samlad på ett ställe Godkänns av verksamhetsansvarig i sin helhet Möjlighet att bryta ut delar av miljöhandboken som egna dokument

11 l. JÖNKÖPI GS M i ljöorgan isation V~ mh~na mn : Målerifirman AB Besöksadress: Industrigatan 48 PostBdr-ess: Jönköping Or"ganisationsnummer: 9988n-6655 Antal medarbdar~ 9 MiljösaiTIOf"dnarr: Ollr Andersson V~mhrtsansvari g; Ali Ahmadi Td don: ~ Beskrivning av vet"ksamheten: E-postadress: Hr msida: Målerifirman AB utför måleriuppdrag främst i Jonköpings kommun. Kunderna är både privatpersoner, foretag och kommunala verksamheter. Vi sal)er aven farg och målenprodukter. foretaget har ett kontor och tillhorande lager. Lokaler Vi hyr kontor (35 rn2)-vatten och varme mgår i hyran. El betalar vi for separat och VI koper fornybar el från Jonlcoping Energi. Vi hyr lageriokal (50m2)-el, vatten och värme ingår i hyran. Resor Vi har fem skåpbilar som anvands av våra målare, \NV Caddy (l gas, 4 diesel) och en Volvo XC60 (diesel) som används av VD för tjänsteresor. Vi har en skriftlig resepolicy som styr hur vi reser i tjansten. Godstransporter Transporter ingår vid beställning av inköp till vår verksamhet Vi försoker samordna inköp för att minimera mangden transporter till vårt lager. ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS z. MIIJoutredmnc l tabellen nedan listas alla verksamhetens aktiviteter som ger mnjöpåverlcan. l de fall det är möjligt anges hur mycket som användsfsläpps ut under ett år. För att kunna följa upp miljöarbetet anges även nyckeltal när det är möjligt_ Alla aktiviteter är rangordnade efter hur stor mnjöpåverlcan vi bedömer att de har, 1 är mest betydande, därefter 2, 3 och så vidare. De aktiviteter som vi bedömer har betydande miljöpåverkan är fetmarkerade i listan. Dessa aktiviteter ligger till grund för miljömål och handlingsplaner. lndilloto</ Rancordninc Hur mydet ~nvincb eue_r Aktivitet 50m plverbr mljön Nydtolt l l t, 2. 1,, 5, s~pps ut? o, 7 osv.) RtsOri~Mt~ A mil Kontonp~pper LlOOOmil G101m lith dihti kolclioiid/km 1 ooo tcb~ ls 000 u koldio id a ton SOOOAWrk/ir Andol t~l ~temnn1nc: f" l JOOOkWh/i.r!] oucoz Inköp 2,4 miljoner kr {2014) Andel miljömjflrt M ~brfirc 1 10 K miljomörir (201A) An tal ~''"' kemttu Kom.. lior lövnctl ptoduttt.r so kemlsk~ proctutter pi lisun Andol z o K molpmöm (Z014) 5 mdjömir~ p<oduktor 1"1 soootr Andolol:oloCJSU uvsmoclollk ffo, f* l 7 ao" ol:olocostt (2014) IIYsmodol l" J. vattenförbtukn.nc 1ncir 1 hynn_ mitsej Lukt måln~ncgrbete Ej mitbmt 4 2 ) ' 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner Miljöarbetet är organiserat pi följande sätt i vrrksamheten: Olle Andersson är mnjösamordnare och ansvarar för att vårt miljöarbete hålls levande och att dokumentationen uppdateras. Olle bevakar miljonyheter inom branschen och informerar regelbundet personalen om detta. Anna Smith ansvarar for kemikaliehantering och Al i Ahmedi ansvarar fur avfallsfrågor. Delar av verksamheten som omfattas av miljöledningssystemet Hela verksamheten inklusive kontor, lager och uppdragsplatser. Miljöpolicy Målerifirman AB utför måleriuppdrag i lönköpings kommun med omnejd. Miljöhänsyn är central i vår verksamhet och gallande miljolagstiftning ar en mini mi nivå i vårt arbete. For att standiet m1nska vår miijopåverkan ska vi: utbilda vår personal i miijofrågor som beror vår verlcsa mhet. Vagleda våra kunder i syfte att val ja miljoanpassade alternativ. Minimera miljopåverkan från våra egna resor och transporter. Anvanda så miljoanpassade kemikalier som vi kan i vår verksamhet

12 JÖNKÖPINGS lf.!5m. miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS Källsortera avfall och minska mängden avfall. Miljömål och handlingsplaner för år: 2015 Mål t l Andelen avfall f ör återvinning ska öka med 1596 jämfört med 2014 ltcärd/aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utbildning för samtliga anställda i avfallshantering ( avtal sentreprenören hider i denna) AfiAhmadi Uppföljning av måletster på följande l statistik från avfallsentreprenör sätt: Resurser l t immar 3000kr K.,ikali.,. Resor Inköp Vi ställer miljökrav vid upphandling och inköp på följande slitt: M~jökriiY vid inköp liv vo.ror och tjiinst.,. Vi tar miljöhänsyn vid inköp av varor/tjänster på följande sätt i vår verksamhet: Vi strävar a lltid efter att minimera miljöpåverkan i samband med inköp genom att i första hand välja miljömärkta produkter. Vi köper alltid miljömärleta produ kter inom följande områden: M ål z l Öka andel miljömärkt färg til so% l tgärd/aktivitet Endast a nvända m iljömirleta färgprodukter vid inomtuasm ålning Ansvarig AliAhmadi Tidpunkt Resurser Kaffeoch te Kontorspapper och kuvert Toalettpapper och hushåuspapper Diskmedel och tvättmedel Informera aisa medarbetare om beslutet Afi Ahmadi Uppföljnine av måletster på följande l sammanställning av inköpsstatistik sätt: M ål 3 l M inska utsläppen av Coltkörd km med 2096 j ärnfön med t imme När det gäller inköp av färg och kemikalier strävar vi efter att när det är möjligt av hänsyn till funktion och pris k6po miljömirleta produkt... Vid nyinköp av fordon till verksamheten köper vi vid utbyte a lltid bilar med bättre miljöprestanda än de som vi byter ut mot. Allra helst bilar med möjlighet att köra på förnybara bränslen. l tgärd/aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser Utbilda de fem som kör flest mil/ år i Ecooriving Olle Andersson 201S-o sookr!.h/medarbetare Leverantörsgranskning Vi har kartlagt miljöstatus hos våra viktigaste leverantörer. Byta ut en av ståpbilarna mot en gasbil AfiAhmadi Uppföljnine av måletster på följande I Brinslefakturor sätt: 4. Verksa mhetsrutiner 201S-o kr Vi har utvärderat behovet av rut iner/inst ruktioner för att minimera miljöpåverkan f rån de betydande m iljöaspekterna. Vi har rutiner på följande områden i vårt miljöledningssyst em: Inköp Avfall Intern och Extern kommunikat ion trverantör Miltticrouillen Al tso Posten AB tso Kontorsvan~hu.set All Avfall status p~ verk~m i'm!uns miljoarbete (ex. MiljödC)IomeOO, ISO 14001, Miljöpolicy et c.) Miijöpolicy M1ijöchplomerad Mi~öpolicy Uppeluerad o=m lolt-09--ls t & ls Vi har gjort en genomgång av vilket avfall vi har och tar hand om farligt avfall enligt lagkrav. farligt avfall

13 JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS Farligt avfall hanteras på följande sätt i vår verksamhet ~ Tran sportör med tillstånd hämtar hos oss: Stena Miljö D Vi lämnar på sortergård och har gjort egen anmälan om detta t ill Länsstyrelsen Vi för journal över fartigt avfall som vi lämnar ifrån oss. Vi sorterar avfall i fötjande fraktioner i vår verksamhet Typ av avfall Plats för sorterincsjcär1 Entreprenör eller limnas til Pappenförpa ckningar Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Wel papp Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Hårdplast Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Me U ll Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö färgat glas Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö o färgat glas Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Batterier Grön station på kontoret stena Miljö Lysrör ayu och tas om hand av f astighew gare Matavbtl Under diskbänken i köket Jönköoin~s kommun Kem ikalier Hylla på lagret stena Miljö Kontorspapper Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Datorer/e5ektronit Hylla på lagret stena Miljö Intern och Extern kommunikation Vi informerar våra medarbetare om verksamhetens miljöarbete på följande sätt: Miljöinformation ges i samband med veckornöte n på måndagar med all personal. Vi informerar externa intressenter om verksamhetens miljöarbete på följande sätt: Information om miljöpolicy, miljöberättelse och att vi är miljödiplomerade finns på vår externa he msida. Kemikalier Vi förtecknar de kemikalier vi har i verksamheten och har även säkerhetsdatablad tillgängliga i anslutning till ke mikalierna. Kemiska produkter förvaras och hanteras säkert. Vi arbet ar aktivt med att byta ut produkter till mer miljöanpassade alt e rnativ. Produktnillmn Til veftare/levenntör Miljömärke Användnine Användningsområde svanen Regelbundet (R) ara Miljöval Sb utgå {U) f U-blomman Sb ersättas (f ) sällan (s) Bestå Täckfärg Ale< o svanen Måleri Miltu s tidcfirc Alao svan... Milrtri Amptlisii n ruadflrc Clparol Milffi Ajlx rencatinc ~t~ lraoive AB svanen aenc.srin,c v"~r~ny fönsterputs Gipeco A Renc;örin,c Apx~ le~tion ~ate-pa lmoiw AB svanen A Reneö ring CekoV p01.neld NOI'dsjO f-j M,Omirt.t A l (v>tttnbilstrld) MiltexM01n Alao EU-blomman A Pt.utfirc Nords jo swnenmirtt A (nttenbasend) Sindoplut o~ta sorter..., 01:lt.i svanenmirtu eller ru-blommolln Spacklf mtdium NonlsjO S\'in~mif'kt A 1'1 c MlltU7 Alao In miljöva~ swnen, ru-.." blomman Resor Vi har en miljöstyrande resepolicy i verksamheten. Resepolicy Policyn syftar till att uppmuntra till ett eltonomislct och miljöm<dvetet linkande vid a lla resor i tjänsten. Vi ska: P1anera vårt arbete och våra arbetsresor så att vi inte kör i onödan Sam5ka när det lir möjligt till arbeten Sträva efter att köra enliet principer för EcoDrivinc Använda de miljöfordon vi har i första hand 5. Lagkrav Vi har gjort en utvärdering av vilka miljölagar och övriga rättsregler som berör vår verksamhet. Vi har också tagit fram instruktioner för att säkerställa att lagar och regler efterlevs. ( ta.creferens firg fire Ja, Tillståndspliktig O Ja, anmälningspliktig Ne

14 JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~l SVENSKMIUÖBAS Verll:nm.hetsrutin/attivitet utbildninc och kompetens All medarbetart sk1 ha relevant kompetens på mij5omridtt. lnk6psrvtin/polcy Vi städer mifjötnv vid lnt 6o/...,handlinr. Kemikalier Vi har t mib hefört.o:ninc och säkerhe tsd:.itabl;ad för ktmbb produkter. Produktff förvans om h.ilnte ras säkert. Vi a rbetar aktivt mtd att byta u.: produkter til mer mljöl n.passlde l lttrnatn. AMVaric Olle Andersson All Ah!Mdi Olle Andersson Awhll A Ii Mthmtdi Vi arbetar a lc.tm med a tt m~.skl. i termvinda och återvinna avf.ll. fafict wbl fötvnu och tu;nsporteras enligt blgknv. Torncånpkörnin.c Ali Mehmedi vi vndviter torn&,ncsk6rn.. g m r in 1 minut och h11r informerat vår a m.darbetare om dem. Mlj5ris.Ur o<h n Mehmed nödliic;esberedskap Vi rbttar svstt:m tijtt mh br-andskydd och a tt fort:bvep bnlnd i vår vettsamhet uereterens M iljöbillk {M S) SFS 1998:108 MB kap. 2 AllmlftAl hlnsynsrteltr 2 Kun.sbpstrnet U,6n:.ticMuprindpen 5 Hushållnings & kretsloppsprincipen t.t Produk.tv.asrectln B Sbdea ASV'ilret M iljöbillk {M B) SF'S 199&-.808 M IS Kap. 2 AlminM himynsrteltr 2 Kunstapskr.wet tl inittichoupm<ipon 4 Produk.tvalsregeln MB bp. 14 Kemista produkter och biotetniska orc ndmtr förordning om kemiska produkter och bioteknid a OI'Cinismtt' (SfS loqi' lcs) RfAat-förordnincen förordn.ing (EG) nr 1907/2006 Miljöb.llk {MI) SfS ltti;ioi MB K;~p 1S Avbll och producenta nsvilt Avf~lsförordnincen (SfS 2011:127) Natu.rvårdswrh ts toreskrifter om tnnsport av avtal (N fs loos:j ) MB K;~p. 2 AllmånN hämcynsre,cler ts H ush JIIA~,s a krtuioppsprincipen f.örord:nin& om produ<entai\syilr för: förp<ldninpr ISfS 2QQ6:1273l Returpapper 1if1 1994: 12051, Batterier (SfS 200&~1!1341 Bilar {gi ~. Dick {.Sf$ 1??!:12361, Elettrish och elektronisb produkter fsfs ZOOS:209l Glödlampor och Wssa belysnincsarmaturer fsfs 20Q()'20fl Lokal ren~rninn.ordninp oc:h avfalb_p_lan LOkala förestrift.r avshftde hälsa och miljö uc om skydd mot olyclor tsn 2001:771 Miljörisk Brand Kemibfiespill Förbil\dras cenom Systematiskt brandskyddsarbete (brandsläckare, utrymningsvägar) säker förvaring av kemikalier 7. Utbildning och kompetens Vid olycka C:Örs följande Rädda, larma, släcka FO!j råd i säkerhetsdatablad Våra medarbetare får miljöutbiktning inom ett år från anställning. Vi identifierar årligen ut bildningsbehov för våra medarbetare och sammanställer detta i kompetensplanen. Medarbetare, namn Anstä lld Genomförd Genomförd Ut bildnings Planerad tid för från å r Grundläcgande övrig behov kommande miljöutbildninc: mifjöutbild ninc: (ämnesområde) miljöutbildninc: {da tum) (datum) Olle Andersson Mitjöledarutbild nine: 2013~1~3 1 Afi Ahmadi Miljöleda rutbild 2015 ni ng PeUe Jonsson Nisse Klarsson AsaNilsson Jaana Nilsen Petter Persson Nielas Nordfett 2014 E i genomförd Miföutbildning Februa ri 2015 Jan.ne Jansson Miljöberättelse Vi gör varje år en egen uppföljning av vårt miljöarbete i form av en miljöberättelse. Miljöberättelse för år: 2014 Verksamhetens miljöpåverkan Vi hoj r i v!. r miljö ut redning idcn tifterojt fö lj OJndc m iljoospcktc r som d c mest bctyd<lndc : Målarfärg Resor i tjänsten Avfall 6. Miljörisker och nödlägesberedskilp Vi har utvärderat miljörisker i vår ve rksamhet och lämpliga sätt att förebygga dem. l tabe llen n~an har vi dokument~rat r~sultat~ t. dvs. risk~r m~ ~rksamhet~n. hur vi ska ag~~ för att förhindra dem och vad vi eör om de ändå händer. l de fall en lä nere instruktion behövs har vi gett en hänvisning. Uppföljning av aktivitete r för att minska miljöpåverkan Vi arbet ar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och har genomfört följande aktivit eter. M iljöförbätt~ nde åtgärd/ aktivitet Genomförd (år) Inköp av supbil som ear pa biogas (Cadctv) 2012 Byte til miljömärtt kaffe och te 2013 Utrensning av lo kemikalier 2014 Byte av standardfärg för inomhusmålning till mijömärkta produkter 2014

15 JÖNKÖPINGS ta... miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS Uppföljning av miljömål Vi har un de r det senaste å ret a rbetat med våra miljömål och ha r följa nde resultat: Ökat andelen miljömärkt färg till30% (uppnått målet) Minskat antalet kemikalie r med 25% (uppnått målet) Miljöindikatorer/Nyckeltal för miljöpåver-kan Miljöaspekt NyckelUll år Nyckeltal år Andel miljömärkt målarfärg "' 10% Resor i tjänsten, gram COl/tm 160gram/ km 14Sgram/km Avfall, andel till åtetvinning 78" 84% Nyckeltal år Nyckdal år "" '"" 14Sgram/km 12.5 gram/km 86% 92% Uppföljning av miljöind ikatorer Vi följer ett antal nyckelindikatorer för miljöpåverkan och har följande kommentarer avseende utvecklingen: över gång till att i första hand använda miljömärkta produkter vid inomhusmålning gör att andelen m iljömärkta produkter har ökat. Här går vi vidare för att ytterligare öka andelen under kommande år. Vi byter successivt ut vår bilflotta t ill bilar med förnybara bränslen och detta i kombination med att vi ut bildar våra medarbetare i EcoOriving gör att vi hoppas kunna minska våra utsläpp från resor i arbetet ytterligare. Vi har blivit bättre på att sorter a ut avfall för återvinning de senaste åren~ men vi är ännu inte nöjda och hoppas kunna öka denna andel ytterligare genom att bli ännu noggrannar e. M iljöpolicyns aktualitet M iljömål-och handlingsplan för kommande år Verksamhetsrutiner M iljörisker och nödlägesberedskap Utvärdering av senaste årets miljöarbete M iljöberättelse Intern och extern kommunikation Revisioner ledningens genomgång av ovanstående punkter har resulterat i denna Miljöhandbok som godkänts av verksamhetsansvarig. 9. Intern revision Vår verksamhet omfattas inte av kravet på intern revision i m iljödiplomering. 10. Ledningens genomgång Verksamhetens ledning tar varje år upp miljöfrågan på agendan och i samband med detta har följande punkter gåtts igenom: M iljöorganisation Värdering av miljöaspekter

16 AKTIVITETSBANK Tips på aktiviteter/ åtgärder Goda exempel sprids Spetsigare och mer branschspecifika åtgärder

17 NY HANDLEDNING Beskrivning av Jönköpingsmetoden Sammanfattning av krav Handledning till miljöhandboken Tydlig hänvisning till kravstandard SMB

18 JÖNKÖPINGS lp-i:.\ miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS &' JÖNKÖPINGS UJ ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS &' JÖNKÖPINGS UJ ~ miljödiplom ~} SVENSI< Mll.IÖ6AS Innehållsförteckning Miljödiplomerinc i.llönköpincs kommun Krav på miljödiplomerad verksamhet 1. Miljöorganisation 2. Miljöutredning 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner 4. Verksamhetsrutiner 5. lagkrav 6. Miljörisker och nödlägesberedskap 7. Utbildning och kompetens 8. Miljöberättelse 9. Intern revision 10. ledningens genomgång 11. Extern revision Miljödiplomering i Jönköpings kommun lönköpings kommun erbjuder möjlighet för verksamheter att miljödiplomeras i enlighet med kravstandarden Svensk Miljöbas. För att möta denna standard har l önköpings kommun tagit fram en egen metod. Jönköpings kommuns metod för miljödiplomer ing består av ett följande: Miljöhandbok Mallen för miljöhandbok innehåller samtliga delar som behöver redovisas i samband med revision. Om delar av miljöhandboken finns i externa dokument hänvisar man till bilagor. Valda delar av miljöhandboken finns också som egna mallar för verksamheter som har behov av detta. Det är också möjligt för en verksamhet an redovisa sin miljöhandbok på ett annat sätt, så länge man kan visa att man klarar kriterier i kravstandarden för ver ksamheter i Svensk Miljöbas. För att underlätta för verksamheter som arbetar med miljödiplomering finns det en exempeldokumenr' som visar hur mallen är tänkt att användas. Handledning Handledningen beskriver arbetsprocessen mot en miljödiplomering samt vilka krav som finns på en verksamhet som ska bli miljödiplomerad. Här ges också mer utvecklad information om de olika de&ama i en miljöledningssystem. Handledningen är en vägledning för ver ksamheter som ska ta fram sin miljöhand bok. Aktivitetsbank Aktivitetsbanken är en samling med aktiviteter och åtgärder som verksamheter kan göra för att minska sin miljöpåver kan. Miljöförbättrande aktiviteter ska planeras och genomföras varje år för an en ver ksamhet ska bli mitjödiplomerad. Aktivitetsbanken uppdateras minst en gång per år och ska vara en inspirationskälla för an hela tiden komma framåt i miljöarbetet. Revisionsinstruktion Här beskrivs arbetsgången för dokumentgranskning och extern revision på plats av verksamhetemas miljöarbete. Kravnivån för an godkänna verksamheter för miljödiplom fönydligas i förhållande till kravstandarden Svensk Miljöbas. Revisionsinstruktionen utgår från det arbetssätt och det handledningsmaterial som används inom Jönköpingsmetoden för mitjödiplomering.

19 l jönköplngs JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS l JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS Årscykel för miljödiplomering Eget arbete Arbetet med att ta sig fram till en miljödiplomer ing är verksamhetens eget ansvar. lnom ramen för årsavgiften ingår ingen konsurthjälp. Projektledare för miljödiplomering i Jönköpings kommun kan svara på frågor om handledningsmateria l, mallar och annat. /'... i Rev1S10n Diplom förnyas årngen utifrån aktuelft material Introduktion/ Upptaktsmete Eget arbete VKI behov kan man ta hjälp av extern konsult för att komma framåt med vissa delar av diplomer ingsarbetet, men de allra flesta diplomerade verksamheter tar sig fram utan konsults-töd. Viktigt an tänka på för att komma rätt in i arbetet med miljödiplomering är att: göra en enkel planering av diplomeringsarbetet tkligt i processen genomföra den grundläggande miljöutbil dningen för an skapa engagemang och ge alla den kunskap de behöver Revision ltdpunkten för revision av miljöarbete välj er verksamheten själva. Vid revisionen ingår an revisorn går igenom dokumentation samt gör fysiskt platsbesök. Revisionens syfte är att stämma av om verksamheten uppfyller krav enngr Svensk Miljöbas samt att ge tips om utvecknngsmöjligheter i miljöarbetet. Diplomering Efter godkänd revision är verksamheten miljödiplomerad under ett års tid. Detta innebär an verksamheten: Arsavgift Första steget mot miljödiplomering är an anmäla sig till projektledare för miljödiplomering i Jönköpings kommun. l samband med an anmälan görs tår verksamheten tillgång till handledningsmaterial, mallar och annat material digitalt via en lösenordskyddad sida. f ör detta betalar verksamheten en årsavgift. Introduktion De verksamheter som så önskar Ilar möj!jghet att vid uppstan av arbete med Miljödiplomering boka ett introduktionsmöte mot en kostnad. Vid detta möte görs en grundlig genomgång av handledningsmaterialet och processen mot en miljödiplomering gås igenom. Erhåller ett miljödiplom Registreras som miljödiplomerad verksamhet på Har möjlighet att använda miljödiplomeringens logotyp i egen martmadsföring. Årligen återkommande process För att behålla miljödiplomet i verksamheten så krävs att man förnyar sin miljödiplomering årtigen. Detta genom att betala årsavgift för Miljödiplomering samt an genomgå en ny revision utifrån aktuell kravstandard där man kan visa att man arbetar aktivt med miljöförbättringar. Upptaktsmöte Alla verksamheter som arbetar med miljödiplomering bjuds ärtigen in till ett upptaktsmöte där nyheter inom miljödiplomering presenteras. Denna träff ger också möjlighet till erfarenhetsut byte mellan verksamheter.

20 JÖNKÖPINGS IIS\\ miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS il JÖNKÖPINGS (j ~ miljödiplom ~} SVENSI<MILJÖ6AS i JÖNKÖPING$ ll!7.im. miljödiplom V::!!:!)} SVBISIC MII.JÖ8AS Krav på miljödiplomerad verksamhet Här är en sammanfattande beskrivning av de krav som st älls på en verksam het som vill bli miljödiplomerad. Efter denna sammanfattning följer en fördjupad handledning för de olika delarna av miljöledningssystemet där krav inom respektive delområde även förtydligas. 1. Miljöorganisation./ Vi har utsett en miljöansvarig och har tillsammans med miljöansvarig definierat dennes roll, ansvar och befogenheter../ Vi har en verksamhetsbeskrivning som även beskriver vår miljöorganisation och omfattning av miljöledningssystemet. 2. Miljöutredning./ Vi har en miljöutredning som innehåller identifaering och bedömning if\/ miljöaspekter samt fastställande av betydande miljöaspekter. 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner "' Vi har en miljöpolicy som speglar intenttonerna och styr miljöarbetet. "' Vi har utifrån betydande miljöaspekter upprättat miljömål och handlingsplaner som är möjl iga an följa upp och verifiera. 4. Verksamhetsrutiner "' Vi har en kemikalieförteckning med alla kemikalier vi använder och tillhörande säkerhetsdata blad. "' Vi har en inköpsrutin som styr mot miljöanpassade inköp och begär in information om de viktigaste leverantörernas miljöarbete. "' Vi har rutiner för hur vi tar hand om verksamhetens avfall. "' Vi har rutiner för hur våra medarbetare och övriga intressenter informeras om verksamhetens milj öarbete. "' Vi har utvärderat behov av ytterngare rutiner för att minimera miljöpåverkan från de betydande miljöaspekterna. 6. M iljörisker och nödlägesberedskap ~ Vi har gjort en bedömning av miljörisker i vår verksamhet. ~ Vi har rutiner för an förebygga olyckor och beskrivning av hur vi arerar vid eventuell olycka eller tillbud. 7. Utbildning och kompetens.;' Våra medarbetare har fått grundläggande miljöutbild ni ng../ Vi har identifierat utbildni ngsbehov inom den egna vertsamhet en och har med detta som grund tagit fram en utbildningsplan. 8. M iljöberättelse ~ Vi följer upp van miljöarbete och upprittar 5rligen en miljöberättelse som beskriver mlljöarfletet och den utved<ling som skett över tid. l miljöberättelsen används för vår verksamhet relevanta indikatorer. Miljöberättelsen il tillgänglig för intressenter. ~ Vi kan årligen visa an förflänringar har sken genom det egna miljöarbetet. 9. Intern revision ~ Verl<samheter med lokaler på olika fysiska platser och/eller med varierad verksamhet har rutin M för att f ölja upp miljöarbetet i de olika verksamhetsdelarna odl denna uppföljning dokumenteras../ Ana detverksamheter kan redovisa aktivitet er/åtgärder för att minska mwjöpåverkan. 10. Ledningens genomgång ~ V5r ledning genomför årligen en utvirdering av miljöarbetet som dokumenteras. 11. Extern revision ~ Verl<samheten ska genomgå extern revision va~e år. s. Lagkrav "' Vi följer gällande lagkrav eller andra krav från myndigheter inom miljöområdet och har dokumenterat detta i en laglista.

21 JÖNKÖPINGS tf.f:m. miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS i JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom \Sil ~ MII.JO&t.S i JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~} SVENSI<MILJÖ6AS l. Miljöorganisation "' Vi har utsett en miljöansvarig och har tillsammans med miljöansvarig definierat dennes roll, ansvar och befogenheter. "' Vi har en verksamhetsbeskrivning som även beskriver vår miljöorganisation och omfattning av miljöledningssystemet. Svensk Miljöbas krav (SMB) T allaung oc;h förtydlipnde 3.2 Miljö..sW'OIIIIig Verksamhetens tedninc sb utse mdj &ns~ric. M1tjCSsamordnarens namn sb nces l Lednincen W tii AmrMns med mil~nsnric mifj()n~tn. d efinien. dennes roll, ;ansvar oål befocenheter. Mdjösamordnarens roi, ansvar och l.3 M~jöutre<!Nnc on befogenheter beskrivs nonnatt i Verbamhettn Jka ha en dokumenttrad mitjönrw:ik*tn. Om det vid revisiomn mifjöutredninc med följinde innehill: framkommer m den m iljöil~rices roll i r o tydlic. är d et en avvikelse. V erbamhd:sbesknvl'llln.c, innehå and e:: Typ av vettamhet M1~ösamordnarens roi, ansvar od\ Anul Mstil da befocenheter behöver inte wra skriftict De produkter/tjänster som produceras dokume nterat o m det ändå tuncerar.. Attue.llt miljöarbete och miljökompetens Verksamhetsbestrivninc sb rlftnh som visar pi typ av vt.rtcnmhel. antal ~nstilld~. de produktertjänster so m produceras samt aktuellt miljöarbete och m iljötompetens. En obligatoriskttrav l diplomeringen är an en miljösamordnare il r utsedd. Det är viktigt an klargönt vilka uppgifter som förväntas an miljösamorona ren ska utföra och villtetansvllr som följer med roren. Ytterst ansvarig är verksamhetens Mesta chef. Med ansvar följer befogenheter, det är viktigt an klargöra vad miljösamordnar en har rätt an ta beslut om, exempelvis miljöutbildning för personalen. Det är en fördel om delegeringen görs skriftligt. Grundtank~n lr an miljosamordn...,n ska samonfna verksamhetens miljöar1lete. Det kan omfatta an sammanställa miljöstatistik, ta fram verksamhets rutiner. hålla ihop miljögruppens möten om sådan erupp finns etc. Andra viktiea områden i miljöarbetet, såsom avtals- och kemikaliehantering samt inköp, tas oftast bäst om hand av de personer som arbetar med dessa i sin ordinarie verksamhet. 2. Miljöutredning,;' Vi har en miljöutredning som innehåller identifiering och bedömning av miljöaspekt er samt fast ställande av betydande miljöaspekter. Svensk Miljöbas krav (SMB) Tolkning och förtydtigande 3.3 M iljöutredningen M iljöutredningen uppdateras årligen av Verksamheten ska ha en dokumenterad verksamheten och ingår antingen i miljöutredning med följande innehåll: miljöhandbalten eller redovisas som eget dokument. Identifiering av miljöaspekter: Verksamheten ska identifiera sina miljöaspekter, l miljöutredningen identifierar verksamheten positiva såväl som negativa, och bedöma vilken sina miljöaspekter, värderar dem och pekar påverkan de har inom följande område: tydligt ut vilka som är betydande miljöaspekter. Användning av: energi, d rivmedel, varor, Även indirekta och positiva miljöaspekter ska tjänster, vatten och kemiska produkter identifieras. litsläpp tiu luft, vatten och m ark Avta D M iljöaspekt er som inte uppkommer i Verksamhetens produkter och tjänster verksamheten behöver inte redovisas (t ex Buller, vibrationer och lukt buuer, vibration och lukt). Betydande miljöaspekter: Verksamheten ska fonlöpande faststäda vilka miljöaspekter som är betydande. Om verksamhetens inriktning och/ eller omfattning förändras väsentligt ska miljöutredningen uppdateras direkt. Alla aktiviteter som görs i en verksamhet leder till någon typ av miljöpåverkan, antingen direkt eller indirekt. Exempel på direkt miljöpåverkan är användning av drivmedel, energi, vatten och förbrukningsmaterial men också avfall och utsläpp som sker i den egna verksamheten. Indirekt påverkan uppstår då beslut och åtgärder i den egna verksamheten leder till ökad eller i vissa fall minskad miljöpåverkan i någon annans verksamhet. Det är viktigt an få med indirekt miljöpåvertan i miljöutredningen då det kanske är där verksamheten har sin största möjlighel till an minska miljöpåvertan i stort. E.xempe1 på aktiviteter som kan ha en betydande indirekt miljöpåverkan är inköpsbeslut (påverkar leverantörernas miljöarbete), försäljning och marknadsföring ifv verksamhetens tjänster eller produkter (påverkar kundens val av produkter), attitydpåverkan på brukare i verksamheten (kan bidra till ökad miljömedvetenhet i vardagen), undervisning. l arbetet med an göra listan över sin miljöpåvertan är del positivt om så många som möjijgt i personatgruppen kan bmira för an få med alla aspekter och även för att förankra miljöarbetet i organisationen.

22 HANDLEDNINGSMATERIAL + sök miljödiplomering Användarnamn: gr01173 Lösen: jönköping2015

23 WORKSHOP - AKTIVITETSBANKEN Hur kan ni använda aktivitetsbanken? Förslag på nya områden? Förslag på aktiviteter som saknas nu? Varje grupp noterar sina förslag på en lapp Kort summering på slutet

24 Jörgen Johansson Mobil: Jens Ottosson

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer