Testresenärer i Halmstads kommun 2009 och 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testresenärer i Halmstads kommun 2009 och 2010"

Transkript

1 Testresenärer i Halmstads kommun 2009 och 2010 Testresenärer 2009 Enkätsammanställning, Projektplan Testresenärer 2010 samt SUMO för 2009 och 2010 års projekt

2 Innehållsförteckning Testresenärer Testresenärer Projektbeskrivning SUMO Testresenärer, oktober SUMO Testresenärer, november

3 Testresenärer Enkätsammanställning

4 Testresenärer 2009 Halmstads kommun genomförde i oktober 2009 ett projekt med så kallade testresenärer. Under månaden utrustades 13 kommunanställda med ett busskort samtidigt som de åtog sig att göra 70 av sina arbetsresor med buss istället för bil. Bakgrund Under september 2009 påbörjades arbetet med kommunens testresenärer. Planen var att 20 kommunanställda skulle få möjligheten att prova att ersätta bilresor till och från arbetet med buss under en månads tid. Gällande skatteregler innebar att testresenärerna var tvungna att betala förmånsskatt för busskorten. Det innebär att de visserligen fick busskorten så drogs men fick en något högre skatt istället. Hur stor förmånsskatten blev berodde på inkomstnivå och busskortets pris. För att bli testresenär fanns fyra krav. Deltagarna skulle: i dagsläget köra bil till arbetet ha minst tre km till arbetet vara kommunanställd ha fungerande bussförbindelser mellan bostaden och arbetet. Busskorten som testresenärerna fick var ett så kallat pluspendlarkort, som möjliggör obegränsat resande i 30 dagar inom hela Halmstads kommun. Ett pluspendlarkort är opersonligt, vilket innebär att det kan utnyttjas av fler än innehavaren, dock bara en person per resa. Hallandstrafiken medverkade i projektet och stod för hälften av kostnaderna för busskorten. De bistod med informationsmaterial, busstidtabeller och medverkade även på uppföljningsmötet som ägde rum i början på november. 13 testresenärer tackade ja till erbjudandet och undertecknade kontrakt för att bli testresenärer under oktober månad. Testresenärerna förband sig att föra en s.k. resedagbok och besvara tre enkäter som ligger till grund för uppföljning och utvärdering av projektet. I resedagboken bokförde testresenärerna sina bussresor under testmånaden. Resultaten presenteras och redovisas separat i utvärderingsmodellen SUMO. Den första enkäten genomfördes innan projektstart och kartlade deltagarnas resvanor. Enkät nummer två skickades ut i början av november, då projektet precis hade avlutats. Båda enkäterna besvarades av samtliga testresenärer. Ytterligare en enkätundersökning är planerad i november 2010, för att se om projektet gett bestående förändringar i deltagarnas resvanor. Resultaten av de två första enkätundersökningarna presenteras i denna rapport. Deltagarna Av kommunens 13 testresenärer var nio kvinnor och fyra män. Elva personer arbetade heltid och en person arbetade 75 procent och en annan 65 procent. Fem av testresenärerna uppgav sig tillhöra åldersspannet år, fem tillhörde spannet år och tre personer var år.

5 Den kanske mest intressanta informationen om testresenärerna är avståndet till arbetet, detta redovisas specifikt i tabellen nedan. Fem testresenärer uppgav att de hade ett avstånd på 10 km eller mindre och åtta personer uppgav 11 km eller mer till arbetet enkel väg. Det genomsnittliga avståndet till arbetet för testresenärerna var 14.2 km. De mål som är uppsatta för projektet i form av ersatta mil och sänkta koldioxidutsläpp är beräknade utifrån detta medelvärde. Avstånd till arbete (enkel väg) 3 5 km km km km km km km km km km km km km km km km Om annat, specificera Total: Antal obesvarade: 0 Om annat, specificera km

6 Enkät 1, september 2009 Den första enkäten genomfördes i samband med att busskorten delades ut till testresenärerna. Deltagarna hade ännu inte påbörjat perioden som testresenär. Resvanor före projektet Ett av kriterierna för att få bli testresenär var att deltagarna skulle vara vanebilister, dvs. att de vanligtvis körde bil till arbetet. Nedan redovisas testresenärernas svar på frågan hur många dagar de körde bil till arbetet under en genomsnittlig vecka. Olika årstider kan innebära olika resvanor, därför delades frågan upp i sommarmånader och vintermånader. Sommarmånader (maj-sept.) Antal dagar på en genomsnittlig vecka som bil används som transportmedel till arbetet Grundinformation 1 1 dag dagar dagar dagar dagar Total: Antal obesvarade: 1 Tre personer angav att de kombinerat bilkörning med att åka kollektivt en dag per vecka och två personer att de cyklade tre dagar på en genomsnittlig vecka under sommarmånaderna. Vintermånader (okt.-april) Antal dagar på en genomsnittlig vecka som bil användes som transportmedel till arbetet Grundinformation 1 1 dag dagar dagar dagar dagar Total: Antal obesvarade: 0

7 Under vinterhalvåret har resorna förändrats något. Ytterligare en testresenär angav att hon eller han körde bil till arbetet fem dagar i veckan. Tre personer angav att de kombinerade bilresor med att åka buss en gång i veckan. En person angav att hon eller han cyklade en gång i veckan som komplement till bilen. Årstidsskillnaderna påverkade inte resenärerna nämnvärt och detta kan bero på att testresenärerna hade relativt långt till arbetet. Val av färdsätt För att få reda på vad det var som styrde testresenärernas val av färdmedel till arbetet inkluderades nedanstående frågor i den första enkäten. På resterande frågor i detta kapitel fanns möjlighet att ange mer än ett alternativ som svar på frågan. Detta har många testresenärer gjort. Varför tar du bilen till arbetet? 1 Gammal vana Snabbt Bekvämt Flexibelt Om annat, specificera Om annat, specificera Hämta-lämna barnen. Se om jag kan få det att fungera i mitt dagliga liv. Behöver bil i tjänsten. De flesta har kryssat för fler än ett alternativ. Motivet till att ta bilen till arbetet verkar alltså komplext och täcks inte in i ett enda svarsalternativ. Bekvämlighet var dock den orsak som toppade listan, tätt följt av att det är flexibelt med bil.

8 Därefter frågade vi varför testresenärerna sällan åkte kollektivtrafik. Nedan visas svarsfördelningen på denna fråga. Om du sällan åker kollektivtrafik, varför? Antal svar Fördelning 1 Långt till hållplats Bilen i tjänsten Busstider passar inte Många byten Vanan att ta bilen Tar för lång tid Det är för krångligt För dyrt med enkelbiljett Om annat, specificera Om annat, specificera Blir krångligt att lämna barnen. Flest testresenärer använde sig av svarsalternativet vanan att ta bilen som en orsak till att de sällan åkte kollektivtrafik. Att det var för dyrt med enkelbiljett var även det en relativt vanlig orsak. Fyra personer angav att skälet till att de inte åkte kollektivt var för att det tog för lång tid. Varför ville då deltagarna medverka i projektet? Svaret på frågan redovisas nedan. Vilken är den främsta anledningen till att du vill bli testresenär? Antal svar Fördelning 1 Skona miljön Spara pengar Slippa stressen i trafiken Slippa leta parkeringsplats Bryta vanan med bil Om annat, specificera Om annat, specificera Se om jag kan få det att fungera i mitt dagliga liv. En majoritet angav att anledningen till att de ville bli testresenärer var för att bryta vanan med att ta bilen.

9 För att få en större förståelse vad testresenärerna väntade sig av projektet, gavs det utrymme att beskriva dessa förväntningar. Vad har du för förväntningar inför testresenärsprojektet? Förhoppningsvis bryta vanan att använda bil regelbundet. Spara pengar. Det tydligaste i min vardag tror jag blir en mindre bensinräkning, men också att skona miljön. Att jag skall ge mig själv chansen att bryta vanan av att ta bilen, se hur mycket pengar jag sparar samt en liten del släppa ut mindre koldioxid. Uppleva att det fungerar att ta bussen till och från jobbet de dagar jag inte har andra saker inplanerade efter jobbet. Prova på att känna hur det fungerar med kollektivtrafiken. Intressant Få en positivare är att syn många på arbetsresor av kommentarerna och kollektivtrafiken. använder Det ord kanske som att går bryta bättre vanan än vad med man bilen. föreställer Deltagarna sig. verkar inte helt säkra på att det kommer att fungera men tycker ändå att det är värt ett Skall försök, bli intressant de tycks att förhoppningsfulla se om jag kommer att och sakna villiga bilen att och testa. dess Frågan komfort är (slipper om de släpa hade på testat väskor på och att åka matkassar!!) kollektivt till arbetet en längre period om de inte medverkat i projektet? Kul att se hur det är att åka buss nästan varje dag. Framför allt att bryta vanan och att inte ha så bråttom. Få gratis motion. Spara bensin och miljö.

10 Enkät 2, november 2009 Den andra enkäten för projektet skickades ut till deltagarna veckan efter att projektet avslutats. I denna enkät ville vi undersöka hur testresenärerna upplevt månaden och vad de ansett om kollektivtrafiken. Resvanor under projektet Resvanorna under själva projektet bokfördes i resedagboken. Detta redovisas separat i en SUMO utvärdering (se bilaga 1). I enkäten fanns dock frågor om busskorten blivit utnyttjade på fritiden och om kortet används av personer utöver testresenären själva. Svaren redovisas nedan. Har du bytt från bil till buss på fler resor än de till jobbet? Om ja på föregående fråga, vilka resor? 1 Ja Nej Total: Antal obesvarade: 0 Någon resa med barnen till stan för nöjes skull Till stan/träning och dylikt Jag har gjort några enstaka fritidsresor. till gymmet, men det har varit i anslutning till att jag åkt från jobbet och är på väg hem! Fritiden och i arbetet När jag åkt in till stan när jag är ledig har jag tagit bussen då det passat. Ungefär hälften av deltagarna har angett att de bytt ut fler resor än de till arbetet. Anledningen till att testresenärerna utrustades med ett pluspendlarkort var just att de skulle ha möjlighet att åka obegränsat med buss under testmånaden. Ett pluspendlarkort är opersonligt, vilket innebär att det kan användas av fler än innehavaren. Nedan redovisas att fyra av testresenärerna lånade ut sina busskort. Har någon annan än du använt busskortet? 1 Ja Nej Total: Antal obesvarade: 0 Om ja på föregående fråga, vem har åkt och hur mycket? Min man någon enstaka gång En eller 2 gånger av min sambo Min styvdotter har använt kortet två gånger. Min son och min dotters kompis. Ca 3 tur och retur Haverdal-Halmstad. Ett tiotal resor har gjorts av andra personer än testresenärerna.

11 Nästa fråga var om testresenärerna ansåg att de inspirerat någon i sin omgivning till att åka buss genom att själva göra det. Ingen trodde sig med säkerhet veta att så var fallet, dock svarade åtta att de inte visste vilket. Har ditt deltagande i projektet påverkat andra till att åka buss? 1 Ja Nej Vet inte Total: Antal obesvarade: 0 Till denna fråga fanns även en följdfråga och den bestod i om de som trott sig ha påverkat någon skulle ange vem. Här fanns fasta svarsalternativ och en testresenär har fyllt i svarsalternativet en kollega. Upplevelser som testresenär Som en direkt följd på frågan som ställdes i första enkäten, då en majoritet av testresenärerna uppgav att de ville bli testresenärer för att bryta vanan med att alltid ta bilen till arbetet inkluderades en fråga om detta i enkät nummer två. Orsaken för att bli testresenär var för många av er att bryta vanan med att alltid ta bilen. Känner du att du brutit denna vana? 1 Ja Nej Vet inte Total: Antal obesvarade: 0 Hela sex deltagare ansåg att de efter månaden som testresenär brutit vanan att alltid ta bilen. I vilken utsträckning detta faktiskt skett kommer att följas upp i enkät nummer tre, ett år efter att projektet avslutats. Hur har deltagarna upplevt testmånaden? Vad har känts positivt och vad har varit mindre bra under perioden som kollektivtrafiktresenär? Frågor om detta inkluderades i enkäten, se testresenärernas kommentarer på nästa sida.

12 Vad har varit mest positivt under din tid som testresenär? - inga bekymmer med parkering-slipper irritationsmoment i trafiken- Bensinkostnaden och tanken på att det är bättre för miljön Att jag ej behöver köra (köer) och parkera och att hållplatsen är så nära mitt arbete. Att slippa bilköer, att slippa skrapa isiga rutor på bilen. Det var avkopplande på kvällarna och jag har även promenerat en hel del. Att jag kunnat göra annat under själva resan som att läsa, lyssna på musik och radio eller ha trevliga samtal med medresenärer. Morgonpigga förare som hälsat godmorgon när man klivit på kl. 6.15! Trevligt när de även har lagt ut metrotidningen i bussen jag saknade faktiskt bara "frukost "första gången som jag åkte! Sparat pengar och miljö. Motion till och från bussen, tid att koppla av och läsa HP på bussen. Samåkt mera än tidigare. Bra att slippa använda bilen. Fler busstider än jag visste om. Har sluppit att leta parkeringsplats. Bekymmersfritt vad det gäller trafiken. Spara pengar och lite med miljön. Frisk luft, motionen. De trevliga chaufförerna. Man kan koppla av och läsa en bok. Man hinner se sig om lite mer. Att jag upptäckt att det fungerar att åka buss. Det har funnits bussar som passat mina arbetstider någorlunda. Att jag har haft disciplin att arbeta på bussen, därigenom har inte dagarna förlängts så mycket. Vad har upplevts som mindre bra under din tid som testresenär? -att passa tider-svårt att göra spontana ärenden Att mina barn har varit allt från 30 min till en timme mer på dagis/fritids fulla bussar vid några få tillfällen och högljudda ungdomar. TIDEN det tar att resa med buss. Tidsförlust, mer planering, svårt på kvällarna. En del, få, busschaufförer har mindre god servicenivå. I går lät en chaufför ett tiotal personer stå och vänta utanför bussen på N stn i regnet medan han sannolikt fikade. Bussbeståndet är minst sagt varierande - jag har åkt med trasiga "vrak" Några nonchalanta förare som vägrat ropa på nästa buss så att dom hade kunnat vänta då min buss varit lite sen! Dessa få gånger då detta drabbat mig så har den buss jag åkt med kommit ända in på terminalen och min kommande buss har stått inne,men eftersom ingen meddelat att min buss är sen så har bussen kört framför näsan på mig. Inte roligt då min nästa buss går först om en halvtimme! Sådana tillfällen funderar man definitivt inte på att åka buss mer. Mer planering när man skall göra inköp och andra ärenden. Jag blir låst, då jag behöver bilen i arbetet. Har stört mig på många chaufförers bemötande mot våra ungdomar som åker buss. Snäsigt och otrevligt i många fall. Mycket folk på bussen, har fått stå ganska ofta. Har upplevt slarvig körning av några chaufförer. Tiden Det har varit tider att passa, det kan handla om en minut för att man ska missa bussen. Det har

13 upplevts stressande ibland då jag inte alltid kan gå när arbetsdagen är slut. Detta medför att jag då behövt vänta på nästa buss. Beroende på tiden på dagen kan det ha handlat om en halvtimme till en timme. En annan intressant fråga är om testresenärerna upplevt att den befintliga kollektivtrafiken kunnat tillgodose de personliga behoven för transport till och från arbetet. Deltagarnas svar redovisas nedan. Hur väl tycker du att kollektivtrafiken uppfyller ditt behov i pendlingen till och från arbetet? 1 Mycket bra Bra Ok Dåligt Mycket dåligt Total: Antal obesvarade: 0 Majoriteten av testresenärerna tycker att den befintliga kollektivtrafiken uppfyller de behov som finns. Det var enbart två testresenärer som tyckte att kollektivtrafiken uppfyllde de personliga behoven dåligt. Tilläggas ska att en förutsättning för deltagande i projektet var att kollektivtrafik mellan bostad och arbetsplats fanns och att den passade den personliga situationen, t.ex. med arbetstider, m.m. En given följdfråga är vad som hade kunnat göras bättre; Har du några förslag på förändringar i kollektivtrafiken som skulle underlätta ditt arbetspendlande? Nej En buss som går nere från söder 6.15 hade definitivt gjort att jag hade kunnat tänkt mig att åka buss som det är nu så går det ingen buss förrän kl det är för sent då jag börjar Vore positivt om bussen gick på Kustvägen utanför Haverdal morgon och kväll. Tätare trafik på förmiddagarna skulle underlätta. Nej, inte för mig som gärna går (motion) en bit. Färre hållplatser, fler direktlinjer Fyllinge-Österskans på morgon och på eftermiddagen Bor i Getinge och kanske att det borde gått något tåg. Mellan Falkenberg och Halmstad hade det kanske kunnat gå att stanna till vid Getinge mellan just pendlartiderna 7 och 16. Det finns inget regnskydd på hållplatsen vid Skipås vilket är en betydande olägenhet när bussen är försenad. Det finns heller ingen prognos om när bussen förväntas komma. Billigare "Fria resor" där man kanske får bonus månaden efter beroende på hur mycket man åkt månaden innan, det skulle kunna uppmuntra att ta bussen så ofta man kan. et måste ju 2010 gå att samköra datorsystemen för att få en personlig historia av ur mycket man åkt. Att avgångstiderna ändras och inte har samma tider som arbetstiderna. Exempel slutar arbetet

14 16 resp 17. Busslinjerna 330 och 350 från stan och hem till Gullbrandstorp avgår och Det är svårt och nästan omöjligt att hinna med. Att de sänker priserna på busskorten. Då skulle man tänka över mer när man verkligen behöver åka buss. Nu blir det lätt att man tar bilen då det krånglar lite. Tankegångar efter projektet För att undersöka om projektet gett upphov till nya tankebanor hos testresenärerna lades frågor till om deltagarnas tankar om kostnader och miljöaspekter förknippade med bilen samt om projektet lett till tankar kring hushållets bilinnehav. Har ditt deltagande i projektet lett till att du eller ditt hushåll funderat över kostnader som är förknippade med bilresor? Har ditt deltagande i projektet lett till att du eller ditt hushåll funderat över miljöeffekter förknippade med bilresor? 1 Ja, i hög grad Ja, i viss mån Nej Total: Antal obesvarade: 0 1 Ja, i hög grad Ja, i viss mån Nej Total: Antal obesvarade: 0 Samtliga testresenärer har angett att de på ett eller annat sätt har reflekterat kring kostnaderna förknippade med bilresorna. Även miljöeffekterna har de flesta mer eller mindre reflekterat över. Att deltagarna börjat fundera över dessa aspekter är ett minst lika viktigt resultat som de koldioxidbesparingar som projektet gett. Om hushållet har funderat på sitt bilinnehav i och med medverkan i projektet är en högst intressant fråga och denna redovisas nedan. Har ditt deltagande i projektet inneburit att du eller ditt hushåll funderat över ert bilinnehav? 1 Ja Nej Total: Antal obesvarade: 0 Om jag på föregående fråga, vilka åtgärder har du / ni funderat på? Vi kommer att sälja en av våra två bilar Behöver inte två bilar Här är också ett resultat som är värt att belysa. Projektet har lett till att två av hushållen funderat över sitt bilinnehav så till den grad att de funderar att sälja andrabilen.

15 Hur resonerar testresenärerna om den framtida användningen av kollektivtrafiken? Projektet kommer att följas upp efter ett år för att se om de nya resvanorna blivit beständiga. I denna enkät inkluderades frågor om deltagarnas inställning till att fortsätta utnyttja kollektivtrafiken. Kommer du att fortsätta åka buss till och från arbetet? Om ja, ungefär hur många arbetsdagar i veckan planerar du att åka buss? 1 Ja Nej Total: Antal obesvarade: dag dagar dagar dagar dagar Om annat, specificera Om annat, specificera kombinera bussdagar några gånger per månad Mer än hälften av alla testresenärer har svarat att de tänker fortsätta att åka buss till och från arbetet även efter projektet. Åtta deltagare uppger att de tror att de framöver kommer att åka buss minst 2 dagar i veckan, ytterligare två deltagare uppger att de planerar att åka buss någon gång i månaden. Det som kan urskiljas är att de flesta tänker sig att kombinera bussdagar med ett annat färdsätt. Därför frågar vi även om vilket färdsätt som testresenärerna tänker kombinera med buss. Om du inte planerar att fortsätta åka buss, vilket färdsätt är det störst sannolikhet att du övergår till? (Alt. kombinerar bussdagar med) 1 Bil Samåkning Cykel Promenad Om annat, specificera Om annat, specificera kombinerat cykel eller buss Här kunde testresenärerna besvara frågan med mer än ett alternativ, några har även gjort så. Det går dock tydligt att urskilja att det är bilen som ligger närmst till hands och att det är detta färdmedel som kommer att utnyttjas mest och eventuellt då i kombination med bussen.

16 Tidsaspekten Projektet fick en del uppmärksamhet i media och en av aspekterna som belystes där var att det tog så mycket längre tid att åka buss än att köra bil. I detta avsnitt redovisas de enkätfrågor som berörde tidsaspekten. Tidsskillnad Tidsaspekten är en viktig faktor då det kommer till val av färdsätt. En jämförelse mellan testresenärers restider med bil och buss görs nedan. Tid för resa till arbetet med bil, enkel väg (dörr till dörr) 1 Under 10 min min min min min <50 min Total: Antal obesvarade: 0 Tid för resa till arbetet med buss, enkel väg (dörr till dörr) 1 Under 10 min min min min min min mer än 1 h Total: Antal obesvarade: 0 För testresenärerna var den längsta restiden med bil intervallet minuter. De flesta befinner sig dock i intervallet minuter när de kör bil till arbetet. Vid en jämförelse med tidsåtgången för att åka buss är skillnaden uppenbar. Det har skett en förflyttning i tidsintervallen och totalt sex personer har angett att det tar mer än 40 minuter att ta sig till arbetet med buss. Av dessa sex testresenärer har en person angett att det tar mer än en timme att åka till arbetet. Vi inkluderade en fråga i den andra enkäten om hur stor tidsskillnaden egentligen var och kommentarerna som testresenärerna har lämnat redovisas på nästa sida.

17 Hur stor är tidsskillnaden att ta dig till arbetet när du åker buss jämfört med bil? min 20 min men då har jag inte inkluderat den extra tid det tar med barnen till dagis/fritids mellan 5-10 minuter Det tar mig 20 minuter att åka bil och minst 50 minuter med buss. Tidsskillnaden är minst 30 minuter per resa. Det kan bli större tidsskillnad om bussarna är försenade eller innebär väntetid vid byte av buss. Minst en timme enkel väg. Bilen är parkerad precis utanför dörren och parkeringen är cirka 20 meter från arbetsplatsen. parkeringen är gratis. När jag åker buss så har jag två val. En av bussarna har hållplats en bra bit hemifrån. Det tar minst 10 minuter dit, sedan behöver jag gå en bit till anknytning igen cirka 10 minuter. hållplatsen är dock nära arbetsplatsen. ca 20 min. Den stora skillnaden som ger tidsvinster är dock att jag inte behöver anpassa mitt arbete till busstiderna när jag kör själv. Busstidstabbellen blir glesare efter kl 17 repektive före kl 7 ca 20min längre tar det för mig att komma till jobbet när jag åker buss. Ca 40 minuter, enkel väg. 5 min min Ingen större skillnad 40 minuter, men då är ca 25 min promenader till och från hållplatser. Ca 25 min. Enbart en person har angett att det inte var något större tidsskillnad med att byta från bil till buss. Totalt har fem personer angett att tidsskillnaden ligger under 20 min. Som kollektivtrafikresenär kan tiden för resan utnyttjas på ett helt annat sätt än om du själv kör. I den andra enkäten inkluderade vi en fråga om testresenärerna hade utnyttjat tiden på bussen till något speciellt. Svaren redovisas nedan. Hur har du utnyttjat tiden på bussen till något? lyssnat på bok/musik - oftast läst tidning kopplat av njutit av stunden! Nej, försökt se mig omkring. Har blivit lite åksjuk beroende på vilken chaufför som kör. Ibland har jag läst tidningen. Ja, läst och lite planering. Nej Tagit det lugnt och funderat. Läst en bok Ja Nej, bara tagit det lugnt. Arbetat

18 Projektets upplägg För att få reda på hur testresenärerna upplevt att vara en del av projektet och varifrån de fått informationen om projektet inkluderades bland annat dessa frågor i enkäterna. Information och projektet Nedan redovisas varifrån deltagarna fått information om projektet och vad de tyckte om den, enkätsvaren är hämtade från den första enkäten. Varifrån fick du information om projektet? Hur upplevde du informationen om projektet? Antal svar Fördelning 1 Genom affischen Insidan En kollega Informationsnätverket Notes anslagstavla Om annat, specificera Om annat, specificera På ett möte på kärnhuset (miljö). 1 Mycket bra Bra Ok Dåligt Mycket dåligt Total: Antal obesvarade: 0 Insidan är den informationskanal som gett bäst resultat medan affischen inte gett särskilt mycket. I kommande projekt kanske affischen kan utelämnas. Annars var testresenärerna positiva till själva information och samtliga har angett att de tyckt att den var bra eller mycket bra. Vad testresenärerna ansåg om upplägget på projektet redovisas nedan. Upplägget på projektet 1 Mycket bra Bra Ok Dåligt Mycket dåligt Total: Antal obesvarade: 0 Det var ingen av testresenärerna som gav upplägget för projektet ett betyg sämre än Ok. Tvärtom tyckte de flesta att det var bra eller till och med mycket bra.

19 Deltagarnas synpunkter är viktiga och inte minst de förbättringsförslag som angetts, dessa redovisas nedan. Har du några förslag på förändringar? Nej det har varit bra tillverka ett kombinerat kort där man skulle kunna få teståka i 3 mån men då bara hade behövt åka buss 50. Inte heller fel att informera förarna på bussarna om projektet har stött på folk som inte haft en aning om projektet fastän de kört bussarna! Att tidigare gå ut med beskedet om förmånsbeskattning Att det leder till att busspriserna sänks så att vi och även andra känner oss motiverade att bara åka buss. Det var bara fyra testresenärer som valt att lämna förslag på förbättringar. Alla förslag är viktiga, men den synpunkt som vi verkligen bör ta med oss är att informera tidigare om förmånsbeskattningen.

20 Resultat och reflektioner Här redovisas de konkreta resultat som projektet gett. Ddessa är dels hämtade från SUMO:n (se bilaga 1) och dels från enkäterna. Detta kapitel innehåller även egna reflektioner som uppkommit under arbetet med projektet. Resultat 566 mil av deltagarnas arbetsresor ersattes under testmånaden från bil till buss. I genomsnitt genomförde varje deltagare nästan 4 tur och retur resor till arbetet per vecka (se bilaga1). 1,083 ton minskade koldioxidutsläpp enbart baserat på arbetsresor Sex av tretton testresenärer ersatte bilresor med buss även på fritiden (vilka inte är medräknade i SUMO:n). Fyra testresenärer lånade ut busskortet till någon i omgivningen och dessa genomförde ett tiotal resor tillsammans (vilka inte är medräknade i SUMO:n). 84,6 av testresenärerna anser att den befintliga kollektivtrafiken täcker de. personliga behoven i pendling till och från arbetet. Samtliga testresenärer har funderat över de kostnader som är förknippade med bilresor. Alla utom två testresenärer har på ett eller annat sätt funderat över miljöeffekter som är förknippade med bilresor. Två testresenärer har funderat på hushållets bilinnehav, vilket lett till funderingar på att sälja den andrabilen. Sex av de tretton testresenärerna har angett att de tycker sig ha brutit vanan med att alltid ta bilen till arbetet. Åtta testresenärer har uppgett att de tror att de kommer att fortsätta att åka kollektivt Åtta testresenärer har uppgett att de tror sig komma att ersätta bilresor med buss minst 2 dagar i veckan, ytterligare två har uppgett att de planerar att åka någon gång i månaden. Reflektioner Erfarenheter som kan vara bra att ta med sig inför projekt med liknande syfte redovisas nedan. Affischen har inte gett det resultat som vi hoppats på och inför kommande projekt kan denna eventuellt uteslutas. Förmånsbeskattning måste ske och det är lämpligt att informera om detta så tidigt som möjligt.

21 Det var svårt att nå ut till alla, hur får vi folk intresserade? Klara och tydliga kriterier för deltagande i projektet. Ska t.ex. sysselsättningsgrad vara ett av kriterierna för att bli testresenär? Vara övertydlig om frågor i t.ex. enkäten, berör frågan enkel eller tur och retur resor? Utnyttja kontaktpersoner på förvaltningarna/avdelningarna, som t.ex. miljösamordnare etc. Vi hade kanske kunnat nå ut till fler lärare på detta sätt. Uppföljningsmötet var bra och överlevnadskittet som delades ut var uppskattades. Hallandstrafiken släpper i december det s.k. resekortet, ett nytt kortsystem, med tillhörande Internetsida mina sidor. Detta kan utnyttjas för nästa kull testresenärer. Testresenärerna kan vara en del av marknadsföringen av det nya biljettsystemet. Vill Hallandstrafiken ha synpunkter på systemet så finns möjlighet genom testresenärerna som förbinder sig att besvara enkäter. Att fundera på hur resultaten ska kommuniceras och presenteras utåt är bra att ha i åtanke redan i planeringen av projektet. Ska ett pressmeddelande släppas så bör detta ske i samband med avslutningen av projektet.

22 Testresenärer Projektbeskrivning

23 Testresenärer Projektbeskrivning Bakgrund Som ett led i Halmstads kommuns satsningar inom Klimpinvesteringsprogrammet (Klimp) så genomförs projektet testresenärer under november Projektet ligger under mobilitetskontoret på Konsument Halmstad och ska bidra till att kommunens samlade koldioxidutsläpp sänks. År 2009 genomfördes även då ett testresenärsprojekt. På det hela taget är man nöjda med det projektet. Vissa bitar fungerade dock inte optimalt, vilket man kan dra lärdom utav till denna omgång. Projektet är ett samarbete med Hallandstrafiken, Arriva och Trafikverket. Landstinget Halland genomför ett liknande projekt under oktober 2010, rörande de egna anställda. För att kunna jämföra resultaten används till viss del samma enkäter, mallar o.s.v. Hallandstrafiken kommer under perioden slutet på oktober början på november även de genomföra ett separat Testresenärsprojekt. Detta projekt kommer vara riktat emot privatpersoner i något område utav Halmstad (och även Varberg). Målet (budgeten) för kommunen är att få ihop testresenärer. Landstinget har som målsättning att erbjuda 100 anställda att bli testresenärer (det finns åtminstone pengar till detta). Mål Övergripande mål I kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren (liksom i alliansens planeringsdirektiv för år ) står det i de konkretiserade målen för området resor och trafik att kollektivtrafikens och cyklandets andel av transporterna ska öka. Projektet Testresenärer har som övergripande mål att förmå vanebilister att bryta sin vana och ersätta bilresor till och från arbetet med buss/tåg. Miljöbelastningen och trängseln i centrum ska minska samtidigt som antalet kollektivresenärer ska öka. Ovana buss-/tågpendlare ska få en positiv bild av kollektivtrafiken och vilja fortsätta ersätta bilresor till och från arbetet med buss/tåg även efter avslutat projekt. Effektmål Testresenärerna ska ersätta minst tre av fem (60 ) av sina bilresor till och från arbetet med buss/tåg, vilket ska leda till att koldioxidutsläppen från projektdeltagarnas bilresor till och från arbetet sänks. Målet är att minst 80 av testresenärerna åker buss/tåg till och från arbetet minst tre av fem dagar i veckan (60 ) under testresenärsperioden. Ett år efter testperioden är målet att 40 av projektdeltagarna ska ha bibehållt sina nya resvanor.

24 Erbjudande och åtagande Erbjudande Fria* resor i 30 dagar under november 2010 med Resekortet Period Tåg & Buss Provåkarbiljett till Österskans (för att hämta upp resekortet) Buss-/tågtidtabeller och lathund i hur man registrerar Resekortet på Hallandstrafikens Mina sidor Guidning i hur man åker buss/tåg Åtagande Ställa bilen vid minst tre av fem dagar i veckan gällande resor till och från arbetet och ersätta dessa med buss/tåg. (Åka buss/tåg till minst 60 av arbetsresorna med andra ord) Besvara tre enkäter som ska ligga till grund för utvärdering och uppföljning av projektet (inkl. att föra resedagbok, denna är kopplad till enkät 2) Registrera resekortet på mina sidor på Hallandstrafikens hemsida Avgränsningar och målgrupp Projektets målgrupp är alla kommunanställda som kör bil till och från arbetet. En förutsättning för medverkan är att buss-/tågförbindelser finns mellan arbetet och bostaden, och att dessa passar rådande arbetssituation och arbetstider. Den potentiella målgruppen är enligt följande (fördelat på förvaltningar) nedan; Tillsvidareanställda Förvaltning Kvinnor Män Totalt Utfallet (Testrese närer) Arbetslivsförvaltningen ,2 Barn- och ,5 ungdomsförvaltningen Byggnadskontoret Fastighetskontoret Hemvårdsförvaltningen ,2 Kulturförvaltningen ,5 Miljö- och hälsoskyddskontoret Räddningstjänsten Servicekontoret ,5 Socialförvaltningen ,3 Stadskontoret ,5 Teknik- och ,1 fritidsförvaltningen Utbildningsförvaltningen ,6 Totalt ,7 Till detta tillkommer alla anställda vid de kommunägda bolagen (ca. 500 totalt); Andel av antalet anställda i

25 Halmstads Rådhus AB HFAB Halmstads Flygplats AB Halmstad & Co AB AB Industristaden Halmstad Näringslivs AB Hem AB Halmstads Hamn och Stuveri AB 260 anställda (3 st Testresenärer) Aktiviteter Informationsaktiviteter Information om projektet kommer att gå ut till kommunanställda genom följande kanaler: Information vid Trafikantveckan Pressmeddelande (tillsammans med Landstinget) Information sätts ut på kommunens interna hemsidas anslagstavla Publicering i det interna nyhetsbladet Insidan (vilken både publiceras elektroniskt och i pappersformat) Mail skickas till kommunens anställda Flyer (inkl intresseanmälan) skickas till de som inte har tillgång till Internet (mail) Intresseanmälan och urval En modifierad (förenklad) variant av enkät 1 kommer fungera som intresseanmälan. Enkäten blir dels elektronisk, men även tillgänglig i pappersform i form utav en flyer. Den elektroniska informationen om projektet skickas ut till alla inom kommunen (och bolagen) via nyhetsbrevet Insidan i ett första läge. En vecka efter detta skickas även informationen ut till alla kommunens anställda som har en mailadress. Information läggs även ut på kommunens interna hemsida (anslagstavlan). Till alla dessa vägar finns en länk till ett web-formulär, vilket fungerar som en intresseanmälan. En flyer kommer tas fram där information kommer ges angående projektet. På baksidan av denna ska enkät 1 finnas. Flyern ska bli tillgänglig för de anställda som inte har en personlig mailadress. Detta gäller främst personal som arbetar inom hemtjänsten men även HFAB och Halmstad Hamn och Stuveri. Varje särskilt boende m.m. inom kommunen får därmed ett antal ex skickade till sig och som kan läggas ut vid fikabord eller liknande. Flyern (intresseanmälan) kan skickas in med internposten. Eftersom att enkäter samlas in sammanställs dessa. Ett visst urval görs direkt, och där personer som redan åker buss i dagsläget (mer än 1-2 d/v) sållas ut. Sammanställningen överlämnas till Arriva vid datumet för deadlinen av intresseanmälan, vilken är den 13:e oktober. Nästa steg i urvalsprocessen håller Arriva i då de har mest kunskap angående linjenätverket, tider o.s.v. De kommunanställda som kör mest bil, har längst till arbetet och är ovana resenärer kommer att prioriteras i urvalsprocessen. En väldigt viktig faktor är även hur förbindelserna ser ut mellan hem och arbete. Personer som inte har bra förbindelser kommer

26 sållas bort. Den enskilde testresenärens motivation kommer även att spela in i bedömningen. En spridning i ålder och kön är eftersträvansvärt. De personer som blir utvalda kontaktas via telefon. Vid detta telefonsamtal ges information angående vad som gäller, d.v.s. erbjudande och åtagande, det ges en viss guidning i hur man åker buss/tåg, samt information om att en provåkarbiljett kommer skickas hem till personen i fråga. Provåkarbiljetten ska fungera som ett sätt för personen att ta sig till Österskans, där upphämtning utav resekort, enkät 2 (inkl. resedagbok) samt påskrivande utav kontrakt ska ske. Testresenären får dessutom med sig en lathund till hur man registrerar resekortet på mina sidor. Utförande Projektet pågår mellan måndagen 1 november och tisdagen 30 november. Hallandstrafiken och Trafikverket delar på kostnaderna för de periodkort som ingår i erbjudandet. Kortet är giltigt i 30 dagar och innefattar obegränsat resande inom denna period (när det gäller tågresorna gäller dessa endast på sträckan mellan hemmet och arbetet). Periodkortet är opersonligt och kan utnyttjas av flera personer, dock endast en person per resa. Testresenärerna kommer att förmånsbeskattas för korten. Att vara Testresenär är en skattepliktig förmån för de som får ett resekort under en månad, detta eftersom de sparar pengar för resor under den månaden. Förmånen skall således deklareras av den enskilde och för kommunens del blir det sociala avgifter på förmånen. De sociala avgifterna betalas av mobilitetskontoret (Konsument Halmstad/kommunen). Under december, efter avslutat provåkande på buss/tåg, ska enkät 2 besvaras utav Testresenärerna och skickas in. I januari 2011 ska ett uppföljningsmöte anordnas där resultaten från testresenärsperioden redovisas. Under mötet, där Hallandstrafiken medverkar, ska synpunkter och svar kunna ges på busstrafiken. Ett år efter att projektet avslutats ska den sista och avslutande enkäten (enkät 3) besvaras och sammanställas för att se om projektet gett effekter i form av permanent förändrat beteende. Uppföljning, utvärdering och återkoppling Projektet kommer att struktureras enligt SUMO (system för utvärdering av mobilitetsprojekt) och denna modell kommer även att ligga till grund för utvärderingen. Utvärderingen kommer att baseras på testresenärernas enkäter och resedagböcker. Projektets resultat kommer att redovisas som en del av aktiviteterna inom mobilitetskontoret.

27 Kommunikation Kontaktpersoner Stefan Lundh tel vik. Projektledare Mobilitetskontoret, Konsument Halmstad Kulturförvaltningen Halmstads kommun Kommunikationsplan v. 37 Torsdagen 16:e september: Info Testresenärer på stadsbiblioteket v. 38 Information upp på kommunens interna hemsidas anslagstavla Information ut via kommunens interna nyhetsblad Insidan v. 39 Mail ut till anställda Flyer ut till anställda Pressmeddelande ut v Brev ut till antagna v.46 Uppföljningsbrev/påminnelse ut till Testresenärerna

28 Tidsplan v. 33 Första mötet med Arriva, Hallandstrafiken och Trafikverket v.34 Kontakt med Jonas Stark, ekonom på Kulturförvaltningen, detaljer om projektet. Kontakt med Stefan Agmarken och David Backelin angående att kunna prata om Testresenärer på infomöten om kommunens reseriktlinjer. v. 35 Kontakt med miljösamordnare på Landstinget. Gemensamt pressmeddelande kommer skickas ut i slutet utav september. Gemensam utvärdering utav projektet som genomfördes år 2009 kommer skickas ut i september. Undersöka vad som gäller angående förmånsbeskattning och sociala avgifter med lönekontor och kommunens jurister. v.37 Web-formulär klart Urvalsfrågor klara Power-point till info-möte klar Innehåll till flyer och text insidan/anslagstavlan/mail klart v. 36 Kontakt med Trivector angående enkäter m.m Andra mötet med Arriva, Trafikverket och Hallandstrafiken v. 38 Flyer klar Pressmeddelande klart och utskickat Information med i interna nyhetsbrevet Insidan Information upp på kommunens interna hemsidas anslagstavla v.39 v.40 Mail ut till alla anställda Avtal med Arriva klart Flyer ut till Hemvårdsförvaltningen, v. 40 HFAB och Hamnen Avtal med Hallandstrafiken/Trafikverket och Arriva klart v. 41 Anmälningar trillar in Deadline intresseanmälan 13:e oktober Möte med Arriva och Hallandstrafiken, överlämning av informationsmaterial, intresseanmälningar m.m. Urval av testresenärer Enkät 2 klar, Kontrakt klart, Lathund klar v. 42 SUMO klar Urval av testresenärer Provåkarbiljett skickas ut

29 v. 43 kontrakt undertecknas och busskort delas ut. v Projektet pågår v Uppföljningsmöte tillsammans med Hallandstrafiken. November 2011 Enkät till testresenärerna för att se om projektet gett effekter i form av permanent förändrat beteende.

30 SUMO Testresenärer, oktober 2009 Nivå Målsättning Indikator Resultat Metod A Nyttiga prestationer 51 affischer uppsatta på kommunens förvaltningar och utskickade via internpost till skolor. Information till målgrupp via interna kanaler; informationsnätverk och informationsbladet Insidan. Antal uppsatta affischer på förvaltningar Antal utskickade affischer till skolor Antal publiceringar på Insidan Utskick via informationsnätverket Publiceringar på hemsidan 20 st 27 st Totalt: 47 st 1 st 1 st 1 st + 1st pdf-fil Dokumentation Tjänster B Kännedom om tjänst Publicering på hemsidan Pressmeddelande Tre artiklar / reportage i media Utskickat pressmeddelande Antal artiklar/ reportage Deltog på Landstingets Halland pressmeddelande 1 artikel i HP, 1 reportage i SR Halland Ej kartlagt Ej kartlagt Ej kartlagt Ej kartlagt C Användning/ deltagande 30 personer kontaktar oss och är intresserade av att bli testresenärer. Antal personer som ringt eller skickat e- post med förfrågan om projektet. Via e-post: 17 st. Via telefon: 7 st. Totalt antal: 24 st. Dokumentation D Nöjdhet med tjänst 100 av de som accepterat erbjudandet är nöjda med informationen de fått om projektet Max tre personer tackar nej till erbjudandet pga. förmånsbeskattning är nöjda med informationen om projektet Antal som tackat nej till erbjudandet pga.förmånsbeskattning 100 var nöjda med info inför projekt. (31 upplevde den som mkt bra, 69 som bra.) 3 av 24 tackade nej, pga. förmånsbeskattning Enkät 1 Dokumentation

31 E Acceptans av erbjudande 20 skriver på kontrakt Antal som har skrivit under kontraktet 13 personer skrev kontrakt Dokumentation F Experimentellt beteende Minst 12 av 13 testresenärer ersätter 70 av arbetsresorna med buss. Antal som ersatt 70 av sina arbetsresor med buss. 9 ersatte 70 av arbetsresorna i oktober med buss. 1 Resedagbok Erbjudande 3,33 resor (tur och retur) per vecka och deltagare ska övergå till kollektivtrafik Totalt 487 mil ska ersattas till buss under testmånaden. Antal kollektivtrafikdagar (tur och retur) ersatta i genomsnitt per person och vecka under testperioden före respektive efter genomfört projekt. Antal mil ersatta med buss under testmånaden Före projektet åkte 3 testresenärer kollektivt 1 ggr/vecka. Under projektet; 3,875 resor(t och r) i genomsnitt per person och vecka med kollektivttrafik 566 mil ersatta Enkät 1 Beräkningar 0,93 ton i besparat CO 2 Antal ton CO 2 minskning 1,083 ton CO 2 minskning G Nöjdhet med erbjudande 75 anser att kollektivtrafiken uppfyller det personliga behovet av resor till och från arbetet. Procent som ansåg att kollektivtrafiken uppfyllde behoven av resor till och från arbetet (var nöjda) 84,6 anser att Enkät 2. kollektivtrafiken täcker behovet av resor till och från arbetet. (54, svarade OK, 23 bra och 8 mkt bra) 1 Detta mål var för ambitiöst. Sjukdom, samåkning och arbetet hemifrån var faktorer som inte räknades in. En testresenär var sjuk en vecka under oktober och kom därmed inte upp i sjuttio procent. Samtliga testresenärer låg på en procent över 50 procent bussresor.

32 Effekt H Permanent beteende I System- effekt 5 personer (40 ) av testresenärerna fortsätter att åka buss 70 av arbetsresorna ett år efter testperiodens slut. (alt enkelresor ersatta med buss) 3,2 ton CO 2 -minskning mil ska ersättas med buss mil ska ersättas med buss Projektet bidrar med en koldioxidminskning på 4,2 ton Antal som uppger att de fortsatt åka 10 uppger att de Enkät 3 kollektivt ett år efter projektet (alt. antal fortsatt åka buss minst ersatta resor) 70 av arbetsresorna. Antal kg CO 2 -minskning för de 5 (40 ) som fortsatt åka buss mätt på nio månader Antal mil ersatta (9 månader) för de 5 som fortsatt åka buss Antal mil ersatta (9 månader + testmånaden) Ton i koldioxidminskning (9 månader + testmånaden) 3 ton CO 2 minskning X mil ersatta X mil ersatta mil 4 ton (3 ton + ca. 1 ton) CO 2 minskning Beräkningar Enkät 3 Beräkningar

33 SUMO Testresenärer, november 2010 Nivå Målsättning Indikator Resultat t.o.m nov 2010 Y Yttre faktorer Förändringar i buss/tågutbud Inga förändringar Metod Buss-/tågpriser Bakgrundsfaktorer P Personrelatera de faktorer Könsfördelning Åldersfördelning Resandet med buss/tåg före Testresenärsperioden: 80 kvinnor Medelålder 43,1 år Minst 3 dagar/vecka 2,5 Minst 2 dagar/vecka 22,5 Minst 1 dag/vecka 25,0 0 dagar/vecka 37,5 Enkät 1

34 A Nyttiga prestationer Informationskampanj till kommunens anställda via interna kanaler Publicering på Interna nyhetsbrevet Insidan (med länk till web-enkät), Antal publiceringar på Insidan Antal publiceringar på anslagstavlan 1 st 1 st Dokumentation Publicering på interna anslagstavlan på Lotus Notes Mail till alla anställda (som har mailadress) Antal mail Antal flyers utskickade Uppskattningsvis = x20=200 Tjänster Utskick av flyer till förvaltningar/bolag/avdel ningar som inte har nås via mail Pressmeddelande Två artiklar/reportage i media Utskickat pressmeddelande Antal artiklar/ reportage Deltog på Landstingets Halland pressmeddelande 1 artikel i HP, 1 reportage i TV4 Halland B Kännedom om tjänst Ej kartlagt Ej kartlagt Ej kartlagt Ej kartlagt C Användning/ deltagande 50 personer gör intresseanmälan via antingen web-enkät eller via flyer Antal inkomna intresseanmälningar Via web-enkät: 84 st. Via flyer: 2 st. Totalt antal: 86 st. Enkät 1/Dokumentati on D Nöjdhet med tjänst 100 av de som accepterat erbjudandet är nöjda med informationen de fått om projektet Antal som är nöjda med informationen om 100 var nöjda med info projektet inför projekt (2, svarade varken bra eller dåligt, 50 bra och 48 mkt bra) Enkät 2 Dokumentation

35 E Acceptans av erbjudande 25 personer skriver på kontrakt Antal som har skrivit under kontraktet 52 personer skrev kontrakt (40 personer lämnade in enkät 2) Dokumentation Erbjudande Effekt F Experimentellt beteende G Nöjdhet med erbjudande H Permanent beteende I System- effekt Minst 80 av testresenärerna åker buss/tåg till och från arbetet minst tre av fem dagar i veckan (60 ). Totalt 892 mil ska ersattas med buss/tåg under testmånaden. 1,16 ton i besparat CO 2 75 anser att kollektivtrafiken uppfyller det personliga behovet av resor till och från arbetet. 40 av testresenärerna fortsätter att åka buss minst tre dagar i veckan till och från arbetet ett år efter testperiodens slut. Ett år efter Testresenärsperioden: 4902 mil ska ha ersatts med buss/tåg under året 6,38 ton CO 2 -minskning Resandet med buss/tåg under Testresenärsperioden: Antal mil ersatta med buss under testmånaden Antal ton CO 2 minskning Procent som ansåg att kollektivtrafiken uppfyllde behoven av resor till och från arbetet (var nöjda) Resandet med buss/tåg efter Testresenärsperioden: Antal mil ersatta (11 månader) Ton i CO 2 minskning (11 månader) Minst 3 dagar/vecka 70 Minst 2 dagar/vecka 90 Minst 1 dag/vecka dagar/vecka mil ersatta 1,4 ton CO 2 minskning Enkät 2 Beräkningar 92 anser att Enkät 2. kollektivtrafiken täcker behovet av resor till och från arbetet. (7, svarade varken bra eller dåligt, 70 bra och 15 mkt bra) xx uppger att de fortsatt åka buss minst tre dagar i veckan till och från arbetet. X mil ersatta X ton CO 2 minskning Enkät 3 Enkät 3 Beräkningar

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Enkät 2 Testresenärer Marieområdena

Enkät 2 Testresenärer Marieområdena Enkät 2 Testresenärer Marieområdena Bäste Testresenär! Du har nu åkt buss till och från arbetet hela testperioden och vi är intresserade av att höra hur det har gått. Vänligen besvara frågorna senast den

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena

Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena Kvällens upplägg 18.30 Presentation av kvällens gäster 18.40 Presentation av delar av resultatet från enkäterna 19.10 Frågestund Summering av testperioden

Läs mer

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1

Testresenär Startmöte höst 2013. Page 1 Testresenär Startmöte höst 2013 Page 1 Testresenär höst 2013 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

... 21... 22... 26... 32... 40... 50

... 21... 22... 26... 32... 40... 50 ......... 7... 13... 17... 17... 19... 1...... 3... 6... 7... 3... 3... 3... 3... 3... 37...... 1... 3...... 3 3 19 1 1 Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet Kvinnokliniken Uminova Siencepark

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resultat av enkät nr 1 Testresenären

Resultat av enkät nr 1 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären April --9 Innehållsförteckning Bakgrund.... Kön och ålder.... Hur ofta åkte du buss den första månaden?.... Hur tar du dig från hemmet till bussen och vidare till jobbet?....

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Nu när du har börjat åka kollektivt till och från arbetet, hur tycker du att det generellt fungerar? (innan bron i Vännäsby stängdes av) 1 Mycket bättre än jag förväntat

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

SUMO: MM- testresenär buss 2010-2011. Av: Emma Ödling

SUMO: MM- testresenär buss 2010-2011. Av: Emma Ödling SUMO: MM- testresenär buss 2010- Av: Emma Ödling Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet. Det övergripande

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

RAPPORT. - Testresenärer mellan Vännäs och Umeå. Rapporten skriven av Emma Ödling Hållbart Resande i Umeåregionen

RAPPORT. - Testresenärer mellan Vännäs och Umeå. Rapporten skriven av Emma Ödling Hållbart Resande i Umeåregionen RAPPORT - Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Rapporten skriven av Emma Ödling Hållbart Resande i Umeåregionen Sammanfattning Hållbart Resande i Umeåregionen är en del av Umeå Kommuns åtgärdsprogram för

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen)

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Bakgrund Utskick till 812 hushåll inom församlingen 90 svar (14 via webben, 76 papper) Svarsfrekvens 11% 50 Vilka resesätt använder du idag när du tar dig

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Mycket negativt Fritextsvar: Mycket

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin

Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012. Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin Rapport från Hälsotrampare Kronoberg 2012 Av Jörgen Gustavsson, Lena Bååt och Pär Wallin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte med projektet... 4 Beskrivning av genomförandet...

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar.

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Sofia och Olivia 8 år SAMVERKAN FÖR HÅLLBART RESANDE är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner i Stockholmsregionen. Vi

Läs mer

Startmöte för Testresenärer på Marieområdena

Startmöte för Testresenärer på Marieområdena Startmöte för Testresenärer på Marieområdena Vilka är Be Green Umeå? = Sep 2008 maj 2011 Okt 2011 april 2015 E4 Ringled Miljöbilspool Öka det lokala kollektivtrafikresandet med 25 % Mobilitetskontor Finansiärer

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Samåkning Södra Öland!

Samåkning Södra Öland! Samåkning Södra Öland! Var med och påverka Ett varv runt jorden är 40 000 km. För 2 år och 9 månader sedan lanserade Tolg, utanför Växjö, sin unika Mobilsamåkning. Sedan dess har Tolgborna samåkt 57 631

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se SUMO: Pedal for medal 2012 Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer