Bestämning av projektets omfattning - 5.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämning av projektets omfattning - 5.3"

Transkript

1 Bestämning av projektets omfattning Mål: Att säkerställa att allt kommer med som krävs för att färdigställa projektet. Indata: Förfrågningsunderlag, avtal och bygghandlingar. Utdata: Målbeskrivning, tidplanernas tidplan, kodplan eller WBS 1. Omfattning I detta moment bestämmer vi vad som ingår i projektet och vad som ej ingår. Vi förvissar oss om att allt kommer med som krävs för att färdigställa projektet enligt redovisade krav. Arbetsuppgifterna fördelas för att vi skall få en snabb start. Vi bygger en struktur för att dela in projektet i mindre delar. 2. Kick-off möte Då företaget har fått uppdraget att genomföra projektet är det ags för dem som skall driva det att träffas i ett kick-off möte. Först och främst gäller det att fördela arbetsuppgifter så att projektet kan starta snabbt och smidigt. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 1

2 Ansvaret för att ta fram de olika planerna och dokumenten fördelas och dokumenteras i tidplanernas tidplan. Se nedan Arbetschefen som ansvarar för mötet kallar platschef, arbetsledare, projekt-/entreprenadingenjör, lagbas, arbetsmiljösamordnare, kalkylator med flera. Då flera medarbetare kan vara engagerade i gamla projekt kan en lösning att få arbeta i fred vara att förlägga mötet på ett internat under en helg. En checklista bör användas under mötet för att inget skall glömmas bort. Ansvar för olika uppgifter delegeras och de punkter som behöver utredas ges ett datum när denna skall vara klar. För att visa fördelningen av arbetsuppgifter och när de skall vara klara upprättas Tidplanernas tidplan. Tidplanernas tidplan Erfarenheter från anbudsskedet Avsikten med kick-off mötet är också att de personer som medverkat i anbuds- och upphandlingsskedet får informera om sina erfarenheter därifrån. Det gäller frågor om konstruktionslösningar, materialval, resurstillgång, offerter från leverantörer etc. Allt som är viktigt för produktionsplaneringen. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 2

3 3. Projektmöte med kunden Mötet skall hållas före byggstart. Avsikten är att klargöra omfattning och tider samt ansvar och arbetsfördelning inom såväl byggherrens som entreprenörens organisation. Detta är det första momentet i kvalitetssäkringen genom att klara ut vad beställaren förväntar sig. Arbetschefen svarar för mötet och bör ha platschefen med sig. 4. Planeringsuppdraget Tillsammans med den som gett oss planeringsuppdraget går vi igenom vilka planer som krävs. Planeringsarbetets omfattning varierar beroende bl a på entreprenadformen. I fortsättningen förutsätter vi att det gäller planering i byggstartskedet för en generalentreprenad. Vi har då tillgång till den planering som gjordes i anbudsskedet. Vilka tid- och resursplaner är aktuella att ta fram? Produktions-/huvudtidplan, 3-månaderstidplan och rullande planer Arbetskraftsdiagram, maskinplan, organisationsplan, installationsplan Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) Inköps- och leveranstidplan 5. Läs in handlingarna Vi läser in projektet genom att gå igenom handlingarna: Administrativa föreskrifter, tekniska beskrivningar och ritningar. Viktiga villkor och oklarheter antecknas. Finns det speciella krav på tider, miljö, kvalitet, kostnader? Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 3

4 I anbudskalkylen kan finnas anteckningar om svårigheter och oklarheter som är viktiga att ta hänsyn till. Det kan finnas villkor som avtalats vid slutförhandlingen med beställaren som vi skall ta hänsyn till. De finns kanske inte på pränt förrän kontraktet är skrivet. Kontrollera därför upphandlingsprotokollet och om det finns krav eller förväntningar hos beställarens som ej framgår av underlaget. För att få en uppfattning om var de arbetsintensiva momenten i projektet finns bör grunddragen i installationerna studeras. Centralernas lägen, försörjningssystem för värme och el, utformningen av luftbehandlingsanläggningen etc. Vissa enheter kan vara så arbetsintensiva att det kan övervägas att köpa dem förtillverkade. T ex har färdiga badrumsmoduler till hotellbyggen köpts för att spara tid och bekymmer. 6. Identifiera projektets mål Finns det krav på att projektet skall vara klart en viss tid, till en viss kostnad, med viss standard och att uppfylla vissa miljökrav? Vissa krav kan vara motstridiga. Projektmålen bör sammanfattas på ett papper och följas upp. För att Kvalitativa mål finns i entreprenadhandlingarna dvs ritningar, beskrivning (AMA) och de administrativa föreskrifterna (AF AMA). Företaget kanske har noll fel vid slutbesiktningen som mål. Tidsmålen hittar vi i de administrativa föreskrifterna. Vi fastställer avtalade tider och beräknar projektets arbetsdagar. Finns det några deltider? Kanske har vi lovat något i slutförhandlingarna som ej fanns i handlingarna? Kontrollera i förhandlingsprotokollet om inte kontraktet finns till hands. Det kan finnas deltider med tidsincitament vilket innebär att vi får premier om vi håller dem. Om t ex en undercentral är klar vid ett visst datum erhålls kr. Om ej vite kr/vecka. I våra datorprogram kallas deltid för milestone. Strategi?: När skall grunden vara klar, tät byggnad, värmen på, härdnings- och uttorkningstider, tid för igångkörning och driftsättning av installationer, styrande leveranstider, färdigställande och överlämnande etc. Det övergripande ekonomiska målet är kontraktssumman som vi senare omarbetar till en budget. Ett annat ekonomiskt mål kan vara att vi skall minska kostnaderna för sophanteringen med 30%. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 4

5 Miljömål Vilka miljömål genereras av företagets miljöpolicy? Krav på källsortering och krav på materialspill etc. MÅL FÖR ARBETSMILJÖ Dessa mål är satta av företagsledningen och gäller alla projekt på detta företag. Genom att de påverkar planeringsarbetet skall de listas upp så att de kan beaktas i arbetet. Aktiviteter Mål Avstämt Datum Protokollfört etableringsmöte enligt Dagordning 100 %. Protokollförda skyddsronder minst Varannan vecka 100 %. Rent bygge och källsortering 100 %. Minst en person på arbetsplatsen utbildad i första hjälpen och hjärt/lungräddning 100 %. Introduktion av nyanställda och ny personal på arbetsplatsen enligt checklista 100 %. Säkra ställningar enligt checklista 100 %. Tips och idéer till idépärm. En idé per arbetsplats 100 %. 7. Besök byggarbetsplatsen Byggarbetsplatsens läge och speciella förutsättningar måste undersökas genom ett/flera besök. Det kan vara lämpligt att ta med personer som redan känner till förhållandena såsom konstruktören. Att ta med kameran är en bra idé. En checklista bifogas för avprickning så att inget glöms bort. Enkla saker som förbises kan ställa till stora problem. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 5

6 8. Projektstruktur Ett viktigt moment är att strukturera projektet det vill säga att dela upp det i mindre delar. Som att skapa en modell för projektet. Följande arbetsgång är naturlig att följa: Välj preliminärt byggmetoder Upprätta en strukturplan. Se kapitel 6.2. Beräkna mängder för strukturplanens aktiviteter. Välj indelning som möjliggör offertintagning. Tag med gemensamma arbeten. Koda vid behov av sorteringar och olika utskrifter. Vid struktureringen är naturligt att börja med etapper och byggdelar och därefter de material eller aktiviteter som krävs. För att nyttja datorsystem vid utskrifter av kalkyler och planer bör delarna kodas och därför kallar vi strukturen för kodplan. På engelska WBS = Work Breakdown Structure. Vi delar vanligtvis upp projektet ner till den nivå som skall mängdberäknas - en nivå som är lämplig att ha som finaste planeringsnivå. I principen för nedbrytning ser vi i figuren: Bron delas in i byggdelarna pelare och valv som delas in i aktiviteterna formsättning, armering, betonggjutning osv. Aktiviteterna i sin tur i olika resurser. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 6

7 Vid upprättandet av kodplan delar vi upp projektet i delar och att vi ser till att allt kommer med som krävs för att genomföra projektet. Vi börjar med lägesindelning, sedan byggdelar och till slut tillverkningsaktiviteter eller material. Läge: Bygg-/anläggningsdel: Produktionsresultat: Projekt, delprojekt, hus-nr, våning, etapp Mark, grund, stomme, tak, Fasader AMA 98, P1-tabellen Aktiviteter eller material: Schakt, form, armering, betong(gjutning) Gemensamma arbeten. (Tillfälliga byggnader, arbetsplats, klimatskydd, transporter etc) Det kan vara lämpligt att studera gamla kodplaner som använts på liknande projekt. Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 7

8 9. Kodsystem Det finns kodsystem för de flesta indelningar t ex i BSAB-systemet där AMA ingår. Med en systematisk kodning av aktiviteterna kan vi ordna aktiviteterna för olika ändamål som inköp, ansvarsområden, material osv. Dels kan vi slå samman aktiviteter till grövre nivåer som Mark, grund, stomme etc. Lägeskoder Lägeskoden är projektunik. Läge är etapp, hus-nummer, våning etc. Byggdelskoder Vedertagna byggdelskoder finns i BSAB-systemet och hos Sveriges Byggindustrier. BSABs är lämplig t ex för ritningsnumrering, den senare för planering och tillämpas nedan. Det är en fördel för erfarenhetsåterföringen att använda vedertagna kodsystem. Varje byggdel utgör en aktivitetsnivå. När vi redovisar tidplaner är det lämpligt att ha denna indelning som rubriker för aktiviteterna på lägre nivåer. Den byggdelstabell som många byggentreprenörer föredrar är Sveriges byggindustriers tabell nedan. Dessa byggdelar bildar naturliga aktivitetsnivåer. Ett projekt kan delas in i byggdelar enligt nedanstående tabell Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 8

9 Byggdelen 3 STOMME delas in i 32 Väggar, 32 pelare, 34 bjälklag osv. Byggdelen 32 Pelare kan i sin tur delas in i formsättning, armering, gjutning enligt nedan. Koder för material och aktiviteter/metoder För byggprojekt är det lämpligt att därefter underindela byggdelarna i material t ex med AMA-koderna för produktionsresultat: Anläggnings Hus AMA 98 AMA 98 Formar för betonggjutning EBB ESB Armering, ingjutningsgods EBC ESC Betonggjutning EBE ESE Förtillverkade element GBC GSC... Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 9

10 Förutom AMAs tabell för produktionsresultat används Sveriges Byggindustriers tabell för Arbetsarter. Bl a ackordslönelistorna är indelade med denna kod. Finns en anbudskalkyl tar man naturligtvis de koder som finns där. För anläggningsprojekt delar vi främst in anläggningsdelarna i arbetsmoment för att beräkna arbets- och maskintimmar som krävs samt kostnaden för material. 10. Resultat från avsnittet När detta avsnitt är klart: Vet vi vad vårr uppdrag är. Vi vet projektets mål. Vi har besökt byggarbetsplatsen. Vi har upprättat en kodplan. Vi vet vad som ingår i projektet och vad som ej skall ingå. Planering av bygg- och anläggningsprojekt

11 Bilaga: Checklista byggstart Vad skall vi göra? Flik 2 MYNDIGHETSKONTAKTER m m Bygglov Bygganmälan Schaktlov Rivningstillstånd Gatukontoret Parkförvaltningen Polisen Brandkåren VA-verket Energiverket Telia Posten Renhållningsverket Kvalitetsansvarig Arbetsplatsanmälan Innebär Ansvar Klart Anmärkn Syn/Besiktning : Grundbotten Läge Grannfastighet Föreg entreprenad Besiktn maskiner Hjälpmedel Asbest Grundvatten BESTÄLLAREN Övertagande av arbetsområde Distributionslista kontaktvägar Kontraktstider Betalningsplan m m Ändrings- och tilläggsrutiner Säkerheter Byggskylt FÖRETAGET Arbetsplatsuppgifter Försäkring Byggplats info Pärmsystem Kontorsmaterial Blanketter Arbetsplats bibliotek Telefon, fax Kommunikationsradio Dator, epost Kopiering Handlingar till PC Distributionssystem Planering av bygg- och anläggningsprojekt

12 Dagbok Ändr & tillägg Beställare Ändringar & tillägg UE Lönerutin Inköp Kontraktshandlingar Arkivering Arbetsmiljö Skydd Miljö Kvalitet PRODUKTIONSPLANERING Startträff Arbetsplatsbesök Kalkylöverlämnande Strukturplan Mängdberäkning Utredningar Kodplan, WBS Kontoplan Aktivitetslista Produktionstidplan Inköpsplan Leveransplan Placeringsplan Organisationsplan Kvalitetsplan Maskinplan Personalplan Löneunderlag Produktionskalkyl Intäkts- o kostnadsanalys Betalningsplan Index A-prislista PRODUKTIONSSTYRNING Rullande planering Arbetsberedning Uppföljningsprogram Avstämningsrutiner Möten Info rutiner Vad skall vi göra? Flik 2 Planering av bygg- och anläggningsprojekt

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

LAST UNDER BYGGSKEDET

LAST UNDER BYGGSKEDET Denna handbok är en kondenserad beskrivning av de regler som ges i SS-EN 1991-1-6, vilken omfattar beskrivning av ett antal laster som ska bestämmas och tas hänsyn till under byggskedet. Handboken är tänkt

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering Gatubelysning på entreprenad Upphandling uppföljning utvärdering SKL Kommentus Media AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: 2013-04-02 Beställare: Stefan

Läs mer