MILJÖDIPLOMERING Kickoff Jönköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖDIPLOMERING 2015. Kickoff 2015-02-24 Jönköpings kommun"

Transkript

1 MILJÖDIPLOMERING 2015 Kickoff Jönköpings kommun

2 AGENDA Nyheter inom miljödiplomering Nya metoden Workshop med fokus på Aktivitetsbanken

3 UTVECKLING NATIONELLT Källa:

4 DIPLOM JÖNKÖPINGS Källa:

5 TVÅ VARIANTER AV LOGOTYPEN

6 ANNONSKAMPANJ VÅREN 2015

7 NY METOD - MÅL Enklare att arbeta med dokumentatinen Ännu mer åtgärdsorienterad Tydligare kopplad till krav i Svensk Miljöbas

8 JÖNKÖPINGSMETODEN SAMLAD MILJÖHANDBOK AKTIVITETSBANK NY HANDLEDNING

9 WORKSHOPS NYA METODEN 27 MARS MULTISITEVERKSAMHETER 31 MARS DIPLOMERADE VERKSAMHETER 24 APRIL EJ DIPLOMERADE VERKSAMHETER Inbjudan kommer att gå ut till dessa inom kort. Fler workshops genomförs om intresset är stort.

10 SAMLAD MILJÖHANDBOK All dokumentation av miljöarbetet samlad på ett ställe Godkänns av verksamhetsansvarig i sin helhet Möjlighet att bryta ut delar av miljöhandboken som egna dokument

11 l. JÖNKÖPI GS M i ljöorgan isation V~ mh~na mn : Målerifirman AB Besöksadress: Industrigatan 48 PostBdr-ess: Jönköping Or"ganisationsnummer: 9988n-6655 Antal medarbdar~ 9 MiljösaiTIOf"dnarr: Ollr Andersson V~mhrtsansvari g; Ali Ahmadi Td don: ~ Beskrivning av vet"ksamheten: E-postadress: Hr msida: Målerifirman AB utför måleriuppdrag främst i Jonköpings kommun. Kunderna är både privatpersoner, foretag och kommunala verksamheter. Vi sal)er aven farg och målenprodukter. foretaget har ett kontor och tillhorande lager. Lokaler Vi hyr kontor (35 rn2)-vatten och varme mgår i hyran. El betalar vi for separat och VI koper fornybar el från Jonlcoping Energi. Vi hyr lageriokal (50m2)-el, vatten och värme ingår i hyran. Resor Vi har fem skåpbilar som anvands av våra målare, \NV Caddy (l gas, 4 diesel) och en Volvo XC60 (diesel) som används av VD för tjänsteresor. Vi har en skriftlig resepolicy som styr hur vi reser i tjansten. Godstransporter Transporter ingår vid beställning av inköp till vår verksamhet Vi försoker samordna inköp för att minimera mangden transporter till vårt lager. ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS z. MIIJoutredmnc l tabellen nedan listas alla verksamhetens aktiviteter som ger mnjöpåverlcan. l de fall det är möjligt anges hur mycket som användsfsläpps ut under ett år. För att kunna följa upp miljöarbetet anges även nyckeltal när det är möjligt_ Alla aktiviteter är rangordnade efter hur stor mnjöpåverlcan vi bedömer att de har, 1 är mest betydande, därefter 2, 3 och så vidare. De aktiviteter som vi bedömer har betydande miljöpåverkan är fetmarkerade i listan. Dessa aktiviteter ligger till grund för miljömål och handlingsplaner. lndilloto</ Rancordninc Hur mydet ~nvincb eue_r Aktivitet 50m plverbr mljön Nydtolt l l t, 2. 1,, 5, s~pps ut? o, 7 osv.) RtsOri~Mt~ A mil Kontonp~pper LlOOOmil G101m lith dihti kolclioiid/km 1 ooo tcb~ ls 000 u koldio id a ton SOOOAWrk/ir Andol t~l ~temnn1nc: f" l JOOOkWh/i.r!] oucoz Inköp 2,4 miljoner kr {2014) Andel miljömjflrt M ~brfirc 1 10 K miljomörir (201A) An tal ~''"' kemttu Kom.. lior lövnctl ptoduttt.r so kemlsk~ proctutter pi lisun Andol z o K molpmöm (Z014) 5 mdjömir~ p<oduktor 1"1 soootr Andolol:oloCJSU uvsmoclollk ffo, f* l 7 ao" ol:olocostt (2014) IIYsmodol l" J. vattenförbtukn.nc 1ncir 1 hynn_ mitsej Lukt måln~ncgrbete Ej mitbmt 4 2 ) ' 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner Miljöarbetet är organiserat pi följande sätt i vrrksamheten: Olle Andersson är mnjösamordnare och ansvarar för att vårt miljöarbete hålls levande och att dokumentationen uppdateras. Olle bevakar miljonyheter inom branschen och informerar regelbundet personalen om detta. Anna Smith ansvarar for kemikaliehantering och Al i Ahmedi ansvarar fur avfallsfrågor. Delar av verksamheten som omfattas av miljöledningssystemet Hela verksamheten inklusive kontor, lager och uppdragsplatser. Miljöpolicy Målerifirman AB utför måleriuppdrag i lönköpings kommun med omnejd. Miljöhänsyn är central i vår verksamhet och gallande miljolagstiftning ar en mini mi nivå i vårt arbete. For att standiet m1nska vår miijopåverkan ska vi: utbilda vår personal i miijofrågor som beror vår verlcsa mhet. Vagleda våra kunder i syfte att val ja miljoanpassade alternativ. Minimera miljopåverkan från våra egna resor och transporter. Anvanda så miljoanpassade kemikalier som vi kan i vår verksamhet

12 JÖNKÖPINGS lf.!5m. miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS Källsortera avfall och minska mängden avfall. Miljömål och handlingsplaner för år: 2015 Mål t l Andelen avfall f ör återvinning ska öka med 1596 jämfört med 2014 ltcärd/aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utbildning för samtliga anställda i avfallshantering ( avtal sentreprenören hider i denna) AfiAhmadi Uppföljning av måletster på följande l statistik från avfallsentreprenör sätt: Resurser l t immar 3000kr K.,ikali.,. Resor Inköp Vi ställer miljökrav vid upphandling och inköp på följande slitt: M~jökriiY vid inköp liv vo.ror och tjiinst.,. Vi tar miljöhänsyn vid inköp av varor/tjänster på följande sätt i vår verksamhet: Vi strävar a lltid efter att minimera miljöpåverkan i samband med inköp genom att i första hand välja miljömärkta produkter. Vi köper alltid miljömärleta produ kter inom följande områden: M ål z l Öka andel miljömärkt färg til so% l tgärd/aktivitet Endast a nvända m iljömirleta färgprodukter vid inomtuasm ålning Ansvarig AliAhmadi Tidpunkt Resurser Kaffeoch te Kontorspapper och kuvert Toalettpapper och hushåuspapper Diskmedel och tvättmedel Informera aisa medarbetare om beslutet Afi Ahmadi Uppföljnine av måletster på följande l sammanställning av inköpsstatistik sätt: M ål 3 l M inska utsläppen av Coltkörd km med 2096 j ärnfön med t imme När det gäller inköp av färg och kemikalier strävar vi efter att när det är möjligt av hänsyn till funktion och pris k6po miljömirleta produkt... Vid nyinköp av fordon till verksamheten köper vi vid utbyte a lltid bilar med bättre miljöprestanda än de som vi byter ut mot. Allra helst bilar med möjlighet att köra på förnybara bränslen. l tgärd/aktivitet Ansvarig Tidpunkt Resurser Utbilda de fem som kör flest mil/ år i Ecooriving Olle Andersson 201S-o sookr!.h/medarbetare Leverantörsgranskning Vi har kartlagt miljöstatus hos våra viktigaste leverantörer. Byta ut en av ståpbilarna mot en gasbil AfiAhmadi Uppföljnine av måletster på följande I Brinslefakturor sätt: 4. Verksa mhetsrutiner 201S-o kr Vi har utvärderat behovet av rut iner/inst ruktioner för att minimera miljöpåverkan f rån de betydande m iljöaspekterna. Vi har rutiner på följande områden i vårt miljöledningssyst em: Inköp Avfall Intern och Extern kommunikat ion trverantör Miltticrouillen Al tso Posten AB tso Kontorsvan~hu.set All Avfall status p~ verk~m i'm!uns miljoarbete (ex. MiljödC)IomeOO, ISO 14001, Miljöpolicy et c.) Miijöpolicy M1ijöchplomerad Mi~öpolicy Uppeluerad o=m lolt-09--ls t & ls Vi har gjort en genomgång av vilket avfall vi har och tar hand om farligt avfall enligt lagkrav. farligt avfall

13 JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS Farligt avfall hanteras på följande sätt i vår verksamhet ~ Tran sportör med tillstånd hämtar hos oss: Stena Miljö D Vi lämnar på sortergård och har gjort egen anmälan om detta t ill Länsstyrelsen Vi för journal över fartigt avfall som vi lämnar ifrån oss. Vi sorterar avfall i fötjande fraktioner i vår verksamhet Typ av avfall Plats för sorterincsjcär1 Entreprenör eller limnas til Pappenförpa ckningar Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Wel papp Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Hårdplast Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Me U ll Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö färgat glas Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö o färgat glas Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Batterier Grön station på kontoret stena Miljö Lysrör ayu och tas om hand av f astighew gare Matavbtl Under diskbänken i köket Jönköoin~s kommun Kem ikalier Hylla på lagret stena Miljö Kontorspapper Kärl utanför kontoret/lagre t stena Miljö Datorer/e5ektronit Hylla på lagret stena Miljö Intern och Extern kommunikation Vi informerar våra medarbetare om verksamhetens miljöarbete på följande sätt: Miljöinformation ges i samband med veckornöte n på måndagar med all personal. Vi informerar externa intressenter om verksamhetens miljöarbete på följande sätt: Information om miljöpolicy, miljöberättelse och att vi är miljödiplomerade finns på vår externa he msida. Kemikalier Vi förtecknar de kemikalier vi har i verksamheten och har även säkerhetsdatablad tillgängliga i anslutning till ke mikalierna. Kemiska produkter förvaras och hanteras säkert. Vi arbet ar aktivt med att byta ut produkter till mer miljöanpassade alt e rnativ. Produktnillmn Til veftare/levenntör Miljömärke Användnine Användningsområde svanen Regelbundet (R) ara Miljöval Sb utgå {U) f U-blomman Sb ersättas (f ) sällan (s) Bestå Täckfärg Ale< o svanen Måleri Miltu s tidcfirc Alao svan... Milrtri Amptlisii n ruadflrc Clparol Milffi Ajlx rencatinc ~t~ lraoive AB svanen aenc.srin,c v"~r~ny fönsterputs Gipeco A Renc;örin,c Apx~ le~tion ~ate-pa lmoiw AB svanen A Reneö ring CekoV p01.neld NOI'dsjO f-j M,Omirt.t A l (v>tttnbilstrld) MiltexM01n Alao EU-blomman A Pt.utfirc Nords jo swnenmirtt A (nttenbasend) Sindoplut o~ta sorter..., 01:lt.i svanenmirtu eller ru-blommolln Spacklf mtdium NonlsjO S\'in~mif'kt A 1'1 c MlltU7 Alao In miljöva~ swnen, ru-.." blomman Resor Vi har en miljöstyrande resepolicy i verksamheten. Resepolicy Policyn syftar till att uppmuntra till ett eltonomislct och miljöm<dvetet linkande vid a lla resor i tjänsten. Vi ska: P1anera vårt arbete och våra arbetsresor så att vi inte kör i onödan Sam5ka när det lir möjligt till arbeten Sträva efter att köra enliet principer för EcoDrivinc Använda de miljöfordon vi har i första hand 5. Lagkrav Vi har gjort en utvärdering av vilka miljölagar och övriga rättsregler som berör vår verksamhet. Vi har också tagit fram instruktioner för att säkerställa att lagar och regler efterlevs. ( ta.creferens firg fire Ja, Tillståndspliktig O Ja, anmälningspliktig Ne

14 JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~l SVENSKMIUÖBAS Verll:nm.hetsrutin/attivitet utbildninc och kompetens All medarbetart sk1 ha relevant kompetens på mij5omridtt. lnk6psrvtin/polcy Vi städer mifjötnv vid lnt 6o/...,handlinr. Kemikalier Vi har t mib hefört.o:ninc och säkerhe tsd:.itabl;ad för ktmbb produkter. Produktff förvans om h.ilnte ras säkert. Vi a rbetar aktivt mtd att byta u.: produkter til mer mljöl n.passlde l lttrnatn. AMVaric Olle Andersson All Ah!Mdi Olle Andersson Awhll A Ii Mthmtdi Vi arbetar a lc.tm med a tt m~.skl. i termvinda och återvinna avf.ll. fafict wbl fötvnu och tu;nsporteras enligt blgknv. Torncånpkörnin.c Ali Mehmedi vi vndviter torn&,ncsk6rn.. g m r in 1 minut och h11r informerat vår a m.darbetare om dem. Mlj5ris.Ur o<h n Mehmed nödliic;esberedskap Vi rbttar svstt:m tijtt mh br-andskydd och a tt fort:bvep bnlnd i vår vettsamhet uereterens M iljöbillk {M S) SFS 1998:108 MB kap. 2 AllmlftAl hlnsynsrteltr 2 Kun.sbpstrnet U,6n:.ticMuprindpen 5 Hushållnings & kretsloppsprincipen t.t Produk.tv.asrectln B Sbdea ASV'ilret M iljöbillk {M B) SF'S 199&-.808 M IS Kap. 2 AlminM himynsrteltr 2 Kunstapskr.wet tl inittichoupm<ipon 4 Produk.tvalsregeln MB bp. 14 Kemista produkter och biotetniska orc ndmtr förordning om kemiska produkter och bioteknid a OI'Cinismtt' (SfS loqi' lcs) RfAat-förordnincen förordn.ing (EG) nr 1907/2006 Miljöb.llk {MI) SfS ltti;ioi MB K;~p 1S Avbll och producenta nsvilt Avf~lsförordnincen (SfS 2011:127) Natu.rvårdswrh ts toreskrifter om tnnsport av avtal (N fs loos:j ) MB K;~p. 2 AllmånN hämcynsre,cler ts H ush JIIA~,s a krtuioppsprincipen f.örord:nin& om produ<entai\syilr för: förp<ldninpr ISfS 2QQ6:1273l Returpapper 1if1 1994: 12051, Batterier (SfS 200&~1!1341 Bilar {gi ~. Dick {.Sf$ 1??!:12361, Elettrish och elektronisb produkter fsfs ZOOS:209l Glödlampor och Wssa belysnincsarmaturer fsfs 20Q()'20fl Lokal ren~rninn.ordninp oc:h avfalb_p_lan LOkala förestrift.r avshftde hälsa och miljö uc om skydd mot olyclor tsn 2001:771 Miljörisk Brand Kemibfiespill Förbil\dras cenom Systematiskt brandskyddsarbete (brandsläckare, utrymningsvägar) säker förvaring av kemikalier 7. Utbildning och kompetens Vid olycka C:Örs följande Rädda, larma, släcka FO!j råd i säkerhetsdatablad Våra medarbetare får miljöutbiktning inom ett år från anställning. Vi identifierar årligen ut bildningsbehov för våra medarbetare och sammanställer detta i kompetensplanen. Medarbetare, namn Anstä lld Genomförd Genomförd Ut bildnings Planerad tid för från å r Grundläcgande övrig behov kommande miljöutbildninc: mifjöutbild ninc: (ämnesområde) miljöutbildninc: {da tum) (datum) Olle Andersson Mitjöledarutbild nine: 2013~1~3 1 Afi Ahmadi Miljöleda rutbild 2015 ni ng PeUe Jonsson Nisse Klarsson AsaNilsson Jaana Nilsen Petter Persson Nielas Nordfett 2014 E i genomförd Miföutbildning Februa ri 2015 Jan.ne Jansson Miljöberättelse Vi gör varje år en egen uppföljning av vårt miljöarbete i form av en miljöberättelse. Miljöberättelse för år: 2014 Verksamhetens miljöpåverkan Vi hoj r i v!. r miljö ut redning idcn tifterojt fö lj OJndc m iljoospcktc r som d c mest bctyd<lndc : Målarfärg Resor i tjänsten Avfall 6. Miljörisker och nödlägesberedskilp Vi har utvärderat miljörisker i vår ve rksamhet och lämpliga sätt att förebygga dem. l tabe llen n~an har vi dokument~rat r~sultat~ t. dvs. risk~r m~ ~rksamhet~n. hur vi ska ag~~ för att förhindra dem och vad vi eör om de ändå händer. l de fall en lä nere instruktion behövs har vi gett en hänvisning. Uppföljning av aktivitete r för att minska miljöpåverkan Vi arbet ar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och har genomfört följande aktivit eter. M iljöförbätt~ nde åtgärd/ aktivitet Genomförd (år) Inköp av supbil som ear pa biogas (Cadctv) 2012 Byte til miljömärtt kaffe och te 2013 Utrensning av lo kemikalier 2014 Byte av standardfärg för inomhusmålning till mijömärkta produkter 2014

15 JÖNKÖPINGS ta... miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS Uppföljning av miljömål Vi har un de r det senaste å ret a rbetat med våra miljömål och ha r följa nde resultat: Ökat andelen miljömärkt färg till30% (uppnått målet) Minskat antalet kemikalie r med 25% (uppnått målet) Miljöindikatorer/Nyckeltal för miljöpåver-kan Miljöaspekt NyckelUll år Nyckeltal år Andel miljömärkt målarfärg "' 10% Resor i tjänsten, gram COl/tm 160gram/ km 14Sgram/km Avfall, andel till åtetvinning 78" 84% Nyckeltal år Nyckdal år "" '"" 14Sgram/km 12.5 gram/km 86% 92% Uppföljning av miljöind ikatorer Vi följer ett antal nyckelindikatorer för miljöpåverkan och har följande kommentarer avseende utvecklingen: över gång till att i första hand använda miljömärkta produkter vid inomhusmålning gör att andelen m iljömärkta produkter har ökat. Här går vi vidare för att ytterligare öka andelen under kommande år. Vi byter successivt ut vår bilflotta t ill bilar med förnybara bränslen och detta i kombination med att vi ut bildar våra medarbetare i EcoOriving gör att vi hoppas kunna minska våra utsläpp från resor i arbetet ytterligare. Vi har blivit bättre på att sorter a ut avfall för återvinning de senaste åren~ men vi är ännu inte nöjda och hoppas kunna öka denna andel ytterligare genom att bli ännu noggrannar e. M iljöpolicyns aktualitet M iljömål-och handlingsplan för kommande år Verksamhetsrutiner M iljörisker och nödlägesberedskap Utvärdering av senaste årets miljöarbete M iljöberättelse Intern och extern kommunikation Revisioner ledningens genomgång av ovanstående punkter har resulterat i denna Miljöhandbok som godkänts av verksamhetsansvarig. 9. Intern revision Vår verksamhet omfattas inte av kravet på intern revision i m iljödiplomering. 10. Ledningens genomgång Verksamhetens ledning tar varje år upp miljöfrågan på agendan och i samband med detta har följande punkter gåtts igenom: M iljöorganisation Värdering av miljöaspekter

16 AKTIVITETSBANK Tips på aktiviteter/ åtgärder Goda exempel sprids Spetsigare och mer branschspecifika åtgärder

17 NY HANDLEDNING Beskrivning av Jönköpingsmetoden Sammanfattning av krav Handledning till miljöhandboken Tydlig hänvisning till kravstandard SMB

18 JÖNKÖPINGS lp-i:.\ miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS &' JÖNKÖPINGS UJ ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS &' JÖNKÖPINGS UJ ~ miljödiplom ~} SVENSI< Mll.IÖ6AS Innehållsförteckning Miljödiplomerinc i.llönköpincs kommun Krav på miljödiplomerad verksamhet 1. Miljöorganisation 2. Miljöutredning 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner 4. Verksamhetsrutiner 5. lagkrav 6. Miljörisker och nödlägesberedskap 7. Utbildning och kompetens 8. Miljöberättelse 9. Intern revision 10. ledningens genomgång 11. Extern revision Miljödiplomering i Jönköpings kommun lönköpings kommun erbjuder möjlighet för verksamheter att miljödiplomeras i enlighet med kravstandarden Svensk Miljöbas. För att möta denna standard har l önköpings kommun tagit fram en egen metod. Jönköpings kommuns metod för miljödiplomer ing består av ett följande: Miljöhandbok Mallen för miljöhandbok innehåller samtliga delar som behöver redovisas i samband med revision. Om delar av miljöhandboken finns i externa dokument hänvisar man till bilagor. Valda delar av miljöhandboken finns också som egna mallar för verksamheter som har behov av detta. Det är också möjligt för en verksamhet an redovisa sin miljöhandbok på ett annat sätt, så länge man kan visa att man klarar kriterier i kravstandarden för ver ksamheter i Svensk Miljöbas. För att underlätta för verksamheter som arbetar med miljödiplomering finns det en exempeldokumenr' som visar hur mallen är tänkt att användas. Handledning Handledningen beskriver arbetsprocessen mot en miljödiplomering samt vilka krav som finns på en verksamhet som ska bli miljödiplomerad. Här ges också mer utvecklad information om de olika de&ama i en miljöledningssystem. Handledningen är en vägledning för ver ksamheter som ska ta fram sin miljöhand bok. Aktivitetsbank Aktivitetsbanken är en samling med aktiviteter och åtgärder som verksamheter kan göra för att minska sin miljöpåver kan. Miljöförbättrande aktiviteter ska planeras och genomföras varje år för an en ver ksamhet ska bli mitjödiplomerad. Aktivitetsbanken uppdateras minst en gång per år och ska vara en inspirationskälla för an hela tiden komma framåt i miljöarbetet. Revisionsinstruktion Här beskrivs arbetsgången för dokumentgranskning och extern revision på plats av verksamhetemas miljöarbete. Kravnivån för an godkänna verksamheter för miljödiplom fönydligas i förhållande till kravstandarden Svensk Miljöbas. Revisionsinstruktionen utgår från det arbetssätt och det handledningsmaterial som används inom Jönköpingsmetoden för mitjödiplomering.

19 l jönköplngs JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS l JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~ 1 SVENSK MIUÖBAS ~ miljödiplom ~} SVENSI<Mil.IÖ6AS Årscykel för miljödiplomering Eget arbete Arbetet med att ta sig fram till en miljödiplomer ing är verksamhetens eget ansvar. lnom ramen för årsavgiften ingår ingen konsurthjälp. Projektledare för miljödiplomering i Jönköpings kommun kan svara på frågor om handledningsmateria l, mallar och annat. /'... i Rev1S10n Diplom förnyas årngen utifrån aktuelft material Introduktion/ Upptaktsmete Eget arbete VKI behov kan man ta hjälp av extern konsult för att komma framåt med vissa delar av diplomer ingsarbetet, men de allra flesta diplomerade verksamheter tar sig fram utan konsults-töd. Viktigt an tänka på för att komma rätt in i arbetet med miljödiplomering är att: göra en enkel planering av diplomeringsarbetet tkligt i processen genomföra den grundläggande miljöutbil dningen för an skapa engagemang och ge alla den kunskap de behöver Revision ltdpunkten för revision av miljöarbete välj er verksamheten själva. Vid revisionen ingår an revisorn går igenom dokumentation samt gör fysiskt platsbesök. Revisionens syfte är att stämma av om verksamheten uppfyller krav enngr Svensk Miljöbas samt att ge tips om utvecknngsmöjligheter i miljöarbetet. Diplomering Efter godkänd revision är verksamheten miljödiplomerad under ett års tid. Detta innebär an verksamheten: Arsavgift Första steget mot miljödiplomering är an anmäla sig till projektledare för miljödiplomering i Jönköpings kommun. l samband med an anmälan görs tår verksamheten tillgång till handledningsmaterial, mallar och annat material digitalt via en lösenordskyddad sida. f ör detta betalar verksamheten en årsavgift. Introduktion De verksamheter som så önskar Ilar möj!jghet att vid uppstan av arbete med Miljödiplomering boka ett introduktionsmöte mot en kostnad. Vid detta möte görs en grundlig genomgång av handledningsmaterialet och processen mot en miljödiplomering gås igenom. Erhåller ett miljödiplom Registreras som miljödiplomerad verksamhet på Har möjlighet att använda miljödiplomeringens logotyp i egen martmadsföring. Årligen återkommande process För att behålla miljödiplomet i verksamheten så krävs att man förnyar sin miljödiplomering årtigen. Detta genom att betala årsavgift för Miljödiplomering samt an genomgå en ny revision utifrån aktuell kravstandard där man kan visa att man arbetar aktivt med miljöförbättringar. Upptaktsmöte Alla verksamheter som arbetar med miljödiplomering bjuds ärtigen in till ett upptaktsmöte där nyheter inom miljödiplomering presenteras. Denna träff ger också möjlighet till erfarenhetsut byte mellan verksamheter.

20 JÖNKÖPINGS IIS\\ miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS il JÖNKÖPINGS (j ~ miljödiplom ~} SVENSI<MILJÖ6AS i JÖNKÖPING$ ll!7.im. miljödiplom V::!!:!)} SVBISIC MII.JÖ8AS Krav på miljödiplomerad verksamhet Här är en sammanfattande beskrivning av de krav som st älls på en verksam het som vill bli miljödiplomerad. Efter denna sammanfattning följer en fördjupad handledning för de olika delarna av miljöledningssystemet där krav inom respektive delområde även förtydligas. 1. Miljöorganisation./ Vi har utsett en miljöansvarig och har tillsammans med miljöansvarig definierat dennes roll, ansvar och befogenheter../ Vi har en verksamhetsbeskrivning som även beskriver vår miljöorganisation och omfattning av miljöledningssystemet. 2. Miljöutredning./ Vi har en miljöutredning som innehåller identifaering och bedömning if\/ miljöaspekter samt fastställande av betydande miljöaspekter. 3. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner "' Vi har en miljöpolicy som speglar intenttonerna och styr miljöarbetet. "' Vi har utifrån betydande miljöaspekter upprättat miljömål och handlingsplaner som är möjl iga an följa upp och verifiera. 4. Verksamhetsrutiner "' Vi har en kemikalieförteckning med alla kemikalier vi använder och tillhörande säkerhetsdata blad. "' Vi har en inköpsrutin som styr mot miljöanpassade inköp och begär in information om de viktigaste leverantörernas miljöarbete. "' Vi har rutiner för hur vi tar hand om verksamhetens avfall. "' Vi har rutiner för hur våra medarbetare och övriga intressenter informeras om verksamhetens milj öarbete. "' Vi har utvärderat behov av ytterngare rutiner för att minimera miljöpåverkan från de betydande miljöaspekterna. 6. M iljörisker och nödlägesberedskap ~ Vi har gjort en bedömning av miljörisker i vår verksamhet. ~ Vi har rutiner för an förebygga olyckor och beskrivning av hur vi arerar vid eventuell olycka eller tillbud. 7. Utbildning och kompetens.;' Våra medarbetare har fått grundläggande miljöutbild ni ng../ Vi har identifierat utbildni ngsbehov inom den egna vertsamhet en och har med detta som grund tagit fram en utbildningsplan. 8. M iljöberättelse ~ Vi följer upp van miljöarbete och upprittar 5rligen en miljöberättelse som beskriver mlljöarfletet och den utved<ling som skett över tid. l miljöberättelsen används för vår verksamhet relevanta indikatorer. Miljöberättelsen il tillgänglig för intressenter. ~ Vi kan årligen visa an förflänringar har sken genom det egna miljöarbetet. 9. Intern revision ~ Verl<samheter med lokaler på olika fysiska platser och/eller med varierad verksamhet har rutin M för att f ölja upp miljöarbetet i de olika verksamhetsdelarna odl denna uppföljning dokumenteras../ Ana detverksamheter kan redovisa aktivitet er/åtgärder för att minska mwjöpåverkan. 10. Ledningens genomgång ~ V5r ledning genomför årligen en utvirdering av miljöarbetet som dokumenteras. 11. Extern revision ~ Verl<samheten ska genomgå extern revision va~e år. s. Lagkrav "' Vi följer gällande lagkrav eller andra krav från myndigheter inom miljöområdet och har dokumenterat detta i en laglista.

21 JÖNKÖPINGS tf.f:m. miljödiplom ~1 SVENSKMIUÖBAS i JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom \Sil ~ MII.JO&t.S i JÖNKÖPINGS ~ miljödiplom ~} SVENSI<MILJÖ6AS l. Miljöorganisation "' Vi har utsett en miljöansvarig och har tillsammans med miljöansvarig definierat dennes roll, ansvar och befogenheter. "' Vi har en verksamhetsbeskrivning som även beskriver vår miljöorganisation och omfattning av miljöledningssystemet. Svensk Miljöbas krav (SMB) T allaung oc;h förtydlipnde 3.2 Miljö..sW'OIIIIig Verksamhetens tedninc sb utse mdj &ns~ric. M1tjCSsamordnarens namn sb nces l Lednincen W tii AmrMns med mil~nsnric mifj()n~tn. d efinien. dennes roll, ;ansvar oål befocenheter. Mdjösamordnarens roi, ansvar och l.3 M~jöutre<!Nnc on befogenheter beskrivs nonnatt i Verbamhettn Jka ha en dokumenttrad mitjönrw:ik*tn. Om det vid revisiomn mifjöutredninc med följinde innehill: framkommer m den m iljöil~rices roll i r o tydlic. är d et en avvikelse. V erbamhd:sbesknvl'llln.c, innehå and e:: Typ av vettamhet M1~ösamordnarens roi, ansvar od\ Anul Mstil da befocenheter behöver inte wra skriftict De produkter/tjänster som produceras dokume nterat o m det ändå tuncerar.. Attue.llt miljöarbete och miljökompetens Verksamhetsbestrivninc sb rlftnh som visar pi typ av vt.rtcnmhel. antal ~nstilld~. de produktertjänster so m produceras samt aktuellt miljöarbete och m iljötompetens. En obligatoriskttrav l diplomeringen är an en miljösamordnare il r utsedd. Det är viktigt an klargönt vilka uppgifter som förväntas an miljösamorona ren ska utföra och villtetansvllr som följer med roren. Ytterst ansvarig är verksamhetens Mesta chef. Med ansvar följer befogenheter, det är viktigt an klargöra vad miljösamordnar en har rätt an ta beslut om, exempelvis miljöutbildning för personalen. Det är en fördel om delegeringen görs skriftligt. Grundtank~n lr an miljosamordn...,n ska samonfna verksamhetens miljöar1lete. Det kan omfatta an sammanställa miljöstatistik, ta fram verksamhets rutiner. hålla ihop miljögruppens möten om sådan erupp finns etc. Andra viktiea områden i miljöarbetet, såsom avtals- och kemikaliehantering samt inköp, tas oftast bäst om hand av de personer som arbetar med dessa i sin ordinarie verksamhet. 2. Miljöutredning,;' Vi har en miljöutredning som innehåller identifiering och bedömning av miljöaspekt er samt fast ställande av betydande miljöaspekter. Svensk Miljöbas krav (SMB) Tolkning och förtydtigande 3.3 M iljöutredningen M iljöutredningen uppdateras årligen av Verksamheten ska ha en dokumenterad verksamheten och ingår antingen i miljöutredning med följande innehåll: miljöhandbalten eller redovisas som eget dokument. Identifiering av miljöaspekter: Verksamheten ska identifiera sina miljöaspekter, l miljöutredningen identifierar verksamheten positiva såväl som negativa, och bedöma vilken sina miljöaspekter, värderar dem och pekar påverkan de har inom följande område: tydligt ut vilka som är betydande miljöaspekter. Användning av: energi, d rivmedel, varor, Även indirekta och positiva miljöaspekter ska tjänster, vatten och kemiska produkter identifieras. litsläpp tiu luft, vatten och m ark Avta D M iljöaspekt er som inte uppkommer i Verksamhetens produkter och tjänster verksamheten behöver inte redovisas (t ex Buller, vibrationer och lukt buuer, vibration och lukt). Betydande miljöaspekter: Verksamheten ska fonlöpande faststäda vilka miljöaspekter som är betydande. Om verksamhetens inriktning och/ eller omfattning förändras väsentligt ska miljöutredningen uppdateras direkt. Alla aktiviteter som görs i en verksamhet leder till någon typ av miljöpåverkan, antingen direkt eller indirekt. Exempel på direkt miljöpåverkan är användning av drivmedel, energi, vatten och förbrukningsmaterial men också avfall och utsläpp som sker i den egna verksamheten. Indirekt påverkan uppstår då beslut och åtgärder i den egna verksamheten leder till ökad eller i vissa fall minskad miljöpåverkan i någon annans verksamhet. Det är viktigt an få med indirekt miljöpåvertan i miljöutredningen då det kanske är där verksamheten har sin största möjlighel till an minska miljöpåvertan i stort. E.xempe1 på aktiviteter som kan ha en betydande indirekt miljöpåverkan är inköpsbeslut (påverkar leverantörernas miljöarbete), försäljning och marknadsföring ifv verksamhetens tjänster eller produkter (påverkar kundens val av produkter), attitydpåverkan på brukare i verksamheten (kan bidra till ökad miljömedvetenhet i vardagen), undervisning. l arbetet med an göra listan över sin miljöpåvertan är del positivt om så många som möjijgt i personatgruppen kan bmira för an få med alla aspekter och även för att förankra miljöarbetet i organisationen.

22 HANDLEDNINGSMATERIAL + sök miljödiplomering Användarnamn: gr01173 Lösen: jönköping2015

23 WORKSHOP - AKTIVITETSBANKEN Hur kan ni använda aktivitetsbanken? Förslag på nya områden? Förslag på aktiviteter som saknas nu? Varje grupp noterar sina förslag på en lapp Kort summering på slutet

24 Jörgen Johansson Mobil: Jens Ottosson

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare/miljöombud: Postadress: Tel: E-postadress:

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare: Postadress: Tfn: E-postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöberättelse 2011 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2011 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2011 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 Fax: 08-789 42 01 E-post: direkt@folkuniversitetet.se

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE 2013

MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBUD.SE (Stockholms Miljöbud 838383 AB) Kammakargatan 68 111 24 Stockholm Tel 08-83 83 83 Fax 08-83 25 55 E-post: info@miljobud.se Internet: www.miljöbud.se Org nr: 556653-5000

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2014 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare: Postadress: Tfn: E-postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING. inom Västra Götalandsregionens primärvård. Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18

Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING. inom Västra Götalandsregionens primärvård. Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18 Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING inom Västra Götalandsregionens primärvård Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18 Inledning Enligt Västra Götalandsregionens interna miljöpolicy ska samtliga

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Syfte Y-sektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner arbeta mot ett hållbart campus. Y-sektionen

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET SYFTE Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning. 2014-02-24 Utgåva (5)

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning. 2014-02-24 Utgåva (5) 2014-02-24 Utgåva (5) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens Maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 10 personer

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb Uppdaterad 2010-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 2 Miljöpolicy för Högbo Golfklubb sid. 3 Övergripande miljömål för Högbo Golfklubb sid. 4 Detaljerade

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN SYFTE FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Miljöberättelse 2013

Miljöberättelse 2013 AREIM I FUND L.P Quarterly Report 4th Quarter 2008 Miljöberättelse 2013 Areim AB 2014-05-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Organisation 3 1.1 Organisation och verksamhet 3 1.2 Miljöpåverkan 3 1.3 Miljöfilosofi

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Rutiner för granskning av utfärdare av Svensk Miljöbas miljödiplom

Rutiner för granskning av utfärdare av Svensk Miljöbas miljödiplom Rutiner för granskning av utfärdare av Svensk Miljöbas miljödiplom Version 1:2013 Box 9046 Hemsida: www.svenskmiljobas.se 1 Innehåll 1 Medlemskap... 3 2 Granskning inför att bli utfärdare... 3 2.1 Ansökan...

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Grundvillkor Vi följer gällande miljö- och annan relevant lagstiftning och har inga anmärkningar på vår verksamhet.

Grundvillkor Vi följer gällande miljö- och annan relevant lagstiftning och har inga anmärkningar på vår verksamhet. Grundvillkor Vi följer gällande miljö- och annan relevant lagstiftning och har inga anmärkningar på vår verksamhet. Ja OBLIGATORISKA PUNKTER Vi har utsett minst en miljöansvarig, med ansvar för det interna

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer