Skolprojektet Kick-off den 21 mars 2012 på Amazon. Sammanställning av svaren till Varför vann vi priset?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolprojektet Kick-off den 21 mars 2012 på Amazon. Sammanställning av svaren till Varför vann vi priset?"

Transkript

1 Skolprojektet Kick-off den 21 mars 2012 på Amazon Sammanställning av svaren till Varför vann vi priset? För att vi alla har ett gemensamt mål! Vi såg alla Vi lyckades att få eleverna tycka om att det är häftigt att plugga! Vi gick i dialog med varandra: elever, föräldrar, förskola gymnasium Bättre och mer läromedel (aktuella) För att alla: föräldrar, personal, ledning, jobbar tillsammans för barnens, elevernas bästa i skolsituationen och lärandet På grund av alla nyutexaminerade lärare från MDH, som med bra samarbetsvilja har eleverna och deras behov och olika förutsättningar i centrum Vi har en skola som vågar släppa år 1852 skolreform Vi har fått ny teknik och lärare har kunskap om hur tekniken används. Vi har vågat släppa den traditionella läraren i klassrummet kanske flera lärare som arbetar på sätt som passar elever och samhället hur det förändras Anpassade lokaler, rent och fint Vi har fått med föräldrarna Tillräckligt stöd till förskolans behov elevstöd Flens kommun har beslutat att återinföra grupptimmar i år 1-2 För att föräldrar blir mer delaktiga och förstående för skolans uppdrag Att förskolan jobbar ännu mer för att lägga en bra grund in för skolstarten. Mer kringpersonal, skolvärdinnor, kuratorer, fritidsverksamhet Det finns stödverksamhet till barn med sociala problem Bättre utrustade skolor, t ex smartboards och datorer Vi slapp friskoleeländet! Vi håller deadlines i alla led från rektor lärare till elev Då har vi hunnit anpassa vårt arbete till nya läroplanen och skollagen. Vi har arbetat utifrån en gemensam tanke/plattform i projektet och detta leder till goda resultat på flera plan, t ex positiv personal, nöjda kunder/föräldrar/elever.

2 Helhetsbild! Samarbete, satsar på förskola och uppåt, ser elevernas behov och hjälper, högre status på lärarna, hela samhället är involverat Stolta lärare med högre löner = status Tydlig gemensam målbild En organisation som genomsyrar trygghet och glädje Väl fungerande samarbete med familjerna Elevhandledare och speciallärare finns till alla som behöver Vi har en skola som gör eleverna nyfikna Eleverna har en inre vilja att lära Eleverna är ambitiösa För att svensktalande och somalisktalande elever samarbetar naturligt och självmant. För att våra elever med självsäkerhet kan redogöra för av och varför de studerar. För att skolornas föräldrar känner sig trygga och är stolta över sina barns skolor. För att våra elever har rika språk och är aktiva frågare som vill lära sig ännu mer. Vi såg förmågor! Utökad administration Löner höjdes med kr/mån Ha tilltro till lärarnas förmåga. Vi fick föräldrarna med på tåget! Den röda tråden genomsyrade hela verksamheten. Pengarna satsades rätt! Lärarna har hög status och jobbar inte gratis. Lärarnas status och löner höjdes. Lärarna fick ägna sig åt sitt huvuduppdrag att undervisa! Kompetens personal! Alla tekniska förutsättningar fanns och fungerade Ökat kulturutbud Alla är med på båten Flens kommun får priset med motivering: på ett enastående sätt lyckats integrera och engagera barn, föräldrar och näringsliv/föreningsliv i skolan. Politikerna vågade erkänna skolans värde och betydelse för alla! Ett gemensamt mål skapade stor motivation. Vi tog ett stort gemensamt tag om situationen. Stärkte ledarskapet uppifrån och ned vilket ledde till en stark motivation. Vi var innovativa och nytända i vårt arbete med ökad måluppfyllelse. Lärarjobb till lärare, kuratorsjobb till kuratorer Skolan lyckades! Elever tar ansvar för sitt lärande, visar respekt mot kompisar och lärarna har bra motivation. Lärarna är professionella, prioriterar och motiverar elever och för kunskap på bästa sätt. Resultat märks. Har Mikael Jonsson som rektor. Vi ser helheten genom skolans alla nivåer, förskola gymnasium. Jobbar mot samma vision!

3 Mindre adm.arbete ger mer fokus på undervisning och lärande. Alla (politiker, tjänstemän) i Flens kommun hade samma tanke: blicka framåt och tänkte inte bakåt! Vi har på föräldramöten varit tydliga med mål och krav, informerat, förklarat, entusiasmerat med positiva (anonyma) exempel, så att föräldrarna har förtroende för vår kompetens och stöder oss aktivt. Vi har jobbat medvetet med läsförståelse inom alla genrer, så att våra elever förstår det de läser alternativt kan bedöma att de inte förstår och efterfrågar ett alternativt inlärningsmedel. Föräldrarna ställde krav på sina barn/ungdomar och signalerade en stor respekt för skolans arbete. Alla fick frukost hemma. Vi ser till varje elevs individuella behov och jobbar för att utveckla deras förmågor! Vi försökte inte uppfinna hjulet ett eget hjul utan hittade kommuner med liknande situationer som kommit på lösningar. Lärarna kände förtroendet från alla (samhälle, politiker m fl.) Därför att förskolan lade grunden i det livslånga lärandet. En tidig medveten satsning på barn i behov av stöd. Elevhälsa för alla från 1 år. För att vi har gemensamma handlingsplaner i matte, läs- och skriv, No och teknik. Den röda tråden från 1 16 år. Där vi nu kan analysera vad förskolan gör för skillnad i år 9. Skolan lika viktig som idrotten! Lärarna återtar sin status! Ingen skolkar. Alla vill komma till skolan! Positivt samarbete med föräldrar. Alla elever känner att de är kompetenta och duger. Integrera invandrarungdomar mer och få bort vi och dom -tänkandet som genomsyrar skolan när det bla gäller lokaler t ex PWs lokaler i den stora gymnasiebyggnaden och att språkintroduktionen är förpassad till de otillräckliga och föråldrade lokalerna på övervåningen i Lillprinsen. Genom ökad integration påverkas hela kommunen på ett positivt sätt. Analysera vad näringslivet har behov av och försöka få fler praktikplatser och sommarjobb. Lärarna fick arbeta i förtroende Tydlig organisation Alla jobbade med gemensamma krafter och mål att vi ska vinna priset! Lärare som älskar sitt arbete och som känner sig uppskattade Skratt och humor fick en större plats bland alla i Flens kommun! Vi visar respekt och intresse för den bakgrund som varje barn och familj har så att eleverna känner att det är sant att alla behövs och kan bidra. Vi har tränat eleverna i att våga visa glädje engagemang, uppskattning och stolthet! Lärarnas status har höjts! Bra rektorer i förskola och skola! Lyssnar, stödjer, utmanar och leder! Jag är stolt att vara lärare och bidra till barns lärprocesser Barnen får gå på fritids upp till 12 år, i anslutning till varje skola Kvalité, bra lärare, bra lön! Vi såg det positiva hos varje barn!

4 Eleven i centrum En skola som väcker nyfikenhet Hoppas vi får förutsättningar att vara lärare. Vi kan och vi är duktiga! Att samhället respekterar vår profesion. Eleverna är delaktiga Tid för reflektion och analys Vi har tydliga pedagogiska ledare, det ekonomiska ansvaret ligger ej längre på rektor det finns en ekonom i stället, lärares fokus ligger på eleverna inte på extra administrativa uppgifter Vi har klasser med högst 20 elever i. Lärare = pedagoger Utbyggd elevhälsa! En engagerad och målmedveten personal som lyckades med att få 1+1 bli 3! Glädjefulla möten mellan pedagoger och barn/elever! (från förskola till gymnasiet) Angående lärarnas tidspress Ge oss tid att planera, undervisa, rätta och finna rätt material till varje elev! Det administrativa arbetet tar allt för stor tid då kan vi höja kunskapsnivån, få nöjda elever och lärare och vinna! Därför att vi har engagerade, entusiastiska och empatiska lärare som förmår relatera till sina elever Vi har lyckats förändra elevernas syn på lärandet och väckt deras vilja att lära sig. Samarbete hem och skola dialog föräldrar politik ger resultat! Lyfta goda exempel och utvecklande lärande många som gör bra jobb i sina klassrum. Våga vara duktig! Följ forskning Ge invandrartäta skolorna mer resurser Ge föräldrar med invandrarbakgrund möjlighet att läsa dokument/info på sitt eget språk så de se sina rättigheter men även skyldigheter som föräldrar till små barn Rätt utbildad personal på rätt plats Samarbetet mellan de olika skolstadierna är naturligt och organiserat. Människor, föräldrar, politiker och näringsliv engagerade sig och stöttade skolans mål. Lärare ägnar sig åt undervisning och inte byråkrati För att vi tog ett gemensamt beslut och tillsammans arbetade mot det Grupptimmar i de lägre åldrarna 100% psykologtjänst Status i läraryrket Engagerade lärare, elever, föräldrar Fler speciallärare Vi har satt alla förskoleklasser inom Flens tätort på Söderskola för att förhindra konkurrens och höja statusen. Tydlig målbild som alla jobbade efter

5 Samarbete över stadierna och över skolorna. Bättre kommunikation/kommunikationskanaler Snabba och effektiva insatser när eleverna behöver stöd Samarbete med soc. Pedagogisk schemaläggning Lärarnas status har höjts! Tilliten till läraren har ökat Kvalificerad kompetensutveckling Skolan har mer att erbjuda eleverna Pedagogiken styr den tekniska utvecklingen, skolskjutsar, schemaläggningen Elevernas intresse och trivsel har ökat Vi har viljan, vi har styrkan, vi har tränat på Färdplan Flen, Vi har tränat i ortsutveckling. Engagerade lärare. Samarbete över gränserna skola förskola fritids. Samarbete skola socialtjänst skolhälsovård. Små klasser med möjlighet för grupptimmar och en till en undervisning. Möjlighet för handledning. Eleverna trivs i skolan och når målen. Lust att lära sig. Medvetna och positiva föräldrar. Höjd status för lärarna. Mer öppen dialog mellan grundskolan förskolan vid överlämning. Vi vann priset för att vi slutade ifrågasätta lärarnas kompetens. Lärarna slapp därmed att fokusera på dokumentation och kunde i stället ägna sin tid åt lärande. Det skulle nog också hjälpa om lärarna fick stöd i fostransuppdraget, vilken många gånger åter all undervisningstid. En skola att vara stolt över, kommer att genomsyras av en så stark vi-känsla att varje skolenhet vill visa att vi vill och kan utveckla sig i detta arbete. Projektgruppens entusiasm och envishet att lyckas kommer att smitta av sig på alla inblandade. Vi tillsammans skall klara detta. Stolta tar vi emot priset. Flen har Anställt fasta vikarier/resurser på skolorna så att lärarna/expeditionen slipper jaga folk God löneutveckling så bra folk söker sig hit Bra personalpolitik så bra folk söker sig hit (satsa på personalen, ger fortbildning, stöttar och visar uppskattning, ger kraft att ta nya tag) Hjälpt personal/rektorer att prioritera arbetsuppgifterna: rektorernas arbetsbörda minskar så att de kan stötta personalen. Personalresurser används rätt. Anställt administrativ/social personal på skolorna. Lärare slipper rastvakta, sortera post, lösa konflikter/mobbningärenden, plåstra om elever, hålla elevråd, ordna rastlek, plocka fram och in leksaker, sköta taxi- och klasslistor, skriva listor på stöldbegärlig egendom, sköta datorsupport, vattna blommor, skriva månadsbrev Anställt bibliotekspersonal eller samordnat biblioteksresurserna (Nybble kan t ex använda BCPW:s skolbibliotek). Ordnat sammanhängande, ostörd tid för LGR II-arbetet (personal slipper börja varje tillfälle med att komma ihåg vad man gjorde föra gången, samtidigt som de ska sköta allt vanligt arbete). Gett oss möjlighet att ta emot nya elever och föräldrar bättre Ordnat en god lärmiljö för barn och personal. Satsat pengar och inte stannat vid halvmesyrer. Bra resultat kostar! Resurser satsas i tid. Hjälpt personalen att få en realistisk arbetsbörda genom att prioritera/stryka uppgifter.

6 Insett att personalen redan har ett heltidsarbete plus ett till! Veckan före och sommarlovet lämnas tom. Arbetslagen bestämmer helt över tiden. Anställt 2 lärare/klass. Lagt ut fortbildningsansvaret på lärarna. I dag/termin eller läsår får man vikarie för att gå på föreläsningar, muséer, läsa, studiebesök vad man själv anser behövs. Lita på oss! Vågat se lite längre än Björklund, Pisa mm. Finland är bra men vi har inte haft några skolskjutningar (än). Kanske vårt sociala arbete också kan uppskattas även om det inte är mätbart? Mätningarna borde ta hänsyn till mer! Get personalen arbetsro!! Gett personalen möjligheter att faktiskt klara uppdraget (mindre grupper, mer personal ) Personalen gör det de är utbildade för!

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer